Завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни2

Завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства»

Теоретичні питання для виконання контрольної роботи.
Фінансова криза на підприємстві та її симптоми, причини та види.
Економічна сутність санації. Типи санаційних заходів.
Зміст антикризового фінансового управління підприємством.
Організація менеджменту санації на підприємстві.
Порядок проведення санації підприємства.
Класична модель фінансової санації.
Програма санації.
Сутність санаційної спроможності підприємства.
Характерні риси санаційного аудиту.
Методика та етапи проведення санаційного аудиту.
Аудит фінансової сфери підприємства.
Розробка стратегії санації та програми санаційних заходів.
Структура плану фінансової санації.
Управління і контроль за виконанням плану санації.
Сутність, порядок проведення та шляхи досудової санації підприємств.
Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі.
Особливості проведення досудової санації державних підприємств.
Джерела фінансування санаційних заходів.
Визначення та класифікація внутрішніх фінансових джерел фінансової санації підприємства.
Альтернативна санація як метод фінансування оздоровлення підприємств.
Реструктуризація підприємства, її зміст та порядок проведення.
Види реструктуризації. Заходи, що застосовуються під час реструктуризації суб’єктів господарювання.
Механізм реорганізації юридичної особи.
Сутність та методи державної фінансової підтримки підприємств.
Підстави для порушення справи про банкрутство.
Неплатоспроможність підприємства.
Функції та повноваження керуючого санацією.
Розпорядник майна, його функції та обов’язки.
Специфіка санації та банкрутства містоутворюючих і особливо небезпечних підприємств.
Особливості санації та банкрутства фермерського господарства.
Специфіка санації та банкрутства банків.
Особливості санації та банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів.


Практичне завдання (номер задачі відповідає варіанту контрольної роботи).

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Світло» за допомогою п’ятифакторної моделі Альтмана, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 200000 грн, виручка від реалізації 300500 грн, собівартість реалізованої продукції 180200 грн, інші операційні доходи 2000 грн, адміністративні витрати 5000 грн, витрати на збут 5000 грн, інші операційні витрати 14000 грн, загальна вартість активів 435000 грн, ринкова капіталізація компанії 63000 грн, сума заборгованості 120200 грн.

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Електрон» за допомогою моделі Спрінгейта, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 700000 грн, виручка від реалізації 824000 грн, загальна вартість активів 968 000 грн, прибуток до сплати податків та процентів 44000 грн, прибуток до сплати податків 63000 грн, короткострокова заборгованість 112000 грн.


Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Іскра» за допомогою універсальної дискримінантної функції, якщо відомо, що станом на початок року показник cash-flow підприємства був рівний 50000 грн, валюта балансу 958000 грн., сума заборгованості 125000 грн, виручка від реалізації 426000 грн, собівартість реалізованої продукції 320000 грн, інші операційні доходи 400 грн, адміністративні витрати 9000 грн, витрати на збут 7000 грн, інші операційні витрати 11200 грн, виробничі запаси 34000 грн.

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Світло» за допомогою п’ятифакторної моделі Альтмана, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 670000 грн, виручка від реалізації 567000 грн, собівартість реалізованої продукції 392000 грн, інші операційні доходи 1000 грн, адміністративні витрати 15000 грн, витрати на збут 6000 грн, інші операційні витрати 13000 грн, загальна вартість активів 835 000 грн, ринкова капіталізація компанії 85000 грн, сума заборгованості 194000 грн.

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Електрон» за допомогою моделі Спрінгейта, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 437000 грн, виручка від реалізації 680000 грн, загальна вартість активів 756 000 грн, прибуток до сплати податків та процентів 76000 грн, прибуток до сплати податків 88000 грн, короткострокова заборгованість 234000 грн.

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Іскра» за допомогою універсальної дискримінантної функції, якщо відомо, що станом на початок року показник cash-flow підприємства був рівний 60358 грн, валюта балансу 798270 грн., сума заборгованості 197200 грн, виручка від реалізації 486000 грн, собівартість реалізованої продукції 254400 грн, інші операційні доходи 4000 грн, адміністративні витрати 17000 грн, витрати на збут 6200 грн, інші операційні витрати 12300 грн, виробничі запаси 39420 грн.

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Світло» за допомогою п’ятифакторної моделі Альтмана, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 700000 грн, виручка від реалізації 300000 грн, собівартість реалізованої продукції 200000 грн, інші операційні доходи 400 грн, адміністративні витрати 15000 грн, витрати на збут 5000 грн, інші операційні витрати 12000 грн, загальна вартість активів 835 000 грн, ринкова капіталізація компанії 55000 грн, сума заборгованості 180000 грн.

Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Електрон» за допомогою моделі Спрінгейта, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 432786 грн, виручка від реалізації 766230 грн, загальна вартість активів 866532 грн, прибуток до сплати податків та процентів 92205 грн, прибуток до сплати податків 110300 грн, короткострокова заборгованість 220330 грн.
Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Іскра» за допомогою універсальної дискримінантної функції, якщо відомо, що станом на початок року показник cash-flow підприємства був рівний 70000 грн, валюта балансу 895000 грн., сума заборгованості 324000 грн, виручка від реалізації 563000 грн, собівартість реалізованої продукції 432720 грн, інші операційні доходи 23000 грн, адміністративні витрати 18000 грн, витрати на збут 9000 грн, інші операційні витрати 14500 грн, виробничі запаси 97570 грн.
Розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства ВАТ «Електрон» за допомогою моделі Спрінгейта, якщо відомо, що станом на початок року робочий капітал підприємства був рівний 437549 грн, виручка від реалізації 670800 грн, загальна вартість активів 780000 грн, прибуток до сплати податків та процентів 78900 грн, прибуток до сплати податків 92000 грн, короткострокова заборгованість 120960 грн.

Загальні вимоги до написання та оформлення контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.
Контрольна робота складається з двох частин: текстової (теоретичної) та розрахункової.
Приступаючи до виконання теоретичного завдання, студенти повинні:
визначити до якої теми курсу фінансового аналізу вона належить;
опрацювати відповідні розділи підручників та необхідні нормативні акти;
зробити самостійний аналіз теоретичного питання за складеним планом з посиланням на відповідну літературу.
Механічне списування підручника чи матеріалу з періодичних видань не допускається. Висвітлення питань роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з практики господарювання підприємств. Необхідно також показати уміння зіставляти різні підходи до вирішення тих та інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого і узагальненого фактичного матеріалу.
У розрахунковій частині контрольної роботи необхідно обґрунтувати розв’язок конкретних задач.
Зміст роботи має відповідати плану і відображати суть теми, що розглядається. Обсяг контрольної роботи 20-25сторінок (у тому числі – таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо). Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому) тексті не дозволяються.
Наведені у роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватися посиланнями на ці джерела. Посилання на цитовані джерела мають бути оформлені певним чином: для книг – вказуються автор, назва книги, номер тому, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів – автор статті, її назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет – автор статті, її назва, назва газети, дата випуску.
Контрольна робота виконується за одним із варіантів, який обирається студентом відповідно до порядкового номеру під яким його прізвище знаходиться у списку академічної групи. Якщо кількість студентів перевищує кількість варіантів, вибір варіанту має бути узгоджений з викладачем. Контрольну роботу студенти виконують самостійно, додержуючись рекомендованої структури та вимог до технічного оформлення.
Рекомендується така структура контрольної роботи:
1. Титульна сторінка.
2 Зміст контрольної роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.
3. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення теми і визначаються джерела інформації.
4. Основна частина, що включає не менше двох розділів.
5. Висновки
6. Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності:
закони, нормативні акти та положення державного значення;
літературні та наукові джерела;
матеріали періодичних видань.
У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети.
7. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці проміжних цифрових даних, ілюстрації, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад:«Додаток 1»).
Формули, які приводяться в роботі, в рукописному варіанті слід вписувати чорним чорнилом (пастою) і нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер приводиться в круглих дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номеру розділу та порядкового номеру формули, розділених крапкою. Наприклад: (1.3) означає третю формулу першого розділу.
Допускається й інший підхід до нумерації формул: усі формули, вміщені в текст контрольної роботи, нумеруються наскрізне, підряд з першої до останньої. Наприклад: (5) означає п’яту формулу, вміщену у текст роботи.
Нумерацію формул здійснюють окремо від нумерації таблиць та нумерації рисунків.
Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, аналітично-розрахункові таблиці, громіздкі ілюстративні схеми, комп’ютерні розрахунки тощо), повинні мати заголовок, у якому відображено зміст інформації, що й має той чи інший додаток.
Приложенные файлы

  • doc 1444409
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий