плани практичних занять


ННІ іноземної філології
Плани практичних занять
із курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
З них: 4-й семестр, 12 занять (11 практичних, 1-ПМКР), 3 лекції,
1 консультація, іспит
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯТема 1. Державна мова — мова професійного спілкування (2 год.)
План
Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.
Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового й розмовного стилів.
Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.
Практична частина
1.Спишіть текст, розставивши у ньому пропущені розділові знаки. Сформулюйте основну думку тексту.Визначте стилістичні особливості.
Грінченків словник
Багато відтоді води спливло зміни у світі сталися грандіозні епоха народила тисячі й тисячі нових понять нових слів що їх годі було б шукати в словнику Бориса Грінченка, Нове життя нового прагне слова цілком зрештою природний процес розвитку. Та все ж вслухаючись у розбурханий багатоголосий гомін нової доби ми віддаємо належне і славетному нашому ветеранові словникові що й нині всюди знаний як словник Грінченків той що з синівською сумлінністю з дивовижною як на тодішні можливості повнотою зібрав усе, що на той час вродило квітчасте поле живої української мови.
Словник зафіксував мовби самі оті “моменти вічності” коли думка людська кристалізується в слові... Багатовіковий досвід трудового люду його творча снага сила духу біль і гнів боротьба страждання мрії все це зафіксовано в слові в народній пісні думі прислів'ї повнозерному народному афоризмі (О. Гончар).
2.Ознайомтесь з рядками давньоруського тексту-повчання. Визначте його мовні особливості. У чому полягає ораторська майстерність Володимира Мономаха. Чому досі промова не втратила своєї актуальності?
З повчання Володимира Мономаха дітям
Я, недостойний, дідом своїм Ярославом Мудрим і батьком своїм і матір'ю своєю з роду Мономахів був наречений руським іменем Володимир. Сидячи на санях, тобто збираючись уже помирати, звертаюсь до вас із цим словом. Діти мої або хто інший, слухаючи мою грамотицю, не посмійтесь над нею, а прийміть її до свого серця, і не лінуйтеся, а щиро трудіться.
Що таке людина, як подумаєш про це? Велика розумом людина, та не може осягнути вона всіх чудес землі. Дивіться, як усе мудро влаштовано в світі: як небо влаштоване, або як сонце, або як місяць, або як зірки, і тьма, і світло, і земля як на водах покладена. Господи, завдяки волі твоїй! А звірі, а птиці різні, а риби всілякі! І цьому диву подивуємося, як створено людину і які різні та багатоликі людські обличчя; якби і всіх людей зібрати, то кожен має свій вид і образ обличчя. І тому подивуємося, як птиці небесні із раю-вирію летять, і перш за все до нашого дому, але не поселяються в одній країні, а сильні й слабі розлітаються по всіх землях, щоб наповнилися щебетом ліси й поля. Все це дано людям на користь, на їжу і на радість їм. І знов скажемо: великі блага послано нам, грішним людям. Ті ж птиці небесні: коли їм велено, то заспівають і звеселяють людей, а коли ні - то, маючи і мову свою, оніміють.
Прочитавши отсі слова, діти мої, похваліть Творця всього земного й небесного, а все, що далі, - то мого слабого розуму повчання. Перш за все не забувайте убогих, а яко можете, по силі годуйте їх і подавайте сиротам. І вдову захистіть, не дайте сильним губити людину. Хто б то не був, правий чи винний перед вами, не вбивайте і не веліть убивати його; якщо і завинив хто в смерті, не губіть християнської душі.
3. Прочитайте виразно тексти. Знайдіть “дане” і “нове”. Як правильний порядок речень (логічність) використано при написанні фольклорних творів? Визначте їх основну думку і жанр.
ЛІНИВІ МРІЇ
Ішов бідний чоловік полем, побачив під кущем зайця та й думає: “А що, як я вб'ю цього зайця, продам і куплю собі свинку. А свинка виросте та й приведе дванадцятеро поросята. Коли ж поросяча виростуть та приведуть кожне по дванадцятеро, тоді я продам їх та куплю теличку, а теличка виросте та приведе бичка, а потім ще бичка, а бички стануть волами. Попродам я волів та поставлю хату, оженюся і буде в мене два сини. Сини робитимуть, а я тільки буду порядкувати... Ні, не так треба робити, а ось так!”
Та так дуже гукнув “Ось так!”, що заєць злякався і втік. Утекли із зайцем і хата, і сини, і все добро.
Д/З: .Запишіть українські відповідники до поданих фразеологізмів:
Быть на посылках; от корки до корки; черная кошка пробежала; пресечь в корне; яблоку негде упасть; мал золотник, да дорог; для отвода глаз; факты вопиют; мели, Емеля, твоя неделя; нечего и думать.
Тема 2. Основи культури української мови (2 год.)
План
Основні вимоги до професійного комунікатора.
Культура мови і культура мовлення. Комунікативні ознаки мовлення.
Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.
Практична частина
Перевірка виконаного домашнього завдання.
1. Тестові завдання
Форма реалізації мови, що виражається за допомогою звуків і являє собою процес говоріння – це:
a). Професійне мовлення b). Етикетне мовлення c). Усне мовлення
d). Ділова мовлення e). Писемне мовлення Головна ознака літературної мови:
a). Послідовність b). Варіативність c). Логічність
d). Унормованість e). Черговість Пишуться з великої букви і беруться в лапки іменники, що є власними назвами…
a). Книжок, газет, журналів, кінофільмів, кораблів, заводів тощо b). Країн, міст, вулиць, морів, океанів тощо c). Назви тварин, назви кінотеатрів, вулиць, заводів, міністерств
d). Державних органів, міжнародних організацій, прізвища, імена, по батькові людей, клички тварин тощо e). Державних нагород, вулиць, назви рослин Виберіть рядок, де використано фразеологізми, які походять із професійного мовлення
a). Обминати гострі кути, не з лякливого десятка b). Бути під тиском, з космічною швидкістю c). Дійти спільного знаменника, собаку з»їсти
d). Поставити питання руба, прикусити язика e). Раціональне зерно, зірка першої величини Стилістичні норми передбачають…..
a). Правильну вимову на наголошування слів b). равильнее творення і вживання слів правильну будову словосполучень, речень c). Певні мовні засоби відповідно до стилю мовлення
d). равильнее написання слів e). Вживання слів відповідно до їх значення Підкресліть номер рядка, в якому подані неправильні форми кличного відмінка
a). Андрійку, Олеже, Катерино, дівчино b). Маріє, дівчино, тату, сину, Дмитре c). Ольга, Антону, Тарас, Петру, Василько
d). Мамо, Іване, Петре, юначе e). Наталіє, пане, друже, добродію, Павле Слова або вислови, властиві мові людей певної професії, – це 
a). Архаїзми b). Діалектні слова c). Мовні штампи
d). Канцеляризми e). Професіоналізми Терміноелемент «рав » має значення…
a). Колишній b). Малий c). Кислий
d). Правильний e). Великий Орфоепічні норми регулюють
a). равильнее написання слів b). Вживання слів у властивому їм значенні та равильнее поєднання слів за змістом у реченні чи словосполученні c). Правильну розстановку розділових знаків
d). Уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення e). Правильну вимову звуків, звукосполучень, наголосу в слові Виберіть равильнее твердження 
a). Українська мова має спільні равил білоруською, російською, польською мовами, а також з сербсько-хорватською, болгарською і чеською мовами. b). Українська мова має спільні равил англійською, німецькою, французькою мовами, а також з гінді, івритом та їдишем.
  c). Українська мова має спільні равил іспанською, арабською, португальською мовами
d). Українська мова має спільні равил німецькою, литовською, румунською, польською мовами e). Українська мова має спільні равил арабською і польською мовами Виберіть равильнее твердження
a). Просторіччя – це унормована, стандартна форма національної мови b). Територіальний діалект – це унормована, стандартна форма національної мови c). Соціальний діалект – це унормована, стандартна форма національної мови
d). Літературна мова – це унормована, стандартна форма національної мови e). Сленг (жаргон) – це унормована, стандартна форма національної мови Що означає слово світлина?
a). Мозаїка b). Фотографія c). Фреска
d). Галявина e). Картина Виберіть равильнее твердження слов’янських мов
a). За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 10-12-му місці в світі b). За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 15-20-му місці в світі c). За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 30-му місці в світі
d).
За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 1-му місці в світі
e). За кількістю тих, хто розмовляє нею, українська мова стоїть на 200-му місці в світі Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті
a). 32 Конституції України b). 10 Конституції України c). 7 Конституції України
d). 8 Конституції України e). 5 Конституції України Сукупність вимог, які ставляться перед зовнішньою стороною равильн управління, а також вимог до особистих якостей людей, які здійснюють управління – це…
a). Національний менталітет b). Мовний етикет c). Культура управління
d). Генгерний аспект спілкування e). Культура мовлення Літературна мова реалізується
a). У сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах b). В рідній та національній мові c). В усній та писемній формах
d). В національній та державній мові e). В розмовному стилі Лексичні норми регулюють
a). Уживання слів у властивому їм значенні, равильнее поєднання слів за змістом у словосполученні і реченні. b). Розстановку розділових знаків c). равильнее творення і вживання слів, їх форм
d). Правильну побудову словосполучень і речень e). равильнее написання слів Вища форма загальнонародної мови – це 
a). Літературна мова b). Соціальні діалекти c). Рідна мова
d). Жаргон e). Територіальні діалекти Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, - це:
a). Стилістичні норми b). Лексичні норми c). Синтаксичні норми
d). Пунктуаційні норми e). Орфоепічні норми  20. Продовжте визначення: «Норма літературної мови – це…».
a). …сукупність мовних засобів.
  b). …міра, розмір чого-небудь.
   c). …кількість когось, чогось.
  
d). …порція, пайок чогось.
  e). …порядок, стан, вигляд.
  .Проаналізуйте лексеми, наведені за матеріалами “Практичного російсько-українського словника” О.Ізюмова (1926 р.), з погляду точності і виразності (у дужках записано синоніми до слів, вживані нині). Чому багато з цих слів так і не увійшли до вжитку, не стали термінами? Чи доречним тут є вислів О.Пономаріва: “Нерідко до терміна іншомовного походження виникає синонім, створений на рідному ґрунті. Є тенденція термін іншомовного походження вживати в офіційно-діловому стилі та в суто наукових працях; створений на питомому ґрунті – в науково-навчальній та науково- популярній літературі, в публіцистиці, в красному письменстві”?
Книгозбірня (бібліотека), зложене речення (складне речення), наросток (суфікс), прийдешній час (майбутній час), речівник (іменник), шелестівка (приголосний), риска (тире), азбука, абетка (алфавіт), вольовий спосіб дієслів (наказовий спосіб дієслів), перукар, голяр, цирюльник (перукар), броварник, пивовар (пивовар),помічник, поплічник (помічник).
Напишіть мікротвір-роздум за однією з тем (100-150 слів):
Говори, щоб я тебе розпізнав (Сократ).
У кого діла світлі, у того й слова ясні (прислів’я).
Яка головонька, така й розмовонька (прислів’я).
Хто ясно мислить, той ясно й викладає (А.Шопенгауер).
Д/З: роздрукувати список сучасних лінгвістичних словників (тлумачних, фразеологічних, антонімів, синонімів, омонімів, іншомовних слів, перекладних, у тому числі електронних).
Тема 3: Етикет як сукупність правил поведінки людини. (2 год.)
План
Комунікативна професіограма фахівця.
Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.
Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.
Гендерні аспекти спілкування.
Практична частина
Прочитайте діалог. Укажіть на помилки в мовному оформленні. Перепишіть діалог відповідно до вимог, які ставляться перед культурою управління.
У відділі кадрів:
– Я б хотів знати, чи оформили ви мою особову справу?
– Як ваше прізвище, ім’я, по батькові? На якій посаді працюєте? Коли подавали документи?
– Давилець, викладач, сьомого.
– Вашу особову справу ще не оформлено, бо ви подали не всі документи.
– Чому ж ви про це не попередили мене раніше? Адже Ви дивились документи!
– У мене було багато роботи, я просто не звернула уваги.
Робота в парах. Складіть і прочитайте діалог на тему: “Телефонна розмова – екзамен на ввічливість”. Проаналізуйте, яким буде зв’язок мовлення – адресат, якщо співрозмовниками будуть люди, різні за темпераментом (холерик – флегматик, меланхолік – сангвінік).
3.Зредагуйте поданий текст відповідно до норм української літературної мови.
Осінній карнавал
Усміхаюча осінь заворожує мене на кожному кроці. Осінню навкруги така невимовна краса! Ніби готуючись до осінього карнавалу дерева одяглися в багряні шати. Бирізки й клени стали жовті, а осики червоні. Серед зиленої хвої палає дика груша. Землю вкрили кольорові опалі листя. Здається ніби крокуєш по чарівному, зітканому із золотих ниток килиму.
Йдучи вулицьою, кленові листочки милують мене прикрасними росписами невідомого художника. Дивлячись на цю красу не можна дочекатися коли на золотогривих конях у золотій кареті прийде королева Осінь і врочисто розпочне карнавал.
Д/З: підготувати теоретичні питання до теми.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ
Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності (2 год.)
План
Спілкування i комунікація. Функції спілкування.
Види, типи, форми, рівні професійного спілкування.
Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.
Практична частина
Запишіть текст українською мовою, звернувши увагу на переклад стійких словосполучень. Доведіть, що виклад проблеми - у науково-публіцистичному стилі. Напишіть і зачитайте свій нарис про першу екзаменаційну сесію, згадавши, з якими проблемами Вам довелося зіткнутися.
Каким образом преподаватель педагогического университета может познакомить своих студентов с реалиями школьного обучения? Как может учительница, работающая с классом один на один, поделиться вопросами и сомнениями с опытными коллегами? Ответ в том и другом случае одинаков: с помощью учительского очерка. Он представляет собой «изложенное в письменной форме (как правило, от первого лица) повествование объемом от одной до тридцати страниц. Предметом очерка может быть любая педагогическая проблема или требующая решения ситуация, реально возникшая в работе учителя или при обучении будущих учителей. Хороший учитель постоянно размышляет о своей работе, старается принимать оптимальные решения и активно ищет выхода из любой затруднительной ситуации (Джанет С. Ричардс).
Відредагуйте неправильні вирази, що вживаються під час проведення ділових засідань.
Повістка дня слідуюча; я виступаю з докладом; приступаємо до обговорення; я лишаю вас слова; нарада по проблемам…; у цьому питанні ми розберемось; саме основне питання; ви правий (не правий); маємо виконати великий об’єм роботи; ми намітили слідуючі міроприємства; ми прийняли всі міри; це наша вимушена міра; на протязі року була велика нагрузка; винести подяку колективу; буде сказано нижче; ми не маємо достатніх навиків; треба задіяти молодь; показники співпадають; заслуговує уваги такий факт; мій виступ не протирічить вашому; внести на затвердження; поступило багато пропозицій; пропозиції торкаються важливих сторін діяльності; постановили: прийняти пропозицію до відома; збільшити відчислення на оплату; можемо привести слідуючі приклади; слід відмінити розпорядження; я настоюю не на цьому; дискусія була плодотворною; має заключення слідуючі; слово надається голові комісії Коваленко Петру Івановичу, підготувати ходатойство, виписка з протоколу.
Д/З: підготувати презентацію про творчість улюбленого зарубіжного літератора.
Тема 5. Презентація як різновид публічного мовлення. Форми ділового спілкування
(2 год.)
План
Види і типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи презентації.
Перемовини – важливий складник ділового спілкування.
Форми ділового спілкування: брифінг, день відкритих дверей, „круглий стіл”, прес-конференція.
Практична частина
Показ презентацій про творчість улюбленого зарубіжного літератора (фронтальний вид роботи). Перегляд презентацій кожного зі студентів. Звернути увагу на вимоги до усного публічного виступу, який супроводжується показом презентації.
Д/З: теоретична підготовка – визначення документів (до 3-го питання іспиту ) записати (роздрукувати), користуючись довідковими джерелами
Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації (4 год)
План
Класифікація документів.
Вимоги до змісту та розташування реквізитів.
Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки.
Мовностильові вимоги до тексту документа. Мовні штампи та канцеляризми.
Практична частина
1.Тестові завдання
Виберіть правильний варіант оформлення додатку до заяви
a). До заяви прикріплюються наступні документи b). до заяви додаються такі документи c). До заяви додаються слідуючі документи
d). До заяви прикладаються такі документи e). До заяви такі  документи докладаються Письмове прохання, оформлене за певним зразком, що подається на ім'я офіційної особи або до установи чи організації. За допомогою цього звернення працівник здійснює надані йому діючим законодавством певні права. Це:
a). автобіографія b). заява c). довідка
d). резюме e). протокол Виберіть правильне твердження
a). Документ - це листок паперу.
  b). Документ - це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної. c). Документ - це інформація оформлена у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.
d). Документ - сукупність розміщених у встановленій послідовності формулярів. e). Документ - це ксерокопія.
 
  Для зручності з боків сторінки залишають поля
a). ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 20 мм b). ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм c). ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 20 мм
d). ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 20 мм e). ліве – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє – 15 мм, нижнє – 20 мм Віза - це:
a). Назва виду документа b). Узгодження документа з  підвідомчими та непідвідомчими організаціями c). Внутрішнє узгодження документа
d). Характеристика документа e). Зовнішнє узгодження документа Документ датується днем його:
a). прийняття в архів b). підписання c). систематизації
d). узгодження e). зарахування Група реквізитів та їх  постійних  частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок , називається
a). бланк b). печатка c). формуляр
d). кутовий штамп e). реквізит Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою, - це:
a). адресант b). адресат c). населений пункт
d). адреса e). місто Точне відтворення оригіналу документа
a). формуляр b). копія c). бланк
d). дублікат e). виписка До заяви про зміну прізвища потрібно додати
a). довідку з ЖЕКу b). копію свідоцтва про народження c). копію свідоцтва про народження дитини
d). копію свідоцтва про шлюб e). медичну довідку Продовжте визначення: «Бланк документа - це…»
a). …стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією  b). …віза. c). …матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.
d). …реквізити документа. e). …листок паперу. Документи, що створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності, - це:
a). Індивідуальні документи b). Службові документи c). Особисті документи
d). Власні документи e). Організаційні документи За технікою відтворення документи бувають
a). мальовані й друковані b). фотографовані c). рукописні й копіювальні
d). мальовані e). рукописні і друковані Результатом відображення конкретної інформації на спеціальному матеріалі за визначеним стандартом чи формою є
a). бланк b). документ c). формуляр
d). відгук e). реквізит Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну інформацію, називається
a). реквізитом b). документом c). формуляром
d). грифом e). бланком Особиста заява оформляється:
a). Від руки в одному примірнику b). Від руки у двох примірниках c). Від руки на бланку установи
d). Машинописом на власному примірнику e). Машинописом на бланку установи Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його
a). зміст b). техніка відтворення c). назва
d). форма e). ступінь гласності За Державними стандартами штамп може бути:
a). перпендикулярним b). паралельним c). кутовим і повздовжнім
d). прямокутним e). круглим Обов’язковими реквізитами будь-якого документа є
a). індекс і підпис b). віза й печатка c). дата й печатка
d). текст і резолюція e). дата й підпис Основний реквізит документа, який має чітко й переконливо відбивати причину й мету написаного, розкривати суть конкретної справи, містити докази, висновки,  – це
a). назва документа b). заголовок c). підпис
d). текст e). дата Зачитати визначення документі (за переліком), типологія.
Д/З: Підготовка частини теки з документами (документи 1-18).
Перелік зразків документів, які повинні скласти студенти (3-тє питання білета)
Резюме.
Характеристика.
Рекомендаційний лист.
Заява (різні види).
Автобіографія.
Особовий листок з обліку кадрів.
Наказ щодо особового складу.
Трудова книжка.
Трудовий договір.
Контракт.
Трудова угода.
Прес-реліз.
Оголошення (зі сфери навчання).
Звіт (про проходження практики за фахом).
Службова записка (доповідна, пояснювальна).
Довідка.
Протокол.
Витяг із протоколу.
Реферат (титульна сторінка, план).
Наукова стаття (за фахом).
Курсова робота (титульна сторінка).
Бакалаврська робота (титульна сторінка)
Відгук на наукову статтю (за фахом).
Бібліографічне посилання на джерело.
Анотація (до книги за фахом, навчальної програми).
2.Індивідуальна робота, робота в парах і малих группах. Перевірка та аналіз теки з документами (оцінки на другому занятті). Редагування текстів документів, визначення та виправлення типових помилок.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 7. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні (4 год.)
ПланОформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливі засоби організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.
Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання посилань.
Науковий етикет.
Практична частина
Тестове завдання:
Короткий виклад твору; він містить найсуттєвіші факти, положення й висновки книги:
план;
тези;
конспект;
реферат.
Якого типу конспектів не існує?
вільного;
текстуального;
монографічного;
планового.
Термін „теза” у мові-оригіналі означає:
положення, твердження, що вимагає подальшого доведенняі;
твір, міркування, доповідь;
рівний, плаский;
читання.
2.Зредагуйте анотацію Виправлення обґрунтуйте
Ломакович С В , Панченков А О , Лук'янчук Т О , Радишевська М І, Маленко О О , Терещенко В М , Яковлева А М Українська мова і література// -2009 308 с
Навчальний посібник складається з матеріалів, які допоможуть випускникам загальноосвітніх навчальних закладів на високому рівні підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання знань з української мови і літератури Надано опорні конспекти, що містять основні відомості з розділів, щовходять до Програмових вимог ЗНО-2009, приклади тестових завдань із відповідями й коментарями, демонстраційний варіант тесту
Призначається для випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються вступати до вищих навчальних закладів
Посібник містить опорні конспекти, тестові завдання по темах і зразок тесту у форматі 2009 року Структура посібника дозволяє повторити весь теоретичний курс, закріпити навички, виконати тестові задачі, потренуватися заповнювати бланк відповідей, ефективно підготуватися
Тестове завдання:
Коротка, стисла характеристика змісту книги, статті, рукопису тощо. В ній зосереджується увага на найсуттєвішому: викладається зміст роботи та її мета:
реферат;
план;
анотація;
бібліографія.
Який із названих структурних елементів не стосується анотації?
основна тема, проблема, мета роботи;
результати роботи;
що нового подає анотований документ у порівнянні з іншими, спорідненими за тематикою чи цільовим призначенням;
відомості про автора первинного документу;
підтвердження достоїнств анотованого твору, запозичені з інших документів;
нові ідеї й гіпотези, експериментальні дані, нові методики, оригінальні конструкції, якісно нові явища, процеси і т.д;
дані про зміну заголовку, авторського колективу, року видання (при перевиданні);
рік, яким розпочинається випуск багатотомного видання.
Тестове завдання:
Реферат – це…
письмовий виклад наукової статті, монографії, результатів наукового дослідження, змісту книги;
Містить лише принципові положення, які ще мають бути роз’яснені й обґрунтовані під час проголошення доповіді; в них немає полеміки, фактів;
сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів документа;
короткий виклад твору; він містить найсуттєвіші факти, положення й висновки книги.
Наукова стаття – це…
виклад результатів, ідей, концепцій, які належать як здобувачеві, так і іншим авторам;
публікація, в якій подаються проміжні або кінцеві результати, висвітлюються конкретні окремі питання за темою дослідження;
опубліковані на початку наукової конференції (з´їзду, симпозіуму) матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів наукової доповіді;
науково-дослідницька праця, предметом якої є вичерпне узагальнення теоретичного матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій.
Якого типу статей не існує?
повідомлювальні;
оглядові;
аналітичні;
оперативні.
Як називається реферат, складений на основі аналітико-синтетичної переробки інформації, що міститься в одному первинному документі?
монографічні;
звідний;
аспектний;
фрагментний.
Д/З: допрацювати зразки з теки документи 19-25 (за списком із визначеннями).
Тема 8: Українська термінологія в професійному спілкуванні (2 год.)
План
1. Історія i сучасні проблеми української термінології.
2. Термін та його ознаки.
3.Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія.
4. Способи творення термінів. Нормування, кодифікація i стандартизація термінів.
Практична частина
Перевірка документів 19-25 Д/З
Тестове завдання:
Яка з названих характеристик не стосується термінів?
має чітке визначення, зафіксоване у словнику;
однозначний у межах певної термінологічної системи або має тенденцію до однозначності;
точний і не залежить від контексту;
стилістично нейтральний;
використання невербальних засобів спілкування (жестів, міміки, інтонації), емоційність; відсутність невербальних засобів спілкування, логічність, об’єктивність мовлення системний (класифікаційна системність, словотвірна системність);
відсутність синонімів у межах однієї терміносистеми;
короткість (стислість) у плані вираження.
Як називається напрям роботи в термінознавстві, що полягає у впорядкванні термінологій різних галузей науки, техніки, економічного та культурного життя., а також у виробленні терміна-еталона?
лексикографічний;
уніфікація і стандартизація термінів;
створення картотек і баз даних;
переклад і редагування термінів
організаційний напрям.
Як називається джерело поповнення термінологічної системи, що полягає у використанні наявної в мові назви для позначення наукового поняття?
вторинна номінація;
використання наявних у мові словотворчих моделей (морфологічний, морфолого-синтаксичний способи);
аналітичний спосіб;
іншомовні запозичення.
Із поданих слів сформуйте пари з українських слів та їхніх іншомовних відповідників:
Уподібнення, неоднорідний, легітимний, узгодження, гетерогенний, відшкодування, сепаратизм, координація, право, обізнаність, юстиція, відокремлення, законний, асиміляція, компенсація, вада, переважний, хаотичний, взаємодоповнювальний, домінантний, компетентність, дефект, безладний, комплементарний.
Підберіть українські відповідники до іншомовних слів:
Симптом, фальсифікація, адаптувати, ординарний, утилітарний, глобальний, аргумент, інтенсивний, екстраординарний, оригінальний, експеримент, вертикальний, паралельний, нейтралітет, конфіденційний, об’єктивний, структура, стабільний, соціум, синхронний, прецедент, інтерв’ю, фантом.
Підберіть іншомовні відповідники до українських слів.
Розрізнювати, звертатися, терпимий, рівноцінний, недолік, важливий, презентувати, найменший, нехтувати, перелік назв.
Розкрийте значення паронімів. З трьома парами паронімів складіть речення (за власним вибором).
Адрес – адреса; абонент – абонемент; інцидент – прецедент; дефектний – дефективний; анафора – анафема; дискримінація – дискредитація; ефектний – ефективний; фатальний – тотальний; афект – ефект; реклама – рекламація; стимуляція – симуляція.
Д/З: опрацювати теоретичні питання теми 9, дібрати та роздрукувати А4 текст російською мовою (фахового спрямування) загальним обсягом 200 слів для перекладу українською та редагування на занятті.
Тема 9. Проблеми перекладу й редагування наукових текстів (2 год.)
План
Поняття «переклад». Форми й види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклади.
Tиповi помилки під час перекладу наукових текстів українською.
Вибір синонімів під час перекладу. Переклад термінів.
Особливості редагування наукового тексту.
Практична частина
Тестове завдання:
Вияв загальномовної закономірності, яка полягає в тому, що одному мовному знакові (слову) може відповідати декілька значень.
синонімія;
полісемія;
антонімія;
паронімія.
Який із факторів не є однією з причин появи синонімів у термінології:
уживання запозиченого терміна й автохтонного;
існування повного варіанта терміна й абревіатури чи короткого варіанта;
уживання словотвірних варіантів, що мають ідентичні значення;
використання слів із протилежним значенням.
Який із термінів утворено не способом осново складання?
світлотехніка;
скло паста;
ампер-секунда;
склоцемент.
Перекладіть тест українською. Визначте його провідну думку.
Термины являются смысловым ядром специального языка и передают основную содержательную информацию. В современном мире в результате роста научно-технических знаний свыше 90% новых слов, появляющихся в языках, составляют специальные слова. Потребность в терминах гораздо выше, чем в общеупотребительных словах. Рост числа терминов некоторых наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка, и в некоторых науках число терминов превышает число неспециальных слов. Бурное образование новых дисциплин (в среднем каждые 25 лет число их удваивается) влечет за собой их потребность в собственной терминологии, что приводит к стихийному возникновению терминологий. В условиях “терминологического потопа” перед специалистами встает серьезная проблема упорядочения всего массива терминологии. И в этом случае на первый план выдвигается такой важный аспект, как нормативность. Терминология, занимая в специальных языках центральное место, обладает определенной самостоятельностью формирования и развития. Отсюда неизбежно вытекает и некоторая самостоятельность лингвистического критерия оценки термина, и в частности, нормативной его оценки. (Из журн.)
Подані іменники запишіть поряд українською мовою, з’ясуйте значення кожного, правопис і з’єднайте стрілкою іменник і його лексичне значення. Якого вони походження?
Альбатрос.
Архаїзм.
Бязь.
Вензель.
Диспут.
Мозаика.
Новелла.
Пьедестал.
Пюпитр.
Силуэт.
Туннель.
Шифр.
Эскадра.
Эскадрилья.
Эскадрон.
Невелике оповідання.
Великий морський птах.
Зображення людини чи предмета, намальоване або вирізане з паперу тощо.
Початкові букви імені і прізвища, переплетені у вигляді узору.
Бавовняна тканина.
Частина військово-морського флоту
Проїзд, проритий під землею в горах.
З’єднання кількох загонів військових літаків.
Узор або малюнок із різнокольорових камінців, скла, емалі.
Застаріле слово.
Підніжжя статуї.
Прилюдні усні сперечання на науковітеми.
Підставка для нот, книжки.
Умовна азбука для секретного листування.
Частина кавалерійського полку, що дорівнюється роті.
4.Відредагуйте наведені вирази. Які мовні норми в них порушуються?
Здавати документи в приймальну комісію; поступити в університет; приймати участь в кружках; біля двісті чоловік; бувші студенти; дати вірну відповідь; написати по-другому; прочитати дві стрічки; завдяки запізненню одержав зауваження; не мішай працювати; переверніть сторінку; розкрийте книжку; хто знає, підніміть руку; відкрити вікно; коротше кажучи; мені повезло; займатися в інституті; здавати іспит; день відчинених дверей; більша половина студентів; область знань; відзив на дипломну роботу; не виконав завдання із-за хвороби, являтися студентом.
Переклад тексту російською мовою (фахового спрямування) загальним обсягом 200 слів українською та редагування зачитаних перекладів на занятті.
Д/З: підготуватися до ПМКР (за питаннями до екзамену).
Тема 10. Підсумкова модульна контрольна робо та з курсу(2 год.)

Приложенные файлы

  • docx 4666379
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий