+4 курс+ СудМед — Робоча програма


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04
Маріупольський державний університет
Кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри
Годованик Є.В._____________
« _____ » __________ 20 ___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«СУДОВА МЕДИЦИНА»
напрям підготовки 0304 Право
спеціальності 6.030402 «Правознавство»
економіко-правовий факультет
2015–2016 навчальний рік


Робоча програма з дисципліни «Судова медицина» для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0304 «Право», спеціальністю 6.030402 «Правознавство».
Розробник: к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету Ковальов В.В.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету
Протокол від «___» __________ 20___ року № ___
Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права
МДУ _____________ к.ю.н., доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Є.В. Годованик
«___»_____________ 20___ року
Ковальов В.В.., 2015 рік
МДУ, 2015 рік

Опис навчальної дисципліни
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів –3 Напрям підготовки
0304 право Нормативна
Модулів – 3 Спеціальність:
6.030402 «Правознавство» Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання:
Доповідь
Семестр
Загальна кількість годин - 75 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: 2
аудиторних – 34
самостійної роботи студента – 34
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
18 год. 10 год.
Практичні, семінарські
16 год. 4 год.
Самостійна робота
34 год. 57 год.
Індивідуальні завдання
7 год. 4 год.
Вид контролю:
залік
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс «Судова медицина» вивчається у всіх навчальних закладах юридичного профілю, які здійснюють підготовку фахівців-юристів. Він передбачає виробити у студентів систему знань, навиків і умінь які позначаться при перших же кроках самостійної діяльності, особливо при виробництві дізнання або на попередньому слідстві. Він також передбачає знайомство з відповідною термінологією.
Судова медицина є галуззю загальної медицини, яка вивчає спеціальні питання медично-біологічного характеру, які виникають в процесі правоохоронної діяльності.
МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:
1) науково - юридична:
- поглиблене вивчення студентами всіх положень судової медицини та механізмів її застосування в практичній діяльності;
- формування теоретичних знань і практичних навичок в галузі судової медицини;
2) загально - освітня:
- підвищення правової культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав та науковими ідеями в цій сфері.
ЗАВДАННЯ КУРСУ: полягає в формуванні у студентів та слухачів міцних знань з актуальних проблем судової медицини та психіатрії та вміння використовувати ці знання на практиці під час призначення та оцінювання висновків судово-медичних експертів.
В результаті вивчення даної дисципліни на основі даної програми студент повинен:
знати:
- закони, які направлені на забезпечення недоторканості особи;
- положення діючого законодавства про судово-медичну експертизу;
- сучасні наукові дані і можливості судово-медичної експертизи та методи дослідження основних її об'єктів. - основи судово-медичної травматології;
- методи виявлення і вилучення речових доказів зі слідами крові, виділень, волосся та інших біологічних об'єктів;
- межі компетенції судово-медичної експертизи;
вміти:
- самостійно проводити огляд трупа на місці події;
- досліджувати трупні явища з метою визначення часу настання смерті;
- кваліфіковано поводитися з речовими доказами біологічного
походження;
- формулювати питання при призначенні судово-медичної експертизи.
- об'єктивно оцінювати висновки судово-медичної експертизи і
правильно використовувати отримані данні в розкритті, розслідуванні і
попередженні злочинів проти особи.
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).
Програма складається з одного змістовного модулю:
Модуль 1 – Судова медицина.

3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
СУДОВА МЕДИЦИНА
Тема 1. Предмет і завдання судової медицини. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи.
Судова медицина, її зміст і задачі. Судова медицина і судово-медична експертиза. Значення судової медицини в системі вищої і середньої юридичної освіти. Роль судово-медичної експертизи в роботі правоохоронних органів. Методи дослідження: морфологічні, біохімічні, медико-криміналістичні, хімічні. Становлення судової медицини і судово-медичної експертизи.
Етапи розвитку судової медицини. Видатні представники судової медицини: С.А. Громов, Ф.Я. Чистович, Н.Б. Попов, І. Райський, Н.І. Авдєєв, В.М. Смольянінов, Ю.С. Сапожніков і їх вклад в розвиток теорії і практики судової медицини. Правова регламентація судово-медичної експертизи відповідно існуючому законодавству.
Поняття про експертизу як про один з видів доказів, порядок її призначення. Види експертиз. Обов’язкове призначення експертизи. Використання даних судово-медичної експертизи в кримінальних і цивільних справах. Судово-медичний експерт, лікар-експерт. Обов’язки, права. Участь лікаря-фахівця в слідчих діях. Об’єкти експертизи: трупи, живі особи, речові докази, матеріали справ.
Судово-медична документація, її структура, порядок складання.
Тема 2. Розлад здоров’я і смерть від різних видів зовнішньої дії.
Визначення понять «травма», «пошкодження». Травматизм і його види. Пошкодження тупими предметами, їх класифікація. Механізм дії тупих предметів і характер пошкоджень, які утворяться від їх дії. Садно, синці, рани, вивихи, переломи, розриви і відриви внутрішніх органів, відчленування і размозження частин тіла. Їх морфологічна характеристика і судово-медичне значення. Можливості визначення вигляду тупого предмета і механізму його дії на основі особливостей пошкоджень.
Особливості пошкоджень, які утворяться у разах падіння з висоти, на площині - з прискоренням і без такого. Їх відмінності.
Транспортна травма, її види. Особливості огляду місця дорожньо-транспортного випадку. Автомобільна травма, її види. Залізнична травма, її види і особливості пошкоджень. Травма на водному транспорті.
Мотоциклетна травма, її особливості. Авіаційна травма і її види. Особливості судово-медичної експертизи і її значення для встановлення причин авіаційного випадку. Пошкодження гострими предметами. Види гострих предметів, механізм спричинення пошкоджень.
Морфологічні особливості різаних, колених, колено-різаних, рубаних і пилених ран. Питання, які виникають при судово-медичному дослідженні цих пошкоджень. Можливості встановлення механізму дії і ідентифікації гострих предметів. Розв’язання питання про здатність смертельно пораненого до самостійних дій.
Особливості пошкоджень, заподіяних власною і сторонньою рукою.
Вогнепальні пошкодження. Механізм пострілу. Види дії куль в залежності від їх кінетичної енергії. Механізм дії снаряда на одяг, тканини і органи в залежності від відстані пострілу. Додаткові чинники пострілу. Ознаки пострілу впритул. Постріл з близької відстані, його ознаки. Постріл з неблизької відстані Визначення вхідного і вихідного кульових отворів при пострілах на різних дистанціях на одягу і шкірі. Особливості вогнепальних пошкоджень на одягу з синтетичного матеріалу. Пошкодження з мисливської зброї. Види ранових вогнепальних каналів (сліпий, крізний, відхилений, ламаний, тангенціальний, що оперізує, множинний, перерваний). Особливості вогнепальних пошкоджень з сучасних видів вогнепальної зброї. Особливості вогнепальних пошкоджень у разах використання індивідуальних коштів кулезахисту. Пошкодження від гранат, запалів, мін, снарядів, вибухових речовин. Вплив перешкод на характер вогнепальних пошкоджень. Приватні варіанти вогнепальних пошкоджень. Поранення автоматичною чергою пострілів. Пошкодження неодруженими пострілами. Пошкодження атипічними снарядами. Пошкодження при пострілах з саморобної зброї. Пошкодження пострілами з будівельно-монтажного пістолета і з сигнальних пістолетів.
Особливості огляду місця випадку і значення слідчого експеримента при розв’язанні питань, які виникають при розслідуванні справ з приводу експертизи вогнепальних пошкоджень.
Тема 3. Смерть і трупні явища. Судово-медична експертиза трупа.
Поняття про танатологію. Вчення про смерть. Діалектична єдність і протилежність процесів життя і смерті. Констатація факту смерті, її первинні ознаки і їх визначення. Діагностика клінічної і біологічної смерті. Відносні і абсолютні ознаки смерті.
Ранні трупні явища: охолоджування тіла, трупне висихання, трупні плями ( стадії і терміни їх розвитку), методи дослідження. Трупне задубіння, види, способи визначення. Пізні трупні явища: гниття, муміфікація, жировіск, торфове дублення. Судово-медичне значення трупних явищ. Встановлення давності настання смерті.
Огляд трупа на місці його виявлення: правова регламентація огляду місця випадку. Організація огляду, його учасники. Стадії огляду: статична, динамічна. Задачі лікаря-фахівця в момент огляду трупа на місці його виявлення. Порядок і методика огляду трупа. Виявлення, вилучення, опис, упаковка речових доказів біологічного походження для їх подальшого дослідження в лабораторії. Протокол огляду місця випадку. Категорії трупів, що підлягають судово-медичній експертизі (дослідженню).
Правова регламентація судово-медичної експертизи трупа. Питання, що дозволяються судово-медичним експертом при різних видах насильної смерті. Особливості дослідження трупів невідомих осіб (антропометрія, словесний портрет, особливі прикмети, дактилоскопія, фотосполучення і інше, розчленовані, скелетовані, викопані трупи і кісткові останки. Методи ідентифікації трупів невідомих осіб.
Поняття про причину смерті, судово-медична класифікація смерті. Смерть насильна і не насильна. Рід насильної смерті: вбивство, самогубство, нещасний випадок. Роль і межі компетенції судово-медичного експерта при встановленні роду насильної смерті. Документація, що складається при судово-медичному дослідженні (експертизі) трупа. Особливості дослідження трупів раптово вмерлих осіб.
Тема 4. Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження.
Поняття про речові докази, їх значення в розкритті злочинів проти життя і здоров’я людини. Роль лікаря-фахівця в огляді трупа на місці його виявлення, в відшуканні, описі, вилученні і упаковці речових доказів і напрямі їх на подальше лабораторне дослідження.
Установи, які проводять дослідження речових доказів, в тому числі і біологічного походження. Судово-медичне дослідження крові. Класифікація слідів крові за формою і механізмом освіти. Методи встановлення наявності крові (орієнтовні і достовірні). Визначення видовий і групової приналежності крові. Інші питання, що дозволяються при дослідженні крові. Питання, що дозволяються при експертизі сперми, волосся, поту, слини і інших біологічних виділень.
Поняття, види, криміналістичне значення і особливості експертного дослідження слідів зубів, слідів нігтів тощо. Поняття слідів-предметів, їх класифікація і загальна характеристика. Сліди-речовини, їхнє криміналістичне значення. Мікрооб’єкти. Особливості збирання мікрооб’єктів.
Тема 5. Судово-медична експертиза живих осіб.
Мотиви до судово-медичної експертизи живих осіб, її організація, особливості проведення і документація. Основні питання, що дозволяються при експертизі У разах наявності тілесних пошкоджень.
Юридична класифікація тілесних пошкоджень по мірі їх тягаря відповідно КК України. Тяжкі тілесні пошкодження. Пошкодження середньої міри тягаря. Легкі тілесні пошкодження. Критерії тягаря тілесних пошкоджень відповідно діючим правилам судово-медичного визначення міри тягаря тілесних пошкоджень. Побої, катування, муки.
Експертиза стану здоров’я: симуляція, агравація, дисимуляція, штучні хвороби, покалічення. Значення медичних документів, слідчих матеріалів при встановленні умов спричинення травми. Експертиза зараження венеричними хворобами і СНІДом. Експертиза віку. Спірні статеві стани і статеві злочини. Встановлення статевої зрілості. Судово-медична експертиза кримінального аборту. Значення огляду місця випадку при підозрі на здійснення кримінального аборту. Експертиза при розслідуванні статевих злочинів. Пошкодження, які спостерігаються у потерпілого і підозрілого у зґвалтуванні. Експертиза випадків статевої близькості з особами, що не досягли статевої зрілості. Експертиза у разах розпусних дій.
4. Структура навчальної дисципліни
Залік
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Судова медицина
Тема 1.
Предмет і завдання судової медицини. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. 14 4 4 - 6 12,5 2 0,5 - - 10
Тема 2.
Розлад здоров’я і смерть від різних видів зовнішньої дії. 15 4 4 - 7 13,5 2 0,5 - 11
Тема 3.
Смерть і трупні явища. Судово-медична експертиза трупа. 13 4 2 - 7 15 2 1 - 12
Тема 4.
Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження. 15 4 4 - 7 15 2 1 - - 12
Тема 5.
Судово-медична експертиза живих осіб. 11 2 2 - 7 15 2 1 - 12
Разом за змістовим модулем 1 68 18 16 - 34 71 10 4 - - 57
Усього годин 68 18 16 - 7 34 71 10 4 - - 57
Модуль 2
ІНДЗ 7 - - - 7 - 4 - - - 4 -
Усього годин 75 18 16 - 7 34 75 10 4 - 4 57
5.Теми семінарських занять

з/п Назва теми Кількість
годин
1 ТЕМА 1: Предмет і завдання судової медицини. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи.
ПЛАН
Предмет, завдання і методи судової медицини, зв’язок з іншими науками.
Судово-медична експертиза, визначення, види, об’єкти, структура судово-медичної служби України.
Судово-медичний експерт, лікар-експерт та їх процесуальні відмінності.
Обов’язки, права, відповідальність експерта.
Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи в експертному закладі.
Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи в поза експертним закладом.
Експертиза в судовому засіданні.
Участь спеціаліста в області судової медицини в слідчих діях.
Судово-медична документація, назва порядок упорядкування, процесуальні вимоги.
Обвинувачений і виробництво експертизи.
Допит судово-медичного експерта в судовому засіданні.
Участь спеціаліста в області судової медицини в судовому засіданні. 4
2 ТЕМА 2: Розлад здоров’я і смерть від різних видів зовнішньої дії.
ПЛАН
Поняття «травма», класифікація тілесних ушкоджень
Травматичні чинники, які використовуються для нанесення механічної травми
Види механічних пошкоджень.
Пошкодження тупими предметами. Падіння з висоти.
Транспортна травма і її види.
Зразковий перелік питань при судово-медичній експертизі пошкоджень тупим знаряддям. 4
3 ТЕМА 3: Смерть і трупні явища. Судово-медична експертиза трупа.
ПЛАН
Класифікація смерті в судовій медицині.
Клінічна і біологічна смерть.
Способи визначення давності настання смерті.
Ранні трупні зміни.
Пізні трупні зміни. 2
4 ТЕМА 4: Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження.
ПЛАН
Значення речових доказів.
Виявлення і дослідження слідів крові, сперми, слини, сечі, поту, окремих тканин і органів людини, волосся.
Правила опису, вилучення і упаковки речових доказів біологічного походження.
Формулювання питань для дозволу судово-медичномуексперту.
Мотивація необхідності виявлення, правильного вилучення, опису і упаковки даних слідів.
Алгоритм виявлення слідів: сперми, слини, сечі, калу, поту, жіночого молока, молозива, об’єктів, схожих на волосся.
Алгоритм опису даних слідів.
Алгоритм вилучення і упаковки даних слідів. 4
5 ТЕМА 5: П Судово-медична експертиза живих осіб порядок.
ПЛАН
Обов’язкове призначення експертизи для встановлення ваги й характеру тілесних ушкоджень.
Приводи для призначення судово-медичної експертизи живої особи.
Визначення ступеня важкості тілесних ушкоджень. Поняття. Кваліфікуючі ознаки тілесних ушкоджень.
Експертиза стану здоров’я, штучних хвороб.
Інші види судово-медичної експертизи живих осіб. 2
6. Теми практичних занять –не передбачено навчальним планом
7. Теми лабораторних занять –не передбачено навчальним планом
8. Самостійна робота
Самостійна робота передбачає необхідність самостійного опанування студентами основними теоретичними положеннями, категоріями, термінами, що використовуються даною навчальною дисципліною, а також самостійне оволодіння основними методами наукового дослідження та розвиток самостійного теоретичного правового мислення.
Опрацьовуючи самостійно матеріал студентам бажано використовувати джерела, що запропоновані в загальному списку рекомендованих джерел.
Формами контролю виконання студентами самостійної роботи є усне або письмове опитування та перевірка правильності виконання навчальних завдань під час індивідуально-консультативної роботи викладача.

з/п Назва теми Кількість
годин
1 Тема 1. Предмет і завдання судової медицини. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи. 6
2 Тема 2. Розлад здоров’я і смерть від різних видів зовнішньої дії. 7
3 Тема 3. Смерть і трупні явища. Судово-медична експертиза трупа. 7
4 Тема 4. Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження. 7
5 Тема 5. Судово-медична експертиза живих осіб. 7
9. Індивідуальні завдання
Написання самостійної (індивідуальної) наукової роботи з аналітичним оглядом наукових публікацій за визначеною тематикою.
Мета наукової роботи студента: напрацювання самостійних творчих навичок з підготовки письмової роботи, яка представляє собою загальний огляд (аналіз) наукових публікацій та розгорнуте і аргументоване викладення власного погляду студента, з можливістю критичного підходу до деяких наукових теоретичних підходів за визначеною темою наукового дослідження.
Вимоги до змісту самостійної (індивідуальної) наукової роботи:
структура роботи складається з плану, вступу, основної частини, загальних висновків, списку використаних наукових та нормативних джерел;
вступ має містити загальний аналіз актуальності проблематики теми дослідження;
основний зміст роботи повинен містити детальний аналіз проблематики визначеної теми наукової роботи з оглядом наукових підходів та власних аргументованих ідей до вирішення проблеми, можливий аналіз нормативного матеріалу та матеріалів юридичної практики;
загальні висновки по роботі – коротке викладення чітко сформульованих ідей і належно обґрунтованих пропозицій основної частини, які мають науково-практичне значення і є самостійним здобутком студента;
посилання на використані джерела.
Оформлення роботи:
загальний об‘єм всієї роботи не має перевищувати 15 друкованих сторінок;
поля: верхнє, нижнє – 2 см, зліва - 2,5 см, справа –1,5 см;
шрифт - 14 Times New Roman, інтервал – 1,5;
нумерація сторінок.
Оцінювання: рівень аналізу наукових (нормативних) джерел, повнота розкриття теми, послідовність і правильність аргументації власних думок, якість оформлення та презентації, тощо.
Тематика самостійної (індивідуальної) наукової роботи затверджується викладачем.
Участь у науковому студентському гуртку, конференціях, круглих столах, тощо.
При підготовці до семінарських занять виконувати завдання до тем.

Тема 1.
Предмет і завдання судової медицини. Правові, процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи.
Підготувати доповідь на тему: «Сучасні можливості судово-медичної експертизи».
2. Сформулювати відповіді на наступні запитання:
У чому полягають завдання судової медицини?
Наведіть організаційно-правові засади судової медичної експертизи?
Які існують види судової медичної експертизи залежно від її об’єкту ?
Які форми участі лікаря спеціаліста в галузі судової медицини в слідчих діях?
Як можна сформулювати організаційні основи судової медичної експертизи?
Назвіть засади участі експерта в судовому засіданні?
3.Письмово вирішити завдання:
1.Труп громадянина А. був направлений працівником медпункту хлібозаводу з наступним супровідним листом: «Прямує в бюро судово-медичної експертизи для визначення причини смерті». Чи можна назвати цей документ підставою для проведення експертизи трупа?
2.Громадянку С. побили громадянин П. і громадянин Д., заподіявши їй легкі тілесні ушкодження. Того ж дня потерпілій стало погано і вона була доставлена в лікарню, де у неї була встановлена вагітність в 24 тижні. Через 5 днів у потерпілої вагітність урвалася. Була збуджена кримінальна справа і винесено ухвалу про призначення судово-медичної експертизи. Про які права повинен обов’язково розповісти слідчий фахівцю, який проводитиме цю експертизу?
3.Слідчий прокуратури р. Сніжне призначив судово-медичну експертизу у справі про вбивство громадянина П. На дозвіл експертизи поставило питання: «Чи не здійснено вбивство з особливою жорстокістю?». Яким чином судово-медичний експерт може відповісти на це питання?
4.Дільничний на місці події виявив пляшку з якоюсь рідиною. У яку лабораторію необхідно направити цю пляшку, якщо йому необхідно з’ясувати, чи немає там отрути?
5.У м. Донецьку у відстійнику Донецького металургійного заводу були виявлені кістки. Які питання слід поставити судово-медичному експерту і в яке відділення направити на дослідження?
6.У квітні 2008 року у відділення міліції в нетверезому стані з’явився громадянин Т. І заявив, що не може потрапити додому, оскільки двері виявилися замкнутими зсередини. Додому до нього направили працівників міліції, які розкрили двері. У одній з кімнат був виявлений труп його дружини в петлі. Проведене розслідування виявило ряд чинників, вказуючих на те, що громадянин Т. міг убити свою дружину. В результаті він був арештований. Для вирішення важливих завдань слідчий в процесі розслідування призначив проведення судово-медичної експертизи. Викликавши на допит підозрюваного громадянина Т., він роз’яснив останньому права, що надаються йому законом. Які права УПК України надає підозрюваному в даному випадку?
Тема 2.
Розлад здоров’я і смерть від різних видів зовнішньої дії.
1.Підготувати доповідь на тему: «Анатомо-фізіологічна класифікація ушкоджень».
2. Сформулювати відповіді на наступні запитання:
Що слід розуміти під засобами механічного травмування засоби ?
Наведіть класифікацію механічної травми?
Що таке засоби скоєння злочину та наведіть їх класифікацію?
Визначте особливості виявлення ознак фізичного впливу на організм людини?
Як можна визначити алгоритм фіксації травм та їх ознак?
3.Письмово вирішити завдання:
1.При огляді гр. С. слідчий звернув увагу на обмежений синець округлої форми, буро-жовтого кольору, потерпілий розповів, що учора увечері його зустріли двоє незнайомих людина, вимагали гроші, а потім ударили палицею. Який висновок повинен зробити слідчий?
2.Оглядаючи затриманого, який підозрювався в бійці 7 днів тому, міліціонер побачив синець на правій щоці зелено-жовтого кольору. Затриманий пояснив, що вчора його хтось ударив на зупинці біля під’їзду. Який висновок повинен зробити міліціонер?
3.На узбіччі дороги інспектор ДАІ виявив труп невідомого чоловіка. При огляді, інспектор звернув увагу на пошкодження на брюках у області гомілок. На підставі цього він, роблячи повідомлення про подію, вказав, що машина, що збила людину, була легкова. За якою ознакою він це встановив?
Тема 3.
Смерть і трупні явища. Судово-медична експертиза трупа.
1.Підготувати доповідь на тему: «Судово-медична експертиза трупа».
2. Сформулювати відповіді на наступні запитання:
Наведіть зміст понять смерті як категорії судової медицини?
Як слід класифікувати смерть за критеріями судової медицини?
Які є причини та механізм смерті?
Які ознаки свідчать по смерть в умовах неочевидності?
Що може свідчити про ознаки смерті людини у воді?
Що слід розуміти під консервувальними змінами трупа?
3.Письмово вирішити наступні завдання:
1.При огляді трупа, виявленого таким, що висить в петлі, трупні плями розташовувалися тільки на задній поверхні тіла. Який висновок можна зробити?
2.При огляді трупа суд мед експерт звернув увагу слідчого на те, що трупне заклякнуло різко виражене у всіх групах м’язів, за винятком м’язів лівої руки. Про що це свідчить?
3.На зупинці автобуса був виявлений чоловік без ознак дихання, пульсу, серцебиття. Чи можна на цій підставі стверджувати, що ця людина мертва?
4.В ув’язненні по дослідженню трупа гр-на М. написано: «Смерть відноситься до категорії насильницької. Рід смерті – вбивство. Смерть наступила від пошкоджень життєво важливих центрів центральної нервової системи головного мозку і пошкодження крупних судин шиї, а також просторого і глибокого опіку. Необхідно відзначити, що смерть наступила в результаті вбивства і проведеного знущання». Які помилки можна побачити в даному фрагменті.
5.При огляді трупа чоловіка на місці події дільничний звернув увагу, що очі у трупа закриті. При відкритті їх виявлені ділянки висихання (плями Лярше). Який висновок повинен бути зроблений дільничним?
6.Оглядаючи труп жінки, слідчий звернув увагу, що трупні плями при натисканні забарвлення не міняють. Один з свідків повідомив, що бачив покійну живою 10 годин тому. Який висновок може зробити слідчий?
7.При огляді трупа дільничний відзначив, що на животі є зеленуваті плями. Про яке трупне явище йде мова?
8.При огляді трупа на місці події трупні плями забарвлення не міняли, трупне заклякнуло не виражене, шкіра має зеленуватий відтінок. Визначте давність настання смерті.
9.Оглядаючи трупи чоловіки і жінки, виявлені у вартій в закритому гаражі машині, слідчий звернув увагу, що трупні плями рожево-червоного кольору. Вкажіть передбачувану причину смерті.
Тема 4.
Судово-медична експертиза речових доказів з об’єктами біологічного походження.
1.Підготувати доповідь на тему: «Загальні поняття про речові докази».
2. Сформулювати відповіді на наступні запитання:
Які сліди відносяться до слідів біологічного походження як речовий доказ?
Як слід виявлять сліди крові з метою встановлення за ними окремих обставин скоєння злочину?
Що таке судово-медичне дослідження слідів крові та їх можливості?
У чому полягає загальна характеристика слідів крові?
Які сучасні методи судово-медичної експертизи?
Наведіть медико-криміналістичну класифікацію мікрооб’єктів та їх значення для встановлення обставин скоєного злочину?
3.Письмово вирішити наступні завдання:
1.У квартирі, де був виявлений труп жінки, біля неї на килимі був знайдений об’єкт, схожий на волос людини. Як правильно вилучити цей об’єкт, не заподіявши йому пошкодження?
2.У полі був виявлений труп жінки з ознаками, вказуючими на можливість статевого акту до смерті. Де необхідно в першу чергу шукати сліди сперми на трупі жінки?
3.У підозрюваного в зґвалтуванні були вилучені предмети одягу, в яких він був одягнений під час здійснення зґвалтування. Як виглядатимуть сліди сперми на одязі?
4.У квартирі, де був виявлений труп чоловіка з вогнепальним пораненням голови, в кухні на столі були виявлені: пляшка білого кольору з невеликою кількістю прозорої рідини, два порожні стакани, дві тарілки з їжею і попільничка з недопалками. Що необхідно вилучити на предмет виділень з людського організму?
5.У квартирі, де було здійснене вбивство чоловіка, був виявлений кашкет, який, за словами родичів, йому не належала. На кашкеті слідів крові і волосся при огляді виявлено не було. Для виявлення якого виділення людського організму, необхідно вилучити цей кашкет?
6.У підвалі багатоповерхового будинку був виявлений труп немолодого чоловіка. На одній із стін підвалу виявлені сліди, схожі на сечу. Як правильно вилучити дані сліди?
7.У підвалі удома, де проживала громадянка Іванова, був виявлений труп немовляти, загорнений в паперовий мішок з-під цукру. При огляді мішка з внутрішньої сторони бувальщини виявлені накладення зеленувато-коричневого кольору з жовтуватим відтінком. Про який біологічний об’єкт можна говорити?
8.На міському звалищі був виявлений труп немовляти, просочений рідиною. Гадане це могло бути жіноче молоко. У чому полягає цінність даного об’єкту?
9.На місці події біля трупа виявлений об’єкт, схожий на волос. Як правильно упакувати цей об’єкт, щоб полегшити подальший пошук цього об’єкту в упаковці?
10.На трусиках трупа жінки, виявленої в підвалі без верхнього одягу, були знайдені сліди, схожі на сперму. Як без яких-небудь приладів легко можна виявити цей об’єкт?
11.У підозрюваного у вбивстві гр-на П. на комірі сорочки виявлені дві плями буро-коричневого кольору, схожі на кров. Як правильно вилучити ці плями для подальшого дослідження?
12.При огляді місця події всі плями, підозрілі на кров, слідчий перевірив за допомогою перекису водню. На дослідження відправив тільки ті плями, які дали позитивну реакцію. Чи правильно поступив слідчий? Чому?
13..У вересні 1981 року громадянка А. нанесла громадянину Ф. декілька ударів сокирою по голові і особі, внаслідок чого, останній помер. На місці події були виявлені буро-червоні плями на сокирі, клейонці, стінах і стелі. Як правильно вилучити ці сліди?
14.При огляді місця події був виявлений розкритий складаний ніж з бурими помарками, схожими на кров. Ніж був вилучений, складений, упакований відповідним чином і направлений в лабораторію. Яка помилка допущена слідчим?
15.У гр-на Ц., підозрюваного у вбивстві співмешканки, вилучена сорочка, в якій, із слів свідків, були рясні плями крові. Підозрюваний заявив, що після здійснення вбивства сорочка прала миючим засобом «Арієль». При огляді сорочки слідів, підозрілих на кров, не виявлено. Чи потрібно вилучати цю сорочку з метою визначення наявності, вигляду і групи крові?
Тема 5.
Судово-медична експертиза живих осіб.
1.Підготувати доповідь на тему: «Сучасні можливості судово-медичної експертизи живих осіб».
2. Сформулювати відповіді на наступні запитання:
Які існують основні види експертизи живих осіб?
У чому полягають особливості встановлення факту само ушкодження?
Що таке судово-медична експертиза штучних хвороб?
Які ознаки вказують на отримання ушкоджень, що заподіяні під час скоєння сексуальних злочинів?
Як вирішуються спірне материнство та батьківство?
Як здійснюється визначення наявності факту зараження венеричними хворобами та СНІДом?
3.Письмово вирішити наступні завдання:
1.При спробі до зґвалтування потерпілій вводили голки під нігті, внаслідок чого в неї утворювалися множинні колоті ранки. До лікаря не зверталася. Назвіть спосіб заподіяння ушкоджень.
2.Судово-медичний експерт зробив огляд потерпілого громадянина П. у себе вдома. Потерпілий пред’явив паспорт і напрямок з міліції. У чому полягає помилка експерта?
3.Громадянинові Н. у гостях піднесли замість горілки якусь рідину. Згодом було встановлено, що це був метиловий спирт. Через якийсь час у громадянина Н. настала повна сліпота на обоє ока. Укажіть кваліфікуючу ознаку й ступінь важкості тілесних ушкоджень.
4.У вагітної жінки (6 місяців) внаслідок автотравми мав місце перелом костей таза й пологи мертвим плодом. Укажіть кваліфікуючу ознаку й ступінь важкості тілесних ушкоджень.
5.Громадянка Ц. Була побита на вулиці невідомими громадянами. При огляді: два синці на особі. Укажіть кваліфікуючу ознаку й ступінь важкості тілесних ушкоджень.

10. Методи навчання
Лекції, семінари, підготовка доповідей, самостійна робота студентів.
Консультація викладача з питань підготовки до семінарських занять, виконання ІНДЗ за змістом тем.
Індивідуальна співбесіда за програмовим змістом дисципліни та перевірка завдань для самостійної роботи студента визначених у семінарських заняттях з метою підвищення рейтингу успішності студента.
11. Методи контролю і питання для перевірки засвоєння матеріалу
Систему контролю складають: залік, екзамен, усне опитування (співбесіда), реферати, електронні презентації, семінари.
За часом педагогічний контроль передбачає поточний, тематичний, модульний і підсумковий.
Контрольні питання з дисципліни
Основні об’єкти судово-медичної експертизи.
Оформлення судово-медичної експертизи трупа, оцінка висновку експерта слідчим.
Основні питання, які ставляться перед експертом, при проведенні експертиз у справах, пов'язаних з ушкодженнями, заподіяними з вогнепальної зброї.
Порядок назначення судово-медичної експертизи на стадії дізнання, досудове слідство та судовий розгляд.
Поняття пошкоджуючих факторів і травматизмі, класифікація пошкоджень залежно від травмуючих факторів.
Поняття про вибух, основні фактори, що ушкоджують вибуху.
Організація судово-медичної експертизи в Україні. Структура обласного Бюро судово-медичної експертизи.
Садини і синці - визначення, зовнішні ознаки, механізм утворення, інформаційне значення в слідчій практиці.
Основні пошкодження, що виникають при дії пошкоджуючих факторів вибуху і їх особливості.
Порядок проведення експертизи в експертному закладі.
Ознаки ран від дії тупих предметів.
Поняття про механічної асфіксії, відмінність її від гіпоксичних станів.
Обов’язки та права судово-медичного експерта, відповідальність експерта перед законом.
Ознаки ран від дії предметів ріжучої дії.
Прояви (клінічні симптоми) різних форм задушення у живих осіб та їх судово-медична оцінка по тяжкості заподіяної шкоди.
Висновок експерта як один із видів доказів в кримінальному процесі. Оцінка висновку експерта.
Ознаки ран від дії предметів колючої дії.
Основні питання, які призначаються при судово-медичній експертизі осіб, загиблих при повішенні.
Смерть як біологічне явище, етапи вмирання організму (агонія, клінічна та біологічна смерть).
Ознаки ран від дії предметів колючо-ріжучої дії.
Удавлення петлею удавкою, відмінність цього виду асфіксії за видовими ознаками від асфіксії при повішенні.
Класифікація смерті по категоріям та видам, поспішна і раптова смерть.
Ознаки ран, нанесених предметами рубаючої дії
Видові ознаки асфіксії від удавлення руками.
Аутоліз та охолодження мертвого тіла, їх значення в судово-медичній та слідчій практиці.
Поняття про прижиттєві та посмертні пошкодження, можливості лабораторного дослідження вирішення питання про прижиттєве походження ушкоджень.
Утоплення - визначення поняття, основні ознаки цього виду механічного задушення.
Трупні плями - визначення поняття, механізм і стадії утворення, судово-медичне значення.
Можливості експертів у вирішенні питання про давність виникнення пошкоджень. Результати ушкоджень - одужання без дефектів здоров'я, організму, смерть.
Основні питання, які вирішуються при проведенні судово-медичної експертизи трупа з підозрою на отруєння.
Трупне задубіння - визначення поняття, механізм і динаміка розвитку, значення трупних плям в судово-медичній та експертній практиці.
Причини смерті при механічних пошкодженнях.
Основні ознаки алкогольного сп'яніння, залежність ступеня алкогольного сп'яніння від концентрації алкоголю в крові.
Гниття і розкладання трупа під дією метеорологічних факторів.
Транспортна травма - визначення поняття, класифікація транспортної травми.
Основні питання, які вирішуються при експертизі осіб, підозрюваних у незаконному вживанні наркотиків.
Пошкодження трупа комахами і тваринами, можливості ентомологічної експертизи.
Основні питання, які вирішуються судово-медичними експертами при судово-медичній експертизі осіб, постраждалих при ДТП.
Приводи і порядок проведення судово-медичної експертизи живих осіб.
Муміфіція, жировіск та торф'яне дублення та їх значення.
Основні питання, які вирішуються при судово-медичній експертизі трупів, піднятих на полотні залізниці.
Поняття про тілесні ушкодження їх види.
Визначення давності настання смерті в судово-медичній практиці.
Поняття про вогнепальні пошкодження, класифікація вогнепальної зброї.
Основні питання, які вирішуються при проведенні судово-медичної експертизи живої особи з приводу тілесних ушкоджень.
Огляд місця події та трупа - загальні організаційні питання.
. Морфологічна характеристика вогнепального ушкодження - ознаки вхідного вогнепального поранення.
Питання, які вирішуються судово-медичною експертизою при насильницькому статевому акті.
Роль лікаря - спеціаліста в огляді місця події і трупа.
Пошкодження органів по ходу ранового каналу, поняття про сліпі і наскрізні поранення.
Питання, які вирішуються судово-медичною експертизою речових доказів зі слідами, підозрілими на кров.
Методика огляду трупа на місці його виявлення.
Ознаки вихідного вогнепального поранення.
Криміналістична характеристика шахрайств. Питання, які вирішуються при виробництві експертиз з біологічними виділеннями, підозрілими на слину, сперму та ін біологічні рідини людського організму.
Правила вилучення предметів зі слідами підозрілими на кров на місці події.
Поняття про додаткові фактори пострілу, методи їх виявлення в зоні вхідного вогнепального поранення.
Можливості судово-медичної експертизи при дослідженні волокон, підозрілих на волосся.
Структура постанови про призначення судово-медичної експертизи трупа і основні (базові) питання, що виносяться слідчим при призначенні подібних експертиз.
Поняття про дистанції пострілу, поняття про пострілі в притул, з близької або неблизького відстані.
Основні питання, які вирішуються при проведенні судово-медичної експертизи живої особи з приводу тілесних ушкоджень.


12.Розподіл балів які отримують студенти
Модуль 1. Поточний контроль та самостійна робота
Модуль 2
ІНДЗ Модуль 3
Підсумкова атестація Сума
ЗМ 1
КР 30 залік- 30 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 10 6 6 6 6 6 По завершені визначається рейтинг знань в межах 100 бальної шкали.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену,курсового проекту (роботи), практики для заліку
90-100 А відмінно зараховано
82-89 В добре 74-81 С 64-73 D задовільно 60-63 Е 35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
13. Методичне забезпечення
конспект лекцій з дисципліни.

14. Рекомендована література
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 30.– Ст. 141.
Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 року №2341-І // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – стор. 131.
Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-13. – Ст. 88.
Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р., № 565-12 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. - Ст. 20
Концепція судово-правової реформи в Україні: Схвалена постановою Верховної Ради України 28 квітня 1992 р. // Голос України. – 1992. –12 серпня.
Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. – № 48. – Ст.650.
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10 травня 2006 р. №361/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 19. – Ст. 1376.
Зінін А.М., Дубягін Ю.П. Фіксація ознак зовнішності трупів. М.: ВНДІ МВС СРСР, 1976.
Судова медицина. Підручник (за ред. А.С.Лісового), К., Юрінком Інтер, 1999.
Марчук А.І. Судова медицина (курс лекцій), К., «Генеза», 1997.
Тагаев Н.Н. Судебная медицина (под общ. Ред. Проф. А.М.Бандурки). – Харьков: Факт.- 2003.-1253 с.
Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть. Днепропетровск. «Пороги», 1992.
Білецький Є.М., Білецька Г.А. Судова медицина та психіатрія. Київ, Юрінком Інтер, 2004. 190 с.
«Гражданское право» в 2-х томах, учебник под ред. Суханова Е. М., «ВЕК», 1994.
«Гражданский процесс»: учебник под ред. Мусина В.А., Чечиной Н.А., Чегота Д.М.- 1994.
Дідковська С.П. Огляд місця випадку при розслідуванні справ про насильну смерть. Київ, 1980
Осмотр места происшествия: Справочник следователя.- Л.: Юрид.лит., 1982.
Лабораторные и специальные методы исследования в судебной медицине: практическое руководство (Под ред. В.И. Пашковой и В.В.Томилина). М.: Медицина, 1975.
Судебно-медицинская экспертиза: Справочник для юристов. М.: Юрид. лит., 1980.
Кримінальне право Україні. Загальна частина. Харків. Право. 1997.
Полиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. М., Юр.лит.,1973.
Рощин А.И., Беленчук П.Д., Омельченко Г.Р. Книга криминалиста. К.: Украина, 1995. 413 с.
Сапожников Ю.С., Гамбург А.М. Судебная медицина. К.: Вища школа, 1980. 328 с.
Скопин И.В. Судебно-медицинское исследование повреждений рубящими орудиями. Саратов, 1960.
Солохин А.А., Солохин Ю.А. Судебно-медицинские аспекты травмы от падения с высоты. М., 1993.- 30 с.
Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии /Под ред. А.А.Матышева, В.И. Витера. С.-Петербург-Ижевск, 1993.
Судова медицина. Підручник (за ред. А.С.Лісового). Київ, Юрінком Інтер, 1999. – 479 с.
15. Інформаційні ресурси
1. http://www.naiau.kiev.ua/naiau/tslc/index.php
2. http://www.nbuv.gov.ua/
3. http://rada.gov.ua/laws/main/a#Find
4. http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/index
5. http://www.kmu.gov.ua/control/
6. http://uk.wikipedia.org/wiki/

Приложенные файлы

  • docx 608711
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий