ОТВЕТЫ по ИС все Киев


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
ТЕСТИ ( С ОТВЕТАМИ )
з навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»
напряму підготовки 6.030502 – «Економічна кібернетика»
у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації
Міністерства агарної політики та продовольства України
(160 питань)ТЕМА 1
«Інформаційні технології (ІТ) та системи (ІС) та їх роль в управлінні економічними об’єктами»
1. Що таке функціональність інформаційної системи?
1) це програмно-технологічне забезпечення робочого місця;
2) це властивість інформаційних технологій по програмному та ергономічному забезпеченню робочого міста;
3) це властивість інформаційних технологій з певною надійністю реалізувати функції ергономічного забезпечення робочого міста;
4) це властивість інформаційних технологій з певною надійністю реалізувати функції інформаційного програмно-технологічного забезпечення, технічного і ергономічного забезпечення.
2. Що таке автоматизація оброблення інформації - це:
1) заміна діяльності людини роботою ЕОМ;
2) заміна роботи людини роботою машин;
+3) це заміна діяльності людини роботою ЕОМ та периферійних пристроїв;
4) це заміна діяльності людини роботою програмного забезпечення.
3. База знань - це:
1) Структура інформації, яка описує особливості предметної області;
2) Складна структура інформаційних сукупностей, які описують предметну область, включаючи фактичні знання, правила;
3) Інформаційна сукупність, яка описує особливості предметної області, включаючи фактичні знання і мета знання;
4) Складна структура інформаційних сукупностей, які описують усі особливості предметної області, включаючи фактичні знання, правила і метазнання.
4. Що таке автоматизоване робоче місце?
1) Це програмно-технічні ресурси, що забезпечують користувачу автоматизацію прийняття рішень;
+2) Це сукупність програмно-технічних ресурсів, що забезпечують кінцевому користувачу автоматизацію управлінських функцій у конкретній області;
3) Це сукупність технічних ресурсів, що забезпечують автоматизацію рішення прикладної задачі;
4) Це сукупність програмно-технічних ресурсів, що забезпечують кінцевому користувачу автоматизацію праці у конкретній області.
5. Що обробляється у автоматизованих системах оброблення економічної інформації (АСОЕІ)?
1) В АСОЕІ проводять розрахунки економічних параметрів;
2) В АСОЕІ як об'єкт, що піддається перетворенням, виступає інформація, яка характеризує ті або інші економічні явища;
3) В АСОЕІ як об'єкт виступають економічні дані.
4) В АСОЕІ як об'єкт виступають різного роду економічні явища.
6. Мета інформаційної технології:
+1) Отримання потрібної інформацію необхідної якості на заданому носії;
2) Отримання потрібної інформацію;
3) Отримання потрібної інформацію у базі даних;
4) Отримання потрібної інформацію необхідної якості за допомогою транзакції.
7. Предметна область інформаційної системи – це:
1) зв’язки у системі;
+2) частина реальної системи;
3) алгоритм оброблення інформації;
4) файли системи.
8. Інформаційний ресурс це?
1) сукупність бази знань у інформаційних системах;
2) сукупність баз даних у інформаційних системах;
3) сукупність паперових документів;
4) сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо).
9. Зовнішньомашинна інформаційна база – це:
1) інформаційна бази призначена для безпосереднього сприйняття людиною;
2) частина інформаційної бази засобів обчислювальної техніки;
3) частина документів, призначених для безпосереднього сприйняття людиною без застосування засобів обчислювальної техніки;
4) частина інформаційної бази, яка являє собою сукупність повідомлень і документів, призначених для безпосереднього сприйняття людиною без застосування засобів обчислювальної техніки.
10. База даних (БД) – це:
1) сукупність вгаємо незв'язаних даних, що зберігаються разом;
2) сукупність різних даних та інформаційних ресурсів, що зберігаються разом;
+3) сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються разом;
4) сукупність взаємозв'язаних ресурсів, що зберігаються у ІС.
11. Носій інформації - це:
+1) матеріальний об’єкт, призначений для записування, передавання і зберігання інформації;
2) матеріальні та нематеріальні об’єкти, призначені для записування, передавання і зберігання інформації;
3) матеріальні та нематеріальні об’єкти, призначені для записування і зберігання інформації;
4) будь який об’єкт, призначений для зберігання інформації.
12. Переносимість інформаційної системи – це:
1) Можливість з мінімальними витратами перенести працюючу ІС на іншу технічну платформу і в інше операційне середовище;
2) Можливість з мінімальними витратами перенести базу даних на іншу технічну платформу;
3) Можливість перенести базу даних ІС в інше операційне середовище;
4) Можливість з деякими витратами перенести ІС з однієї мови програмування до іншої.
13.Визначення інформаційної системи дає наступний державний стандарт:
1) ДСТУ 2870-91;
2) ДСТУ 12207-99;
3) ДСТУ 2874-94;
4) ДСТУ 9001-002.
14. За ступенем інтеграції функцій ІС поділяють на:
+1) багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями управління, багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями планування та ін.;
2) державні, регіональні, галузеві, корпоративні, та ін.;
3) державні, регіональні, галузеві та ін.;
4) міжнародні інтегровані, державні багаторівневі, регіональні, галузеві та ін.
15. До територіальних інформаційних систем (ІС) належать:
1) ІС компанії розташований у різних областях та районах;
2) ІС області, міста, району, підприємства;
3) ІС державні, області, району;
4) ІС області, міста, району.
16. Визначити поняття декомпозиції ІС:
1) це процес поділу системи на складові підсистеми;
2) це процес дослідження системи;
3) це сукупність методів дослідження системи;
4) це вивчення частин системи, взаємодії між ними, дослідження процесів, що пов’язують частини системи з її цілями.
ТЕМА 2
«Класифікація інформаційних систем. Приклади застосування ІС у економіці»
1. За рівнем або сферою діяльності ІС діляться на:
1) глобальні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів;
2) державні, корпоративні, галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів;
3) державні, міжнародні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів;
4) державні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів.
2. За рівнем автоматизації процесів управління ІС діляться на:
1) інформаційні, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні ІС;
2) інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні ІС;
3) інформаційно-пошукові, довідково-керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні ІС;
4) пошуково-довідкові, пошуково-керівні, інтелектуальні ІС.
3. Штучний інтелект – це:
+1) штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складних творчих задач;2) природні та штучні системи, створені людиною на базі ПК, що імітують розв'язування людиною творчих задач;
3) природні системи, створені на базі ПК, що розв'язують надскладні задачі;
4) штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що дозволяють розв’язувати любі задачі;
4. Система підтримки прийняття рішення – це:
1) комп'ютерна система, яка призначена для підтримки підприємницької діяльності при прийнятті рішень;
2) комп'ютерна система, яка працює у пакетному режимі та призначена для прийнятті рішень з неструктурованих проблем;
3) інтерактивна комп'ютерна модель, яка призначена для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабоструктурованих або неструктурованих проблем;
4) інтерактивна комп'ютерна система, яка призначена для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабоструктурованих або неструктурованих проблем.
5. Розрізняють наступні види інтелектуальних ІС:
1) пошукові та інтелектуально-пошукові; розрахунково-логічні; експертні;
2) інтелектуально-інформаційно-пошукові; розрахунково-логічні; експертні;
+3) інформаційно-пошукові; розрахунково-логічні; експертні;
4) пошукові; розрахункові; дослідницькі, експертні.
6. Взаємозв'язаність даних полягає в тому, що:
1) доступ всіх груп даних якогось застосування загалом полегшує доступ до інших груп даних цього ж застосування;
2) доступ до певної групи даних якогось застосування загалом полегшує доступ до інших груп даних цього ж застосування;
3) доступ до певної групи даних якогось застосування загалом полегшує пошук інших груп даних цього ж застосування;
4) доступ до певної групи бази даних якогось застосування загалом полегшує транзакції інших груп даних цього ж застосування.
7. Експертні системи дають змогу:
1) проводити ефективну комп'ютеризацію областей, в яких знання не можуть бути подані в експертній описовій формі, але використання математичних моделей утруднене або неможливе;
2) проводити ефективну комп'ютеризацію областей, в яких знання можуть бути подані в експертній описовій формі, але можливе та більш ефективне використання математичних моделей;
3) проводити ефективну алгоритмізацію областей, в яких знання не можуть бути подані в експертній описовій формі, але використання математичних моделей утруднене або неможливе;
4) проводити ефективну комп'ютеризацію областей, в яких знання можуть бути подані в експертній описовій формі, але використання математичних моделей утруднене або неможливе.
8. Експертні системи створюються за допомогою:
1) Ada Builder;
2) Eclipse;
3) Пролог, Lisp;
4) Всі відповіді вірні.
9. Розрахунково-логічні системи дають змогу:
1) кінцевим програмістам та спеціалістами в галузі прикладної математики, розв'язувати в режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з використанням складних методів і відповідних прикладних програм;
2) кінцевим користувачам, що не є програмістами та спеціалістами в галузі прикладної математики, розв'язувати в режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з використанням складних методів і відповідних прикладних програм;
3) кінцевим користувачам, що не є програмістами але є фахівцями в галузі прикладної математики, розв'язувати в режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з використанням складних методів і відповідних прикладних програм;
4) програмістами та спеціалістами в галузі штучного інтелекту, розв'язувати в режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з використанням складних методів і відповідних прикладних програм.
10. Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи забезпечують:
1) взаємодію кінцевих користувачів - непрограмістів з базами даних та знань професійними мовами користувачів, близьких до природних;
2) взаємодію кінцевих користувачів - програмістів з базами даних та знань професійними мовами користувачів, близьких до природних;
3) взаємодію програмістів з базами даних та знань, а також з професійними мовами програмування, близьких до природних;
4) взаємодію кінцевих користувачів - непрограмістів з експертними системами та базами даних.
11. Інформаційні системи управління підприємствами – це:
1) АСУП та АСУ ІС;
+2) АСУП та АСУ ВО;
3) АСУП та ЕС;
4) АСУПІС.
12. В економіці України найпоширенішими є:
+1) експертні системи;
2) системи штучного інтелекту;
3) системи підтримки прийняття рішення;
4) Всі відповіді вірні.
13. При створенні інформаційної системи потрібно керуватися принципами, визначеними у:
1) РД 12790;
2) ТУ 1250–88;
3) ЕСКД 680–98;
4) РД 50–680–88.
14. Мета створення інформаційних систем:
1) у гранично короткі терміни налагодити базу даних, яка має задані споживчі властивості;
2) у гранично короткі терміни налагодити систему обробки даних, яка має задані у життєвому циклі програмного забезпечення (ЖЦ ПЗ) споживчі властивості;
3) у гранично короткі терміни налагодити систему обробки даних, яка має задані споживчі властивості;
4) у визначені терміни налагодити систему обробки даних відповідно до стандартів.
15. Інформаційну сукупність можна поділити на такі складові одиниці інформації:
1) атрибут, економічний показник, документ, масив;
2) поле, атрибут, економічний показник, документ, масив;
3) реквізит, поле, документ, масив;
4) документ, масив або файл.
16. За ступенем охоплення завдань управління автоматизовані інформаційні технології поділяються на такі групи:
електронна обробка даних;
автоматизація функцій управління;
підтримка прийняття рішень;
усі відповіді вірні.
ТЕМА 3
«Економічна інформація і засоби її формального опису»
1. Які вимоги пред’являються до економічної інформації:
1) адекватність, корисність, оперативність, точність, достовірність, стійкість і достатність;
2) вірогідність, корисність, оперативність, точність, достовірність, стійкість і достатність;
3) достатність, корисність, оперативність, точність, достовірність, стійкість і адекватність;
+4) коректність, корисність, оперативність, точність, достовірність, стійкість і достатність.
2. Код у ІС являє собою:
1) сукупність атрибутів, які визначають сутність;
2) атрибут чи сукупність атрибутів, прийнятих для позначення системи;
3) знак чи сукупність об’єктів, прийнятих для позначення класифікаційного угруповання інформатизації;
4) знак чи сукупність знаків, прийнятих для позначення класифікаційного угруповання або об’єкта класифікації.
3. Вхідні масиви інформаційної системи –це:
1) проміжна ланка між первинними інформаційними повідомленнями та основними масивами;
2) складна структура інформаційних сукупностей, які описують предметну область, включаючи фактичні знання, правила;
3) інформаційна сукупність, яка описує особливості предметної області, включаючи фактичні знання і мета знання;
4) встановлення оптимальної кількості атрибутів (полів), які містять ключові записі.
4. Оберіть зайву групу класифікаторів:
1) класифікатори систем обробки техніко-економічних показників;
+2) класифікатори об’єктів інформатизації про трудові та природні ресурси, професії робітників і посади службовців за категоріями, спеціальностями, освітою і т. п.;
3) класифікатори інформації про продукти праці, виробничу діяльність та послуги, промислову та іншу продукцію, роботи й послуги в різних галузях;
4) класифікатори інформації про структуру народного господарства і адміністративний поділ, підприємства, організації, галузі народного господарства і т. д.
5. Що таке сутність в ІС?
1) первинний задум програми;
2) алгоритм, по якому написана програма та сукупність програмних засобів;
+3) технічна, фізична або юридична особа, задіяна в системі;
4) апаратна частина системи.
6. Оберіть види атрибутів сутності об’єкту?
1) потрібні і непотрібні;
2) обов’язкові і необов’язкові;
3) істотні і неістотні;
4) тимчасові і функціональні, функціональні та потрібні.
7. Управління інформаційними ресурсами означає?
+1) Оцінку інформаційних потреб на будь-якому рівні і у межах кожної функції управління;
2) Вивчення документообігу економічного об'єкту, його раціоналізацію;
3) Оцінку інформаційних потреб на будь-якому рівні і у межах кожної функції управління. Подолання проблеми несумісності типів даних;
4. Оцінку інформаційних потреб на будь-якому рівні і у межах кожної функції управління. Створення системи управління даними;
8. Що таке впорядкування інформації?
1) Це процес розміщення даних в певній послідовності;
+2) Це процес розміщення довільно розташованих даних в певній послідовності значень ключових слів;
3) Це процес пошуку довільно розташованих даних;
4) Це процес розміщення довільно розташованих даних у каталозі чи папці.
9. Що таке накопичення інформації?
1) Це процес постійного додавання даних в існуючі файли;
2) Це процес періодичного копіювання та перезапису існуючих файлів з метою надійного збереження інформаційних ресурсів;
3) Це процес додавання файлів у бази знань;
4) Це процес періодичного додавання даних в існуючі файли з метою формування початкових даних за певний інтервал часу.
10. Швидкість передачі визначається у ?
1) У бодах (бод = бит/сек);
2) У Мбайт/ч (Абод = Мбит/ч);
3) У Мбайт/Ачас;
4) У ГГц/бит.
11. Старша ознака класифікатора – це?
1) Порядкові номери об'єктів;
2) Галузь народного господарства, в межах галузі розміщені порядкові номери об'єктів;
3) Контрольна частина коду;
4) Галузь народного господарства, в межах галузі розміщені контрольні частина коду.
12. Розрізняють наступні канали зв'язку?
1) Симплексний, дуплексний;
2) Напівсімплексний, симплексний, напівдуплексний, дуплексний;
3) Симплексний, дуплексний, off-line, on-line;
4) Симплексний, напівдуплексний, дуплексний.
13. Блок ідентифікації –це:
1) Метод класифікації з використанням серійно-порядкового кодування;
2) Перелік реєстраційних номерів підприємств і організацій, побудований за двоступеневим ієрархічним методом класифікації з використанням серійно-порядкового методу кодування;
3) Перелік реєстраційних номерів підприємств і організацій, побудований за одноступеневим ієрархічним методом класифікації з використанням серійно-порядкового методу кодування;
4) Ієрархічний метод класифікації з використанням серійно-порядкового кодування.
14. Система кодування – це:
1) Сукупність методів та правил кодування класифікаційних угруповань і об'єктів класифікації заданої множини.
2) Сукупність методів та правил кодування об'єктів.
3) Сукупність методів та правил кодування класифікаційних угруповань і суб’єктів господарювання.
4) Сукупність методів та правил класифікації об'єктів заданої множини.
15. Фасетний метод класифікації – це:
1) Поділ множини об'єктів на незалежні угруповання.
2) Паралельний поділ об'єктів на залежні класифікаційні угруповання.
3. Паралельний поділ множини об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання.
4) Послідовний поділ множини об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання.
16. Економічна інформація має наступну логічну структуру у порядку агрегування:
поле запис файл база даних;
поле запис реквізит показник кортеж;
символ показник кортеж поле запис;
символ реквізит показник масив інформаційний потік.
ТЕМА 4
«Застосування сучасних інформаційних технологій для опису економічної інформації»
1. Основними елементами об’єктної моделі є (знайдіть зайвий пункт):
1) абстрагування;
2) інкапсуляція;
3) модульність;
+4) ієрархія.
2. Абстрагування - це:
1) виділення істотних характеристик деякого об’єкту, які відрізняють його від всіх інших видів об’єктів і, таким чином, чітко визначають його концептуальні межі щодо подальшого розгляду і аналізу;
2) методологія програмування, яка заснована на представленні програми у вигляді сукупності елементів керування, кожний з яких є реалізацією певного класу (типу особливого вигляду);
3) методологія програмування, яка заснована на представленні програми у вигляді сукупності потоків даних, кожний з яких є реалізацією певного бізнес процесу на принципах успадкованості;
4) подолання проблеми несумісності типів даних; створення системи управління даними.
3. Клас - це:
1) системи і підсистеми;
2) безліч об’єктів, зв’язаних спільністю структури і поведінки;
3) зовнішні сутності;
4) властивість об’єкту існувати в часі.
4. Метод SADT розроблено у?
+1) 1973 р.;
2) 1969 р.;
3) 1966 р.;
4) 1999 р.
5. Модель серверу для архівації даних:
1) BDE;
2) SQL Explorer;
3) Storage Express System;
4) Novell.
6. Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) - це:
1) методологія програмування, яка заснована на представленні програми у вигляді сукупності об’єктів, кожний з яких є реалізацією певного класу (типу особливого вигляду), а класи утворюють ієрархію на принципах успадкованості;
2) методологія програмування, яка заснована на представленні програми у вигляді сукупності діаграм, кожна з яких є реалізацією певного процесу, а процеси утворюють ієрархію на принципах успадкованості;
3) методологія програмування, яка заснована на представленні програми у вигляді сукупності елементів керування, кожний з яких є реалізацією певного класу (типу особливого вигляду);
4) методологія програмування, яка заснована на представленні програми у вигляді сукупності потоків даних, кожний з яких є реалізацією певного бізнес процесу на принципах успадкованості.
7. Засоби створення інформаційної системи – це:
1) окремі проектні рішення, пакети прикладних програм, типові проекти чи інструментальні засоби;
2) типові проектні рішення, математичні пакети прикладних програм, нетипові проекти чи інструментальні засоби;
3) типові проектні рішення, пакети прикладних програм, типові проекти чи інструментальні засоби;
4) не типові проектні рішення, пакети офісних прикладних програм, типові засоби баз даних.
8. Існують наступні групи методів створення ІС:
1) орієнтовані на процеси та орієнтовані на процедури;
2) орієнтовані на дані, орієнтовані на процедури, орієнтовані на процеси;
3) орієнтовані на дані, орієнтовані на процедури, орієнтовані на структуру;
4) орієнтовані на дані та орієнтовані на процедури.
9. Засоби створення ІС поділяються на:
1) інструментальні, процедурні та об’єктні;
2) інструментальні та об’єктні;
3) інструментальні, процедурні, ітераційні та об’єктні;
4) об’єктні та структуровані.
10. Технологією проектування інформаційної системи є:
1) сукупність засобів створення ІС, застосовуваних організаційних прийомів і технічних засобів, орієнтованих на створення чи модернізацію проекту ІС;
2) сукупність методів створення ІС, застосовуваних організаційних прийомів і технічних методів, орієнтованих на створення чи модернізацію проекту ІС;
3) сукупність методів і засобів створення ІС, застосовуваних організаційних прийомів і технічних засобів, орієнтованих на створення чи модернізацію проекту ІС;
4) сукупність методів алгоритмічних мов та засобів створення ІС, застосовуваних організаційних прийомів, технічних на інтелектуальних засобів, орієнтованих на створення чи модернізацію проекту ІС.
11. Технологічні операції при розробці ПЗ - це:
1) модулі, під якими розуміємо несамостійну частину технологічного процесу, в якій визначено вхід, вихід, перетворювач, ресурси та засоби;
2) модулі, під якими розуміємо самостійну частину життєвого циклу ПЗ, в якій визначено результат проектування та відповідні засоби;
3) модулі, під якими розуміємо будь яку частину процесу життєвого циклу ПЗ, в якій визначено вхід, вихід, перетворювач, інтерпретатор або компілятор, а також ресурси та засоби;
4) модулі, під якими розуміємо самостійну частину технологічного процесу, в якій визначено вхід, вихід, перетворювач, ресурси та засоби.
12. Технічне завдання (ТЗ) визначає:
1) вимоги до функцій ІС, деяких окремих видів забезпечення ІС, які реалізуються, регламентує організацію розробки, обсяги та витрати, а також перелік компонентів і функцій, передбачених у складі кожної стадії;
2) вимоги до функцій ІС, усіх видів забезпечення ІС, які реалізуються, регламентує організацію розробки, обсяги та витрати, а також перелік компонентів і функцій, передбачених у складі кожної стадії;
3) вимоги до функцій ІС, усіх видів операційних систем для ІС, які реалізуються, регламентує організацію розробки, обсяги та витрати, а також перелік компонентів і функцій, передбачених у складі кожної стадії;
4) вимоги до функцій ІС пов’язаних із роботою баз даних, обсяги та витрати, а також перелік компонентів і функцій БД, передбачених у складі кожної стадії проектування.
13. Системний аналіз ІС – це:
1) дослідження реальної або проектованої системи для визначення інформаційних потреб і процесів системи, а також їх співвідношень між собою;
2) дослідження інформаційних ресурсів системи для визначення процесів у системі, а також їх співвідношень між собою;
3) дослідження реальної інформаційної бази для визначення інформаційних потреб і процесів на підприємстві, а також їх співвідношень між собою;
4) дослідження проектованої системи для визначення інформаційних потреб і процесів системи, а також їх співвідношень між собою.
14. Інформаційна база – це:
1) сукупності будь якої інформації, яка використовується при функціонуванні ІС;
2) сукупності впорядкованої інформації, яка використовується при функціонуванні ІС і поділяється на зовнішньо- і внутрішньомашинну бази;
3) сукупності впорядкованої інформації, яка використовується при функціонуванні ІС і поділяється на зовнішньо-, внутрішньомашинну та вхідну (бази;
4) сукупності невпорядкованої інформації, яка використовується при проектуванні ІС і поділяється на зовнішньо- і внутрішньомашинну бази.
15. Державними стандартами визначені наступні методи кодування:
1) порядковий, серійно-порядковий, фасетний;
2) порядковий, фасетний, ієрархічний;
3) порядковий, серійно-порядковий, послідовний і паралельний;
4) порядковий, серійно-порядковий, послідовний і паралельний, фасетний та ієрархічний.
16. Зафіксована на МН інформація має наступну фізичну структуру у порядку агрегування:
символ поле запис файл база даних;
поле запис реквізит показник кортеж;
символ показник кортеж поле звіт;
символ реквізит показник звіт документ.
ТЕМА 5
«Інформаційні технології та процеси оброблення інформації у ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ»
1. Оберіть зайвий тип поля БД dBase:
1) символьні;
2) числа з плаваючою комою;
+3) термінові;
4) OLE- поля.
2. Нова інформаційна технологія (комп'ютерна інформаційна технологія) – це?
1) Це інформаційна яка базується на персональних комп'ютерах.
2) Це інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом.
3) Це персональні комп'ютери і телекомунікаційні засоби та Microsoft Office.
4) Це інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом, а також персональні комп'ютери і телекомунікаційні засоби.
3. Що таке тригер?
1) Це - певна дія з оновлення даних та додавання даних;
2) Це - певна дія видалення даних та редагування;
+3) Це - певна дія або послідовність дій, автоматично здійснюваних при виконанні операцій додавання або видалення даних;
4) Це - певна дія або послідовність дій, автоматично здійснюваних при виконанні операцій оновлення, додавання або видалення даних.
4. Процес створення класифікаторів економічної інформації включає певні етапи. Знайдіть зайвий?
1) На базі матеріалів обстеження об'єкта і технічного завдання розробляють перелік необхідних класифікаторів;
2) На основі переліку необхідних класифікаторів, методичних матеріалів, вимог системи користувача і загальних параметрів створення інформаційної бази ІС будують систему класифікації і кодування;
3) На основі опису класифікатора, технічного завдання на його створення, опису програмної системи чи документації на ІС розробляють чи прив'язують ППП;
4. Визначають ознаки, за якими систематизуються інформаційні сукупності в конкретному класифікаторі СОЕІ.
5. Виберіть зайвий класифікатор.
1) Галузеві;
2) Підприємств;
3) Для окремих відомств;
+4) ISO або ЄСКК.
6. Домен – це:
1) набір значень елементів бази даних одного типу об’єднаних за допомогою ключових полів;
2) набір значень елементів даних різноманітних типів, що відповідають поставленим умовам;
3) набір значень даних одного типу, що відповідає одній умові;
+4) набір значень елементів даних одного типу, що відповідає поставленим умовам.
7. Альтернативний ключ – це:
1) атрибут або група атрибутів, співпадаючих з первинним ключем і унікально ідентифікуючий екземпляр об’єкту;
2) атрибут (або група атрибутів), співпадаючий з вторинним ключем і унікально ідентифікуючий екземпляр об’єкту;
3) атрибут або група атрибутів, не співпадаючих з первинним ключем і унікально ідентифікуючий екземпляр об’єкту;
4) атрибут, не співпадаючий з вторинним ключем і унікально ідентифікуючий екземпляр об’єкту або ідентифікатор екземпляру об’єкту.
8. Зв’язок (інтерфейс) – це:
1) сукупність засобів і правил, які забезпечують взаємодію між користувачем, ЕОМ і програмами;
2) сукупність екранних форм, які забезпечують взаємодію між користувачем, і програмами;
3) сукупність комунікаційних засовів для взаємодії користувачів та програмам;
4) сукупність методів, засобів і правил, які забезпечують працездатність ЕОМ і програмами.
9. Які з наведених міжнародних абревіатур є англомовним еквівалентом скорочення АСУ?
+1)ERP;
2)ERPII;
3)CRM;
4)ARM.
10. Абревіатура MIS – це:
1) системи підтримки прийняття рішень;
2) управлінські інформаційні системи;
3) передумова проектування системи.
4) аудит інформаційної системи.
11. Поява CASE-технологій у системному аналізі обумовлена (знайдіть зайвий чинник):
1) підготовкою аналітиків і програмістів, сприйнятливих до концепцій модульного і структурного програмування;
2) широким впровадженням і постійним зростанням продуктивності комп'ютерів;
3) впровадженням мережених технологій;
+4) необхідною інформацією про проект та його стадії розробки.
12. Описуючи організацію інформаційної бази ІС, потрібно?
1) Дати опис ключів бази даних інформаційної системи;
2) Дати опис логічної і фізичної структур бази даних;
3) Дати опис полів баз даних інформаційної системи;
4) Дати опис логічної структури бази даних.
13. Основні нотації методу SADT?
1) графічне представлення блокового моделювання - блоки і дуги відображають функцію;
2) графічне представлення блокового моделювання – стрілок та запитів на мові Delphi;
3) представлення схеми у вигляді дуги яка відображає функцію ІС;
4) графічне представлення блокового моделювання - блоки і дуги відображають діаграми потоків даних на мові SQL.
14. Case засіб моделювання бізнес процесів?
1) SQL;
2) Delphi;
3) BPwin;
4) UML.
15. Case засіб розробки БД для ІС?
1) SADT;
2) ERwin;
3) UML;
4) SUN System Power.
16. Оберіть правильну відповідь - Мережна ЕОМ - це:
1) система взаємопов’язаних і розподілених по фіксованій території ЕОМ, що орієнтована на колективне використання загально-мережевих ресурсів: апаратних, програмних і інформаційних;
2) сукупність ЕОМ;
3) взаємопов’язані і розподілені по фіксованій території ЕОМ;
4) взаємопов’язані і розподілені по фіксованій території ЕОМ, які колективно використовують загальні ресурси.
ТЕМА 6
«Життєвий цикл економічної інформаційної системи»
1. Життєвий цикл програмного забезпечення (ЖЦ ПЗ) – це:
1) період часу, в який створювалася програма;
2) період часу від задумки ПЗ до повного зняття його з експлуатації;
3) період існування ПЗ;
4) період часу, в який експлуатується інформаційна система.
2. Оберіть зайву стадію з життєвого циклу ПЗ:
1) аудит;
2) тестування;
3) реалізація;
+4) аналіз.
3. Які моделі ЖЦ ПЗ ви знаєте?
1) що гілкуються та спіральні;
2) послідовні та паралельні;
3) паралельні та каскадні;
4) каскадні і спіральні.
4. Принципово нову модель ЖЦ для ІТ запропоновано:
1) Ч. Бебіджем і В. Брантом;
2) Г. Поппелем і Б. Голдстайном;
3) Б. Гейтсем і Б. Голдстайном;
4) Б. Гейтсем і С. Джобсем.
5. Структура ЖЦ ПЗ базується наступних групах процесів:
1) основні, допоміжні, організаційні, для супроводу ПЗ;
2) основні та допоміжні;
3) основні, допоміжні, організаційні;
4) основні, допоміжні, організаційні, головні та для супроводу ПЗ.
6. Верифікація – це:
1) процес визначення того, чи відповідає кінцевий стан розробки вимогам етапу;
2) процес визначення того, чи відповідає поточний стан проекту вимогам цього замовника;
3) процес визначення того, чи відповідає кінцевий стан розробки, досягнутий розробником меті етапу;
+4) процес визначення того, чи відповідає поточний стан розробки, досягнутий на даному етапі, вимогам цього етапу.
7. Загальні принципи й рекомендації конфігураційного обліку, планування й керування конфігураціями ПЗ відбиті в стандарті ISO:
1) 12207;
2) 12101;
3) 12200-901;
4) 102207.
8. Модель ЖЦ – це:
1) структура, що визначає послідовність виконання й взаємозв'язки задач, виконуваних протягом ЖЦ;
2) структура, що визначає послідовність виконання й взаємозв'язки процесів, дій і задач, виконуваних протягом ЖЦ;
3) структура та алгоритм програми, що визначає послідовність виконання й взаємозв'язки процесів, дій і задач, виконуваних протягом ЖЦ;
4) структура процесів, дій і задач, виконуваних протягом ЖЦ та залежить від специфіки умов, у яких остання створюється й функціонує ПЗ;
9. Каскадна модель ЖЦ ПЗ використовувалася у:
1) 1970 – 1985 рр.
2) 1980 – 1990 рр.
3) 1990 – 2000 рр.
4) 1975 – 1995 рр.
10. Методологія швидкої розробки додатків:
1) SADT;
2) DFD;
3) RAD;
4) RAM.
11. Життєвий цикл ПЗ складається із наступних фаз:
1) аналізу й планування вимог; проектування; побудови; впровадження;
2) аналізу й планування вимог; проектування; побудови; впровадження, супроводу;
3) планування вимог; проектування; побудови; впровадження; модифікація;
4) аналізу й планування вимог; проектування; побудови; впровадження; реалізації.
12. Спіральна модель ЖЦ ПЗ розроблена у:
1) 1980 – 1990 рр.
2) 1986 – 1990 рр.
3) 1990 – 2000 рр.
4) 1995 – 1999 рр.
13. Спіральна модель ЖЦ робить упор на наступні етапи:
1) аналіз і супроводження;
2) супроводження та модернізація;
3) проектування та тестування;
4) аналіз і проектування.
14. Основна вада спірального циклу:
1) визначення моменту переходу від аналізу до розробки;
2) визначення моменту переходу на наступний етап;
3) визначення компонентів ПЗ та їхній аудит;
4) визначення моменту передачі ПЗ замовнику.
15. Відповідно до методології швидкої розробки додатків команда програмістів повинна налічувати:
+1) 3-7 чол.
2) 2-4 чол.
3) 3-15 чол.
4) 5-12 чол.
16. Закінчить вислів. Процес створення інформаційної системи:
1) це сукупність робіт від формування вихідних вимог щодо системи до введення її в дію;
2) це сукупність робіт по визначенню основних задач системи;
3) це сукупність робіт для автоматизації інформації в системі;
4) всі відповіді вірні.
ТЕМА 8
«Організаційно – методичні основи створення і функціонування ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ із застосуванням сучасних технологій. Технологія індивідуального проектування іс»
1. SADT - це :
1) сукупність діаграм у вигляді блоків, які розбиваються на під блоки;
2) один із стандартів програмування;
3) декомпозиція інформаційної системи між користувачами;
4) діаграма потоку даних.
2. Основний стандарт розробки програмного забезпечення для ІС:
1) ISO/IES 12107;
2) ISO/IES 12206;
3) ISO/IES 12207;
4) ISO/IES 12210.
3. Автор методу SADT?
1) Білл Гейтс;
2) Чарльз Дуглас;
3) Ричард Чейз;
4) Дуглас Росс.
4. Ієрархія контекстних діаграм при проектуванні ІС визначає?
1) взаємодію основних зовнішніх потоків даних із зовнішніми об’єктами, з якими взаємодіє система;
2) основні функціональні підсистеми, зовнішні вхідні і вихідні потоки даних;
3) взаємодію основних функціональних підсистем, як між собою, так і із зовнішніми вхідними і вихідними потоками даних і зовнішніми об’єктами, з якими взаємодіє система;
4) взаємодію підсистем, як між собою, так і із зовнішніми вхідними і вихідними потоками даних і зовнішніми об’єктами, з якими взаємодіє система, а також характеристики даної наочної області.
5. Що таке первинний ключ бази даних інформаційної системи?
1) атрибут (або група атрибутів), які єдиним чином ідентифікують кожний рядок в таблиці;
2) атрибут, якій ідентифікує поля в таблиці;
3) атрибут (або група атрибутів), які єдиним чином ідентифікують окремі поля в таблиці;
4) атрибут, які єдиним чином ідентифікують кожний рядок та поле в таблиці.
6. Відкриття бази даних у інформаційній системі виконується за допомогою процедури:
1) Table1.Table:=‘... ‘; Table1.Active:=true;
2) Table1.Active:=true;
+3) Table1.TableName:=‘... ‘; Table1.Active:=true;
4) TableName:=‘... ‘; Table1.Active:=true; Table1.Reset.Active.
7. Стандарт UML версії 1.1 прийнято у:
1) 1990;
2) 1997;
3) 1969;
4) 2001.
8. Автори мови UML:
1) Граді Буч та Джеймс Рамбо;
+2) Стів Джобс та Стів Возняк;
3) фон Нейман та Білл Гейтс;
4) Джеймс Рамбо та Пітер Нортон.
9. Для побудови DFD використовуються нотації:
1) Йордана та Гейна–Сарсона;
2) Чена та Стейсона;
3) Нортона та Чена;
4) Неймана - Ковальські;
10. Сервер InterBase – це:
1) програма для розробки в корпоративних додатків на комп’ютері із Linux;
2) сервер для UNIX СУБД для розробки в корпоративних додатків;
3) сервер для OS/2 СУБД для розробки в корпоративних додатків на комп’ютері, не підключеному до глобальної мережі;
4) сервер для Windows СУБД (для розробки в корпоративних додатків на комп’ютері, не підключеному до локальної мережі).
11. Яку роль виконує асtor у ІС?
+1) роль, яку користувач грає по відношенню до системи;
2) роль, яку користувач грає по відношенню до запитів у БД;
3) роль, яку грає система по відношенню до бази знань;
4) роль, яку грає ПК по відношенню до системи.
12. Знайдіть зайвий (з точки зору використання) масив на різних етапах технологічного процесу обробки даних:
1) вхідний;
2) основний;
3) вихідний;
4) останній.
13. STD – це:
1) діаграми переходів станів;
2) діаграми зв’язків між базами даних;
3) діаграми трансакції у інформаційній системі;
4) діаграми переходів запитів.
14. Що таке концепція ERP?
1) планування ресурсів збуту;
2) планування ресурсів підприємства;
3) ввід інформаційних ресурсів до БД;
4) планування управлінням підприємства.
15. Оберіть вірну конструкцію на мові UML:
1) Select* from Table1;
2) Table1.Read:= True;
3) Select* from Query;
4) <ознака видимості > <ім’я>: <тип> = <значення за умовчанням>.
16. Структура конкретної автоматизованої інформаційної технології управління для своєї реалізації припускає наявність компонентів:
комплексу технічних засобів, що складається із засобів обчислювальної, комунікаційної та організаційної техніки;
системи програмних засобів, що складається з системного (загального) і прикладного програмного забезпечення;
системи організаційно-методичного забезпечення, що включає інструктивні та нормативно-методичні матеріали з організації роботи управлінського і технічного персоналу;
усі відповіді вірні (1, 2, 3).

ТЕМА 7
«Організація інформаційної бази ІС для вирішення економічних задач»
1. Оберіть компоненти системи клієнт/сервер:
1) сервер бази даних, Internet, протокол і мережа;
2) сервер бази даних, протокол, браузер;
3) браузер, сервер бази даних, клієнтський додаток;
+4) сервер бази даних, клієнтський додаток і мережа.
2. Діаграми потоків даних (DFD) – це:
+1) основний засіб моделювання функціональних вимог до проектованої системи;
2) основний засіб транзакцій у системі;
3) засіб моделювання проектованої системи;
4) основний засіб моделювання протоколів передачі інформації.
3. Спадкоємство у об’єктно-орієнтованому програмуванні ІС - це:
+1) таке відношення між об’єктами, коли один об’єкт повторює структуру і поведінку іншого;
2) таке відношення між процесами, коли один процес повторює структуру і поведінку іншого;
3) таке відношення між класами, коли один клас повторює структуру і поведінку іншого;
4) таке відношення між сутностями, коли сутності повторюють структуру і поведінку один одного.
4. Структуру реляційної бази даних для СОЕІ складає?
+1) Поле, запис;
2) Рядок, індекс;
3) Ключ, індекс;
4) Поле, ключ, індекс.
5. Основними параметрами сіткового графіка при розробці ІС є:
1) терміни настання подій пов’язаних із ЖЦ ПЗ;
2) окремі терміни настання подій пов’язаних із ЖЦ ПЗ;
3) ранні та пізні терміни настання подій у межах технічного завдання на ІС;
+4) ранні та пізні терміни настання подій.
6. Зв'язок – це:
1) асоціація між об’єктами, при якій, як правило, окремий екземпляр одного об’єкту, (батьківським об’єкт), асоційований з довільною кількістю екземплярів другого об’єкту (нащадком);
+2) асоціація між об’єктами, при якій, як правило, кожний екземпляр одного об’єкту, (батьківським об’єкт), асоційований з довільною кількістю екземплярів другого об’єкту (нащадком);
3) асоціація між об’єктами, при якій, окремий екземпляр одного об’єкту, , асоційований з конкретним екземпляром другого об’єкту;
4) асоціація між будь якими об’єктами БД ІС.
7. Модель даних – це:
1) структура ІС і методі роботи з нею;
2) структура ключових полів БД;
+3) структура БД і методі роботи з нею;
4) методі роботи із записами ІС.
8. Запис даних – це:
+1) сукупність значень зв'язаних елементів даних;
2) сукупність значень зв'язаних записів;
3) сукупність методів для елементів даних;
4) сукупність значень не зв'язаних елементів ключових полів.
9. Посилальна цілісність – це:
1) забезпечення відповідності значення внутрішнього ключа екземпляра дочірнього об’єкту значенням первинного ключа в батьківському об’єкті;
2) забезпечення відповідності значення зовнішнього ключа екземпляра батьківського об’єкту значенням альтернативного ключа в дочірньому об’єкті;
3) забезпечення відповідності значення внутрішнього альтернативного ключа екземпляра дочірнього об’єкту значенням первинного ключа в батьківському об’єкті;
+4) забезпечення відповідності значення зовнішнього ключа екземпляра дочірнього об’єкту значенням первинного ключа в батьківському об’єкті.
10. Нормалізація відносин – це:
1) процес побудови реляційної структури таблиць і зв'язків в базі даних;
2) процес побудови оптимальної структури ключових полів та таблиць в базі даних;
+3) процес побудови оптимальної структури таблиць і зв'язків в реляційній базі даних;
4) процес побудови оптимальної структури таблиць і зв'язків в сітьовій базі даних.
11. Словник даних – це:
1) централізоване сховище відомостей про об'єкти та суб’єкти ІС;
2) децентралізоване сховище відомостей про об'єкти, елементи даних, взаємозв'язки між об'єктами, їх джерела, значення;
3) централізоване сховище об'єктів, елементів даних, взаємозв'язків між об'єктами, джерелами, значеннями даних;
+4) централізоване сховище відомостей про об'єкти, елементи даних, взаємозв'язки між об'єктами, їх джерела, значення.
12. Модель файлового серверу - є базовою для:
+1) локальних мереж;
2) файлових мереж;
3) клієнт/серверних мереж;
4) мереж для додатків.
13. Модель серверу баз даних (DBS) реалізована в СУБД:
1) Paradox, dBase;
+2) Informix, Sybase, Oracle;
3) Informix, FoxPro;
4) FoxPro, Unix, Developer.
14. Уявлення – це:
+1) запит що зберігається у БД на вибірку даних з однієї або декількох таблиць;
2) процес запису у БД та вибірка даних;
3) запит на вибірку даних з однієї або декількох таблиць який зберігається у зовнішніх тригерах;
4) запит на вибірку даних з однієї або декількох таблиць який зберігається у внутрішніх тригерах ІС;
15. Типи зв’язків у реляційних БД (зайвий пункт):
1) 1:1;
2) М:1 та 1:М ;
3) М:М;
+4) 1:N:M.
16. Інтегрована обробка інформації неможлива:
якщо робочі місця (ПЕОМ) користувачів поєднані у мережу;
якщо використовується технологія клієнт - сервер;
якщо доступ до інформацій здійснюється через глобальну мережу;
+якщо робочі місця (ПЕОМ) користувачів функціонують автономно.
ТЕМА 9
«Супроводження і модернізація ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»
1. Процес удосконалення ЖЦ ІС полягає у:
1) переході від інформаційної до довідкової;
2) переході від інформаційно-пошукової до довідкової;
3) переході від довідкової до функціонально-інтелектуальної;
+4) переході від інформаційно-довідкової до експертної.
2. Універсум - це:
+1) повний перелік можливих значень певного компонента технічного забезпечення ІС або обсяг знань про нього;
2) деякій перелік можливих значень БД ІС;
3) програмні рішення з реалізації заданої функції управління або з оброблення даних;
4) функціональні рішення з реалізації заданої процедури управління або з оброблення даних.
3. Процес забезпечення якості (quality assurance process) ІС – це:
+1) забезпечення ПЗ заданим вимогам і затвердженим планам;
2) інформаційна сукупність, яка забезпечує предметну область, включаючи фактичні знання і мета знання;
3) встановлення оптимальної кількості полів бази даних;
4) встановлення оптимальної кількості баз даних та переліку атрибутів (полів).
4. Іmprovement process передбачає:
1) удосконалення процесів ЖЦ ПЗ;
+2) оцінку, вимірювання, контроль і удосконалення процесів ЖЦ ПО;
3) контроль і удосконалення ІС;
4) вимірювання процесів ЖЦ ПО.
5. Автоматизація установи – це:
+1) застосування системи обробки інформації в діловодстві та управлінні діяльністю установи;
2) застосування CASE систем у діловодстві та управлінні діяльністю установи;
3) застосування SDT систем у діловодстві автоматизації розрахунків;
4) застосування АСУ в управлінні діяльністю установи.
6. Процеси декомпозиції й композиції є:
1) засобами отримання інформації для здійснення аудиті та верифікації інформаційних систем;
2) засобами отримання вихідної інформації ІС;
3) засобами розмежування масивів даних ІС;
+4) засобами отримання інформації для здійснення аналізу та синтезу систем.
7. Стадії створення інформаційної системи – це:
1) сукупність створення інтерфейсів та кодів ІС, встановлена нормативними документами;
2) частин процесу розробки інфокомунікаційної структури ІС, встановлена нормативними документами;
3) одна з частин процесу розробки і супроводу ІС, встановлена технічним завданням;
+4) одна з частин процесу розробки і впровадження ІС, встановлена нормативними документами.
8. У процесі обстеження існуючих інформаційних потоків збирають матеріал:
1) який характеризує програмну роботу;
+2) який характеризує управлінську й економічну роботу;
3) який має стосунки до моделі управлінської та виробничої функції;
4) який характеризує управлінську й економічну стратегію об’єкта інформатизації.
9. Макрорівні ІС аналізують:
1) загальну структуру і схеми функціонування ІС, вдосконалюють потів вхідної інформації;
2) схеми функціонування інфокомінікаційних каналі інформаційної системи;
+3) загальну структуру і схеми функціонування інформаційної системи, вдосконалюють документообіг;
4) загальну структуру схеми функціонування документопотіка у об’єкті інформатизації.
10. На мікрорівні ІС досліджують:
+1) зміст інформаційних носіїв, інформаційні сукупності, показники, атрибути;
2) зміст інформаційних ресурсів;
3) зміст БД та інформаційних показників;
4) зміст інформаційних носіїв, інформаційна структура ЛОМ.
11. Аналіз сутностей ІС передбачає стадії:
1) моделювання поведінки користувачів при роботі із ІС; складання та аналіз моделі; реальне проектування;
2) аналіз моделі топології ЛОМ для ІС; реальне проектування;
3) моделювання уявлень користувачів; складання та аналіз моделі ІС; реальне проектування; модернізація ІС;
+4) моделювання уявлень користувачів; об’єднання уявлень; складання та аналіз моделі; реальне проектування.
12. Структура типу «меню» використовується там, де:
1) діапазон можливих дій великий, і всі вони можуть бути явно відображені;
+2) діапазон можливих відповідей досить невеликий, і всі вони можуть бути явно відображені;
3) діапазон можливих відповідей досить великий, і всі вони можуть бути явно відображені;
4) діапазон можливих відповідей досить невеликий, і не всі вони можуть бути явно відображені.
13. Структура типу екранних форм зручна там, де:
1) неможливо передбачити стандартну послідовність введення даних;
2) неможливо передбачити нестандартну послідовність введення даних;
3) можливо передбачити всі послідовність введення даних;
+4) можливо передбачити стандартну послідовність введення даних.
14. Структура типу мови команд використовується там, де:
1) кількість значень для введення велика і їх неможна запам’ятати; обмежена кількість відповідей достатня для того, щоб ідентифікувати як необхідну задачу, так і потрібні дані;
2) кількість значень для введення велика або необмежена кількість відповідей щоб ідентифікувати як необхідну задачу, так і потрібні дані;
+3) кількість значень для введення невелика і їх можна запам’ятати; обмежена кількість відповідей достатня для того, щоб ідентифікувати як необхідну задачу, так і потрібні дані;
4) кількість значень для виведення невелика і їх можна запам’ятати; необмежена кількість відповідей недостатня для того, щоб ідентифікувати потрібні дані для розв’язання проблеми.
15. Ітеративний процес розміщення даних на екрані складається з етапів для яких потрібно вирішити:
яка інформація з’явиться на екрані БД; головний тип даних цієї інформації; де вона має з’являтися на екрані; які засоби потрібні для виділення;
яка інформація з’явиться у звіті; головний формат цієї інформації; де вона має з’являтися у звіті; які засоби потрібні для виділення;
+яка інформація з’явиться на екрані; головний формат цієї інформації; де вона має з’являтися на екрані; які засоби потрібні для виділення;
яка інформація з’явиться на екрані; тип файлу для виводу цієї інформації на екрані; коли вона має з’являтися на екрані; які засоби потрібні для виділення.
16. Які етапи використовуються при впроваджені ІС?
1) дослідна експлуатація;
2) приймальні випробування;
3) передача в постійну експлуатацію.
+4) всі відповіді вірні.
ТЕМА 10
«Типове проектування ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Автоматизація проектування ІС. Управління технологічними процесами проектування ІС»
1. Знайдіть процедуру яка реалізує функцію пошуку певної інформації у базі даних ІС:
1) SetRange;
2) Table1.KeyExclusive;
3) Table1.Роst;
+4) Locate.
2. Оберіть правильну конструкцію процедури фіксації часу у базі даних (Delphi):
1) Fields.Fields[0].Value: = Time;
+2) Table1.Fields.Fields[0].Value: = Time;
3) Table1.Fields.[0].Value: = Time;
4) Table1.Fields. Value: = Time and Date.
3. Основна конструкція операторів мови SQL – це:
+1) Select* from;
2) Build* from;
3) Paradox select* from;
4) Table select* from.
4. Якій компонент використовується для перегляду бази даних?
1) DataSource;
+2) DBGrid;
3) Table;
4) Query.
5. Виберіть правильний варіант процедури пошуку поля «Вартість у ІС.
1) Locate('Вартість',combobox1.text,[loPartialKey, loCaseInsensitive]);
2) Table1.locade(' Вартість',combobox1.text,[loPartialKey, loCaseInsensitive]);
3) Edit1.locate(' Вартість',combobox1.text,[loPartialKey, loCaseInsensitive]);
+4) Table1.locate(' Вартість',combobox1.text,[loPartialKey, loCaseInsensitive]).
6. Знайдіть зайві вимоги до інтерфейсів ІС?
1) Представлення екранів ІС для введення і коректування інформації для автоматичного ведення користувача від одного заповнюваного поля інформаційної системи до іншого;
2) Колірна ідентифікація полів і повідомлень, продуманість колірного кодування;
3) Вбудована контекстно-залежна довідкова система, видача підказок, що дозволяють вибрати правильне значення поля із списку можливих його значень;
+4) Екранні форми поля ІС неповинні мати детальні описи-підказки.
7. Який з наведених засобів дає можливість виконувати SQL запити?
+1) SQL Explorer;
2) BDE Administrator;
3) XML Mapper;
4) SQL Select.
8. Інтеграція системи оброблення інформації – це:
+1) Збірка усіх її компонентів системи, включаючи ПЗ і устаткування;
2) Налагодження операційної системи і устаткування;
3) Налагодження устаткування;
4) Збірка компонентів устаткування, налагодження операційної системи та адаптація устаткування.
9. Графічні інтерфейси IС відповідають фактичним стандартам?
1) DOS.
+2) Windows.
3) Delphi, С++Builder та VC++.
4) OSF/Motif, OPEN LOOK.
10. Як встановити доступ до компоненту Edit1 (для вводу інформації)?
+1) Edit1.Enabled := True;
2) Edit1.Read:= True;
3) Edit1:= True;
4) Edit1.ReadOnly := True.
11. Цілі мови UML (знайдіть зайвий пункт)?
1) Надати користувачам готові до використовування засоби візуального моделювання, що дозволяє розробляти осмислені моделі і обмінюватися ними;
2) Надати незалежність від конкретних мов програмування і процесів розробки;
3) Стимулювати зростання ринку об'єктно-орієнтованих інструментальних засобів;
+4) Надати механізми розширюваності доступу до баз даних.
12. Яке розширення має файл проекту Delphi?
1) exe;
2) pas;
3) dfm;
+4) dpr.
13. На якому з етапів усуваються синтаксичні і логічні помилки в програмі?
1) алгоритмізація обчислювального процесу;
+2) відладка програми;
3) складання програми;
4) постановка задачі на проектування.
14. Кінцевий стан ЖЦ ІФ:
1) декомпозиція;
+2) елімітація;
3) верифікація;
4) конкордація.
15. Адаптивний характер розвитку ІС забезпечується:
1) поступовим оновленням транзакцій та процедур БД;
2) поступовим оновленням моделі БД;
3) поступовим оновленням системи програмування;
+4) поступовим оновленням системи управління.
16. Для чого призначені модулі в системах управління базами даних Access?
для відбору і обробки даних бази;
для введення даних бази і їх перегляду;
для автоматичного виконання групи команд;
+4) для виконання складних програмних дій.

Приложенные файлы

  • docx 1501384
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий