Дискр.мат

Дискретті математика негіздері

МатематикалыK логиканыS негізін Kалаушы?
Бульдік айнымалы деген не?
ЛогикалыK операция (OR - Kосу) бaл?
ЛогикалыK операция (AND – к™бейту) бaл?
ЛогикалыK операция Ж€НЕ-ні теріске шыCару бaл?
Jай жаCдайда "Ж€НЕ" операциясыныS н‰тижесі АKиKат болады?
Jай жаCдайда "НЕМЕСЕ" операциясыныS н‰тижесі АKиKат болады?
Бульдік функциялардыS Kайсысы унарлы?
Бульдік функциялардыS Kайсысы бинарлы?
Пікір дегеніміз не?
Граф деген не?
Граф немен беріледі?
Егер граф KабырCалары шыSдардыS реттелген жaбымен берілсе, онда мaндай граф Kалай аталады?
Граф Kай уаKытта ілмек болады?
Jандай граф Kарапайым деп аталады?
АCаш – бaл?
Жиын деген не?
Жиын U А ж‰не В жиындардыS бірлесуі(бірігуі) дегеніміз не?
Жиын U А ж‰не В жиындарыныS Kиылысуы дегеніміз не?
Жиын U А ж‰не В жиындарыныS айырымы дегеніміз не?
АKиKаттыK кестеніS Kай жолында Kателік жіберілген?


АKиKаттыK кестеніS Kай жолында Kателік жіберілген?


23..АKиKаттыK кестеніS Kай жолында Kателік жіберілген?

24. ЛогикалыK операция НЕМЕСЕ-ні теріске шыCару бaл?
25. Мына логикалыK схема Kай логикалыK функцияCа Kатысты?
26. Мына логикалыK схема Kай логикалыK функцияCа Kатысты?

27.

Jандай негізгі заS?
28. ЛогикалыK операциялардыS орындалуы басымдылыCы
29. Шеффер функциясы
30. Бульдік функция дегеніміз не?

15

Приложенные файлы

  • doc 127276
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий