TEMATYKA_SEMINARSKIKh_ZANYaTKAU

ТЭМАТЫКА СЕМIНАРСКIХ ЗАНЯТКАУ
ПА ГIСТОРЫI ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСI
(для студэнтау дзеннай i завочнай(скарочанай) формы навучання)
ТЭМА 1. СТАРАЖЫТНЫЯ ДЗЯРЖАВЫ НА ТЭРЫТОРЫI БЕЛАРУСI I АСНОУНЫЯ РЫСЫ СТАРАЖЫТНАГА ПРАВА (9 - першая палова 13 ст).

Утварэнне старажытных дзяржау на тэрыторыi Усходняй Еуропы.
Грамадскi лад старажытных дзяржау-княcтвау.
Агульныя i адметныя рысы дзяржаунага ладу старажытных княствау.
Характэрныя рысы старажытнага права.
Лiтаратура:
Алексеев Л.В. Полоцкая земля в 9 - 13 вв. М., 1996
Вiшнеускi А.Ф. Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. Мн.. 2000
Ермаловiч М. Старажытная Беларусь: Полацкi i Навагародскi перыяды. Мн.. 1992
Нарысы гiсторыi Беларусi. Ч. 1. Мн., 1993
Юхо А.Я. Кароткi нарыс гiсторыi дзяржавы i права Беларусi: Мн., 1992
Дакументы i матэрыялы па гiсторыi Беларусi у сярэднiя вякi. Мн.. 1993
ТЭМА 2. УТВАРЭННЕ ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА ЛIТОУСКАГА
Асноуныя канцэпцыi паходжання дзяржауеасцi ВКЛ.
Перадумовы утварэння ВКЛ..
Аб'яднанне беларускiх земляу вакол Навагародскага княства.
Лiтаратура:
Вiшнеускi А.Ф.Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi. Мн., 2000
Ермаловiч М. Па слядах аднаго мiфа. Мн., 1989
Нарысы гiсторыi Беларусi . Ч.1. Мн., 1993
Юхо А.Я. Кароткi нарыс гiсторыi дзяржавы i права Беларусi. Мн., 1992
Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi.. Т 1-5. Мн., 1993 - 1999
ТЭМА 3. ГРАМАДСКI I ДЗЯРЖАУНЫ ЛАД ВКЛ (13-16 ст.)
Прававое становiшча феадалау, шляхецкi стан.
Сацыяльнае i прававое становiшча сялян i мяшчан.
Становiшча формы улады.
Мясцовыя формы улады.
Лiтаратура:
1. Грыцкевiч А. Беляруская шляхта // Спадчына, 1999, № 1, с. 11 - 16
Довнар Т.Н. Государство и право Беларуси в 14 - 16 вв. Учебное пособие. Мн., 1993
Донар-Запольскі М.В. Асновы дзяржанасці Беларусі. Мн, 1991.
Кашисский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Беларуси в 16 - первой половине 17 вв. Мн., 1975.
Пичета В.П. Белоруссия и Литва в 15 - 16 вв. Мн., 1961.
ТЭМА 4. ПРАВА ФЕАДАЛЬНАЙ БЕЛАРУСІ У 14 - 16 СТ.
Агульназемскія, абласныя, валасныя прывілеі. Прывілеі гарадам на Магдэбургскае права.
Пачатак сістэматызацыі права ВКЛ: Судзебнік 1468 г., Статут 1529 г.
Прававая рэформа сярэдзіны 60-х гг. 16 ст.
Статут 1566 г.
Літаратура:
Довнар Т.Н., Шелкопляс В.А. Государство и право Беларуси в 14- 16 вв. Мн. 1993.
Лазутка С.А. Литовский статут - феодальный кодекс ВКЛ. Вильнюс, 1973.
Белоруссия в эпоху феодализма. Мн, 1959. Т,1.
Статут ВКЛ 1529 г. Мн., 1960.

ТЭМА 5. СТАТУТ ВКЛ 1588 г.
Дзяржаунае i цывiльнае права.
Крымiнальнае права.
Працэсуальнае права.
Сямейнае права.
Зямельнае права.
Літаратура:
Юхо 1. Крыніцы беларска-літоскага права. Мн., 1991
Статут ВКЛ 1588 г.
ТЭМА 6. БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ ( 2-я палова 16 - 18 ст.)
Грамадскі лад. Змены  сацыяльнай структуры грамадства.
Дзяржаны лад Рэчы Паспалітай.
Спробы правядзення рэформ у сярэдзіне 18 ст.
Літаратура:
Бардах Ю, Леснодарскнй Б., Плехрчак М. История государства и права Польшы. М. 1980.
Донар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі.
Нарысы гісторыі Беларусі. Ч. 1. Мн., 1993.
ТЭМА 7. БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ІМПЭРЫІ (к. 18 в. - 1917 г.).
1. Падзелы Рэчы Паспалітай.
2. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае парадкаванне Беларусі. 3. Вайна 1812 г. і Беларусь. Дзейнасць Часовага рада ВКЛ. 4. Органы мясцовага кіравання натэрыторыі Беларусі. 5. Адмена прыгоннага права. *
6. Бурзуазныя рэформы другой паловы 19 ст. 7.Беларусь у часы першай сусветнай вайны.
Літаратура:
Ерошин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М. 1968.
Рогов В.А. История государства и права России 9-20 вв. М., 1995.
Белоруссия в эпоху капитализма: сборник документов и материалов. Т. 1-2. Мн., 1983 -1990.
Российское законодательство 10-20 вв. Т. 6-9. М., 1989-1991.
ТЭМА 8, СТАНАѕЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАУНАСЦІ (1917 - 1921).

1. Лютаская рэвалюцыя  Расіі і Беларусі. Усталяванне Савецкай улады на Беларусі. 2.Усебеларускі з'езд (Кангрэс)  снежні 1917 г. і яго органы.
3. Абвяшчэнне БНР і яе дзейнасць.
4. Першы рад БНР і яго дзейнасць.
5. Брэст-Літоскі мірны дагавор 1918 г.
6. Абвяшчэнне БССР. Канстытуцыя 1919 г. Дэкларацыя незалежнасці ад 31 ліпеня 1920 г.
7. Савецка-польская вайна. Рыжскі мірны дагавор.
Літаратура:
Варонка Я. Беларускі рух ад 1917 да 1920 г.: караткі агляд. Мн., 1991.
Круталевіч В.А., Юхо I.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі (1917 -1945). Мн., 1998
Ладнее І.Ф., Брыгадзін П.I. На пераломе эпох: станаленне беларускай дзяржанасці (1917-1945). Мн.„ 1998. '
Юхо Я. Беларускім рады 1918 - І921 гт. і іх панамоцтвы // Беларускі гістарычны часопіс. 1993, № 4.
Нарысы гісторыі Беларусі. 4.2. Мн., 1995.
Вішнескі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі  дакументах i матэрыялах. Мн., 1998.
ТЭМА 9. ДЗЯРЖАВА I ПРАВА БССР у 20-30-я гг.
1.Ставарэнне СССР. "Узбуйненні" БССР 1924 і 1926 гг.
2. Канстытуцыя БС$Р 1927 г.
3. Мясцовыя органы дзяржанай улады.
4. Рэпрэсіі на тэрыторыі Беларусі.
5. Канстытуцыя БССР 1937 г. Змены  сістэме органа улады і кіравання.
6. Развіцце права БССР  20 - 30-я гг.
Літаратура:
Адамушка У. Палiтычныя рэпрэсіі 20-50-х гг. на Беларусі. Мн., 1994.
Круталевіч В.А, Юхо І.А.Гiсторыя дзяржавы і права Беларусі (1917 -1945). Мн., 1998
Юхо Я.А. Дзяржава і права Беларускай ССР у перыяд калектывізацыі сельскаі гаспадаркі і рэпрэсiных дзеяння дзяржаных органа супраць народа (1930 - 1938) Мн., 1995.
ТЭМА 10. ДЗЯРЖАВА I ПРАВА БССР у 40-80-я гг.
1. Пасляваеннае зналенне БССР.
2. Міжнародная дзейнасць рэспублікі.
3. Цэнтральныя і мясцовыя органы. дзяржапай улады.
4. Актывізацыя праватворчай дзейнасці  60-70-я гг.
5. Канстытуцыя БССР 1978 г.
Літаратура:
Снапкоскі У.Е. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі 1944 - 1953 гг. Мн.. 1997.
Нарысы гісторыі Беларусі. 4.2. Мн., 1995.
ТЭМА 11. СТАНАѕЛЕННЕ НЕЗАЛЕЖНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ (90-я гг.)
Дэкларацыя аб дзяржаным суверэнітэце БССР. Распад СССР і стварэнне СНД.
Канстытуцыя 1994 г.
Рэферэндум 14 мая 1995 г. і 24 лістапада 1996 г.
Стварэнне супольнiцтва Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.
Літарагура:
Вішнескі А.Ф.Гiсторыя дзяржавы i права Беларусі. Мн., 2000.
Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г.
15

Приложенные файлы

  • doc 34780
    Размер файла: 60 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий