тести на фылософыю


Філософія та коло її проблем. Філософія як теоретична форма світогляду. Філософія як тип духовності. Філософія в системі культури.
1.Зміст світогляду визначають:------ знання, принципи, переконання, що виконують функцію життєвого орієнтування;
2.Зміст світогляду групується довкола відношення:---- природні речі – штучні речі;
3.Філософія - це: ----- прагнення до мудрості;
4.Хто із стародавніх філософів уперше використовує поняття “філософія”?--- Піфагор;
5.Міфологічний світогляд передбачає:--- єдність людини з природою; міфологія не має автора, її творцем є народ; міфологія є авторською формою мислення та інтелектуальної творчості.
6.Філософський світогляд є:---- свідомо вибудованим; характеризується рефлексією; раціонально пояснює свої твердження;
7.Де вперше зароджується філософія як вищий тип світогляду?---- Давня Греція;
8.Які з перелічених питань є філософськими?--- Що таке свобода?Що є істина? У чому сенс існування людини?
9.Які з наведених нижче суджень належать до філософських?--- Всяке явище причинно обумовлене.Чи пізнаваний світ?
10.Які з наведених суджень можуть належати тільки матеріалісту?--- Свідомість є властивість, продукт матерії.Матерія існує незалежно від якої б то не було свідомості.
11.Які з наведених суджень можуть належати тільки ідеалісту:---- Світ існує поза свідомістю людей.Буття визначає свідомість
12. Кому з філософів Нового часу належить цей вислів і як Ви його розумієте: “Філософія є вищий цвіт, вона є поняття усього образу духу, свідомість і духовна сутність усього стану народу, дух часу як мислячий себе дух… вона цілком тотожна зі своєю епохою»:---- Гегелю;
13. Яке із суджень найбільш повно розкриває зміст поня;ття філософія?----- форма самопокладання і самовизначення людини у світі
14. Що означає слово ідеалізм?---- знання першооснов буття
15. Об’єктивний ідеалізм:--- визнає, що первинний відносно матерії дух існує незалежно від людини;
16. Суб’єктивний ідеалізм:--- первинна свідомість є свідомість індивідуального суб'єкта й заперечує наявність якої-небудь реальності поза свідомістю суб'єкта
17. Яке з наведених нижче суджень правильне?---- матеріалізм – це філософський напрям, який стверджує первинність
18. Як ви розумієте слово ірраціоналізм--- невіра в сили і здатності людського розуму;
19. Як ви розумієте слово дуалізм?-- Напрям у філософії, який заперечує єдине начало і будує концепцію світу на базі двох начал.
20. Як ви розумієте слово монізм?--- Напрям у філософії, який визнає за первинне тільки одне першоначало - матерію або свідомість(дух, ідею);
21. Яка частина філософського знання вивчає загальні підходи до пізнання і розуміння буття?--- методологія;
22. Яка філософська дисципліна осмислює власний шлях, генезу філософії?-- епістемологія
23. Що таке міф?--- архаїчна розповідь про діяння богів і героїв.
24. Фетишизм - це:--- носіння медальйонів і кулонів.
25. Тотемізм - це:--- форма первісного вірування в те, що якась тварина є надприродним заступником роду або племені;
26. Анімізм - це:--- віра в надприродних духовних двійників;
27. Яка основна ознака релігії?--- віра в Бога.
28. Яка із перелічених рис не є характерною для міфологічного світогляду?--- есхатологія
29. Яка із перелічених рис не є характерною для релігійного світогляду?-- фаталізм;
30. Хто вперше увів у філософський обіг поняття філософія?--- Піфагор;
31. Яка із зазначених рис не є характерною для філософського мислення?-- філософське мислення має рівень широкого узагальнення, що виходить на межу буття і не буття;
32. Науку і філософію споріднює:--- дискурсивне мислення;
33. Філософія та мистецтво схожі між собою в тому, що:-- розкривають дійсність через людське до неї відношення, а не відсторонено.
34. Філософію та релігію споріднює те, що вони:--- постають різновидами світогляду
35. Які філософські дисципліни сформувалися на основі осмислення природи?-- натурфілософія;космологія;онтологія.
Філософія древнього світу. Філософія Древнього Сходу. Антична філософія.
1.Яка із вказаних рис не є характерною для східної філософської парадигми?--- прагнення змінювати дійсність;
2. Який з етапів розвитку давньоіндійської філософії не є характерним для даного переліку:---Всі тти піхходять(ведичний, епічний, класичний)
3. Канонічним духовним джерелом Стародавньої Індії є:--- веди;
4. Джайнізм закликав людину до:--- підпорядкування суровим аскетичним правилам;
5. Думку про те, що реальність, доступна чуттєвому спогляданню, є не справжньою, ілюзорною розвивали:--- буддизм;
6. Яка основна ідея древньоіндійської філософії?--- звільнення людини від страждання
7. Яка з названих шкіл не є характерною для даного переліку?--- веданта;
8. Поняття логос у античних філософів означало:--- всезагальний закон космосу, його порядок і гармонію.
9. Скептицизм у античній філософії це:--- нігілізм.
10. Космос в античній філософії це:--- структурно організований і впорядкований світ
11. Який з етапів розвитку античної філософії не є характерним для даного переліку:--- протофілософський;
12. Діоген Лаертський називає „фізиками” тих філософів, які вивчають:--- природу;
13. Вираз „Цей космос один і той же для всіх, він завжди був є буде вічно живим вогнем, що рівномірно спалахує і рівномірно згасає” належить:--- Геракліту;
14. У чому специфіка античної діалектики?--- у нерозробленості категоріального апарату;
15. Про те, що тіло є в’язницею душі говорив:---- Платон;
16. Одним з найбільших відомих філософів епохи еллінізму є:--- Сократ;
17. Твердження Протагора „Людина – міра всіх речей” виражає сутність:--- софістики;
18. Софісти присвячували себе:---- мистецтву переконувати
19. Софістика являє собою:---- твердження про відносність етичних норм
20. Апатія як спосіб життя був проголошений:--- стоїками
21. Твердження, що насолода є початок і кінець блаженного життя, належить:--- Епікуру;
22. За Аристотелем існують такі форми правління державою:--- монархія;аристократія;
23. Який соціальний чинник найбільшою мірою сприяв виробленню у давніх греків передумов раціонального філософського мислення:--- рабовласницький уклад.?
24. Хто з названих філософів є представниками мілетської школи?---- Фалес; Анаксимен; Анаксимандр
25. Яким уявлялось Фалесу начало світу?--- вода – начало усього існуючого;
26. Що є началом світу, згідно з вченням Анаксимандра?---- апейрон.
27. Що, на думку Анаксимена, є началом усього?--- повітря
28. З чим, на думку Піфагора, узгоджуються всі речі?---- з числом.
29. Піфагор вважав, що після смерті душа … переселяється в інше тіло;
30. Кому належать наступні слова: “Цей космос, один і той же для всіх, не створив ніхто з богів, ніхто з людей, але він завжди був, є і буде вічно живим вогнем, що рівномірно спалахує, рівномірно згасає”?--- Геракліту;
31. Як у Геракліта називається те, що керує усіма речами, є критерієм істини, існує вічно?-- логос;
32. Хто першим в історії філософії поставив питання про буття?--- Парменід;
33. Як слід розуміти думку Парменіда: “Мислення та буття - одне і те ж”?--- існує лише те, що можна мислити
34. Яке знання Демокріт називав “справжнім” на відміну від “темного”?
35. Який вислів належить Протагору:--- “Людина є міра усіх речей”.
36. Чого шукав Діоген, ходячи містом вдень із запаленим ліхтарем?--- людину
37. Сократ основну увагу у своїх міркування приділяв:-- людині та внутрішнім чинникам її дій;
38. Наполягання на тому, що справжнє знання є основою правильних моральних вчинків було характерним для:--- Сократа;
39. Хто з античних мислителів поділяв філософію на практичну і теоретичну?--- Аристотель.
40. Хто із названих філософів належить до школи софістів?--- Протагор; Горгій;
41. Кому належить вислів: “Я знаю, що нічого не знаю”?--- Сократу;
42. Що означає сократівське поняття “майєвтика”?---- повивальне мистецтво.
43. Хто з давньогрецьких філософів використовує образ бранців у печері для ілюстрації сутності процесу пізнання?---- Платон;
44. Якому типу філософування віддавав перевагу Платон?--- суб’єктивному ідеалізму.
45. Яка ідея, згідно з Платоном, є найважливішою?--- ідея блага;
46. Хто з названих філософів стояв біля витоків “лінії матеріалізму”?-------Демокріт;Аристотель;Платон; Епікур.
47. Хто з названих філософів стояв біля витоків “лінії ідеалізму”?--- Аристотель;Платон;
48. Які якості, згідно з Платоном, притаманні ідеям:--- мінливість; вічність; первинність;
49. Що являє собою, за Платоном, пізнання?--- відображення об’єктивної реальності;
50. Який чином пояснював Платон те, що душі притаманне знання ідей?-- ідеї виникають шляхом узагальнення чуттєвого досвіду;
51 Хто із названих античних філософів є автором концепції ідеальної держави?--- Платон;
52. Як називалась перша філософія у Аристотеля?--- метафізика.
53. За визначенням Аристотеля людина є:--- суспільна істота;
54. Які із названих філософів є представниками класичного періоду?--- Платон; Аристотель;Сократ;
55. Які із названих філософів є представниками пізньоантичного періоду?--- Сенека; Епікур.Діоген;
56. Філософські школи пізньої античності:
57. Яка, з точки зору Епікура, основна мета розсудливої людини?--- задоволення.
58. Кому з філософів належить думка про те, що боги безсмертні і блаженні, в силу чого зовсім бездіяльні і тому ніяк не впливають на людське життя?--- Епікуру;
59. Для чого, з точки зору Епікура, потрібні наукові знання?-- для дотримання істини;
60. Що таке доля в розумінні стоїків?-- здійснення замислу трансцендентного божества;
Середньовічна філософія. Філософія Ренесансу.
1.Критерієм істинності у середньовічній філософії виступали:--- священні тексти;
2. Який із шляхів Богопізнання не є характерним для середньовічної патристики?--- раціоналістичний
3. Яка із перелічених ідей не є характерною для середньовічної філософії:--- ідея спокути за попереднє життя
4. Найголовнішим відкриттям Середньовічної філософії є :-- відкриття духовного виміру людського світу;
5. Який з етапів розвитку Середньовічної філософії не є характерним для даного переліку:--- софістика;
6. Кому належить вислів «Вірю, тому що абсурдно»?--- Тертулліану;
7. Кому належить вислів «Вірю, щоб зрозуміти»?--- Августину;
8. Хто із філософів епохи Середньовіччя підсумував теолого-раціоналістичні пошуки зрілої схоластики?--- Фома Аквінський;
9. Реалізм у середньовічній філософії це вчення про:--- реальне існування універсалій;
10. Номіналізм є доведення--- реального існування одиничних речей;
11.Теоретичним джерелом томізму є вчення:--- Аристотеля;
12.Автором концепцій гармонії віри і розуму є:-- Ф. Аквінський
13. Схоластика - це:-- теологія об’явлення;
14. Патристика -це:--- філософсько-теологічне вчення отців церкви
15.Термін секуляризація означає:-- обмеження впливу церкви на світське життя
16. «Єдине – тотожне безконечному» – цей висновок зробив:-- Марсіліо Фігіно;
17. Які філософські традиції знайшли своє продовження у світоглядних пошуках епохи Відродження?-- Аристотеля та Платона
18.Хто є автором поняття «учене незнання»?-- Микола Кузанський;
19. Ренесанс може бути описаний як період, який характеризується--- пристрасним устремлінням до античного ідеалу;
20.„Людина здатна осягати процес творіння, наслідуючи Творця, навіть змагатися з Богом у творчому генії” – ця філософська позиція характеризує епоху--- Ренесансу;
21. Велика кількість дослідників філософії історії та культури вважає добу Відродження:-- перехідною епохою
22. У чому полягає титанізм епохи Відродження?--- у піднесенні людини до рівня Бога
23. Яка із перелічених філософських позицій не є характерною для епохи Відродження?--- призначення людини – пізнавати і діяти;
24. Які риси властиві середньовічній філософії?--- антропоцентризм.теоцентризм;
25. Які з зазначених рис характеризують середньовічний світогляд? Бог творить світ із нічого;
вихідна якість Бога – любов до людини; головне життєве завдання людини – спасіння душі;
26. Яким , згідно з біблійними уявленнями, є становище людини у світі?-- людина - вінець творіння Бога.
27. Згідно з Августином Блаженним , наш світ... створений Богом з нічого;
28. Що, на думку Августина Блаженного, є вищим авторитетом у питанні про істину?--- Священне писання;
29. Хто є автором трактату «Про град Божий»?--- Аврелій Августин;
30. Що являє собою, згідно з Августином Блаженним, «Град Божий»?---- ідеальне, неіснуюче місто блаженних;
31. Яким уявляється Августину Блаженному відношення небесного Граду до земного?--- він зберігає земний град і веде його до небесної мети.
32. Яким терміном слід охарактеризувати погляди Августина Блаженного на історію?--- есхатологія;
33. Хто автор книги «Розрада філософією»?--- Боецій;
34. Який статус, з точки зору схоластики, має філософія по відношенню до інших наук?--- філософія - служниця богослов’я;
35. Яке джерело знань вважалось у схоластичній філософії головним критерієм істини?--- Священне писання;
36. Розмежування середньовічної схоластики на два напрямки - реалізм і номіналізм - відбулося через питання про... природу загальних понять (універсалій);
37. Прихильники крайнього реалізму стверджували, що універсалії існують... до речей і в речах;
38. Хто є засновником томізму?--- Тома Аквінський;
39. Який з перелічених догматів Тома Аквінський вважав доступним для раціонального розуміння?--- Про існування Бога;
40. Чиї погляди поклав в основу свого вчення Тома Аквінський:--- Аристотеля;
41. Хто із філософів Середньовіччя сформулював 5 доказів існування Бога?--- Ф. Аквінський;
42. Що відроджує доба Ренесансу?--- гармонійну людину доби античності;
43. Яка провідна тема філософських пошуків епохи Відродження?--- гуманізм;
44. Хто з перелічених філософів є представником епохи Відродження?--- Піко делла Мірандола;Микола Кузанський;Мішель Монтень;
45. Хто з перелічених філософів є представником натурфілософського напрямку у філософії Відродження?--- Джордано Бруно;
46. Нікколо Макіавеллі вважав, що державець повинен--- Виходити з принципу християнської моралі;
Філософія Нового часу та доби просвітництва.
1. Ідеї прогресу та енергійного прагнення до майбутнього характерні для філософської думки--- Нового часу;
2.Працю „Новий Органон” написав:--- Бекон;
3.Індуктивний метод пізнання є головною опорою--- емпіризму;
4.”Емпіричний досвід має мінливий, нестійкий характер” – це судження належить:-- раціоналістам;
5.Немає нічого в інтелекті, чого б не було у відчуттях” – так вважав:-- Дж. Локк
6.Чию філософську концепцію характеризує твердження „Субстанція єдина і всеохоплююча, включає у свій зміст усі можливі явища дійсності”?—Спінози
7.„ Людина – мислячий очерет” – цю думку висловив:--- Б.Паскаль
8.Згідно з Паскалем вищою здатністю людини є здатність: --- мислити;
9. Одне з правил, яке було сформульоване Декартом, “ніколи не приймати за істинне нічого, що б не було пізнано з очевидністю” називається: --- емпіричним;
10.Виключити зайве у правилах наукового методу Декарта:--- визначення принципів;
11.Чи визнає Берклі обєктивне існування матеріальної субстанції?--- ні;
12.Порівняйте наведені нижче позиції Б.Спінози і Дж. Берклі щодо субстанції: „Під субстанцією я розумію те, що існує саме в тобі і постає саме через себе, тобто те, постання чого не потребує постання іншої речі, з якої воно повинно було б утворитися” (Б.Спіноза)
Немає субстанції, крім духу чи того, хто сприймає. Не може бути не мислячої субстанції або не мислячого субстрату цих ідей. Дж.Берклі.
Вкажіть, у якому відношенні вони перебувають між собою?--- протилежності;
13.Існує легенда про те, що сенатор Агриппа погасив бунт плебеїв у Древньому Римі словом. Він сказав, що в організмі людини кожна частина виконує певну роль: ноги служать для пересування, руки для роботи, а голова - для мислення. Держава - це теж організм, у якому кожна частина призначена для виконання певної ролі: патриції - це мозок держави, а плебеї - це його руки. Що було б з людським тілом, якби частини його збунтувалися й відмовилися виконувати свої функції? Руки захотіли б думати, а голова вирішила б стати органом руху? Організм би загинув, тому що в цих частин немає можливостей для виконання не властивих їм функцій. Те ж трапиться й з державою, якщо громадяни не будуть виконувати те, що є їхнім природним обов'язком. Плебеї погодилися з доказами Агриппи й розійшлися.
Який метод використав сенатор Агриппа у своєму мовленні?---- спостереження; індукція; дедукція;
14.Виключити з елементів системи природного права (за Локком), не характерний для даного переліку:--- право на комунікацію
15. Хто уперше обґрунтував дедукцію як метод теорії пізнання?--- Декарт;
16.. Хто є автором «Монадології»?--- Лейбніц;
17. Хто є автором праці «Новий Органон»?--- Бекон
18. Хто був родоначальником філософії Нового часу?--- Ф.Бекон;
19. Які проблеми стають на перший план у філософії Нового часу? -- гносеології;
20. Що, з точки зору емпіризму, повинно бути основою наукового знання?--- чуттєвий досвід.
21. Серед названих філософів вкажіть тих, які представляли емпіризм:--- Бекон;
22. Серед названих філософів вкажіть тих, які представляли раціоналізм:-- Декарт;
23. Які примари («ідоли»), на думку Ф.Бекона, перешкоджають успішному пізнанню природи?---- примари роду;
24 До якого типу ідолів відносяться омани, що виникають внаслідок безумовного підпорядкування авторитету--- ідолів ринку;
25. На кого, згідно з образним порівнянням Ф.Бекона, повинен бути схожий справжній вчений?--- бджолу;
26. Кому належить вислів «Мислю, отже, існую»?--- Р.Декарту.
27 Які з наведених тверджень характеризують погляди Р.Декарта?--- вважав розум вищою цінністю і основою пізнання;
28. Кому належить гасло: «Знання – сила»?--- Ф. Бекон;
29. Хто з філософів Нового часу започаткував дедуктивний метод?--- Р. Декарт.
30. Хто з філософів Нового часу започаткував індуктивний метод?--- Ф. Бекон;
31 Що, за Р.Декартом, необхідно для досягнення істинного знання, яке дозволяє розпоряджатися силами природи?-- науковий метод;
32 Яке визначення дає Б.Спіноза поняттю “субстанція”? Субстанція – це причина самої себе;
33.Відповідно до вчення Спінози, свобода це:-- повна свобода волі, котра панує над природою;
34. Ідея прогресу є лейтмотивом епохи--- Просвітництва.
35 Як називається поширений в епоху Просвітництва погляд, що Бог, створивши світ, більше не втручається в природний хід його подій?--- Деїзм;
36.Який суспільний інститут Томас Гоббс порівняв з біблійним чудовиськом Левіафаном?--- державу;
37.Назвіть найбільш відомих філософів епохи Просвітництва.--- Дж.Локк; Ф.Вольтер;Ж.Ж. Руссо;
38.Хто з названих мислителів є представником французького Просвітництва ХVІІІ ст.?-- Ж.Руссо,Д.Дідро;Ф.Вольтер;П. Гольбах
39.Назвіть риси, притаманні філософії Просвітництва:--- деїзм, раціоналізм;
Німецька класична філософія.
1.Хто є родоначальником німецької класичної філософії?--- І.Кант;
2.В діяльності Канта виділяють такі етапи:--- докритичний та критичний;
3.Кому належить вислів: “Зоряне небо наді мною і моральний закон в мені”:-- І. Канту;
4.Хто в німецькій класичній філософії відновив матеріалістичну традицію?-- Л. Фейєрбах;
5.Як у Канта називаються «знання, що безумовно незалежні від усякого досвіду»?--- апріорні;
6. Які, згідно з Кантом, ознаки апріорного знання?--- природженість;
7.У чому полягає сутність гносеологічної концепції І.Канта?*-- відокремлює апріорні та апостеріорні форми пізнання;
8.Які здатності до пізнання, на думку І.Канта, притаманні людині?--- чуттєвість; розсудок;
9.Які з наведених тверджень виражають агностицизм І.Канта?---- “речі у собі” – це не тільки дані досвіду, а й форми пізнання, які організовують наш досвід;
10.Згідно з твердженням І.Канта предмет та річ-в-собі співвідносяться таким чином:-- предмет непізнаваний, а річ-в-собі сприймається відчуттями;
11.У котрій з чотирьох антиномій, сформульованих Кантом, мова йде про людину?--- Теза: У світі існує свобода. Антитеза: Немає ніякої свободи, все здійснюється лише за законами природи.
12.У “Критиці чистого розуму” Кант писав, що йому довелося обмежити знання, щоб звільнити місце …Для чого?--- для віри;
13.Що, згідно з Кантом, є основною умовою морального закону?--- свобода.
14.Що, згідно з Кантом, дає людині можливість усвідомити свою свободну волю?--- моральний закон;
15.Кому з філософів належить твердження, що “сферу діяльності філософії можна підвести під такі питання: Що я можу знати? Що я повинен робити? На що я можу сподіватись? Що таке людина?”--- Канту;
16.Згідно з Фейєрбахом свідомість людини полягає в розумінні--- своєї індивідуальності;
17. Назвіть істотні риси діалектики Гегеля:--- ототожнення буття й мислення; сходження від абстрактного до теоретично конкретного
18. Які закони сформулював Г. Гегель?--- закони діалектики;
19. Принцип розвитку (як і теорія розвитку) був найбільш продуктивно розроблений:-- Кантом;
20. Яким основним методом користувався Г.Гегель при побудові своєї філософської системи?-- діалектичним;
21. Із запропонованих варіантів виберіть ті формулювання, що передають зміст вихідних принципів діалектичної логіки Гегеля--- тотожність мислення і буття;
22. Яке поняття є вихідним у філософській системі Г.Гегеля?--- ідея;
23.У якому напрямку розгортається у Г.Гегеля філософська система?-- від абстрактного до конкретного;
24.Визначте, кому належить вислів про предмет філософії: “Філософія – це епоха, схоплена думкою”?--- Г.Гегелю;
25. Який принцип Л.Фейєрбах поклав в основу своєї філософії?--- атеїстичний;
26. У чому вбачав Л.Фейєрбах основний недолік філософії Гегеля?--- в тому, що вона являла собою логізовану теологію;
27. Який принцип постає вихідним для філософії Л.Фейєрбаха:--- антропологічний принцип.
28.З точки зору Л.Фейєрбаха, сутність Бога є відчужена сутність … людини.
29. Що пропонує “нова філософія” Л.Фейєрбаха замість “любові до Бога”--- любов до людини.
30. Який з наведених висловів належить Л.Фейєрбаху?--- людина – це канат, натягнений між твариною і надлюдиною.
31.Критикуючи гегелівський ідеалізм, Л. Фейєрбах в той же час недооцінив його: -- онтологію;
Марксистська філософія.
1.Що нового внесли у діалектику К. Маркс і Ф. Енгельс?-- включили в матеріалістичну філософію;створили нову діалектику, відкинувши все старе;
2. Що таке альтернатива?--- необхідність вибору з безлічі варіантів одного правильного;
3.У чому суть перевороту, зробленого К. Марксом в філософії?--- розробка матеріалістичного розуміння історії;
4.Що, за визначенням Маркса, є сутністю людини?-- здатність виробляти знаряддя.
5.Що Маркс назвав головним недоліком усього попереднього матеріалізму?--- утилітарність.
6.Чиї філософські погляди мали найбільший вплив на формування марксистської філософії?--- Л.Фейєрбаха;
7.Основними ідеями марксистського філософського світогляду були:--- проблема людини як суб’єкта історії; матеріалістична ідея практики, нова концепція історії;
8.Кому належать ці слова: “Спосіб виробництва матеріального життя обумовлює соціальний, політичний і духовний процеси життя взагалі. Не свідомість людей визначає їхнє буття, а, навпаки, їхнє суспільне буття визначає їхню свідомість”?--- К.Марксу;
9. Що, згідно з Марксом, є основою розвитку політичного та ідеологічного життя суспільства?--- виробничі відносини;
10. Які категорії були розроблені марксистською філософією?-- відчуження; практика
11. Який спосіб подолання відчуження людини від її сутності запропонував Маркс в “Економічно-філософських рукописах 1844 р.”?-- знищення експлуататорів
12. Що у марксистській теорії пізнання вважається найважливішим критерієм істини?-- практика;
13. Хто є основними представниками неомарксизму?--- Ж.Сартр; В.Райх;Г.Маркузе; Е.Фромм.
Некласична філософія Європи.
1. До загальних особливостей філософії ХХ століття можна віднести:--- її відданість традиціям класичної філософії; актуалізація нею попередніх форм та напрямів філософії;
2. Серед основних напрямів у зарубіжній філософії XX ст.. назвіть не характерний для даного переліку:--- "нова філософська хвиля " та постмодерн; аналітична" та "лінгвістична " філософія;
3.Серед вказаних напрямів у зарубіжній філософії XX ст. назвіть не характерний для даного переліку: "нова філософська хвиля " та постмодерн; аналітична" та "лінгвістична " філософія;
4.Укажіть, у якому із суджень знайшла своє втілення позиція антисцієнтизму:-- наука є інститут, що у сучасних умовах став ворожий людині, вона веде до дегуманізації природи й суспільства, до перетворення наукових відкриттів у пануючу над людиною силу;
5.Знайдіть помилку. Основними аспектами духовності є:--- всеосяжний характер духовності; духовність людини як ідеальність;
6.Згідно з Шелером основною ознакою людського духа є: -- здатність розділяти сутність та існування;
7.Хто є автором ідеї колективного несвідомого?--- Юнг;
8.Юнг називає такі види колективного несвідомого:-- батьки, дитина;
9.„Людина – фокус, у якому сходяться всі виміри буття” (Бердяєв)
Для якої епохи європейської філософії характерним є цей світоглядний підхід?-- класичної;
10. Серед вихідних ідей філософії Сірена Кіркегора назвіть не характерні для даного переліку:---- у пізнанні людини необхідно керуватися науковими досягненнями, оскільки кожна людина – істота раціонально- прагматична.
11.Хто із перелічених нижче філософів є екзистенціалістом:--- Хайдеггер;
12.Структура психіки людини за Фрейдом. Виключити зайве.--- Замість
13.Який філософський напрям вважає вищою цінністю корисливість?--- позитивізм; утилітаризм;
14.Хто з філософів вважав найважливішим мотивом особистої діяльності волю до влади?-- Фейєрбах;
15. Виключити зайве у вказаному переліку основних концепцій філософської антропології:--- когнітивна;
16. Які висловлювання є характерними для прагматизму?--- істинна філософія немає нічого спільного з досвідом, практикою – це прерогатива точних наук; критерієм істинності знання є його ефективність та корисність, а не відповідність об’єкту.
17. Які поняття характеризують “філософію життя”?---турбота; життєвий порив;
18. Якому філософу ХХ століття належать слова: “Людина приречена бути вільною. Приречена тому що не сама себе створила, і все ж вільна, тому що, колись закинута у світ, відповідає за все, що робить”? --- Сартру;
19. Визначте, який із напрямів “наукової філософії” у ХІХ столітті наполягав на тому, що філософія повинна вивчати мову та логіку науки?--- позитивізм.
20.Хто з представників позитивізму розробив вчення про три стадії духовного розвитку людства?--- О.Конт;
21. Як називається філософський напрямок, котрий не визнає метафізичного обґрунтування наукових знань і вимагає емпіричного обґрунтування?--- фікціоналізм
22.Хто є основоположником позитивізму?--- Кант;
23.На що повинні спиратися знання, котрі, з точки зору О.Конта, могли б оцінюватись як істинні?--- на логіку;
24.О.Конт стверджував, що він відкрив закон “трьох стадій” інтелектуальної еволюції людства. У якому з наведених нижче пунктів приписана зайва “стадія”?--- езотерична.
25.Як у Конта називається стан людського розуму, котрий є “хворобливим” і перехідним від релігійного стану до позитивно-наукового?--- метафізичний;
26.Що, з точки зору О.Конта, є головною метою позитивної науки?--- пізнання сутності явищ;
27.Яке філософське вчення пропонує “принцип економії мислення” та “принцип найменшої трати сил”?--- постпозитивізм
28. Хто з названих філософів є представниками неопозитивізму?--- Г.Спенсер; Р.Карнап; М.Шлік
29. Як К. Поппер називає суспільство, у якому люди критично ставляться до табу, приймають особистісні рішення та засновують їх на спільному обговоренні та можливостях свого інтелекту?--- відкрите суспільство;
30. Який філософський напрямок вважає критерієм істини “користь”, або “зручність”?--- прагматизм;
31.Який філософський напрямок досліджує теорію і практику тлумачення, інтерпретації та розуміння тексту?--- герменевтика;
32.Яку життєву позицію філософськи обґрунтовує прагматизм?--- раціоналізм;
33.Найважливішими поняттями герменевтики є:--- інтерпретація; герменевтичне коло.
34.Герменевтичне коло - це: Це принцип розуміння тексту, заснований на взаємозв’язку частини і цілого.
35. Які, на думку А. Шопенгауера, існують шляхи звільнення від безглуздої “волі до життя”?--- через релігію;
36. Хто є автором книги “Світ як воля та уявлення”?------- Шопенгауер.
37. Який напрям філософування репрезентує філософія А.Шопенгауера?--- позитивізм.
38. Згідно з А.Шопенгауером, воля до буття як єдина засада світу:--- постає тотожною розуму;
39. Етика А.Шопенгауера має переважно:------- песимістичний характер
40. Що являє собою, згідно з А.Шопенгауером, “світ”?------------ моє уявлення і моя воля;
42. Що таке, за визначенням Ф.Ніцше, життя?----------- воля до влади;
43. Хто така “надлюдина” у Ф. Ніцше?--------- той, хто усвідомив волю до влади як граничну підставу цінностей.
44. На підставі чого, на думку А. Бергсона, можливо осягнути абсолютну істину?--- досвіду;
45. Представники філософської антропології закликали:---------- вивчати людину всебічно, засобами різних наук;
46. У галузі філософського осмислення дійсності заслуга З.Фрейда полягає в тому, що він:--- вперше вжив поняття несвідомого; ініціював розгортання так званої “сексуальної революції” у ХХ столітті;
47. Що, згідно з Фрейдом, означає термін витіснення?--- заміщення одного задоволення іншим;
48. Що являє собою, згідно з Фрейдом, сублімація?------- перехід лібідо на не сексуальну мету
49. Що, на думку З. Фрейда, є причиною людської творчості?-- Відсутність тиску на “Воно” з боку “над-Я”.
50. Філософія екзистенціалізму зосереджувалась передусім на окресленні людського буття:-- через його внутрішнє людське сприйняття та переживання.
51.Тезу “Існування передує сутності” було введено: :------ Сартром для позначення того, що перед людиною в її існуванні завжди відкрита можливість життєвого вибору.
52.Яке філософське вчення використовує такі поняття як “свобода”, “відповідальність”, “гранична ситуація”, “турбота”, “закинутість”, “буття до смерті”, “абсурд”?--- екзистенціалізм;
53. Поняття екзистенції було вперше запроваджене як характеристика особливостей людського буття-- К’єркегором;
54. Поняття екзистенціального відчаю відігравало велику роль у філософії:-------- К’єркегора;
55. Як, згідно з Сартром, співвідносяться між собою свобода та сутність людини?--- свобода людини обумовлена пізнанням нею своєї сутності;
56. Що означає у Ж.-П. Сартра поняття відповідальності людини за свої вчинки?--- суд власної совісті, від якої не сховаєшся.
57. Що таке гуманізм, за визначенням Сартра?--- милостиве ставлення до людей.
58. Представнику якого напрямку філософії ХХ століття належать слова: “Людина приречена бути вільною. Приречена, тому що не сама себе створила, і все-таки вільна, тому що, будучи закинутою у світ, відповідає за усе, що робить”?--------- Сартр;
Філософська думка України
1. Загальною характеристикою філософії Київської Русі були:--- Домінування духовно-практичної форми освоєння світу.
2. Філософську думку якої епохи репрезентують ці риси?--- українську
3. Хто із полемістів закликав відвернутися від облудного земного життя, нестійкого у своїй основі, закликав не вчити латину, бо «слово Божіє прийшло на Русь словенською мовою»:------- Іван Вишенський.
4. Хто з українських філософів обстоював ідею розвитку науки і освіти під егідою церкви, закликав поширювати освіту в народному середовищі наполягав на пріоритетності духовної влади над державною, окреслив образ бажаного володаря - "філософа на троні", гуманного стосовно власних підданих, твердого щодо ворогів, освіченого і мудрого, вірного Богові та підзвітного йому---- П. Могила;
5.Яка філософська школа трактувала філософію як цілісну систему знань, що в сукупності дозволяють
знайти шлях до істини, а отже - й зрозуміти причини виникнення та сутність тих чи інших явищ, а істину
пов'язувала із Богом?---------- Професорів Києво-Могилянської академії
6.Трактати "Міркування про поезію та керівництво до неї" , "Наркіс", "Асхань", "Бесіда, названа - двоє", "Кільце", "Змій ізраїльський", "Жінка Лотова", "Потоп змїїний", "Розмова дружня про світ духовний" належать перу:---------- Г. Сковороди;
7.Хто з українських філософів стверджував думку про те, що наука про людину та її щастя - найважливіша з усіх наук------- Г. Сковорода
8.Трактати "Ідея", "Серце та його значення в духовному житті людини, згідно з вченням Слова Божого", "З наук про людський дух", "Матеріалізм і завдання філософії" належать перу------- П. Юркевича;
9.Хто з українських філософів вважав філософські ідеї Платона та Канта найбільш продуктивними в історії філософії, високо оцінював і філософію Геґеля, не приймаючи, проте, його діалектики;?--- Г. Сковорода;
10.Для ідейного спрямування українського гуманізму характерно:--- застосовування даних точних наук до вивчення людини.
11. Першим вищим навчальним закладом на теренах України була:----- Острозька академія
12. Філософські курси Києво-Могилянської академії - це:----- курси пізньої західно-європейської схоластики, запозичені українськими мислителями;
13. Кому з українських філософів належить вчення про дві натури та три світи?----- Г.Сковороді
14. Світ символів, за Сковородою, це:------- Біблія
15.Назвіть основні ідеї філософської системи Г. Сковороди:--- антропоцентризм
16. З ким з античних мислителів порівнювали видатного українського філософа Григорія Сковороду? ----- Сократом;
17. Ким була розроблена концепція “сродної праці”?------- Г.Сковородою;
18. Із наведених нижче життєвих гасел виділіть ті, які, на Вашу думку, співзвучні поглядам Г.Сковороди:------ «Пізнай самого себе!»
19. Неправильно, що Г.Сковорода:-- створив теорію “трьох світів”.
20. Що є основою неповторності людини за П.Юркевичем:------ серце;
21. Хто з українських філософів є автором твору: “Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия”: -----Юркевич;
22. Які риси, на думку Чижевського, притаманні психологічному складу українського народу, що відобразились у специфіці української філософії? індивідуалізм та прагнення до свободи
прагнення до згоди, до миру, а не до боротьби;
релігійність;
23. Кому належить вислів: “Світ ловив мене та не впіймав”?------Сковороді;
24. Назвіть автора першого достатньо виваженого та авторитетного дослідження історії філософії в Україні:--- В.Зеньковський;

Приложенные файлы

  • docx 588642
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий