Ба?алауды? ?лшемдік технологиялары_Бекенжан Ж.Б._2017__KAZ


Қазақстан халықаралық PISA-2012 зерттеуінде нәтижелерін талдау арқасында көрсетті:ұлттық білім беру жүйесін, ҚР Білім беруді 2011-2020 жылдарда дамытудың мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде білім саясатындағы басым бағыт ретінде бағалау жүйесі және білім сапасының мониторингін жетілдіру
Ол саралауға қабілетсіз және бағалардың объективтілігін қадағалауға мүмкіндік бермейді:мектептегі бес балдық жүйе бағалауы
Тарихи даму процесінде қандай факторлар өзгеріп отырды?бағалаудың түрлері мен тәсілдері, бақылау-өлшем іс-шаралары, оның мазмұны, оқушыларға әсері, ынталандыру элементтері және т.б.
Критериалды бағалау технологиясы – бұл:білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен (критерийлер) салыстыру үрдісі
Мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:Сабақ
Бағалау жүйесінің атқаратын нормативті қызметке жатады:жеке оқушының, мектеп сыныптарының үлгерімін, олардың дайындық деңгейлері мен мұғалім жүмысының сапасын әкімшілік бақылау
Оның оқу табыстылығына және оқу орнын бітіруіне сәйкес мемлекеттік өлшеммен бекітілген нақты білім алушының жетістіктерін тіркейді. Бағалау жүйесінің қандай қызметі? Бағалау жүйесінің нормативті қызметі
Білім алу жолындағы жетістіктер мен сәтсіздіктердің нақты суретін алуға мүмкіндік тудырады:Бағалау жүйесі
Педагогиканың негізгі категориялары:Тәрбие, Оқыту, Білім, Педагогикалық процесс
Жиынтық бағалау – бұл:оқытудың нәтижелерін жіктеу, сертификаттау және тіркеу мақсатында оқытудың қорытындыларын шығару
Баянды, мызғымас негізгі ішкі қағидаттар мен стандарттар:Құндылықтар<question1>Қалыптастырушы бағалау - бұл
<variant>мұғалімдерді, оқушыларды және педагогикалық үдерістің басқа да қатысушыларының оқуды жетіліру үшін қажет ақпаратпен қамтамасыз ететін оқудың ағымдағы бағалануы
<variant>мұғалімдер тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталғын ынтымақтастық педагогикалық тәсіл
<variant>белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілген алгоритімдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың түрі
<variant>түбегейлі жаңа идеяларды қабылдау мен жасауға дайындығымен ерекшеленетін индивидтің шығармашыл қабілеті
<variant>таным туралы таным
<question1>«Қара жәшік» - педагогика ғылымында «қара жәшік ішіндегі жұмыс» деген метафора. Ағылшын аударамасы.
<variant>Black Box
<variant>Core values
<variant>Research Lesson
<variant>Reflective account
<variant>Reflective Mediator
<question1>Бір мәселенің бірнеше шешімін іздеу мақсатында қолданылатын шығармашылық ойлаудың түрі
<variant>Дивергентті ойлау
<variant>Конвергентті ойлау
<variant>Репродуктивті ойлау
<variant>Сын тұрғысынан ойлау
<variant>Критериалды бағалау
<question1>Метатану стратегиялары – бұл
<variant>білім алушының оқу үдерісін өзіндік бақылауына бағытталған басқару түріндегі әдістер
<variant>оқытудағы көрнекі құралдардың бірі
<variant>суммативное и формативное оценивания
<variant>жақын арадағы даму аймағы
<variant>рефлексиялық есеп
<question1> Оқыту әдістері:
<variant>Сөздік, көрнекілік, практикалық әдістер
<variant>Мәліметтерді өңдеудің математикалық әдістері
<variant>Факультатив сабақтар
<variant>Сұхбат, сауалнама.
<variant>Пәндік емес үйірме жұмысын ұйымдастыру
<question1>Педагогикадағы рефлексия:
<variant>Сабақ барысында алынған білім сын тұрғысынан талданып, меңгерілген біліммен салыстырылып, өзіндік түсінік пайда болуы
<variant>Сананың және ойлаудың өзіне жүгіне алу қабілеті
<variant>Жаңа білім алу мақсатында білімді талдау
<variant>Оқушының белгілі бір кезеңдегі дайындық деңгейінің көрсеткіші болып табылады, біртұтас критерийлері негізінде іске асырылады
<variant>Оқытуды оқушылардың түрлі қажеттіліктеріне, соның ішінде ерекше қажеттіліктеріне бейімдеу
<question1>Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру – бұл функция:
<variant>әдістемелік кеңес
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>мектеп кенесі
<variant>ата-аналар комитеті
<variant>өзін-өзі басқару
<question1>Тірек сигналы арқылы оқыту
<variant>В,Ф. Шаталов
<variant>С.Н. Лысенкова
<variant> П.М. Эрдниев
<variant>Л.В. Тарасов
<variant>В.С.Библер
<question1>Lesson study тәсілі - бұл
<variant>мұғалімдер тәжірибесі салалсындағы білімді жетілдіруге бағытталған ынтымақтастық педагогикалық тәсіл.
<variant>ғылым мен техника саласынан алынған метафора
<variant>сөзбе-сөз дайындау, жаттықтыру
<variant>белгілі бір мұғалімдер тобының оқу тапсырмаларын бірге жасап, сабақ жоспарын құруы және сол сабақты бірге өткізуі
<variant> екі немесе одан көп мұғалімдер тобының бір сыныпта сабақ беруі
<question1>Lesson study тәсілі қай кезде пайда болды?
<variant>XIX ғасырдың 70 жылдарында
<variant>XX ғасырдың 70 жылдарында
<variant>XIX ғасырдың 20 жылдарында
<variant>XX ғасырдың 20 жылдарында
<variant>XXI ғасырдың басы

<question1>Ашық кеңестік технологиясының авторы:
<variant>Элвин Гилд
<variant> Михаил Кларин
<variant>Чарльз Темпл
<variant>Александр Гин
<variant>Джинни Стилл
<question1>Жүйелік -әрекеттілік оқыту технологиясы негізделген:
<variant>ілімнің әрекеттілік теориясы
<variant>ілімнің ассоциативтрік теориясы
<variant>үйрету теориясы
<variant>ілімнің бихевиористік теориясы
<variant>Танымның жалпы теориясы
<question1>Жүйелік-әрекеттілік оқыту технологиясының негізін салушы:
<variant> З.А.Решетова
<variant>Н.Ф. Тальзина
<variant>Л:А. Петровская
<variant>В.С. Безрукова
<variant>Н.А. Обухова
<question1>Педагогикалық шеберханалар технологиясы қай жерде пайда болды?
<variant>Германияда
<variant>Ұлыбританияда
<variant>Россияда
<variant>Францияда
<variant>АҚШ-та
<question1>Педагогикалық технологияның ғылыми, процессуалды–сипаттамалық және прцессуалды-әрекеттілік аспектілері бар анықтамасын ұсынған автор:
<variant>В.В.Гузеев
<variant>Б.Д.Лихачев
<variant> В.П.Беспалько
<variant>М.В.Кларин
<variant>Г.К.Селевко

<question1>Метасана деген не?
<variant>баланың бойына қалай оқу керектігін үйренуді қалыптастыру
<variant>қабілеттер иерархиясының құрылымдық бөлшегі
<variant>өзіндік ерекшелік, қабілеттер үйлесімі
<variant>шартты, жалпы, арнайы қабілеттер өзара бірлікте өмір сүру
<variant>скаффолдер көмегін қажет ететін тапсырмалар ауқымында қалыптасатын дағдылар
<question1>Оны білім беру қоғамдастығының бір бөлігі ретінде қарастыруын талап етеді (Bolam, Mc.Mahon, Stoll et al.,2005)
<variant>мұғалім
<variant>оқушы
<variant>ата-ана
<variant>тьютор
<variant>куратор
<question1>Сындарлылық теориясына бағытталған, мұғалім қызметіндегі маңызды басымдықтар:
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, жете түсінуі
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, көзқарас
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, шешім
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, іс-әрекет
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, ұстаным

<question1>Бұл тәсіл оқушыларға өз білімдері мен ұстанымдары жайында ойланып, тиісті сұрақ қойып, білімін толықтырып, белгілі бір тақырыпты оқып- білу кезеңінде өз түсінігін өзгертуге мүмкіндік береді
<variant>сындарлылық
<variant>инклюзивтік
<variant>әңгіме жүргізудің сократтық әдісі
<variant>рефлексиялық есеп
<variant>сыни бағалау
<question1>Шульман ілімі бойынша мұғалімнің көмекшілері
<variant>бас, қол, жүрек
<variant>тәрбие, оқу, білім
<variant>когнитивтік, аффективтік, психомоторика
<variant>мектеп, отбасы, жеке өмір
<variant>денсаулық, байлық, бақыт
<question1> Шульман ілімі бойынша табысты мұғалімге тән белгілер
<variant>Кәсіби түсінік
<variant>Педагогикалық түсінуге ұмтылуы
<variant>Базалық түсінік
<variant>Толерантық қарым-қатынас
<variant>Концептуалдық шешім

<question1> Педагогикалық технологияның әлеуметтік-педагогикалық, жалпы педагогикалық, жеке әдістемелік және локалды деңгейлері бір-бірінен ерекшеленеді:
<variant>философиялық негізімен
<variant>ғылыми концепциясымен
<variant>танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен
<variant>жетекші фактормен
<variant>оқытудың тәжірибелік дағылары
<question1>Болашақта жасөспірімдердің өз бетімен таңдау жасауын нығайтатын және олардың білім алуына үлкен өзгерістер алып келетін оқытудың 3 саласы
<variant>Эмоциялық, Әлеуметтік, Зияткерлік (когнитивтік)
<variant>Философилық, Педагогикалық, Психологиялық
<variant>Гештальт, Бихевиористік, Ассоциативтік
<variant>Танымдық, Іс-әрекеттік, Ұйымдастырушылық
<variant>Қоршаған орта, Сана, Дамытушылық
<question1> Эмоциялық оқыту саласы
<variant>Оқушылардың қауіпсіздік және сенімділік сезімдерін көтеру
<variant>Қабылдау және қатыстылық сезімін көтеру
<variant>Тең жағдайда бағалау сезімін жаңғырту, құру және күшейту
<variant>Тәуекелге бару, мәселені шешуді күшейту
<variant>Ойлану, сауал қою, талқылау, үдерістерін күшейту
<question1>Зияткерлік оқыту саласына жатпайды:
<variant>Оқушылардың білім алушы ретінде жағымды рөлін, өз күшіне сенімділігін арттырады
<variant>Тәуекелге бару және қиындықтарды жеңу үшін білім алу кезінде өз-өзіне сенімділік және қанағаттану сезімін жоғарылатады
<variant>Сыныптағы іс-әрекеттердің мағынасы мен маңыздылығын арттырады
<variant>Оқушылардың сабаққа белсенді қатысуын және сабаққа қадағалауын жоғарылатады
<variant>Сұрақ қою және идеяларды анықтау қабілеттерін дамытады
<question1>Формалды және формалды емес бағалау, сұрақ-жауап техникасы, білім алушылардың кері байланыс туралы түсініктерді ашып сипаттайтын сұрақ.
<variant>Оқушылардың сабақты түсінгенін қалай анықтаймын?
<variant>Мен кімді оқытып жатырмын?
<variant>Мен не үйретіп жатырмын?
<variant> Мен қалай білім беремін?
<variant>Мен қандай мақсат қойдым?
<question1>Критериалды бағалау мұғалімдерге арналған қағидаттық ұстанымдарды тұспалдайды:
<variant>сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлер әзірлеуге
<variant>өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әректінің типтерін қолдануға
<variant>өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін білуге және түсінуге
<variant>өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға қатысуға
<variant>шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді

<question1>Критериалды бағалау оқушыларға береді:
<variant>өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әректінің типтерін қолдануға
<variant>оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді
<variant>бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға
<variant>әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке оқыту траекториясын құруға
<variant>оқытудың сапасын жақсартуға
<question1>В.С. Библер төмендегі технологияның авторы:
<variant>Мәдениеттер диалогы
<variant>Мектеп- парк
<variant>Шеберхана
<variant>Модульдік оқыту
<variant>Дамыта оқыту
<question1>Оқытушы жүйелі түрде ... жағдайларды тудыратын және оқушылардың іс-әрекетін оқу мәселелерін шешу бойынша ұйымдастыра отырып, олардың өз бетінше іздену іс-әрекетіндегі ғылымның дайын тұжырымдарын игеру арқылы оңтайлы үйлесімділігін қамтамасыз ететін оқыту.
<variant>Проблемалық оқыту
<variant>Модульдік оқыту
<variant>Дамыта оқыту
<variant>Арақашықтық оқыту
<variant>Бағдарламалап оқыту
<question1>И.С.Якиманская айналысқан технология:
<variant>Тұлғаға бағытталған оқыту
<variant>Пәнге бағытталған оқыту
<variant>Дамыта отырып оқыту
<variant>Эвристикалық оқыту
<variant>Догматикалық оқыту
<question1>Оқу әдісін іске асыру үдерісінде мұғалім мен оқушының өзара іс-әрекетінің нақты операциясы
<variant>оқыту тәсілі
<variant> оқыту іс-әрекеті
<variant>оқыту жағдайы
<variant> оқыту үдерісі
<variant> оқыту тұжырымдамасы
<question1>Ол оқытудың барлық түрлері мен формаларын проблемаларды шешу арқылы мектеп оқушыларының дербес оқуымен алмастыруды ұсынды (problem solving)
<variant>Дж. Дьюи
<variant>М.Эраут
<variant>Б.Скиннер
<variant>П. Митчел
<variant>Т.Сакамото
<question1>«Адамның ұлылығы – оның ойлай білу қабілетінде» - деп түсіндірген.
<variant>Блез Паскаль
<variant>Томас Манн
<variant>Ғафу Қайырбеков
<variant>Василий Ключевский
<variant>Конфуций
<question1>Оның «Қазақстандағы қазақ кеңес мектептерінің очеркі», «Қазақстан мектептері очеркі», монографиялары және басқа да ғылыми-педагогикалық еңбектері республикамыздағы білімнің дамуы тарихының алтын қорынан лайықты орнын алды.
<variant>Сембаев Әбдіхамит Ібінияұлы
<variant>Асфендияров Санжар Джафарович
<variant>Жандосов Ораз Қыйқымұлы
<variant>Меңдешев Сейітқали Меңдешұлы
<variant>Сәтбаев Қаныш Имантайұлы
<question1>Критериалды бағалау ата- аналарға береді:
<variant>Өз баласының оқытылу деңгейі туралы обьективті дәлелдер алуға
<variant>Шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді
<variant>Өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін білуге және түсінуге
<variant>Өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әректінің типтерін қолдануға
<variant>Оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді
<question1>Дамыта оқыту технологиясының негізін салушылар:
<variant>Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдов
<variant>М.Н.Скаткин мен Л.В.Занков
<variant>В.М.Монахов пен Ж.А.Караев
<variant>В.В.Гузеев пен Г.К.Селевка
<variant>Ш.А.Амонашвили мен В.Ф.Шаталов
<question1>ТМД педагогикалық кеңістігінде педагогикалық әріптестік технологиясын дамытудың инициаторлары:
<variant>Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова, М.П.Щетинин, Е.Н.Ильин, И.П. Волков, И.П. Иванов, В.А.Караковский, Л.А.Никитина, Б.П.Никитин
<variant>Ш.А.Амонашвили , В.Ф. Шаталов, С.Н.Лысенкова
<variant>М.П.Щетинин, Е.Н.Ильин, И.П.Волков
<variant>И.П.Иванов , В.А.Караковский, Л.А.Никитина, Б.П.Никитин
<variant>Л.А. Никитина, Б.П.Никитин
<question1>Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында:
<variant>Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде өмір бойы білім алуға, оқудың барлық деңгейінде сапалы білім алуға жол ашатын білім беру жүйесінің ұлттық моделінің дамуына барынша жағдай жасалғаны аталады
<variant>Қазіргі әлемде білімнің қоғамдағы барлық саладағы ілгерілеуді қамтамасыз ететін стратегиялық ресурс ретіндегі рөлі жүйелі өзгерістерді талап етеді
<variant>Оқудың нұсқалары мен әдістерінің көптүрлілігі көрсетілетін білім беру қызметінің сапасы туралы объективті ақпаратпен ілесуі тиіс, оны білім алушылардың жетістіктерін бағалау үрдісінде айқындауға болады
<variant>Іс жүзінде бастауыш мектеп білім алушыларының жетістіктерін бақылаудың және бағалаудың балама жүйесі табысты қолданылуда
<variant> Әр оқушының дайындық деңгейін, оқудағы жеке ілгері басуын критерийлік бағалау жүйесімен анықтау, тек оқушылардың білім алуға деген мотивациясын ғана емес, мектептегі білім беру үрдісінің де сапасын көтеруге мүмкіндік береді
<question1>Бұл оқытуды іске асыру, түзету және бағалау барысында түйінді кәсіби идеяларды түсіндіре білудің техникалық және тәжірибелік дағдыларын, әртүрлі әдістер мен тәсілдерді білуді талап етеді.
<variant>оқытудың тәжірибелік дағдылары
<variant>кәсіби түсінік
<variant>кәсіби-адамгершілік тұтастық
<variant>табысты оқыту мен табысты мұғалім
<variant>сапалы оқыту жайындағы қорытынды
<question1>Синхронды емес оқыту анықтамасы:
<variant>АКТ мен ресурстарды қолдану арқылы оқыту мен оқу нысаны
<variant>бірқатар аффективтік, әлеуметтік, танымдық факторлардың сыныптағы басымды жағдаяттары
<variant>іс жүзінде бар, жұмыс істеп жатқан сынып
<variant>шығармашылық ойлаудың түрі
<variant>білім алу барлығына да қолжетімді қағидатқа негізделген оқыту
<question1>Л.Выготский енгізген ұғым:
<variant>Жақын арадағы даму аймағы
<variant>Дилтс пирамидасы
<variant>Маслоу пирамидасы
<variant>Логикалық деңгей пирамидасы
<variant>Үштік модель
<question1>Блум таксономиясы сұрақтарға берілген жауаптарды жіктеудің тиімді моделін ұсынады:
<variant>білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау
<variant>түсіну, білу, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау
<variant>білу, қолдану, талдау, жинақтау, түсіну, бағалау
<variant>білу, түсіну, қолдану, талдау, бағалау, жинақтау
<variant>бағалау, білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау
<question1>«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс түріне жатпайды:
<variant>Әріптестермен кеңесу
<variant>Сұрақ тиімді қойылуы
<variant>Оқушымен бірге критерийлерді талдау
<variant>Сыныптасын және өзін-өзі бағалау
<variant>Кері байланысты қамтамасыз ету
<question1>«Бағалау» термині латын сөзінен
<variant>«жақын отыру»
<variant>«жақын болу»
<variant>«жақын тұру»
<variant>«жақын ойнау»
<variant>«жақын жүгіру»
<question1>Бағалаудың негізгі сипаты
<variant>бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін немесе тәртібін мұқият бақылау болып табылады
<variant>балаларды қадағалау және олардың талқылауын тындай отырып, оқуды бағалау
<variant>олардың сыныптағы оқуын қолдау мақсатында жекелеген балаларды қадағалауды жоспарлау
<variant>оқушылар іс-әрекетін ұйымдастыру
<variant>оқушыларды оқу мақсаттарымен таныстыру
<question1>Әріптестермен кеңесу:
<variant>әріптестермен кеңесудің жазбасы
<variant>сабақ қорытындылары бойынша екі қысқа рефлексиялық есеп
<variant>сабақ жоспары
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant>сын тұрғысынан ойлауды дамыту мақсатындағы жұптық әңгіме туралы рефлексиялық есеп
<question1>Түсіну дәрежесін бағалау бойынша орындалатын тапсырма
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant>инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым
<variant>қадағалауды тексеру тізімі
<variant>сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп
<variant>дәлелдемелерді (иллюстрациялар, ауызша көрсеткіштер және т.б.) талқылау барысында зерттелетін оқушылар көрсеткен ойлау денгейі туралы рефлексиялық есеп
<question1>Педагогиканың функциясы:
<variant>Ғылыми-теориялық, технологиялық
<variant>Оқыту мен тәрбиенің заңдылығын ашу
<variant>Озат педагогикалық тәжірибені оқып-үйрену
<variant>Педагогикалық зерттеуді өткізу, оның нәтижелерін практикаға енгізу
<variant>Оқыту мен тәрбиенің принциптерін анықтау
<question1>Өзін-өзі реттеу тапсырмасы
<variant>қадағалауды тексеру тізімі; инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым
<variant>дәлелдемелерді (иллюстрациялар, ауызша көрсеткіштер және т.б.) талқылау барысында зерттелетін оқушылар көрсеткен ойлау денгейі туралы рефлексиялық есеп
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant> сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп
<variant> сын тұрғысынан ойлауды дамыту мақсатындағы жұптық әңгіме туралы рефлексиялық есеп
<question1> Жалпы педагогиканың бөлімдері
<variant> Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану
<variant>Педагогикалық психология, білім философиясы
<variant>Әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы
<variant>Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы
<variant>Тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика
<question1>Қандай тапсырма түріне жатады сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп?
<variant>Бірлескен оқу: талантты және дарынды оқушылар
<variant>Әріптестермен кеңесу
<variant>Өзін-өзі реттеу
<variant>Түсіну дәрежесін бағалау
<variant>Сын тұрғысынан ойлауды бағалау
<question1>Инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым деген не?
<variant>Өзін-өзі реттеу
<variant>Бірлескен оқу
<variant>Әріптестермен кеңесу
<variant>Ынтамақтастық атмосфераны қалыптастыру
<variant>Сын тұрғысынан олйлауды дамытуға арналған жұптық әңгіме
<question1> Суретті, іс-әрекетті көру, ауызша көрсеткішті тыңдау және тиісті бөлшектерді анықтау дағдылары
<variant>Бақылау
<variant>Талдау
<variant>Бағалау
<variant>Қорытынды
<variant>Жинақтау
<question1>Қорытынды - бұл
<variant>талдап қорыту және ұсынылған дәлелдерден тыс қорытынды жасау
<variant>қолда бар дәлелдердің артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау, әртүрлі дәлелдерді салыстыру
<variant>әртүрлі дәлелдерді салыстыру
<variant>тақырыптарды зерделеу
<variant>сабақ жөнінде рефлексиялық есеп енгізу
<question1>Бұл қызығұшылық тудыратын мәселелерге, мәселен, ерекше дағдылар, көзқарастар немесе оқыту түрлеріне қатысты жүргізіледі
<variant>Интерпретация
<variant>Критерийлер
<variant>Талдау
<variant>Жинақтау
<variant>Сабақ
<question1>Интерпретация көмегімен мінез-құлықты сипаттауға немесе түсіндіруге талпынуға болар, мысалы: баланың айтқан нәрсесі оның санамен ойлауының нәтижесі болып табылады
<variant>логикалық қорытынды
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>қалыптастырушы бағалау
<variant>жиынтық бағалау
<variant>оқу үшін бағалау
<question1>Дилтс пирамидасындағы «Миссия» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Не үшін өмір сүремін?
<variant>Мен кіммін?
<variant>Неге?
<variant>Қалай?
<variant>Қайда?
<question1>Дилтс пирамидасындағы «Жеке басын куәландыратын» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен кіммін?
<variant>Не маңызды?
<variant>Не істей аламын?
<variant>Не істеу керек?
<variant>Кіммен бірге?
<question1>Дилтс пирамидасындағы «Нанымдар мен Құндылықтар» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен неге сенемін?
<variant>Мен де не бар?
<variant>Мен не істеп жатырмын?
<variant>Мен калай таңдап жатырмын?
<variant>Мен кіммін?

<question1>Дилтс пирамидасындағы «Дағдылар мен қабілеттер» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен калай таңдап жатырмын?
<variant>Мен не үшін өмір сүріп жатырмын?
<variant>Мен неге сенемін?
<variant>Мен кіммін?
<variant>Мен де не бар?
<question1>Дилтс пирамидасындағы «Іс-қимыл» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен не істеп жатырмын?
<variant>Не үшін?
<variant>Мен кіммін?
<variant>Не маңызды мен үшін?
<variant>Мен не және қалай таңдаймын?
<question1>Дилтс пирамидасындағы «Айналам» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен де не бар?
<variant> Мен не істеп жатырмын?
<variant>Не істей аламын?
<variant>Не маңызды?
<variant>Неге?
<question1>Технологиялар, кітаптар мен мақалалар авторы, трене-әдіскер және кеңесші, Дж.Гриндер и Р.Бендлер, М.Эриксон и Г.Бейтсон ғұламаларының шәкірті
<variant>Роберт Дилтс
<variant>Фрэнк Пьюселик
<variant>Бенджамин Блум
<variant>Аарон Копленд
<variant>Кристин Харисон
<question1>1987 – 1997 аралығында бағалауды реформалау тобының тапсырысы бойынша олар зерттеу сараптамасын білім саласында әлем деңгейінде жүргізді
<variant>Пол Блэк и Дилан Уиллиам
<variant>Роберт Дилтс и Фрэнк Пьюселик
<variant>Аарон Копленд и Кристин Харисон
<variant> Джон Гриндер и Ричард Бендлер
<variant> Милтон Эриксон и Грегори Бейтсон

<question1>Оқу мақсаттарына сәйкес оқушылардың алға ілгерілеуін бақылап отыру
<variant>Талдау
<variant>Қадағалау
<variant>Түсінігін тексеру
<variant>Оқыту алдындағы диагностика
<variant>Тыңдалым
<question1>Өтілген материалды тексеру деген
<variant>Түсінігін тексеу
<variant>Талдау
<variant>Қадағалау
<variant>Оқуды бағалау
<variant>Оқыту алдындағы диагностика
<question1>Қадағалау, интерпретация, қорытынды нені сипаттайды?
<variant>бағалау түрлері
<variant>процессуалдық аспект
<variant>ғылыми көзқарастар
<variant>сөйлемнің негізгі идеялары
<variant>табыс критерийлері

<question1>Оқыту және оқу салалары
<variant>танымдық, аффекттік, әлеуметтік
<variant>мақсаттылқ, тәуелсізділік, жалпы педагогикалық
<variant>мазмындылық, жүйелік, тақырыптық
<variant>интернет-ресурыстық, мобильдік, инновациялық
<variant> танымдық, жалпы педагогикалық, жүйелік,
<question1> Педагогикалық технологиялардың деңгейіне жатқызылмайды:
<variant>жалпы пәндік деңгей
<variant>локалды деңгей
<variant>жалпыпедагогикалық деңгей
<variant>республикалық деңгей
<variant>әлеуметтік-педагогикалық деңгей
<question1>Қалыптастырушы критериалдік бағалауының бір сипаттамасы
<variant>strength
<variant>threats
<variant>weakness
<variant>opportunity
<variant>target

<question1>Сана-сезімде (дара және ұжымдық) объективті шынайылықтың сипаттамасын бейнелеу болып табылады.
<variant>таным
<variant>қабылдау
<variant>бейнелеу
<variant>өнер
<variant>еңбек
<question1>«Төсемелер орнату»
<variant>Ж.Брунер
<variant> К.Юнг
<variant>Л.Эриксон
<variant>М.Гессе
<variant>Д.Мезиров
<question1>Ол өзіндік көзқарасты немесе ойлардың тұрақтанып қалған бейнелерін қайта құру үдересін трансформативтік оқыту әдісімен көрсетті (transformative learning)
<variant>Д.Мезиров
<variant>Д.Доурдэн
<variant>Б.Трейси
<variant>Б.Блум
<variant>Р.Бульвер-Литтон
<question1>Жедел мақсаттар ерекшелігі
<variant>әр сабақта іске асырылады
<variant>әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<variant>барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<question1>Тактикалық мақсаттар ерекшелігі
<variant> әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады
<variant> әр сабақта іске асырылады
<variant> барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<question1>Аралық мақсаттар ерекшелігі
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<variant>барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<variant>әр сабақта іске асырылады
<variant>әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады

<question1>Стратегиялық мақсаттар ерекшелігі
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<variant>барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<variant>әр сабақта іске асырылады
<variant>әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<question1>Іргелі мақсаттар ерекшелігі
<variant>барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<variant>әр сабақта іске асырылады
<variant>әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<question1>Білу - оқу мақсаттарының бірі
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<variant>алған білімдерді нақты өмірлік жағдайларды пайдалана білу
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<question1>Түсіну – Б.Блумның білім беру мақсаттарының таксономиясы
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<variant>алған білімдерді нақты өмірлік жағдайларды пайдалана білу
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<question1>Қолдану – оқу мақсаттарының деңгейі
<variant>алған білімдерді нақты өмірлік жағдайларды пайдалана білу
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<question1>Талдау – бұл
<variant>барлық материалды айқын түсінікті құрылымға бөле білу
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<question1>Блум бойынша синтез деген не?
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<variant>алған білімдерді нақты өмірлік жағдайларды пайдалана білу
<question1>Бұл мақсаттарды таңдау үдерісін және оларға жету жолдарын білдіретін басқару функцияларының бірі; барлық басқарушылық шешімдер үшін негізді қамтамасыз етеді
<variant>стратегиялық жоспар
<variant>тиімді жоспар
<variant>сабақ жоспары
<variant>іс-қимыл жоспары
<variant>даму жоспары
<question1>Оқыту нәтижелері және оқыту ынталары «нәтижеге негізделген білім беру» моделінен туындаған.
<variant>Сабақтан күтілетін түпкі мақсатты білдіреді
<variant>анықталған оқу мақсаттары мен қажеттіліктерін біріктіре алады
<variant>оқытуға негізделген бағалауды қолдану және табыс критерийлері
<variant>оқыту тұжырымдамасы
<variant>оқу-тәрбие үдерісін жүйелі ұйымдастыру
<question1>«Тиімділік» категориясы болып саналады:
<variant>мұғалімнің әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтінін ескерсек, анықтамасы нақты емес
<variant>суретті, іс-әрекетті көру, ауызша көрсеткішті тыңдау және тиісті бөлшектерді анықтау дағдылары
<variant>тақырыптарды зерделеу
<variant>қолда бар дәлелдердің артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау, әртүрлі дәлелдерді салыстыру
<variant>талдап қорыту және ұсынылған дәлелдерден тыс қорытынды жасау
<question1>Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
<variant>Оқыту үдерісінде жеке тұлғалар өздерін еркін және қауіпсіз сезінуіне жағдай жасаудан тұрады.
<variant>біз өзімізге, басқаларға және әлемге зейінмен қараймыз
<variant>сын тұрғысынан ойлауды дамытуға арналған жұптық әңгіме
<variant>түсіну дәрежесін бағалау
<variant>сабақтар жөніндегі бір немесе бірнеше рефлексиялық есептер енгізу
<question1>Оқушыларға сұрақ қою және олардың жауаптарына қарай әрекет ету
<variant>рефлексиялық есеп – оқушылардан жауап алуды пайдалануды бағалау
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant>инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым
<variant>сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп
<variant>дәлелдемелерді (иллюстрациялар, ауызша көрсеткіштер және т.б.) талқылау барысында зерттелетін оқушылар көрсеткен ойлау денгейі туралы рефлексиялық есеп
<question2>Сын тұрғысынан ойлауды дамытуға арналған жұптық әңгіме
<variant> сын тұрғысынан ойлауды дамытуға мақсатында жұптық әңгіме туралы рефлексиялық есеп
<variant>рефлексиялық есеп – оқушылардан жауап алуды пайдалануды бағалау
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant>инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым
<variant>сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп
<question2> Бағалау - бұл
<variant>қолда бар дәлелдердің артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау, әртүрлі дәлелдерді салыстыру
<variant>талдап қорыту және ұсынылған дәлелдерден тыс қорытынды жасау
<variant>тақырыптарды зерделеу
<variant>суретті, іс-әрекетті көру, ауызша көрсеткішті тыңдау және тиісті бөлшектерді анықтау дағдылары
<variant>бірлескен тапсырманың қысқаша дәлілденген сипаттамасы
<question2>Макбеттің зерттеуінде бөлінген көшбасшылық дамып жатқан үдеріс ретінде қарастырылып, ғалым оның алты түрін атап көрсетті. Оның бірі жай бөлініс:
<variant>барлық қызметкерлер үшін дәрежелі қауіпсіздікті қамтамасыз етуде
<variant>болып жатқан оқиғаларға сәйкес әрекет етуді білдіреді және жұмыс жүктемесін қамтиды
<variant>мектепті жетілдіруге бағытталған нақты мақсатқа бағыттаушылық
<variant>кәсіби дамуға бағдарланған стратегиялық сипатқа ие
<variant>көшбасшыны тағайындамайды, мұғалімдер өздері қабылдайды
<question2>Кәсіби өзара қарым-қатынасты қолдайтын орнықты қарым-қатынас:
<variant>жеке қарым-қатынас
<variant>құзыреттілік
<variant>адалдық
<variant>құрметтеу
<variant>мәдениет
<question2>Қалыптастырушы бағалау дың қарапайым анқытамасы
<variant>оқу үшін бағалау
<variant>оқуды бағалау
<variant>оқушыны бағалау
<variant>интерпретация
<variant>бағалау
<question2>«Оқу үшін бағалау» ұғымы дербес тұжырымдама ретінде кеңінен тарала бастады
<variant>1999 ж.
<variant>1989 ж.
<variant>1979 ж.
<variant>1969 ж.
<variant>1899 ж.
<question2> Жинақталған жиынтық мәлеметтер ықпал етеді:
<variant>жұмыс үлгісін сәйкестендіруіне және күтілетін деңгейден жоғары немесе төмен дәрежеде жұмыс істейтін топтарға ерекше назар аударуына ықпал етеді
<variant>«қалай оқу керектігі үйрену» жобасының материалдарын бейімдеу
<variant>оқушылардаң мақсаты белгіленген критерийлерге сәйкес өз жұмысының сапасы туралы қорытынды жасай білуге қол жеткізу
<variant>мектепке дейінгі педагогика мен мектеп педагогикасына
<variant>алынған мәліметтердің интерпретациясына
<question2> Мәліметтерді интерпретациялау негізінде жасалады:
<variant>қорытынды
<variant> қадағалау
<variant>логикалық қорытынды
<variant>бағалау
<variant>анықтау
<question2>«Оқу үшін бағалау» мақсаты неде?
<variant>оқушының қазіргі нақты уақытта алған білімінің жиынтығы
<variant>оқушының білімі мен дағдасы
<variant>ерекше дағдылар, көзқарастар және оқыту түрлері
<variant> іздену және мәліметтерді интерпретациялау процесі
<variant> педагогикалық жағдаятты зерделеу
<question2>Білім алушылар өз білімін арттыру үшін бағалауды үйренуі қажет, сондықтан оқушыларға өзінің оқуын жақсарту үшін кері байланыс арқылы алынған ақпаратқа сәйкес жұмыс істеу қажет деген әрекет қай қанаты сөзге лайық
<variant>«Талпынғандар ғана білім ала алады»
<variant>«Өз сәттілігіңіз өзіңіздің қабылдаған шешімдеріңізге байланысты»
<variant>«Мәселелер жоқ, тек мақсаттар бар»
<variant>«Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды»
<variant>«Мен кімді оқытып жатырмын?»
<question2>Lesson study тәсілі қай кезде пайда болды?
<variant>XIX ғасырдың 70 жылдарында
<variant>XX ғасырдың 70 жылдарында
<variant>XIX ғасырдың 20 жылдарында
<variant>XX ғасырдың 20 жылдарында
<variant>XXI ғасырдың басы

<question2>Ашық кеңестік технологиясының авторы:
<variant>Элвин Гилд
<variant> Михаил Кларин
<variant>Чарльз Темпл
<variant>Александр Гин
<variant>Джинни Стилл
<question2>Жүйелік -әрекеттілік оқыту технологиясы негізделген:
<variant>ілімнің әрекеттілік теориясы
<variant>ілімнің ассоциативтрік теориясы
<variant>үйрету теориясы
<variant>ілімнің бихевиористік теориясы
<variant>Танымның жалпы теориясы
<question2>Жүйелік-әрекеттілік оқыту технологиясының негізін салушы:
<variant> З.А.Решетова
<variant>Н.Ф. Тальзина
<variant>Л:А. Петровская
<variant>В.С. Безрукова
<variant>Н.А. Обухова
<question2>Педагогикалық шеберханалар технологиясы қай жерде пайда болды?
<variant>Германияда
<variant>Ұлыбританияда
<variant>Россияда
<variant>Францияда
<variant>АҚШ-та
<question2>Педагогикалық технологияның ғылыми, процессуалды–сипаттамалық және прцессуалды-әрекеттілік аспектілері бар анықтамасын ұсынған автор:
<variant>В.В.Гузеев
<variant>Б.Д.Лихачев
<variant> В.П.Беспалько
<variant>М.В.Кларин
<variant>Г.К.Селевко

<question2>Метасана деген не?
<variant>баланың бойына қалай оқу керектігін үйренуді қалыптастыру
<variant>қабілеттер иерархиясының құрылымдық бөлшегі
<variant>өзіндік ерекшелік, қабілеттер үйлесімі
<variant>шартты, жалпы, арнайы қабілеттер өзара бірлікте өмір сүру
<variant>скаффолдер көмегін қажет ететін тапсырмалар ауқымында қалыптасатын дағдылар
<question2>Оны білім беру қоғамдастығының бір бөлігі ретінде қарастыруын талап етеді (Bolam, Mc.Mahon, Stoll et al.,2005)
<variant>мұғалім
<variant>оқушы
<variant>ата-ана
<variant>тьютор
<variant>куратор
<question2>Сындарлылық теориясына бағытталған, мұғалім қызметіндегі маңызды басымдықтар:
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, жете түсінуі
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, көзқарас
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, шешім
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, іс-әрекет
<variant>түсінуге ұмтылуы, ұғынуы, ұстаным

<question2>Бұл тәсіл оқушыларға өз білімдері мен ұстанымдары жайында ойланып, тиісті сұрақ қойып, білімін толықтырып, белгілі бір тақырыпты оқып- білу кезеңінде өз түсінігін өзгертуге мүмкіндік береді
<variant>сындарлылық
<variant>инклюзивтік
<variant>әңгіме жүргізудің сократтық әдісі
<variant>рефлексиялық есеп
<variant>сыни бағалау
<question2>Шульман ілімі бойынша мұғалімнің көмекшілері
<variant>бас, қол, жүрек
<variant>тәрбие, оқу, білім
<variant>когнитивтік, аффективтік, психомоторика
<variant>мектеп, отбасы, жеке өмір
<variant>денсаулық, байлық, бақыт
<question2> Шульман ілімі бойынша табысты мұғалімге тән белгілер
<variant>Кәсіби түсінік
<variant>Педагогикалық түсінуге ұмтылуы
<variant>Базалық түсінік
<variant>Толерантық қарым-қатынас
<variant>Концептуалдық шешім

<question2> Педагогикалық технологияның әлеуметтік-педагогикалық, жалпы педагогикалық, жеке әдістемелік және локалды деңгейлері бір-бірінен ерекшеленеді:
<variant>философиялық негізімен
<variant>ғылыми концепциясымен
<variant>танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен
<variant>жетекші фактормен
<variant>оқытудың тәжірибелік дағылары
<question2>Болашақта жасөспірімдердің өз бетімен таңдау жасауын нығайтатын және олардың білім алуына үлкен өзгерістер алып келетін оқытудың 3 саласы
<variant>Эмоциялық, Әлеуметтік, Зияткерлік (когнитивтік)
<variant>Философилық, Педагогикалық, Психологиялық
<variant>Гештальт, Бихевиористік, Ассоциативтік
<variant>Танымдық, Іс-әрекеттік, Ұйымдастырушылық
<variant>Қоршаған орта, Сана, Дамытушылық
<question2> Эмоциялық оқыту саласы
<variant>Оқушылардың қауіпсіздік және сенімділік сезімдерін көтеру
<variant>Қабылдау және қатыстылық сезімін көтеру
<variant>Тең жағдайда бағалау сезімін жаңғырту, құру және күшейту
<variant>Тәуекелге бару, мәселені шешуді күшейту
<variant>Ойлану, сауал қою, талқылау, үдерістерін күшейту
<question2>Зияткерлік оқыту саласына жатпайды:
<variant>Оқушылардың білім алушы ретінде жағымды рөлін, өз күшіне сенімділігін арттырады
<variant>Тәуекелге бару және қиындықтарды жеңу үшін білім алу кезінде өз-өзіне сенімділік және қанағаттану сезімін жоғарылатады
<variant>Сыныптағы іс-әрекеттердің мағынасы мен маңыздылығын арттырады
<variant>Оқушылардың сабаққа белсенді қатысуын және сабаққа қадағалауын жоғарылатады
<variant>Сұрақ қою және идеяларды анықтау қабілеттерін дамытады
<question2>Формалды және формалды емес бағалау, сұрақ-жауап техникасы, білім алушылардың кері байланыс туралы түсініктерді ашып сипаттайтын сұрақ.
<variant>Оқушылардың сабақты түсінгенін қалай анықтаймын?
<variant>Мен кімді оқытып жатырмын?
<variant>Мен не үйретіп жатырмын?
<variant> Мен қалай білім беремін?
<variant>Мен қандай мақсат қойдым?
<question2>Критериалды бағалау мұғалімдерге арналған қағидаттық ұстанымдарды тұспалдайды:
<variant>сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлер әзірлеуге
<variant>өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әректінің типтерін қолдануға
<variant>өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін білуге және түсінуге
<variant>өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға қатысуға
<variant>шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді

<question2>Критериалды бағалау оқушыларға береді:
<variant>өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әректінің типтерін қолдануға
<variant>оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді
<variant>бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға
<variant>әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке оқыту траекториясын құруға
<variant>оқытудың сапасын жақсартуға
<question2>В.С. Библер төмендегі технологияның авторы:
<variant>Мәдениеттер диалогы
<variant>Мектеп- парк
<variant>Шеберхана
<variant>Модульдік оқыту
<variant>Дамыта оқыту
<question2>Оқытушы жүйелі түрде ... жағдайларды тудыратын және оқушылардың іс-әрекетін оқу мәселелерін шешу бойынша ұйымдастыра отырып, олардың өз бетінше іздену іс-әрекетіндегі ғылымның дайын тұжырымдарын игеру арқылы оңтайлы үйлесімділігін қамтамасыз ететін оқыту.
<variant>Проблемалық оқыту
<variant>Модульдік оқыту
<variant>Дамыта оқыту
<variant>Арақашықтық оқыту
<variant>Бағдарламалап оқыту
<question2>И.С.Якиманская айналысқан технология:
<variant>Тұлғаға бағытталған оқыту
<variant>Пәнге бағытталған оқыту
<variant>Дамыта отырып оқыту
<variant>Эвристикалық оқыту
<variant>Догматикалық оқыту
<question2>Оқу әдісін іске асыру үдерісінде мұғалім мен оқушының өзара іс-әрекетінің нақты операциясы
<variant>оқыту тәсілі
<variant> оқыту іс-әрекеті
<variant>оқыту жағдайы
<variant> оқыту үдерісі
<variant> оқыту тұжырымдамасы
<question2>Ол оқытудың барлық түрлері мен формаларын проблемаларды шешу арқылы мектеп оқушыларының дербес оқуымен алмастыруды ұсынды (problem solving)
<variant>Дж. Дьюи
<variant>М.Эраут
<variant>Б.Скиннер
<variant>П. Митчел
<variant>Т.Сакамото
<question2>«Адамның ұлылығы – оның ойлай білу қабілетінде» - деп түсіндірген.
<variant>Блез Паскаль
<variant>Томас Манн
<variant>Ғафу Қайырбеков
<variant>Василий Ключевский
<variant>Конфуций
<question2>Оның «Қазақстандағы қазақ кеңес мектептерінің очеркі», «Қазақстан мектептері очеркі», монографиялары және басқа да ғылыми-педагогикалық еңбектері республикамыздағы білімнің дамуы тарихының алтын қорынан лайықты орнын алды.
<variant>Сембаев Әбдіхамит Ібінияұлы
<variant>Асфендияров Санжар Джафарович
<variant>Жандосов Ораз Қыйқымұлы
<variant>Меңдешев Сейітқали Меңдешұлы
<variant>Сәтбаев Қаныш Имантайұлы
<question2>Критериалды бағалау ата- аналарға береді:
<variant>Өз баласының оқытылу деңгейі туралы обьективті дәлелдер алуға
<variant>Шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді
<variant>Өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін білуге және түсінуге
<variant>Өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әректінің типтерін қолдануға
<variant>Оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді
<question2>Дамыта оқыту технологиясының негізін салушылар:
<variant>Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдов
<variant>М.Н.Скаткин мен Л.В.Занков
<variant>В.М.Монахов пен Ж.А.Караев
<variant>В.В.Гузеев пен Г.К.Селевка
<variant>Ш.А.Амонашвили мен В.Ф.Шаталов
<question2>ТМД педагогикалық кеңістігінде педагогикалық әріптестік технологиясын дамытудың инициаторлары:
<variant>Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Н.Лысенкова, М.П.Щетинин, Е.Н.Ильин, И.П. Волков, И.П. Иванов, В.А.Караковский, Л.А.Никитина, Б.П.Никитин
<variant>Ш.А.Амонашвили , В.Ф. Шаталов, С.Н.Лысенкова
<variant>М.П.Щетинин, Е.Н.Ильин, И.П.Волков
<variant>И.П.Иванов , В.А.Караковский, Л.А.Никитина, Б.П.Никитин
<variant>Л.А. Никитина, Б.П.Никитин
<question2>Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында:
<variant>Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде өмір бойы білім алуға, оқудың барлық деңгейінде сапалы білім алуға жол ашатын білім беру жүйесінің ұлттық моделінің дамуына барынша жағдай жасалғаны аталады
<variant>Қазіргі әлемде білімнің қоғамдағы барлық саладағы ілгерілеуді қамтамасыз ететін стратегиялық ресурс ретіндегі рөлі жүйелі өзгерістерді талап етеді
<variant>Оқудың нұсқалары мен әдістерінің көптүрлілігі көрсетілетін білім беру қызметінің сапасы туралы объективті ақпаратпен ілесуі тиіс, оны білім алушылардың жетістіктерін бағалау үрдісінде айқындауға болады
<variant>Іс жүзінде бастауыш мектеп білім алушыларының жетістіктерін бақылаудың және бағалаудың балама жүйесі табысты қолданылуда
<variant> Әр оқушының дайындық деңгейін, оқудағы жеке ілгері басуын критерийлік бағалау жүйесімен анықтау, тек оқушылардың білім алуға деген мотивациясын ғана емес, мектептегі білім беру үрдісінің де сапасын көтеруге мүмкіндік береді
<question2>Бұл оқытуды іске асыру, түзету және бағалау барысында түйінді кәсіби идеяларды түсіндіре білудің техникалық және тәжірибелік дағдыларын, әртүрлі әдістер мен тәсілдерді білуді талап етеді.
<variant>оқытудың тәжірибелік дағдылары
<variant>кәсіби түсінік
<variant>кәсіби-адамгершілік тұтастық
<variant>табысты оқыту мен табысты мұғалім
<variant>сапалы оқыту жайындағы қорытынды
<question2>Синхронды емес оқыту анықтамасы:
<variant>АКТ мен ресурстарды қолдану арқылы оқыту мен оқу нысаны
<variant>бірқатар аффективтік, әлеуметтік, танымдық факторлардың сыныптағы басымды жағдаяттары
<variant>іс жүзінде бар, жұмыс істеп жатқан сынып
<variant>шығармашылық ойлаудың түрі
<variant>білім алу барлығына да қолжетімді қағидатқа негізделген оқыту
<question2>Л.Выготский енгізген ұғым:
<variant>Жақын арадағы даму аймағы
<variant>Дилтс пирамидасы
<variant>Маслоу пирамидасы
<variant>Логикалық деңгей пирамидасы
<variant>Үштік модель
<question2>Блум таксономиясы сұрақтарға берілген жауаптарды жіктеудің тиімді моделін ұсынады:
<variant>білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау
<variant>түсіну, білу, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау
<variant>білу, қолдану, талдау, жинақтау, түсіну, бағалау
<variant>білу, түсіну, қолдану, талдау, бағалау, жинақтау
<variant>бағалау, білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау
<question2>«Қара жәшік» ішіндегі жұмыс түріне жатпайды:
<variant>Әріптестермен кеңесу
<variant>Сұрақ тиімді қойылуы
<variant>Оқушымен бірге критерийлерді талдау
<variant>Сыныптасын және өзін-өзі бағалау
<variant>Кері байланысты қамтамасыз ету
<question2>«Бағалау» термині латын сөзінен
<variant>«жақын отыру»
<variant>«жақын болу»
<variant>«жақын тұру»
<variant>«жақын ойнау»
<variant>«жақын жүгіру»
<question2>Бағалаудың негізгі сипаты
<variant>бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін немесе тәртібін мұқият бақылау болып табылады
<variant>балаларды қадағалау және олардың талқылауын тындай отырып, оқуды бағалау
<variant>олардың сыныптағы оқуын қолдау мақсатында жекелеген балаларды қадағалауды жоспарлау
<variant>оқушылар іс-әрекетін ұйымдастыру
<variant>оқушыларды оқу мақсаттарымен таныстыру
<question2>Әріптестермен кеңесу:
<variant>әріптестермен кеңесудің жазбасы
<variant>сабақ қорытындылары бойынша екі қысқа рефлексиялық есеп
<variant>сабақ жоспары
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant>сын тұрғысынан ойлауды дамыту мақсатындағы жұптық әңгіме туралы рефлексиялық есеп
<question2>Түсіну дәрежесін бағалау бойынша орындалатын тапсырма
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant>инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым
<variant>қадағалауды тексеру тізімі
<variant>сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп
<variant>дәлелдемелерді (иллюстрациялар, ауызша көрсеткіштер және т.б.) талқылау барысында зерттелетін оқушылар көрсеткен ойлау денгейі туралы рефлексиялық есеп
<question2>Педагогиканың функциясы:
<variant>Ғылыми-теориялық, технологиялық
<variant>Оқыту мен тәрбиенің заңдылығын ашу
<variant>Озат педагогикалық тәжірибені оқып-үйрену
<variant>Педагогикалық зерттеуді өткізу, оның нәтижелерін практикаға енгізу
<variant>Оқыту мен тәрбиенің принциптерін анықтау
<question2>Өзін-өзі реттеу тапсырмасы
<variant>қадағалауды тексеру тізімі; инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым
<variant>дәлелдемелерді (иллюстрациялар, ауызша көрсеткіштер және т.б.) талқылау барысында зерттелетін оқушылар көрсеткен ойлау денгейі туралы рефлексиялық есеп
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant> сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп
<variant> сын тұрғысынан ойлауды дамыту мақсатындағы жұптық әңгіме туралы рефлексиялық есеп
<question2> Жалпы педагогиканың бөлімдері
<variant> Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану
<variant>Педагогикалық психология, білім философиясы
<variant>Әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы
<variant>Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы
<variant>Тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, олигофренопедагогика
<question2>Қандай тапсырма түріне жатады сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп?
<variant>Бірлескен оқу: талантты және дарынды оқушылар
<variant>Әріптестермен кеңесу
<variant>Өзін-өзі реттеу
<variant>Түсіну дәрежесін бағалау
<variant>Сын тұрғысынан ойлауды бағалау
<question2>Инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым деген не?
<variant>Өзін-өзі реттеу
<variant>Бірлескен оқу
<variant>Әріптестермен кеңесу
<variant>Ынтамақтастық атмосфераны қалыптастыру
<variant>Сын тұрғысынан олйлауды дамытуға арналған жұптық әңгіме
<question2> Суретті, іс-әрекетті көру, ауызша көрсеткішті тыңдау және тиісті бөлшектерді анықтау дағдылары
<variant>Бақылау
<variant>Талдау
<variant>Бағалау
<variant>Қорытынды
<variant>Жинақтау
<question2>Қорытынды - бұл
<variant>талдап қорыту және ұсынылған дәлелдерден тыс қорытынды жасау
<variant>қолда бар дәлелдердің артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау, әртүрлі дәлелдерді салыстыру
<variant>әртүрлі дәлелдерді салыстыру
<variant>тақырыптарды зерделеу
<variant>сабақ жөнінде рефлексиялық есеп енгізу
<question2>Бұл қызығұшылық тудыратын мәселелерге, мәселен, ерекше дағдылар, көзқарастар немесе оқыту түрлеріне қатысты жүргізіледі
<variant>Интерпретация
<variant>Критерийлер
<variant>Талдау
<variant>Жинақтау
<variant>Сабақ
<question2>Интерпретация көмегімен мінез-құлықты сипаттауға немесе түсіндіруге талпынуға болар, мысалы: баланың айтқан нәрсесі оның санамен ойлауының нәтижесі болып табылады
<variant>логикалық қорытынды
<variant>педагогикалық кеңес
<variant>қалыптастырушы бағалау
<variant>жиынтық бағалау
<variant>оқу үшін бағалау
<question2>Дилтс пирамидасындағы «Миссия» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Не үшін өмір сүремін?
<variant>Мен кіммін?
<variant>Неге?
<variant>Қалай?
<variant>Қайда?
<question2>Дилтс пирамидасындағы «Жеке басын куәландыратын» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен кіммін?
<variant>Не маңызды?
<variant>Не істей аламын?
<variant>Не істеу керек?
<variant>Кіммен бірге?
<question3>Дилтс пирамидасындағы «Нанымдар мен Құндылықтар» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен неге сенемін?
<variant>Мен де не бар?
<variant>Мен не істеп жатырмын?
<variant>Мен калай таңдап жатырмын?
<variant>Мен кіммін?

<question3>Дилтс пирамидасындағы «Дағдылар мен қабілеттер» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен калай таңдап жатырмын?
<variant>Мен не үшін өмір сүріп жатырмын?
<variant>Мен неге сенемін?
<variant>Мен кіммін?
<variant>Мен де не бар?
<question3>Дилтс пирамидасындағы «Іс-қимыл» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен не істеп жатырмын?
<variant>Не үшін?
<variant>Мен кіммін?
<variant>Не маңызды мен үшін?
<variant>Мен не және қалай таңдаймын?
<question3>Дилтс пирамидасындағы «Айналам» деңгейінің маңызды сұрағы
<variant>Мен де не бар?
<variant> Мен не істеп жатырмын?
<variant>Не істей аламын?
<variant>Не маңызды?
<variant>Неге?
<question3>Технологиялар, кітаптар мен мақалалар авторы, трене-әдіскер және кеңесші, Дж.Гриндер и Р.Бендлер, М.Эриксон и Г.Бейтсон ғұламаларының шәкірті
<variant>Роберт Дилтс
<variant>Фрэнк Пьюселик
<variant>Бенджамин Блум
<variant>Аарон Копленд
<variant>Кристин Харисон
<question3>1987 – 1997 аралығында бағалауды реформалау тобының тапсырысы бойынша олар зерттеу сараптамасын білім саласында әлем деңгейінде жүргізді
<variant>Пол Блэк и Дилан Уиллиам
<variant>Роберт Дилтс и Фрэнк Пьюселик
<variant>Аарон Копленд и Кристин Харисон
<variant> Джон Гриндер и Ричард Бендлер
<variant> Милтон Эриксон и Грегори Бейтсон

<question3>Оқу мақсаттарына сәйкес оқушылардың алға ілгерілеуін бақылап отыру
<variant>Талдау
<variant>Қадағалау
<variant>Түсінігін тексеру
<variant>Оқыту алдындағы диагностика
<variant>Тыңдалым
<question3>Өтілген материалды тексеру деген
<variant>Түсінігін тексеу
<variant>Талдау
<variant>Қадағалау
<variant>Оқуды бағалау
<variant>Оқыту алдындағы диагностика
<question3>Қадағалау, интерпретация, қорытынды нені сипаттайды?
<variant>бағалау түрлері
<variant>процессуалдық аспект
<variant>ғылыми көзқарастар
<variant>сөйлемнің негізгі идеялары
<variant>табыс критерийлері

<question3>Оқыту және оқу салалары
<variant>танымдық, аффекттік, әлеуметтік
<variant>мақсаттылқ, тәуелсізділік, жалпы педагогикалық
<variant>мазмындылық, жүйелік, тақырыптық
<variant>интернет-ресурыстық, мобильдік, инновациялық
<variant> танымдық, жалпы педагогикалық, жүйелік,
<question3> Педагогикалық технологиялардың деңгейіне жатқызылмайды:
<variant>жалпы пәндік деңгей
<variant>локалды деңгей
<variant>жалпыпедагогикалық деңгей
<variant>республикалық деңгей
<variant>әлеуметтік-педагогикалық деңгей
<question3>Қалыптастырушы критериалдік бағалауының бір сипаттамасы
<variant>strength
<variant>threats
<variant>weakness
<variant>opportunity
<variant>target

<question3>Сана-сезімде (дара және ұжымдық) объективті шынайылықтың сипаттамасын бейнелеу болып табылады.
<variant>таным
<variant>қабылдау
<variant>бейнелеу
<variant>өнер
<variant>еңбек
<question3>«Төсемелер орнату»
<variant>Ж.Брунер
<variant> К.Юнг
<variant>Л.Эриксон
<variant>М.Гессе
<variant>Д.Мезиров
<question3>Ол өзіндік көзқарасты немесе ойлардың тұрақтанып қалған бейнелерін қайта құру үдересін трансформативтік оқыту әдісімен көрсетті (transformative learning)
<variant>Д.Мезиров
<variant>Д.Доурдэн
<variant>Б.Трейси
<variant>Б.Блум
<variant>Р.Бульвер-Литтон
<question3>Жедел мақсаттар ерекшелігі
<variant>әр сабақта іске асырылады
<variant>әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<variant>барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<question3>Тактикалық мақсаттар ерекшелігі
<variant> әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады
<variant> әр сабақта іске асырылады
<variant> барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<question3>Аралық мақсаттар ерекшелігі
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<variant>барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<variant>әр сабақта іске асырылады
<variant>әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады

<question3>Стратегиялық мақсаттар ерекшелігі
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<variant>барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<variant>әр сабақта іске асырылады
<variant>әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<question3>Іргелі мақсаттар ерекшелігі
<variant>барлық оқыту жылдарында оқу-тәрбиелеу үдерісінің тиімділігін анықтайды
<variant>әр сабақта іске асырылады
<variant>әр тақырыпты игерген кезде іске асырылады
<variant>оқу материалының тұтас игерілуін қамтамасыз етеді
<variant>барлық оқу жылы бойында педагогикалық іс-әрекетті бағыттайды
<question3>Білу - оқу мақсаттарының бірі
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<variant>алған білімдерді нақты өмірлік жағдайларды пайдалана білу
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<question3>Түсіну – Б.Блумның білім беру мақсаттарының таксономиясы
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<variant>алған білімдерді нақты өмірлік жағдайларды пайдалана білу
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<question3>Қолдану – оқу мақсаттарының деңгейі
<variant>алған білімдерді нақты өмірлік жағдайларды пайдалана білу
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<question3>Талдау – бұл
<variant>барлық материалды айқын түсінікті құрылымға бөле білу
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<question3>Блум бойынша синтез деген не?
<variant>бөліктерді жаңаны, жаңашылдыққа ие болғанды алу үшін ұштастыра білу
<variant>сол немесе өзге материалдың мәнін бағалай білу
<variant>игерген материалды есте сақтау және жаңғырту
<variant>материалды түсіндіру, болжамдар
<variant>алған білімдерді нақты өмірлік жағдайларды пайдалана білу
<question3>Бұл мақсаттарды таңдау үдерісін және оларға жету жолдарын білдіретін басқару функцияларының бірі; барлық басқарушылық шешімдер үшін негізді қамтамасыз етеді
<variant>стратегиялық жоспар
<variant>тиімді жоспар
<variant>сабақ жоспары
<variant>іс-қимыл жоспары
<variant>даму жоспары
<question3>Оқыту нәтижелері және оқыту ынталары «нәтижеге негізделген білім беру» моделінен туындаған.
<variant>Сабақтан күтілетін түпкі мақсатты білдіреді
<variant>анықталған оқу мақсаттары мен қажеттіліктерін біріктіре алады
<variant>оқытуға негізделген бағалауды қолдану және табыс критерийлері
<variant>оқыту тұжырымдамасы
<variant>оқу-тәрбие үдерісін жүйелі ұйымдастыру
<question3>«Тиімділік» категориясы болып саналады:
<variant>мұғалімнің әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтінін ескерсек, анықтамасы нақты емес
<variant>суретті, іс-әрекетті көру, ауызша көрсеткішті тыңдау және тиісті бөлшектерді анықтау дағдылары
<variant>тақырыптарды зерделеу
<variant>қолда бар дәлелдердің артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау, әртүрлі дәлелдерді салыстыру
<variant>талдап қорыту және ұсынылған дәлелдерден тыс қорытынды жасау
<question3>Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
<variant>Оқыту үдерісінде жеке тұлғалар өздерін еркін және қауіпсіз сезінуіне жағдай жасаудан тұрады.
<variant>біз өзімізге, басқаларға және әлемге зейінмен қараймыз
<variant>сын тұрғысынан ойлауды дамытуға арналған жұптық әңгіме
<variant>түсіну дәрежесін бағалау
<variant>сабақтар жөніндегі бір немесе бірнеше рефлексиялық есептер енгізу
<question3>Оқушыларға сұрақ қою және олардың жауаптарына қарай әрекет ету
<variant>рефлексиялық есеп – оқушылардан жауап алуды пайдалануды бағалау
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant>инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым
<variant>сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп
<variant>дәлелдемелерді (иллюстрациялар, ауызша көрсеткіштер және т.б.) талқылау барысында зерттелетін оқушылар көрсеткен ойлау денгейі туралы рефлексиялық есеп
<question3>Сын тұрғысынан ойлауды дамытуға арналған жұптық әңгіме
<variant> сын тұрғысынан ойлауды дамытуға мақсатында жұптық әңгіме туралы рефлексиялық есеп
<variant>рефлексиялық есеп – оқушылардан жауап алуды пайдалануды бағалау
<variant>тұжырымдамалық түсінуді дамыту үшін жауап алуды пайдалану туралы рефлексиялық есеп
<variant>инновация енгізу нәтижелері бойынша Power Point бағдарламасында жасалған таныстырылым
<variant>сіздің жекелеген оқушылардың қажеттіліктерін және оқушылардың бірлескен топтық жұмысқа қарым-қатынасын түсінетіндігіңіз көрсетілген рефлексиялық есеп
<question3> Бағалау - бұл
<variant>қолда бар дәлелдердің артықшылығы мен кемшіліктерін бағалау, әртүрлі дәлелдерді салыстыру
<variant>талдап қорыту және ұсынылған дәлелдерден тыс қорытынды жасау
<variant>тақырыптарды зерделеу
<variant>суретті, іс-әрекетті көру, ауызша көрсеткішті тыңдау және тиісті бөлшектерді анықтау дағдылары
<variant>бірлескен тапсырманың қысқаша дәлілденген сипаттамасы
<question3>Макбеттің зерттеуінде бөлінген көшбасшылық дамып жатқан үдеріс ретінде қарастырылып, ғалым оның алты түрін атап көрсетті. Оның бірі жай бөлініс:
<variant>барлық қызметкерлер үшін дәрежелі қауіпсіздікті қамтамасыз етуде
<variant>болып жатқан оқиғаларға сәйкес әрекет етуді білдіреді және жұмыс жүктемесін қамтиды
<variant>мектепті жетілдіруге бағытталған нақты мақсатқа бағыттаушылық
<variant>кәсіби дамуға бағдарланған стратегиялық сипатқа ие
<variant>көшбасшыны тағайындамайды, мұғалімдер өздері қабылдайды
<question3>Кәсіби өзара қарым-қатынасты қолдайтын орнықты қарым-қатынас:
<variant>жеке қарым-қатынас
<variant>құзыреттілік
<variant>адалдық
<variant>құрметтеу
<variant>мәдениет
<question3>Қалыптастырушы бағалау дың қарапайым анқытамасы
<variant>оқу үшін бағалау
<variant>оқуды бағалау
<variant>оқушыны бағалау
<variant>интерпретация
<variant>бағалау
<question3>«Оқу үшін бағалау» ұғымы дербес тұжырымдама ретінде кеңінен тарала бастады
<variant>1999 ж.
<variant>1989 ж.
<variant>1979 ж.
<variant>1969 ж.
<variant>1899 ж.
<question3> Жинақталған жиынтық мәлеметтер ықпал етеді:
<variant>жұмыс үлгісін сәйкестендіруіне және күтілетін деңгейден жоғары немесе төмен дәрежеде жұмыс істейтін топтарға ерекше назар аударуына ықпал етеді
<variant>«қалай оқу керектігі үйрену» жобасының материалдарын бейімдеу
<variant>оқушылардаң мақсаты белгіленген критерийлерге сәйкес өз жұмысының сапасы туралы қорытынды жасай білуге қол жеткізу
<variant>мектепке дейінгі педагогика мен мектеп педагогикасына
<variant>алынған мәліметтердің интерпретациясына
<question3> Мәліметтерді интерпретациялау негізінде жасалады:
<variant>қорытынды
<variant> қадағалау
<variant>логикалық қорытынды
<variant>бағалау
<variant>анықтау
<question3>«Оқу үшін бағалау» мақсаты неде?
<variant>оқушының қазіргі нақты уақытта алған білімінің жиынтығы
<variant>оқушының білімі мен дағдасы
<variant>ерекше дағдылар, көзқарастар және оқыту түрлері
<variant> іздену және мәліметтерді интерпретациялау процесі
<variant> педагогикалық жағдаятты зерделеу
<question3>Білім алушылар өз білімін арттыру үшін бағалауды үйренуі қажет, сондықтан оқушыларға өзінің оқуын жақсарту үшін кері байланыс арқылы алынған ақпаратқа сәйкес жұмыс істеу қажет деген әрекет қай қанаты сөзге лайық
<variant>«Талпынғандар ғана білім ала алады»
<variant>«Өз сәттілігіңіз өзіңіздің қабылдаған шешімдеріңізге байланысты»
<variant>«Мәселелер жоқ, тек мақсаттар бар»
<variant>«Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды»
<variant>«Мен кімді оқытып жатырмын?»

Приложенные файлы

  • docx 1468073
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий