Сурактар БИО


Емтихан сурактары
Табигат жэне когам, ой зандары, техника, технология жэне практикалык білік, зандары туралы теориялык білім жуйесі:
- Білім беру.
-Білім беру мазмуны.
+окыту
-тэрбиелеу.
-Дамыту.
\/
/\
Ондірістік процестер негізінде жататын принциптерді, ондіріс куралдар мен жабды?тар ж?мысыны? теориялык негіздерін талдау:
- Жалпы білім беру пэндер максаты.
-Жалпы техникалык пэндер максаты.
+Арнайы пэндер максаты.
-касіптік пэндер максаты.
-Салалык пэндер максаты.
\/
/\
Сабак типін тандау негізінде кандай белгі жатады?
-оку материал мазмуныны.
+Дидактиклык максат.
-окушылардын білім денгейі.
-Сабактын материалдык- техникалык жабдыкталуы.
-окытушынын карауына байланысты.
\/
/\
Егер оку материалы жалпы мазм?нды болса, т?сінеге курделі болмаса кандай эдіс пайдаланады?
-энгімелесу.
+энгімелеу.
-Тусіндіру.
-Даріс.
- Кітаппен жумыс жасау.
\/
/\
Биологиялык пандерді оку максаты кандай?
-Мамандык алу.
-гылым жэне теория негіздерімен танысу.
+Биологиялык жуйелер,тіршілік туралы туралы білім алу.
- Механизімдердін жумыс принциптерімен танысу.
-Жан жакты білім алу.
\/
/\
Егер окушылар танымдык белсенділігін к?рсете алса, іс арекет субъектісі болса ондакандай принцип жузеге асырылады?
+Саналык пен белсенділік принципі.
-Теория мен тажірибенін байланыстыгы принципі.
-Жуйелілік принципі.
-Тусініктілік принципі.
-Корнекілік принцип.
\/
/\
Менгеруге курделі емес сурактардан куралатын, окушыларга белгісіз, жана оку матералын окытуда пайдаланатын сабак турі:
+жана білімді менгеру сабагы.
-кайталау-корытындылау сабагы.
-кайталау- жалпылау сабагы.
-бакылау-тексеру сабагы.
-Аралас сабагы.
\/
/\
Мектепте пайдаланатын негізгі сабактар типтері:
-жана білімді менгеру сабагы, бекіту жэне жетілдіру сабагы, аралас сабак, семинар-сабагы.
-жана білімді менгеру сабагы, бекіту жэне жетілдіру сабагы, кайталау- жалпылау сабагы, аралас сабак, семинар-сабагы, ЛПС.
-жана білімді менгеру сабагы, кайталау- жалпылау сабагы, аралас сабагы, семинар-сабагы, ЛПС.
-жана білімді менгеру сабагы, кайталау- жалпылау сабагы, бакылау-тексеру сабагы, аралас сабагы, ЛПС, ондірістік окыту сабагы.
+жана білімді менгеру сабагы, бекіту жэне жетілдіру сабагы, кайталау- жалпылау сабагы, аралас сабак бакылау-тексеру сабагы.
\/
/\
Графикалык, лабораториялык-практикалык жумыстарды, жаттыгуларды орындау кандай эдіске жатады?
-Репродуктивтік эдіс.
-созді-иллюстративтік эдіс.
-Проблемалык -ізденіс эдісі.
-шыгармашылык эдісі.
+практикалык эдіс.
\/
/\
Экскурсия,ангімелесу, лабораториялы?-практикалык сабактар окыту формаларынын кандай тобына жатады?
-Білім, біліктілікті калыптастыру.
+Білім жэне біліктілікті терендету жэне бекіту.
-бакылау функциясын орындайды.
-Танысу функциясын орындайды.
-Жалпылау функциясын орындайды.
\/
/\
Проблемалык к жагдайларды тудыру ережелері:
+танымдык тапсырма окушылардын білім, біліктеріне негізделуі тиіс, окушылардын мумкіншіліктеріне сайкес болуы тиіс жэне тапсырма мугалімнін басшылыгымен курастырылады.
-курделі тапсырманын жеке жэне онай тапсырмаларга білу, эр проблемалык тапсырмаларда бір белгісізді аныктау, дидактикалык функцияларды білу.
-Бар жэне жана білім арасындагы карама-кайшылыктардын болуы, жана материалды бар білімдерді пайдаланып тусіндіре алмаушылык, проблеманы кабылдау,окушылардын кызыгушылыктарынын болуы.
-окушыларды корыдытындыга келтіру, далелдеуге жэне негіздеуге тапсырма беру, теориялык мумкіншілікпен жэне практикалык мансіздігі арасында?ы карама-кайшылыктарды ашу.
-проблемалык жагдайларды тудыру, проблемалык жагдайды талдау жэне тапсырма курастыру, шешу жолдарын аныктау, ой операциялары, жеке жэне жалпы корытынды, корытындыны тузету.
\/
/\
Танымдык тапсырма окушылардын білім, біліктеріне негізделуі тиіс,окушылардын мумкіншіліктеріне сайкес болуы тиіс жэне тапсырма мугалімнін басшылыгымен курастырылады – :
-проблемалык жагдайдын тууы.
- проблемалык окыту денгейлері.
+проблемалык жагдайларды курастыру ережелері.
-проблемалык окытуда ой ізденісі.
-проблемалык окытуды курастыру ерекшеліктері.
\/
/\
Окушыларды корытындыга келтіру, далелдеуге жэне негіздеуге тапсырма беру, теориялык мумкіншілікпен жэне практикалык мансіздігі арасындагы карама-кайшылыктарды ашу – бул:
-проблемалык жа5дайдын тууы.
-проблемалык окыту денгейлері.
-проблемалык жагдайларды курастыру ережелері.
-проблемалык окытуда ой ізденісі.
+проблемалык жагдайды курастыру тэсілі .
\/
/\
Проблемалык жагдайларды тудыру, проблемалык жагдайды талдау жэне тапсырма курастыру, шешу жолдарын аныктау, ой операциялары, жеке жэне жалпы корытынды , корытындыны тузету – бул:
-проблемалык жагдайдын тууы.
-проблемалык окыту денгейлері.
-проблемалык жагдайларды курастыру ережелері.
+проблемалык окытуда ой ізденісі.
-проблемалык окытуды курастыру ерекшеліктері.
\/
/\
Проблемалык эдіспен жана материалды тусіндіру барысында кандай энгімелесу турі пайдаланады?
+Эврестикалык.
-Этикалык.
-Катехизиялык.
-Агарту.
-Танысу.
\/
/\
Мектепте жэне колледждерде арнайы пэндердін мазмунынын дидактикалык ерекшеліктері неде?
-теориялык жэне накты матералдардын ты5ыз байланысы.
-курамынын коп компненттігі.
+окылатын объектілердін коптігі.
- Практикамен байланыс.
- пэннін табиги проблеманын болуы.
\/
/\
Кандай эдіс, окушылардын шыгармашылык ойдын дамуын, тапсырмаларды орындауда жана тасілдерді пайдалану жэне оз бетінше ізденіс жургізуге ынталандырады?
-созді эдіс.
+проблемалык эдіс.
-репродуктивті эдіс.
-практикалык эдіс.
-Корнекілік эдіс.
\/
/\
оку тэрбие процесі туралы алдын-ала акпарат алу ушін окушылардын білімдерін тексеру функциясы кандай?
-диагностикалык.
-окыту
-дамыту.
-бакылау.
+болжау.
\/
/\
Білімді бекіту жэне жетілдіру максатымен окушылар орындайтын бірнеше кайталанатын жэне максатты іс-эрекет:
-кайталау.
+жаттыгу.
-кабілеттілік.
-дагдылык.
-уй жумысы.
\/
/\
Тэрбие аспектілері бар материалдарды кандай талдау аныктайды?
-психологиялык талдау.
-педагогикалык талдау.
-дидактикалык талдау.
-тусініктеме-логикалык талдау.
+тэрбие маныздыгын аныктайтын талдау.
\/
/\
Арнайы пэндер бойынша окытушынын сабакка дайындалу кезендері:
-алгашкы жэне агымдык дайынды?.
-адын-ала дайындалу жэне эр сабакка.
+такырыптык жэне эр сабакка дайындалу.
-оку материалын жэне корнекі куралдарды дайындау.
-алгашкы жэне такырыптык.
\/
/\
Окыту процесінін міндеттерін іске асырудагы мугалім мен окушылардын іс-эрекеттерінін сырткы корінісі:
-Сабак откізу эдістемесі.
+окыту формалары.
-окыту эдістері.
-окыту куралдары.
-окыту тэсілдері.
\/
/\
Багдарлап окытуда,окушылардын орындайтын іс-эрекеттерінін дурыстыгы туралы мэлемет беретін кандай кадр?
-акпараттык кадр.
-бакылау кадрі.
+кері-байланыс кадрі.
-операциялык кадрі.
-реттеу кадрі.
\/
/\
Кыска мерзімде окушылар тобынын білімін тексеруге мумкіншілік беретін кандай тексеру тэсілі ?
-фронтальді сурау .
-ауызша сурау.
-практикалык текесеріс.
+жазбаша сурау.
-жеке дара сурау.
\/
/\
Технологиялык процестерді курастыру тапсырмалары жаттыгулардын кандай туріне жатады?
+шыгармашылык.
-зерттеушілік.
-репродуктивтік.
-ізденіс.
-иллюстративтік.
\/
/\
Когамдык уйымдастырылган жэне нормаланган процесс урпактан-урпакка алеуметтік манызды тэжірибені калдыру:
-окыту
-тэрбиелеу.
+білім беру.
-білім беру мазмуны.
-білім беру аспектілері.
\/
/\
Мектепте оку жоспар курамына не кіреді?
-окытудын міндеттері мен максаты, сагат колемі.
-окытудын міндеттері мен максаты, мамандыкка сипаттама, окыту кезендері.
+окытудын міндеттері мен максаты, мамандыкка сипаттама, сагат колемі.
-мамандыкка сипаттама, окыту кезендері.
-окытудын міндеттері мен максаты, сагат колемі, оку материалдык базасын жабдыкталуынын тізімі.
\/
/\
Мамандык бойынша оку жоспары мен багдарламалары туракты болуы тиіс, сонымен катар жана машиналар технологияларды енгізуіне байланысты озгертіледі – бул принцип:
-жуйелік принципі.
-Тусініктілік принципі.
-гылымилык принципі.
-тутастык жэне дифференцация принципі.
+динамизм жэне турактылы принципі.
\/
/\
Кандай сабакта бірнеше дидактикалык максаттар шешіледі?
-жана білімді менгеру сабагы.
кайталау- корытынды лау сабагы.
-кайталау- жалпылау сабагы.
-бакылау-тексеру сабагы.
+аралас сабагы.
\/
/\
Анык белгіленген максаттар жэне міндеттер негізінде, мектеп оку тэрбие процесінін кезендері, курамы корсететін кандай мемлекеттік кужат?
- жумыс жоспары.
+оку жоспары.
-такырыптык жоспар.
-сабак жоспары.
-нуска картасы.
\/
/\
Сабак жуйесіне койылатын талаптар:
-жалпы педагогикалык жэне жалпы психологиялык.
-дидактикалык жэне педагогикалык.
-педагогикалык жэне психологиялык.
+жалпы педагогикалык жэне дидактикалык.
-педагогикалык жэне арнайы.
\/
/\
Казіргі кездегі ондіріс негіздері туралы білім жуйесін менгеру кандай принципке сайкес?
+политехникалык принцип.
-окытумен жэне ондірістік енбекпен байланыстылыгы принципі.
-Жуйелілік принципі.
-Тусініктілік принципі.
-Корнекілік принцип.
\/
/\
Окушылардын оку материалын кабылдауга дайындылыгы, материал курделілігі, танымдылык кызметін белсендету ушін материал кандай талдауда аныкталады?
-психологиялык талдау кезінде
-педагогикалык талдау кезінде
-дидактикалык талдау кезінде
+тусініктеме–логикалык талдау кезінде
-тэрбиелік маныздылыгын талдау кезінде
\/
/\
Окытушы мен окушынын белгілі ретпен жэне тэртіппен откізілетін арнайы уйымдастырылган бірлескен іс-эрекеті:
+ сабак.
-ондірістік окыту
-окыту эдістері.
-окыту куралдары.
-окыту тэсілдері.
\/
/\
Білік, дагдыларды калыптастыру формасына жататын окыту формалары:
-турлі типті сабактар.
-экскурсиялар.
-конференциялар.
+лабораторлык?-практикалык сабактар.
-сынак, емтихандар.
\/
/\
Негізгі принциптер мен зандарды ашу кажеттілігі бар, курделі материалды окыту барысыныда колданылатын эдіс:
-энгімелесу.
-энгімелеу.
+тусіндіру.
-Даріс.
-кітаппен жумыс жасау.
\/
/\
Белсенді окыту эдісіне не жатады?
-созді-иллюстративті эдіс, енбек тэсілдерін корсету.
-эксурсия мен жаттыгуларды орындау.
-проблемалык окыту, багдарламалап окыту, экскурсия.
+проблемалык окыту, багдарламалап окыту, экскурсия, іскерлік ойындар.
-багдарламалап окыту, эксурсиялар, конференциялар.
\/
/\
Кандай сабак турінде, окылатын материал жанадан ойластырылады, кайталанады жэне білім біліктерді практика турінде колданылады?
-жана білімді менгеру сабагы.
+кайталау- корытындылау сабагы.
-тексеру сабагы.
-бакылау сабагы.
-аралас сабагы.
\/
/\
Окушылар алынган білімдер негізінде жана болып табылатын жагдайларда еркін багдар алады; олардын іс-эрекеті ізденіс сипатта болады:
-танысу денгейі.
-репродуктивті денгей.
-біліктілік денгейі.
-дагдылык денгейі.
+шыгармашылык денгейі.
\/
/\
Оку материалын логикалык турде баяндау бул:
-окушыларга гылыми дэлелденген жэне практика турінде аныкталган фактілерді хабарлау.
+толык білім жуйесін калыптастыруга асер ететін, оку материал сайкес логикалык тартіпте окытылады
-оку материалын тусіндіру барысында окушыларда бейнелілік пайда болды.
-оку материалынын мазмуны окушылардын жасына жэне дайындылы? денгейіне сайкес болып, белгілі ой кушін салу кезінде менгеріледі.
-окушыларда оларга ондіріс пен лабораторлык-практикалык сабактарда білімділігі ушін кажетті білім калыптасады
\/
/\
Оку материалын кайталаудын кандай турлері бар?
-агымды, аралык, корытынды .
-ен алгашкы, жалпылама, корытынды .
-агымды, такырыптык, корытынды .
+алгашкы, агымды, жалпылама, корытынды .
-агымды, жалпылама, корытынды .
\/
/\
Мектепте пайдаланылатын жаттыгу ту?рлері:
-продуктивті, репродуктивті.
-продуктивті, проблемалы-ізденісті.
+репродуктивті, шыгармашылык.
-проблемалык жэне ізденісті.
-карапайым жэне курделі.
\/
/\
Жаттыгуларды орындау барысында басшылык ету эдістемесіні? ерекшеліктері:
-алгашкы оку материалын оку барысында откізу кажет, окужумысынын эр кезенінде білім мен білік бір денгейде болу керек.
-пэнаралык жэне ішкі пэн берік байланыстарын орнату,окушылардын белсенділігін жогары денгейін калыптастыру, білім жэне біліктерді кенейту мен терендету.
-жаттыгулардын максаттылыгы мен саналылыгы; байланыстылыгы мен бірізділігі, мазмунынын эр турлі болуы, откізуде жуйелілік пен онемділік.
+койылган максаттардын айнындылыгы; тапсырмаларды саналы турде орындау; аралык бакылау;окушылардын ерекшеліктері мен ?абілеттерін есепке алып, жаттыгуларды курделілігі бойынша білу; тапсырмаларды орындауда шыгамашылыкты ынталандыру мен мадактау.
-эдебиетпен жумыс жасау, сандык тапсырмаларды шешу, схема, графиктерді курастыру, окытуда байкауларды талдау, технологияларды курастыру.
\/
/\
Оку материалын ауызша баяндауда тусініктілік принципі калай жузеге асырылады?
-окушыларга гылыми дэлелденген жэне практика турінде аныкталган фактілерді хабарлау.
-толык білім жуйесін калыптастыруга асер ететін, оку материал сайкес логикалык тартіпте о?ытылады
-оку материалын тусіндіру барысында окушыларда бейнелілік пайда болды.
+оку материалынын мазмуны окушылардын жасына жэне дайындылы? денгейіне сайкес болып, белгілі ой кушін салу кезінде менгеріледі.
-окушыларда оларга ондіріс пен лабораторлык-практикалык сабактарда білімділігі ушін кажетті білім калыптасады
\/
/\
Максаттылыгы мен саналылыгы, бірізділігі мен озара байланыстылыгы, мазмуны бойынша эр турлілігі, жуйелілігі мен онемділігі бул:
+жаттыгуларга койылатын педагогикалык талаптар.
-жаттыгулар турлері.
-жаттыгуларды баскару эдістемелері.
-жаттыгуларды откізу принциптері.
-жаттыгуларды откізу ережелері.
\/
/\
Койылган тапсырмалардын айкындылыгы, тапсырмаларды саналы орындау, аралык бакылау,окушылардын ерекшеліктері мен бейімділіктерін ескере отырып, жаттыгуларды буліп тарату, тапсырмаларды шыгармашылыкпен шешуді ынталандыру мен мада?тау
-жаттыгуларга койылатын педагогикалык талаптар.
-жаттыгулардын турлері.
+жаттыгуларды басшылык ету эдістемелері.
-жаттыгуларды откізу принциптері.
-жаттыгуларды откізу ережелері.
\/
/\
Адебиетпен жумыс істеу, санды тапсырмаларды шешу, схемалар, графиктерді курастыру, окыту кезінде бай?ауларды талдау, технолорияларды курастыру
-жаттыгуларга койылатын педагогикалык талаптар..
+жаттыгулардын турлері.
-жаттыгуларды басшылык ету принциптері.
-жаттыгуларды откізу принциптері.
-жаттыгуларды откізу ережелері.
\/
/\
Мектепте оку кабинетінін жабдыкталу денгейі кандай формуламен аныкталады:
-К=(ПЛ+ПТ+ЗТ+УП+ТШ+УЧ)/6.
+К=(ПЛ+ПР+УР+УЧ+ТС+НП)/6.
-К=(ПТ+ЗТ+ПЛ+ПР+НП+УЧ)/6.
-К=(ПЛ+ПР+УР+УЧ+ТШ)/5.
-К=(ПЛ+ЗТ+УП+П+НП+УЧ)/6.
\/
/\
Окушылардын саналы іс-эрекеті барысында олардын кабілеттіліктері дамып, тулга касиеттері тэрбиеленеді, сонымен катар білім, білік, дагдылары ?алыптасады:
-білім беру мазмуны.
-окыту мазмуны.
+оку мазмуны.
-тэрбие беру мазмуны.
-окыту куралдар мазмуны.
\/
/\
Багдарлап окытуда операциалык кадрдын мэні:
+кадр окушылар орындайтын жаттыгулар, сурактар жуйесінен куралады
-кадр міндеті-окушылардын іс-эрекетін тексеру, оз бетінше тексеру.
-кадр окылатын сурактар бойыншы негізгі ережелер мен тусініктемелерді кыска турде береді
-кадр оку материалы бойынша окушылар орындайтын озіндік жумыс тартібін корсетеді
-кадр акпарт коздірімен жумыс жасау нускауын береді
\/
/\
Репродуктивті, проблемалы-ізденіс, зерттеушілік эдістерге булу ушін окытуэдістер жіктелу негізінде жат?ан кандай белгі?
-білім беру козі.
+танымдык іс арекет козі.
-тагымдык іс белсендіру козі.
-оку процесінін тиімділігін арттыру козі.
-акпарат хабарлау козі
\/
/\
Кандай окыту эдісі, кыска мерзімде улкен колемді акпаратты беруге, окушылар алдыдына танымдык проблема коюга жэне окушылар ойын дамытуга мумкіншілік береді?
+созді.
-Корнекілік.
-практикалык .
-репродуктивті.
-иллюстративті.
\/
/\
Корнекі-бейнелік ойлау дамуына мумкіндік беретін, окуга кызыгушылыктарды арттырып, эмоционалдык салага он асер ететін эдістер:
-созді.
+корнекілік.
-практикалык.
-репродуктивті.
-иллюстративті.
\/
/\
Білімдерді бекітуге, жетілдіруге жэне білім мен дагдыларды калыптастырып, оларды пайдалануын карастыратын эдістер:
-созді.
-корнекілік.
+практикалык.
-репродуктивті.
-иллюстративті.
\/
/\
Оку материалын хабарлама, сипаттама турінде беруде кандай эдіс пайдаланады?:
-энгіме.
-тусіндіру.
+энгімелеу.
-дэріс.
-кітаппен жумыс жасау.
\/
/\
Салыстыру, негіздеу, зандылыктарды шыгару кезде пайдаланадын оку эдісі?
-энгіме.
+тусіндіру.
-энгімелеу.
-дэріс.
-кітаппен жумыс жасау.
\/
/\
Оку багдарламасынын негізгі сурактары бойынша толык жэне бірізгілік турде оку материалын баяндауда ушін кандай эдіс пайдаланады?
-энгіме.
-тусіндіру.
-энгімелеу.
+дэріс.
-кітаппен жумыс жасау.
\/
/\
Мазмуны мен формасы бойынша, гылыми-техникалык тургыдан далелді, логикалык бірізді, тусінікті болуы; мугалімнін сойлеу техникасынын жогары денгейде болуы бул-:
+ауызша баяндауга койылатын жалпы талаптар.
-мугалімнін тіліне койылатын талаптар.
-окыту принциптері.
-окушылардын белсенділігін арттыру эдістері.
-Сабактарды жургізу ережелері.
\/
/\
Адеби сауаттылык, калыпты бет кимылы мен кол кимылы, дауысты білікті колдану, айтылудын нактылыгы, айкындылыгы бул:
-ауызша баяндауга жалпы койылатын талаптар.
+мугалім созіне койылатын талаптар.
-окыту принциптері.
-окушыларды белсендетудін эдістемелік тэсілдері.
-сабактарды откізу ережелері.
\/
/\
Тусіндіруде индиктивті дедуктивті тэсілдерді пайдалану, соз бен демонстрацияны уйлестіру, проблемалык баяндау, сабак барысында турлі эдістер мен тэсілдерді пайдалану бул-:
-ауызша баяндауга койылатын жалпы талаптар.
-мугалімнін тіліне койылатын талаптар.
-окыту принциптері.
+окушылардын белсенділігін арттыру эдістері.
-сабактарды жургізу ережелері.
\/
/\
Диагностикалык тапсырмаларды шешу жаттыгулары:
-продуктивті
-репродуктивті.
-зерттеушілік.
-проблемалык.
+шыгармашылык.
\/
/\
Мектепте биологиялык пэндер бойынша колданалатын техникалык оку куралдары:
-такырыптык плакаттар.
-табиги куралдар.
-графопроектор, диапроектор.
-орнекілік куралдар.
-окулыктар
\/
/\
Енбек іс-эрекеттерін саналы жэне дурыс орындап, сол жагдайда максатка сайкес эдістерді тандап, оларды колдана отырып, он нэтижеге жету ушін окушылардын дайындыгы:
-білім беру.
-білім.
+білік.
-дагды.
- тусініктілік.
\/
/\
Білім беру мен окыту теориясын зерттейтін гылым?
-педагогика тарихы.
-жалпы педагогика.
-элеуметтік педагогика.
+дидактика.
-арнайы эдістер.
\/
/\
Корнекілік эдістерге жататын:
-енбек тэсілдерін корсету, демонстрация, жаттыгу.
+экскурсия, демонстрация, байкау.
-енбек тэсілдерін корсету, экскурсия, эксперимент.
-корнекі куралдарды корсету, кино жэне видео материалы.
-енбек тэсілдерін корсету, корнекі куралдарды корсету.
\/
/\
Оку жоспарында жэне багдарламаларда техниканын, технологиянын дамуын жэне ондірісті уйымдастырудын казіргі денгейлерін карастыратын кандай принцип?
-Жуйелілік принципі.
-Тусініктілік принципі.
+гылымилык принципі.
-тутастык жэне дифференцация принципі.
-динамизм жэне турактылык принципі.
\/
/\
Мазмуны бойынша жэне оку процесіндегі жалпы курылымынын орны бойынша пэндердін байланысынык кажеттілігін карастыратын принцип:
+Жуйелілік принципі.
-Тусініктілік принципі.
-гылымилык принципі.
-тутастык жэне дифференцация принципі.
-динамизм жэне турактылык принципі.
\/
/\
Окытудын максат-міндеттеріне сай онын мазмунын окушыларга менгертуде мугалім мен окушылардын колданатын амал-тэсілдері мен куралдарыны? жиынтыгы:
-сабак.
-окыту формалары.
+окыту эдістері.
-окыту куралдары.
-окыту тэсілдері.
\/
/\
Кемшіліктерді толыктыруга, негізгі ережелердін жэне такырып, булім, пэн сурактарынын туйінін толык ашуда мумкіндік тугызатын, алган білім мен іскерлікті еске тусіру жэне жуйелендіру ушін жургізілетін сабак турі:
-жана білімдерді менгеру сабагы.
+білім жэне білікті бекіту жэне жетілдіру сабагы.
-кайталау жэне жалпылау сабагы.
-бакылау жэне тексеру сабагы.
-аралас сабак.
\/
/\
Танымдык іс-арекет сипаты бойынша окыту эдістеріне жататын:
-создік, бейнелік, репродуктивтік.
+созді-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалык-ізденіс.
-создік, корнекілік, практикалык.
-созді-иллюстративтік, репродуктивтік, корнекілік.
-создік, корнекілік, бейнелік, практикалык .
\/
/\
Білім козі бойынша окыту эдістеріне жататын:
-создік, бейнелік, репродуктивтік.
-созді-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалык -ізденіс.
+создік, корнекілік, практикалык .
-созді-иллюстративтік, репродуктивтік, корнекілік.
-создік, корнекілік, бейнелік, практикалык .
\/
/\
Сабак жуесінін эдістемесі білім беру максатына, сабактын эр курлымы окыту принципіне сайкестігі аныкталатын талдау турі:
-психологиялык талдау.
+дидактикалык талдау.
-жалпы педагогикалык талдау.
-арнайы талдау.
-санитарлык-гигиеналык талдау.
\/
/\
Оку, оку-ондірістік жагдайларда окушыларда алынган білімдерді колдану негізінде біліктердін калыптасатын денгейі:
-танысу денгейі.
-репродуктивті денгей.
+біліктілік денгейі.
-дагдылык денгейі.
-шыгармашылык денгейі.
\/
/\
Жана оку материалын баяндау тэсілдері:
-индуктивті.
-дедуктивті.
-карапайымнан курделіге
+индуктивті, дедуктивті.
-жекеден жалпыга.
\/
/\
Оку материалын терендету, кенейту жэне жуйелеу максатымен, окушылар есінде сакатауды жэне терен менгеруді камтамасыз ететін оку жумысынын турлі эдістер мен формаларынын жуйесі:
+кайталау.
-жаттыгу
-кабілеттілік
-дагды.
-уй оку жумысы
\/
/\
Санды тапсырмаларды шешу жаттыгулары:
-продуктивті.
+репродуктивті.
-зерттеушілік.
-проблемалык.
-шыгармашылык.
\/
/\
Кіші курстарда окылган оку материалын кайталау кайталаудын кандай туріне жатады?
+алгашкы.
-агымды.
-такырыптык.
-жалпылама.
-корытынды :
\/
Білім беру аспектілері:
+танымдылык, тэрбиелік, дамытушы.
-окыту жэне тэрбиелеу.
-окыту жэне тулганы дамыту.
-тагымдылык жэне тэрбиелік.
-білім беру жэне дамыту
\/
/\
Оку материалын талдудын кандай турінде бурын отілген материалмен байланыс орнатылады, максаттар белгіленеді, негізгі жэне комекші тусініктер, білім коздері орнатылады?
-психологиялык талдау.
-педагогикалык талдау.
-дидактикалык талдау.
+тусінікті-логикалык талдау.
-тэрбиелік маныздылык бойынша талдау.
\/
/\
Багдарлап окытуда акпараттык кадрдын мэні
+кадр окылатын сурактар бойынша негізгі ережелер беріп окушылар орындайтын озіндік жумыс ретін корсетеді
-кадр міндеті -окушылардын озін-озі бакылау.
-кадр акпарат коздерімен жумыс жасау нускасын береді
-кадр окытушыга окушылардын іс эрекетін тексеруге мумкіншілік береді.
-кадр окушылар жауап беретін сурактар жуйесінен куралады.
\/
/\
Окытушы сабактын эр курамына уакыт болуді неден бастайды?
-жана материалды тусіндіреге берілітін уакытты аныктау.
+сабактын негізгі дидактикалык максаттын шешуге берілітін уакытты аныктау.
-Сабактынуйымдастыру кезеніне берілітін уакытты аныктау.
-окушылардын озіндік жумыстарына берілітін уакытты аныктау.
-окушылардын білімдерін бекітуге жэне бакылауга берілітін уакытты аныктау.
\/
/\
Кандай белсенді окыту эдісін колдану кезінде окушыларда озара эрекетесу мен бэсекелестік жагдайында шешімдердікабылдау дагдылары калыптасады?
-сухбат-дэрісі.
+іскерлік ойын.
-пікірталас дэрісі .
-проблемалык окыту
-такырыптык пікірталас.
\/
/\
Окыту процестін компоненттерін атаныз:
-окыту мазмуны, тэрбие мазмуны, оку мазмуны, біліктер мазмуны.
+білім беру мазмуны, окыту мазмуны, оку мазмуны, окыту куралдарынын мазмуны.
-окыту мазмуны, білім беру мазмуны, тэрбие мазмуны, окыту куралдарынын мазмуны.
-окыту мазмуны, тэрбие мазмуны, біліктер мазмуны, окыту куралдарынын мазмуны.
-оку мазмуны, білім беру мазмуны, тэрбие мазмуны, окыту куралдарынын мазмуны.
\/
/\
Мектепте биологиялык пэндерді окытуды уйымдастырудын негізгі формасы:
-лабораторлык-практикалык жумыс.
+сабак.
-семинар.
-энгімелесу.
-экскурсия.
\/
/\
Окушылардын білім, білік, дагдылар жуйесімен каруландыруда, танымдык жэне шыгармашылыккабілеттіктерін дамытуда, тулгалын касиеттерді тэрбиелеуде мугалімнін іс-эрекеті:
-білім беру мазмуны.
+окыту мазмуны.
-оку мазмуны.
-тэрбиелеу мазмуны.
-окыту куралдарынын мазмуны.
\/
/\
Проблемалык жагдайды мугалім тугызады, ал окушылар онын шешімін оздері іздестіреді бул-:
-проблемалык жагдайларды шешу кезендері.
-проблемалык жагдайларды куру ережелері.
+проблемалык жагдайлар денгейлері.
-проблемалык жагдайларды куру тэсілдері.
-проблемалык жагдайларды куру денгейлері.
\/
/\
Окыту мазмуны ондірістік казіргі жагдайын корсететіндей етіп,окушыларды гылыми фактілермен, теориялармен, зандармен таныстыратын кандай окыту принципі?
+политехникалык принцип.
-окытумен ондіріс енбегінін байланыс принципі.
-Жуйелілік пен бірізділік принципі.
-Тусініктілік принципі.
-Корнекілік принципі.
\/
/\
Оку материалын баяндау барысында гылымилык принципінін жузеге асуы.
+окушыларга гылыми дэлелденген жэне практика турінде аныкталган фактілерді хабарлау.
-толык білім жуйесін калыптастыруга асер ететін, оку материал сайкес логикалык тэртіпте окытылады
-оку материалын тусіндіру барысында окушыларда бейнелілік пайда болды.
-оку материалынын мазмуны окушылардын жасына жэне дайындылы? денгейіне сайкес болып, белгілі ой кушін салу кезінде менгеріледі.
-окушыларда оларга ондіріс пен лабораторлык-практикалык сабактарда білімділігі ушін кажетті білім калыптасады
\/
/\
Окыту процесін уйымдастыру формалары:
-семинарлык сабактар, сабак, ЛПЖ- сабагы, конференция, емтихан, сынак.
-семинарлык сабактар, оку конференциясы, экскурсия, уй жумысы, емтихан, сынак.
-семинарлык абактар, оку конференциясы, лаборатория-практикалык сабак, сынак, экскурсия.
+сабак, семинар, лаборатория-практикалык жумыстар, экскурсия, конференция, емтихан, сынак.
-сабак, лаборатория-практикалык сабак, емтихан, сынак, семинарлык сабактар.
\/
/\
Окушылардын улгерімі туралы негізделген мэлімет алу ушін, менгерілген білік, дагдылар беріктігін, білімнін терендігімен саналык денгейін аныктау ушін пайдаланатын сабак:
-жана білімді менгеру сабагы.
-кайталау- корытынды лау сабагы.
-кайталау- жалпылау сабагы.
+бакылау-тексеру сабагы.
-аралас сабагы.
\/
/\
Создік эдістерге жататын:
-ауызша баяндау, ангімелесу, энгіме, тусіндіру, енбек тэсілдерін корсету.
-ауызша баяндау, ангімелесу, плакатпен тусіндіру, энгіме, дэріс.
-ауызша баяндау, тусіндіру, кітаппен жумыс, экскурсия.
+ангімелесу, тусіндіру, энгіме, дэріс, кітаппен жумыс.
-ауызша баяндау, тусіндіру, нускау картасымен жумыс.
\/
/\
Егер оку материалынын мазмуны себеп-салдар байланысынын айкындаумен байланысса, ал оку материалы окушыларга жана емес жэне оларда тірек білімдері бар болганда окытудын кандай эдісін пайдалунуга болады?
-репродуктивтік эдіс.
-создік-иллюстративтік эдіс.
+проблемалык-ізденушілік эдіс.
-шыгармашылык эдіс.
-практикалык эдіс.
\/
/\
Оку материалын баяндауын жалпыдан жекеге етіп куру:
+дедуктивтік тэсіл.
-индуктивтік тэсіл.
-карапайымнан курделі етіп тусіндіру.
-создік-иллюстративтік эдіс.
-проблемалык тэсіл.
\/
/\
Накты объект туралы окушылардын білім мен біліктерін жуйелеу ушін пайдаланатын кайталау:
-алгашкы.
-агымды.
+такырыптык.
-жалпылама.
-корытынды .
\/
/\
Технолгиялык схемаларды оку жэне куру жаттыгулары:
-продуктивті.
-репродуктивті.
-проблемалы?.
-зерттеу.
+шыгармашылык.
\/
/\
Мугалімнін катысуынсыз ететін оку материалын бекіту:
-лабораторлык-практикалык жумыстарды орындау.
+уй жумысын орындау.
-емтихан
-сына?.
-бакылау жумысы.
\/
/\
Кайталау негізінде окушыларда калыптаскан, іс-эрекеттердін жеке компоненттерін автоматты турде орындау:
-білім.
-білік.
+дагды.
-кабілеттіліктер.
-арнайы дайындык.
\/
/\
Оку материалын баяндауын жекеден жалпыга етіп куру:
-дедуктивтік тэсіл.
-индуктивтік тэсіл.
-карапайымнан курделі етіп тусіндіру.
-создік-иллюстративтік эдіс.
-проблемалык тэсіл.
\/
/\
Арнайы пэндер курамынын коп компоненттігі, теориялык материал мен накты материалдын тыгыз уйлесімділігі, окытумен ондірістік байланысы бул:
-арнайы пэндер мазмуны.
+арнайы пэндердін дидактикалык ерекшеліктері.
-арнайы пэндердін талдау курамы.
-арнайы пэндердін тусініктемесі.
-білім беру мазмуны.
\/
/\
Мугалімнін теориялык мабактарга дайындалуы неден басталады?
-Сабактын ен тиімді курамын аныктаудан.
-Сабактын типін жэне такырыбын аныктаудан.
-окушыларды окыту жэне тэрбиелеу эдістерін аныктаудан.
+Сабактын такырыбын жэне максаттарын аныктаудан.
-Сабактын такырыбын аныктаудан жэне окыту эдістерін іріктеуден.
\/
/\
Репродуктивтік іс эрекетінін негізгі турі:
-кітаппен жумыс.
-уй жумысы.
-видеофильмді карау.
+жаттыгу орындау.
-бакылау жумысы.
\/
/\
Мектепте колданылатын окытуды уйымдастырудын сабактан тыс формасы:
-лабораторлык жумыс.
+факультатив.
-оку экскурсиясы.
-Сабак.
-семинар сабагы.
\/
/\
Жанамен откен материалдын байланысын талап ететін окытудын дидактикалык принципі:
-окытудын корнекілігі.
+окытудын бірізділігі.
-окытудын гылымилыгы.
-окытудын тусініктілігі.
-окытудын саналыгы.
\/
/\
Сабак жоспары кандай жоспар негізінде жасаланады?
+такырыптык.
-жылдык.
-тэрбие жумысынын жоспары.
-оку жоспары.
-типтік багдарлама.
\/
/\
Нені окыту мен калай окыту туралы козкарастардын гылыми жуйесі:
+дидактика.
-окыту
-даму.
-тэрбиелеу.
-білім беру.
\/
/\
Окушылардын жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, окытуды талап ететін дидактикалык принцип:
-окытудын белсенділігі.
-окытудын бірізділігі.
-окытудын гылымилыгы.
+окытудын тусініктілігі.
-окытудын саналылы?ы.
\/
/\
Дидактика-
-окыту эдістері.
-танымдык урдістін зандылыктары.
-окыту принциптері.
-окыту урдісінін курылымы.
+окытудын жалпы теориясы.
\/
/\
Мектептегі сынып-сабактык формасынын ерекшеліктері:
-окушылар курамын ын тураксыздыгы.
-дарындыларга багдар.
+окушылардын жасымен дайындык денгейлері бір жэне курамы туракты.
-улгерімі томен окушылармен жумыс жасау.
-теориялык пен ондірістік окытудын откізілуі.
\/
/\
Мектепте білім берудін курамын кандай ?кужаттар аныктайды?
+окулыктар, оку жоспарлары, оку багдарламалары.
-газеттер, журналдар мен т.б. периодикалык шыгарылымдар.
-эдістемелік э?дебиет.
-мектептегі оку-тэрбие жумысынын жоспары.
-мугалімнін оку жоспары.
\/
/\
Дидактика зерттейтін пэн:
-тэрбие.
+окыту урдісі мен онын зандылыктары.
-педагогикалык шеберлік.
-окыту принциптері.
-уздіксіз білім беру.
\/
/\
Окыту корытындыларын багалаумен есепке алудын негізгі функциялары:
+ынталандыру, дамыту, бакылау, тэрбиелеу
-зерттеу, тану.
-шыгармашылык, тілді дамыту.
-тэрбиелеу, окыту, дамыту.
-окыту, тэжірибені жалпылау.
\/
/\
Арнайы пэндер бойынша сабак типін жэне курамын аныктайтын белгі:
+дидактикалык максат.
-Сабак элементерінін орналасуы.
-Сабак максатына кол жекізуге кажетті уакыт колемі.
-Сабак курама элементтері.
-окытушынын іс эрекеті бойынша.
\/
/\
Окыту дегеніміз не?
-окытушынын окыту іс-эрекеті.
-оушыларга білім беру.
+окытушы мен окушылардын бірлескен іс-эрекеті.
-окушылардын арнайы уйымдастырылган іс-эрекеті.
-окушылардын іс-эрекеті.
\/
/\
Биологиялык пэндер бойынша білімдердін калыптасуынын негізгі корсеткіші:
+тусініктемелерді білу.
-факттарды білмеу.
-материалды оку жылдамдыгы.
-конспектілей алу.
-эдеби коздерін білу.
\/
/\
Білім, білік, дагдыларды жуйелеуді жэне бекітуді камтамасыз ететін жэне оны практика жузінде окушылармен пайдалануды уйрететін улгерімді бакылаудын кандай функциясы аткарады?
-бакылау.
-тэрбиелеу.
-дамыту.
-уйымдастырушылык.
+окыту
\/
/\
Мугалімге оз жумысынын сапасын бакалауга жэне оку урдісін уйымдастыруында кемшіліктерді аныктауга мумкіншілік беретін улгерімді бакылаудын кандай функциясы аткарады?
-бакылау.
-тэрбиелеу.
-дамыту.
+уйымдастырушылык.
-окыту
\/
/\
Окытушы окушылар оку материалын менгеруін жэне білік, дагдылар калыптасуын аныктауга беретін улгерімді бакылаудын кандай функциясы аткарады?
+бакылау.
-тэрбиелеу.
-дамыту.
-уйымдастырушылык.
-окыту
\/
/\
Окушылардын оз жумысын жаксартуга ынталандыру мумкіншілігін беретін улгерімді бакылаудын кандай функциясы аткарады?
-бакылау.
-тэрбиелеу.
-дамыту.
-уйымдастырушылык.
+ынталандыру.
\/
/\
Окушылардын білім, біліктерін тексеру оларда оз енбектеріне жауапкершілікті тэрбиелеуге, оку тапсырмаларын уакытында орындау эдетін калыптастыруга комектесетін улгерімді бакылаудын кандай функциясы аткарады?
-бакылау.
+тэрбиелеу.
-дамыту.
-уйымдастырушылык.
-ынталандыру.
\/
/\
Окушылардын білім, біліктерін тексеру жэне багалау олардын танымдык кызыгущылыктарын кенеюіне, ой, ес жэне тілдік дамуына асер ететін улгерімді бакыладын кандай функциясы аткарады.?
-бакылау.
-тэрбиелеу.
+дамыту.
-уйымдастырушылык.
-ынталандыру.
\/
/\
Оку материалын оку барысында откізілетін кайталау:
+агымдык.
-корытынды .
-такырыптык.
-жалпылау.
-аралык.
\/
/\
Оку материалы окушылармен саналы турде менгерілген, олар факттерді талкылап, негізін тусіне алады, тусініктемелерді пайдаланып, озгерілген сурактарга жауап бере алады – бул кандай критерийге жатады?
-жауаптардын дурыстыгы.
-білімдердін толыктыгы
+материалды тусіну.
-білімдердін жуйелілігі.
-білімдердіни беріктілігі.
\/
/\
Окушылар узак уакыт откеннен кейін факттарды еске тусіре алады – бул кандай критерийге жатады?
-жауаптардын дурыстыгы.
-білімдердін толыктыгы.
-материалды тусінуі.
-білімдердін жуйелілігі.
+білімдердін беріктілігі.
\/

Приложенные файлы

  • docx 1469478
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий