Polit+A

1.В який історичний період політологія оформилася як самостійна навчальна дисципліна?
в ІІ-й половині XIX-го ст

2. Хто першим в історії політичної думки створив модель ідеальної держави?
Платон

3.Хто характеризував природній (додержавний) стан людської спільноти як "війну проти всіх"? 
Т.Гоббс або Локк

4.Хто першим сформулював поняття "суверенітет"? 
Жан-Боден

5.Яку форму державного правління Арістотель вважав найкращою?
Політія, в якій влада належить більшості і здійснюється на спільне благо.

6. Хто є автором теорії про вплив клімату на політичний процес?
Ш. Монтескье

7. Яке із наведених тверджень розкриває суть лоббізму: 
твердження професії лобіста, як самостійної,володіє власним змістом, зробити її загальновизнаною, підняти їїпрестиж в громадській думці, пропагувати її роль і значення впроцесі вироблення і прийняття рішень органами державної влади.

8. Хто з перелічених дослідників створив одну із концепцій політичної еліти?
Липинський!

9. Теорія політичної системи базується на загальному системному підході. Назвіть основні положення системного підходу.

10. У чому зміст такої функції політичної системи як артикуляція інтересів?
Формування вимог, які відповідають реальним або уявним інтересам

11.За якою виборчою системою сьогодні проходять вибори до місцевих органів влади в Україні?. 
Змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою або мажоритарна

12. Назвіть основоположників концепції правової держави:
К. Т. Велькером (1813), І. Х. Фрайхер фон Аретином Р. Моля платон арістотель

13. Які із суджень є правильними:  
всі партії мають за мету боротьбу за владу в державі

14. Класифікація політичних партій на кадрові та масові була розроблена: 
М. Дюверже

15. Які з перелічених характеристик відповідають патріархальній політичній культурі ?
который свойственен обществу с несформированной политической системой, где отсутствуют специализированные политические роли и интерес граждан к политике, их политические ориентации неотделимы от религиозных или социальных. Общество с такой культурой отличает аполитичность, безразличие, апатия к государственным делам и нацеленность почти исключительно на дела общины, семьи. Исторически патриархальная культура рассматривается как тип характерный для доиндустриального общества.

16. Хто з мислителів вважається основоположником ідеології лібералізму: 
Локк

17. "Правитель діє з допомогою сили, і повинен поєднувати і собі риси лева та лисиці,"-говорив ...
Макіавеллі

18. Форма ухилення виборців від участі у голосуванні називається :
абсентеїзм

19. Що розуміється під поняттям "політична влада" у правовій державі?
Введення влади у необхідні кордони вироблення і запровадження у життя політичних програм усіма суб'єктами політичної системи

20. В якій із названих держав формою правління є президентсько-парламентська республіка?
Алжир, Ангола, Боснія і Герцоговина, Єгипет, Ліван, Румунія, Монголія, Сан-Марино, Україна, Чорногорія

21. Наука про владу називається :
кратологія

22. Ідеалом держави у мислителів епохи Відродження була : 
Держава з республіканські устроєм

23. Найкращою формою держави М.Драгоманов вважав : 
Федерація

24. Необхідність  встановлення якого політичного режиму обгрунтував
правової монархії у традиційній формі гетьманату

25. Першим в історії політичної думки висловив ідею розподілу влад :
Монтескє або Локк

26. Процес впровадження політичних цінностей називається :
політична соціалізація

27. Фізичне винищення великої кількості людей, що належать до певного етносу представниками іншої національності , називається :
геноцид

28. У якій країні була створена перша школа політичної науки :
США

29. Що є предметом вивчення політології : 
Феномен політичної влади, закономірності її функціонування та розвитку та її використання у суспільстві.

30. До загальнотеоретичних методів політології належать : 
институциональный, исторический, системный, сравнительный Серед загальнотеоретичних методів дослідження суспільства можна виділити: структурно-функціональний (Т.Парсонс, Р.Мертон); конфліктології (Р.Дарендорф, Л.Козер); символічного інтеракціонізму (Дж.Мід, Г.Блумер); біхевіоризму й обміну (Б.Скінер, Дж.Хоманс, П.Блау); структуралізму (К.Леві-Стросс, М.Фуко); постмодернізму (П.Бурдьє).

31. Політика як соціальне явище і наукове поняття виникла :
В античні часи.

32. Поняття "політика" у науковий обіг вперше ввів : 
Аристотель в IV ст. до н.е

33. Засобами політики вважаються :
 право; сила;  мораль;  *правильним є все вищезазначене

34. Ідеальною формою держави платон вважав :
Аристократію

35. Аристотель розробив питання про громадянство. Громадянином , на його думку, був той, хто : 
володіє сукупністю громадянських прав,

36. Автором твору "Утопія" є :
Томас Мор

37. Що, на думку, Т.Гобса, є провідним мотивом людської поведінки :
корисливість

38. Політичний ідеал федеративної республіки відстоювали :
Монтескьє

39. Ж.-Ж .Руссо визначав суспільний договір як угоду :

40. Систему політичного плюралізму в демократичному суспільстві обгрунтував :
Кант

41. Автором праці "Хто такі українці і чого вони хочуть " є:
Грушевський

42. І.Франко був прибічником ідеї : 
сильної держави в умовах перехідного періоду або анархізму

43. Кому наледить вислів :"Україна-для українців!":
Міхновському

44. В.Липинський розглядав такі основні методи організації державного будівництва в Україні : 
демократія з республікою

45. У громадянському суспільстві :

46. Концепцію співвідношення громадянського суспільства і держави у найбільш розвинутій формі в українській політичній думці представив :
Липинський

47. Які з описаних Арістотелем форм державного правління він вважав «неправильними»? 
тиранію; олігархію; демократію

48. Що з переліченого є головною та необхідною умовою існування демократичної політичної системи?
вибори, які гарантують реальну можливість  вибирати серед багатьох кандидатів

49. Автором системного аналізу політичного життя є :
Д. Істон або Мітчел.

50. Які із запропонованих дій є показником абсолютної підтримки населенням політичної системи суспільства? 
неучасть у виборах місцевих органів влади і управління.

51. Демократія характеризується : :
*участю усіх громадян в управлінні суспільними та державними справами, формуванні органів влади;

52. Класична ліберальна модель демократії сформувалась :
XVIII ст

53. Плюралістична концепція демократії визнає : 
*суперництво і баланс інтересів як основу демократичної влади.

54. Що є основною функцією законодавчого органу? 
контроль за діяльністю виконавчої гілки влади

55. Концепція незалежної судової влади означає : 
що представники судової влади не можуть бути примушені до дій виконавчими та законодавчими органами влади. що представники судової влади виконують свої функції по життєво.

56. Яке з перелічених тверджень характерне для ліберального погляду на державу зразка ХХ ст. : 
держава – регулятор і перерозподілювач (благ, відповідаль ності тощо);

57. Формою трансформації недемократичних режимів є :
поступові реформи, узгоджені з різними політичними силами реформа політичної системи згори; крах недемократичних режимів, коли вони швидко капітулюють;*вірним є все вищеназване

58. Політичний режим сучасної України можна охарактеризувати як :
змішаний

59. Політична влада включає в себе :
держ владу

60. Найголовнішою ознакою влади є :
узгодження інтересів і дій різних соціальних верств;

61. На думку О.Тоффлера,домінуючим фактором влади є :
знання

62. Які можливі причини встановлення рівноваги між конкуруючими політичними партіями?
однакова ефективність у вирішенні суспільних проблем

63. Які можливі наслідки переконливого домінування партії , що знаходиться при владі? 
Виникнення загрози для існування демократичного правопорядку усе з перерахованого.

64. Які маніпулятивні можливості однопартійної системи? 
односторонні переваги в доступі до засобів масової інформації0 усе з перерахованого.

65. Особа, яка демонструє яскраво виражені авторитарні риси характеру, найчастіше підтримує :
екстремістські партіі та рухи

66. Проявом політичного відчуження є :
абсентеїзм

67. Егалітаристи - це прихильники політичної влади :
що пропонує створення суспільства з рівними можливостями з управління і доступу до матеріальних благ всім його членам. Протилежність елітаризму.

68. Політик, який стверджує, що пересічні члени суспільства повинні підпорядковуватись владі правлячої еліти у зв'язку з її професійною компетентністю, належить до послідовників теорії :
елітаризму

69. Що з переліченого не є ключовим в концепції елітарного підходу до політики? 
населення держави ділиться на дві основні верстви - ті, хто керує і ті, ким керують

70. Процес впровадження політичних цінностей називається :
політичною соціалізацією

71. В основу якої політичної й юридичної концепції лягли такі ідеї мислителів Нового часу? Назвіть авторів цих ідей : 
Ідея договірної держави

72. Яка з перелічених ідеологій особливо апелює до необхідності ринкової економіки, свободи особи та обмеження державного регулювання економіки? 
класичний лібералізм

73. Яка з перелічених ідеологій особливо утверджує пріоритет стабільності , традицій , лояльності влади, віри в Бога і відданості Батьківщині? 
консерватизм

74. Яка з ідеологій особливо наголошує на тому, що людина може змінитися під впливом суспільного середовища?
Марксистсько-ленінський соціалізм

75. Вирішальною ознакою нації, без якої вона не може існувати , на відміну від етносу, є :
політично та державно організований народ. спільної території, межі якої означено державними кордонами.

76. Націоналізм - це : 
ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі

77. Автохтонними мешканцями нашої нації є :
українці, кримські татари, караїми, кримчаки

78. Політика повинна здійснюватися виключно у відповідності з :
законом

79. Вислів "мета виправдовує засоби " належить :
Макіавеллі або Ескобар

80. До аристотелівськогонапрямку взаємозв'язку політики і моралі належить : 
Погляди Ніцше

81. Принцип вічності та незмінності земних порядків проголошує : 
іслам

82. Україна є країною, де функціонує : 
громадянська релігія

83. Що з переліченого не є суттєвим джерелом інформації про політичні процеси?
Чутки плітки

84. Засоби масової інформації : 
преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф,

85. Що з переліченого характеризує ситуацію "державного перевороту"? 
насильницька та неконституційна зміна влади в державі або збройний виступ армії проти державної влади

86. Коли міжнаціональна ворожнеча стає повсякчасною характеристикою внутрішньополітичного життя в рамках конкретної держави, то така ситуація може бути визначена як :

87. Пропорційна виборча система сприяє :
зростанню кількості політичних об’єднань і партій

88. Теорія світової системи Валлнштейна передбачає поділ країн на: 
полупериферии, периферии и внешней арены

89. Пріоритетним методом вирішення спірних міжнародних проблем на сьогодні є :
переговоры и диалог между конфликтующими сторонами

90. Найрозповсюдженішим механізмом координації зовнішніх відносин між державами є :
встановлення дипломатичних відносин

91. Як правильно визначити ситуацію,  коли "насильство між державами здійснюється організовано, постійно, упродовж тривалого часу і з використанням регулярних армій цих держав?"
війна

92. Представником українського консерватизму був :
Липинський

93. Основні ідеї КМТ було викладено в пограмних документах : 
“Статут Слов’янського товариства св. Кирила та Мефодія”, відозви “Брати українці” та “Братья великороссияне и поляки”, “Книгa буття українського народу”

94. Основою, на чому має формуватися українська монархія за В.Липинським : 
аристократію, класократію, територіальний патріотизм, український консерватизм і релігійний етос

95. Республіка - це....
форма державного правління за якою вищі орзани державної влади обираються на певний термін з окресленими законами повноважень існує поділ влади на законодавчу виконавчу і судову.

96. Політично соціалізація це –
засвоєння особою соціального й політичного досвіду шляхом включення її у політичну систему, в управління політичними процесами

97. До політичних принципів демократії належать :
плюралізму гласності рівності і свободи.

98. Формою державного правління для України є :
парламентсько президентська республіка

99. Яка в Україні виборча система :
до 2006 мажоритарна а після пропорційна

100. Погляд на людину , як на політичний "гвинтик", вмонтований до політичного механізму , належить :
тоталітарному режиму. Источник: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
15

Приложенные файлы

  • doc 16525
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий