ПРАКТИЧНІ ОНОВЛЕНІ зв_психологія вищої школи_2017

Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
Кафедра загальної, вікової та практичної психології


Інструктивно-методичні матеріали
до практичних занять

із навчальної дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Полтава 2016
Змістовий модуль 1.
Психологія вищої школи

практичне ЗАНЯТТЯ № 1
Тема 1.1: Предмет, завдання та методи психології вищої школи

ПИТАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ:

Охарактеризувати виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань.
Визначити предмет і завдання психології вищої школи.
Визначити основні категорії психології вищої школи.
Охарактеризувати основні методи психології вищої школи.
Пояснити значущість курсу «Психологія вищої школи» у системі підготовки науково-педагогічних працівників.
З’ясувати основні проблеми психології вищої освіти та шляхи їх вирішення.
Історія психології вищої школи.

Завдання для самостійного виконання:

Скласти термінологічний словник (10 понять).
Заповнити таблицю «Вища школа очима студента».

Позитивні аспекти
Негативні аспекти
Бажані зміни


Список рекомендованих джерел:

Максименко С.Д. Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості. Моногр. / С.Д. Максименко, В.В. Клименко, А.В. Толстоухов. – К.: Вид. Європ. ун-ту, 2010. – 151 с.
Моргун В.Ф. Автобіографічний опитувальник «Історико-психологічний портрет фахівця» / В.Ф. Моргун // Психологія і особистість.– К.-Полтава, 2012. – № 2. – С.141-154.
Моргун В.Ф. Другий і третій віки людини у контексті періодизації багатовимірного розвитку особистості. Додаток // Дзюба Т.М., Коваленко О.Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології. Навч. посіб. / за ред. В.Ф. Моргуна. – К.: ВД «Слово», 2013. – С. 260-264.
Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 267 с.
Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко: Навчальний посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. Практикум. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 335 с.
Психологическая энциклопедия. – 2-е изд. / пер. с англ.; под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.

практичне ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 2.1: Психологічний аналіз учіння та виховання студентів: розвиток творчих компетентностей

ПИТАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ:

1. Здійснити психологічний аналіз особливостей учіння та виховання студентів.
2. Пояснити зміст поняття творчості як умови самореалізації особистості у навчально-виховному процесі вищої школи.
3. Охарактеризувати зміст професійної компетентності майбутнього фахівця.
4.Дати характеристику творчої компетентності як найвищого рівня розвитку професійної компетентності особистості.
5.Обгрунтувати зміст та структуру розвитку творчих компетентностей студентів.
6. Пояснити методи стимулювання творчої активності: індивідуальні та групові.

Завдання для самостійного виконання:

Підготуйте проблемну педагогічну ситуацію в умовах ВНЗ й запропонуйте її для розв’язання колезі по парті.

Список рекомендованих джерел:

Максименко С.Д. Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості. Моногр. / С.Д. Максименко, В.В. Клименко, А.В. Толстоухов. – К.: Вид. Європ. ун-ту, 2010. – 151 с.
Моляко В. О. Психологічна проблема творчого потенціалу // Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – Т. 12. – Вип. 2. – С. 6–12.
Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 267 с.
Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко: Навчальний посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. Практикум. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 335 с.
Психологическая энциклопедия. – 2-е изд. / пер. с англ.; под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.
Сисоєва С. О. Педагогічна творчість : монографія / С. О. Сисоєва. – К. : Каравела, 1998. – 150 с.
Яланська С.П. Психолого-педагогічні засоби розвитку творчої компетентності майбутніх учителів / С. П. Яланська // Збірник „Актуальні проблеми психології” – том 6 серія – „Психологія обдарованості”, випуск 7. – К., 2012. – С. 257-268.
Яланська С. П. Психологія творчості: навч. посіб / С. П. Яланська. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, – 2014. – 180 с.

Тема 2.2: Психологічні особливості студентської групи.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ:

1. Проаналізувати зміст поняття студентської групи та її структури.
2. Розкрити рівні розвитку студентської академічної групи.
3. Проаналізувати соціально-психологічні фактори, що впливають на функціонування групи.
4. Пояснити особливості прояву лідерства у студентській групі.
5. Обґрунтувати роль куратора у становленні та розвитку студентської групи.

Завдання для самостійного виконання:

Підготувати психолого-педагогічний кейс рекомендацій (10 позицій) для студентів стосовно шляхів оптимізації міжособистісних стосунків у групі.
Заповнити таблицю «Досягнення та помилки куратора щодо згуртування студентського колективу».

Досягнення
Помилки

Список рекомендованих джерел:

Жалдак Л. Управління гуртуванням студентської групи // Освіта і управління / Л. Жалдак. – К., 1999. – № 3. – С. 99-102.
Закон України «Про вищу освіту» // Освіта (щотижнева газ.). – К., 2002. – 20-27 лютого. – С.1-4.
Максименко С.Д. Психологічні механізми зародження, становлення та здійснення особистості. Моногр. / С.Д. Максименко, В.В. Клименко, А.В. Толстоухов. – К.: Вид. Європ. ун-ту, 2010. – 151 с.
Максименко С.Д. Практикум із групової психокорекції. Підруч. / С.Д. Максименко, О.О. Прокоф`єва, О.В. Царькова, Я.В. Цехмістер, О.В. Кочкурова. – К.: Вид. дім «Слово», 2015. – 752 с.
Моргун В.Ф. Другий і третій віки людини у контексті періодизації багатовимірного розвитку особистості. Додаток // Дзюба Т.М., Коваленко О.Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології. Навч. посіб. / за ред. В.Ф. Моргуна. – К.: ВД «Слово», 2013. – С. 260-264.
Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 267 с.
Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко: Навчальний посібник для магістрів і аспірантів. – К.: ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.
Психологическая энциклопедия. – 2-е изд. / пер. с англ.; под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.Приложенные файлы

  • doc 299084
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий