Белорусский_язык

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Начальнік аддзела адукацыі,
спорту і турызму
Веткаскага райвыканкама
В.М.Жатаногін
13.03.2014


Алімпіяда па беларускай мове
5 клас
1. Запішыце словы, змянішы іх так, каб замест т пісалася ц, а замест д – дз.

Горад –
Іду –
Росквіт -
Плот –
Абодва –
Сакрэт -

3б.
2. Падкрэсліце сказах фразеалагізмы.
а) Сёлета грыбо у лесе хоць касой касі.
б) Ён толькі абяцанкамі корміць.
в) Дро пад паветкаю – кот наплака.
3б.
3. Напішыце, як называюць:
а) чалавека, які здзейсні подзвіг: ;
б) вялікую гару снегу, намеценую ветрам: ;
в) прыемны пах кветак: .
3б.
4. Падбярыце і запішыце антонімы да сло.
Родны –
Лёгка –
Стары –
Цёплы –
Дзень –
Чорны –
3б.
5. Утварыце складаныя словы ад словазлучэння і запішыце іх.
Добрая якасць
Сто гадо
Кіраваць дамамі
Пісаць байкі
2б.
6. Дапішыце сказах займеннік сябе патрэбнай форме.
1. Настаніца спытала, ці выпісалі вучні часопіс.
2. Вы дрэнна адчуваеце ?
3. Не той моцны, хто стрымлівае коней, а той, хто стрымлівае .
3б.
7. Запішыце словазлузлучэнні па-беларуску.
Некому писать –
Выехать не на чем –
Думать о нём –
Извинить его –
Умнее её –
Старше брата –
3б. усяго 20б.

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Начальнік аддзела адукацыі,
спорту і турызму
Веткаскага райвыканкама
В.М.Жатаногін
13.03.2014
.
Алімпіяда па беларускай мове
6 клас
1. Упішыце словы табліцу.
зубраня, бацька, хваля, мясцовасць, медаль, збожжа, семя, Нарач, жыццё, край, рунь, цень, пыл, палын, сабака, святло.
Мужчынскі род
Ніякі род
Жаночы род

2. Утварыце прыметнікі пры дапамозе суфікса – ск – .
Баранавічы, Любань, інстытут, мастак, таварыш, кіргіз, грамада, студзень, сакавік, Нясвіж.
1 сл. – 0,25б. 2,5б.
3. Складзіце тры сказы, парановаючы іх:
а) сілу льва і вака
б) шырыню ракі і рачука
в) цвёрдасць граба і ліпы 3б.
4. Адзначце, якія словазлучэнні са структурным кампанентам лічэбнікам з’яляюцца фразеалагізмамі
1. дзесятая спіца коле;
2. другое дыханне;
3. чацвёртая сасна;
4. сто чалавек;
5. на адзін зуб;
6. сем пятніц на тыдні;
7. дзесяць рублё;
8. другі конь;
9. трыццаць дзён;
10. трыццаць сярэбраніка.

5. Дапішыце прыказкі:
Чужы кусок дзярэ .
Сказанага слова да не вернеш.
да Кіева давядзе. 3б.
6. Складзіце па два словазлучэнні з прыведзеннымі словамі так, каб кожнае з іх ужывалася родным склоне адзіночнага ліку з канчаткам – а (- я ) і з канчаткам – у (- ю ). Запішыце гэтыя словазлучэнні.
Клён –
Дагавор –
Народ –
Раз’езд –
Курс –
7. Выберыце з прапанаваных словазлучэння нарматыныя
(Асобы, асобасны) аддзел; (асаблівыя, асабовыя) намаганні; (асабістая, асаблівая) бібліятэка.
3б.
усяго 24,5


ЗАЦВЯРДЖАЮ
Начальнік аддзела адукацыі,
спорту і турызму
Веткаскага райвыканкама
В.М.Жатаногін
13.03.2014
Алімпіяда па беларускай мове
7 клас
1. Падкрэсліце сказах фразеалагізмы, растлумачце іх значэнне.
а) Яго лёс вісе на валаску.
б) У клубе столькі людзей, што няма дзе яблыку пасці.
в) Я яшчэ пакажу, дзе ракі зімуюць. 3б.
2. Падбярыце да кожнага прыметніка адпаведны назонік, каб атрымалася словазлучэнне.
Чулы –
Гарыстая –
Лясны –
Горны –
Лясісты – 2,5б.
3. Падбярыце сінонімы да сло.
Свежая (газета)–
Свежы (вецер)–
Нізкі(голас) –
Нізкая (хата) –
Ціхі (дзень) –
Ціхі (голас)– 3б.
4. Упішыце словы табліцу адпаведнасці з тым, якое адценне мае суфікс у прапанаваных назоніках.
Унучак, яблынька, хвасцішча, ручышча, даміна, дамок, салавейка, вачуга, звяруга, халадэча.
Адценне памяншальна-ласкальнае
Адценне павелічальна-змацняльнае
Адценне павелічальна-зневажальнае

5б.5. Выпраце лексічныя памылкі, звязаныя з недакладным ужываннем сіноніма.
1. Абодва падсудныя былі бледныя: догая дыслакацыя астрозе да суда налажыла на іх свой адбітак.
2. На кожным уроку дастава Янка свой ножык і мянташы аловак. 4б.
6. Запішыце, як у беларускай мове называюцца:
Гончы сабака –
Працанік па сплаве лесу –
Летняя паркавая або садовая пабудова для адпачынку – 3б.
7. Шляхам перастанокі літар утварыце новыя словы. Запішыце парамі.
Узор: сакрэт – трэска
Амлет –
Пакачаць – 4б.
24,5б.ЗАЦВЯРДЖАЮ
Начальнік аддзела адукацыі,
спорту і турызму
Веткаскага райвыканкама
В.М.Жатаногін
13.03.2014
Алімпіяда па беларускай мове
8 клас

1. Устаце, дзе патрэбна, прыстаныя в, г
Заулак, участак, ольха, паук, этак, аблокі, Анна, озера, улей, опера. 2,5б.
2. Запішыце словазлучэнні з прапанаванымі словамі, якія жываліся б у прамым і пераносным значэнні.
Глыбокая –
Распісваць –
Ружовыя –
Чорны –
Дыктант – 5б.
3. Дапішыце прыказкі антонімамі.
Згода збірае, растрасае.
Радзіма – матка, мачыха.
Што адному цяжка, тое гуртам . 3б.
4. Падбярыце аднаслоныя беларускія адпаведнікі да сло і словазлучэння з рускай мовы.
Пророчество –
Католический монастырь –
потерять сознание –
гребля – 4б.
5. Запішыце адпаведнасці з нормамі наступныя словазлучэнні:
дзевятая сімфонія бятховенна
другая баллада шапэна
2б., за кожную невыпраленую памылку мінус 0,25б.
6. Запішыце па чатыры вядомыя вам вырыянты (размоныя, гутарковыя) наступных мужчынскіх імён:
Іван
Ясь, Янка, Янук, Івась, Ваня

Іосіф


Дзмітрый


Павел


Фёдар


макс. – 5б. (кожнае імя 0,25б.)

7. Запішыце імёны і прозвішчы атара наступных радко
1.) Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем


2.) На беларускую дзячыну,
Калі тут праду ёй аддаць,
Ніхто шчэ каменем не кіну
І не наважыцца кідаць


3.) Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая.
Чаму так горка, не магу я зразумець.


3б.
24,5б.

15

Приложенные файлы

 • doc 2904286
  Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий