пРАКТИЧНЕ 11

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11
Правопис і відмінювання числівників. Форми займенників у діловим
текстах. Явище паронімії'у ділових текстах. Акт (ревізії):
Вправа 1. Провідмінюйте числівники.
Обоє, семеро, багато., 871» 2Q67, 16,40, 598-ий, обидва, кількасот, півтори, 1/5, 29/3, ОД25, 564,
Вправа 2. Напишіть цифри словами, поясніть особливості відмінювання й правопису.
і. Від 596 відняти 387. 2. До 1777 додати 952. З, Від і6485 відняти 11090. 4, До 385 додати 76, 5, Від 293 відняти 54. 6. Від 2421 відняти 63. 7,Скласти 45 з 3564. 8, Сума чисел дорівнює §76, % Схема на 287 сторінці. 10. Відстань, яка дорівнює 1861 км, 11. На 136 маршруті автобуса. 12. Вручити мандати 487 депутатам.
Вправа 3.
а) Складіть речення з поданими словосполученням и.
1/3 , 1/4, 2/5, п'ять цілих одна друга метра, 3/4 гектара, 3,7 млн тонн, 63,9%,
б.) С к лад іт ь р о з п о в і дні р е ч е н н я, вжи в а ю ч и -сЛ ов о с п о л у ч е н н я в назва них формах.
879 депутатів (О. В.}, 97 метрів (О. В.), 648 машин (М. В.}. 389 відвідувачів (З, В.), 158труп, 345 кілограмів (О. В.}.
Шлрш&т 4. Розкрийте дужки, напишіть числа словами, обгрун- ту й те :т явок числівників:: а іменниками.
Приїхало 6 (жінкаї, говоримо з 2 (поляк), ідемо 7,5 (година), ж залі 143 (слухач), купили 3 (плоскогубці) і 5 (ножиці), замовили 5: (двері), записалося 157 (громадянин), закупили півтори (тонна),півтори (зміна), 2 (університет).,-трете (лютий).
Вправа 5. Запишіть цифри словами, поясніть правопис,
2-мІсячне відрядження, 3-тижнева практика, 2-годинна перерва. 9-тіроцентн.ий розчин. 15-кІлометровий похід, 10-тиеячний наклад; 4-їіойерхова споруда, 3-мільйонний житель, 9-метрова глибина, 350 річний ювілей, 3-сота сторінка, ЮО-тмсячний колектив робітників,: ::
Вправа б. Утворіть слова від поданих словосполучень; визначте, якими частинами мови е утворені слова, поясніть правопис.
12 поверхів, 16 метрів, 140 міліметрів, 150 мільйонів, 300 мільярдів, багато мов, 50 градусів, 284 тисячі, 75 років, 1500 років, 139 тисяч.
Вправа 7, Порівняйте подані словосполучення. З'ясуйте, який відтінок (пом'якшення категоричность н$казоврсті, певно? скромно сті) з'являється при використанні чи невикористанні займенників.
Прошу Вас зачекати - прощу зачекати; прошу Вас дозволити - прошу дозволити; коли Ви завершите цю роботу - коли завершите цю роботу; ти будеш відповідати за - будеш відповідати за; чому Ви не з'явилися - чому не з'явилися; як їдуть Ваші справи - як ідуть справи.
Вправа 8. Відредагуйте словосполучення, використовуючи займенники чи уникаючи їх, відповідно до вимог офіційно-ділового стилю. Складіть з ними речення.
Ми вважаємо за необхідне повідомити ...; просимо Вас повідомити про наша рада ухвалила ,..,; ми звертаємося до всіх працівників не забудьте про наше попередження, яке ми усім деканам факультетів.-.; пан Науменко В, С виконав свій обсяг робіт з я не можу брати на себе відповідальність ...; наказую Вам виконати розпорядження з ,.,; чи Ви дозволите мені виступити на їхня робота
оцінена на незадовільно; до своєї курсової робої н - зауваження ,,,.; не звертайте на нього уваги ми хоі їли г її дозволу подайте звіт про свою роботу; мироком*.нд;.< ли рівникам підрозділів; речові збитки нашої організації неоохілн :
обмежити у правах утіх, хто ...; мені необхідно подати клойотшшя
всі погодинні працівники цієї організації.,,; помилка в розрахунки, призведе до небажаних для нас результатів.
Вправа 9, Поясніть значення поданих слів Складіть з ищут ре- s чення. Поясніть можливі помилки при їх: використанні.
інформаційний - інформативний; письмовий - писемний; адресат - адресант; інструктивний інструкційний; спеціальний специфічний; функціональний функціонуючий; повноваження - уповноваження; перекладний перекладений; адрес - адреса; зумовити обумовити; особовий особистий.
Вправа 10» Перекладіть економічні терміни українською мовою. Складіть з ними речення.
Сметная стоимость, межправительственный договор, расчетно
денежный документ» .задолженность но налогу, заявка на получение ссуды, изучение мотивов спроса потребителей* снабженчегко-сбм- тов.ая деятельность, взимание налога, таможенная пошлина, вклад до восстребования, косвенные.; издержки, внешнеторговый банк, привилегированная ставка., товаросопроводительная- квитанция.
Акт; - це службовий документ, який посвідч р якийсь факт і складається в присутності свідків або на підставі обстеження. Мож- дпе складання акта й однією, але спеціально вповноваженою особою (ревізором, інспектором).:
Акти складають за результатами ревізій, при прийманнг-здаван- ні справ, випробуваннях нових виробів, експертизі на новизну раціоналізаторських
· пропозицій» прийманні об'єктів до експлуатації, здаванні документів на знищення тощо. У разі потреби акти затБер джують у вищих організаціях або у керівника установи.
Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він мі стить висновки з фіксованих фактів та пропозиції.
В актах зазначають документи, що визначають повноваження осіб, які його складали.
Кількість примірників акта встановлюється нормативними документами або визначається практичними потребами»
Сіеоба, яка повинна підписати:акт, але ма-є певні зауваження, підписує його, зробивши відповідний запис (про свою незгоду тощо), Свою думку ця особа викладає на окремому ар куші-до датку (невелике за обсягом зауваження можна навести нижче від підписів осіб, які:складали акт).
Якщо висновки та пропозиції а акті викладаються в розпорядчій формі із за іначекмям < греків виконання приписаних дій, то акт подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що зі і місті j м акта він ознайомлений...
Акт може бути підставою для видання адміністрацією установи, орга ніШщії, під п рм емс т в а віді ю віди их розпорядчих до ку ментів.
Склавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, яро яких іііілося:в акті.
В актах проставляють дату заактувзння факту чи події.
Одна з особливостей оформлення акта полягає в тому, що перед текстом (нижче від заголовка до тексту) зазначають підставу для його складання,
Для деяких видів актів (акти державної приймальної комісії, акти про направлення на знищення документальних матеріалів та id.) нормативними документами затверджено спеціальну форму,
а м і н ю в ати я к у н е т о жн а..
Рє квізмти а к та;
4- автор документа (наДва відомства й організації);
назва виду документа (Акт) пишеться, посередині велики- т:щ літерами;
дата, номер, місце укладання: гриф затвердження'; заголовок;
підстава (наказ керівника організації);; 4- склад комісії; присутні;
текст (констатувальна. частина};
відомості про кількість примірників акта, їх місцезнаходженні*;:
перелік додатків до акта; + підписи членів комісії та присутніх; -f печатка (у разі необхідності). Текст акта складається з двох частин. У першій зазначають підстави для складання акта, вказують членів к ^місії та її завдання.
У другій частині описують суті сість і харакг т іхроведеі-ірїроботи, встановлені факти, а також дають пропозиції т роблять висновки.
Зразок акта (ревізії) ВАТ «Харківська бісквітна фабрика»
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Генеральний директор
Чеченко JTL . М.ГТ. (дата)
Акт
№ 4
07.09.04 м. Харків
Про результати ревізії каси
Підстава: наказ генерального директора фабрики від 06.09,04 за Me 36-6.
Укладено комісією:
Голова - заст. голов, бухгалтера Кочегар Б, Т. Члени комісії: бухгалтер Гуменна О, О., старший економіст По- кровська 3. Ф.
Присутні: касир фабрики Боженко О. А., голова профспілки Луньков В. С\
У результаті проведеної ревізії встановлено: 1. Залинюк грошей у касі станом на 07.09.04 згідно з касовою книгою та даними бухгалтерського обліку 874 (вісімсот сімдесят чотири) гри 65 кохі.
Фактичний залишок готівки 547 (п'ятсот сорок сім) грн 65 копі
Нестача готівки становить 330 (триста тридцять) грн.
Комісія пропонує касирові фабрики Боженко О. А. відшкодувати нестачу в сумі 330 (триста тридцять) грн до 20.09.04.
Акт укладено в трьох примірниках;
й - директорові;
й - до бухгалтерії;
м - касирові.
Голова комісії Б. Т. Кочегар
Члени комісії: О, О; Гуменна
З, Ф, Покровська
Присутні: О, А. Боженко
В, С, Аумьков
Вправа 11. Відредагуйте, поданий текст акта; укладіть акт з цим текстом за всіма правилами укладання цього документа.
Двадцять шостого вересня дві тисячі четвертого року складено цей акт комісією у складі головного бухгалтера заводу Семенчен- ко В. П., старшого економіста Чуприни Т. М. і бухгалтера Ковальської Т. П. Комісія у результаті проведення ревізії каси встановила, що залишок грошей у касі двадцять шостого вересня 2004 року згідно до касової книги становить 252 грн, а фактичний залишок 204 грн. Нестача - 48 грн. Комісія пропонує касирові повернути суму» якої не вистачає.
Вправа 12. Відредагуйте текст (вгшравте орфографічні, пунктуаційні, мовні й стилістичні помилки).
Фінансовий відділ ВАТ "Світло шахтаря» знаходиться на першому поверсі трьох поверхового приміщення. Основу приміщення складає залізобетонний каркас та біла цегла, внутрішні перегородки виконані із шлакоблоку.
У фінансовому відділі загальна площа приміщення складає 28 м кв. (7 м х 4 м), висота 4 м. У відділі постійно працює чотири чоловіка. Таким чином на одного працівника відділу приводиться 7 м (28 м х 4
15

Приложенные файлы

  • doc 231035
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий