НКИ контрольная трудове право

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою контролю є перевірка знань студентів з навчальної дисципліни “Трудове право України”.
Формами контролю знань є контрольні завдання. Під час виконання контрольних завдань студенти мають продемонструвати знання правової природи та сутності трудових відносин найманої праці та тісно пов’язаних з ними суспільних відносин та методу їх правового регулювання, змісту трудових правовідносин, особливостей джерел трудового права, правових актів соціального партнерства, правової сутності та правового режиму трудових договорів, робочого часу, часу відпочинку, заробітної плати, охорони праці та інших питань, які розглядаються під час вивчення навчальної дисципліни “Трудове право України”, відповідно до лекційних планів, планів практичних та семінарських занять та питань, які виносяться на самостійне вивчення.
Контрольні завдання складаються з п’яти самостійних частин: чотирьох теоретичних та одного практичного питання.
Під час відповіді на теоретичне питання студент має продемонструвати високий рівень науково-теоретичної підготовки, що передбачає розуміння його теоретичної сутності, знання норм трудового законодавства, практики їх застосування, власного розуміння його сутності. Студент також має показати знання науково-методологічних підходів, що притаманні даній навчальній дисципліні, позицій, точок зору вчених юристів з даного питання, окремих правових інститутів та норм трудового права, які були отриманні під час відвідування лекційних та практичних занять, здатність логічно та послідовно робити узагальнення, обґрунтовані висновки. Зрештою, оперуючи отриманими знаннями, студент має викласти власне бачення відповіді поставленого питання.
Під час відповіді на практичне питання – студент повинен визначити зміст та характер правовідносин, які виникають між учасниками справи, визначити положення доктрини трудового права, норми трудового законодавства, які можуть бути застосовані для її вирішення. Висновки мають бути логічні та обґрунтовані.
У тому разі, коли студент поділяє позицію щодо поставленого питання, яка висвітлена у спеціальній літературі, то має аргументувати правильність свого вибору та прийнятність саме обраної позиції.
У разі, коли відповідь студента, під час здійснення контролю знань з навчальної дисципліни “Трудове право України” виявиться такою, що є недостатньо обґрунтованою або хибною і, є сумнів у достатньому оволодінні студентом відповідної тематики, викладач, має право поставити студенту додаткові або уточнюючі питання.

Варіант 1.
Поняття трудового права.
Правовий статус безробітного.
Конвенції МОП як джерела трудового права.
Види часу відпочинку.
Директор заводу “Зоряні ночі” відмовив представникам профспілкового органу розпочати ведення колективних переговорів по укладенню колективного договору.
Визначте, який порядок врегулювання даного спору?

Варіант 2.
Метод правового регулювання трудових відносин..
Підстави виникнення трудових правовідносин.
Правила внутрішнього трудового розпорядку.
Скорочений та неповний робочий день.
Генеральний директор Хмельницького ВАТ “Автотранс” вирішив укласти трудовий договір з А. Юшенко про призначення його на посаду директора Нетішинської філії №1. Профспілка ВАТ в особі її голови Д.Пустовойтенка заперечила проти такої кандидатури. Генеральний директор поставив ряд запитань юрисконсульту.
Чи потрібно узгоджувати укладення трудових договорів з профкомом? Чи має юридичне значення думка ради трудового колективу? Охарактеризуйте правосуб’єктність трудового колективу.

Варіант 3.
Поняття принципів трудового права .
Порядок укладення колективних договорів.
Тарифна система.
Види відпусток.
Директор ВАТ “Київтранссервіс” І.Данутин оголосив догану за порушення трудової дисципліни члену профспілки А. Зайчук. Вважаючи наказ незаконним, працівник звернувся зі скаргою до профкому, вказавши, що директор зводить з нею рахунки, оскільки у минулому місяці вона звернулась до суду про виплату заборгованості по заробітній платі.
Чи законні, на Вашу думку, дії директора? Яке рішення може прийняти профком у цьому випадку? Визначте трудову правосуб’єктність профспілки.

Варіант 4.
1. предмет трудового права.
2. Правовий режим колективних угод у трудовому праві.
3. Режим робочого часу.
4. Державне регулювання оплати праці.
5. ТОВ “Полісся” уклало трудову угоду строком на шість місяців з гр. Н. Зінченком. За умовами цієї угоди працівник зобов’язався побудувати підприємству ремонтний бокс – гараж, за що підприємство зобов’язалося по закінченню робіт виплатити йому винагороду у розмірі 50 мінімальних заробітних плат. Виконавши обумовлену роботу, працівник зажадав, щоб, окрім обумовленої винагороди, йому виплатити компенсацію за невикористану відпустку і видали належним чином оформлену трудову книжку. Отримавши відмову, працівник звернувся до суду з позовною заявою про задоволення своїх вимог.
У яких відносинах з ТОВ “Полісся” перебував Н.Зінченко? Визначте підвідомчість спору. Чи підлягають задоволенню вимоги працівника?

Варіант 5.
1. Джерела трудового права.
2. Правовий статус професійних спілок.
3. Договірне регулювання оплати праці.
4. Зміст колективного договору.
5. Підприємець П. Чорновіл уклав трудову угоду з С. Марчуком про виконання останнім обов’язків водія. Через шість місяців П. Чорновіл відмовився надавати найманому працівнику відпуску, пославшись на те, що він не може бути роботодавцем, оскільки ними є лише юридичні особи.
Визначте трудову правосуб’єктність П.Чорновола. Дайте правову оцінку ситуації. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант 6.
Міжнародні договори, як джерела трудового права України.
Стадії укладення колективного
Види трудових договорів.
Поняття зайнятості населення.
Після закінчення політехнічного університету О.Марченко відповідно до укладеного контракту про підготовку спеціаліста з ВАТ “Черкасиоблпрод” було направлено на роботу на посаду економіста. Прибувши на місце призначення, з’ясувалось, що на даний час, вакантною на ВАТ є лише посада касира. О.Марченко не погодилась з цим, проте директор заявив, що вона вже зарахована на посаду і має виконувати свої обов’язки.
Чи виникли трудові правовідносини між ВАТ і О.Марченко? У яких правовідносинах і з ким перебувала О.Марченко?

Варіант 7.
Локальні нормативно-правові акти як джерела трудового права.
Припинення трудового договору з ініціативи працівника.
Класифікація трудових спорів.
Норми праці та їх види.
У колективному договорі ЗАТ “Одесаінтерстарком” було написано: “Працівники інженерно-технічного відділу мають приходити на роботу о 8.40, і залишати робоче місце о 18.35 для підготовки обладнання для роботи до початку виконання трудових повноважень та забезпечення належного стану обладнання після закінчення робочого часу”. Проте робочий час у ЗАТ розпочинається о 9.00 і закінчується і 18.00.
Чи законні подібні умови колективного договору? Зміст колективного договору. Які Ви знаєте правові вимоги до змісту колективного договору?

Варіант 8.
Соціальний діалог в Україні.
Стягнення за порушення трудових обов’язків.
Поняття і види переведень на іншу роботу.
Колективні трудові спори.
Виступаючи третьою особою на стороні відповідача КП “Автоцентртранс”, директор цього підприємства у процесі розгляду трудового спору з автослюсарем І Галичанським щодо позбавлення останнього квартальної премії посилався на те, що таке право йому надано правилами внутрішнього трудового розпорядку, де визначено, що роботодавець може застосовувати до найманих працівників такі міри відповідальності як догана, штраф, позбавлення премії, звільнення.
Дайте правову оцінку цим положенням правил внутрішнього трудового розпорядку. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант 9
Система трудового права.
Державні гарантії зайнятості населення.
Порядок укладення трудового договору.
Облік робочого часу.
Голова профспілки ВАТ “Житомирюрсервіс” подав подання Голові правління ВАТ С. Рижику щодо звільнення з роботи директора у зв’язку з тим, що він не забезпечив виконання умови колективного договору про виплату річної премії працівникам відділу.
Яке рішення мав прийняти Голова правління ВАТ? Які види юридичної відповідальності передбачені за невиконання зобов’язань за колективним договором?

Варіант 10.
1. Поняття і значення трудового договору.
2. Режим робочого часу (2.1 поняття режиму робочого часу; 2.2. структура режиму робочого часу; 2.3. види режиму робочого часу; 2.4. значення режиму робочого часу).
3. Сторони колективного договору та угоди.
4. Основні принципи трудового права.
5. І. Панченко написав заяву про відпустку через чотири місяці після укладення трудового договору, мотивуючи це тим, що йому потрібно складати вступні іспити до Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. У свою чергу директор запропонував працівнику написати заяву на відпустку без збереження заробітної плати. Директор за роз’ясненням до юрисконсульта.
Дайте правову оцінку ситуації. Який правовий висновок щодо цієї ситуації має зробити юрисконсульт?

Варіант 11.
1. Зміст трудового договору.
2. Поняття та види робочого часу.
3. Зміст колективного договору.
4. Додаткові гарантії працевлаштування для окремих категорій населення.
5. І. Таращук залишився на роботі після закінчення тривалості робочого дня для завершення завдання яке йому дав директор підприємства. Однак, на наступний день з’ясувалось, що на робочому місці працівника зник комп’ютер. Директор видав наказ про стягнення вартості комп’ютера із заробітної плати працівника. Працівник шість місяців не отримував заробітної плати, після чого звернувся до юридичної консультації.
Яку консультацію має дати адвокат? Дайте правову оцінку ситуації. Відповідь аргументуйте.

Варіант12.
1. Зміна істотних умов праці.
2. Правовий режим надурочних робіт
3. Підстави припинення трудового договору.
4. Метод трудового права.
5. З неповнолітнім С. Шевчуком було укладено договір про повну матеріальну відповідальність. Через місяців директор видав наказ про застосування до працівника повної матеріальної відповідальності через зникнення доручених йому матеріальних цінностей.
Чи правомірні дії директора? Розкрийте питання щодо особливостей притягнення найманого працівника до матеріальної відповідальності у разі укладення з ним договору про повну матеріальну відповідальність.

Варіант 13.
1. Постійні переведення у трудовому праві.
2. Поняття та види часу відпочинку.
3. Види джерел трудового права.
4. Зміст Генеральної угоди.
5. Заступник директора ЗАТ “Волиньнафтосервіс” І. Шершунюк уклав угоду про поставку на підприємство дизельного палива з ВАТ “Рівненафтопродукт”. Однак, незважаючи на те, що «Волиньнафтосервіс» оплатила вартість товару, зі сторони контрагентів ця угода належним чином виконана не була. Як вияснилось пізніше, І. Шершунюк є акціонером ВАТ “Рівненафтопродукт”. У зв’язку з цим, директором ЗАТ “Волиньнафтосервіс” О.Ткаченко було винесено наказ про притягнення І. Шершунюка до матеріальної відповідальності.
Визначте умови та підстави притягнення найманих працівників до матеріальної відповідальності? Дайте правовий аналіз дій роботодавця?

Варіант 14.
1. Порядок звільнення працівників.
2. Системи оплати праці.
3. Гарантійні та компенсаційні виплати.
4. Трудова дисципліна.
5. 10 березня інженер Петренко подав заяву директору заводу “Зонт” про звільнення по згоді сторін з 24 березня (через два тижні) і одержав на це згоду. По проходженню строку Петренко передумав звільнятися та вимагав повернути раніше подану заяву. Йому в відділі кадрів відмовили і 24 березня звільнили за п.1 ст. 36 КЗоТ України. Петренко звернувся з заявою в КТС заводу про поновлення на роботі і виплаті заробітної плати за час вимушеного прогулу, з тим, що він до закінчення строку передумав звільнятися, попередивши про це адміністрацію заводу, яка на його місце нікого не запросила, в зв’язку з чим його звільнили незаконно. Чи правомірні дії адміністрації заводу?Приложенные файлы

  • doc 257152
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий