МЕТОДИЧКА ДЛЯ СЕМІНАРІВ


Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Юридичний інститут
Кафедра цивільного права
Н.М. Стефанишин
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для підготовки до семінарських занять студентів
денної форми навчання
напрям підготовки «Туризм» та «Готельно – ресторанна справа»
Івано-Франківськ, 2016
ББК 67.9 (4УКР)310
С
Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № від 2016 року).
Рекомендовано до друку Рішенням Вченої ради Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № від 2016 року).
Рецензенти:
Банасевич Ірина Іванівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника
Зеліско Алла Володимирівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника
Стефанишин Н.М. Підприємницьке право. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять (для студентів денної форми навчання) [текст] // Наталія Михайлівна Стефанишин. – Івано-Франківськ : Юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. - с.

Методичні вказівки розроблені на основі навчального плану Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і призначені для підготовки до семінарських (практичних) занять зі навчальної дисципліни «Підприємницьке право», підготовки до здачі іспиту. У посібнику викладені завдання до семінарських і практичних занять з курсу «Підприємницьке право», які включають короткі методичні рекомендації, що полегшать підготовку до занять, переліки питань, які виносяться на обговорення на занятті, контрольних питань для перевірки знань, практичних завдань; теми та переліки контрольних запитань до них, які виносяться на самостійне вивчення студентів і будуть включені в питання поточного контролю. До кожної теми поданий перелік літератури, до якого включена монографічна та інші наукові джерела по темі, а також перелік нормативно-правових актів.
Методична розробка призначена для студентів, аспірантів, викладачів.
ББК 67.9 (4УКР)310
© Стефанишин Н. М., 2016
© Юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», 2016

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………………….4
ПРОГРАМА КУРСУ………………………………………………………………………………..7
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ…………………………………………………………………….......9
ТЕМА №1. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ДЖЕРЕЛА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………....9
ТЕМА № 2. СУБ’ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………...11
ТЕМА № 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………15
ТЕМА № 4. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………17
ТЕМА № 5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………………………………………………………...18
ТЕМА № 6. ДОГОВІРНЕ ПРАВО……………………………………………………………….20
ТЕМА № 7. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………….......……………..22
ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ…………………….......25
ПЕРЕДМОВА
Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування правової держави та громадянського суспільства, які покликані забезпечити виконання конституційного принципу верховенства права (стаття 8 чинної Конституції України), та забезпечувати недоторканність та захист таких важливих соціальних цінностей як життя та здоров’я людини, її недоторканності і безпеки, честі та гідності.
Підприємницьке право не є класичною галуззю права. Воно сформувалося в результаті необхідності врегулювання специфічних відносин, що виникають у зв’язку із зайняттям підприємницькою діяльністю.
Сьогодні, підприємницьке право є комплексною галуззю права, яка «увібрала» в себе норми господарського, цивільного, фінансового, адміністративного галузей права, що прямо або опосередковано регулюють відносини, які складаються у зв’язку із здійсненням підприємницької діяльності.
Враховуючи вищевикладене, питання підприємницького права є надзвичайно актуальними та заслуговують на увагу фахівців. Саме цим пояснюється значна кількість наукових досліджень з проблем підприємницького права, публікації практикуючих юристів у сфері здійснення підприємницької діяльності.
У зв’язку з цим, вивчення підприємницького права України – важлива та невід’ємна частина правової освіти студентів вищих навчальних закладів.
Семінарські заняття є основною формою роботи студента і проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань, які студент отримує на лекціях з Підприємницького права та тих знань, які отримав студент з навчальних дисциплін «Право», «Договірне право», «Правове регулювання туристичної діяльності». Семінарські заняття розвивають уміння логічно мислити і застосовувати отримані знання на практиці.
На семінарах та практичних заняттях студенти повинні продемонструвати володіння навчальним матеріалом, рекомендованою літературою, уміння користуватися законодавчими та підзаконними актами.
У кожного студента повинен бути окремий зошит для підготовки до семінарських занять, де слід робити записи, що відносяться до вирішення завдань з даної теми, а також, за необхідності, робити короткий запис відповідей на поставлені теоретичні запитання. У розв’язках необхідно посилатися на чинне законодавство.
Семінар, як правило, починається з короткого викладу основних теоретичних положень, що стосуються відповідної теми.
У студентів під час семінарських занять обов’язково повинні бути дані методичні рекомендації.
При необхідності на лекціях даються додаткові вказівки та завдання щодо підготовки до семінарських занять.
Навчальний курс із підприємницького права, покликаний допомогти студентам опанувати підприємницьке право як комплексну галузь права, сприятиме оволодінню навиками самостійно та кваліфіковано вирішувати практичні завдання в цій сфері.
Із метою формування у студентів відповідних теоретичних знань курс структурно побудовано відповідно до методологічних вимог до вивчення підприємницького права.
Курс підготовлено з урахуванням теоретичних положень підприємницького права, вимог чинного законодавства в обсязі, необхідному для повного та ґрунтовного опанування студентами основних положень цієї галузі.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
загальні положення про підприємницьке право;
систему чинного законодавства України та міжнародних договорів, що здійснюють правове регулювання відносин у сфері підприємницької діяльності;
порядок організації та державної реєстрації фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;
порядок припинення підприємницької діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;
правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності;
види, порядок укладення та підстави розірвання договорів;
захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;
- відповідальність за порушення в сфері підприємницької діяльності.
вміти:
узагальнювати теоретичні знання про підприємницьке право та підприємницьку діяльність і застосовувати їх на практиці;
здійснювати проблемний аналіз норм права, які регулюють відносини у сфері підприємницької діяльності;
правильно формулювати юридичні поняття і категорії.
Для підготовки до семінарських (практичних) занять студентам рекомендовано наступні підручники, що можуть бути використані при вивченні всіх тем, які охоплює програма навчальної дисципліни «Підприємницьке право»:
1. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2012. – 624 с.
2. Веприняк Д. М. Підприємницьке право [Текст] : практикум / Д. М. Веприняк; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2011. - 120 c.
3. Господарське право: Курс лекцій/ За заг. ред. О.М. Вінник. – К.: Атіка. – 624с.
4. Господарське право: Підручник/ За заг. ред. В.С. Щербини. – К.:Юніком
Інтер, 2010. – 592 с.
5. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління:Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2008. – 688 с.
6. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2009. – 720 с.
7. Кибенко Е.Р. Корпоративное право. Учебное пособие. – Х: фирма «Эспада», 2001. – 480 с.
8. Ніколаєва Л. В. Підприємницьке право [Текст] : Навч. посібник / Л. В. Ніколаєва, О. В. Старцев ; ред. О. В. Старцев ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : Істина, 2014. - 208 с.
9. Підприємницьке право в схемах: загальна частина [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [С. І. Бевз та ін.] ; за заг. ред. С. І. Бевз ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Фірма "Гранмна", 2012. - 292 с.
10. Підприємницьке право [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Л. В. Ніколаєва [та ін.] ; ред. О. В. Старцев ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : Істина, 2014. - 600 с.
11. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право [Текст] : Навч. посібник / Н. О. Саніахметова. - К. : А.С.К., 2005. - 911 с.
12. Сергієнко В. В. Підприємницьке право [Текст] : конспект лекцій / В. В. Сергієнко, М. М. Топоркова ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2013. - 304 с.
13. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С.Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с. – Библиогр.: с. 897-899.
14. Черкашин Д. К. Підприємницьке право [Текст] : навч. посіб. / Д. К. Черкашин ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Х. : ХНАУ, 2015. – 517с.
Окрім того до кожної теми поданий перелік літератури по темі, а також перелік нормативно-правових актів.

ПРОГРАМА КУРСУ
ТЕМА 1. Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності.
Предмет підприємницького права, його основні категорії та інститути. Правові відносини, що регулюються підприємницьким право. Методологічні основи правового регулювання підприємницької діяльності. Система підприємницького права. Джерела підприємницького права.
Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи.
ТЕМА 2. Суб’єкти підприємницької діяльності.
Фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності.
Юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності. Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та класифікація. Господарські товариства: поняття та види. Об’єднання підприємств.
ТЕМА 3. Організація підприємницької діяльності.
Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
Державна реєстрація юридичних осіб - суб’єкти підприємницької діяльності.
Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців.
Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
Ліцензування господарської діяльності.
Патентування підприємницької діяльності.
ТЕМА 4. Припинення підприємницької діяльності.
Поняття та підстави припинення суб’єктів підприємницької діяльності.
Порядок припинення діяльності фізичних осіб – підприємців.
Особливості припинення підприємницької діяльності юридичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності:
а) реорганізація юридичних осіб
б) ліквідація юридичних осіб
Банкрутство як правовий інститут: поняття та суб’єкти банкрутства. Провадження у справах про банкрутство.
ТЕМА 5. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності.
Майно як об’єкт підприємницької діяльності. Правовий режим речей. Правовий режим грошей. Правовий режим цінних паперів.
ТЕМА 6. Договірне право.
Поняття договору у підприємницькій діяльності. Укладання, зміна і розірвання договорів. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. Виконання договірних зобов’язань. Особливості укладення деяких видів договорів у сфері підприємницької діяльності.
ТЕМА 7. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
Адміністративно-правовий захист суб’єктів підприємницької діяльності.
Судовий захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
Нотаріальний захист суб’єктів підприємницької діяльності.
СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Тема №1
Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності.
(2 год.)
Методичні рекомендації: в процесі підготовки теми слід дати загальну характеристику підприємницькому праву як комплексній галузі права, визначити особливості його становлення та сучасний стан.
Окрему увагу слід звернути на джерела підприємницького права, зокрема, Конституцію України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, закони та численні підзаконні нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється правове регулювання підприємницької діяльності.
Студенти повинні визначити поняття, предмет і метод підприємницького права Охарактеризувати джерела підприємницького права. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи.
Питання для обговорення:
1. Поняття, предмет, метод і система підприємницького права.
2. Джерела підприємницького права та їх загальна характеристика.
3. Принципи підприємницького права.
4. Поняття та ознаки підприємницької діяльності.
5. Принципи підприємницької діяльності.
6. Види підприємницької діяльності.
Практичні завдання:
Задача 1
Нормативно-правовий акт, що був виданий Міністерством фінансів України, розташованим у м. Києві, було зареєстровано в Головному управлінні юстиції м. Києва.
1. Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України?
2. Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю?
Задача 2
Реєструючий орган відмовив у скасуванні рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акту міністерства, який був ним зареєстро- ваний три роки тому, аргументуючи це тим, що ЦК України встановлює трирічний строк позовної давності.
1. Чи правомірна зазначена відмова?
2. Який строк (якщо він є) встановлений для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акту міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади?

Завдання 1
Відобразіть схематично структуру джерел підприємницького права.
Теми для індивідуальних виступів
1. Поняття господарського права.
2. Предмет господарського права.
3. Поняття та різновиди господарських правовідносин.
4. Методи правового регулювання господарських відносин.
Нормативні акти та література:
Тема №2
Суб’єкти підприємницької діяльності.
(2 год.)
Фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності.
Юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності. Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та класифікація. Господарські товариства: поняття та види. Об’єднання підприємств.
Методичні рекомендації: в процесі підготовки теми слід визначити поняття майна як об’єкта підприємницької діяльності. Встановити правовий режим речей, грошей та цінних паперів як різновидів майна.
Питання для обговорення:
Поняття та види суб’єктів підприємницького права.
Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів підприємницької діяльності.
Загальна характеристика фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.
Юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності: поняття та види.
Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика та класифікація.
Господарські товариства: поняття та види.
Об’єднання підприємств.
Практичні завдання:
Задача 1
Приймаючи рішення про створення акціонерного товариства, засновники мали вирішити питання:
1. Який вид цього товариства – публічне чи приватне – дозволяє на стадії заснування (до державної реєстрації) сплатити меншу частину статутного фонду?
2. Чи може бути звільнений один із засновників від сплати обов'язкової частини своєї частки до державної реєстрації товариства?
3. Яким чином має відбуватися повна сплата частки засновника?
Допоможіть засновникам знайти відповіді на ці питання.
Теми для індивідуальних виступів
Суб’єкти підприємницької діяльності: поняття, ознаки та класифікація.
Правовий статус фізичних осіб-підприємців.
Юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.
Нормативні акти та література:
Тема №3
Організація підприємницької діяльності.
(2 год.)
Методичні рекомендації: в процесі підготовки теми слід проаналізувати порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Окреслити підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Ліцензування господарської діяльності. Патентування підприємницької діяльності.
Питання для обговорення:
Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
Державна реєстрація юридичних осіб - суб’єкти підприємницької діяльності.
Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців.
Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
Ліцензування господарської діяльності.
Патентування підприємницької діяльності.
Практичні завдання:
Задача 1
Громадянин України Васильченко П. Р., сплативши реєстраційний збір у встановленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до органу державної реєстрації реєстра- ційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера як платника податків, документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію, своє рішення за підписом усіх членів сім’ї про намір провадити підприємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини.
Чи є у реєструючого органа підстави для відмови Васильченку П.Р. у державній реєстрації? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на законодавство.
Задача 2
Дві особи – юридична та фізична – уклали установчий договір про заснування відкритого акціонерного товариства І здійснили необхідні для проведення підписки на акції дії: зареєстрували в ДКЦПФР інформацію про підписку на акції, опублікували відповідне оголошення про проведення підписки і провели останню. Однак після закінчення строку підписки вияви- лося, що підпискою покрито лише 58 відсотків запропонованих акцій.
1. Які наслідки таких результатів підписки?
2. Чи можна подовжити термін підписки?
3. Як законодавство регулює це питання?
Теми для індивідуальних виступів
Правове регулювання реєстрації суб'єктів господарювання. Реєстрація юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб – підприємців.
Види реєстраційних дій та їх правове значення.
Нормативні акти та література:
Тема №4
Припинення підприємницької діяльності.
(2 год.)
Методичні рекомендації: в процесі підготовки теми слід проаналізувати порядок припинення діяльності фізичних осіб-підприємців. Окреслити підстави та визначити організаційні форми припинення діяльності юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Банкрутство як правовий інститут: поняття та суб’єкти банкрутства. Провадження у справах про банкрутство.
Питання для обговорення:
Поняття та підстави припинення суб’єктів підприємницької діяльності.
Порядок припинення діяльності фізичних осіб – підприємців.
3. Особливості припинення підприємницької діяльності юридичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності:
а) реорганізація юридичних осіб
б) ліквідація юридичних осіб
4. Банкрутство як правовий інститут: поняття та суб’єкти банкрутства. Провадження у справах про банкрутство.
Практичні завдання:
Задача 1
Власник приватного підприємства «Агат» вирішив реорганізувати його у відкрите акціонерне товариство.
1. Які переваги й недоліки реалізації такого рішення?
2. Що потрібно вчинити власнику для здійснення реорганізації?
Теми для індивідуальних виступів
1. Державна реєстрація припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
2. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
3. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації.
4. Ліквідаційна процедура: поняття та порядок проведення.
Нормативні акти та література:
Тема №5
Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності.
(2 год.)
Методичні рекомендації: в процесі підготовки теми слід визначити поняття майна як об’єкта підприємницької діяльності. Встановити правовий режим речей, грошей та цінних паперів як різновидів майна.
Питання для обговорення:
Майно як об’єкт підприємницької діяльності.
Правовий режим речей.
Правовий режим грошей.
Правовий режим цінних паперів.
Практичні завдання:
Задача 1
ТОВ «Автоматика» відповідно до укладеного договору отримало в оренду цілісний майновий комплекс казенного підприємства «Надра». За позовом прокурора договір оренди між зазначеними підприємствами рішенням арбітражного суду було визнано недійсним.
1. Чи правомірне рішення арбітражного суду?
2. Чи відповідає зазначений договір оренди вимогам закону?
Задача 2
Громадянин України Кислюк В. Д. виявив ініціативу щодо оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Машпром», а коли йому було відмовлено, він звернувся до суду за захистом своїх, як він вважає, порушених прав.
1. Яке рішення має винести суд?
2. Хто за чинним законодавством України може бути орендарем державного та комунального майна?
Теми для індивідуальних виступів
Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності.
Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.
Нормативні акти та література:
Тема №6
Договірне право
(2 год.)
Методичні рекомендації: в процесі підготовки теми слід визначити поняття договору у підприємницькій діяльності. Студент повинен проаналізувати загальний порядок укладання, зміни і розірвання договорів у сфері підприємницької діяльності. Окреслити підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними. Приділити увагу виконанні договірних зобов’язань. Студент має охарактеризувати особливості укладення деяких видів договорів у сфері підприємницької діяльності.
Питання для обговорення:
Поняття договору у підприємницькій діяльності.
Укладання, зміна і розірвання договорів.
Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними.
Виконання договірних зобов’язань.
Особливості укладення деяких видів договорів у сфері підприємницької діяльності.
Практичні завдання:
Задача 1
Договір пайового лізингу, укладений між Приватним підприємством «Мрія» та іншими суб'єктами, передбачав залучення державних коштів, спрямованих на здійснення лізингу. За позовом прокурора про визнання договору лізингу недійсним на тій підставі, що він не був зареєстрований у встановленому законом порядку, арбітражним судом зазначений договір був визнаний недійсним.
1. Чи правомірне рішення арбітражного суду?
2. Чи потребує договір лізингу обов'язкової реєстрації?
3. Які правові наслідки недотримання вимог щодо реєстрації договору лізингу?
Задача 2
Приватне підприємство «Радон», маючи оригінальний примірник господарського договору на поставку сільськогосподарської продукції з селянським (фермерським) господарством «Жито», внесло в нього зміни щодо ціни на продукцію. Селянське (фермерське) господарство «Жито» відмовилось від здійснення поставки за зазначеною у примірнику договору ПП «Радон» ціною. ПП «Радон» звернулося до арбітражного суду з позовною заявою про спонукання С(Ф)Г «Жито» до виконання умов договору поставки.
1. Яке рішення має винести арбітражний суд?
2. Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін до господарських договорів?
3. Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов господарського договору, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.
Теми для індивідуальних виступів
1. Попередній договір.
2. Виконання договорів у сфері підприємницької діяльності. Способи забезпечення виконання договорів у сфері підприємницької діяльності.
3. Загальна характеристика договорів про передачу майна у власність.
4. Договори про передачу майна у користування у сфері підприємницької діяльності.
5. Договори про виконання робіт.
6. Договори про надання послуг.
7. Поняття та особливості укладення договорів за державним замовленням.
8. Договір лізингу.
9. Договір концесії.
10. Договір комерційної концесії (франчайзинг).
Нормативні акти та література:
Тема №7
Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності
(2 год.)
Методичні рекомендації: в процесі підготовки теми студентам необхідно визначити систему захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. Проаналізувати адміністративно-правовий, судовий та нотаріальний захист суб’єктів підприємницької діяльності.
Питання для обговорення:
Адміністративно-правовий захист суб’єктів підприємницької діяльності.
Судовий захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
Нотаріальний захист суб’єктів підприємницької діяльності.
Практичні завдання:
Задача 1
Місцева рада заборонила приватному підприємству «Метал» виробляти гачки для любительської риболовлі, мотивуючи це тим, що в місті вже є підприємство, яке предметне займається виробництвом такої продукції. ПП «Метал» звернулось до Вас як до юриста з таким переліком питань:
1. Чи правомірне рішення місцевої райради?
2. Чи не порушені вимоги антимонопольного законодавства України?
3. Яким чином ПП «Метал» може захистити свої порушені права?
Теми для індивідуальних виступів
1. Адміністративно-правовий захист суб’єктів підприємницької діяльності.
2. Судовий захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
3. Нотаріальний захист суб’єктів підприємницької діяльності.
4. Поняття та види юридичної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Поняття та види господарських санкцій.
Нормативні акти та література:
ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Загальна характеристика спадкового права.
2. Джерела спадкового права.
3. Принципи спадкового права.
4. Поняття та структура спадкових правовідносин.
5. Поняття „спадкування”. Склад спадщини.
6. Види спадкування та їх загальна характеристика.
7. Спадкування за законом:
А) перша та друга черга спадкоємців;
Б) друга черга спадкоємців за законом;
В) третя та четверта черга спадкоємців за законом;
Г) п’ята черга спадкоємців за законом;
Д) визначення розміру частки спадщини
8. Особливості спадкування за правом представлення. Співвідношення спадкування за правом представлення від спадкової трансмісії.
9. Спадкування за правом на обов’язкову частку.
10. Спадкування речей звичайної домашньої обстановки та вжитку.
11. Спадкування державою.
12. Визнання спадщини відумерлою.
13. Поняття заповіту, класифікація заповітів.
14. Нотаріальна процедура посвідчення заповітів. Суб’єкти, які наділені повноваженням щодо посвідчення заповітів.
15. Скасування та зміна заповіту .
16. Оголошення заповіту.
17. Недійсність та нікчемність заповіту.
18. Виконання заповіту.
19. Особливості спадкування квартир, будинків ті інших об’єктів нерухомості. 20. 20. Спадкування земельної ділянки.
21. Спадкування автомобілів, наданих інвалідам.
22. Спадкування речей, обмежених у обороті.
23. Спадкування майна члена фермерського господарства.
24. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності.
25. Спадкування права на одержання страхових виплат.
26. Спадкування акцій. Спадкування корпоративних прав.
27. Спадкування особистих немайнових прав та обов’язків. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.
28. Спадкування обов’язку відшкодувати майнову шкоду та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем.
29. Спадкування заставленого майна. Особливості спадкування вкладів у банках (фінансових установах).
30. Обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця.
31. Час та місце відкриття спадщини та їх правове значення.
32. Підстави закликання до спадкування. Порядок повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини.
33. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини.
34. Способи прийняття спадщини.
35. Подання заяви про прийняття спадщини.
36. Відмова від спадщини та її правові наслідки.
37. Особливості поділу, виділу спадщини.
38. Видача свідоцтва про право на спадщину. Строки видачі свідоцтва про право на спадщину.
39. Визнання недійсним свідоцтва на спадщину.
40. Державна реєстрація права на спадщину.
41. Поняття та предмет спадкового договору.
42. Суб’єкти (сторони та інші особи) спадкового договору, їх права та обов’язки.
43. Форма спадкового договору та процедура його посвідчення нотаріусом.
44. Спадковий договір за участю подружжя.
45. Накладення та зняття заборони відчуження майна, яке є об’єктом спадкового договору. Здійснення контролю за виконанням умов спадкового договору.
46. Припинення, розірвання спадкового договору та визнання його недійсним.
47. Договір довічного утримання та його співвідношення із спадковим договором.
48. Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна.
49. Опис спадкового майна
50. Вжиття заходів щодо охорони спеціальних видів майна, які потребують спеціального зберігання
51. Передача спадкового майна спадкоємців
52. Правові наслідки невжиття заходів до охорони спадкового майна

Приложенные файлы

  • docx 714584
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий