ох праця


Атестація робочого місця за умовами праці – це
1) комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, які впливають на здоров’я і працездатність працівників у ході трудової діяльності.
Без чиєї згоди не можуть звільнити неповнолітнього з роботи.
3. Без згоди комісії у справах неповнолітніх
В системі законодавства щодо гігієни праці ключове місце займає закон
6)"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",
В результаті порушення працівником вимог охорони праці відбулось пошкодження матеріальних цінностей виробництва. Працівника притягнуто до відповідальності:
в) матеріальної
В який термін роботодавець повинен розглянути і затвердити акти за формою Н–1 або НПВ?
4 1 добу
В яких одиницях нормується штучна освітленість?
3 в люксах.
В яких одиницях вимірюється поглинута доза іонізуючого випромінювання?
1. Грей;
В які терміни проводиться перевірка знань посадових осіб?
1. Не рідше одного разу на 3 роки
В якій точці нормується мінімальне значення КПО?
2) розташованій на перетині вертикальної площини характерного перерізу приміщення і умовної робочої поверхні
В якій зоні необхідно розташовувати повітрозабірні пристрої в місцях, де повітря не забруднене пилом та газами
1. не нижче 2 м від рівня землі
В якому випадку проводиться позаплановий інструктаж
4. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів
В якому розмірі компенсується період тимчасової непрацездатності працівникові, який при нещасному випадку перебував у стані сп’яніння ?
3) не компенсується взагалі
Види зовнішнього контролю за станом охорони праці на підприємстві
2. Регіональний, громадський, страховий, відомчий
Види дисциплінарної відповідальності за порушення вимог охорони праці
1. догана, пониження в посаді, переведення на нижче оплачувану роботу на термін до 3 місяців, звільнення.
Вищий державний органу правління охороною праці це:
3. Кабінет Міністрів
Від чого залежить небезпека ураження людини електричним струмом?
Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом?
4. Частоти струму; 5. Виду струму.
Від чого залежить розряд зорової роботи?
2. Від розміру об’єкта розрізняння.
Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 шкідливі та небезпечні фактори поділяються на такі групи
3. Фізичні , хімічні, біологічні, психофізіологічні, соціальні
Відповідно до ДБН В.2.5.28-2006 нормоване значення КПО визначається в залежності від:
1. Розряду зорової роботи
Відповідно до норм технологічного проектування ОНТП 24 – 86 приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються на наступні категорії :
2. А, Б, В, Г, Д,;
Відповідно до санітарних норм, якщо на одного працівника припадає менше 20 м3 об’єму приміщення , то мінімальна кількість повітря, яка повинна подаватися на одну людину (працівника) складає:
1. 30 куб м
Відповідно до санітарних норм, якщо на одного працівника припадає більше 20 м3 об’єму приміщення , то мінімальна кількість повітря, яка повинна подаватися на одну людину (працівника) складає:
2. 20 куб м
Вказати позначення повітряно-пінного вогнегасника
4. ВПП–5Всі наступні виробничі фактори можуть спричинити професійні захворювання крім
2. використання особливо небезпечних отруйних речовин в технологічному процесі;
Головні принципи державної політики в області охорони праці
2. пріоритет життя і здоров’я працівників порівняно з результатами виробництва, а такожповнавідповідальністьвласниказастанохоронипрацінапідприємстві;
Гранично – допустима концентрація шкідливої речовини 100 мг/м2, який клас небезпеки даної речовини?
1. І – клас небезпеки;
Гранично – допустима концентрація шкідливої речовини 0,5 мг/м2, який клас небезпеки даної речовини?
3. ІV- клас небезпеки.
До якої категорії за пожежною небезпекою відноситься приміщення де зберігають балони з горючими газами?
4. Категорія – А.
До якої категорії за пожежною небезпекою відноситься приміщення де зберігають балони з негорючими газами?
3. Категорія – Г;
До якої категорії належать роботи, які виконують сидячи та супроводжуються незначним фізичним навантаженням?
1. Легка;
Для розрахунку повітрообміну за надлишковим теплом використовують формулу:
2. L= Σ Qнадл/ c ρ (tвн – tзовн )
Длячогостворюєтьсясистемауправлінняохороноюпраці (СУОПГ) ?
2. задлязбереженняжиття і здоров’япрацівників, підвищенняпродуктивностіпраці;
Для яких категорій працівників встановлена пряма заборона роботи у нічний час?
3) особам молодшим 18 років;
З яких умов вибирають вентилятор при конструюванні вентиляційної установки
1. За коефіцієнтом корисної дії
З яких причин є найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?
3) організаційних;
З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від надлишкової вологи ?
1. Нижньої
З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від надлишкових тепловиділень?
2. Верхньої
З якої зони виробничого середовища слід відбирати повітря при вентиляції приміщення від токсичних виділень випарів органічних речовин?
3. 60 % повітря з нижньої зони приміщення та 40 % – з верхньої
З якою метою визначають вибухонебезпечну зону?
3. для встановлення простору, в якому є або можуть з’явитися вибухонебезпечні суміші.
З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?
2) 16;
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати
3) 59 календарних днів
За постійне запізнення на зміну працівника може бути притягнуто до відповідальності:
а) дисциплінарної,
За рахунок чого відбувається природна вентиляція?
3. Через різницю густини зовнішнього та внутрішнього повітря
За якою формулою здійснюють оцінку сумарного впливу шкідливих речовин на працівника при вмісті у повітрі робочої зони одночасно декількох шкідливих речовин односпрямованої дії:
3. ++ +…+ 1;
Законодавством дозволяється прийняття на роботу працівників віком від:
а)16 років
Зануленням відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 вважають:
2. заплановане з’єднання неструмопровідних частин електрообладнання з нульовим провідником, які можуть опинитись під напругою в результаті пошкодження ізоляції
Захисне заземлення – це:
2.навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмопровідних частин електрообладнання, які випадково можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції;
Зона А захисту блискавковідводу – простір, всередині якого об’єкт захищений від прямого удару з надійністю:
1. 99,5 %
Якою формулою зв’язані повний, динамічний і статичний тиск повітря?
1р=рст. + рдн.;
За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря у приміщення гарячих цехів металургійних виробництв,
2.За кількістю виділень шкідливих речовин
За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в технологічні цехи хімічних виробництв
2.За кількістю виділень шкідливих речовин
За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в аудиторії і лекційні зали
3. За кількістю людей в приміщенні.
За якими даними в першу чергу проводять розрахунок подачі необхідної кількості повітря в книгосховищах бібліотек
1. За кількістю тепловиділень
За якими критеріями здійснюється гігієнічна оцінка вібрації, що діє на людину у виробничих умовах відповідно до ГОСТ 12.1.012–90
2) частотний аналіз нормованого параметра, інтегральна оцінка за частотою нормованого параметра, доза вібрації
За якими метеорологічними показниками мікроклімату виробничого середовища нормуються оптимальні умови праці?
3.температура, швидкість руху і вологість повітря
За якими показниками проводиться нормування шуму?
3. за граничним спектром (октавними смугами) та за загальним рівнем шуму з корекцією “А” (дБА), яка відображає підвищену чутливість органів слуху до середньо- та високочастотних звуків.
За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?
2) НПВ;
Завдання системи вентиляції?
Система вентиляції повинна:
3. забезпечувати санітарно-гігієнічні умови праці.
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати
3. 59 календарних днів
І розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення
1. менше 0,15 мм
VIIІ розряд зорової роботи при еквівалентному розмірі об'єкта розрізнення
1. не залежить від розміру.;
Ким проводиться вступний інструктаж?
1. Спеціалістом служби охорони праці.
Коли дозволено відсторонювати працівника від роботи?
1) якщо він (вона) є в нетверезому стані;
Коли проводиться позаплановий інструктаж:
4. При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів
Коли створюється службаохоронипрацінапідприємствівиробничоїсфери2. Прикількостіпрацівників 50 і більше;
Коли створюється служба охорони праці на підприємстві невиробничої сфери
2. При кількості працівників 100 і більше
Компенсація за понаднормові роботи
2. оплата у збільшеному розмірі – перші 2 години в 1,5 рази, наступні 2 години – в подвійному
Легкозаймисті рідини – це рідини в яких температура спалаху:
2. <61 оС;
Логарифмічний рівень звукового тиску визначається за формулою:
1. L1 = 101g ;
Методи аналізу виробничого травматизму поділяються на такі основні групи
Імовірнісно-статистичні, детерміністичні
Мінімальна щорічна відпустка становить із збереженням заробітної плати
в) 24 календ. дні
На кого покладають відповідальність за заходи пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт?
1.керівників цехів, підприємств.
На кого покладається відповідальність за здійснення управління охороною праці підприємства та в підрозділах
1) На роботодавця
На скільки груп поділяються небезпечні і шкідливі фактори?
3. 5;
На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини?
2. 2;
На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?
5. 4;
На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з "Правилами будови електроустановок" (ПБЕ)?
3. 4;
На скільки категорій поділяються приміщення за небезпекою електротравм?
2. 3.
На скільки класів поділяються пожежі відповідно до ISO № 3941-77 та ГОСТ 27331-87
4. 5;
На скільки класів поділяють пожежовибухонебезпечний пил?
3. 4 класи: І і ІІ класи - вибухонебезпечний, ІІІ і IV класи – пожежонебезпечний пил
На скільки об’єм витяжки повинен перевищувати потік припливного повітря у виробничих приміщеннях, де виділяється значна кількість шкідливих газів, випарів, пилу?
3. На 10 %
На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю згідно ДБН В. 1.1.- 7-2002?
4. 8;
На протязі якого терміну комісія з розслідування повинна розслідувати обставини і причини нещасного випадку і скласти акт за формою Н-1
3. 3 доби
На які категорії поділяються приміщення за тепловиділеннями?
На які категорії поділяються приміщення за тепловиділеннями?
2. гарячі (приміщення з надлишком тепла понад 20 кКал/м3  год.)., холодні (приміщення з надлишком тепла до 20 кКал/м3  год.)
На які категорії відповідно ГОСТ 12.1.012–90 поділяються вібрації, що впливають на операторів різних машин?:
3 1, 2, 3
На які періоди поділяється рік при нормуванні умов мікроклімату?
2. теплий (середньодобова температура повітря зовнішнього середовища не менша +10°С), холодний (середньодобова температура повітря менша+10 °С)
На які підприємства поширюється дія Закону України «Про охорону праці» ?
3. Навсідержавніпідприємства, установи і організації, якіпрацюють в усіхгалузяхгосподарства.
На якій відстані від викидних каналів витяжної вентиляції необхідно розташовувати повітрозабірні пристрої:
2. по висоті – не ближче 6 м і по горизонталі – не ближче 25 м.
Небезпека ураження найбільша, якщо струм протікає шляхом:
2. ліва рука – ноги.
Необхідна потужність електродвигуна вентилятора визначається за формулою, кВт:
1. Nвент= L× Н× К /3600×102×
Обов’язковий медичний щорічний огляд при прийнятті на роботу неповнолітніх повинен повторюватись до:
а) 21 рік
Одиниці виміру сили світла:
Сила світла вимірюється у:
3. канделах;
Одиниці виміру світлового потоку
4. люменах.
Первинні прояви удару блискавки
1. Термічні, електричні, механічні
Під ультразвуком розуміють коливання з частотою?
3. Вище 20 000 Гц.
Повітря після очищення через повітропроводи (витяжку) виводиться на висоті не менше ніж :
3. 1 м над гребенем даху.
Поріг больової чутності (найбільша сила звуку, яку може витримати людина) складає:
1 Р = 2102 Па, I = 102 Вт/м2
Порядок дій при ураженні потерпілого електричним струмом
2. Звільнити потерпілого від дії струму і якщо він у свідомості йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря.
При прийнятті на роботу ІТР термін випробовування становить 1 місяць?
так
При розрахунку напору насоса втрати тиску на тертя в трубопроводі розраховуються за формулою:
1.
При розрахунку напору насоса втрати тиску на місцевих опорах в трубопроводі розраховуються за формулою
3.
При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?
1) 2 і більше;
При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати :
а) 7 годин при тижневій нормі 40 годин
При якійчисельностіпрацюючихстворюєтьсяслужбаохоронипрацінапідприємстві?
5) 50
Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа)
4. 5;
Примусовий організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні називається:
3. Вентиляція
Принцип нормування шуму
1. на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів звукового тиску ) в октавних смугах частот.
Про що містить відомості паспорт робочого місця
2.про робоче місце, найменування моделі устаткування, коефіцієнт завантаження обладнання, найменування професії осіб, що виконують виробничі завдання на даному робочому місці;
Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?
1) 3;
Протягом якого часу комісія з розслідування аварій зобов'язана розслідувати і скласти акт за встановленою формою?
2. 10 робочих днів.
Протягом якого часу слід провести спеціальне розслідування нещасного випадку?
1. -10 робочих днів.
Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-1 (доби)?
1) 1;
Проходження електричного струму через організм людини нерідко приводить до електротравм, котрі умовно поділяють на наступні підгрупи:
2.місцеві та загальні;
Рекомендована швидкість руху повітря в повітрообмінному трубопроводі складає (в м/с)
4 > 6-12 м/с
Рівень шуму для операторів ЕОМ не повинен перевищувати, дБ
2. 30;
Розрахувати нормативне значення вентиляції в аудиторії. Об’єм приміщення 200 куб.м. Кількість студентів 30 чол 20*30=600 куб м/годСистема органiзацiйних заходiв та технiчних засобiв, що запобiгають виробничому травматизму і професійних захворювань шляхом обмеження впливу на працюючого небезпечних виробничих факторiв це :
а)техніка безпеки
Скільки є видів захисту від дотику до металевих неструмопривідних частин електрообладнання?
4. 2;
Скільки існує видів самозаймання?
2. 3 види
Скільки категорій осіб щодо ризику іонізуючого опромінення виділяють НРБУ-97 ?
2. 3
Скільки розрядів зорової роботи встановлюють ДБН?
3. 8
Скільки чинників необхідно для виникнення горіння?
3. 3;
Складовічастининаукиохоронапраці2. Правовiтаорганiзацiйнiаспекти, виробничасанiтарiя, технiкабезпеки, пожежнабезпекаСпеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державне управління охороною праці? 1) так 2)ні
Спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державний нагляд з питань пожежної безпеки? 1) так 2)ні
Спеціально уповноважений орган з питань гігієни праці здійснює державний нагляд з питань виробничої санітарії? 1) так 2)ні
Служба охорони праці формується при чисельності працівників підприємства виробничої сфери більше 50?
1) так
Сумарна вага вантажу, переміщеного протягом години жінкою не повинна перевищувати
2.350 кг – з робочої поверхні і 175 кг з підлоги
Терміни проведення навчання керівних працівників з охорони праці
2. один раз в 3 роки
Тест-задача: При виділенні вологи кількість припливного повітря визначають за формулою:
2.;
Визначити необхідну кількість припливного повітря при кількості вологи 5 кг/год, вологості повітря: в приміщенні 5,60г/кг, зовні 4,4 г/кг=1.205 при +20 С та 760ммрт. ст.
Тест-задача: При виділенні шкідливої речовини кількість припливного повітря визначають за формулою:
3..
Визначити необхідну кількість припливного повітря при виділенні шкідливої речовини (метанол) в кількості 1 кг/год, ГДК 5 мг/куб. м, концентрації шкідливої речовини в атмосферному повітрі 0,5 мг/ куб м
Фільтруючий протигаз не можна застосовувати ?
1) при концентрації кисню менше 18
Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на працівника по сумісництву при чисельності працівників підприємства виробничої сфери:
в) від 25 до 50
Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?
4) державний інспектор Держгірпромнагляду;
Хто призначається головою комісії по розслідуванню нещасного випадку?
4.Керівник (спеціаліст) служби охорони праці
Хто здійснює державне управління охороною праці відповідно до статті 31 Закону України про охорону праці?:
1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Держгірпромнагляд).
Хтоздійснюєдержавнеуправлінняохороноюпраці ?: Державнеуправлінняохороноюпраціздійснюють:
Спеціальноуповноваженийцентральнийорганвиконавчоївлади з наглядузаохороноюпраці (Держгірпромнагляд).
Хто здійснює фінансування охорони праці на підприємстві?
1. Місцеві органи державної адміністрації.
Хто очолює комісію із спеціального розслідування групового нещасного випадку
2 посадова особа територіального органу ДержгірпромнаглядуХто проводить інструктаж з безпеки праці на робочому місці?
4) керівник робіт.
Хто проводить первинний і повторний інструктажі з охорони праці?:
2. Безпосередній керівник робіт.
Хто проводить цільовий інструктаж з охорони праці:
3.Безпосередній керівник робіт.
Чи допускаються заміни відпустки грошовою компенсацією?
3) так, при звільненні працівника чи службовця.
Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці?
3. Має
Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні та у св'яткові дні
2. Не можуть.
Чи потрібно оформляти акт за формою Н-1 на нещасні випадки не повязані з виробництвом?
3) необхідно;
Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000 В при потужності генератора (трансформатора) 100 кВА і менше (Ом)?
1) 10;
Ширина шляхів евакуації повинна бути не меншою (м):
1. 1;
Шкідливі речовини відносяться до надзвичайно небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони
1 <0,1 мг/куб.мШкідливі речовини відносяться до особливо небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони
2 0,1- 1 мг/куб.мШкідливі речовини відносяться до помірно небезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони
3 1,1-10 мг/куб.мШкідливі речовини відносяться до малонебезпечних при величині ГДК в повітрі робочої зони
4 10 мг/куб.мЩо визначає термін “граничнодопустима концентрація” (ГДК):
2. концентрацію речовини в повітрі робочої зони, яка при щоденній роботі протягом 8 годин чи при іншій тривалості, але не більше 40 год. за тиждень протягом усього робочого стажу не може викликати захворювання чи відхилення у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами досліджень в процесі роботи чи у віддалені періоди життя сучасного та майбутнього поколінь;
Що відносять ПБЕ до особливо небезпечних приміщень?
1. Де відносна вологість 100%.
Що враховують нормовані значення КПО?
2. коефіцієнт світлового клімату за формулою:
еN = енmN;
Що означає термін «вогнестійкість будівельних елементів та конструкцій»
3 здатність зберігати несучу спроможність, а також чинити опір нагріванню до критичної температури, утворенню наскрізних тріщин та поширенню вогню
Що таке вентиляція?
Вентиляція – це:
2. Примусовий організований і регульований обмін повітря, який забезпечує видалення з приміщення повітря, забрудненого шкідливими речовинами (гази, пари, пил), а також для покращення метеорологічних умов в приміщенні
Що таке вибухонебезпечна зона класу 0 ?
1. Це простір, в якому вибухонебезпечне середовище присутнє постійно або протягом тривалого часу.
Що таке пожежовибухонебезпечний пил І класу?
3. пил, НКМ якого до 15 г/м3(пил сірки, цукру, каніфолі, магнію, алюмінію, сухого молока, титану).
Що таке еквівалентний розмір об'єкта розрізнення
1. це розмір рівнояскравого кола на рівнояскравому фоні, який має той самий пороговий контраст, що і об'єкт розрізнення при даній яскравості фону.
Що таке кратність повітрообміну?
1. відношення продуктивності (об’єму повітря, що подається в приміщення) нагнітального повітропроводу до продуктивності всмоктувального повітропроводу вентиляційної системи;
Що таке напруга кроку?
1. Це різниця потенціалів між стопами ніг на відстані кроку 0,8 м в зоні розтікання струму.
Що таке паспорт робочого місця?
3. типовий документ, у якому наведено відомості про регламентацію організації праці на робочому місці
Що приймається за малу напругу постійного струму?
2. Напруга нижча 42В;
Що приймається за умовну робочу поверхню при розрахунках освітлення?
3 горизонтальна поверхня на висоті 0,8 м від підлоги
Щотижневий нормативний час роботи становить:
б) 40 годин
Шум, як негативний виробничий фактор, приводить до наступних наслідків:
2. втомлення слуху і шумових травм, пониження рівня мінімальної чутливості, впливає на центральну нервову систему ( в працюючого сповільнюється реакція на подразнення, знижується увага), діє на фізіологічні процеси (в працюючого звужуються капіляри, підвищується артеріальний тиск, виникають перебої в роботі серцево-судинної діяльності);
Як довго зберігається акт по формі Н-1?
3. 45 років
Як поділяються будівельні конструкції за вогнестійкістю згідно вимог ДБН В 1.1-7-2002?:
2. на вісім ступенів (I, II, III, IIIa, IIIб, IV, IVa, V);
Як поділяються приміщення за небезпекою ураження електричним струмом1. Без підвищеної небезпеки, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні.
Яка величина найменшого постійного струму, за якого людина вже не може самостійно керувати м'язами крізь які протікає струм (пороговийневідпускаючий струм)?
2. 50-80 мА.
Яка величина постійного струму викликає явище фібриляції серця?
3. 300 мА.
Яка мінімальна тривалість відпустки для неповнолітніх?
3) календарний місяць;
Яка мінімальна тривалість відпустки для працівників та службовців?
4) не менше 24 календарні дні.
Яка може бути компенсація за роботу у вихідні дні?
1) оплата у подвійному розмірі;
Яка напруга не є небезпечною для людини, працюючої в сухому виробничому приміщенні?
1. Нижче 36В
Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму (В)?
1) 12;
Яка нормативна тривалість робочого тижня?
3) 40 год;
Яка оплата передбачена для робіт у нічний час?
3) у підвищеному розмірі не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час.
Яка оптимальна вологість повітря у виробничих приміщеннях
1. 60-40%
Яка оптимальна швидкість руху повітря у виробничих приміщеннях в холодний період року?
1.0,0 – 0,2 м/с
Яка періодичність повторного інструктажу для робіт з підвищеною небезпекою?
3) один раз в 6 місяців;
Яка періодичність повторного інструктажу на звичайних роботах?
2) один раз в 3 місяці;
Яка повинна бути максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника, для громадських будівель (м)?
2. 20;
Яка тривалість робочого тижня для неповнолітніх 16-18 років?
3) 36 год;
Яка тривалість робочого тижня для осіб віком 15 років?
1) 24;
Яка швидкість поширення полум’я горіння характерна для вибуху?
3) сотні м/с;
Яке визначення охорони праці є правильним
4. Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності
Яке значення не може перевищувати допустимий рівень пожежної небезпеки для людей
5. 10-6;
Який вид відповідальності працівників за порушення законодавства з охорони праці передбачає стягнення штрафу?
2. Адміністративна.
Який вид інструктажу проводять з працівниками цеху, в якому проведено зміну технологічного процесу?
в) повторний
Який вид інструктажу проводять з студентами групи, які прийшли на екскурсію на підприємство?
а) вступний
Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?
1. вступний
Який вид іонізуючого випромінювання має найвищу проникливу здатність?
2. γ - випромінювання;
Який документ встановлює вимоги до параметрів мікроклімату виробничого приміщення?
1.ДСН 3.3.6.042-99 та ГОСТ 12.1.005-88
Який документ встановлює санітарно-гігієнічні вимоги до повітряного середовища ?
1.Санітарні норми СН 245-
Який документ регламентує необхідний час евакуації людей (хв) із громадських і виробничих будівель?
2. СНиП ІІ-2-80.
Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?
1) трудовий договір;
Який дотик до струмопровідних частин найнебезпечніший?
4. Двохфазний до трьохфазної мережі.
. Який з інструктажів з охорони праці не проводиться на робочому місці?
1. Вступний.
Який з цих вогнегасників вуглекислотний?
5. ВВБ–7.
Який максимальний розмір штрафу можна накласти на працівника за порушення вимог охорони праці?
3.5 % заробітної плати;
Який метод розрахунку штучного освітлення дозволяє врахувати як прямий світловий потік, так і відбитий від стін та стелі, робочої поверхні?
3. Метод коефіцієнту використання світлового потоку.
Який опір ізоляції повинен бути для побутових електроспоживачів?
2. 1000 кОм;
Який прилад використовується для вимірювання відносної вологості?
3.гігрометр;
Який прилад використовується для вимірювання швидкості руху повітря?
3. кататермометр
Який розрахунковий опір тіла людини
1.1000 Ом
Який фактор не пов'язаний з пожежою?
4. Електромагнітні випромінювання.
Який час вважається нічним?
2) з 22 до 6 год;
Який шум (за частотою) найбільш шкідливий для організму людини
3.ВисокочастотнийЯким повинен бути опір заземлюючого пристрою електроустановок, що живляться від мережі напругою більше 1000 В, в мережах, ізольованих від землі?
2. не більше визначеного з виразу Rзн 125 / I3 і приймається розрахунковим, але не більше 10 Ом.
Яким документом регламентуються граничні величини шуму на робочих місцях?
1) ГОСТ 12.1.003-89 та ДСН 3.3.6.037– 99.
Яким повинен бути розмір одноразової допомоги сім'ї у разі смерті потерпілого?
У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не менше:
3. П'ятирічного заробітку потерпілого.
Яким терміном називається природна організована вентиляція?
Організована природна вентиляція називається:
2. Аерація;
Якими є значення пороговогоневідпускаючого струму (найменший струм, за якого людина вже не може самостійно керувати м'язами крізь які протікає струм, і звільнитися від захоплених руками предметів) ?
2.10-15 мА при змінному струмі і 50-80 мА при постійному
Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації хімічних речовин (ГДК)?
5. ГОСТ ССБП, санітарними нормами.
Якими приладами вимірюється швидкість руху повітря?
3. Анемометри, кататермометри
Якими приладами вимірюється освітленість робочого місця
4 Люксметрами
Якою формулою зв’язані повний, динамічний і статичний тиск повітря?
1р=рст. + рдн.;
Якщо у виробничому приміщенні виділяються гази та випари з густиною, яка перевищує густину повітря, то загальнообмінна вентиляція повинна забезпечити видалення
1. 60 % повітря з нижньої зони приміщення та 40 % – з верхньої
Які аварії відносяться до аварій І категорії ?
3. аварії, внаслідок яких загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.
Які вибухонебезпечні зони утворюють пилоповітряні середовища, згідно яким здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ?
2. 20, 21, 22;
Які види дій справляє електричний струм, проходячи через тіло людини ?
2 термічну, електролітичну, механічну та біологічну;
Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?
5. 0,5%.
Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою?
1. Вуглекислотні вогнегасники
Які вогнегасники не застосовують для гасіння електрообладнання під напругою?
1. пінні;
Які головні фактори визначають важкість враження людини електричним струмом?
2.величина (сила) струму, вид струму (змінний чи постійний), частота, індивідуальні особливості організму, мікроклімат в приміщенні, схема підключення працівника в електричне коло;
Які джерела світла найбільш нагадують за спектром денне світло?
1.лампи розжарювання;
Які є види інструктажів Існують наступні види інструктажів:
3. вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий;
Які є обмеження для тривалість понаднормових робіт?
3. не більше 120 годин на рік за погодженням з профспілковим комітетом
Які класи вибухонебезпечних зон розрізняють?:
3. 0, 1, 2; 20, 21, 22.
Які органидержавногонаглядуслідкуютьзаохороноюпрацізгідно СУОП2.Держгірпромнагляд, ДержавнийкомітетУкраїни з ядерноїтарадіаційноїбезпеки, органипожежногонаглядуГоловногоуправлінняпожежноїохорониМіністерстванадзвичайнихситуаційУкраїни, органитазакладисанітарно-епідеміологічноїслужбиМіністерстваохорониздоров’яУкраїни;
Які роботи вважаються важкими?
1. при витраті енергії більше 250 ккал/год;
Які роботи вважаються легкими?
2. при витраті енергії до 150 ккал/год;
Які роботи вважаються середньої важкості?
1. при витраті енергії до 250 ккал/год;
Які розрізняють класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу
3. 1 клас (оптимальні), 2 клас (допустимі), 3 клас (шкідливі), 4 клас (небезпечні або екстремальні).
Які типи приміщень виділяють ПУЭ (ПБЕ) за чинниками виробничого середовища?
2.- нормальні, гарячі, сухі, вологі, сирі, особливо сирі, запилені, приміщення з хімічно агресивним або біологічним середовищем;
Які чинники відносять до кількісних показників виробничого освітлення?
1. Сила світла, освітленість, світловий потік, яскравість;
Які чинники відносять до основних якісних показників зорових умов роботи?
2. фон, контраст між об’єктом і фоном, видимість, показник осліпленості, коефіцієнт пульсації освітленості
Яку величину не повинен перевищувати електроопір заземлюючих пристроїв в будь-яку пору року в установках з напругою до 1000 В ?
2.4 Ом при потужності джерела живлення більше 100 кВА і 10 Ом при потужності джерела живлення менше 100 кВА;
Яку максимальну масу вантажу дозволено підіймати жінкам одноразово?
2. 7 кг;
Яку максимальну масу вантажу дозволено підіймати неповнолітнім юнакам одноразово?
2. 12-16 кг не частіше 2 раз на годину
Яку формулу використовують для розрахунку повітрообміну за виділеннями шкідливих випарів та газів
1. L= Σ Gнадл/ (CГДК р.з – CГДК атм.пЯку формулу використовують для розрахунку повітрообміну за надлишковим виділенням вологи
3. L= Σ Wнадл/ ρ (dвн – dзовн )
Для розрахунку повітрообміну за надлишковим теплом використовують формулу:
2. L= Σ Qнадл/ c ρ (tвн – tзовн )

Приложенные файлы

  • docx 675213
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий