програма кандидатського іспиту 2015 р. 2016 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеський національний морський університет
Кафедра професійної англійської мови
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вченої ради ОНМУ
Протокол № _____ від «_____»_________ 2015 р.
Голова Вченої ради______________П.І.Б.
ПРОГРАМА
кандидатського іспиту
з іноземних мов
(англійська, німецька)
ОДЕСА – 2015 рік
Програма кандидатського іспиту з іноземних мов (англійська, німецька) / Укладачі: канд. філол. наук, завідувач кафедри професійної англійської мови Смаглій В.М., ст. викл. Л.О. Окулова та в.о. ст. викл. тієї ж кафедри І. О. Лелет. – Одеса, ОНМУ, 2015.
Затверджено
рішенням кафедри професійної англійської мови
протокол № від 2015 року
І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
Вивчення іноземних мов в Одеському національному морському університеті є невід’ємною складовою частиною підготовки фахівців різного профілю у сфері берегової інфраструктури морського і річкового транспорту. Особи, які здобувають науковий ступінь, повинні володіти комплексом іншомовних знань, умінь і навичок, необхідних для практичного застосування знань іноземної мови у ході проведення наукового дослідження, оприлюднення його результатів на міжнародних наукових заходах, публікацій у наукових збірках та виданнях.
Кандидатський іспит з іноземної мови – це перевірка рівня знань, навичок і вмінь осіб, які здобувають науковий ступінь, що забезпечує необхідну для фахівця комунікативну спроможність в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; сприйняття і розуміння монологічних та діалогічних висловлювань носіїв мови в межах професійної та побутової тематики на рівні 85–90 % інформації. Рівень навичок монологічного мовлення осіб, які здобувають науковий ступінь, має забезпечувати їм можливість самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби дослідження, експеримент, обробку даних, висновки та інші аспекти наукової роботи.
Кандидатський іспит з іноземної мови передбачає вільне володіння чотирма основними навичками мовленнєвої діяльності (читання, слухання, говоріння, письмо) та академічними навичками (участь у дискусіях, семінарах, конференціях; сприйняття лекцій, реферування; виступ з повідомленням, доповіддю; написання рефератів, есе та наукових статей).
Метою кандидатського іспиту з іноземної мови для науковців є
встановлення глибини професійних знань здобувачів у відповідній галузі, їх наукового і культурного світогляду, підготовленості до самостійної науково-дослідної роботи; забезпечення можливості працювати з науковими джерелами, написаними іноземною мовою, та використовувати здобутки світової наукової спільноти для свого дослідження, а також достовірність та автентичність інформації про досліджувані явища та валідність посилань на першоджерела.
Важливим компонентом є також спроможність молодого науковця спілкуватися по темі свого дослідження (усно та письмово) у фахових колах та оприлюднювати здобутки свого дослідження іноземною мовою на міжнародних науково-дослідницьких заходах і для залучення ширшого кола фахівців до наукової полеміки.
Під час кандидатського іспиту з іноземної мови здобувачі повинні продемонструвати:
достатнє володіння іноземною мовою, сформованість комунікативної компетенції в різних видах мовленнєвої діяльності;
гнучке використання іноземної мови в контексті проблемно-комунікативної ситуації професійного характеру;
уміння розкривати суть поставленої проблеми, грамотно виражати думки засобами іноземної мови. висловлюватися (усно та письмово) з необхідним ступенем тематичної складності, демонструючи володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами зв'язності та цілісності наукового тексту;
достатній лексичний запас іноземної мови, адекватне використання професійної термінології в рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності;
достатнє володіння нормами вимови іноземної мови.
Основною формою контролю знань здобувача наукового ступеня є іспит, який передбачає перевірку наступних умінь:
1. Читати художні, публіцистичні і наукові тексти іноземною мовою з подальшим викладенням змісту прочитаного в усній або письмовій формі із заданим ступенем повноти або згорнутості.
2. Робити повідомлення іноземною мовою про свою науково-дослідну роботу, дослідження у професійній галузі, опрацьовані літературні джерела.
3. Вести бесіду і вільно висловлюватись на професійні і наукові теми з аргументуванням власної думки.
4. Перекладати суспільно-політичні і наукові тексти з іноземної мови на українську і з української мови на іноземну з адекватною передачею стилю і змісту тексту, що перекладається.
5. Анотувати та реферувати прочитані наукові або публіцистичні матеріали, використовуючи різні види вторинного тексту на базі текста-джерела.
До початку іспиту:
До складання кандидатського іспиту допускаються здобувачі, що мають відповідний рівень підготовки, склали заліковий тест на кафедрі професійної англійської мови та підготували реферат з прочитаної літератури з проблеми наукового дослідження.
Здобувачі наукового ступеня повинні самостійно написати українською мовою та надати фахівцю (не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення іспиту) для експертної оцінки реферат з теми свого наукового дослідження, оформлений за вимогами до оформлення наукових робіт, опублікованими у Віснику ВАК для здобувача наукового ступеня, включаючи титульну сторінку, зміст, логічно структурований і цілісний основний текст та бібліографію.
Без позитивної письмової рецензії викладача кафедри професійної англійської мови на реферат здобувач до іспиту не допускається.
Реферат з прочитаної літератури іноземною мовою повинен мати такі структурні елементи:
1. Титульна сторінка (додаток А).
2. Зміст.
3. Вступ (обґрунтовується актуальність теми, її значення у теоретичному та прикладному аспектах, мета, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження).
4. Основна частина (поділяється на 2 – 3 розділи з визначенням засадничої ідеї кожного розділу, де дається україномовний огляд 3 – 5 прочитаних наукових праць іноземною мовою з теми дослідження). Загальний обсяг опрацьованої літератури іноземною мовою має складати не менше 300 сторінок (обсяг однієї сторінки приблизно дорівнює 2500 др. зн.). Опрацьована література повинна мати безпосереднє відношення до дисертаційної роботи.
5. Висновки (зумовлюються змістом роботи).
6. Словник із 100 термінів, що стосуються проблематики дисертаційного дослідження (спочатку вказується термін іноземною мовою, потім через тире подається переклад українською мовою).
7. Список використаних джерел (бібліографія). На наукові джерела, що представлені в бібліографії, повинні бути посилання в тексті реферату. Всі наукові роботи подаються в алфавітному порядку (спочатку кирилицею, потім латиницею) і мають бути оформлені з урахуванням сучасних вимог до бібліографічного опису (див. Бюлетень ВАК № 3, 2008 рік). У списку наукової літератури (кількість не менш ніж 20 позицій) повинні переважати новітні видання.
8. Додатки, куди можуть бути винесені схеми, малюнки, таблиці, методрозробки і рекомендації, ілюстративний матеріал (за необхідністю).
9. Інформаційне повідомлення іноземною мовою про зміст дисертаційної роботи, що висвітлює: об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукову новизну, основні очікувані теоретичні та практичні результати роботи (2 сторінки).
Технічні вимоги до реферату.
Реферат роздруковується на сторінках формату А4. Абзацний виступ має бути однаковим по всій роботі і дорівнювати 5 знакам (1,25 – 1,3 см). Поля: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє та нижнє – 20 мм. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті, починаючи з 3 сторінки - Вступу. Реферат необхідно подавати в поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.
Об’єм роботи – 15-20 друк. аркушів.
ІІ. ВИМОГИ  ДО  КАНДИДАТСЬКОГО  ЕКЗАМЕНУ
Загальні вимоги. Здобувачі повинні володіти системними знаннями про одиниці англійської мови (на фонетичному, лексичному, граматичному рівнях, на рівні тексту), а також знаннями та вміннями з орфографії, культури мовлення, країнознавства; володіти навичками самостійно та творчо мислити.
Вони повинні: мати достатній словниковий запас; оцінювати використання граматичних структур, слів і словоформ із точки зору нормативності, відповідності ситуації, сфері спілкування; правильно висловлювати свої думки.
Вимоги до мовних та мовленнєвих знань, умінь і навичок здобувачів. Здобувачі повинні знати: основні поняття мовної системи фонетичного, лексичного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного рівнів; орфографічні норми англійської мови; лексичне значення, багатозначність слів; значущі частини слова (префікс, корінь, суфікс, закінчення); способи словотворення; частини мови, їх загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль; загальні відомості про типи і будову словосполучення і речення, типи складних речень, засоби зв’язку між простими реченнями в складному.
Здобувачі повинні вміти: застосовувати теоретичні знання до конкретного мовного матеріалу; розуміти зміст наукового тексту, його деталі, вилучати інформацію, зосереджуючись на фактичному матеріалі; висловлювати свої думки та виражати ставлення до наукових фактів; володіти граматичним та лексичним матеріалом згідно з вимогами Програми; розпізнавати частини мови, визначати їх граматичні ознаки, розрізняти речення різних видів; передавати інформацію у письмовій формі, визначати об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження; володіти інформацією країнознавчого характеру.
ІІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ
Структура кандидатського іспиту:
1. Тест з граматики, лексики та читання (1 година).
2. Читання і письмовий переклад зі словником рідною мовою оригінального тексту з фаху. Обсяг – 2000 друкованих знаків. Допускається використання словників. Час виконання – 45 хвилин.
3. Письмове анотування іноземною мовою (500 друкованих знаків) україномовного тексту загальнонаукового характеру обсягом 2500-3000 др. знаків. Допускається використання словників. Час виконання – 40 хвилин.
4. Співбесіда іноземною мовою з питань наукового дослідження і фаху (до 15 хв.).
На кандидатському іспиті здобувач повинен продемонструвати вміння користуватися іноземною мовою як засобом професійного спілкування в науковій сфері. Здобувач повинен володіти орфографічною, орфоепічною, лексичною і граматичною нормами мови, що вивчається, і правильно використовувати їх у всіх видах мовленнєвої комунікації в науковій сфері у формі усного та письмового спілкування.
1. Письмовий тест є засобом контролю володіння лексичним та граматичним матеріалом.
2. Письмовий переклад наукового тексту за фахом оцінюється з урахуванням загальної адекватності перекладу граматичних та лексичних структур, тобто відсутності смислових спотворень, відповідності нормі і узусу мови перекладу, в тому числі вживання термінів.
3. Анотація прочитаного тексту оцінюється з урахуванням обсягу та правильності отриманої інформації, адекватності реалізації комунікативного наміру, змістовності, логічності, смислової і структурної завершеності, нормативності тексту. При пошуковому та переглядовому читанні оцінюється вміння протягом короткого часу визначити коло розглянутих в тексті запитань і виявити основні положення автора. Оцінюється вміння узагальнювати матеріал і правильно його подавати.
4. На кандидатському іспиті здобувач повинен продемонструвати володіння підготовленим монологічним мовленням, а також непідготовленим монологічним і діалогічним мовленням в межах програмних вимог. Оцінюється змістовність, адекватна реалізація комунікативного наміру, логічність, зв'язність, смислова та структурна завершеність, нормативність висловлювання.
Теми для співбесіди до кандидатського іспиту:
Розповідь про себе.
Ваша освіта, професія, остання посада, обов’язки.
Ваші перспективи кар’єрного росту.
Ваша сфера спеціалізації, фундаментальні завдання. Труднощі.
Наукові інтереси та перспективи.
Методи сучасних наукових досліджень.
Видатні вчені у сфері ваших наукових інтересів.
Критерії оцінювання відповіді на кандидатському іспиті.
При оцінюванні результату кандидатського іспиту враховується змістовність та ґрунтовність всіх відповідей здобувача на поставлені питання екзаменаційного білету, мовна, комунікативна, лінгвокраїнознавча та фахова компетенції здобувача та результати тесту з граматики, лексики та читання.
А) Лексико-граматичний тест.
       Екзаменаційний тест поділено на такі блоки:
1. Граматика.
2. Лексика.
3. Читання.
       Кожний екзаменаційний тест містить 40  питань. Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник за виконання тестових завдань – 40. Мінімальна кількість балів – 15.      
       Відповідність кількості балів оцінці представлено у таблиці.
                                                                
Кількість балів Оцінка
35-40 5
25-34 4
15-24 3
нижче ніж 15 2
  
В) Екзамен.
Відповіді на екзамені оцінюються наступним чином:
       „відмінно” – дані вірні відповіді на всі запитання білету, показано високий рівень розуміння тексту за фахом, володіння навичками усного мовлення у фаховій сфері й навичками реферування тексту;
     „добре” –   є незначні помилки у відповідях, показано достатній рівень розуміння тексту за фахом, володіння навичками усного мовлення у фаховій сфері й навичками реферування тексту;
     „задовільно” – зроблено помилки у  розумінні та реферуванні тексту за фахом, не показані належні навички усного мовлення у фаховій сфері;
     „незадовільно” – дана відповідь на одне питання, відмова від іспиту.
       Максимальна кількість балів:  за реферативний  переклад – 10, за тестування – 40,  за перше питання (читання та переклад тексту за фахом) – 20, за друге (анотування тексту) – 10, за третє (співбесіда з питань наукового дослідження) –20.
                                                               
Загальна кількість балів Оцінка
90-100 відмінно
71-89 добре
50-70 задовільно
нижче ніж 50 незадовільно
НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО ТЕСТУ
1.​ Структура речення в англійській мові у порівнянні з структурою речення в українській мові. Розповідне, питальне та заперечне речення. Типи питань. Складносурядні речення. Складнопідрядні речення.
2.​ Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.
3.​ Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів. Узгодження часів.
4. Пасивний і активний стани. Особливості використання перекладу пасивного стану. Узгодження часів.
5.​ Безособові форми дієслова. Дієприкметник, функції та способи перекладу.Інфінітив, функції та способи перекладу. Герундій, функції та способи перекладу.
6.​ Модальні дієслова та їх еквіваленти.
7.​ Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.
8.​ Функції дієслів: to be, to have, to do, will, should, would. Функції дієслів із закінченням –іng, –еd.
9.​ Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.
10.​ Артикль.
11.​ Займенник (загальні відомості). Особові, присвійні вказівні займенники. Неозначені займенники some, any, заперечний займенник no. Кількісні займенники many, much, few. Неозначено-особовий займенник оnе. Функції займенника оnе в реченні. Підсилювальні та зворотні займенники.
12.​ Прикметник. Прислівник. Ступені їх порівняння.
13.​ Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул, дат, позначень часу.
14.​ Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник). Конструкції типу the more, the better, there+be.
15.​ Синтаксичні особливості перекладу (умовне речення, неозначено-особові та безособові речення, безсполучникові підрядні речення, складнопідрядні речення, еліпсис, емфаза, інверсія та ін).
16.​ Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія, неологізми, "фальшиві друзі перекладача", британський та американський варіанти англійської мови, термін, уживані вирази та службові слова, іншомовні запозичені, абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір та ваги і т. і.).
17.​ Жанрові особливості перекладу.
18.​ Найуживаніші суфікси, префікси англійської мови науково-технічної літератури та їх значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.
НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ, ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО ТЕСТУ
1.​ Артикль.
2.​ Порядок слів у простому реченні.
3.​ Іменник. Множина іменників. Відмінювання іменників.
4.​ Прийменник. Прийменники з Dat; з Akk; з Dat та з Akk; з Yenit.
5.​ Дієслово. Часові форми дієслова (актив та пасив). Утворення та вживання. Керування дієслів.
6.​ Прикметник. Відмінювання прикметників.
7. Дієприкметник. Означення, виражене дієприкметником І чи II. Поширене означення. Дієприкметник I чи zu як означення.
8. Відокремлені дієприкметникові звороти. Прикметник з родовим відмінком. Результативний пасив.
9. Складнопідрядне речення. Порядок слів у підрядному реченні. Речення з підрядними означальними. Відмінювання відносних займенників.
10. Додаткові підрядні речення. Речення з підрядними причини. Введення логічних зв'язків.
11. Інфінітивні групи. Речення з підрядними мети та способу дії.
12. Речення з підрядними умовними.
13. Розділовий родовий відмінок.
14. Займенникові прислівники.
15. Звороти можливості та повинності. Конструкції haben + zu + інфінітив та sein + zu + інфінітив.
16. Парні сполучники.
І7. Конструкція sich lassen + інфінітив. Сполучення знахідного відмінку з інфінітивом.
18. Вказівні займенники у функції заміни іменників.
19. Речення з підрядними часу та мети. Подвійні прийменники та прийменники з підсиленням.
20. Спосіб вираження відношення до висловлювання. Модальні дієслова, складні форми модальних дієслів.
21. Спосіб вираження зв’язку з попереднім та наступним висловлюванням. Кон'юнктив у самостійних реченнях.
22. Кон'юнктив в умовних реченнях. Допустові речення. Модальні дієслова у значенні речення.
23. Лексичні, граматичні та синтаксичні особливості перекладу науково-технічної літератури.
IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
(англійська мова)
1. Англійська мова : підручник англійської мови / М. О. Возна, А. Гапонів, Н. М. Антонюк, Н. С. Хоменко, А. В. Пермінова за заг. ред проф. В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 440 с.
2. Адамовська Л. М. Прискорений курс англійської розмовної мови : посібник / Л. М. Адамовська, С. А. Зайковскі. – Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2011. — 184 с.
3. Анотування та реферування англійською мовою загальнонаукової та фахової літератури : навч. посіб. / О. І. Горошко, Г. Ю. Гребінник [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 191 с.
4. Борщовецька В. Д. Англійська мова : навч. посібник / В. Д. Борщовецька. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 154 с.
5. Верба Г.В., Верба Г.Г., Верба Л.Г. English Grammar Course : довідник з граматики англійської мови (з вправами) / Г. В. Верба, Г. Г. Верба, Л. Г. Верба. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 432 с.
6. Каушанская В. Л. Грамматика английского языка : пособие / В. Л. Каушанская. – М. : Айрис Пресс, 2008. — 384 с. 
7. Коваленко А. Я. Науково-технічний переклад + глосарій термінів : посібник / А. Я. Коваленко. – К. : Лібра-Терра, 2013. – 304 с.
8. Науменко Л. П. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську : посібник / Л. П. Науменко, А. Й. Гордєєва. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 136 с.
9. Переклад англомовної технічної літератури : посібник / за ред. Л. М. Черноватого і В. І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 296 с.
10. Турук І. Ф. Англійська мова в комп'ютерній сфері : підручник англійської мови для ВУЗів / І. Ф. Турук, О.Д. Кнаб. – Суми : Університетська книга, 2012. – 298 с.
11. Угарова Е. В. Все времена английских глаголов : справочник / Е. В. Угарова. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 67 с.
12. Althouse A. D. Modern Refrigeration and Air Conditioning / A. D. Althouse, A. D. Althouse, C. H. Turnquist, A. F. Bracciano, D. C. Bracciano, G. M. Bracciano. – Illinois : Goodheart-Wilcox Publisher, 2013. – 1212 p.
13. Ayub A. Marine Engineering : Marine Diesel Engines / A. Ayub. – Bosa Roca : Taylor & Francis Inc, 2011. – 300 p.
14. Bolonkin A. Innovations and New Technologies / A. Bolonkin. – New York : Lulu, 2014. – 465 p. 
15. Caplen P. Marine Diesel Engines : Care and Maintenance / P. Caplen. – Ramsbury: The Crowood Press Ltd, 2010. – 192 p.
16. Cryer R. An Introduction to International Criminal Law and Procedure / R. Cryer, H. Friman, D. Robinson, E. Wilmshurst. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – 686 p.
17. Dincer I. Advanced Power Generation Systems / I. Dincer, C. Zamfirescu. –Amsterdam : Elsevier Science Publishing Co Inc, 2014. – 656 p.
18. Dincer I. Energy Analysis of Heating, Refrigerating and Air Conditioning : Methods and Applications / I. Dincer , M. A. Rosen. - San Diego : Elsevier Science Publishing Co Inc, 2015. – 400 p.
19. Geyte E.V. Collins Reading for IELTS / Els Van Geyte. – London : Harper Collins Reference, 2011. – 144 p.
20. Ghosh S. N. Flood Control and Drainage Engineering / S.N. Ghosh. – 4th Ed. – CRC Press, 2014. – 400 p.
21. Griffiths A. Economics for Business and Management / A. Griffiths, S. Wall. – Harlow : Pearson Education Limited, 2011. – 552 p.
22. Hammadi S. Multimodal Transport Systems / S. Hammadi, M. Ksouri. – London : ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc, 2014. – 272 p.
23. Harbach J. A. Marine Refrigeration and Air-conditioning / J. A. Harbach. – Centreville : Cornell Maritime Press Inc., 2010. – 385 p.
24. Herring J. Criminal Law : Text, Cases and Materials / J. Herring. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 936 p.
25. Karakitsos E. Maritime Economics : A Macroeconomic Approach / E. Karakitsos, L. Varnavides. – Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2014. – 386 p.
26. Kellberger S. Terminal Operating Systems 2014 : An International Market Review of Current Software Applications for Terminal Operators / S. Kellberger, T. Münsterberg, edited by Fraunhofer-Center fur Maritime Logistik und Dienstleistungen CML. – Stuttgart : Fraunhofer IRB Verlag, 2014. – 64 p.
McMillan T. Cisco Networking Essentials / T. McMillan. – Denver : Wiley, 2015. – 480 p.
27. Pinto J. K. Project Management: Achieving Competitive Advantage / Jeffrey K. Pinto. – Harlow : Pearson Education Limited, 2015. – 460 p.
28. Silberschatz A. Operating System Concepts / A. Silberschatz, P. B. Galvin, G. Gagne. – Denver : Wiley, 2012. – 944 p.
29. Talley W. K. Port Economics / W. K. Talley. – London : Taylor & Francis Ltd, 2009. – 229 p.
30. Waters D. Global Logistics : New Directions in Supply Chain Management / D. Waters, S. Rinsler. – London : Kogan Page Ltd, 2014. – 512 p.
31. Wysocki R. K. Effective Project Management : Traditional, Agile, Extreme / R. K. Wysocki. – New York : John Wiley & Sons Inc, 2014. – 734 p.
(німецька мова)
1.​ Богданов М.В. Практический курс немецкого языка / М.В. Богданов, Д.М. Богданова. – М. : Лист Нью, 2001. – 560с.
2.​ Большой немецко-русский словарь. – 7-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 2000. – 1040с.
3.​ Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в двух томах) / Н.Ф. Бориско. – К. : ООО «ИП Логос», 2003.
4.​ Галай О.М. Немецкий язык. Тексты и тесты по аудированию. Лексико-грамматические тесты / О.М. Галай, В.Н. Кирись, М.А. Черкас. – Мн. : «Аверсэв», 2001. – 160с.
5.​ Горбач Л. Тести з німецької : письмо / Л. Горбач. – К. : Шк. світ, 2007. – 128с. – (Б-ка "Шк. світу").
6.​ Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (для начинающих). [издание исп. и доп.] / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – М. : ЧеРо, 2000. – 336с.
7.​ Коляда Н.А. Грамматика немецкого языка / Н.А. Коляда, К.А. Петросян. – Ростов Н/Д: «Феникс», 2001. – 320 с.
8.​ Овчинникова А.В. Новые 500 упражнений на грамматику немецкого языка / А.В. Овчинников, А.Ф. Овчинников. – 3-е издание., [испр. и доп]. – М. : Лист Нью, 2002 г. – 352 с.
9.​ Паремская Д.А. Практическая грамматика (немецкий язык) / Д.А. Паремская. – Мн. : Выш. шк., 2001. – 350 с.
10.​ Снегирева Н.С. Тесты по немецкому языку / Н.С. Снегирева. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 228 с. – (Домашний репетитор).
Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки реферату
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра професійної англійської мови
реферат
з прочитаної ______________мовою мовою літератури
з (назва спеціальності, шифр)
на тему: " ___________________"
здобувача кафедри (назва), факультету (назва)
(прізвище, ім'я та по батькові)
Науковий керівник доктор ____наук, професор Прізвище, ім'я та по батькові /підпис/
Викладач ______________мови
Прізвище, ім'я та по батьковіОДЕСА – 2015

Приложенные файлы

  • docx 5066459
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий