колонна кылм ис жург


Адамға заңсыз әрекетпен келген зиян өтеледі:+қылмыстық процесті жүргізуші органның кінәсіне қарамастан+толық көлемде +республикалық бюджеттен
Адамға зиянның өтелуi тиiс емес:+ сот талқылауы процесiнде ақиқатты ашуға кедергi келтiргендiгi + ерiктi түрде өзiне өзi жала жабу жолымен ақиқатты ашуға кедергi келтiргендiгi +зардаптардың пайда болуына жағдай жасағаса
Адамдарєа келтірілген мүліктік зиян ќұрамына кіретін өтемаќы:+ өндіріліп алынған айыппұлдар.+ Заңгерлік көмек үшін төленген сомалар.+ Жалаќы.
Адамның мәйітін жерленген жерінен қазып алу (эксгумация) жүргізіледі:+ Сараптама жүргізу талап етілгенде+ Тануға көрсету үшін+ Мәйітті тексеру, оның ішінде қосымша немесе қайталап тексеру үшін
Азаматтық талапкер деп танылады:+ өзіне қатысты тікелей қылмыспен мүліктік залал келтірді деп ұйғаруға жеткілікті негіз бар адам +тікелей қылмыспен келген моральдық зиянды өтеттіруге талап қойған адам + тікелей қылмыспен келген мүліктік залалдың өтеуін талап еткен жеке және заңды тұлға
Айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылаудың мақсаты:+ айғақтардың растығын оларды болған оқиғаның жағдайымен салыстыру арқылы анықтау+ тексерілетін іс-әрекет болған бағытты және органды анықтау+ жаңа нақтылы деректерді анықтау
Айыпталушы болып танылған тұлға:+ Өзіне қатысты айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулы шыққан;+ Жеңілдетілген істер бойынша оған қатысты анықтау органының бастығы айыптау хаттамасын жасаған;+ Тергеуші сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу хаттамасын жасаған;
Айыпталушы жауап алуға шақыру қағазында көрсетілуге тиіс:+ Айыпталушы ретінде кім, қайда және кімге шақырылатыны;+ Келетін күні мен сағаты;+ Келмей қалуының салдары;
Айыпталушы құқығы:+ Өзіне тиесілі құқықтар туралы дереу түсіндірме алуға;+ Айғақ беруден бас тартуға;+ Аудармашының көмегін пайдалануға;
Айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулыда көрсетілуге тиіс:+ Қаулының жасалған уақыты мен орны;+ Қаулыны кім жасағандығы;+ Айыпталушы ретінде жауапқа тартылатын адамның тегі;
Айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулының кіріспе бөлігінде көрсетілуі тиіс мәліметтер:+ Айыпталушы ретінде жауапқа тартылатын адамның тегі, аты мен әкесінің аты;+ Айыпталушының туған күні, айы, жылы мен жері;+ Қаулының жасалған уақыты мен орны, кімнің жасағаны;
Айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулының сипаттама-дәлелдеу бөлігінде көрсетілуі тиіс мәліметтер:+ Айыпталып отырған қылмыстың оның жасалған уақыты көрсетілген сипаттамасы;+ Іске қатысты дәлелденуге тиісті өзге де жағдайлардың сипаттамасы;+ Қылмыстың орны көрсетілген сипаттамасы;
Айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулысының бөліктері:+ кіріспе;+ сипаттама-дәлелдеу;+ қарар;
Айыпталушыны қорғауды жүзеге асыра алады:+жақын туыс+адвокат+қамқоршы
Айыпталушыны қорғауды жүзеге асыра алады:+жақын туысы+адвокат+қамқоршы
Айыптау қорытындысы бөліктері:+ кіріспе+ сипаттама-дәлелдеу+ қарар
Айыптау қорытындысының бөліктері:+ кіріспе+ сипаттама дәлелдеу+ қарар
Айыптау үкімі шығарылғанда сот азаматтық талап бойынша қабылдайтын шешімдер:+ азаматтық талапты толық қанағаттандырады + азаматтық талапты ішінара қанағаттандырады + азаматтық талапты қанағаттандырудан бас тартады
Айыптау үкімінің түрлері + сотталушы өтеуге тиіс қылмыстық жазаны тағайындайтын + адамды қылмыстық жауаптылықтан босатады+ қылмыстық жазаны тағайындамайтын
Ақтау үкімі шығарылады:+ сотталушының әрекеттінде қылмыс құрамы болмаса+ қылмыс оқиғасы болмаса + қылмыс жасауға сотталушының қатысуы дәлелденбесе
Ақтау үкімінің шығарылу негіздері+қылмыс оқиғасы болмаса+сотталушының әрекетінде қылмыс құрамы болмаса+қылмыс жасауға сотталушының қатысуы дәлелденбесе
Алдын ала тергеу аяқталады: +Айыптау қорытындысын жасаумен;+Қылмыстық істі медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін сотқа жіберу туралы қаулы шығарумен; +Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулы шығарумен;
Алдын ала тергеу жүргізілетін жер: +Қылмыс жасаған аудан; +Тергеу жедел және толық болуы мақсатында қылмыс анықталған орын;+Тергеу жедел және толық болуы мақсатында айыпталушы адам немесе куәлардың көпшілігі тұрған жер;
Алдын ала тергеу жүргізілмейтін қылмыстық істер:+ жеке айыптау істері бойынша (ҚР ҚІЖК 33-бабының бірінші бөлігі);+ сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу негіздері бойынша (ҚР ҚІЖК 190-1 бабы);+ алдын ала тергеу міндетті емес істер бойынша анықтау (ҚР ҚІЖК 285-бап);
Алдын ала тергеу мерзімдері:+ Қылмыстық іс қозғалған күннен бастап 2 ай мерзімнен кешіктірмей;+ Істің күрделілігіне байланысты аудандық және оған теңестірілген прокурор-3 айға дейін ұзарта алады;+ Істің аса күрделі болуына байланысты облыс прокуроры және оған теңестірілген прокурор мен олардың орынбасарлары- 6 айға дейін ұзарта алады;
Алдын ала тыыңдауды өткізуге қатысуы міндетті тұлғалар:+сотталушы+ сотталушының қорғаушысы+ мемлекеттік айыптаушы
анықтаушы
Анықтаушыға, тергеушіге, сотқа келу туралы міндеттеме қолданылуы мүмкін тұлғалар:+ мәжбүрлеу шарасы қолданылмаған сезіктіге + мәжбүрлеу шарасы қолданылмаған айыпталушыға+ тергеу іс-әрекеттеріне немесе сотта іс қарауға қатысудан жалтаруы мүмкін деп ұйғаруға жеткілікті негіздемелер болған жағдайда куәға, жәбірленушіге
анықтаушының, анықтау органының, тергеушінің, прокурордың іс- әрекеті мен шешімдеріне шағымдануға болады:+алдын ала тергеу жүргізу барысының кез келген уақытында+анықтау барысының кез келген уақытында+сот талқылауы барысының кез келген уақытында
Апелляциялық шағым немесе наразылықпен бірге келіп түскен істі қарау кезінде сот іс әрекеттерді орындауға құқылы:+ Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, олардан жауап алуға;+ Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындауға;+ Тараптардың өтініштері бойынша құжаттарды талап етіп алуға;
Апелляциялық / жеке/ шағымда, наразылықта болуы тиіс:+ Шағым, наразылық жіберіліп отырған соттың атауы;+ Адамның сот үкімінің дұрыс еместігі неде екендігі туралы дәлелдері;+ Наразылыққа қоса тіркеліп отырған материалдардың тізбесі;
Апелляциялық сатының қылмыстық процесте азаматтық талап қоюды қарауы кезінде сот құқылы:+ Үкімнің азаматтық талап қою бөлігінде күшін жоюға; + Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін жаңадан қарауға жіберуге;+ Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін өзгертуге;
Апелляциялық тәртіппен үкімнің күшін жоюға немесе оны өзгертуге негіз:+ Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі;+ ҚІЖ заңының едәуір бұзылуы;+ Қылмыстық заңның дұрыс қолданылмауы;
Аудандық және оған теңестірілген соттың судьясына қамауға алуға тоғыз айдан астам мерзімге ұзарту туралы дәлелді өтінішті жасай алады:+тергеу бөлімінің бастығы+ облысқа теңестірілген прокурорлар + облыс прокуроры
Аудандық және оларға теңестірілген соттар қарастырады:+ қамауға алу мерзімдерін ұзартуға санкция беруді+ тергеушінің іс-әрекеттеріне шағымдарын+ анықтаушының айыптаушыға қатысты үйде қамауда ұстау бұлтартпау шарасын қолдануы Жоғарғы сот қадағалау сатысындағы сот ретінде әрекет етіп, қылмыстық істерді, өтініштер мен наразылықтарды қарайды:+ аудандық соттардың заңды күшіне енген апелляциялық үкімдеріне кассацялық соттың шешімдеріне+ облыстық соттардың заңды күшіне енген апелляциялық үкімдеріне кассациялық соты қараған кассациялық соттың шешімдеріне+ кассациялық сатыдағы соттың қаулыларына
Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:+тергеуші+анықтаушы+прокурор
Ауыр емес, орташа ауыр қылмыстар, сондай-ақ ауыр қылмыстар туралы істер бойынша істің қысқартылған тәртіппен сотта талқылануы негіздері+ сотталушы өзінің кінәсін толық көлемде, оның ішінде өзінің қойылған талап арызды мойындаса+сотқа дейінгі іс жүргізу барысында процеске қатысушылардың құқығына нұқсан келтіретін |ҚРҚІЖК-те белгіленген ережелердің бұзылуына жол берілмесе+процеске қатысушылар іс бойынша жиналған дәлелдемелердің қатыстылығы мен жол берушілігіне дау туғызбаса және оларды сот отырысында зерттеуді талап етпесе
Ауыр емес, орташа ауыр, ауыр қылмыстар туралы істер бойынша сот талқылауы қысқартылған тәртіппен жүргізіледі+ сотталушы өз кінәсін толық көлемде мойындаса+ қылмыстық іс жүргізу кодексінің ережелерінің бұзылуына жол бермесе+ қатысушылар дәлелдемедерді сот отырысында зерттеуді талап етпесе
Әрбір дәлелдеме қылмыстық істі шешу үшін бірнеше тұрғыдан бағалануы тиіс:+қатыстылығы +жеткіліктілігі+жол берушілігі
Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулы қамтуы тиіс:+сот ісі қай тілде жүргізілетіні туралы шешімді + басты сот талқылауының орны мен уақыты туралы мәліметтер+ сот отырысына шақыруға жататын адамдардың тізбесі
Басты сот талқылауында төрағалық етуші сотталушыға көшірмелердің тапсырылғанын және қашан тапсырылғанын анытайды+ сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу хаттамасының+айыптау қорытындысының+ айыптауды өзгерту туралы қаулыны
Басты сот талқылауының дайындық бөлімі кезеңінде жүргізілуі тиіс әрекеттер:+ төрағалық етуші сот отырысын ашады және қандай қылмыстық істің ашық немесе жабық сот отырысында талқыланатыны туралы хабарлау+ басты сот талқылауына шақырылған адамдардың келуін тексеру+ куәларды сот отырысы залынан шығару
Басты сот талқылауының кезеңдері:+ дайындық бөлімі, сот тергеуі+ сот жарыссөзі және сотталушының соңғы сөзі+ үкім шығару
Басты сот талқылауының сот тергеуі кезеңінде жүргізілуі тиіс әрекеттер:+ дәлелдемелерді ұсыну мен зерттеу+ сотталушыдан жауап алу\+ сотталушының айғақтарын жария ету
Бостандықта жүрген айыпталушыны жауап алуға шақырту жолдары:+ Жазбаша хабарлама-шақыру қағазы;+ хабарлама телефонограмма арқылы;+ жеделхат арқылы;
Бұл тұлғаға қарсылық білдірілмейді:+күдікті+сезікті+айыпталушы
Бұлтартпау шараларына жатады:+ жеке кепілдік беру+ үйде қамап ұстау+ ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қол қойдыру
Бір іс жүргізуде біріктірілмеуі тиіс:+ әртүрлі адамдарға қатысты бірдей айыптау;+ жеке айыптау ісі қаралатын жағдайларды қоспағанда, бір-біріне қатысты қылмыс жасағандығы танылатын адамдарға қатысты айыптау;+ біреуі бойынша қылмыстық ізге түсу жеке түрде, ал екіншісі бойынша – жария түрде жүзеге асырылатын істер;
Ғылыми-техникалық құралдарды қолдануға болады, егер олар:+заңда тікелей көзделсе +ғылыми жағынан маңызды болса +қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің тиімділігін қамтамасыз етсе
Дәлелдеме қасиетінің белгілері:+дәлелдемелердің ҚРҚІЖК-не сәйкес жолмен алынуы+Дәлелдемелерде анықталатын жағдайларға қатысы бар деректердің болуы+дәлелдеме тексерудің нәтижесінде оның шындыққа сәйкес келуі
Дәлелдеме ретінде рұқсат етілмейтін мән-жайларға жатады:+күш қолдану+қорқыту+алдау
Дәлелдеме ретінде, іске тіркелген құжаттарды иесі қайтарып алу жөнінде өтініш білдірген жағдайда:+қайтарылады+олардың көшірмесі беріледі+іс үшін залалсыз болса уақытша пайдалануға ұсынылады
Дәлелдемелер мына жолдармен бағаланады:+дәлелдемелердің іске қатыстылығы бойынша+дәлелдемелердің дұрыстығы бойынша +дәлелдемелердің іске жіберілуі бойынша
Дәлелдемелер ретінде рұқсат етілмейтін іс жүзіндегі деректер белгілері:+іс жүргізудің тәртібін айтарлықтай бұза отырып қол жеткізу+сеніміне кіру және өзге де заңсыз іс-әрекеттерді қолдану+алдау және өзге де заңсыз іс-әрекеттерді қолдану
Дәлелдемелер ретінде рұқсат етілмейтін іс жүзіндегі деректер:+олар түсіндірмеудің салдарынан туындаған қылмыстық процеске қатысушы адамдардың өз құқықтары мен міндеттеріне қатысты жаңылуын пайдалану арқылы алынған деректер+іс жүргізу әрекетін заң бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға құқығы жоқ адамның жүргізуі+іс жүргізу іс-әрекетіне қарсылық білдіруге жататын адамның қатысуы
дәлелдемелер ретінде рұқсат етілмейтін іс жүзіндегі деректер:+сезіктінің, айыпталушының айғақтары іс материалдарының түгендеу тізіміне кіргізілмесе+алдын ала тергеу барысында сезіктіден куә ретінде жауап алынса+белгісіз көзден не сот отырсында анықтала алмайтын көзден алынған деректер
Дәлелдемелер ұғымы:+әрекеттің болғандығы не болмағандығын анықтайтын заңды түрде алынған деректер+айыпталушының кінәлілігін не кінәлі емес емес екендігін анықтайтын заңды түрде алынған деректер+Айыпталушының бұл әрекетті жасағандығын немесе жасамағандығын анықтайтын заңды түрде алынған деректер
Дәлелдемелерді бекіту жүктеледі:+анықтау барысында- анықтаушыға+тергеу барысында – тергеушіге +сотта- төрағалық етуші мен хатшыға
Дәлелдемелерді бекітудің амалдары (жолдары):+хаттамаға бекіту+ғылыми техникалық құралдар арқылы бекіту+схема арқылы бекіту
Дәлелдемелерді жинау неден тұрады:+табудан+бекітуден+алудан
Дәлелдемелерді жинау элементтері:+ Дәлелдемелерді табу;+ Дәлелдемелерді алу;+ Дәлелдемелерді бекіту;
Дәлелдемелерді жинаудың амалдары (жолдары):+дәлелдемелерді табу+дәлелдемелерді бекіту+дәлелдемелерді алу
Дәлелдемелерді зерттеу тәсілдері:+қосымша дәлелдемелерді жинау+дәлелдемелерді алу көздерін тексеру +алынған дәлелдемеледі талдау
Дәлелдемелерді зерттеу элементтері болып табылады:+ Дәлелдемелерді талдау;+ Дәлелдемелерді салыстыру;+ Қосымша дәлелдемелерді жинау;
Дәлелдемелердің қайнар көздері:+Сарапшының қорытындысы+заттай дәлелдемелер+іс жүргізу әрекеттерінің хаттамалары
Дәлелдемелердің қайнар көздері:+сезіктінің, кйыпталушының, жәбірленушінің, куәнің айғақтары+заттай дәлелдемелер мен құжаттар+сарапшының, маманның қорытындысы
Дәлелдемелердің қайнар көзіне жатпайды:+азаматтардың арыздары+айыпталушыға бұлтартпау шарасын таңдау туралы құжат+жәбірленушінің азаматтық талап қою туралы өтініші
Дәлелдемелердің іске қатыстылығы деп танылады: +Іс үшін маңызы бар мән-жайдың бар екендігі туралы қорытындыны растайтын іс жүзіндегі деректерді білдіретін болса +іс үшін маңызы бар мән-жайдың бар екендігі туралы қортындыны жоққа шығаратын іс жүзіндегі деректерді білдіретін болса+іс үшін маңызы бар мән-жайдың бар екендігі туралы қортындыны күмәндандыратын іс жүзіндегі деректерді білдіретін болса
Дәлелдеу міндетін атқаратын субъектілер:+Тергеуші+Анықтаушы+прокурор
Дәлелдеу процесінде ғылыми-техникалық құралдарды пайдалануға жол береді:+заңда тікелей көзделсе немесе оның нормалары мен принциптеріне қайшы келмесе+ғылыми жағынан маңызды болса+қылмыстық іс бойынша іс жүргізудің тиімділігін қамтамасыз ететін болса
Дәлелдеу процесінің элементтері (кезеңдері):+жинау+зерттеу+бағалау және пайдалану
Дәлелдеу элементтері:+ Дәлелдемелерді жинау;+ Дәлелдемелерді зерттеу; + Дәлелдемелерді бағалау;
Дәлелсіз анықталатын мән-жай:+адамның заңды білуі+жалпыға белгілі факт+адамның өзінің қызметтік және кәсіби қызметтерін білуі
Депутатқа шара қолдануға келісім алу үшін, ҚР-ның Бас Прокуроры Парламент Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді:+қылмыстық жауапқа тартуға+ қамауға алуға+ мәжбүрлеп келтіруге
Егер қылмыс жасағаннан кейін оның психикасы бұзылып ауруының салдарынан медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамды психиатр дәрігерлер комиссиясы сауыққан деп таныса, онда сот мына мәселелерді шешеді.+ медициналық сипаттағы мәжбүрлеп емдеу шарасын қолдануды тоқтату + істі анықтау немесе алдын ала тергеу жүргізуге жіберу + осы іс бойынша адамды айыпталушы ретінде тарту және істі жалпы тәртіппен сотқа беру
Ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат ұғымы: +соттың рұқсатынсыз тұрақты жерінен (елді мекенінен) кетпеуі+ адамның сотта істі тергеуге және қарауға кедергі келтірмеуі+ тергеушінің шақыруы бойынша белгіленген мерзімде келуі
ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қолхат ұғымы: +соттың рұқсатынсыз тұрақты жерінен (елді мекенінен) кетпеуі+адамның сотта істі тергеуге және қарауға кедергі келтірмеуі+тергеушінің шақыруы бойынша белгіленген мерзімде келуі
Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін.+ Айыптау үкімі + Ақтау үкімі + істі қысқарту туралы
Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша материалдарды тексеру туралы өтініш жасауларды өарастыру бойынша сот мәжілісі аяқталғанда, сот + Өтініш жасауларын қанағаттандырады және үкімді жояды +қылмыстық іс бойынша өндірісті қысқартады+ Қайта қарастырудан бас тартады
Жаңадан ашылған мән-жайларға орай жүргізуді қайта қозғауға және ол туралы өтініш білдіруге құқылы:+Прокурорға + Сотталған адамға+ жәбірленушіге
Жариялылықќағидасының мәні:+iс бойынша қабылданған қаулылар барлық жағдайларда ашық жарияланады.+ жабық түрде заңға сәйкес жүргізілуі+ Соттың үкiмi ашық жарияланады.
Жәбірленуші мен куәнің айғақтарын жария етуге жол берілетін жағдайлар+жәбірленушінің сот талқылауына келу мүмкіндігін жоққа шығаратын себептер бойынша қатыспаса+ куәнің сот талқылауына келу мүмкіндігін жоққа шығаратын себептер бойынша қатыспаса+ бұл айғақтар мен жәбірленуші мен куәнің сотта берген айғақтары арасында елеулі қайшылықтар бар болған кезде
Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердің өкілін қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудан шеттету негіздері болып табылады:+ол осы істі тергеуге не соттың қарауына қатысқан немесе қатысатын адаммен лауазымды адаммен туыстық қатынаста болса +ол бұрын осы іске судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы, куә ретінде қатысса +заңның күшімен немесе соттың шешімімен өкіл болуға оның құқығы жоқ болса
жәбірленушінің, азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердің өкілін қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудан шеттету негіздері:+ол осы істі тергеуге не соттың қарауына қатысқан немесе қатысатын адаммен, +лауазымды адаммен туыстық қатынаста болса+ол бұрын осы іске судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы, куә ретінде қатысса, заңның күшімен не соттың шешімімен өкіл болуға оның құқығы жоқ болса
Жәбірленушінің, азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердің өкілін қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудан шеттету негіздері:+ол осы істі тергеуге не соттың қарауына қатысқан немесе қатысатын адаммен лауазымды адаммен туыстық қатынаста болса+ол бұрын осы іске судья, прокурор, тергеуші, анықтаушы, куә ретінде қатысса+Заңның күшімен немесе соттың шешімімен өкіл болуға оның құқығы жоқ болса
Жәбірленушінің, куәнің, сезіктінің, айыпталушының, тергенлген оқиғамен байланысты жерде берген айғақтарын тексеру мен нақтылау жүргізудің мақсаттары:+ Тексерілетін іс-әрекет болған бағытты және орынды анықтау+ Жаңа нақтылы деректерді анықтау+ Айғақтардың растығын болған оқиғаның жағдайымен салыстыру арқылы анықтау
Жеке айыптау бойынша іс қысқартылуы мүмкін:+татуласса+жеке айыптаушы қайтыс болса+оқиғасы болмаса
Жеке айыптау жөнiндегi iстi қарап, судья мына шешiмдердiң бiрiн қабылдайды: + айыптау немесе ақтау үкiмiн шығарады; + жеке айыптаушы айыптаудан бас тартқан және тараптар бiтiмге келген жағдайда iстi тоқтатады; + iс бойынша анықтау немесе алдын ала тергеу жүргiзу үшiн iстi прокурорға жiбередi.
Жеке айыптау жөніндегі істі қарап, судья мына шешімдердің бірін қабылдайды+ айыптау немесе ақтау .кімін шығарады+ тараптар бітімге келген жағдайда істі тоқтатады+іс бойынша анықтау немесе тергеу жүргізуді шешу үшін істі прокурорға жібереді
Жеке дәлелдемелер:+айыпталушының көрсетулері+куәнің көрсетулері+жәбірленушінің көрсетулері
Жеке кепілдік бұлтартпау шарасын таңдау тәртібі:+ сенімге ие болған адамдардың олар сезікті немесе айыпталушының өзін дұрыс ұстауына және олардың қылмыстық процесті жүргізуші органның шақыруы бойынша келетіндігі + кепілдік берушілердің саны екеуден кем болмауы тиіс + кепілдік берушілердің жазбаша өтініші мен оған қатысты кепілдік берілетін адамның келісімі болуы тиіс
Заңға сәйкес қандай жағдайларда қылмыстық істер бөлектелуі мүмкін:+ мемлекеттік құпияларды қорғауға байланысты жабық сот талқылауы үшін негіз оған қатысты болатын, бірақ басқа айыпталушыларға қатысты болмайтын жекелеген айыпталушыларға; + ересектермен бірге қылмыстық жауаптылыққа тартылған кәмелетке толмаған айыпталушылар болған жағдайда;+ қылмыстық жауаптылыққа тартуға жататын жекелеген анықталмаған тұлғаларға қатысты басқа қылмыстық істі жеке жүргізуге;
Заңға сәйкес қандай жағдайларда қылмыстық істер бөлектелуі мүмкін:+ мемлекеттік құпияларды қорғауға байланысты жабық сот талқылауы үшін негіз оған қатысты болатын, бірақ басқа айыпталушыларға қатысты болмайтын жекелеген айыпталушыларға; + ересектермен бірге қылмыстық жауаптылыққа тартылған кәмелетке толмаған айыпталушылар болған жағдайда;+ қылмыстық жауаптылыққа тартуға жататын жекелеген анықталмаған тұлғаларға қатысты басқа қылмыстық істі жеке жүргізуге;
Заңды күшіне енбеген үкімдерге, қаулыларға берілген апелляциялық тәртіппен қаралуға жататын соттар:+ Облыстық сот;+ Облыстық соттарға теңестірілген соттар;+ Әскери соттар;
Заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған және психикалық сырқатқа шалдыққан адамдарға қолданылатын қауіпсіздік шаралары+ денсаулық сақтау органдарын хабарландыра отырып, ауруды туыстарының қарауына беру + денсаулық сақтау органдарын хабарландыра отырып, ауруды қамқоршыларының, қорғаншыларының қарауына беру + психиатриалық көмек көрсететін арнауы медициналық ұйымға орналастыру
Заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған және психикалық сырқатқа шалдыққан адамдарға қандай бұлтартпау шараларын қолдануға болмайды.+ жеке кепілдікке беру + үйде қамауда ұстауға+ ауруларды ұстауға лайықалған психиатриялық ұйымға ауыстыруға + ешқайда кетпеу және өзін дұрыс ұстау туралы қол қойдыруға
Зиянды өтеттiру құқығын тануды асыратын әрекеттер: +Ақтау үкiмiнiң немесе қылмыстық iстi қысқарту туралы,+зиянның өтелу тәртiбi түсiндiрiлген хабарлама да жолданады+шешiмдердi почта арқылы жiберiледi
Кәмелетке толмаған айыпталушыдан, сезіктіден жауап алу нақты тұлғалардың қатысуымен жүргізіледі.+ Қорғаушысының+ Заңды өкілінің + Психологтың
Кәмелетке толмаған сезікті, айыпталушы тергеушіге немесе сотқа кімдер арқылы шақырылады: + Оның ата-аналары+ Қорғаншы, қамқоршы органдар+ заңды өкілдері
Кәмелетке толмаған сезіктіден, айыпталушыдан жауап алу тәртібі:+ Тәуліктің күндізгі уақытында жүргізіледі+ Анық шаршаған болса, жауап алу осы уақыт аяқталмай-ақ тоқтатылады+ Жалпы алғанда – күніне төрт сағаттан артық жалғастырылуға тиіс
Кәмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша қорғаушының қатысуы рұқсат етіледі+ одан сезікті немесе айыпталушы ретінде алғашқы жауап алынған кезден бастан+ Айыпталғанға дейін ұсталған сәттен бастап + қамауға алынған уақыттан бастап
Кәмелетке толмағандардың істері бойынша, дәлелдеуге жататын мән-жайларды алдын ала тергеу және сот тақылауын жүргізу кезінде анықталуға тиіс:+ кәмелетке толмағанның тұрмысы мен тәрбие жағдайы + Кәмелетке толмағандарға ересек адамдардың ықпалы + Интеллектуалдық ерекшеліктері, мұқтаждары мен мүдделері
Кәмелетке толмағандардың істері бойынша, қосымша анықталуы тиісті мән-жайлар:+Жасы+Тегеурінділік ерекшеліктері мен мінезі+Тұрмысы мен тәрбие жағдайы
Кепіл (бұлтартпау шарасы) мөлшері:+ шағын ауырлықтағы қылмыс жасағандығына айыпталуы кезінде –айлық есептік көрсеткіштің жүз еселенген мөлшерінен +орта ауырлықтағы байқаусызда жасалған қылмысқа айыпталу кезінде- айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшерінен + орташа ауырлықтағы, қасақана қылмыс жасағандығына айыпталуы кезінде –айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен
Кепіл (бұлтартпау шарасы) тұрады:+ ақшадан+бағалы заттардан + жылжымайтын мүліктен
Көрсетілген негіздер бойынша іс қысқартылған кезде сот азаматтық талапты қарамайды: + рақымшылық ету актісі қабылданса + жәбірленушінің шағымы болмаса + мерзімінің ескіруіне байланысты
Куәгерге қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:+тергеуші+прокурор+анықтаушы
Куәгерлердің қатысуы міндетті тергеу әрекеттері+ тұрғын үйді қарап тексеру+ тінту+ жеке тінту
Куәландырудың мақсаты:+ адам денесіндегі ерекше белгілерді анықтау+ денсаулығына келтірілген зиянның белгілерін анықтау+ қылмыс іздерін анықтау
Кімдерге қатысты қарсылық білдіруге (істен шеттетуге) негіз жоқ:+сезіктіге +айыпталушыға+куәға
Кінәсіздік презумпциясы қағидатының мазмұнына қандай түсініктер кіреді?+ ешкім де өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес;+ айыпталушының кінәлілігіне сейілмеген күдік оның пайдасына түсіндіріледі;+ айыптау үкімін болжамдарға негіздеуге болмайды және ол ақиқат дәлелдердің жеткілікті жиынтығымен расталуы тиіс;
Қазақстан Республикасында соттың келесі өкілеттіктері бар:+ адамды қылмыстың жасалуына кінәлі деп тануға және оған жаза тағайындауға;+ адамға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын не мәжбүрлеп тәрбиелік ықпал ету шараларын қолдануға; + төмен тұрған сот қабылдаған шешімнің күшін жоюға немесе оны өзгертуге
Қазақстан Республикасының Бас прокуроры тергеу тобын құра алады:+ Тергеудің толық және объективті еместігі фактілері анықталған кезде;+ Іс күрделі болған кезде;+ Іс маңызды болған кезде;
Қазақстан Республикасының заңдарына және Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес қылмыстық ізіне түсуден иммунитетті мынадай адамдар пайдаланады.+ Дипломатиялық курьерлер+ Шет мемлекеттердің басшылары мен өкілдері + Дипломатиялық өкілдердің әкімшілік-техникалық қызметкерлері
Қазақстан Республикасының соты бас бостандығынан айыруға соттаған адамға ол азаматты болып табылатын мемлекетте жазасын өтеу үшін беруден, бас татылуы мүмкін егер:+ Адам сол сотталған әрекеттерінің бірде бірі сотталушы азаматы болып табылатын мемлекеттің заңдары бойынша қылмыс болып танылмаса+ сотталушыны халықаралық шартта көзделген жағдайларда беру туралы келісімге қол жеткізілмесе + сотталушының ҚР –да тұрақты жері болмаса
Қайталама сараптама тағайындалады:+ сарапшының алдыңғы қорытындысы жеткілікті түрде негіз болмағанда+ сарапшының қорытындылар күмән туғызған жағдайда+ сараптаманы тағайындау мен жүргізу туралы іс жүргізу нормалары елеулі түрде бұзылған жағдайларда
Қамауға алу және оны ұзарту мерзімдері:+ сотқа дейінгі іс жүргізу кезінде қамауға алудың мерзімі, екі айдан асуы тиіс+ аудандық (қалалық) прокурормен және оған теңестірілген өзге де прокурорлармен келісілген дәлелді өтініші бойынша аудандық және оған теңестірілген соттың судьясы – үш айға дейін ұзартады + тергеушінің облыс прокурорымен және оған теңестірілген прокурорлармен және олардың орынбасарларымен келісілген дәлелді өтініші бойынша аудандық және оған теңестірілген соттың судьясы – алты айға дейін ұзартады
Қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы сот ќаулысына шағымдар, наразылыќтар сотта ќарастырылады:+ Облыстыќ.+ Алматы ќалалыќ. + ҚР әскерлендірілген әскери соты.
Қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтінішпен іс қозғау туралы, прокурор қолдаған қаулысын қарастыруға сот отырысына қатысуға міндетті:+айыпталушы + сезікті + прокурор
Қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы өтінішпен іс қозғау туралы прокурор қолдаған қаулысын қарастыруға сот отырысына қатысуға міндетті:+айыпталушы+сезікті+прокурор
қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасына санкция беру туралы сот қаулысына шағымдар, наразылықтар сотта қарастырылады:+облыстық сот+Алматы қалалық соты+Астана қалалық соты
қамауға алуға санкция беруге құқылы: +аудандық сот+ерекше жағдайда облыстық сот+ауданға теңестірілген сот
Қамауға алуға санкция беруге құқылы:+ аудандық сот + ерекше жағдайда облыстық сот + ауданға теңестірілген сот
Қандай жағдайда айыпталушының қорғаушыдан бас тарту туралы өтініші қанағаттандырылмайды:+күдікті, айыпталушы кәмелетке толмаса +күдікті, айыпталушы дене не психикалық кемістігіненен өзінің қорғану құқығын өз бетінше жүзеге асыра алмаса +күдікті, айыпталушы сот ісі жүргізілетін тілді білмесе
Қандай жағдайда айыпталушының қорғаушыдан бас тарту туралы өтініші қанағаттандырылмайды:+жазалау шарасы ретінде өлім жазасы тағайындалуы мүмкін болатын қылмысты жасағаны үшін айыпталса +айыпталушыны тұрақты сот-психиатриялық сараптамаға мәжбүрлеп жіберу кезінде +жазалау шарасы ретінде өмір бойына бас бостандығынан айыру тағайындалуы мүмкін болатын қылмысты жасағаны үшін айыпталса
Қандай жағдайларда заңмен кемінде бес жыл мерзімге дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс жасаған айыпталушыға қатысты, қамауға алу шарасы қолданылуы мүмкін:+ оның жеке басы анықталмаса + ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын бұзса + оның Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жері болмаса
қандай жағдайларда заңмен кемінде бес жыл мерзімге дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс жасаған айыпталушыға қатысты қамауға ал шарасы қолданылуы мүмкін: +оның жеке басы анықталмаса+ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын бұзса+оның ҚР аумағында тұрақты тұратын жері болмаса
Қандай кезден бастап қылмыстық процесте тұлға сезікті деп танылады:+ өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалса;+ өзіне қатысты ұстау жүргізілсе;+ өзіне қатысты айып тағылғанға дейін жолын кесу шарасы қолданылған адам;
Қандай негіздер бойынша айыпталушы деп танылады:+өзіне қатысты айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулы шыққан адам+оған қатысты анықтау органының бастығы айыптау хаттамасын жасаған және бекіткен адам +оған қатысты тергеуші сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу хаттамасын жасаған адам
Қандай негіздер бойынша жәбірленуші деп танылады:+оған тікелей қылмыспен моральдық зиян келтірілді деп ұйғаруға негіз бар адам +оған тікелей қылмыспен мүліктік зиян келтірілді деп ұйғаруға негіз бар адам +оған тікелей қылмыспен дене жарақаты келтірілді деп ұйғаруға негіз бар адам
Қандай негіздер бойынша жеке айыптаушы деп танылады:+өзіне қатысты айыпталушы ретінде жауапқа тарту туралы қаулы шыққан адам+оған қатысты анықтау органының бастығы айыптау хаттамасын жасаған және бекіткен адам +оған қатысты тергеуші сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу хаттамасын жасаған адам
қарсылық білдіруге (істен шеттетуге) негіз жоқ тұлғалар:+сезіктіге+айыпталушыға+куәға
Қарсылық білдіруге негіз жоқ тұлғалар:+сезіктіге+айыпталушыға+куәға
Қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы соттың қаулысын атқару кімге жүктеледі:+тергеушіге+анықтаушыға+прокурорға
Қауіпсіздік шараларын жүзеге асыру қандай органдарға жүктеледі: +ұлттық қауіпсіздік органдарына +қаржы полиция органдарына +ішкі істер органдарына
қауіпсіздік шараларын қолдануды жүзеге асыратын органдар:+ұлттық қауіпсіздік органдары+қаржы полициясы органдары+ішкі істер органдары
қоғалатын адамдар туралы мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз ету білдіреді:+қорғалатын адамдардың жеке басы туралы деректердің ақпараттық-анықтамалық қорлардан берілуіне тиым салынуы+мекенжай бюроларынан қорғалатын адамдар туралы мәліметтердің берілуіне тиым салынуы+қорғалатын адамдардың тұрғылықты жері туралы деректердің ақпараттық-анықтамалық қорлардан берілуіне тиым салынуы
Қорғалатын адам туралы мәлiметтерге қол жеткiзудi шектеу білдіреді:+қылмыстық іс материалдарынан адамның сауалнамалық деректері туралы мәлiметтердi алу +қылмыстық іс материалдарынан оларды негiзгi жүргiзiлiп жатқан iстен бөлек сақтаудан +бүркеншiк атты пайдалану
Қорғалатын адам туралы мәлімет алуға шек қою:+қылмыстық істен адамның анкеталық деректерінің алынуы+анкеталық деректерінің істен бөлек сақталуы+Бұл адамның бүркеншік атын пайдалану
қорғалатын адам туралы мәліметтерге қол жеткізуді шектеу:+адамның сауалнамалық деректері туралы мәліметтерді қылмыстық іс материалдарынан алу+қылмыстық іс материалдарынан оларды негізгі жүргізіліп жатқан істен бөлек сақтау+бүргеншік атты пайдалану
Қорғалатын адамдар туралы мәлiметтердiң құпиялылығын қамтамасыз ету білдіреді: +қорғалатын адамдардың жеке басы туралы деректердiң ақпараттық-анықтамалық қорлардан берiлуiне тыйым салынуы +мекен-жай бюроларынан қорғалатын адамдар туралы мәлiметтердiң берiлуiне тыйым салынуы +қорғалатын адамдардың тұрғылықты жерi туралы деректердiң ақпараттық-анықтамалық қорлардан берiлуiне тыйым салынуы
қорғалатын адамның қауіпсіздігі басқа қауіпсіздік шараларын қолданумен қамтамасыз етіле алмайтын жағдайларда қолданылатын ерекше шаралар:+басқа тұрғылықты жерге көшіру+құжаттарды ауыстыру+сырт пішінін өзгерту
Қорғау тарабы:+айыпталушы+қорғаушы+азаматтық жауапкер
Қорғаушыны қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысудан шеттету негіздері:+ол осы істі тергеуге не соттың қарауына қатысқан немесе қатысатын адаммен лауазымды адаммен туыстық қатынаста болса+ол қорғаушымен немесе сенім білдірушімен қарама-қарсы мүдделері бар адамға заңгерлік көмек көрсетсе+заңның күшімен немесе соттың шешімімен қорғаушы немесе өкіл болуға оның құқығы жоқ болса
Қорғаушының қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатысуы міндетті:+күдікті, айыпталушы сот ісін жүргізілетін тілді білмесе+ол туралы сезікті немесе айыпталушфы өтініш жасаса+іс сотта қаралған кезде прокурор (мемлекеттік айыптаушы) қатысса
Қосымша сараптама тағайындалады:+ сарапшының қорытындысы толық болмаған жағдайда+ қорытынды жеткілікті түрде айқын болмаған жағдайда+ осының алдындағы зерттеумен байланысты қосымша мәселелерді шешу қажет болған жағдайда
Қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталғандарды қамауда ұстаудың тәртібі:+ қылмыс жасады деген күдік бойынша ұсталғандар уақытша ұстау изоляторларында ұсталады + әскери қызметшілер мен жазасын бас бостандығынан айыру түрінде өтеп жүрген адамдар тиісінше гаупвахталарда ұсталады + Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны орындайтын қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде де ұсталады
Қылмыс жасады деген сезік бойынша ұсталған адамды босатудың негіздері:+ қылмыс жасады деген сезік расталмаса+ ұсталған адамды қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын қолдануға негіз болмаса + ұстау тәртібінің талаптарын бұзу арқылы жүргізілсе
Қылмыс жасады деген сезік бойынша ұсталған адамды босатудың негіздері:+ қылмыс жасады деген сезік расталмаса+ ұсталғанға қамауға алуды қолдануға негіз болмаса + ұстау ҚІЖК-нің талаптарын бұзу арқылы жүргізілсе
Қылмыс оқиғасының, әрекетте қылмыс құрамының болмауы бойынша іс қысқартылуға жатады:+ қылмыс оқиғасының болмауы;+ әрекетте объектісі мен объективтік жағы болмасы + әрекетте субъектісі мен суббъективтік жағы болмасы
Қылмыс сатыларының белгілері:+басталу және аяқталу негіздері+субъектілердің шеңберін анықтау+шешім қабылдаумен аяқтау
Қылмысты процесті жүргізетін орган, бұған негіз болған жағдайда, заң көмегіне ақы төлеуден толық немесе ішінара босатуға құқылы:+ сезіктіні+ айыпталушыны + жәбірленушіні
Қылмыстык іс жургізу құқығынын құқықтық институттары :+Айыптау.+Ќорғау. + азаматтык талап
Қылмыстық заңды дұрыс қолданбау:+ ҚР ҚК-нің Ерекше бөлімінің қолдануға тиістісінен басқа баптың қолданылуы;+ ҚР ҚК-нің Жалпы бөлімінің талаптарының бұзылуы;+ ҚР ҚК-нде көзделгеннен неғұрлым қатаң жаза қолдану;
Қылмыстық процеске қатысушы мемлекеттік органдар мен тұлғалар:+прокурор+тергеу бөлімінің бастығы, анықтау органының бастығы+тергеуші, анықтаушы, анықтау органы
Қылмыстық процеске қатысушы мемлекеттік органдар мен тұлғаларға жатады: +сот, прокурор+Тергеу бөлімінің бастығы, анықтау органының бастығы +тергеуші, анықтаушы, анықтау органы
Қылмыстық процеске қатысушы өзге де адамдар болып табылады+сарапшы+куәгер +сот отырысының хатшысы
Қылмыстық процеске қатысушы өзге де адамдар:+сарапшы+куәгер+сот отырысының хатшысы
Қылмыстық процесс сатылары:+ Ќылмыстыќ істі ќозєау. + Їкімді орындау.+ Апелляциялыќ тјртіппен істерді ќарау.
Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз  iс-әрекетiнiң салдарынан келтiрiлген зиянның  өтелуiне құқығы бар адамдар:+ақталған адам+мерзімнен артық ұсталғандар+заңсыз шараларға ұшыраған адамдар
Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз iс-әрекетiнiң салдарынан келтiрiлген зиянның  өтелуiне құқығы бар адамдар:+мүліктік зиянның толық көлемінде өтелуіне+моралдьдық зиянның өтелуіне +тұрғын үй, өзге құқықтарын қалпына келтіруге
Қылмыстық процестi жүргiзушi органның заңсыз iс-әрекетiнiң салдарының келтiрiлген зиянды өтеу төлемiне жататын сомадан шегерiле алмайды: +күзетпен ұстауға жұмсалған сомалар, +қамауда өтейтiн жерлерде ұстауға жұмсалған сомалар+ жазаны өтеуi уақытында қандай да бiр жұмыстарды орындағаны үшiн жалақысы
Қылмыстық процесте азаматтық талапты қай сатыларда қоюға құқығы бар:+қылмыстық істі қозғау сатысында + алдын-ала тергеу сатысында + сот отырысында, бірақ сот тергеуі басталғанға дейін
Қылмыстық процесте жеке және заңды тұлғалардың мына шығыстарды өтеу туралы азаматтық талаптары қаралады:+ зейнетақы+ зардап шеккен адамды емдеуге кеткен шығыстары+ адамның тікелей қылмысымен келтірілген мүліктік зияны
Қылмыстық процесте қаралатын азаматтық талапкер:+ тікелей қылмысымен немесе қоғамға қауіпті әрекетімен келтірілген мүліктік зиянды өтеу туралы талаптар + тікелей қылмысымен немесе қоғамға қауіпті әрекетімен келтірілген моральдық зиянды өтеу туралы талаптар+ тікелей қылмыспен жерлеуге, зардап шеккен адамды емдеуге кеткен шығыстарды өтеу туралы талаптар
Қылмыстық процесті жүргізуші орган дамдардың қауіпсіздігі шараларын қолдану туралы шешімді қабылдайды:+олардың ауызша мәлімдемесінің негізінде+жазбаша өтініші негізінде+өз бастамашылығы бойынша
Қылмыстық процестін міндеттері:+ Ќылмыстарды тез жане толыќ ашу.+ Ќылмыстыќ занды дурыс ќолдану.+ Ќылмыс жасаган адамдарды јшкерелеу.
Қылмыстық процестін үшінші деңгейлік міндеттері:+заңдылық пен құқық тәртiбiн нығайту +қылмыстың алдын алу+құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыруға жәрдемдесу
Қылмыстық процестің бірінші деңгейлік міндеттері:+ Ќылмыстарды тез жане толыќ ашу.+ Ќылмыстыќ занды дурыс ќолдану.+ Ќылмыс жасаган адамдарды әшкерелеу
Қылмыстық процестің екінші деңгейлік міндеттері:+ адамды және азаматты негiзсiз айыптау мен соттаудан қорғауды, +олардың құқықтары мен бостандықтарын заңсыз шектеуден қорғауды, +кiнәсiз адам заңсыз айыпталған немесе сотталған жағдайда - оны дереу және толық ақтауды қамтамасыз етуi,
Қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібін айқындайтын заңнама:+ Қазақстан Республикасы Канституциясы;+Сот жүйесі мен судьяларың мәртебесі туралы Конституциялық заң;+ 1997 жылғы 13 желтоқсандағы ҚР Қылмыстық іс жүргізу кодексі
Қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушы адамдардың қауіпсіздігінің шаралары ретінде қолданылады:+Қорғалатын адам туралы мәліметтер алуға шек қою+Оның күзет арқылы қауіпсіздігін қамтамасыз ету+айыпталушыға бұлтартпау шараларын қолдану
Қылмыстық ізге тїсу жеке-жариялы түрде жүзеге асырылуы мүмкін ќылмыстар:+ Бала асырап алу ќўпиясын жария ету (ҚР ҚК 135 бабы). + Дјрігерлік ќўпияны жария ету (ҚР ҚК 144 бабы). + Ќамќоршы немесе ќорєаншы ќўќыќтарын теріс пайдалану (ҚР ҚК-139 бабы).
Қылмыстық ізге түсу жеке түрде жүзеге асырылуы мүмкін ќылмыстар:+Жала жабу (129-бап).+Ќорлау (130-бап).+Жеке өмірге ќол сұғылмаушылыќты бұзу.
Қылмыстық ізге түсу органдарына берілген қарсылық білдіру (істен шеттету) мәселесін кім шешеді:+прокурор, жоғары тұрған прокурор+анықтау органының бастығы +Тергеу бөлімінің бастығы
қылмыстық ізге түсу органдарына берілген қарсылық білдіру (істен шеттету) мәселесін шешеді:+прокурор, жоғары тұрған прокурор+анықтау органының бастығы+тергеу бөлімінің бастығы
Қылмыстық ізге түсу органдарына берілген қарсылық білдіру (істен шеттету) мәселесін шешеді:+прокурор, жоғары тұрған прокурор+анықтау органының бастығы+тергеу бөлімінің бастығы
Қылмыстық ізге түсу органы:+прокурор;+ тергеуші;+ анықтау органы
Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен тұлғаларға жатады:+прокурор+анықтаушы+тергеуші
Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен тұлғалар:+прокурор+анықтаушы+тергеущі
Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асырушы орган мына негіздердің бірі болған жағдайда адамды ұстауға құқылы:+ ол адам қылмыс жасау кезінде ұсталғанда+ жәбірленушілер қылмыс жасаушы ретінде ол адамды тура көрсетсе + ол адамда немесе оның киімінде қылмыстың анық ізі табылған кезде
Қылмыстық ізге түсудің нысандары:+ жеке айыптау түріндегі ізге түсу;+ жеке-жариялы айыптау түріндегі ізге түсу;+ жариялы айыптау түріндегі ізге түсу;
Қылмыстық іс бойынша дәлелденуге жататын мән-жайлар (дәлелдеу пәнінің элементтері):+қылмыс құрамының белгілері+айыпталушының жауаптылығының дәрежесі+қылмыстық әрекетті кімнің жасағандығы
Қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайлар:+әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлар +қылмыстық жауаптылық пен жазадан босатуға әкеп соқтыратын мән-жайлар+қылмыс жасауға ықпал етуші мән-жайлар
Қылмыстық іс бойынша дәлелдеуге жататын мән-жайлар:+қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетті кімнің жасағандығы+айыпталушының жауаптылығының дәрежесі мен сипатына әсер ететін мән-жайлар+айыпталушының жеке басын сипаттайтын мән-жайлар
Қылмыстық іс бойынша дәлелсіз анықталатын мән-жайлар:+ адамның заңды білуі;+ заңды күшіне енген соттың шешімімен белгіленген мән-жайлар;+ жалпыға белгілі фактілер;
Қылмыстық іс бойынша дәлелсіз анықталатын мән-жайлар:+ осы заманға ғылымда, техникада, өнерде, кәсіпте жалпы қабылданған зерттеу әдістеренің дұрыстығы;+ адамның өзінің қызметтік және кәсіби міндеттерін білуі;+ жалпыға белгілі фактілер;
Қылмыстық іс бойынша дәлелсіз анықталатын мән-жайлар:+адамның заңды білуі+заңды күшіне енген соттың шешімімен белгіленген мән-жайлар+жалпыға белгілі фактілер
Қылмыстық іс бойынша дәлелсіз анықталатын мән-жайлар:+осы замағы ғылымда, техникада, өнерде, кәсіпте жалпы қабылданған зерттеу әдістерінің дұрыстығы+адамның өзінің қызметтік және кәсіби міндеттерін білуі+жалпыға белгілі фактілер
Қылмыстық іс бойынша ессіз күйдегі адам жасаған қылмыстар туралы дәлелдеуге жататын мән-жайлар: + қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған адамның оны жасағанға дейінгі мінез-құлқы; + қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған адамның оны жасағаннан кейінгі мінез-құлқы; + адамда бұдан бұрын психикалық ауытқушылықтың бар-жоғы;
Қылмыстық іс бойынша кәмелетке толмаған адам жасаған қылмыстар туралы дәлелдеуге жататын мән-жайлар:+ жасы (туған күні, айы, жылы) туралы мән-жайлар;+ тұрмысы мен тәрбие жағдайы туралы мән-жайлар;+ ерік-жігерінің және психикалық даму дәрежесі туралы мән-жайлар;
Қылмыстық іс бойынша кәмелетке толмаған адам жасаған қылмыстар туралы дәлелдеуге жататын мән-жайлар:+жасы (туған күні, айы, жылы) туралы мән-жайлар+тұрмысы мен тәрбие жағдайы туралы +ерік жігерінің және психикалық даму дәрежесі туралы мән-жайлар
Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде тиісті жұмысты орындайтын аудармашы, маман, сарапшы жалақы, сыйақы алады:+ жұмыс орны арқылы + республикалық бюджет қаражатының есебінен+ тараппен жасалған шартта белгіленген мөлшерде
Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қорғаушы қандай жағдайда міндетті қатысады:+күдікті, айыпталушы кәмелетке толмаса +күдікті, айыпталушы дене не психикалық кемістігіненен өзінің қорғану құқығын өз бетінше жүзеге асыра алмаса+күдікті, айыпталушы сот ісі жүргізілетін тілді білмесе
Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді уақытша тоқтата тұрудың негіздерін көрсетіңіз:+ айыпталушы ретінде жауапқа тартуға жататын адамның анықталмауы;+ айыпталушы тергеуден немесе соттан жасырынып қалған не оның тұратын жері басқа себептермен анықталмаса;+ айыпталушының Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде болуы;
Қылмыстық іс жүргізу барысында құқылы нормалар:+ іс материалдарымен танысу + ана тілінде айғақ беру+ қорғаушы алу
Қылмыстық іс жүргізу барысында міндет жүктейтін нормалар:+ белгіленген тәртіпті сақтау + 24 сағатта прокурорға хабарлау;+ шақырту бойынша келу
Қылмыстық іс жүргізу барысында тиым салушы нормалар:+ жеке сипаттағы мәліметтер жинау + күш қолдану+ заңды бұзу
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ерекше бөлімінің бөлімдері:+ Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу+ айрықша іс жүргізу + сот шешімдерін орындау
Қылмыстық іс жүргізу құқығының құрамдас бөлігі болып табылатын заңнамалық актілерді атап көрсетіңіз:+ Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелері;+ ҚР Конституциялық Кеңесінің қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібін реттейтін нормативтік қаулылары;+ ҚР Жоғарғы Сотының қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібін реттейтін нормативтік қаулылары
Қылмыстық іс жүргізу мәжбүрлеу шараларының түрлері:+ сезіктіні ұстау+ бұлтартпау шаралары+ іс жүргізушілік мәжбүрлеудің өзге де шаралары
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар жіктеледі:+процеске қатысушы мемлекеттік органдар мен тұлғалар +Өз немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғап процеске қатысушылар +процеске қатысушы өзге де адамдар
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар жіктеледі:+процеске қатысушы мемлекеттік органдар мен тұлғалар+өз құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғап процеске қатысушылар+процеске қатысушы өзге де адамдар
Қылмыстық іс жүргізуге қатысушылар жіктеледі:+процеске қатысушы өзге де тұлғалар+процеске қатысушы мемлекеттік органдар мен тұлғалар+өз құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтары мен мүдделерді қорғап процеске қатысушылар
Қылмыстық іс жүргізудегі бұлтартпау шараларына жатады:+ қамауға алу + үйде қамап ұстау + ешқайда кетпеу туралы қолхат алу
Қылмыстық іс жүргізудегі бұлтартпау шараларына жатады:+жеке кепілдік + кепіл+ кәмелетке толмағандарды қарамағына беру
Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеудің өзге де шараларына жатады:+ мүлікке тиым салу + алып келу+ қызметінен уақытша шеттету
Қылмыстық іс қозғауға болмайтын, ал қозғалған іс қысқартылуға жататын жағдайларды көрсетіңіз:+ қылмыс оқиғасының болмауы;+ әрекетте қылмыс құрамының болмауы;+ мерзімінің ескіруіне байланысты;
Қылмыстық іс қозғаудан бас тарту, қылмыстық іс жүргізуді тоқтату немесе үкім шығару кезінде заттай дәлелдемелер туралы мәселе шешілуі тиіс:+ Қылмыс қаруы тәркіленуге жатады немесе оны белгілі бір адам тиісті мекемеге береді немесе жойылады; + Ұстауға тыйым салынған заттар тиісті мекемеге беруге жатады немесе жойылады;+ Құндылығы жоқ және пайдалануға келмейтін заттар жойылуға жатады, ал мүдделі адамдар немесе мекемелер өтінген жағдайда оларға берілуі мүмкін;
Қылмыстық іс қысқартылған жағдайда сотталушының іс жүргізу шығындары мемлекет есебіне жатқызылады:+ қылмысқа қатысқандығы дәлелденбесе + қылмыс оқиғасы болмаса+ әрекетте қылмыс құрамы болмаса
Қылмыстық іс қысқартылған кезде сот азаматтық талапты қарамайтын негіздер:+ рақымшылық ету актісінің салдары + мерзімнің ескіруі + жеке айыптау ісі бойынша (ҚР ҚІЖК-нің 33 бап 1 бөлігі бойынша)
Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді жүргізеді:+ Ұлттық қауіпсіздік комитеті;+ Ішкі істер органдары;+ Қаржы полициясы органдары;
Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеуді жүргізу міндетті:+ Кәмелетке толмағандарға қатысты;+Өздерінің қорғану құқығын жүзеге асыра алмайтын адамдар туралы;+ Психикалық кемшіліктері бар адамдар қылмыс жасаған жағдайда;
Қылмыстық істі қысқарту негіздері:+ қылмы оқиғасының болмауы+ әрекетте қылмыс құрамының болмауы+ мерзімінің ескіруі
Қылмыстықіс жүргізу кодексінің ерекше бөлімінің тараулары+ Алдын-ала тергеу жүргізудіѕ жалпы шарттары.+ Айыпталушы ретінде жауапќа тарту.+ Ќылмыстыќ істердің соттылығы.
Қылмыстықіс жүргізу кодексінің жалпы бөлімінің бөлімдері:+ Дјлелдемелер жјне дјлелдеу.+ Негізгі ережелер.+ Іс жїргізулік мәжбїрлеу шаралары.
Қылмыстықіс жүргізу кодексінің жалпы бөлімінің тараулары:+ Дјлелдемелер+ Ќылмыстыќ іс бойынша іс жүргізу+ Сезіктіні ұстау
Маман мен сарапшыға ақысы төленетін шығындар:+ жұмысты орындау үшін құрал-жабдықтарды пайдаланғаны + коммуналдық қызмет көрсетулері + машина уақытын тұтынғаны үшін төлеген ақысы
Маманға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:+тергеуші+анықтаушы+прокурор
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тағайындалатын жағдайлар+ дертті псиикалық ауытқушылық өзіне қатер тудырса+ психикалық дерті басқа адамдарға қауіп төндірумен байланысты болса+ психикалық жағдайы өзге де елеулі зиян келтіру мүмкіндігін тудырса
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде істі сотта талқылау процесінде зерттелуі және шешілуі тиіс мәселелер + қылмыстық заңмен көзделген әрекетті есі кіресілі-шығасылы адам жасағанда+ ісі қаралып отырған адам әрекетті есі кіресілі-шығасылы күйде жасағанда + адамның дертті психикасы бұзылуы оның өзі үшін қауіпті болуы
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі іс жүргізу негіздері: есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға + жаза орындау мүмкін емес дәрежеде психикасы бұзылғандарға+ дертті психикалық болғанда ғана тағайындалады
Мемлекеттiк қорғалуға жататын адамдардың құқықтары болып табылады:+өздерiне қатысты қолданылатын қауiпсiздiк шаралары туралы бiлуге +нақты қауiпсiздiк шараларын өздерiне қатысты қолдану немесе қолданбау туралы өтiнуге+қауiпсiздiк шараларын жүзеге асырушы лауазымды адамдардың заңсыз шешiмдерi мен iс-әрекеттерiне қауiпсiздiктi қамтамасыз етушi жоғары тұрған органға, прокурорға не +сотқа шағымдануға
мемлекеттік қорғалуға жататын адамдардың құқықтары:+өздеріне қатысты қолданылатын қауіпсіздік шаралары туралы білуге+нақты қауіпсіздік шараларын өздеріне қатысты қолдану немесе қолданбау туралы өтінуге+қауіпсіздік шараларын жүзеге асырушы лауазымды адамдардың заңсыз шешімдері мен іс-әрекеттеріне шағымдануға
Мерзім есептеледі:+сағат+тәулік+ай
Моральдық зиянның зардаптарын жою+ ресми түрде кешiрiм сұрауға мiндеттi+ бұқаралық ақпарат құралы бiр айдың iшiнде ол туралы қажеттi хабарлама жасауға мiндеттi+келтiрiлген моральдық зиян үшiн ақшалай өтемақы туралы талап қою
Мыналар анықтау органдары болып табылады: +iшкi iстер органдары; + ұлттық қауiпсiздiк органдары; + қаржы полициясы органдары;
Он төрт жасқа дейінгі кәмелетке толмаған эжәбірленушіден, куәідан жауап алу, ал соттың қалауынша он төрт жастан он сегіз жасқа дейінгі мұндай адамдардан жауап алу төмендегілердің қатысуымен жүргізіледі+ ата аналары+заңды өкілдері+ педагог
Өз құзыреті шегінде қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізуді жүзеге асыруға уәкілеттік берілген лауазымды адам:+тергеуші+арнайы прокурор+анықтаушы
Өз құқықтары мен мүдделерін қорғап қылмыстық процеске қатысушылар:+айыпталушы+жәбірленуші+жеке айыптаушы
Өздері білдіретін құқықтары мен мүдделерін қорғап қылмыстық процеске қатысушылар болып табылады:+қорғаушы+ кәмелетке толмаған айыпталушының, сезіктінің заңды өкілдері+ жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, жеке айыптаушының өкілдері
Почта-телеграф жөнелтімдерін тұтқындау туралы қаулыда көрсетілуге тиіс:+ почта-телеграф жөнелтілімдері ұстауға жататын адамдардың, тегі, аты+ байланыс мекемесінің атауы+ тұтқындалатын мерзім
пркурор
Прокурор жеке айыптау ісі бойынша жәбірленушінің шағымынсыз іс қозғауға құқылы:+егер әрекет дәрменсiз жағдайда+басқаға тәуелдi жағдайда +өзiне тиесiлi құқықтарды өз бетiнше пайдалануға қабiлетсiз болса
Прокурорға қарсылық білдіру туралы мәселені шешді:+Сот+Бас прокурор+Облыс прокуроры
Прокурордың алдын ала тергеу барысындағы өкілеттіктері:+Қылмыстық ізге түсуден иммунитеті бар адамды қылмыстық жауаптылыққа тартуға келісім алу үшін ұйғарым шығарады;+ Заңдарда көзделген жағдайларда алдын ала тергеу жүргізілетін лауазымды адамдардың іс-әрекеттеріне санкция береді;+ Алдын ала тергеу органдарына келіп түскен қылмыстық істі сотқа жібере отырып, істі мәнісі бойынша қарау үшін айыпталушыны сотқа тапсырады;
Прокурордың санкциясы қажет тергеу әрекеттері+ хат-хабарды тұтқындау+ сөйлесулерді тыңдау мен жазу+ тінту
Процессуалдық норманың құрылымы:+ гепотеза + санкция+ диспозиция
Психикалық сырқатқа шалдығу фактісі анықталаған кезден бастан заңмен тыйым салынған әрекетті жасаған, бірақ айналадағы адамдарға қауіп төндірмейтін адам, денсаулық сақтау органдарын хабарландыра отырып олардың қарауына берілуі мүмкін+ туған-туыстарының+ қорғаншыларының + қамқоршыларының
Сараптама міндетті турде тағайындалады+Айыпталушының психикалық жай-куйін анықтау үшін+Өлімнің себептерін анықтау үшін+жасы туралы құжаттар болмағанда, сезіктінің жасын анықтау үшін
Сараптамалық зерттеу үшін үлгілер алуға болатын адамдар:+ үлгілер езіктіден алынуы мүмкін+ үлгілер айыпталушыдан алынуы мүмкін+ үлгілер жәбірленушіден алынуы мүмкін
Сараптаманың міндетті түрде тағайындалуы:+ өлімнің себептерін анықтау үшін+ денсаулыққа келтірілген зиянның сипаты мен ауырлық дәрежесін анықтау үшін+ іс үшін маңызды болып, бірақ жасы туралы құжаттар болмағанда немесе олар күмән туғызғанда қүдіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің жасын анықтау үшін
сарапшыға қарсылық білдіру негіздері:+егер ол нәтижесі қылмыстық іс бойынша іс қозғау немесе қылмыстық ізге түсуді бастау үшін негіз болған тексеру жүргізсе+оның құзіретті еместігі байқалса+сараптама тағайындалғанға дейін тиісті адамға медициналық көмек көрсеткен дәрігер болса
Сарапшыға қарсылық білдіру негіздері:+егер ол нәтижесі қылмыстық іс бойынша іс қозғау немесе қылмыстық ізге түсуді бастау үшін негіз болған тексеру жүргізсе+оның құзыретті еместігі байқалса+сараптама тағайындалғанға дейін тиісті адамға медициналық көрсеткен дәрігер болса
Сарапшыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
Сезiктiнiң, айыпталушының қорғануға құқығын  қамтамасыз ету+Сезiктi, заңды өкiлiнiң қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысуы оныңi құқықтарды кемiтпейдi+Сезiктi, iзге түсу органдарына айғақтар беруге мәжбүр етiлмеуге тиiс+қорғаушысының iске қатысуын қамтамасыз етуге мiндеттi.
Сезіктіні ұстау негіздері:+ ол адам қылмыс жасау кезінде немесе тікелей оны жасағаннан кейін ұсталғанда + көрген адамдар, оның ішінде жәбірленушілер қылмыс жасаушы ретінде ол адамды тура көрсетсе+ ол адамда немесе оның киімінде, өзінде немесе оның тұратын үйінде қылмыстың анық ізі табылған кезде
Сезіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, қорғаушының және жәбірленушінің өкілінің сараптама тағайындау және жүргізу кезіндегі құқықтары:+ оның тағайындалғаны туралы қаулымен танысуға+ сарапшыдан бас тартуға+ сарапшының алдында қосымша мәселелер қоюға
Сот iсiн жүргiзудi тараптардың бәсекелестiгi  мен тең құқықтылығы негiзiнде жүзеге асыру+Қорғаушы сотталушыны қорғаудың заңда көзделген барлық құралдары мен әдiстерiн пайдалануға мiндеттi+тағылған айыпты дәлелдеу мiндетi айыптаушыға жүктеледi+Сот тараптың өтiнiшi бойынша оған осы Кодексте көзделген тәртiппен қажеттi материалдарды алуға жәрдем көрсетедi
Сот актісін апелляциялық тәртіппен қайта қарау туралы наразылықты енгізуге құқылы+ мемлекеттік айыптаушы + Бас Прокурор + облыстардың прокурорлары
Сот әдiлдiгiн заң мен сот алдындағы теңдiк  негiздерiнде жүзеге асыру +барша жұрттың заң мен сот алдында теңдiгi+ешкiмдi де кемсiтушiлiкке ұшыратуға болмайды. +иммунитетi бар адамдарға қатысты заңдармен айқындалады.
Сот куәнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жауап алады:+оның жеке басы туралы деректерді жарияламастан+бетперде, бет бояу арқылы, оны тану мүмкін болмайтын жағдайда+дауысын өзгертуге арналған құралдар арқылы
Сот мәжiлiсiн тағайындау үшiн негiздер болған ретте судья шағымның сотқа келiп түскен күнiнен бастап жетi тәулiкке дейiн мерзiмде міндетті:+үстiнен шағым берiлген адамды шақыруға,+ берiлген шағымның көшiрмесiн тапсыруға, +іс материалдарымен таныстыруға
Сот сараптамасы органының басшысы құқылы емес:+ сараптама жүргізу үшін қажетті объектілерді дербес талап етіп алдыруға+ сот сараптамасы органының қызметкерлері болып табылмайтын адамдарды тартуға+ сарапшыға нақты сараптама бойынша қорытындылардың мазмұнын алдын ала шешетін нұсқаулар беруге
Сот сараптамасы органының басшысы міндетті:+ өзіне белгілі болға мәліметтерді жария етпеуге+ сот сараптамасы объектілерінің сақталуына бақылауды қамтамасыз етуге+ сот сараптамасы органының нақты сарапшсына тапсырма беруге
Сот сараптамасын жүргізу тапсырылуы мүмкін адамдар:+ сот органдарының қызметкерлері+ лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын адамдар+ заң талаптарына сәйкес, біржолғы тәртіппен өзге де адамдарға тапсырылуы мүмкін
Сот сараптамасын жүргізу тапсырылуы мүмкін адамдар:+ сот сараптамасы органдарының қызметкерлері+ лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын адамдар+ заң талаптарына сәйкес бір жолғы тәртіппен өзге де адамдар
Сот талқылауына қатысушы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданатын шараларға жатады: +сот отырысын жабық өткізу +қалған қатысушылардың оны даусы, сыртқы белгілері жынысы, ұлты, бойы бойынша тануы мүмкін болмайтын жағдайларда жауап алу+оны сот талқылауына басқа қатысушылардың көзіне көрсетпей жауап алу туралы қаулы шығару
сот талқылауына қатысушы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қолданылатын шаралар:+сот отырысын жабық өткізу+оның дауысы, келбеті бойынша тану мүмкін болмайтын жағдайларда жауап алу+сот талқылауына басқа қатысушыларсыз одан жауап алу туралы қаулы шығару
Сот тергеуі басталады:+ айыптаушының сотталушыға таққан айыбының мәнісін баяндаудан+ жеке айыптау істері бойынша – арыз берген адамның шағымды баяндауынан+ жеке айыптау істері бойынша – арыз берген адамның өкілінің шағымды баяндауынан
Сот тергеуі сотталушыға айыпаудың мәнісін кімнің баяндауымен басталады+айыптаушының +арыз берген адамның+сот отырысының хатшысының
Сот төрелігін жүзеге асырады:+Жоғарғы сот+облыс оған теңестірілген сот+мамандандырылған ауданаралық сот
Сот үкім шығару кезінде немесе бөлмесінде мынадай мәселелерді шешеді:+ сотталушының жауаптылығы мен айыбын жеңілдететі не ауырлатьатын мән-жайлар бар ма+сотталушыға қандай жаза тағайындалуы тиіс+сотталушының бұл әрекетті жасағаны дәлелденді ме
Сот шешімдерін жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарауды қай соттар жүзеге асырады.+ Бірінші сатыдағы сот+ Аппеляциялық немесе кассациялық сатыдағы соттар +Жоғарғы сот
Сот, өзінің қаулысымен кәмелетке толмаған сотталушыны оған теріс әсер етуі мумкін мән-жайларды зерттеу уақытында сот отырысының залынан шығаруға құқылы:+ қорғаушының немесе заңды өкілдің өтініші бойынша + өзінің бастамашылығы бойынша
Сот, үкім шығару кезінде, негізгі мәселелерді шешіп, мынадай қосымша мәселелерді шешуге көшеді:+ Жеке қаулы шығару қажеттігі;+ Сотталушының мүлкін қорғау туралы;+ Жәбірленушінің кәмелетке толмаған балаларын жайғастыру туралы;
Сотқа берілген, ал жеке айыптау істері бойынша өзіне қатысты шағымды сот өзінің іс жүргізуіне қабылдаған, өзіне қатысты айыптау немесе ақтау үкімі шығарылған тұлға:+ Сотталушы;+ Сотталған адам;+Ақталған адам;
Сотқа дейін қолданатын санкциялар:+ тергеушінің заңсыз қаулысын бұзу+ анықтаушының заңсыз қаулысын бұзу+ прокурордың істі қайта тергеуге жіберуі
Сотқа келіп түскен іс бойынша анықтауға жататын мәселелер: іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға әкеп соқтыратын жағдайдың болу-болмауы +айыпталушыға таңдалған бұлтартпау шарасын өзгертуге жататындығын +айыптау қорытындысының көшірмелері берілген-берілмегендігін
Сотта қабылданатын шешімдер:+ соттың істі қайта тергеуге жіберуі+ үкімді өзгерту+ төменгі соттың шешімін бұзу
Сотталған немесе ақталған адамның құқығы бар:+Сот отырысының хаттамасымен танысуға; +Келтірілген шағымдардың сотта қаралуына қатысуға; +Іс бойынша келтірілген шағымдар туралы білуге;
Сотталушының айғақтарын жария етуге жол берілетін жағдайлар:+ сотталушы сотта айғақ беруден бас тартқан кезде+ іс сотталушы болмаған кезде қаралғанда+ сот талқылауымен алдын ала тергеу барысында берілетін айғақтардың арасында елеулі қайшылықтар болғанда
Сотталушының іс бойынша сотқа дейінгі сатыдағы берген айғақтарын жария етуге мынадай жағдайда жол беріледі+ соттпалушы сотқа айғақ беруден бас тартқан кезде + іс сотталушы болмаған кезде қаралғанда+берілген айғақтарының арасында елеулі қайшылықтар болғанда
Соттың азаматтық талапты қанағаттандырудан бас тарту туралы шешімдерін қабылдау негіздері:+ қылмыс оқиғасының анықталмауы+ сотталушы адамның қылмыс жасауға қатысқанының дәлелденбеуі + ҚР Қылмыстық кодексімен тыйым салынған әрекеттің анықталмауы
Соттың заңды күшіне енген үкімінде анықталған, жаңадан ашылған мән-жайларға байланысты қылмыстық іс бойынша іс жүргізуде қайта бастаудың негіздері.+ тергеу іс әрекеттері хаттамасының жалғандығы+ Анықталушының осы істі қараған кезінде жасаған қылмыстық іс әрекеттері+Судьялардың осы істі қарау кезінде жасаған қылмыстық іс-әрекеттер
Соттың мақсаты:+ақиқатты тану+заңды шешім+заңды, негізді үкім қабылдау
Судья кімдердің келісімінсіз қамауға алынбайды, мәжбүрлеп келтірілмейді,қылмыстық жауапқа тартылмайды. + ҚР-ның Парламенті Сенатының келісімінсіз+ ҚР-ның Жоғарғы Сот Кеңесі қорытындысынсыз+ ҚР-ның Президентінің келісімінсіз
Судья қылмыстық істі қосмша тергеу үшін қайтаруға құықлы:+ егер ол қаралып отырған іспен байланысты болып, істе айыпталушыға басқа айып тағуға негіздер болса+ егер оларды әрекеті қаралып отырған іспен байланысты болып, басқа адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тартуға негіздер болса және жаңа адамдарға қатысты істі жеке қарау мүмкін болмаса+ айыптау актісінде көрсетілген айыптауды бастапқы тағылған айыптаудан неғұрлым ауыр немесе елеулі түрде өзгеше айыптауға өзгерту қажеттігі болған жағдайларда
Судья сот отырысн тағайындаудың мүмкіндігі туралы мәселені шешу кезінде сотталушылардың әрқайсысына қатысты мына мән-жайларды анықтау тиіс+ іс бойынша іс жүргізуді тоқтатуға әкеп соқтыратын жағдайдың болуын+ тергеу жүргізу кезінде ст отырысын тағайындауға кедергң келтіретін іс жүргізу заңның бұзуға жол брілгендігі-берідмендеңгі+ істің атадған соттың қарауына жататындығын
судья сот отырысында берілген қарсылық білдіру (істен шеттету) мәселесін шешеді:+сот отырысының хатшысына+сот приставына+қорғаушыға
Судья сот отырысында берілген қарсылық білдіру (істен шеттету) мәселесін шешеді:+сот отырсының хатшысына+сот приставына+қорғаушыға
Судья сот отырысында кімдерге қатысты берілген қарсылық білдіру (істен шеттету) мәселесін шешеді:+сот отырысының хатшысына +сот приставына+қорғаушыға
Судья іс бойынша қабылдаған қаулыда көрсетілуі тиіс:+ қаулының шығарылған уақыты мен жері+ қаулы шығарған судьяның лауазымы мен тегі+ қабылданған шешімдердің негіздері мен мәні
судья іс бойынша іс жүргізуді уақытша тоқтату туралы қаулыны мына негіздер бойынша шығаруы мүмкін:+ айыпталушы ретінде жауапқа тартуға жататын адам анықталмаса+ айыпталушы тергеуден немесе соттан жасырынса+ айыпталушының тұратын жері анықталмаса
судья істі тараптың өтініші бойынша қосымша тергеуге жіберуге құқылы:+айыпталушыға басқа айып тағылып, жаңа істі жеке қарау мүмкін болмаса+ бастапқы айыптауды неғұрлым ауыр айыптауға өзгерту қажет болса+ басқа адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тартуға негіз болса
Судьяға қарсылық білдіру негіздері:+қылмыстық істі соттай алуға жатқызылған судья болып табылмаса+прокурордың, тергеу және анықтау органдарының шешімдеріне және әрекеттеріне жасалған шағымды қараған болса+судья жеке, тікелей және жанама осы іске мүдделі деп санауға негіз беретін өзге де мән-жайлар болса
Судьяға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:+Сот+жоғары тұрған соттың судьясы+Сот төрағасы
Судьялардыѕ тәуелсіздігі ќағидасының мәні:+ Наќты істер бойынша судьялар есеп бермейді.+ Судья сот әділдігін атќару кезінде тјуелсіз болады.+ Соттың сот әділдігін атќару жґніндегі ќызметіне араласуға жол берілмейді.
Талап қою мерзiмдерi:+ үш жыл+ алты айдың + дәлелдi себептермен өткiзiп алған процестi жүргiзушi орган қалпына келтiруі мүмкін
тараптардың пікірін ескере отырып
Тергелу ретінің түрлері:+ аумақтық;+ аралас;+ баламалы;
Тергеу әрекеттері:+ жауап алу және беттестіру+ тінту және алу+ хат-хабарды тұтқындау
Тергеу әрекеттеріне жатпайды:+ қылмыстық істі қысқарту+ қылмыстық істі тоқтата тұру+ қылмыстық істі қозғау
Тергеу барсыныда бір объектіні қайталап тексеру жүргізіледі:+ Бастапқы тексерудің жағдайы объектіні тиімді тану үшін қолайсыз болса+ Бастапқы тексеруден кейін жаңа мәліметтер алынуы мүмкін болса+ Бастапқы тексеру сапасыз жүргізілген жағдайда
Тергеу бөлiмiнiң бастығы:+алдын ала тергеудi немесе сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізуді жүзеге асыратын органның тергеу бөлiмшесiнiң бастығы+ Тергеу бөлiмiнiң бастығы+ Тергеу бөлiмiнiң бастығының орынбасарлары
Тергеу экспериментінің мақсаты:+ әлде бір оқиғаның болу ықтималдығын тексеру+ іс үшін маңызы бар мәліметтерді зерттеліп отырған оқиғаның белгілі бір әрекеттерін, жай-жапсарын, мән-жайларын қайта жаңғырту+ әлде бір фактілерді қабылдау ықтималдығын тексеру
тергеуші
Тергеуші айыпталушыдан жауап алуды жүргізуі тиіс:+ Айып тағылғаннан кейінгі 24 сағаттан кешіктірмей;+ Айыпталушы келуден жалтарған жағдайда ұсталған соң дереу;+ Іздеу салынған жағдайда ол айдап әкелінгеннен кейін бірден;
Тергеуші құқылы:қылмыстық істі қозғауғаалдын ала тергеу жүргізугеҚР ҚІЖК көзделген барлық тергеу қызметін орындауға
Тергеуші міндетті:істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеуге барлық шараларды қолдануға қылмыс жасағандығын көрсететін, жеткілікті дәлелдер жиналған адамды айыпталушы ретінде тартуға айыптау қортындысын жасау жолымен оны қылмыстық қудалауды жүзеге асыруға
Тергеуші істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу үшін міндетті:+дәлелдер жиналған адамды айыпталушы ретінде тартуға+айып тағуға+айыптау қорытындысын жасауға
Тергеушінің шақыртуы бойынша айыпталушының келмей қалуына дәлелді себеп:+ Айыпталушының келуіне мүмкіндік бермейтін ауру;+ Шақыру қағазының/хабарламаның қолына тимеуі;+ Дүлей апаттар;
Тергеушінің шақыртуы бойынша айыпталушының келмей қалуының дәлелді себептері:+ айыпталушының келуіне мүмкіндік бермейтін ауру;+ Жақын туыстарының қайтыс болуы;+ Шақыру қағазының/хабарламаның қолына тимеуі;
Техникалық құралдарды қолдану міндетті тергеу әрекеттері:+ тану+ тергеу эксперименті+ айғақтарды оқиға болған жерде тексеру мен нақтылау
Тұлға кінәсіз деп танылады+ақталатын негіз бойынша іс қысқартылса+сот бойынша ақталса +жеке айыптау ісі бойынша жәбірленушәнәі шағымы болмаса
Тірі адамдарға сот сараптамасын жүргізу кезінде тыйым салынады:+ олардың заңмен кепілдік берілген құқықтарынан айыруға не қысым жасауға+ сарапшыны клиникалық зерттеулердің субъектісі ретінде пайдалануға+ хирургиялық араласуды көздейтін зерттеулердің әдістерін қолдануға
Ұстап беруден бас тарту негіздері + үұстап беру туралы талапқа негіз болған әрекет Қазақстан Республикасында қылмыс деп танылмайтын болса + ол адамға қатысты дәл сол қылмысы үшін заңды күшіне енген үкім шығарылып үлгерсе немесе іс бойынша іс жүргізу тоқтатылса+ сұраушы мемлекетте адам қинауды қолдану қаупіне ұшырауы мүмкін деп ұйғаруға негіз болса
Үкім /қаулы/ істің нақты мән-жайына сәйкес келмейді деп танылады, егер:+ Сот тұжырымдары сот отырысында қаралған дәлелдемемен расталмаса;+ Сот өз тұжырымдарына едәуір ықпал ете алатын мән-жайларды ескермесе;+ Соттың дәлелдемелерді қабылдамау тастауына негіздер көрсетілмесе;
Үкім шығару құпиясы+Үкім шығару кезінде өзге тұлғалардың болуына жол берілмейді+ жұмыс күні ішінде судья кеңесі бөлмесінен шығып демалуға құқылы+ үкім жарияланғанған дейін судья шешімді жария етуге құқылы емес
Үкімге, қаулыға апелляциялық шағымдану құқығы тиісілі + сотталған адамға + ақталған адамға+ жәбірленушіге
Үкімді жасау және жариялау тәртібі+ Үкім сот талқылауы жүргізілген тілде баяндалуы тиіс+ Үкімді судья қолдан жазуы мүмкін және оған өол қояды+Үкімдегі түзетулер үкімнің тиісті бетінде судьямен куәландырылуға тиіс
Үкімді орындау мынандай негіздердің бірі болған кезде кейінге қалдырылуы мүмкін:+ Жазаны өтеуі кедергі келтіретін сотталушының ауыр сырқаты болса;+ Сотталған әйел жүкті болса;+ Сотталған әйелдің жас балалары болса;
Үкімді орындау сатысындағы сотталушының тұрғылықты жері бойынша аудандық және оған теңестірілген соты шешетін мәселелер:+ Мерзімінен бұрын шартты түрде босату;+ Шартты түрде соттауды жою;+ Сынақ мерзімін ұзарту; Үкімді орындау сатысындағы үкімді шығарған сот шешетін мәселелер:+ Жазаның бір түрін екіншісіне ауыстыру;+ Ескіру мерзімінің өтіп кетуіне байланысты жазадан босату;+ Басқада атқарылмаған үкімдер болған кезде үкімді атқару;
Үкімді орындауғы байланысты мәселелерді сот қараған кезде қорғаушының қатысуы міндетті болады егер ол қатысты болса:+ Кәмелетке толмағандарға;+ Іс жүргізу тілін білмейтін адамдарға қатысты;+ Дене және психикалық кемістіктерден зардап шегушілерге;
Үкімді орындауды кейінге қалдыру туралы мәселені сот мына тұлғалардың өтініш жасауы бойынша шешеді:+ сотталушының + сотталушының заңды өқілінің+ сотталушы қорғаушысының
Үкімнің заңдылығы мен негізділігінің белгілері+ заңның барлық талаптарын сақтай отырып шығару+сотқа ұсынылған дәлелмелерді жан-жақты зерттеуге негіздеу+ дәлелдемелерді сот отырысында объективті түрде қарастыру
Үкімнің күші жойылуға тиіс , ҚІЖ заңының елеулі түрде бұзылу жағдайлары:+ Үкім шығару құпиясы бұзылса;+ Сотталушыға соңғы сөз берілмесе;+ Үкімге судья қол қоймаса;
Үкімнің кіріспе бөлігінде көрсетілуге тиіс мәліметтер\+үкімнің ҚР атынан шығарылғаны+үкім шығарған соттың атауы, соттың құрамы, сот отырысының хатшысы, процеске қатысушылар олардың өкілдері, аудармашы+сотталушының тегі, аты, әкесінің аты, оның туған жылы, айы күні және жері, тұрғылықты орны, кәсібі, білімі, отбасы жағдайы, сотталушының жеке басы туралы іс үшін маңызы бар өзге де мәліметтер
Үкімнің мазмұның құрайтын бөлімдер:+ Кіріспе+ сипаттамалы дәлелді+ қорытынды
Үлгі ретінде алынады:+ дененің сыртқы бетінің микросокпиялық қорытындылары+ материалдардың, заттардың, шикізаттың, дайын өнімін сынамалары+ адамның дағдысын бейнелейтін басқа материалдар
Фонограммалар хатамаға қосымшада беріліп, оларды өз қолдарымен куәландырады:+анықтаушы +тергеуші +судья және сот отырысының хатшысы
Хаттамаларды бекітуде жауаптылық жүктеледі:+анықтаушыға+арнайы прокурорға+тергеушіге
Шақырту туралы тиісінше хабарланған адамның келмеуінің дәлелді себептері: + адамды келу мүмкіндігінен айыратын сырқат + жақын туыстарының қайтыс болуы + кездейсоқ апат
Шешім шығару актісі:+істі қозғау қаулысы+істі сотқа жібері қаулысы+қысқарту қаулысы
Ізге түсу органы қылмыс белгілерін тапқан жағдайда міндетті +Оқиғасын белгілеу+кінәліні анықтау +істі қозғау
Іс бойынша бірнеше сотталушыны кінәлі деп тану отырып, сот іс жүргізу шығындары олардың әрқайсысынан қандай мөлшерде төлеттірілуге тиіс екенін белгілейді және есепке алады:+ сотталушы кінәсінің сипатын + қылмыс үшін жауапкершілік дәрежесін + мүліктік жағдайын
Iс жүргiзу әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану  бостандығы + Сот шешiмдерiне шағым жасалуы мүмкiн. + Әрбiр сотталған адамның жазаны жеңiлдету туралы сұрауға құқығы бар. + Шағымды берген адамға зиян келетiн немесе ол мүдделерiн көздеп берiлген адамға зиян келетiн етiп қолдануға жол берiлмейдi.
Іс жүргәзу актісін бекіту:+жауап алу хаттамасы+сот отырысының хатамасы+жеңілдетілген іс жүргізу хаттамасы
Іс жүргізу функциялары:+айыптау+қорғау+істің шешімі
Іс жүргізу функцияларының негізгі тобы:+айыптау+қорғау+істің шешімі
Іс жүргізу шығындарын сот жүктеуі мүмкін:+ сотталушыға+ мемлекет есебіне жатқызылады + жазадан босатылған сотталушыға
Іс жүргізуден шеттету туралы мәлімделген қарсылық білдірулер мен өтініштерді шешуге құқылы:+сот+тергеуші+анықтаушы
Іс жүргізуден шеттету туралы мјлімделген ќарсылыќ білдірулер мен ґтініштерді шешуге ќўќылы:+ Тергеуші.+ Сот.+ Аныќтаушы
Іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларының түрлері:+ сезіктіні ұстау+ іс жүргізушілік мәжбүрлеудің өзге де шаралары + бұлтартпау шаралары
Іс жүргізушілік мәжбүрлеудің өзге де шараларына жатады: + мүлікке тыйым салу+ ақша өндіріп алу + қызметінен уақытша шеттету
Іс құзыреті шегінде қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі жеделдетілген іс жүргізуді жүзеге асыруға уәкілеттік берілген лауазымды адам:+ Тергеуші.+ Арнайы прокурор.+ Ќаржы полициясы органдарыныѕ тергеушісі.
Эксгумация жүргізіледі:+ мәйітті тексеру, оның ішінде қосымша немесе қайталап тексеру үшін+ тануға көрсету үшін+ сараптама жүргізу үшін

Приложенные файлы

  • docx 5253945
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий