Тема 6_потуж

Тема 6. Виробнича потужність підприємства

Яке визначення розкриває сутність виробничої потужності підприємства?
Максимально можливий обсяг випуску продукції, який досягається при повному використанні прогресивної технології та організації виробництва.
Мінімальний обсяг випуску продукції, який досягається при повному використанні прогресивної технології та організації виробництва.
План виробництва продукції.
Додаткова вартість, що створена на підприємстві за певний період часу.

З якою метою на підприємствах необхідно формувати резервні потужності?
Для покриття пікових навантажень.
Для виконання виробничої програми в період ремонтно-аварійних робіт.
Для підготовки та освоєння нових видів продукції.
Усе перераховане характеризує причини формування резервних потужностей.

На базі якої виробничої ланки визначається виробнича потужність підприємства?
Основного (провідного) цеху.
Ланки (цеху) з найбільшою трудомісткістю виробництва.
Ланки (цеху) з найменшою трудомісткістю виробництва.
Ланки (цеху), що є "вузьким місцем" технологічного циклу виробництва.

Які підрозділи належать до основних (провідних) ланок виробництва?
Ті, що виконують головні технологічні операції і мають вирішальне значення для випуску профільних видів продукції.
Ті, що мають найбільшу трудомісткість виробництва.
Ті, що мають найменшу трудомісткість виробництва.
На базі яких визначається виробнича потужність підприємства.

Які підрозділи є "вузькими місцями" технологічного циклу виробництва?
Виробнича потужність яких менша за виробничу потужність основного цеху.
Виробнича потужність яких більша за виробничу потужність основного цеху.
Ті, що мають найбільшу трудомісткість виробництва.
Ті, що мають найменшу трудомісткість виробництва.

Трудомісткість деталь-комплекту характеризує:
Середню трудомісткість виробництва.
Найбільшу трудомісткість виробництва.
Найменшу трудомісткість виробництва.
Загальну трудомісткість виробництва.

Що характеризує прогресивна трудомісткість?
Максимальні витрати часу на виготовлення виробу.
Мінімальні витрати часу на виготовлення виробу.
Середні витрати часу на виготовлення виробу.
Максимальну кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу.

Що характеризує нормативна продуктивність?
Мінімальну кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу.
Максимальну кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу.
Середню кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу.
Максимальні витрати часу на виготовлення виробу.

Що з перерахованого не характеризує баланс виробничих потужностей?
Дозволяє визначити середньорічну виробничу потужність.
Рух потужностей протягом року.
Взаємозв’язок надходження та вибуття потужностей протягом року.
Усе перераховане характерне для виробничих потужностей.

При розрахунках виробничих потужностей враховується:
Весь парк наявного обладнання (як діюче, так і несправне, що знаходиться у ремонті, модернізації).
Власне та орендоване діюче обладнання.
Власне діюче обладнання.
Явочна чисельність працівників.

Який фактор не враховується при оцінці виробничої потужності?
Усі перераховані фактори не враховуються при оцінці виробничої потужності.
Простої обладнання викликані дефіцитом робочої сили.
Кваліфікація робітників.
Система стимулювання праці робітників.

Який фактор не враховується при оцінці виробничої потужності?
Простої обладнання викликані дефіцитом виробничих запасів.
Простої обладнання викликані планово-ремонтними роботами.
Режим роботи підприємства.
Усі перераховані фактори не враховуються при оцінці виробничої потужності.

Якщо коефіцієнт завантаженості менше 1, це свідчить про:
Неефективне використання виробничих потужностей.
Необхідність модернізації виробничих потужностей.
Недостатність виробничих потужностей.
Всі відповіді правильні.

Які фактори, що впливають на ефективність використання виробничих потужностей, можна віднести до регульованих підприємством?
Асортимент та серійність випуску продукції.
Темпи науково-технічного прогресу.
Конкурентне середовище підприємства.
Кон’юнктура товарного ринку.

Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства?
Зниження серійності випуску продукції.
Збільшення змінності роботи устаткування.
Підвищення частки активної частини в загальному обсязі основних фондів.
Підвищення ступеня оновлення устаткування.

Середньорічна потужність підприємства розраховується:
Як потужність на початок планового періоду, відкоригована на приріст, зменшення потужності, з урахуванням і строки її введення (вибуття).
Як потужність на кінець планового періоду, скоригована на приріст потужності в поточному періоді і зменшення потужності за рахунок вибуття.
Як середньоарифметичне із вхідної і вихідної потужності.
Як потужність на кінець планового періоду, відкоригована на приріст та зменшення потужності.

Вхідна виробнича потужність характеризує:
Виробничу потужність на початок року.
Виробничу потужність основного виробництва.
Виробничу потужність основного цеху.
Середньорічну виробничу потужність.

Вихідна виробнича потужність характеризує:
Виробничу потужність на кінець року.
Виробничу потужність основного виробництва.
Виробничу потужність основного цеху.
Середньорічну виробничу потужність.

Що не є резервом збільшення виробничої потужності?
Збільшення трудомісткості виробництва.
Збільшення часу роботи обладнання.
Підвищення рівня завантаженості обладнання.
Формування оптимального плану розподілу робіт.

Якщо коефіцієнт сполучення потужностей (коефіцієнт сполучення кола устаткування з потужністю провідної ланки) Ксі > 1, то:
І-та група верстатів має надлишкову потужність.
Виробнича потужність
·і-го устаткування менша потужності провідної групи устаткування.
Такої ситуації не може бути, оскільки цей коефіцієнт не може перевищувати 1.
Такої ситуації не може бути, оскільки даний коефіцієнт завжди має дорівнювати 1.

Якщо коефіцієнт сполучення потужностей (коефіцієнт сполучення кола устаткування з потужністю провідної ланки) Ксі < 1, то:
Виробнича потужність і-го устаткування менша потужності провідної групи устаткування.
І-та група верстатів має надлишкову потужність.
Такої ситуації не може бути, оскільки цей коефіцієнт не може бути меншим 1.
Такої ситуації не може бути, оскільки даний коефіцієнт завжди має дорівнювати 1.

За якою формулою визначаються виробничі потужності (М) на основі трудомісткості (Т)? Умовні позначення: N – кількість обладнання, КФЧ – корисний фонд робочого часу, П – продуктивність обладнання.
М = N ( КФЧ / Т.
М = N ( КФЧ ( Т.
М = N ( КФЧ ( П / Т.
М = N ( КФЧ ( Т / П.

За якою формулою визначаються виробничі потужності (М) на основі продуктивності основного виду обладнання (П)? Умовні позначення: N – кількість обладнання, КФЧ – корисний фонд робочого часу.
М = N · КФЧ · П.
М = КФЧ · П.
М = N · КФЧ / П.
М = N / КФЧ · П.

Як розраховується коефіцієнт використання виробничої потужності?
Жодна з наведених відповідей.
Як частка від ділення запланованої річної продуктивності підприємства на середньорічну потужність.
Як добуток потужності одиниці обладнання на кількість одиниць обладнання.
Як частка від ділення трудомісткості кожного виробу на базову трудомісткість.

Якою послідовністю етапів характеризується алгоритм розрахунку виробничих потужностей для підприємств із високою питомою вагою ручної праці?
Визначення нормативної чисельності, визначення загального річного фонду робочого часу, визначення виробничої потужності.
Визначення нормативної чисельності, визначення виробничої потужності одиниці обладнання, визначення виробничої потужності підприємства.
Визначення виробничої потужності одиниці обладнання, визначення виробничої потужності основного цеху (виробничої дільниці).
Визначення нормативної чисельності, визначення загального річного фонду робочого часу, визначення виробничої потужності одиниці обладнання.

Якою послідовністю етапів характеризується алгоритм розрахунку виробничих потужностей для підприємств, які випускають вузький асортимент продукції?
Визначення виробничої потужності одиниці обладнання, визначення виробничої потужності основного цеху (виробничої дільниці).
Визначення нормативної чисельності, визначення загального річного фонду робочого часу, визначення виробничої потужності підприємства.
Визначення нормативної чисельності, визначення виробничої потужності одиниці обладнання, визначення виробничої потужності підприємства.
Визначення нормативної чисельності, визначення виробничої потужності одиниці обладнання, визначення виробничої потужності основного цеху (виробничої дільниці).

Що з перерахованого характеризує послідовність визначення виробничої потужності? Умовні позначення: П – потужність підприємства; Л – потужність окремих ланок виробництва; Г – потужність головної групи обладнання; С – потужність структурного підрозділу.
Г ( Л ( С ( П.
Л ( Г ( С ( П.
С ( Г ( Л ( П.
П ( С ( Г ( Л.

Який з перерахованих показників не є оціночним показником використання виробничої потужності підприємства?
Календарний фонд робочого часу обладнання.
Коефіцієнт завантаженості обладнання.
Коефіцієнт пропорційності потужності окремих ланок виробництва.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання.

Який з перерахованих показників характеризує співвідношення виробничої потужності окремої ланки виробництва та виробничої потужності підприємства?
Коефіцієнт пропорційності потужності окремих ланок виробництва.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання.
Коефіцієнт завантаженості обладнання.
Коефіцієнт використання потужності.

Який з перерахованих показників характеризує співвідношення трудомісткості виробничої програми та планового фонду робочого часу за одну зміну?
Коефіцієнт змінності роботи обладнання.
Коефіцієнт завантаженості обладнання.
Коефіцієнт використання потужності.
Коефіцієнт пропорційності потужності окремих ланок виробництва.

Який з перерахованих показників характеризує співвідношення трудомісткості виробничої програми та планового фонду робочого часу усього обладнання?
Коефіцієнт завантаженості обладнання.
Коефіцієнт використання потужності.
Коефіцієнт пропорційності потужності окремих ланок виробництва.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання.

Який з перерахованих показників характеризує співвідношення обсягу випуску продукції за виробничою програмою та виробничої потужності?
Коефіцієнт використання потужності.
Коефіцієнт завантаженості обладнання.
Коефіцієнт пропорційності потужності окремих ланок виробництва.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання.

Про що свідчить ситуація, коли коефіцієнт використання потужності підприємства перевищує 1?
Про недостатність виробничих потужностей.
Про надлишок виробничих потужностей.
Про покращення ефективності використання виробничих потужностей.
Про погіршення ефективності використання виробничих потужностей.

Яке значення коефіцієнта використання потужностей (Квп) є оптимальним для підприємства? Позначення: Рп – частка потужності, яку необхідно формувати як резервну.
Квп = 1 – Рп.
Квп = 1 + Рп.
Квп = 1.
Квп = Рп.Приложенные файлы

  • doc 7021551
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий