ХО? тест Семей


1 Химияны оқыту мақсатарының қайсысы артық?
химия ғылымының негізін оқушылырға игерту арқылы үздіксіз білім алуға, сарамандық істерге араласуға әзірлеу, политехникалық дайындық беру
химия зертханасында, өндірісте, табиғатта және күнделікті өмірде байқалатын сапалық өзгерістерді бақылауға және түсіндіре білуге үйрету
оқушылардың химияға құштарлығын, қаблетін дамыту
заттармен, құралдармен, көрнекі құралдармен жұмыс істеу біліктері мен дағдыларын дамыту, кәсіптік бағдар беру
оқушыларға дене тәрбиесін беру e
2 Химияны оқытудың мақсаты дегеніміз не?
жорамал нәтижесі, ол оқыту міндеттері арқылы жүзеге асырылады
ол дидактикалық талаптар жиыны
химияның негізін қалауда маңызды білім жүйесі
химияның басқа білімдер арасындағы орнын анықтаушы
химия курсының жеке тақырыптарының байланысы а
3 Химиялық орта білім берудің барлық мақсаттарының саны:
3
7
4
5
6 b
4 Химиялық орта білім берудің неше міндеті белгілі?
9
7
8
6
10 е
5 Химия негізін қандай білімдер саласы құрайды?
заттар туралы білім
химиялық ториялар мен заңдар жөніндегі білім
химиялық өндіріс туралы білім
қоршаған орта жайлы білім
1,2,4
1,3,4
1,2,3
2,3,4
3,4 c
6 Оқушыларға ғылыми көзқарас қалыптастыруда білімді қорытындылау қанша деңгейден тұрады?
3
2
4
6
1 a
7 Химияны оқып үйренгенде оқушы бойында қалыптасатын:
заттардың сапалық өзгерісі
химиялық құбылыс түсінігі
табиғаттың химиялық бейнесі
химиялық білімнің басқа пәндермен байланысы
заттар жайлы түсінік с
8 Металдармен байланысты оқушылардың жұмыс формаларын салыстырған химияны оқыту әдіскері:
А.Хаймолдин
З.П. Петренко
А.Мырзабаев
М.Д.Жадрина
М.Х.Хасенова b
9 Химиядан сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушылардың практикалық дағдылары мен икемділіктері қалыптасуын зерттеген әдіскер ғалым:
А.Хаймолдин
З.П. Петренко
А.Мырзабаев
М.Д.Жадрин
М.Х.Хасенова c
10 Химияны оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы:
1. педагогика
2. психология
3. жас өспірімдер физиологиясы
4. химия
5. математика
a) 1,2,5
b) 1,2,3
c) 1,2,3,4
d) 2,3,4,5
e) 1,3,4,5 c
11 Химияны оқытқанда оқушы бойында дүние танымның қалыптасуының бірінші кезеңінде қалыптасатын ұғымдар:
1.заттар, қасиеті, құрылысы арасындағы байланыс жайлы алғашқы ұғымдар
2. периодтық заң және периодтылық табиғаты жайлы
3. органикалық затардың сан алуандығы электрондық құрылысы
4. зат құрылысы, химиялық реакциялар, металдар мен бейметалдар жайлы түсініктің жүйеленуі
5. бейорганикалық және органиалық және жалпы химиядан алған білімдердің қорытындылануы
a) 1,2,3
b) 2,3,4
c) 3,4,5
d) 1,2
e) 4,5 d
12 Химияны оқытуда дүниетанымның қвлыптасуы неше кезеңде іске асады?
2
3
4
5
6 c
13 Химяны оқыту жайлы пікірлер қай ғалымдар еңбегінде берілді?
М.В.ЛомоносовД.И.МенделеевА.М.БутлеровЗинин
Морковников
1,4,5
1,3,5
1,2,3
1,2,5
2,3,4 c
14 Химия терминологиясының қазақ тілінде дамуы мен оны оқыту мәселесін зерттеген әдіскер ғалым:
К.Ә. Сарманова
М.Д.Жадрина
А.М.Мырзабаев
И.Нұғыманұлы
М.Х.Хасенова d
15 1986-2003 ж.ж.Қазақстан мектептерінде қолданылған химия оқулықтарының авторы:
a) Ю.ВХодоков, Эпштейн
b) Гольдфараб
с) Рудзитесь, Фельдман
d) Усманова, Сакарянова
е) Нұрахметов, Бекішов
с
16 Химияны оқыту барысында оқушылардың ақыл ойының дамуы қай кезде іске асады?
химиялық эксперимент жасағанда
сан және сапа есептерін шығарғанда
заңдар мен заңдылықтардың теориясы
мәселелерді оқыту кезінде
1,2,3
2,3,4
1,3,4
1,2,4
1,2,3 d
17 Химияны оқыту әдістемесі дегеніміз:
мектептегі химия курсының мазмұны мен оны оқушылардың меңгеру заңдылығын зерттейтін педагогикалық ілім
мектептегі химия курсының мазмұнын анықтайтын пән
химияны оқушылардың қалай қабылдайтынын зерттейді
педагогиканың бір саласы
химияны оқыту заңдылықтары мен әдістерінің жиынтығы а
18 Химяны оқыту әдістемесінің мәні неде?
химияны меңгерту мақсатын анықтауда
химияны оқыту процесінің заңдылықтарын анықтауда
химияны оқыту әдісін таңдауда
химияны оқыту формасын таңдауда
химияны оқыту құралдарын анықтауда b
19 Химяны оқыту процесінің негзізгі құраушылары:
оқыту мақсаты
оқыту мазмұны мен әдістері
оқыту формасы мен құралдары
оқытушы мен оқушы әрекеті
осы айтылғандардың барлығы e
20 Химияны оқыту әдістемесінің зерттеу нысаны:
химияны оқыту әрекеті
оқытушының сабақ жүргізуі
оқушы еңбегі
оқушы мен оқытушының бірлескен еңбегі
химияны оқытудың қолайлы жағдайын анықтау
а
21 Химияны оқыту әдістемесі неден тұрады?
білім беруден
тәрбиелеуден
химия пәнінен
дамытудан
осы айтылғандардың қиылысуынан е
22 Химияны оқыту әдістемесінің негізгі функциясы:
оқушылардың негізгі түсініктерді меңгеру ерекшелігін айқындау
химия курсының басты нақты фактілерін меңгеру заңдылығын белгілеу
химиялық заңдылықтарды меңгеру жолдарын анықтау
теорияны меңгеруге жағдай туғызу
оқушылардың негізгі факті, түсінік, заңдылық пен теорияны меңгеріп, химиялық терминология ерекшелігіне сай қабылдауы үшін қолайлы жағдайды анықтау е
23 Химияны оқыту әдістемесі нені анықтайды?
орта мектептегі химияның мақсатын анықтайды
орта мектеп, гимназия, лицей мен колледждердегі химияның мақсаты мен міндетін белгілейді
орта мектеп, гимназия, лицей мен колледждердегі химияның мақсаты мен міндетін анықтап, химия курсының мазмұнын таңдап алады
химия курсының мазмұнын анықтайды
арнайы мектептерде химияны оқыту әдісін белгілейді с
24 Химия курсының мазмұны қандай құжатта баяндалады?
оқулықтарда
білім беру стандартында
типтік бағдарламада
оқу құралдарында
осы айтылғандардың барлығы е
25 Химияны оқыту әдістемесі алдында тұрған мәселелер:
оқытушының пәнді оқыту міндеті мен мақсатын анықтауы
химияны оқыту мазмұнын анықтау
химияны оқыту әді, тәсіл формаларын анықтау
оқушылардың пәнді қаншалықты меңгергенін зерттеу
осы айтылғандардың барлығы е
26 Химияны оқыту әдістемесі қай пәндермен қиылысады?
психолого-педагогикалық
химиялық, физика-математикалық
әлеуметтік
экологиялық, биологиялық
осы айтылғандардың барлығы е
27 Д.И.Менделеев химияны оқыту кезінде қажетті қандай шаралады белгіледі?
a) химия ілімінің негізгі фактілері мен тұжырымдамаларымен таныстыру
b) химияның негізгі тұжырымдамаларын заттар мен процестер табиғатын түсіндіруде қолданып, химияның халық шаруашылығындағы және өндірістегі ролін анықтау
c) химия теорияларын философиялық талдау негізінде ғылыми көзқарасты қалыптастыру
d) химиялық экспериментті тиімді қолданып, химиялық білімді еңбекте қолдану
е) осы айтылғандардың бәрі е
28 «Химияның элементарлы курсы» оқулығының авторлары мен жарық көру уақыты
C.Г.Крапивина 1916
С.И.Сазонов, В.Н.Верховский, 1911
С.Г.Шаповаленко, 1946
Ю.В.Ходаков, 1952
Л.А.Цветков, 1962 b
29 1920 жылы енгізілген химияны оқытудың шамамен алынған бағдарламалары:
1. Москвалық бағдарлама
2. Петербургтік бағдарлама
3. Харьковтік бағдарлама
4. Казандық бағдарлама
a) 1,2
b) 2,3
c) 1,3
d) 2,4
e) 1,2,3
a
30 Москвалық бағдарлама кімнің басшылығымен құрылды?
В.Н.Верховский
П.П.Лебедев
С.И.Сазонов
А.М.Бутлеров
С.Г.Крапивина b
31 Петербургтік нұсқаның артықшылығы
бақылау мен тәжірибеге көп көңіл бөлді
химияның сандық жағына көп көңіл бөлді
химия курсын өмірмен байланыстыра қарастырды
химия өндірісінің мәніне көңіл аударды
a) 1,2,3
b) 1,2,4
c) 1,3,4
d) 2, 3,4
e) 1,2,3,4 c
32 Москвалық нұсқаның кемшілігі
химия курсының жүйесін қажет етпеді
«Зертеу әдісін» асыра бағалады
оқушылар заводтарда жүмыс істеу керек деді
химиядан тек нақты материал ғана емес химиялық эксперименттің қалай жүргізілетіні оқушыға үйретілуі керек деді
1,2,3
2,3,4
1,3,4
1,2,3,4
1,4 a
33 «Ұжымдық мектепке арналған» бағдарлама қашан жарық көрді?
1921
1922
1923
1925
1926 a
34 «Ұжымдық мектепке арналған» бағдарламаның сипаты
1. шамалық
2. бағдарлаушылық
3. оқу материалын бөлу
4. сабақ беру әдістерін белсендіру
a) 1,2
b) 1,2,3
c) 1,2,3,4
d) 2,3,4
e) 1,3,4 с
35 1923 ж қабылданған жинақта берілген барлық пәндерді біріктіретін кешенді тақырыптар схемасы
1. табиғат
2. еңбек
3. қоғам
4. химия өндірісі
a) 1,4
b) 2,4
c) 1,2,3
d) 3,4
e) 1,2,3,4 c
36 Химияны оқыту әдістемесінде қолданылатын әдістер
арнайы
педагогикалық
жалпы ғылыми
1,2
2,3
1,3
1,3,3
3 d
37 «Мектеп - өндіріс цехы» идеясын дамытқан оқу бағдарламасы қай жылы ұсынылды?
1929
1931
1933
1935
1936 b
38 1932 жылы ұсынылған химиядан тұрақты бағдарлама нені қарастырды?
a) білім беру мәселесі
b) тәрбие мәселесі
с) химия курсының нақты мазмұнын
d) химия курсы міндеттерін
е) осы айтылғандар түгел қамтылды е
39 Қай кезеңде мектептегі химия курсы біркелкі болды?
1921-49 жж1940-49 жж1946-50 жж1950-60 жж1960-65 жжа
40 1949-50 жж химияның кіріспе курсы неше жылға арналды?
a) 2 жыл
b) 1 жылс) 3 жылd) 4 жыл
е) 5 жылb
41 Химия курсының мазмұны қандай принциптерге сай анықталады?
ғылымилық
түсініктілік, жүйелілік
саналылық пен белсенделік
көрнекілік пен іс тәжірибеге байланыстылық
осы айтылғандар түгел қамтылады е
42 Орта мектептің химия курсының мазмұнын сұрыптаудың негізгі талаптары:
мазмұн түтастығы
ғылыми дәлдігі және құндығы
оқушылардың жас ерекшелігіне сай келуі
оқу жоспарындағы сағат санына сәйкестігі мен халықаралық стандарт пен үйлесімділігі
осы айтылғандар түгел қамтылады е
43 Химия пәнінің мазмұнына не енеді
1) негізгі теориялар
2) заңдар
3) деректі материалдар
4) өндірістік материалдар
a) 1,2,3
b) 2,3,4
c)1,3,4
d)1,2,3,4
e) 1,2,4
d
44. Химиялық тіл дегеніміз
Химиялық тіл жасанды – тіл
Химиялық тіл - табиғи тіл
Химиялық тіл химиядық білімді тіркеуші
Химиялық тіл дегеніміз таңбалар жүйесі
Химиялық тіл дегеніміз химиялық білімді тіркеуші, сақтаушы, бірден- бірге жеткізетін арнайы таңбалар жүйесі e
45. Химиялық тілдің бөліктері
Ғылыми терминология
Химиялық номенклатура
Химиялық символика
a) 1,2
b) 2,3
c) 1,3
d) 1,2,3
e) 3 d
46. Химиялық тілдің атқаратын қызметі:
1. оқушыларға білім беру
2. тәрбие беру кұралы
3. дамыту құралы
4. қисындық құрал
1,2
3,4
1,4
1,2,3
2,3,4 d
47. Мектептерде химияны оқыту сыныптық сабақтық жүйе бойынша жүргізіледі, оның қанша типі бар?
2
3
4
5
1 d
48. Сабақ типін анықтайтын негізгі дидактикалық міндет:
сабақтың білімділік мақсаты
сабақта бекітілетін жаңа білім білік негізі
білімнің жетілдірілуі
білімнің бақылануы
осы айтылғандар түгел кіреді е
49. Сабақтың негізгі сипаттамасы:
әр сабақ сабақ кестесіне қойылады
сабақ уақытпен бағдарламадағы оқу материалымен шектеулі
сабақ оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы
барлық оқушылар сабаққа міндетті түрде қатысуы керек
1,2,3
2,3,4
1,3,4
1,2,3,4
1,2,4 d
50. Сабақтың негізгі типтері:
жаңа сабақ
теориялық білімді, білікті жетілдіру
қорытынды сабақ
есеп беру, бақылау сабағы
аралас сабақ
1,2,3
2,3,4
3,4,5
1,4,5
1,2,3,4,5 e
51. Оқыту әдісі дегеніміз не?(Неғұрлым толық нақты анықтаманы таңда)
Әдіс – болжанған мақсатпен соңғы нәтижені байланыстыратын оқу процесінің негізі
Оқыту әдісі дегеніміз- белгіленген оқу мақсатына жету үшін мұғалімнің іс- әрекеті мен оқушы іс- әрекетінің үйлесу түрлері, тәсілі
Оқыту әдісі дегеніміз мазмұнныің ішкі қозғалысы
Оқыту әдісі дегеніміз мұғалімнің оқушы ойын қажетті салаға бағыттап, белгіленген жоспар бойынша жұмысын ұйымдастыру өнері
әдіс алға қойған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін алгоритмделген логикалық әрекеттер жүйесі b
52 В.А.Сухомлинский оқыту әдістерін неше топқа бөледі?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6 a
53 Оқыту әдістерін білім көзіне байланысты қарастырған педагогтар тобы:
Д.М.Кирюшкин, В.С.Полосин
И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин. М.И.Лахматкин
И.Я.Голонд, С.Г.Шаповаленко
М.А.Данилов, М.М.Левина
М.И.Лахматкин, Д.М.Кирюшкин с
54 Ю.К.Бабанский бойынша оқыту әдістері:
1. оқу танымдық әрекетті ұйымдастыратын және іске асыратын әдістер
2. оқу танымдық процестерді мотивациялайтын және ынталандыратын әдістер
3. оқу таным әрекетінің тиімділігін бақылау әдістері
4. білімді дамыту және тереңдету әдістері
a) 1,4
b) 3,4
c) 1,2,3
d) 2,3,4
e) 1,3,4 c
55 Оқыту әдістері жүйесін интегральды сипаттауды берген педагог:
Р.Г.Иванова
Ю.К.Бабанский
И.Я.Лернер
М.А.Данилов
С.Г.Шаповоленко а
56 Оқыту әдістерінің мазмұндық жағын құрайтын химия ілімінің әдістері:
бақылау
эксперимент
үлгілеу
сипаттау
түсіндіру
болжау
1,2,3,5
3,4,5,6
1,3,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,4,6 d
57 Химияны оқыту әдістерін таңдау ерекшеліктері:
оқу заңдылықтары мен принциптері
оқыту мақсаты мен міндеті
берілген ғылымның, пәннің, тақырыптың мазмұны мен әдістері
оқушылардың оқу мүмкіндіктері мен оқытушының өз мүмкіндіктері
осы айтылғандар түгел алынады е
58 Түсіндірме сурет бойынша түсіндіретін жалпы әдістің сөз әдістері тобына жататын жеке әдістер:
баяндау
әңгімелесу
мәтінмен өздігімен жұмыс
1,2
2,3
1,3
1,2,3
еш қайсысы жатпайды d
59 Сөз көрнекі әдістер тобына жататын жеке әдістер:
1.көрнекі құралдарды көрнекі көрсету арқылы баяндау
2. көрнекі құралдарды көрнекі көрсете отырып әңгімелесу
3. мәтін және көрнекі құралдармен өздігінен жұмыс
4. мәтінмен өздігінен жұмыс
a) 1,2,3
b) 1,3,4
c) 1,2,4
d) 2,3,4
e) 1,2,3,4 a
60 Сөз – көрнекі сарамандық әдіс тобына енбейтін жеке әдіс:
a)химиялық тәжірибелер орындау
b) құралдар құрастыру, модельдер жасау
c) химиялық тәжірибелер орындау
d) жазбаша және графикалық жұмыстар орындау
e) көрнекі құралдарды көрнекі көрсетіп әңгімелесу е
61 Баяндау әдісіне қойылатын талаптар:
мұғалім химиялық тілді жетік меңгеріп, тілі анық таза, жүйелі, мәнерлі, сөзге екпін дұрыс қойылған болуы керек
жаңа терминдер, номендер мен символдар анықтамалары, түсіндірмелері нақтылы беріліп, қажет болғанда дәптерге жазылуы қажет
көрнекі құралдар, үлестірмелі материалдар, зертханалық тәжірибелер дер кезінде тиімді пайдаланылуы тиіс
оқушылардың түсіну, ойлау, түсінгенін жаза білу біліктері мен дағдылары қалыптастырылып дамытылуы керек
осы айтылған талаптардың барлығы қамтылады е
62 Дәріске қойылатын талаптар:
1.дәрістің жалпы дидактикалық, педагогикалық мақсаттарын анықтау
2. оқу материалын іріктеп, жаңа білім көлемін белгілеу
3. дәріске қажеті оқыту құралын таңдау әдістемелік негіздеу
4. дәріс жоспарына кіретін негізгі мәселелерді, олардың баяндау ретін, оқушыларды белсенді қатыстыру тәсілдерін ойластыру
5. дәрісті оқушылардың қаншалықты меңгергенін анықтайтын бақылау жоспарын белгілеу
a) 1,2,3
b) 2,3,4
c) 3,4,5
d) 1,2,3,4
e) 1,2,3,4,5 e
63 Оқулықпен өздігінен істелетін жүмыс түрлері:
қарапайым мәтінді жеке бөліктерге бөліп, әр бөлігіне ат қою
мәтіндегі материалдың баяндалу жоспарын жасау, автордың негізгі ойын табу
өз бетінше оқығанды жалпы сипатты жоспарлармен пайдалана білу
күрделі мәтінмен жұмыс істей білу
a) 1,2,3
b) 2,3,4
c) 1,3,4
d) 1,2,4
e) 1,2,3,4 e
64 Химияны оқыту барысында қолданылатын көрнекі құралдар неше топқа жіктеледі?
3
2
4
5
6 d
65 Химиядан көрнекі көрсетілетін экспериментке қойылатын талаптар:
көрнекілік
қарапайымдылық
қауіпсіздік
сенімділік
осы айтылғандар түгел енеді е
66 Тестердің мазмұн бойынша жіктелуі
зияттылық тестері
қаблеттілік тестері
жетістіктер тестері
дара тұлға тестері
осы айтылғандардың барлығы енеді е
67 Тестердің негізгі сипаттамалары:
стандарттылығы
барабарлығы
анықтығы
қарапайымдылығы
сенімділігі
іс жүзінде қолайлылығы
a) 1,2,3,4,5
b) 2,3,4,5,6
c) 3,4,5,6
d) 1,2,3,4,5,6
e) 1,2,3,5,6 d
68 Тест сәйкестігін анықтаудың неше әдісі бар?
2
3
4
1
анықтау мүмкін емес b
69 Сабақтың неше негізгі мақсаты бар?
1
2
3
4
5 c
70 Химияны оқытудың басқа ұйымдастыру формалары:
үй жұмысы
кеңес
сынақ
емтихан
осы айтылғанның бәрі е
71 Химиядан мектеп бағдарламасы бойынша топсеруен нысаны болатындар:
1.фабрика; 2. жергілікті өндіріс мастерскойлары; 3. химия зертханасы; 4. табиғи химиялық шикізат көздері және оларды өндіру орындары; 5. мұражайлар мен көрмелер.
А) 1,2,3
В) 2,3,4
С)3,4,5
D)1,2,3,4,5
Е) 2,3,4,5
D
72 Эксперименттік есептің болып жатқан құбылысты бақылау мен түсіндіруге арналған түріне келесі мысалдардың қайсысын жатқызуға болады?
А) Пробиркаға біраз мыс(ІІ) оксидін салып 2-3 мл сұйық күкірт қышқылын құйып аздап қыздырыңдар.
В) Мыс купаросына тән реакцияларды жүргіз.
С) Берілген минералды тыңайтқыштарды анықтаңдар: аммиак селитрасы, аммоний сулфаты, калий хлориді және суперфосфат.
D) Екі әдіспен мырыш сульфатын алыңдар.
Е) Ластанған ас тұзын қайта кристалдау арқылы тазартыңдар. А
73 Берілген затқа тән реакцияларды жүргізуге арналған есептер:
А) Пробиркаға біраз мыс(ІІ) оксидін салып 2-3 мл сұйық күкірт қышқылын құйып аздап қыздырыңдар.
В) Мыс купаросына тән реакцияларды жүргіз.
С) Берілген минералды тыңайтқыштарды анықтаңдар: аммиак селитрасы, аммоний сулфаты, калий хлориді және суперфосфат.
D) Екі әдіспен мырыш сульфатын алыңдар.
Е) Ластанған ас тұзын қайта кристалдау арқылы тазартыңдар. В
74 Өзіне тән реакциялар көмегімен екі-үш затты анықтауға арналған есептер:
А) Пробиркаға біраз мыс(ІІ) оксидін салып 2-3 мл сұйық күкірт қышқылын құйып аздап қыздырыңдар.
В) Мыс купаросына тән реакцияларды жүргіз.
С) Берілген минералды тыңайтқыштарды анықтаңдар: аммиак селитрасы, аммоний сулфаты, калий хлориді және суперфосфат.
D) Екі әдіспен мырыш сульфатын алыңдар.
Е) Ластанған ас тұзын қайта кристалдау арқылы тазартыңдар. С
75 Заттарды алуға арналған есептер:
А) Пробиркаға біраз мыс(ІІ) оксидін салып 2-3 мл сұйық күкірт қышқылын құйып аздап қыздырыңдар.
В) Мыс купаросына тән реакцияларды жүргіз.
С) Берілген минералды тыңайтқыштарды анықтаңдар: аммиак селитрасы, аммоний сулфаты, калий хлориді және суперфосфат.
D) Екі әдіспен мырыш сульфатын алыңдар.
Е) Ластанған ас тұзын қайта кристалдау арқылы тазартыңдар.
D
76 Заттарды тазалауға, физикалық әдіспен бөлуге арналған есептер:
А) Пробиркаға біраз мыс(ІІ) оксидін салып 2-3 мл сұйық күкірт қышқылын құйып аздап қыздырыңдар.
В) Мыс купаросына тән реакцияларды жүргіз.
С) Берілген минералды тыңайтқыштарды анықтаңдар: аммиак селитрасы, аммоний сулфаты, калий хлориді және суперфосфат.
D) Екі әдіспен мырыш сульфатын алыңдар.
Е) Ластанған ас тұзын қайта кристалдау арқылы тазартыңдар.
Е
77 Берілген затты химиялық әдіспен тазартуға берілген есеп:
А) Натрий нитраты мен хлоридінің қоспасынан натрий нитратын бөлу.
В) Мыс купаросына тән реакцияларды жүргіз.
С) Берілген минералды тыңайтқыштарды анықтаңдар: аммиак селитрасы, аммоний сулфаты, калий хлориді және суперфосфат.
D) Екі әдіспен мырыш сульфатын алыңдар.
Е) Ластанған ас тұзын қайта кристалдау арқылы тазартыңдар А
78 Мектептегі оқу жұмысын жоспарлау түрлері:
А) тақырыптық жоспар;
В) күнтізбелік жоспар
С) күнделікті сабақ жоспары;
D) сабақ сеткасы
Е) осы айтылғандардың барлығы. Е
79 Химия сабағын талдау неден басталады?
А) Сабақтың мақсаты мен міндетін талдаудан;
В) Сабақтың кіріспе бөлімін талқылаудан
С) Үй тапсырмасын сұрауды талдаудан;
D) Жаңа материалды түсіндіруді талдаудан;
Е) Қорытынды бөлімді талдаудан.
А
80 Химияны оқытуда қолданылатын көрнекіліктер:
пәндік немесе натурал;
бейнелеуші;
символдық.
А) 1,2
В)2,3
С)1,3
D)1,2,3
Е) 1. D)
81 Мектептегі химия есептерін шығаруда қолданылатын ережелер:
1. Баспа түріндегі есеп берілісі болмаса оқушы дәптеріне есептің берілісін жазғызу;
2. Есепті шығару үшін алдымен талдау жүргізу;
3.Ең тиімді шығару тәсілін таңдау;
4. Өлшеу бірліктерін бір түрден екіншісіне ауытырмауға тырысу;
5. Есептің жауабын толық түрде беру;
6. Жалпы қабылданған қысқарту әдістерін қолдану.
А) 1,2,3,4
В) 2,3,4,5
С) 3,4,5,6
D) 1,2,3,4,5,6
Е) 2,3,4,5,6 D
82 Келесі мысалдың қайсы формула бойынша есеп түріне жатады?
А) Темір оксидінің қанша мөлшерінде 56 г. темір бар?
В) 300 мл 0,2 н натрий нитраты ерітіндісін әзірлеу үшін қанша грамм натрий нитраты керек?
С) 0,2 моль су алу ұшін қанша көлем сутегі мен оттегі бір-бірімен әрекеттесуі керек?
D) 1 литр белгісіз газдың массасы 1,25 г. Газдың молекулалық массасын анықта.
Е) 27 г. мыс хлориді бар ерітіндіге 14 г. темір ұнтағы қосылды. Реакция нәтижесінде қанша мыс түзілді? А
83 Қай мысал ерітіндідегі еріген зат пен еріткіш массасын анықтауға арналған?
А) Темір оксидінің қанша мөлшерінде 56 г. темір бар?
В) 300 мл 0,2 н натрий нитраты ерітіндісін әзірлеу үшін қанша грамм натрий нитраты керек?
С) 0,2 моль су алу ұшін қанша көлем сутегі мен оттегі бір-бірімен әрекеттесуі керек?
D) 1 литр белгісіз газдың массасы 1,25 г. Газдың молекулалық массасын анықта.
Е) 27 г. мыс хлориді бар ерітіндіге 14 г. темір ұнтағы қосылды. Реакция нәтижесінде қанша мыс түзілді? В
84 Әрекеттесуші және раекция нәтижесінде түзілген газ көлемін анықтауға арналған мысал:
А) Темір оксидінің қанша мөлшерінде 56 г. темір бар?
В) 300 мл 0,2 н натрий нитраты ерітіндісін әзірлеу үшін қанша грамм натрий нитраты керек?
С) 0,2 моль су алу ұшін қанша көлем сутегі мен оттегі бір-бірімен әрекеттесуі керек?
D) 1 литр белгісіз газдың массасы 1,25 г. Газдың молекулалық массасын анықта.
Е) 27 г. мыс хлориді бар ерітіндіге 14 г. темір ұнтағы қосылды. Реакция нәтижесінде қанша мыс түзілді?
С
85 Газдың салыстырмалы тығыздығын табуға арналған мысалды көрсет:
А) Көмір қышқыл газының ауа бойынша тығыздығын тап.
В) 300 мл 0,2 н натрий нитраты ерітіндісін әзірлеу үшін қанша грамм натрий нитраты керек?
С) 0,2 моль су алу ұшін қанша көлем сутегі мен оттегі бір-бірімен әрекеттесуі керек?
D) 1 литр белгісіз газдың массасы 1,25 г. Газдың молекулалық массасын анықта.
Е) 27 г. мыс хлориді бар ерітіндіге 14 г. темір ұнтағы қосылды. Реакция нәтижесінде қанша мыс түзілді?
А
86 Химия сабағында оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру кезеңдері:
А) Оқулықпен жұмыс істеу үшін тапсырманы ойластыру;
В) оқулық материалын меңгеріп,өңдеу;
С) есептерді шығарып, нәтижені салғастыру;
D) есептің шығарылуын тексеріп, нәтижені тексеру;
Е) Осы айтылғандар түгелдей. Е
87 Оқулықпен жұмыстың қолданылатын жерлері:
жаңа материалды бекітуде;
үй тапсырмасын орындауда
оқушылар үлгірімін бақылауда
жаңа материалды түсіндіруде
Өткен материалды қайталауда
А) 1,2,3,4
В) 2,3,4
С) 3,4,5
D) 1,2,3
Е) 2,4,5 D)
89 Сандық есептерді математикалық мүшелеріне қарай жіктеу:
бірге келтіру;
пропорция құру;
алгебралық;
графикалық,
алгоритмдік.
А) 1,2,3,4,5
В) 2,3,4,5
С) 3,4,5
D) 1,2,3,4
Е) 1,2,4,5 А
90 Ең алғашқы органикалық химия оқулығының авторлары:
А) В.Н.Верховский және
A.В.Бутлеров;
В)П.П.Лебедев және М.Т.Кучеров;
С) С.И.Сазонов пен Я.Л. Гольдфараб;
D) А.М.Бутлеров пен Н.Н.Зинин;
Е) В.Н. Верховский және
Л.М. Сморгоновский Е
91 Атомдардың өзара әсері туралы ұғым алғаш рет қай тақырыпта қалыптасады?
А) Қаныққан көмірсутектер тақырыбы;
В) Қанықпаған көмірсутектер тақырыбы;
С) Химиялық құрылыс теориясы;
D) Аромат көмірсутектер;
Е) Карбон қышқылдары С
92 Мектептегі оқушының орны қандай құралдармен жабдықталады?
А) тұғыр
В) спиртовка
С) химиялық ыдыстар
Д) таразы
Е) Осы айтылғандардың бәрі Е
93 Мектепте қолданылатын қыздырғыш аспатар:
А) спирт шамы
В) примус
С) Бензинмен жанатын шам
Д)Теклю газы шамы
Е) Бунзен шамы А
94 Мектепте қолданылатын шыны түтіктер диаметрі:
А) 4-6 мм
В) 1-2 мм
С) 2-3 мм
Д) 3-4 мм
Е) 6-8 мм А
95 Шыны түтікті кесуге қолданылатын құрал:
А) пышақ
В) қол ара
С) егеу
Д) электр кескіш
Е) керосинмен шыланған жуан кендір жіп С
96 Шыны түтікті өңдеу барысында қандай операциялар іске асырылады?
А)кесу
В) шетін тегістеу
С) иіп белгілі бір форма беру
Д) созу
Е) осы айтылғанның бәрі Е
97 Электр тогымен жұмыс істеу құралдары:
А) Гальвани элементі, батареялар,аккумуляторлар
В)тұздарды электролиздеуге арналған құрал
С) трансформаторлар
Д) реостаттар
Е) осылар түгелдей
Е
98 Ерітінділер концентарциясын белгілеу әдістерінің қайсысы мектепте жиі қолданылады?
ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі
молярлы концентрация
эквиваленттік мольдік концентрация
титр
мольдік үлес
А) 1,2 В) 2,3 С) 3,4 Д) 4,5 Е) 1,5 А
99 250 г. 10 пайыздық ас тұзы ерітіндісін әзірлеу үшін қанша тұз, қанша су аламыз?
А) 50 г тұз, 200 г су
В) 25 г тұз, 225 г су
С) 30 г тұз, 220 г су
Д) 35 г тұз, 215 г су
Е) 40 г тұз, 210г су
B
100 1 литр ерітіндіде 4 г натрий гидроксді бар. Ерітіндінің молярлық массасы қанша?
a) 0,01моль/л
b) 0,1 моль/л
c) 0,5 моль/л
d) 0,25 моль/л
e) 0,2 моль/л b
101 Мектепте зертханада қолданылатын арнайы ерітінділер, қайсы артық?
А) лакмус ерітіндісі
В) Фенолфталеин ерітіндісі
С) Метилоранж ерітіндісі
Д) бром суы
Е) ізбес суы Д
102 Мектеп зертханасы үшін ерітінді әзірлеуге қойылатын талаптар:
А) ыдысты жақсылап жуып, дистильденген сумен шаю, барлық ерітіндіні тек дистильденген суда әзірлеу
В) алдымен қажетті есептеу жұмысын жүргізу
С) концентрлі сілті ерітіндісін кәрден ыдыста әзірлеу
Д) Ерітіндіні әзірлеген соң аузы бекітілетін ыдыста сақтау, этикетка жапсыру
Е) осы айтылғанның бәрі Е
103 Химияның алғашқы ұғымдарын қалыптастырудың міндеттері:
А) Химиялық алғашқы ұғымдарды қалыптастыру
В) Атом молекулалық ілімді меңгертіп, оның тұрғысынан заттар қасиеті мен химиялық реакция механизімін түсіндіру
С) Негізгі фундаментальды заңдарды игертіп, қолдана білуге, атом молекулалық ілім тұрғысынан түсіндіре білуге үйрету
Д) Эксперименттік біліктер қалыптастыру, химия зертханасында жұмыс істеу ережесімен, қаіпсіздік техникасымен таныстыру
Е) Осы айтылғандардың барлығы. Е
104 Химияның алғашқы ұғымдары тақырыбын өткенде оқушы бойында қалыптастырылатын тәрбиелік міндеттер:
А) Табиғат бірлігі, заттардың жойылмайтындығы, атом мен молекуланың барлығы жайлы материалистік көзқарас қалыптастыру
В) Химик ғалымдар өмірімен таныстыра отырып, олардың ғылымға шынайы берілгендігін паш ету
С) тарихи мәліметтердің тәрбиелік маңызын барынша пайдалану
Д)оқушылардың химияға қызығушылығын арттыру.
Е) Осы айтылғандар түгел Е


Приложенные файлы

  • docx 1557617
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий