ВОУД шпор педагогика


ААА
А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері:В)жариялық, жауапты, бағыныштық Ф)перспективті бірізділік Ж)жұптық іс-әрекет.
А.С.Макаренконың белгілеген ұжым сатылары:Ғ)Бірінші саты-ұжымның құрылуы.G)Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі.Н)Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі.
Адам ұғымын анықтаушы сипаттамалар: тіршілік иесі өкілі; филогенетикалық даму өкілі; онтогенетикалық даму өкілі
Адам» ұғымын анықтаушы сипаттама:A)психикалық қасиеттер E)филогенетикалық даму өнімі G)онтогенетикалық даму өнімі
Адамгершілік тәрбие міндеттері: A)моральдік ережелерді меңгеру E)адамгершілік жүріс – тұрыс іскерліктерін қалыптастыру H)адамгершілік сана қалыптастыру
Азаматтық тәрбие міндеттері: А)адами абыройды және ішкі еріндікті қалыптастыру С)азаматтарға және мемлекеттке сыйластық қалыптастырды Е)тәртіптілікті қалыптастырды
Акселерация дегеніміз:Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы.
Акселерацияға тән ерекшелік: ақыл- ойдың дамуы,балалардың бойының жедел өсуі
Ақпараттық технология: А) ақпаратты өңдеумен байланысты процестер. Е) адам іс-әрекеті арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы.F) ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы
Ақыл ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері):B)танымдық белсенділік және қызығушылық дамыту D)ой қабілеттерін дамыту F)ғылыми дниетаным қалыптастыру
Аристотель тәрбие мақсатын: B)Жан рақымды дамыту деп білді D)Ақыл-есті дамыту деп білді F)Еркін-жігерді дамыту деп білді
Аристотель тәрбие мақсатын:B)жан руханилығын дамыту деп білді D)ақыл-есті дамыту деп білді F)ерік-жігерді дамыту деп білді
Ата аналарға отбасын жақсарту мақсатында жеке дара көмек көрсете отырып, мұғалім: Педагогикалық әдептілік сақтау керек.маөқсатты түрде белгілі бір жоспарды ұстану керек.Ата-аналардың педагогикалық сауатын дамытуды ұйымдастыру керек.
Аттестаттау принциптері: еріктілік, ашықтық, эксперттік бағалардың жүйелігі және тұтастығы
Аттестаттау ұстанымдары: обьективтілік, сыпайылық, игі ниеттілік
Аттестациялау(сараптау):Д)маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл Ф)мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі Ж)педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі.
ӘӘӘӘ
Әдіснама деңгейлері: A) философиялық D)жалпы ғылымилық F)нақты ғылымилық
Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері:сенергетика E) жүйелілік F) мәдениеттанушылық
Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері:B)синергетикалық E)іс-әрекеттік F) мәдениеттанушылық
Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары:ғылыми-педагогикалық конференциялар,педагогикалық оқулар, жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктерді шығармашылық бірлестіктері
Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі:ұжымдық, жеке, топтық
Әдістерді жіктеу ұстанатын принциптер: A) жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып қалыптасуы B) жеке тұлғаның мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы C) жеке тұлғаның қалыптасып келе жатқан қасиеттері
Әдістерді жіктеу: A)ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі C)мағыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектеседі F)теориялық және практикалықты табуға көмектеседі
Әлеуметтеннуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіндік дамуына кедергі жасайтың негативті ықпалдарының өту процесі ретінде тсіндірілетін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері: В)Г.Олпорт С)А.Маслоу E)К.Роджерс
Әлеуметтену факторлары (А.В. Мудрик бойынша)А)микрросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар: С)мемлекет, ел, қоғам, мәдениет G)этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің трі, БАҚ
Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, деп танитын ізгілік(гуманистік) ипсихология өкілдері:B)Г.Олпорт C)А.Маслоу E)К.Роджерс
Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым: бейімделу. сыртқы ықпал. ортамен кіріктіру
Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғымдар: Өзін-өзі жаңғырту. Бейімделу Ортамен кіріктірілуі..Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғымдар:өзін-өзі дамыту,ортамен қарым- қатынас жүйесі
Әңгімелесу түрлері:В)эпизоттық С)әңгімелесу-экспромт F)Жеке этикалық
Әңгімелесу түрлері: B)эпизодтық C)кенеттен әңгімелесу F)этикалық
Әр адамның меңгеруіне тиісті философияда дәлелденген мәдениет түрлері(Э.С. Маркарян бойынша):рухани, материалдық, адамгершлік
ББББ
Бағалау анықтайды:C)Білімнің игерілу дәрежесін D)Ептіліктің игерілу дәрежесін F)Дағдылардың игерілу дәрежесін
Бақылау:B)Алдын ала D)Күнделікті G)Қорытынды
Бақылаудың түрлері:B) Алдын ала бақылау. D) Күнделікті бақылау. G) қорытынды бақылау.
Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С.Макаренко бойынша):қос ықпал ету, преспективалар қою, дәстүрлер қалыптастыру
Балалар ұжымымен жұмыстар жргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:C) К.Успанов.E) Н.Д.Хмель. G) В.А.Сластенин.
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар: В.А. Сластенин. Н.Д. Хмель. К. Успанов
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға лестерін қосқан педагог-ғалымдар:A) П.П.Блонский.C) Л.С.Выготский.F) С.Т.Щацкий.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға лестерін қосқан педагог-ғалымдар:B)П.Н.Лепешинский.D) А.С.Макаренко.H) Т.Е.Конникова.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға лестерін қосқан педагог-ғалымдар: С.Т.Щацкий. П.П.Блонский. Л.С.Выготский.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытудағы лестерін қосқан педагог-ғалымдар: С.Т. Шацкий. П.П. Блонский. Л.С. Выготский.
Балалар ұжымының педагогикалық теориясына лестерін қосқан педагог-ғалымдар:Т.Е.Конникова. П.Н. Лепешинский. А.С.Макаренко
Балалық өмірлік жолын айқындайды:C) Отбасы жағдайы. F) Ата-аналарының кәсіптері. H) Ата-аналарының материалдық жағдайы.
Баланың жас ерекшеліктеріне қарай өзіндік сенімдерінің, көзқарастарының қалыптасуында сананы қалыптастыру әдісі (әдістері): А)дәріс. Е)әңгіме-сұқбат. G)ақыл-кеңес.
Баланың отбасындағы мәселелері туралы ҚР конституциясының тарауында былай делінген:Балаларды қоғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті. Балалар үкіметтің қамқорлығына алынған. Балалар құқық қорғау орындарының қамқорлығын қажет етеді.
Баланың отбасындағы орындайтын тапсырмаларының деңгейі арқылы көруге болады: Ата-ананың ұйымдастыру және бағыттаушы рөлін. Ата-ана бала арасындағы қарым-қатынас сипатын. Ата-ананың тәрбие құралдарын.
Баланың өмір сүру, тіршілік ету, жеке тұлғалық және салауатты даму құқығын жариялаған құжат:С) «бала құқығы туралы конвенция» Е)ББҰ бас ассамблиясы шешімі Н)конвенция
Баланың өмірлік жолын айқындайды: Әлеуметтік орта. Мемлекет саясаты. Қоғамдағы жағдай.
Баланың, дамуы оқыту мен тәрбиеден тәуелсіз, яғни спонтанды, өзінен-өзі жүреді, ол табиғатынан берілген ішкі қасиет (имманентті) деп түсіндірушілер:В)Э. Мейман С)Ж. Пиаже E)А.Ф, Лазурский
Басқару әдістернің негізгі топтары: B) әкімшілік-ұйымдастыру әдістері E) Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері G) Қоғамдық әсер ету әдістері
Басқару әдістерінің негізгі топтары: B)әкімшілік-ұйымдастыру әдістері. E) Психологиялық-педагогикалық ықпал жасау әдістері.G) қоғамдық әсер әдістері.
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:A) Мақсаттарды айқындау. C) Жоспарлау F) ұйымдастыру.
Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:A) Келісім жасау. C) Реттеу. F) Ынталандыру.
Басқару іс-әрекеттері процесіндегі қызметтер: A) Мақсаттарды айқындау C) Жоспарлау F) Ұйымдастыру
Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:: Мақсаттарды айқындау. Ұйымдастыру. Жоспарлау.
Басқару іс-әрекеттері үрдісіндегі қызметтер: Жоспарлау. Сендіру. Мақсаттарды айқындау.
Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар:А) аналитикалық В)бағалаушылық С) жобалаушылық
Басқаруда негізге алынады:С)бастапқы ақпарат.Е)тактикалық ақпарат.G)жылдам ақпарат.
Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері:бастапқы, тактикалық, оперативті
Басқаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары:A) нұсқау-әдістемелік B) әдістемелік бірлестіктер D) педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауықтыру
Бастауыш сынып жасындағы бала:Әртүрлі жағдайды өз қиялында бейнелей алады. Өз қиялында өауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра алады. Кездесетін барлық жағдайларды да тудыра алады.
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері: D)Баяндап айту E)Әңгімелей отырып баяндау G)Әңгімелей отырып бекіту
Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері: D)Баяндап айту E)Әңгімелеп баяндау G)Әңгімелеп бекіту
Биологиялық бағыт өкілдері Ч.Ломброзо З.Фрейд Л.С.Выготский
Биологиялық бағыт өкілдері: Н.К. Крупская Л.И. Божович Э. Торндайк
Биологиялық бағыт өкілдері:B)З.Фрейд D)Ч.Ломброзо E)Э.Торндайк
Болжамның рөлі:Ғылыми зерттеудің тірек көзі. Уақытша бар фактіні жүйеге келтіру. Проблеманың мәнін түсіну барысында дамиды.
Біліктілікті көтеру мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылуы мүмкін:Негізі жұмыс орнында үзіліссіз өткізілетін қысқа мерзімді тақырыптық оқулар. Сала, ұйым, мекеме деңгейінде жүргізілетін тақырыптық проблемалы емес орташа мерзімді семинарлар. Мамандардың кәсіби қызмет бағытында біліктілік көтеру мекемесінде ұзақ мерзімді оқу
Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар: Жалпы мәдени ортаның жағдайы.Білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы. Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері.
Білім беру жүйесін стандарттау қажет: Д)баламалы оқулықтардың қосылуы үшін Ф)Тың оқу жоспарлауының енгізілуі үшін Н)мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына жету үшін.
Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары:B) Оқу жоспары. E) Оқу бағдармалар. F) Оқулықтар.
Білім беру мемлекеттік стандарттары жауап беретін талап (талаптар):A)білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріB)жалпы мәжени ортаның жағдайын есепке алу C)білім беру салаларының және сатыларының сабақтастық ережелерінің бұзылмауы
Білім беру мемлекеттік стандарттары:B)азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз етеді D)білім беру кеңістігін сақтауды қамтамасыз етеді E)білім беруді және оны басқаруды ізгілендіруді қамтамасыз етеді
Білім беру мемлекеттік стандарты құрастырылады: B)Білім беру деңгейіне орай D) Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі G)Білім беру бағытына орай
Білім беру стандарты: Міндетті оқыту компоненттерін анықтайтын құжат. Міндетті білім берудің негізгі құжаты. Білім беру нормаларын анықтайтын құжат.
Білім беру философиясы мәртебесін аңықтаудағы көзқарастар: A)Білім беру филасофиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы D)қолданбалы филасофия F)білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары:B)Құндылық C)Жүйелік G)Әдістеме және әдіснама
Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: Құндылық. Жүйелік. Ғылымилық.
Білім беру философиясының функциялары:B)сипаттаушылық және түсіндірушілік E)турлендірушілік H)болжамдық
Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері:білім беру-B)құндылық C) жүйе F)процесс және нәтиже
Білім берудің көздеріне сәйкес оқыту әдістері жіктемесінің арасында ең кең тарағаны(Огородников И.Т.,Перовский С.И.,Голант Е.Я.); B)Сөздік немесе ауызша баяндау әдісі E)Көрнекілік әдістер F)Тәжірибелік әдістер
Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады:білім беру –құндылық:)тұлғалық G)қоғамдық H)мемлекеттік
Білім берудің мемлекеттік стандарттарының қызметтеріне жатпайды: д)педагогикалық технологияларды іріктеу; е)ұйымдастыру формаларын іріктеу; f)оқыту әдістерін таңдау
Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары: білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру. Азаматтарды толыққанды сапалы, білім алуын қамтамасыз ету. Білім беру кеңістігін сақтау.
Білім берудің өнімін тұтынушылар: Қоғам , Мемлекет Жеке адам
Білім берудің түрлері: В)жалпы білім С)политехникалық білім Е)кәсіптік білім
Білім берушілік іс-әрекет субъектілері
Білім берушілік іс-әрекет субъектілері: С)оқушы D)мұғалім H)ғалым және басқарушы
Білім мазмұны дегеніміз:Оқушылардың ғылыми білім, біліктілік және дағдыны игеру үдерісі. Оқушылардың дүниетанымдық адамгершілікті эстетикалық идея жүйесін меңгеруі. Оқушылардың ақыл-ой танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі.
Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар:В)оқу жоспарлары Ғ)оқу бағдарламалары Н)оқулықтар,оқу құралдары
Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету.E)Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу.G) Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.
Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:B)Гераклит.D) Цицерон.F) Песталоцци.
Білім мен іскерлікті есепке алу түрлері:A)Күнделікті B)Мерзімді E)Қорытынды
Білім,білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді:Диагностикалауды. Бақылауды. Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды.
ГГГГ
Г.И.Шукина бойынша тәрбие әдістері жктеледі:Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.
Г.И.Щукина бойынша мектепішілік басқару бағыттары:А)психологиялық.С)ұйымдастырушылық.Д)әдістемелік.
Г.И.Щукина оқытудың төмендегідей әдістерін көрсетеді:E)Ақпараттық-дамыту әдістері;эвристикалық әдістері F)Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері; G)Жаттығу,практикалық жұмыс
Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы:A)Баланы жетектеуші. D) Қожасының баласын жетектеуші құл. E) Тәрбие туралы ғылымның аты.
ҒҒҒҒ
Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: А)Зерттеу нәтижесінде алдын-ала белгіленеді Д)Нәтиже міндетті түрде белгіленеді Е)Алдын ала мәліметтер өңделеді.
Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы:А)бақылаудың міндеттері анықталып, нысандары белгіленеді, жоспары жасалады.Д)нәтижесі міндетті түрде белгіленеді.Е)Алынған мәліметтер өңделеді.
Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері:В)ғылыми-философиялық білімдер E) шындықты тану әдістер G) ғылыми жетістіктер
Ғылыми дүниетанымға енеді:А)адамгершілік жүйесі С)эстетикалық жүйе Е)ғылыми –философиялық жүйе
Ғылыми дүниетанымға енетін көзқарастар жүйесі: А)адамгершілік С) эстетикалық E) ғылыми-философиялық
Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары:А)мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсетуі. С)пәнаралық байланыстарды іске асыру. F)ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру.
Ғылыми дүниетанымның диалектикалық мәні:B)тұрмыс пен ойлауда C)қоғамда F)табиғатта
Ғылыми дүниетанымның құрылымдық компоненттері:адам мұраты көзқарас және сенім, ғылыми білімдер жүйесі
Ғылыми дүниетанымның құрылымы(И.Ф.Харламов бойынша):В)адам мұраты құрайды С)көзқарас және сенім құрайды Н)ғылыми біліктілер жүйесі құрайды
Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері:Әдіснамалық зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері. Теориялық зерттеу әдістері.
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері:D)Педагогикалық эксперимент F)Теориялық зерттеу әдістерә H)Эмпирикалық зерттеу әдістері.
Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:D)Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері.F) Теориялық зерттеу әдістері.H) Математикалық зерттеу әдістері.
Ғылыми педагогикалық зерттеулер:В)іргелі Д)қолданбалы F)теориялық
Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістер:А)педагогикалық эксперимент.Д)педагогикалық сауалнама.G)педагогикадағыматематикалық.
ДДДД
Даму барысында адамда:Жеке тұлға ретінде қалыптасады. Ғылыми дүниетанымы қалыптасады. Сана мен өзіндік сана қалыптасады.
Даму барысында адамда :A) Сана мен өзіндік сана қалыптасады.C) Жеке тұлға ретінде қалыптасады.E) Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.
Даму барысында адамда:А)Сана мен өзіндік сана қалыптасады С)Жеке тұлға ретінде қалаптасады Е)Дербес іс-әрекет иесі болып жетіледі.
Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер:П.П.Блонский. К.Д.Ушинский. Л.С.Выготский
Даму:Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер. Алдын ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі мақсатқа бағытталған процесі. Эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын өрлеу процесі
Дамудың оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс әрекет формаларын меңгеру негізінде жүретінін түсіндірген:П.П.Блонский, К.Д.Ушинский
Дара ерекшеліктерге:А)Жеке тұлғаның түйсіктерінің, қабылдауының,ойлауының, есінің ерекшеліктері В)Жеке тұлғаның қиялының өзіндік бегілері, қызығудың,беімділікті ерекшкліктері Д)Жеке тұлға қабілетінің, темпераментің,мінез-құлықтың ерекшкліктері.
Дәріс бірліктерінің басымдылығын негізге алған арнайы сабақ типтері:А)жаңа материалды игеру Д)бекіту,қайталау Е)білімді бақылау, тексеру
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшінің негізгі қызметтері:баланың денсаулығын сақтау. баланың адамгершілігін тәрбиелеу. Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады: A)Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.D) Эстетикалық тәрбие. H) Дене тәрбиесі.
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:C)Азаматтық тәрбие.E) Еңбек тәрбиесі.F) Қоғамдық тәрбие.
Дене тәрбиесі міндеттері:В)ағзаны шынықтыру Е)санитарлық-гигиеналық іскерлістер қалыптастыру F)еңбек қаблеттілігін арттыру
Диагностикалау қамтиды:Бақылау мен тексеруді. Жинақталған статистикалық деректерді талдауды. Дидактикалық процестің жүргізілу процесін
Диалектикалық мәнін ашатын ғылыми дүниетаным: В) тұрмыс пен ойлаудың С) қоғамның F) табиғаттың
Дидактика ғылым ретінде қарастырады: В)қалай оқытамыз С)не үшін оқытамыз Ғ)нені оқытамыз
Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер:Не үшін оқыту керек. Нені оқыту кереқ. Қалай оқыту керек.
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады: B) Кімді оқытамыз. C) қалай оқытамыз.F) Нені оқытамыз.
Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады: В)кімді оқытамыз С)нені үйретеміз Ғ)неге оқытамыз
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:A) Қолдану деңгейі. E) Философиялық негіз. G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.
Дидактикада оқыту технологияларының жіктелу және топталу сипаттамасы:B)Қолдану деңгейі бойыншаD)Тәжірибе меңгерудің ғылыми тұжырымдамасы бойыншаG)Тұлғалық құрылымға бағдарлануы бойынша
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:B) Жаңа білімді түсіндіру C) Білімді бекіту. E) Білім, ептілік және дағдыларды тексеру.
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері: С) Білім, білік және дағдыларды тексеру. Д) Білімді бекіту Е) Жаңа білім материалын хабарлау
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:С)жаңа білім материалын хабарлау Е)ептіліктер мен дағдыларды қалыптастырып, бекіту, қорытындылау
Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ түрі:Жаңа білімді меңгеру. Өткен материалды қайталау. Білімді бақылау, тексеру
Дидактиканың негізгі категориялары:В)оқыту Е)педагогтік іс-әрекет Н)білім беру
Дидактиканың негізгі категориялары: Оқыту, білім беру. Білім мазмұны. Оқыту әдісі.
Дүниетаным - бұл:B) Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі. E) Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі. H) Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:А)қоғамның саналы мақсат –мүдделері В)әлеуметтік құндылықтар С)гуманистік құндылықтар
Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:В)діни Е)натуралистік Ғ)үйреншікті
Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша):В) болжамдық С) тәрбиелік және дамытушылық F) ағартушылық және ұйымдастырушылық
Дүниетаным функциялары (И.Ф.Харламов бойынша): А)ақпараттық В) бағдар беру G)баға беру
Дүниетаным:Дүниеге деген көзқарас жүйесі. Адамның алатын орнына деген көзқарас жүйесі. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарас жүйесі.
Дүниетаным:С)қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі Е)адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі Н)адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.
Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары. Тәжірибесі, білімі, білігі, ұстанымы. Гуманистік қарым-қатынасы, талапшылдығы
Дүниетанымның құрылымы:Сенім. Білім. Көзқарас
Дүниетанымның құрамды бөліктері:A)дүниетанымның философиялық негіздері D)жеке тұлғаның құндылық бағыттары F) жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптастыру жолдары мен тәсілдері
Дүниетанымның құрамды бөліктері; Білім. Сенім. Адам мұраты
Дүниетанымның формалары: Діни Мифологиялық Саяси.
Дүниетанымның формалары:C)Мифологиялық. E) Діни.H) Көркемдік.
ЕЕЕЕ
Еңбек тәрбиесін мазмұндық негізін мыналар құрайды:A) Оқу еңбегі.C) өзіндік қызмет еңбегі.F) Қоғамдық пайдалы еңбек.
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:Қоғамға пайдалы еңбек. Өндірістік еңбек. Оқу еңбегі.
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:Өзіндік қызмет еңбегі. Оқу еңбегі. Қоғамдық пайдалы еңбек
Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізін құрайды: қоғамдық пайдалы еңбек
ЖЖЖЖ
Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етуге ,оқушының кәсіптік таңдауын шешуге
Жалпы білім беретін бағдарламалар: A)Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады. D) Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді. G)Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.
Жалпы білім беретін мектептің құрылымы:А) Бастауыш В) Негізгі орта С) Мектепке дейінгі
Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай бөлінеді:C)мектепке дейіңгі білім D)бастауыш білім G)негізгі орта және жалпы орта білім
Жалпы білім беру мекемесінің құрылымы: D) Бастауыш E) Негізгі орта H) Жалпы орта
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарттарының бөліктері:C) Мемлекеттік.E) ұлттық-аймақтық.G) Мектептік.
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады:В)жалпы адамзаттықС)мемлекеттікҒ)ұлттық мемлекеттік
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:мемлекеттік ,ұлттық- аймақтық, мектептік.
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері:Білім беруді ізгілендіру. Дамыта оқыту. Бағдарламалап оқыту.
Жаңа педагогикалық технологияның міндеттері:А)оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру Е)білім сапасын жаңа деңгейге көтеру Н)педагогикалық қызметтің өзекті мәселелерін білу
Жас ерекшелік психологиясына кіреді: балалар психологиясы, жеткіншектер психологиясы, жастар психологиясы.
Жас ерекшелік психологиясына кіреді: с)ересектер психологиясы,кәрілік психологиясы; д)балалар психологиясы
Жас ерекшеліктер: А)Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар G)Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық сапалар H)Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық спалар.
Жас кезеңдерінің даму шарттарына: С)Анатомиялық, физиологиялық жағдайы D)Психологиялық педагогикалық жағдай F)Дене көрсеткіштерінің жағдайы.
Жасөспірімдік шақ және оның ерекшеліктері:В)балалардың тәртібі нашарлап,сабаққа үлгерімі төмендейді С)бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі D)жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады
Жеке тұлға дамуының қозғаушы күші: В) Ішкі қарама-қайшылық D)Сыртқы қарама-қайшылық F)Жалпы және жеке қарама-қайшылық.
Жеке тұлға проблемасының негіз бағыттыры:А)Биологиялық D)Әлеуметтің Е)Биоәлеуметтік.
Жеке тұлға» ұғымы: С) Қоғамдық мәні бар адам F) Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді біріктіреді
Жеке тұлға» ұғымының мәні:Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді. Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі. Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс-әрекеттің субьектісі
Жеке тұлғаға бағыталған білім берудің ғылым – теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар:C)Е.В. Бондаревская E)И.С. Якиманская F)К. Роджерс
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар:A)Тұқым қуалаушылық .C) Әлеуметтік орта.G) Тәрбие.
Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері: A)Даралығы D)Саналылығы F)Жауапкершіліктері
Жеке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы, тәрбие құралы: С)әлеуметтік Е)рухани G)материалдық
Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:С)әңгімелесу Е)баяндама Ғ)дискуссия
Жеткіншектердің дағдарыс кезеңіне тән белгілері: В)Қыңырлық, эгоизм Е)Тұйықтылық, ашуланшаншақ Н)Эффект сезімі.
Жоғарғы білім денгейн анықтайтын адамның білім менгеру нәтижелері:кәсіби құзыреттілік ,мәдениеттілік,сауаттылық және білімділік
Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»:Кәсіби құзіреттілік. Сауаттылық және білімділік. Мәдениет және менталитет.
Жоғары мектеп аты:F)университет G)академия H)институт
жоғары мектептегі кәсіби даярлаудың сатылары: в)бакалавриат; д)докторантура; f)магистратура
Жоспарлау дегеніміз:жағдайды жан-жақты анықтау және нәтижеге бағыттау, міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау, мақсат-міндеттерді анықтау
Жоспарлау:А)жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау.D)міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау.G)мақсат, міндеттерді анықтау.
Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы:A) Кіріспе C) Қойылатын міндеттер F) Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау
ЗЗЗЗ
Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:A)заңдар D)заңдылықтар E)принциптер
ИИИИ
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы:B) Практикалық. E) Көрнекілік.F) Сөздік.
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері:Практикалық. Көрнекілік. Сөздік.
И.П.Подласый оқыту әдістерін келесі топтарға бөлді:B)Практикалық;іс-тәжірибе,жаттығу,оқу-өндірістік еңбек; көрнекілік D)Сөздік;кітаппен жұмыс әдісі E)Бейне таспа әдісі
И.П.Подласый оқытудың келесі жіктемесін ұсынады:C)Иллюстрация;бейне әдіс;жаттығу;лабороториялық;практикалық D)Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері E)Танымдық ойындар;программалық оқыту;білімді беруді бақылау;ситуациялық
И.С. Якиманская тұлғаға бағдарланған, білім берудің толық жіктемесін жасап оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді: А.пәндік-дидактикалық В.әлеуметтік-педагогикалық Н.психологоялық.
Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді:С)отбасылық E)конфессионалды(діни) G)мектептік
КККК
Кларин М.В, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько, Ж. Қараев-тардың) пайымдауынша педагогикалық технология С)Оқыту процесін ұйымдастырудың өткізудің жа жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі жоспары. D)оқыту процесінде адамның іс әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.. Е)өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс – тәсілдері)
ҚҚҚҚ
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің сатысы:Жалпы орта білім беру мектебі. Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.
Қазақстан Республикасында «Білім беру туралы» заңдар қабылданған жылдар: с)1999ж; д)2007ж; f)1992ж.
Қазақстан Республикасындағы Білім беру туралы Заңдар қабылданған жылдар:B)1992ж D)1999ж G)2007ж
Қазақстанда «Білім туралы» Заңдары қабылданды:B)1992 D)1999 F)2007
Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:B)Оқушылардың ұлгерімі. E) Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы .G) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.
Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды С)бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруін.Е)алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын.F)бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын
Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:A) Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.C) Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы.E) Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.
Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары: Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.
Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның(сауалнаманың) түрлері: С)Ашық. Д)Жабық. Е)Атаулы.
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:А)Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.С)Мұғалім позициясына. G)Қойылатын талаптардың мазмұнына.
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:А)Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне .С)мектеп директорының позициясы
Форма" терминінің мәні: B)Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін D)Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын H)Тәрбиешінің іс-әрекетінің көрінісін
Форма» терминінің мәні білдіреді: B) Тәрбие процесінің сырттай көрінісін. D) Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын F) Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.
1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді:B) «Өте жақсы», «Жақсы» C) «Қанағаттанарлық» D) «Жаман», «Өте жаман»
Оқытудың жалпы заңдылықтары:А)оқыту мен тәрбиенің бірлігі С)тәрбие мен практиканың бірлігі Н)оқуды ұйымдастыру;оқу сапасы,жеке тұлғаның дамуы
Оқытудың жеке заңдылықтары.A) Гносеологиялық. D) Жеке дидактикалық. F) ұйымдастырушылық.
Оқытудың принциптері:А)бірізділік В)жүйелілік С)ғылымилық
Оқытудың сөздік әдістері: в)кітаптан оқу, баяндама; с)сұхбат әнгімелеу; е)түсіндіру, дәріс оқу
Оқытудың сөздік әдістеріне:С)әңгіме Е)баяндау Н)дәріс
Оқытудың топтап оқыту түрі-бұл:В)оқушылар тобының бірлескен танымдық іс-әрекеті Е)оқу материалын игеру шағын топтарға бөліну арқылы жүзеге асырылады Ж)оқушылардың тұлғалық сапаларын дамыту үшін қолданады.
Оқытудың функциясы (қызметі):B)Оқушыларға білім беру C)Тәрбиелеу D)Дамыту
Орта мектептегі басқарудың бөліктері: A) тұтас педагогикалық процесс G) мектеп тәрбие жұмысынң жүйесі H) кәсіптік бағдар беру жүйесі және т.б
Орыс ғалымдары Е.Я.Голант, С.Г.Шаповаленко бойынша оқыту әдістерінің жіктелуі: Көрнекілік. Практикалық. Сөздік
Отбасы міндеттері: репродуктивтік және рекративтік, тұрмыстық-экономикалық, комуникативтік және тәрбиелеу
Отбасы тәрбиесінде қолданатын басты әдістер:Баланы қорғау.Бірге еңбек ету. Әңгіме-сұхбат.
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер: а)еңбекке баулу; в)әңгіме-сұхбат
Отбасы тәрбиесінде қолданылатын басты әдістер:Әнгіме-сұхбат. Бірге еңбек ету. Түсіндіру.
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды:В) ҚР Конституциясында. Е) «Бала құқығы туралы Конвенцияда»
Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздерін анықтайды: Бала құқығы туралы конвенциясы, ҚР Конституциясы, «Неке және отбасы» туралы заң
Отбасын диагностикалау әдістері:B) жеке іс құжаттарын зерттеу C)бақылау E)сауалнама, әңгімелесу
Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан.А)баланы сол қалпында сүю,құрметтеу С)балаға әсер ететін құрғақ сөз емес,оның қалай айтылғаны, шын көңілден шыққандығы Ғ)баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды Отбасында тиімді тәрбиелеудің белгілі ережелері қалыптасқан:Баланы сол қалпында сүю, құрметтеу. Балаға көп сөз айтудың қажеті жоқ, оған тек қана практикалық тапсырмалар беру қажет. Баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды.Отбасындағы өнегелілік-психологиялық жағдайының көрсеткіштері:А) отбасындағы өзара қатынас стиліВ)адамгершілік ұстанымдарыҒ) ата-ананың баланың өмір әрекетінің мазмұнына көңіл бөлуіОтбасының жалпы сипатаммаларының көрсеткіштері: отбасы құрылымы, отбасындағы өзара қатынас стилі, ауқаттылығы және тұрмыстық жағдайыОтбасының негізгі қызметтері:тәрбиелеу. Шаруашылық-экономикалық.ұрпақ жалғастыруОтбасының негізгі қызметтері:Тұрмыстық.- экономикалық. Тәрбиелеу. Ұрпақ жалғастыру.Отбасының негізгі қызметтері:ұрпақ жалғастыру, шаруашылық- экономикалық жағдайды реттеуОтбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйесінің компоненттері:ата-ананың педагогикалық мәдениеті. оқушының және отбасының жалпы сипаттамасы. өнегелілік-психологиялық жағдайыӨӨӨӨӨзара әрекетте түсетін негізігі, тәрбие құралдарының сипаты: С)әлеуметтік. Е)рухани. G)материалдық.Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған қазақтың ағартушылары мен педагогтары:B) А.Құнанбаев.E) Ы.Алтынсарин.H) М.Жұмабаев.Өзін – өзі тәрбиелеу тәсілдері:А)өзін – өзі бағалау D)өзін – өзі бақылау E)өзін – өзі түзетуӨзін -өзі тәрбиелеу процесіне тікелей қамтылмайды: басқалардың даму сапасының деңгейін анықтау, тәрбие құралдарының мәнін түсінуӨзін өзі тәрбиелеудің негізгі тәсілдері болмайды: өзіне сенімсіздік танытуӨзін-өзі тәрбиелеу тәсілдерінің бірі: A)Бағалау D)бақылау E) түзетуӨзін-өзі тәрбиелеудің негізгі тәсілдері болмайды: в)өзіне сенімсіздік таныту; е)басқаға сенім артуӨткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері:А)Табиғи.С)Лабораториялық(зертханалық).F)Табиғи,лабораториялық.ПППППәндік саралау негізіне жатады:C)пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі F)білімді терең игеруге деген қызығушылық Н)кәсіби іс әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлауПәндік саралауда басшылыққа алынбайды:С)діни ерекшеліктер Е)дүниетанымдық ерекшеліктер G)этникалық ерекшеліктерПедагог тұлғасына қойылатын негізгі талаптар: а)білікті маман; с)шығармашылықпен танылу; г)баланы жақсы көруПедагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: A)интеллектуалдық D)адамгершілік G)толлеранттылықПедагогика адам туралы ғылым жүйесі ретінде басқа ғылымдармен байланысады: психология, анатомия, философияПедагогика әдіснамасының деңгейлері:Жалпы ғылымдық деңгей. Философиялық деңгей. Нақты ғылымдық деңгей.Педагогика ғылымының басты міндеттері:педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту. Білім беру жүйесінің дамуын болжау. Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашуПедагогика ғылымының салалары: В)Валеология,тәрбие педагогикасы,дидактика,тәрбие теориясы С) Мектеп педагогикасы,салыстырмалы педгогика, этнопедагогикаПедагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері:джентельменді қалыптастыру, афиналық, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеуПедагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері:спартандық, діни тәрбие, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеуПедагогика практикасындағы оқытуды ұйымдастыру жүйесіB)Трамп-жоспар C)Виньетка-жоспар G)Белл-Ланкастер жүйесіПедагогика практикасындағы оқытуды ұйымдастыру жүйесіB)Трамп-жоспар C)Виньетка-жоспар G)Белл-Ланкастер жүйесіПедагогика саласында балалардың жас және дара ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар: А)Коменский Х.А.,Джон Локк В)Ж.Ж.Руссо, Дистервег А. Е)Ушинский К.Д.,Толстой Л.Н.Педагогика саласындағы зерттеулер:C)Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу D)Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру H)Ғылыми ізденіс процесіПедагогика тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары:трамп жоспары, винетка жоспары, вел-Ланкастер жүйесіПедагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар:өзінді «Менді» құрумен байланыстыру. Мемлекет мақсатымен байланыстыру. Мәдениет құндылықтарына бағалау.Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы факторлар: мемлекет мақсатымен байланыстыру, өзіндік менді құрумен байланыстыру, мәдениет құндылықтарына бағдарлауПедагогика тарихындағы тәрбиенің сипаты:А)джентельменді қалыптастыру.D)афиналық.G)ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.Педагогика үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері:A)интелектуалдық D)моральдік G)ұлттық белгілеріПедагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде:A) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді. F) Теориялық білімдерді жинақтайды. H) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді.Педагогика:Қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асыратын ғылым. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Педагогикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын зерттейдіПедагогика:Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Оқу-тәрбие процесінің табысты болуын зерттейді.Педагогикада әдіснаманы білім құрылымында Юдин Э.Г. белгілеген деңгейлер:А)Философиялық. В)Жалпы,нақты ғылыми. с)ТехнологиялықПедагогикада және психологияда тұлға дамуын түсіндіруші бағыттар: биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтікПедагогикада және психологияда тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлар (бағыттары): C)биологиялық D)әлеуметтік F)биоәлеуметтікПедагогикадағы ғылыми-зертеу әдістерінің жіктелуі:А)дәстүрлі педагогикалық әдістер. Е)педагогикалық эксперимент әдісі;педагогикадағы социологиялық әдістер. F)Педагогикадағы математикалық әдістерПедагогикалық пәндер:А) Әлеуметтік педагогикаПедагогикалық процесстің ұйымдастырушылық формалары:A)жеке F)ұжымдық H)топтықПедагогикалық технология (М.В. Кларин, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько., Ж.Қараевтардың) пайымдауынша :C) Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс-тәсілдері )E) Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары G) оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар:A)В.В.Беспалько. D)В.В.Данилов. G)В.К.Дьяченко.Педагогикалық әдіснаманың мәні:A)Әдістер туралы ғылым C)философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым D)арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылымПедагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:A) Л.И.Катаева D) Б.М. Макарова.G) Б.П. Битинас.Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:А)Л.И.Катаева D)Б.М.Макарова G)Б.П.БитинасПедагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері:A)демократияландыру және ізгілендіру C)жүйелілік пен тұтастық E)орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесуіПедагогикалық зерттеу әдістері:Д) бақылау E)Іс-әрекет өнімдерін талдау G)экспериментПедагогикалық зерттеу әдістері:Д)бақылау.Е)салыстыру.G)эксперимент.Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері:. Абстракциялау.Модельдеу. ТалдауПедагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері:B)озық тәжірибені зерттеу C)эксперимент D)бақылауПедагогикалық зерттеулерде қолданылатын әдістер: В)Нақты ғылыми Д)Жалпы ғылыми Е)Эмпирикалық.Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері:Құбылыстарды даму барысында зерттеуБір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу. Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасымен сай келуі.Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:В)Бақылау.С)Әдебиетті зерттеу.H)ӘңгімеПедагогикалық зерттеулурдің жалпы ғылыми әдіснамалық принциптері:а)құбылыстарды даму барысында зерттеу; с)зерттеу әдістері зерттелетін қүбылыстың мән-мағынасына сай келуіПедагогикалық кеңес жұмыс бағыттары:А) Оқушыларға ата-аналарымен бірлесіп әлеуметтік жағдай жасау В) Мектеп жоспарын талдау және бекіту С) ата-аналардың сауаттануын қарастыруПедагогикалық менеджмент:Ұйымдастыру нормаларының және технологиялық әдіс-тәсілдерің кешені. Педагогикалық процесті басқару тиімділігінің жоғарылауына бағытталған принциптер жүйесі. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру және басқару жүйесіПедагогикалық методологияның мәні: Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым. Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым .Әдістер туралы ғылымПедагогикалық пәндер қатарына жатады:A) Әлеуметтік педагогика. C) Салыстырмалы педагогика. E) Этнопедагогика.Педагогикалық пәндер:Салыстырмалы педагогика. Әлеуметтік педагогика. Этнопедагогика.Педагогикалық принцип:A)Ұстанатын қағидалар C)қойылатын талаптар E)сақтануға тиіс ережелерПедагогикалық принциптер:А)ұстанымдар С)талаптар E)ережелерПедагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар:В)шартты E)диалектикалық G)өзараПедагогикалық процесске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелерінің бірі:B)оқушылардың оқу белсенділігі C) оқушылардың пәнге деген қызығушылығы D) оқушылардың оқудан тыс белсенділігіПедагогикалық процесстің жүйе ретіндегі ретіндегі ерешеліктер:A)әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі C)мектеп педагогикалықПедагогикалық процесстің компоненттері: мақсат, міндет, мазмұн, құрал, әдіс, форма, нәтижеПедагогикалық процесстің мәні: мақсатты бағытталуы, арнайы ұйымдастырылуы, педагог мен тәрбиешінің өзара әркетіПедагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым- педагогтар:Б.Т. Лихачев М.А. Данилов. Н.Д. ХмельПедагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар:B) М.А.Данилов. D) Ю.К.Бабанский. G) Б.Т.Лихачев.Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні:А) педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама С)диалектикалық процестің нәтижесін анықтау Е)дидактикалық процестің бағыт бағдарын, ілгері не кері қозғалысын анықтау.Педагогикалық процесті зерттеген ғалым педагогтар: В)М.А.Данилов D)Ю.К.БабанскийG)Б.Т.ЛихачевПедагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері:В)өмірмен байланысы С)ізгілік бағыттылығы E)ұжымда тәрбиелеу және оқытуПедагогикалық процесті ұйымдастыру формалары:A)жеке F)ұжымдық H)топтықПедагогикалық процесті ұйымдастырудың негізгі заңдылығы (заңдылықтары):А)оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік- экономикалық қажеттілігіне сай болады. С)педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. Е) педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.Педагогикалық процестің біртұтастығы дегеніміз:С)барлық процестердің методологиялық негізі барЕ)педагогикалық процес компаненттерінің өзара байН)адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.Педагогикалық процестің заңдылығы (заңдылықтары):В)оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.D)педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі.H)педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша) : С)педагогикалық процесте тұлғаның дамуы Ғ)педагогикалық процесте ынталандыру G)педагогикалық процестің шарттылығыПедагогикалық процестің компоненттері:В)мақсат,міндет, нәтиже. D)мазмұн, әдіс-тәсілдер. F)әдіс, құрал, форма.Педагогикалық процестің негізгі белгісі (белгілері):С)көп деңгейлік әлеуметтік жүйе. Е)басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті. H)іс-әрекеттермен алмасу.Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. D) Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты. G) Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.Педагогикалық процестің принциптері: В)инициативасын және өздінлігін дамытумен үйлестіру D)оң қасиеттерге сүйену G)сыйластық және талаптардың бірлігіПедагогикалық процестің сипаты: е) екі жақтылық; F)тұтастық; G)мақсаттылықПедагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді:А)ұйымдастырушылық жағынан. С)мазмұндық жағынан. F)оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі.Педагогикалық процестің» компоненттері:Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру. Дамыту, білім беру, іс-әрекет. Үйрету, білім мазмұны, құралдарПедагогикалық технология қолдануда шешілетін педагогикалық міндеттер: А) нақты жағдайлар мен ситуацияларды талдау арқылы педагогикалық міндеттерді қабылдау В) педагогикалық міндеттердің нәтижесін талдау С) педагогикалық міндеттердің орындалу нәтижесін практикада қолдануПедагогикалық технологияларды теориялық негізде қарастырды:A)В.В.Беспалько D)В.В.Данилов G)В.К.ДьяченкоПедагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: Е.Н. Ильин. Лысенкова С.Н. В.Ф. ШаталовПедагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды:C)Е.Н.Ильин F)С.Н.Лысенкова H)В.Ф.ШаталовПедагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:C)Е.Н.Ильин. F)С.Н.Лысенкова. H)В.Ф.ШаталовПедагогикалық үдерістің заңдылықтары:B)Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі D)Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі. H)Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табыладыПедагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A) В.А.Тихонов C) М.Н.Алексеев F) Н.И.ПетровПедагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары:A)&Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады C) Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын кері келеді E) &Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табыладыПедагогикалық үрдерістің негізгі заңдылықтары: A) Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. C) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. E) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері:B) Оқушылардың оқу белсенділігі. D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.Педагогикалық үрдістің компонентері:В)Мотивациялық. С)Іс-әрекеттік. D)Мазмұндылық.Педагогикалық үрдістің компоненттері:В)Мақсаттылық. С)Мазмұндылық. D)Нәтижелік.Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A) М.А.Данилов. C) М.Н.Алексеев. F) М.Н.Скаткин.Педагогикалық эксперимент кезендері:B) Теориялық кезен. E) Әдістемелік кезен. F) Талдау кезені.Педагогикалық эксперимент кезеңдері:. Теориялық кезеңі. Практикалық кезең Нәтиже алу кезеңіПедагогикалық эксперимент кезеңдері: қорытынды кезеңі.анықтаушы кезеңі. Қалыптастырушы кезеңі.Қорытынды кезеңПедагогикалық эксперимент міндеттері: A) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу. C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. G) Педагогикалық ықпалдың нәтижесін өлшеу, салыстыруПедагогикалық эксперимент түрлері:B)айқындаушы D)қалыптастырушы F)салыстырмалыПедагогиканың бөлімдері:Педагогиканың жалпы негіздері Оқыту мен тәрбие теориясы. Білім беру жүйесін басқаруПедагогиканың бөлімдері:Философияның жалпы негіздері. Педагогикалық процестің негіздері. Тұлға теориясының негіздері.Педагогиканың бөлімдері:B) Педагогиканың жалпы негіздері. C) Оқыту және тәрбие теориясы. D) Білім беру жүйесін басқару.Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар:B)тұлғалық D)іс-әрекеттік E)аксиологиялықПедагогиканың негізгі категориялары: В)Оқыту. D)Тәрбие. G)Білім беру.Педагогиканың негізгі категориялары: Оқыту. Тәрбиелеу. Білім беруПедагогиканың теориялық қызметтеріне жатады. C) Түсіндіру.E) Анықтау.G) Болжау.Педагогиканың теориялық функциясының іске асырылатын деңгейлері:A)болжамдық E)түсіріндірушілік H)практикалықПедагогиканың технологиялық қызметтері: В) ЖобалауЕ) Жаңалық ендіру. Ғ) Ықпал таныту немее жаңа амал тұрғысынан келу.Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері:B)жобалаушылық C)жаңашылдық енгізу D) рефлексивтікПедагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері:A)жобалаушылық /зерттеушілік/C)түрлендірушілік D)рефлексивтікПедагогиканың философиялық негіздеріC)неопозитивизм E)диалектикалық материализм G)прагматизмПедагогтың жоспар құра білуі, ұйымдастыра білуі –бұл:Іс-әрекеттің соңгы нәтижелі моделін құру. Нәтижені болжай білу. Қарым-қатынасты басқара білуПедаогика саласындағы зерттеулер-бұл:C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу. D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу. H) Ғылыми ізденіс процесі.Перспективалар түрлері (А.С.Макаренко бойынша): алыс, жақын, ортаПлатон тәрбиелеуде көңіл бөлді:C) Ақыл-ойды дамытуға E)Ерікті дамытуға F)Адамгершілікті дамытуғаПлатонның көзқарасындағы тәрбие мақсаты:С)ақыл-ойды тәрбиелеу Е)еріктілікті тәрбиелеу Н)сезімді тәрбиелеу.Полимәдени тұлғасының құрамдас бөліктері:B)тарихи және құқықтық D)лингвистикалық және көркем-эстетикалық E)географиалық және планатаралыхпроцесі көп деңгелі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі D)іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруіПсихологиялық-педагогикалық зерттеудің әлеуметтік мотивтері:A)Кең мағынадағы әлеуметтік G)Тар мағынадағы әлеуметтік H)Ынтымақтастық әлеуметтікСССССабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:А)мұғалімнің білімділігі G)оқыту принциптерін жүзеге асыру Н)тиімді оқыту әдісін таңдауСабаққа қойылатын талаптар:Д)сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы Е)логикалық бірліктердің сақталуы Ғ)оқыту мен тәрбиенің бірлігіСабақтан тыс оқушылармен ұжымдық жұмыс жүргізу әдістемесін жасаған:П.П.Блонский ,А.С.Макаренко,Н.К. КрупскаяСабақтан тыс тәрбие жұмыстары:C)кештер D)ертеңгілік H)олимпиадаСабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары :C)кештер D)ертеңгілік H)олимпиадаСабақты тиімді жоспарлау:Жұмыс жай-күйін жан-жақты және мақсатты есепке алу. Алдағы уақыттағы іс-әрекеттің негізгі мақсаттары мен міндеттерін анықтау. Алға қойылған міндеттерді шешетін тиімді жолдар мен тәсілдерді, құралдарды айқындау.Сабақтың нәтижелілігі байланысты:Д)мұғалімнің дайындық деңгейіне G)оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына Н)оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуынаСабақтың нәтижелілігі мыналарға байланысты: D) Мұғалімнің дайындық деңгейіне. G) Оқушылардың оқу-танымдық әрекетін үйымдастыра алуына. H) Оқу іс-әрекетін нәтижесін болжай алуына.Сананы қалыптастыру әдістері:Сендіру. Этикалық әңгіме. Түсіндіру.Сананы қалыптастыру әдістеріне жататды:A) Этикалық әңгіме.D) Түсініктеме.F) Сендіру.Сауалнама түрлері:D)ашық E)жабық G) араласСауал-сұрақ әдістері:А)әңгімелесу.Е)интервью алу.Н)сауалнама.Селевко Г.К. «педагогикалық технология» түсінігін үш аспектіде қарастырады: А) Ғылыми С) бейнелеулі іс-жүргізу Е) нақтылы іс-жүргізуСинергетикалық тұғыр дегеніміз: жеке тұлғаның өзгеруінің бірнеше жолдары бар екенін мойындау. Психологиялық ерекшеліктерді қабылдау. Баланың ішкі әлеуетінің мүмкіндігіне сену.Субьект-субьект тұғыры:А)тең құқылы қарым-қатынас орнатады В)тұлғалық сапаларды дамытады С)оқу үдерісін белсендіредіСұрак-жауап әдістері:Әңгіме. Сұқбат. СауалнамаСынып жетекшінің негізгі қызметтері (Н.Е. Щуркова бойынша):А)баланың денсаулығына қамқорлықВ)пәндік іс-әркетін ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау.Н)өмірді түсінуге арналған рухани іс-әрекетін ұйымдастыру.Сынып жетекшісі:А)оқушылар ұжымын ұйымдастырады. D)диагностикалық жұмыстар жасайды. Ғ)отбасымен жұмыс жасайды.Сынып жетекшісінің ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар:Ата-аналар комитетінің жұмысы. Топтық жиналыс. Тақырыптық конференцияСынып жетекшісінің міндеттер тобы:оқушылар ұжымын ұйымдастыру, диагностикалық, отбасымен жұмыс жасауСынып жетекшісінің міндеттері:Әлеуметтік міндеттер. Болжамдық міндеттер Диагностикалық міндеттер.Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістеріне жататындар:А)бақылау Е)жеке, дара және топтық әңгімелесу Ф)жағдаятты талдау.Сынып жетекшісінің тұжырым ережелері:В)Тәрбиенің жеке тұлғаға бағытталуы; С)Тәрбие іс – әрекетінің мақсаттарының бірлігі; G)Тәрбие процесі жеке тұлға теориясына бағытталуы.Сынып жетекшісінің іс-әрекетінің міндеттері:Әлеуметтік міндеттер.Диагностикалық мәндеттер. Адамгершілік міндеттерСыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:B) Жүйенің қалыптасуы. D) ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. G) Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:Жүйенің дамуы. Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыру.Сыныптағы тәрбие жүйесінің кезеңдері:Ұжым іс-әрекетінің жүйесі мен мазмұнын жасау. Жүйені лайықты тәртіп бойынша қалыптастыр. Жүйенің қалыптсуыСыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне: С)іс –әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады Д)тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады Е) Әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалы болуыСыныптан тыс жұмыстарының тиімділігіне:А)тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады.С)іс –әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы жатады.D)сыныппен оқушының арасындағы қарым-қатынастың тығыз болуы жатады.Сыныптан тыс жұмыстарының тиімділігінің шарттары: тәрбиелік жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұынына сай болуы, іс әрекеттің мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түсінікті болуы, әр оқушыға тигізетін тәрбиелік ықпалының болуыТТТТТаным қабілетін дамыту туралы (Л.В.Занковтың, М.Н.Скаткиннің, И.А.Лернердің және т.б) тұжырымдамалары:A)Таным қабілетінің дамуы – бұл барлық мұғалімдердің барлық пәндер бойынша оқыту процесіндегі мақсаттылық іс-әрекеті D)Оқушыларға білім беру және объективті шындықты танудағы оқулықтың ролі G)Оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіруТанымдық белсенділік пен оқушылардың дербесті қамтамасыз етеді:B)Белсенді оқушылар,әдеттегідей көбінесе дербес D)Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі G) Оқушының жеткіліксіз жекелік белсенділігі, оны басқалардан бірте-бірте дербестіктен айырады.Танымдық белсенділіктің құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсеткіштері:C)Оқу тапсырмаларын дайындауға әзірлігі D)Тапсырма орындаудағы саналылығы E)Оқытудың жүйелілігі және т.б.Танымдық іс-әрекеттің кезеңдері : С) ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процес;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру. D) білімді,іскерлікті, дағдыны бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау,білімін,іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.Е) таным міндеттерін жете түсіну;жаңа материалды қабылдауТанымдық іс-әрекеттің кезеңдері:B)Таным міндеттерін жете түсіну; C)Ұғыну жаңа оқу материалдарын түсініп жинақтау процесі;білімді,іскерлікті және дағдыны бекіту және жетілдіру G)Білімді,іскерлікті,дағдыны, бекіту және жетілдіру;оқушылардың жетістіктерін талдау, білімін, іскерлігін және дағдысын тексеру,бағалау.Тәрбие әдістері топтастырылады:B)тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері C)мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері F)іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістеріТәрбие әдістерін жіктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар):А)Жеке тұлға іс- әрекет нәтижесінде дамып, қалыптасуы.В)Жеке тұлғаның мотивтері, тілек талаптары, ынтасы.С)Жеке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттері.Тәрбие әдістерін таңдаудағы жетекші шарт (шарттар):С)тәрбие мақсатымен міндеттеріне сәйкестігі. Е)баланың тәрбиелеігі, жас және дара ерекшеліктері.G)балалар ұжымының қалыптасу деңгейі, тәрбие жағдайыТәрбие әдісі бола алмайды: д)сабақ кестесі; f)сынып жабдықтарыТәрбие әдісі: А) өзара әрет ету амалы С) тәсілдер жиынтығы F) мақсатқа жету жолыТәрбие әдісін таңдап алудың шарттары: в)тәрбиенің мақсат, міндетіне сәйкес; с)тәрбиенің мазмұнына сайТәрбие бағыттары:B)Азаматтық тәрбие D)Құқтық тәрбие H)Эстетикалық тәрбиеТәрбие бағыттары:А)рухани-адамгершілік,еңбек, дене Е)азаматтық -патриоттық, экономикалық Н)дене, еңбекТәрбие бағыттарының түрлері:C)экологиялық E)экономикалық G)еңбекТәрбие ерекшеленеді:В)ұзақтығы және үздіксіздігімен.D)екі жақтылығымен.E)көпфакторлығымен.Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге асырады:C) Ұйымдастырушылық: E)Реттеушілік F)БақылаушылықТәрбие жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер:А)Денсаулық пен салауатты өмір салтын тәрбиелеу; В)Баланың өнегелілік мінез – құлықтарын қалыптастыру; Н)Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат – мүдделерін жаңаша дамыту.Тәрбие жүйесін құру кезеңдері: жүйенің қалыптасуы, ұжымдық іс әрекеттің мазмұны мен жүйесінің құрылымын жасау, жүйені тәртіпке келтіру, дәстүрлерді жасау, жаңалықтарды еңгізуТәрбие жүйесінің механизмдері:В)Тәрбиеші; D)Тәрбиеленуші; Н)Ата – ана.Тәрбие компоненттері: мақсаттылық, іс-әрекет, нәтижеТәрбие мазмұнының бағыттарына тікелей қамтылмайды: а) білім, сана, дағдыТәрбие мазмұнының бағыттарына тікелей қамтылмайды:тұлға бейнесін қалыптастыру жүйесі.білім ,сана, дағдыТәрбие мақсаты деңгейлері: жалпыадамзаттық, институтциональдық, жүйелілікТәрбие мақсаты сипатталады:В)объективтілігімен.D)субъективтілігімен.F)қозғалмалылығымен.Тәрбие мақсаты:Қоғамның мүддесімен сәйкес болуы. Жек тұлғаның жан-жақты дамуы. Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыруТәрбие мақсаты:B)міндеттер жүйесіD)тәрбиеленушілерді өзгертуге бағытталған Н)тәрбиенің ұмтылыс нәтижесіТәрбие мақсатын анықтайды:А)жеке тұлға қажеттіліктері.В)мемлекет қажеттіліктері.G)қоғам қажеттіліктері.Тәрбие мақсатын анықтаушы фактор:А)жеке тұлға қажеттіліктері В)мемлекет қажеттіліктері G)қоғам қажеттіліктеріТәрбие мақсатының көрінісі:В)қоғамдық.D)жалпы адамзаттық.F)институционалдық.Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін анықтайды:А)қызығушылық.С)қажеттілік.Е)мотив.Тәрбие мақсатының сипаттамалары:В)объективтілігі D)субъективтілігі F)қозғалмалығыТәрбие принциптеріне жатпайтын түсінік: в)оқытудың бірізділігі; д)оқытудың проблемалылығы; е)оқытудың жуйелілігіТәрбие процесінің қозғалушы тетіктері:B)құрал C)әдіс E)формаТәрбие түрлері:B)азаматтық тәрбие D)құқықтық тәрбие H)эстетикалық тәрбиеТәрбие түрлері:В)институционалдық E)отбасылық H)конфессионалдықТәрбие түрлеріне мыналар жатады:B) Азаматтық тәрбие.D) Құқықтық тәрбие. H) Эстетикалық тәрбие.Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:C) Құқықтық тәрбие.E) Адамгершілік тәрбие.G) Эстетикалық тәрбие.Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:C) Экологиялық тәрбие.E) Экономикалық тәрбие.G) Еңбек тәрбиеcі.Тәрбие формаларын жіктеу белгілері:В)іс-әрекетте бірігу D)қатысушылар құрамы G)сабақтан тыс іс-әрекетте өзара әрекет етуТәрбие:Жеке тұлғаны мақсатты қалыптастыру прцесі. Тұқымқуалаушылық бейімділік және микро-ортаның өзгерістері жөнге келтіріледі. Жеке тұлғаның тәрбиелілігі нәтижесінің белгілі бір эталонының болуын талап етеді.Тәрбиеде ата-аналардың жіберетін негізгі қателіктері:Жұмыс бастылық. Насихат, жазғыру, ұрсу. Педагогикалық сауатсыздық.Тәрбиелік жұмыстар төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді орындайды: C)ұйымдастырушылық.E) Реттеушілік. H) Ақпараттық.Тәрбиелік іс-шаралардың дәстрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру шін ұсынылатын бағыттары:Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Ғылыми дүниетаным тәрбиесі.Тәрбиелік іс-шаралардың дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру үшін ұсынылатын бағыттар: дене тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, экологиялық тәрбиеТәрбиенің негізгі бағыттары: а)ақыл-ой; в)адамгершілік; г)эстетикалықТәрбиенің ерекшеліктері: В)ұзақтығы және үздіксіздігі D)екі жақтылығыE)көп жақтылығыТәрбиенің ерекшеліктері: В)ұзақтығы және үздіксіздігі D)екі жақтылығыE)көп факторлығыТәрбиенің компоненттері:D)мақсаттылық.E)іс-әрекет.G)нәтиже.Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.F) Мектептің талаптарына сай болуы.Тәрбиенің құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар:B) Гигиеналық талаптарға сай болуы.D) Эстетикалық талаптарға сай болуы.F)Экологиялық талаптарына сай болуы.Тәрбиенің мақсаты:В)ізгі қасиеттерге баулу.D)тәрбиеленушілерді жағымды іс-әрекетке өзгертуге бағыттылық.H)жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижесі.Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы туралы принцип қарастырмайды: в)сабақ улгерімінТәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы туралы принцип қарастырмайды:оқытудың бірізділігін, сабақ үлгерімінТәрбиенің персонификациясы дегеніміз:Адамның мақсат-мүдделер,наным-сенімдерін бағалау крийтерилері. Әлеуметтенудің бар болуының ішкі механизмі. Ақпараттық мазмұндағы, адамның тұтас модусын бағалау критерийлеріТемпераменттердің типі: А)Меланхолик С)Холерик Н)Тұйық.Тест мазмұнына қойылатын талаптар жүйесі:A)Нақты F)Қысқа H)АнықТест тапсырмаларының формасы:B)Ойын тапсырмалары C)Толықтыруды қажет ететін анық формадағы D)бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмаларыТоптық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша айналысқан зерттеушілер: И.Т.Волков, Б.Г.Есипов, В.ОконьТоптық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелерін қарастырды:B)И.Т.ВолковF)В.ОконьG)А.М.РаевскийТоптық жұмыстарды үйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеушілер:B) И.Т. Волков.F) В. ОконьG) А.М.Раевский.Тұлға дамуына ықпал ететін фактор:A)микро орта C)орта D) микро ортаТұлға дамуының негізгі бағыттары:дене. әлеуметтік. ПсихикалықТұлға дамуының бағыттарының бірі: В)әлеуметтікС)психологиялықЕ)биологиялық.Тұлға дамуының қозғаушы күштері: A)жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылықтар C)бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылықтар Н)қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылықТұлға дамуының макро факторлары: мемлекет, қоғам, мәдениетТұлға дамуының мезофакторларының бірі:B)тұратын аймағы E)этнос G) бұхаралық қарым-қатынас құралдарыТұлға дамуының микрофакторларының бірі:E)Тәрбие институттары G)отбасы H)микросоциумТұлға дамуының негізгі бағыттары:А)психикалықТұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері (И.П.Подласый бойынша):С)тұлғаның ұжымға тәелділігі. Е)тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы. G)тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы.Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері(Подласый): тұлға ұжымға тәуелді, тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы, тұлға ұжымды басқаруыТұлға өзара әрекетке түсетін негізгі орталар, тәрбие құралдары:С)әлеуметтік Е)рухани G)материалдықТұлға>> категориясының мәнін ашуға тікелей қатысты ұғымдар:даралық,адамТұлға» ұғымының мәнін ашу шін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек: Даралық. Адам .ИндивидТұлға»ұғымының мәні ашуда қолданылатын ұғым:A)адам C)даралық D)индивидТұлғаға бағытталған оқытуда:В)ынтымақтастық және еркін тандау принциптерінің басым болуы С)даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы Н)оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуыТұлғаға бағдарланған оқытудың психологиялық моделі: С)тану стратегиясын анықтау Д)²оқуға оқыту² технологиясын жасау Е) оқушының когнитивтік стилі мен мұғалімнің оқытушылық стилін зерттеу және дамытуТұлғаға тән қасиеттер:Әлеуметтік мәні болуы. психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі. Әлеуметтік функцияларды атқаруыТұлғаға тән психологиялық қасиеттер:E)әлеуметтік мәні болуыG)әлеуметтік функцияларды атқаруы H)психологиялық дамудың белгілі бір деңгейіТұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:B) Сократ.D) Платон.F) Аристотель.Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: диспут, дәріс, дебатТұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер етеді:A)мегафактор D)макрофакторлар F)мезофакторларТұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар:A)Мегафакторлар.D) Макрофакторлар.F) Мезофакторлар.Тұлғаның әлеуметтік рольдері:A)Азаматтық D)Отбасылық F)ЕңбекшіТұлғаның әлеуметтік рөлі: А) азамат ретінде Д) ата-ана ретінде F)адам ретінде.Тұлғаның бағыттылығы ұстанымы негізінде тәрбие әдістерін жіктеу оның бірнеше жақтарының бірлігін қамтиды.С)мақсаттық Е)мазмұндық F)процессуалдықТұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері топтастырылады:В)тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.С)мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері.F)іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері.Тұлғаның дамуының факторлары: A)тәрбие C)орта E)тұқымқуалаушылықТұлғаның дүниетанымының дамып ,қалыптасуын түсіндіретін ғылыми тұжырымдамалар жүйесі: дүниетанымның психологиялық негіздері, дүниетанымның педагогикалық негіздері ,дүниетанымның философиялық негіздері.Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:пікірсайыс ( диспут). Дәріс. Дебат.Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:A)түсіндіру D)әңгіме F)пікірталасТұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:A)түсіндіруD)әңгімеF)пікірталасТұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:C)әңгімелесу E)баяндама F)үлгіТұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:А)баяндау Е)диспут G)дебатТұлғаның санасын қалыптастыру әдістерінің бірі:А)түсіндіру. D)этикалық әңгіме. F)пікірталас.Тұтас педагогикалық процесске қатысушылардың өзара әрекеті: B) Педагогикалық талдау D) мақсат қою оны ұйымдастыру F) бақылау, реттеу және реттеуТұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары – ол:A) Оның білімі.G) Оның білігі.H) Оның тұлғалық қасиеттері.Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары:A) білімі F) шығармашылығы G) білігіТұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар:С)А.Ф.Каптерев. Е)Н.Д.Хмель. F)Ю.К.Бабанский.Тұтас педагогикалық процестің негізгі элементтері: а) мақсаты, міндеті; в)мазмұны, формасы; е)әдіс-тәсілдері, нәтижеТұтас педагогикалық процестің негізгі элементтері:әдіс- тәсілдері,нәтиже.мақсаты, міндеті. мазмұны, формасҰҰҰҰҰжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:А.С. Макаренко. В.А. Сухомлинский. С.Т. ШацкийҰжым және ұжымда тәрбиелеу мәселесін зерттеген ғалымдар:В)С.Т.Шацкий.D)А.С.Макаренко.F)Э.Торндайк.Ұжымды зерттеу әдістері:социометрия, статистикалық, референтометрияҰжымды зерттеу әдісі (әдістері):В)социометрия. С)бақылау. Е)референтометрия.Ұжымдық танымдық іс-әрекет дегеніміз:А)әлеуметтік тәжірибені игерудегі мұғаліммен оқушының біріккен іс-әрекеті Д) «педагог оқушылар» жүйесінің қызметі Е)оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамыту процесі.Ұжымдық- танымдық іс-әрекеттің мынадай белгісі бар:B) Бірынғай мақсаттық, жалпы мотивтің болуы D) Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктін пайда болуы.G) Жалпы нәтижелердің болуы.Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері:B)Біріңғай мақсаттық жалпы мотивтің болуы. D)Іс-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы.G)Жалпы нәтижелердін болуы.Ұжымның дамуындағы жолдар жүйесі:С)Алыс. D)Жақын. Е)Перспективалық.Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды:А) жеке адамдар арасындаағы қарым-қатынас В) эмоционалдық қарым-қатынас С) Құқықтық қарым-қатынасҰжымның өзіндік маңызды белгілері:А)Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат.С)Жалпы бірлікті іс-әрекет.D)Ұжымдық дәстүрдің болуы.Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгілері: ұжымының мақсатының қоғамдық мәнде болуы, ұжым мүшелерінің арқайсысының өзіндік пікірлерінің болуы, ұжымда белсенді топтың болуыҮҮҮҮҮлгілі отбасы тәрбиесінің шарттары:А)ата-ананың педагогикалық мәдениеті Е)педагогикалық әдебі Н)бірлескен іс-әрекетке қатысуЫЫЫЫЫнталандыру әдістеріне жатады:A) Жазалау.D) Мадақтау.F) Жарыс.Ынталандыру әдістеріне жатады: жазалау, мадақтау, жарысЫнтымақтастық педагогикасының технологияларын құрастырған авторлар:С.Н.Лысенкова,Е.Н.Ильин, В.Ф.ШаталовІІІІІс –әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері:B)жазалау D)мадақтау H)жарысІс-әрекет ұйымдастыру мен мінез құлық тәжірибесін қалыптасыру әдістеріне жатады:B)Жаттығу E)Тапсырма беру F) Тәрбиелік жағдайлар /Сендіру/Іс-әрекетте бірігуі бойынша тәрбие формалары жіктеледі:B)жұптық жұмыс D)кіші топтағы жұмыс F)кездесулерІс-әрекеттің базалық түрлеріВ)еңбек С)ойын D)оқуЭЭЭЭЭкологиялық тәрбие қалыптастырады:А)табиғи ресурстарға гумандық көзқарасты қалыптастырады D)табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады F)санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастырадыЭкономикалық тәрбие барысында қалыптасады:В)экономикалық сана және ойлау С)ұқыптылық және тәртіптілік G)тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтеріЭстетикалық тәрбие міндеттері:В)эстетикалық мәдениет тәрбиелеуD)эстетикалық талғамды және сезімді дамыту F)эстетикалық білім беруЭтикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар:В)тақырыптағы өзектілік және мәселе болуы D)Баланың тәжірибесіне, жасына сәйкестік F)Оң эмоционалдық фонЭтикалық әңгімелесуге қойылатын талаптар: B)этикалық талаптарға сай болуы D)баланың тәжірбиесіне, жасына сәйкестік F)жағымды эмоциялық сипатта болуыЭтномәдени білім беру кеңістігінің құрылымдық бөліктері:A)институционалдық (мектеп,ЖОО, және т.б) D)институционалдықтан тыс (курстар,БАҚ және т.б) G)формальді емес(отбасында оқыту және тәрбиелеу, т.б)Этномәдени білім беру кеңістігінің функциялары: гуманитарлық білімділік; икемділік- реаблитациялық; әлеуметтік-педагогикалық қорғау және қолдауЭтномәдени білім беру міндеттері: этномәдени сәйкестілігін ескеру; көп тілді индивид қалыптастыру; мәдени интеграцияға бағдарлауЭтномәдени білім беру сатылары:A)жанұя C)мектепке дейінгі мекеме D)ұжымЭтномәдени білім беру тұлғаның:A)этномәдени сәйкестілігін сақтау D)ана тілі мен мәдениеттін меңгеруі G)әлемдік мәдениет құндылықтарын меңгеруіЮЮЮЮЮ.К.Бабанский ұсынған оқыту әдістерінің топтары:C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.Ю.К.Бабанский еңбектеріндегі оқыту әдісінің жіктемесі: а)ұйымдастыру және оқу-таным іс-әрекетін жүзеге асыру әдістері; в)оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісіЮ.К.Бабанский еңбектеріндегі оқыту әдісінің жіктемесі:оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістеріЮ.К.Бабанский оқыту әдісін бөледі:С)ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістеріF)оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдіс і G)оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістеріЮ.К.Бабанский оқыту әдісін үлкен үш топқа бөледі:C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері.F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін стимулдау әдісі.G) Оқытуда өзіндік бақылау және бақылау әдістері.ЯЯЯЯЯ.А.Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы:A)өзін-өзі тану D)қоршаған ортаны тану H)өз тәжірибенді практикада қолдануФорма" терминінің мәні: B)Тәрбие үдерісінің сырттай көрінісін D)Тәрбиелік жұмыстары мен тәрбиелік іс-шаралардың жиынтығын H)Тәрбиешінің іс-әрекетінің көрінісін
Форма» терминінің мәні білдіреді: B) Тәрбие процесінің сырттай көрінісін. D) Тәрбиелік жұмыстардың және тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығын F) Тәрбиеленушілердің іс-әрекеттерін жоспарлы ұйымдастыру жүйесін.
1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді:B) «Өте жақсы», «Жақсы» C) «Қанағаттанарлық» D) «Жаман», «Өте жаман»

Приложенные файлы

  • docx 6613764
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий