Testovi_zavdannya_Tema_3_Dogovirni_vidnosini

Тема 3. Сутність та практика договірних відносин

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

У тестових завданнях 1-12 виберіть із запропонованих варіантів відповідей правильні. Правильним може бути декілька варіантів:

1. ВІДПОВІДНО ДО ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ПРИ УКЛАДЕННІ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ СТОРОНИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ »
1. погодити предмет, ціну та строк дії договору;
2. погодити предмет і ціну договору;
3. погодити ціну та строк дії договору;
4. погодити спосіб і місце виконання договору;
5. погодити предмет, ціну, строк дії, спосіб та місце виконання
договору.

2. В ЯКІЙ ФОРМІ ПОВИНЕН БУТИ УКЛАДЕНИЙ ДОГОВІР:
1. письмовій формі;
2. усній формі;
3. форма погоджується сторонами;
4. немає правильної відповіді.

3. ДАТА ВСТУПУ ДОГОВОРУ В СИЛУ, МІСЦЕ ПІДПИСАННЯ, НАЗВИ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН УКАЗУЮТЬСЯ В:
1. основній частині договору;
2. заключній частині договору;
3. преамбулі договору;
4. немає правильної відповіді.

4. ДОГОВІР – ЦЕ
1. односторонній правочин;
2. двосторонній правочин;
3. багатосторонній правочин;
4. правильні відповіді 1, 2 і 3;
5. правильні відповіді 2 і 3.

5. УМОВИ ПРО ПРЕДМЕТ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ДОГОВОРІ ПОВИННІ ВИЗНАЧАТИ
1. найменування та кількість продукції (робіт, послуг) і вимоги до їх якості;
2. порядок урегулювання спорів з приводу виконання договору;
3. реквізити сторін договору, спосіб забезпечення виконання договору;
4. об’єктивну сторону діяльності сторін договору щодо його виконання;
5. порядок продовження дії договору на новий строк між тими ж сторонами.

6. ПРОПОЗИЦІЯ ОДНІЄЇ СТОРОНИ УКЛАСТИ ДОГОВІР НАЗИВАЄТЬСЯ
1. акцепт;
2. гладіолаж;
3. задруга;
4. лістинг;
5. оферта.

7. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ДОГОВОРУ СКЛАДАЄТЬСЯ З:
1. специфічних умов договору;
2. загальних умов договору;
3. заключних умов договору;
4. немає правильної відповіді.

8. ДОГОВІР ВВАЖАЄТЬСЯ НЕУКЛАДЕНИМ ЯКЩО:
1. в преамбулі відсутня дата вступу договору в силу;
2. відсутній предмет договору, кількість та асортимент товару;
3. відсутній банківські та транспортні реквізити;
4. немає правильної відповіді.

9. СТОРОНИ ДОСЯГЛИ ЗГОДИ ЩОДО ВСІХ УМОВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПРОТОКОЛІ РОЗБІЖНОСТЕЙ. ВКАЖІТЬ ФОРМУ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТАКОЇ ЗГОДИ
1. усна форма;
2. письмова форма;
3. тільки письмова нотаріально посвідчена форма;
4. законодавством не визначено;
5. будь-яка форма.


У завданнях 10 -- записати номер правильної, на Ваш погляд, відповіді:

10. ЯКЩО ВІДСУТНЯ ДАТА ВСТУПУ ДОГОВОРУ В СИЛУ, АБО ВОНА НЕ ВИТІКАЄ ЗІ ЗМІСТУ ДОГОВОРУ, ТО ДАТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ МОЖЕ БУТИ МОМЕНТОМ ВСТУПУ ДОГОВОРУ В СИЛУ.
1. так, твердження вірне;
2. твердження не вірне.

11. ЯКЩО ОДНА ІЗ СТОРІН НЕМАЄ ПРАВА ЗАЙМАТИСЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ТО ДОГОВІР МОЖЕ БУТИ ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ:
1. так, твердження вірне;
2. твердження не вірне.

12. ТРАДИЦІЙНО ПЕРШИМ ВКАЗУЄТЬСЯ НАЙМЕНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ПОКУПЦЯ, ДРУГИМ – ПРОДАВЦЯ:
1. так, твердження вірне;
2. твердження не вірне.

13. ТРАНСПОРТ, ЯКИМ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖУ ФРАХТУЄТЬСЯ, В БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ, ДО ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ.
1. так, твердження вірне;
2. твердження не вірне.

14. ДОГОВІР – УГОДА СТОРІН У ЯКІЙ ВИСЛОВЛЕНО ВЗАЄМНЕ БАЖАННЯ ДІЯТИ СПІЛЬНО В ІНТЕРЕСАХ ВИГОДИ.
1. так, твердження вірне;
2. твердження не вірне.

Встановити відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

15. ВСТАНОВИТИ ВІДПОВІДНІСТЬ У ВИГЛЯДІ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР І ЛІТЕР

Умови договору
Характеристика

Специфічні умови договору
а) порядок регулювання спорів та розбіжностей, форс-мажорні обставини.

Загальні умови договору
б) Предмет договору, кількість та асортимент, умови поставки, ціна товару.

________ ; 2. ________ .

Доповнити твердження

16. ГОЛОВНИМ ЗМІСТОМ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ Є ВКАЗІВКА НА ОБОВ'ЯЗОК ПРОДАВЦЯ ___________________ , А ПОКУПЦЯ – _____________________ .


17. ТЕРМІН ПОСТАЧАННЯ – УЗГОДЖЕНИЙ І ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ДОГОВОРОМ ПРОМІЖОК ЧАСУ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ _____________________________________________________ .

18. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ БАЗУЮТЬСЯ НА ПРИНЦИПІ ВЗАЄМНОЇ МАЙНОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОМУ ЩО ПРИ НЕНАЛЕЖНОМУ ВИКОНАННІ ДОГОВОРУ, СТОРОНИ ВІДШКОДОВУЮТЬ ДРУГ ДРУГУ ЗАВДАНУ ШКОДУ.

Відповідь Твердження 1 Твердження 2 Зв’язок
А вірне вірне вірний
Б вірне хибне вірний
В вірне хибне хибний
Г хибне хибне вірний
Д хибне хибне хибний
А; Б; В; Г; Д


ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В тестовых заданиях 1-3 среди предложенных пяти вариантов ответа выберите правильные. Правильными могут быть несколько вариантов:

ПО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ:
1. бессрочные;
2. срочные;
3. краткосрочные;
4. смешанные;
5. нет правильного ответа.

ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ, ДЕЙСТВУЯ НА ОСНОВАНИИ УСТАВА, МОЖЕТ:
Руководитель организации;
Любой работник организации;
Сотрудник консалтинговой фирмы;
Нет правильного ответа.

3. УКАЖИТЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ НА БИРЖАХ, ЯРМАРКАХ И ПУБЛИЧНЫХ ТОРГАХ
1. относительно заключения таких договоров применяются общие правила заключения договоров на основе свободного волеизъявления;
2. учитываются нормативно-правовые акты, которыми регулируется деятельность соответствующих бирж, ярмарок и публичных торгов;
3. учитываются нормативные акты, на основании которых осуществляется надзор за деятельностью соответствующих бирж, ярмарок и публичных торгов;
4. правильные ответы 1 и 2;
5. правильные ответы 1, 2 и 3.


Дополнить утверждение:

4. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА ПРИНЦИПЕ ВЗАИМНОЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТАК КАК ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА, СТОРОНЫ ______________________________________________________________.

5.ПРОЛОНГАЦИЯ ДОГОВОРА – ЭТО _______________________________________________________________.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ

Номер тестового завдання
Номер правильної відповіді
Номер тестового завдання
Номер правильної відповіді

Для тестових завдань українською мовою

1
1
10
1

2
3
11
1

3
3
12
2

4
5
13
2

5
1
14
1

6
5
15
Б; 2. А.

7
1,2
16
продати товар, прийняти та оплатити цей товар

8
2,3
17
передати товар покупцю.

9
2
18
а

Для тестовых заданий на русском языке

1
1,2,3
4
возмещают друг другу ущерб

2
1
5
продление срока действия договора

3
413 PAGE 1451515

Приложенные файлы

  • doc 275312
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий