Борисенко-Українська етнологія (семінар)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра етнології та краєзнавства


УКЛАДАЧІ:
доктор історичних наук, доцент Борисенко М.В.,
кандидат історичних, доцент Пилипенко В.В.,
кандидат історичних наук, доцент Ігнатенко І.В.
ПРОБЛЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ
«УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ»
для студентів спеціальності 6.030300 - Історія.КИЇВ-2011
Проблеми розвитку української етнології
Семінарське заняття 1
Етнічні межі і державні кордони України.
Чисельність і розміщення українського етносу.
Етнографічне районування України.
Національні меншини в Україні.

Семінарське заняття 2 (2 години)
Етнічні спільноти на території України в історичному розвитку.
Комплексний підхід до вивчення етногенезу українців.
Етнографічні відомості у літописних джерелах ХІІ – ХУІІ століття.
Господарсько-культурні типи в Україні.

Семінарське заняття 3
Діяльність українських вчених в галузі етнографії: А. Метлинського, М. Костомарова, В. Горленка, М. Максимовича, Й. Бодянського, Я. Головацького, П. Куліша.
Діяльність Південно-Західного відділу Географічного Товариства.
Внесок М. Грушевського у розвиток української етнології.

Семінарське заняття 4 (2 години)
Видавнича діяльність етнографічних осередків 20 – 30-х років ХХ століття.
Наукові здобутки Етнографічної Комісії ВУАН.
Етнографічна діяльність Кабінету антропології та етнології ім. Хведора Вовка (1921 – 1934).
Дискусійні проблеми етногенезу українців.

Основні джерела
Повість минулих літ. Літопис Руський. – К., 1989.
Сергійчук В. Етнічні межі і державні кордони України. – Львів, 1994.
Кордуба Мирон. Територія і населення України. Відень, 1918.
Зілинський І. Карта українських говорів. – Варшава, 1934.
Кубійович В. Територія й людність українських земель. – Львів, 1935.
Етнічний довідник. Етнічні меншини в Україні. – К., 1996.
Наулко В.І., Чорна Н.В. Динаміка чисельності українців у світі у ХУІІ – ХХ ст. – Народна творчість та етнографія, 1990, № 5.
Наулко В.І. Хто і відколи живе в Україні. – К., 1998.
Чубинський П.П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Руссский край. – СПб., 1872 – 1878. – Т. 1 – 7.
Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського. (З Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся). – К., 1974. – 781 с.
Українці в Австралії. Матеріали до історії поселення українців в Австрії. – Мельбурн, 1966. – 862 с.
Українці в американському та канадському суспільствах: Соціологічний збірник. – Джерсі-Сіті, 1976. – Т. І. – 360 с.

Література
Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів, 1994.
Баран В. Давні слов’яни – К., 1999 р.
Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.
Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920 – 1930-х років. – К., 2002.
Граков Б.Н. Скіфи. – К., 1947.
Гуржій С.І., Ричка В.М. Український народ: походження, формування народності. // Рад. шк. –1990. -- № 1.
Гуслистий К.Г. До питання про утворення української нації. – К., 1967.
Дашкевич Я. Основні етапи етнічної історії української нації. // Родовід. – 1991. -- № 2.
Грушевський М. Історія України-Русі., Т. 1. К., 1991.
Залізняк Л. Від склавінів до української нації. – К., 1997.
Павлюк С. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції. – Львів, 2006.
Повний список джерел та літератури наводиться у навчальній програмі


Традиційна культура українців

Семінарське заняття 6 (2 години)
1.Системи землеробства. Динаміка змін у розвитку систем обробітку ґрунту.
2. Основні галузі землеробства: рільництво, городництво та садівництво.
3.Розвиток домашніх промислів і ремесел. Етнорегіональна специфіка.
4.Нищення народного досвіду ремісництва у 1920-1930 роки більшовицьким режимом.
5.Відродження художніх промислів в роки незалежності України. Проблеми розвитку.

Семінарське заняття 7 (2год.)
1.Історичний розвиток народного вбрання та формування основних комплексів жіночого, чоловічого та дитячого одягу на території України.
2.Порівняльний аналіз одягу південнослов’янських та східнослов’янських народів.
3.Локальна специфіка одягу гуцулів, бойків, лемків. Спільне та відмінне.
4.Основні комплекси народного вбрання Центральних областей України. Загальноукраїнські риси та локальні особливості.
5.Основні типи поселень.
. 6.Конструція та планування народного житла.

Семінарське заняття 8 (2 години)
1.Українські повсякденні страви на початку ХХ століття. Режим харчування.
2.Святково-обрядові страви під час зимово-весняних календарних свят.
3.Символіка обрядового хліба в обрядах життєвого циклу.
4.Звичаї колективної взаємодопомоги в традиційній культурі.
5.Ступінь збереженості традицій взаємодопомоги в сучасному суспільстві .
6.Значення молодіжних громад у соціалізації молоді традиційного суспільства.

Семінарське заняття 9 (2 години)
1.Різдво та звичаї колядування в різних регіонах України.
2.Сучасні форми святкування новорічно-різдвяних свят в Карпатському регіоні.
3.Ступінь збереженості зимової календарної обрядовості в Донбасі.
4.Особливості весільної обрядовості на Слобожанщині. Традиції і сучасність.
5.Великодні звичаї та обряди в умовах міста і села.

Основні джерела та література
Джерела
1.Грушевський М.С. Історія української літератури. –т.1-К.,1999
2.Вовк Х. Студії з української етнографії та антропології. К., 1995.
3.Бойківщина.Історико-етнографічне дослідження. \\ За ред. Ю. Гошка.
4.Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. К., 1988
5.Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. К., 2000.
6.Гриша О. Весілля у Гадяцькому повіті, у Полтавщині. 1907.
7.Грушевський Марко. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу. К., 2006
8. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. К., 1994.
9.Кримський А. Звинигородщина з погляду етнографічного та діялектологічного.К.,1928
10.Культура і побут населення України. К., 1991.
11.Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. Вінніпег.1981.
12.Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. К., 1992.
13.Пісні Поділля. К., 1976.
14.Поділля.Історико-етнографічне дослідження. \\ За ред. А. Пономарьова. К., 1994.
15.Сумцов М.Ф. Слобожане. Харків. 1918.

Основна література
1.Українці.Історико-етнографічне дослідження.Опішне.1999,т.1-2
2.Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. \\ За ред. В.К.Борисенко.
3.Сумцов Н.Ф. Культурные переживания.К., 1890.
4.Сумцов Н.Ф.Хлеб в обрядах и песнях. Харьков. 1885.
5.Таланчук О.М. Українознавство: Усна народна творчість.К.,1998.
6.Потебня А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий.М.,1865.
7.Потебня А. Мысль и язык.К., 1991.
8.Здоровега Н.І.Нариси народної весільної обрядовості на Україні.К.,1974.
9.Климець Ю.Д. Купальська обрядовість на Україні. К.,1990.
10.Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність. К., 1978.
11.Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого вечора. К., 1994.
12.Лисенко М.В. Народні музичні інструменти на Україні. К.,1955.
13.Колядки і щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. К., 1965.
14.Китова С.А. Полотняний літопис України. Черкаси. 1999.
Повний список джерел та літератури наводиться у навчальній програмі13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 149686
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий