2012 І заняття з УМ Місяк)

Семінарсько-практичне заняття 1
Спілкування як інструмент професійної діяльності

План
Спілкування і комунікація. Поняття про ділове спілкування.
Невербальні компоненти спілкування.

Література:
1.Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С.Бацевич. – К.: ВЦ «Академія» , 2009. –374 с. ( с.32-35, 64-72).
2. Мацько Л.І. Культура української фахової мови: навч. посібник / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К.: ВЦ «Академія» , 2007.–359 с. ( с.11-18).
3.

Контрольні запитання:
Що спільного і у чому розрізняються поняття «спілкування» і «комунікація»? Чи можуть вони виступати синонімами?
У чому полягає сутність ділового спілкування?
Чому досягнення позитивного результату залежить і від професійної мовнокомунікативної компетенції? Розкрийте її сутність (див позицію 2 в рекомендованій літературі).
Чим невербальні засоби відрізняються від вербальних?
Чому невербальні засоби спілкування мають національний характер? Наведіть приклади.
Яка існує класифікація невербальних засобів спілкування?

Практична частина
Зробіть словничок термінів, які використовуються для розкриття теми заняття.
2. Зробіть переклад тексту. Виконайте завдання до перекладу, що запропоновані після тексту.
Модерируемая коммуникация – это коммуникация, где есть одна или больше групп участников (сторон коммуникации) со своими ведущими (модераторами), причём внутри группы или между группами нужно наладить коммуникацию по заданной теме. Участвующие команды в коммуникации являются сторонами коммуникаци (площадками, группами). Организация коммуникации внутри одной команды (стороны) является сессией. Коммуникация между двумя командами или сторонами коммуникации при посредстве своих ведущих для каждой команды является мостом.
..
Коммуникативные стратегии различаются по той цели, которую они преследуют. Мы можем выделить следующие типовые цели коммуникации: конвенциональная (согласие, заключение договора в ситуации конфликта или поддержание договора (конвенции); конфликтная (обнаружение разногласий и акцентуация на разногласиях участников коммуникации с тем, чтобы создать конфликт или поддержание, разжигание существующего конфликта); манипуляционная (захват смыслового пространства коммуникации с тем, чтобы навязать участнику коммуникации свою коммуникативную стратегию и соответственно своё видение реальности.
Завдання до тексту:
Визначте стиль і підстиль запропонованого тексту.
Випишіть із першого абзацу терміни, за допомогою яких розкривається тема, схарактеризуйте їх за будовою.
Наведіть приклади комунікативних ситуацій, коли реалізуються конвенціональна, конфліктна та маніпуляційна цілі.
Поясніть уживання закінчення –а(-я)// -у(-ю) в іменниках чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку, що зустрілися в тексті під час перекладу.
У чому особливість перекладу таких словосполучень або слів, як «модерируемая», «по заданной теме», «участвующие команды», «по той цели», «следующие типовые цели», «существующего (конфликта)»?

Зробіть бібліографічний опис джерела, якщо відомо, що автором статті «Коммуникативные стратегии модерируемых коммуникантов», яку вміщено на сайті http / www. uis. kiev. ua/ ~ xyz/moderation.html, э Сергій Дацюк.

3. Заповніть таблицю «Класифікація невербальних засобів спілкування», користуючись підручником Ф.С.Бацевича «Основи комунікативної лінгвістики» (с. 66).
Тактильно-
АКУСТИЧНА ОПТИЧНА кінестезична Ольфакторна Темпоральна4.Перепишіть текст, розставляючи розділові знаки, виділяючи абзаци. Виберіть із дужок варіант слововживання. Виконайте завдання, що запропоновані після тексту.
Жести регулятори мають (важливе значення, важливу роль) на початку і в кінці бесіди. Одним із таких жестів (являється, є) рукостискання (найбільш поширена, найпоширеніша) форма вітання в діловому світі символ довіри знак пошани аспект у протоколі ділового вітання. Кваліфікований політик користується типово американським рукостисканням правою рукою береться права рука партнера і покривається зверху лівою. Інша форма потискуючи правицю лівою плескають по плечу. Але це можливо лише між добрими знайомими. Рукостискання має регіональні особливості. Так у США воно тверде 2-3 рази. У Німеччині це один твердий потиск. У Франції та Бельгії легке швидке рукостискання. У Швеції твердий потиск рук з обов’язковим контактом очима. В арабських країнах чоловіки та жінки не тиснуть руки один одному. Не треба дивуватися якщо перш ніж вітатися деякі з чоловіків арабів накривають руку одягом.

Завдання до тексту:
Визначте, до якої групи невербальних засобів відносяться жести. Що ви ще знаєте про жести як невербальний засіб спілкування? Про який ще засіб невербального спілкування згадується в тексті?
Поставте наголос у підкресленому слові, поясніть .
3. Зробіть бібліографічний опис джерела, звідки взято текст, використовуючи подані елементи бібліографії (Навчальний посібник «Міжнародні культурні традиції? Мова та етика ділового спілкування». Автор – Н.В.Ботвина. Видано у видавництві „АртЕк ” (Київ) у 2000 році. 189 сторінок).

Семінарсько-практичне заняття 1
Спілкування як інструмент професійної діяльності

Дидактичний матеріал на заняття для студентів спеціальності «Право»

Робота зфаховим текстом
Батьківщиною імпічмент(а,у) являється Англія, де імпічмент був одним з елементів судового процес(а,у), який здійснював судовий комітет Палати лордів у кримінальних справах щодо вищих посадових осіб держави. Інститут імпічмент(а,у) (а точніше, осудження в порядку імпічмент(а,у) був уперше закріплений на конституційно-правовому рівні в Конституції США 1787 року. Відтоді він став типовим для державно-правової політики всіх розвинених країн.
Сама процедура імпічмент(а,у) полягає у спеціальному порядку притягнення до відповідальності і судового розгляд (а,у) справ про правопорушення вищих посадових осіб. У тих випадках, коли представницький орган має двохпалатну структуру, процедура імпічмент(а,у)поетапно проходить у обох палатах парламент(а,у) : ініціювання імпічмент(а,у) і притягнення до відповідальності відбуваються в нижній палаті, а розгляд справ – у верхній. У багатьох країнах здійснення імпічмент(а,у) не обмежується стінами парламент(а,у); загальнопоширеною практикою є долучення до імпічмент(а,у) конституційних судів (ФРН, Хорватія) чи спеціальних трибуналів (Польща).
Завдання до тексту:
Визначте стиль і підстиль запропонованого тексту.
Прочитайте текст, відшукайте помилки ( 3), виправте їх. Яку мовну норму
порушено?
Поставте наголос у підкреслених словах.
Випишіть іменники чоловічого роду ІІ відміни, поставте в родовий відмінок однини. Вибір закінчення обґрунтуйте.
Зробіть бібліографічний опис за поданими відомостями: журнал «Право України», 2008 р., № 2, стаття «Інститут імпічмент(а,у) в Україні: вади вітчизняної моделі», автор – Р.Мартинюк.

2. Зробіть переклад тексту українською мовою.
Кражи – одно из наиболее распространенных пре ступлений против индивидуальной собственности граждан. Они наносять существенный материальный ущерб гражданам. Однако здесь не менее опасен и вред моральный, ибо каждое такое преступление оказывает деморализующее влияние на людей, особенно тога, корда оно не раскрыто и пре ступники не наказаны. Подрывается авторитет государственных органов, нарушается принцип неотвратимости наказания. У потерпевших возникает неуверенность в силе закона. Особенно большой общественный резонанс вызывают квартирные кражи, поскольку за каждым таким преступлением стоит семейная трагедия, которая порой обусловлена не столько материальными потерями, сколько дестабилизирующим влиянием краж, посягающих ещё и на неприкосновенность жилища (Г.Лихолюб, В.Филонов).


Дидактичний матеріал на заняття для студентів спеціальності «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Менеджмент»»

1. Виконайте тестові завдання.
1.Віднайдіть рядок, де є помилка в наголошуванні слова.
А. Зарпл'ата, нест]ача, гурт'івня, п''ерепис
Б. П'озичка, комп'анія, субв'енція, ск'елпер.
В. 'Обмін, т'ендер, тов'ар, 'унція.
Г. Індекс'ація, дох'ід, д'ебет, деві'ація
2.Визначіть, у якому рядку наголоси в усіх неправильні
А.Собів'артість, ф'оліо, 'акція, експ'ерт.
Б. Кред'ит, факт'оринг, 'ультимо, х'олдинг
В.Кр'едит, факт'ура, форф'ейтинг, конс'алтинг.
Г. В'аловий, марж'а, кв'артал, 'агент.
3.Зазначте рядок, де є помилка в правописі запозичення
А. Концесіонер, кросінг, мінус
Б. Дилер, монетарний, мораторій.
В.Акція, рекредитив, ринг.
Г. Мінімум, євро, емісія.
4.У якому рядку всі слова написані згідно з «правилом дев’ятки
А. Рекрутинг, консалтинг, акредитив
Б. Ажіо, акламація, дилер.
В. Рестрикція, тратта, асигнація.
Г. Альтернат, клієнт, аудитор.
5.У якому рядку написання всіх запозичень відповідає винятку з правила?.
А. Посесія, лобі, апарат.
Б. Комісія, долар, атестат
В. Сума, клас, інтелігент.
Г. Брутто, нетто, білль (законопроект).
6.Визначте український відповідник.
А. Управлінець.
Менеджер Б. Посередник
В. Одержувач. 7.Визначте український відповідник.
. А. Спостереження.
Моніторинг Б. Збут.
В. Обіг.

2. Робота з текстом
Неканонічні звукові знаки
У давньогрецькій мові слово k
·v
·v означало «палиця» а в переносному значенні «правило, норма». Неканонічні фонетичні знаки це «акустичні жести» цмокання, покашлювання, посвистування тощо. Неканонічними вони називаються тому що відрізняються від «нормальних» звуків мови простіше не належать до звуків мови.
Неканонічні звукові знаки використовуються у спілкуванні між людьми а деякі у спілкуванні людей із тваринами та птахами. Зостановившись над якоюсь проблемою українці не розтуляючи рота вимовляють звук який на письмі приблизно передається буквосполученнями гм або хм.
І характер неканонічних знаків, і їх використання має національну специфіку. Американський лінгвіст Чарлз Фриз на лекції в Мадриді був зустрінутий звуком шшш і розгубився у США так виражають несхвалення. В Іспанії ж про що професор не знав це заклик до тиші як в українців тсс.
Я.Радевич-Винницький
Завдання до тексту:
1Визначте стиль і підстиль запропонованого тексту.
2. Розставте розділові знаки і поясніть їх вживання.
3. Наведіть приклад знайомого вам неканонічного звукового знаку.
4. До яких засобів спілкування відносяться неканонічні звукові знаки?
5.Запропонуйте приклад опосередковане цитування, використавши будь-яке речення з тексту.
6. Зробіть бібліографічний опис за поданими відомостями: цей уривок тексту взято із книги «Етикет і культура спілкування!, автором якої є Я.Радевич-Винницький. Книга побачила світу 2008 році в місті Київ, видавництво «Знання», загальна кількість сторінок- 291.15

Приложенные файлы

  • doc 417642
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий