БО тести


ТЕМА 1. Тестові завдання
1. Господарський облік поділяється на такі види:
а)         фінансовий, управлінський, податковий;
б)         оперативний, статистичний, бухгалтерський;
в)         оперативний, податковий, статистичний;
г)         бухгалтерський, управлінський, оперативний.
2. Бухгалтерський облік виконує такі функції:
а)         інформаційну, контрольну, спостережувальну, узагальнювальну;
б)         контрольну, оцінювальну, узагальнювальну, вимірювальну;
в)         інформаційну, контрольну, оцінювальну;
г)         аналітичну, контрольну, спостережувальну, вимірювальну.
3. Для відображення господарських засобів і процесів в обліку застосовують такі вимірники:
а)         натуральний, трудовий, грошовий;
б)         кількісний, якісний, вартісний;
в)         трудовий, грошовий, кількісний;
г)         натуральний, якісний, вартісний.
4. За сферою діяльності бухгалтерський облік поділяється на:
а)         оперативний, статистичний, банківський;
б)         фінансовий, управлінський, податковий;
в)         управлінський, виробничо-господарський, бюджетний;
г)         виробничо-господарський, бюджетний, банківський.
5. Процес підготовки інформації, необхідної керівництву для потреб внутрішнього менеджменту поточної виробничої діяльності підприємства, називається:
а)         виробничо-господарським обліком;
б)         управлінським обліком;
в)         статистичним обліком;
г)         бухгалтерським обліком.
6. Зовнішніми користувачами фінансової звітності, які мають прямий фінансовий інтерес, є:
а)         органи податкової служби, банки, аудиторські компанії;
б)         інвестори, постачальники, органи податкової служби;
в)         постачальники, банки, аудиторські компанії;
г)         банки, постачальники, інвестори.
7. Комплексний системний облік майна, господарської діяльності підприємства через суцільне, повне й безперервне відображення господарських процесів за звітний період це:
а)         фінансовий облік;
б)         бухгалтерський облік;
в)         оперативний облік;
г)         виробничо-господарський облік.
8. Не мають прямого фінансового інтересу такі користувачі облікової інформації:
а)         інвестори, постачальники, органи податкової служби;
б)         банки, постачальники, інвестори;
в)         учасники фондового і товарних ринків, органи державної статистики;
г)         аудиторські компанії, судові установи, громадські органи.
9. Для спостереження і контролю за окремими операціями та процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою управління ними в міру їх здійснення використовують:
а)         бухгалтерський облік;
б)         фінансовий облік;
в)         управлінський облік;
г)         оперативний облік.
10.       Масові суспільно-економічні та окремі типові явища й процеси вивчає і контролює:
а) статистичний облік;
б)         оперативний облік;
в)         податковий облік;
г)         суспільний облік.
11. Принцип, за яким методи оцінювання, що застосовуються в обліку, повинні запобігати недооцінюванню зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства, називається:
а)         нарахування і відповідності доходів і витрат;
б)         безперервності діяльності;
в)         повного висвітлення;
г)         обачності.
12. Принцип, який означає, що кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства називається:
а)         безперервності діяльності;
б)         обачності;
в)         автономності;
г)         повного висвітлення.
13. Принцип, що означає можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності, називається:
а)         періодичності;
б)         автономності;
в)         повного висвітлення;
г)         єдиного грошового вимірника.
14. Принцип, відповідно до якого пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи з витрат на їх виробництво і придбання, називається:
а)         єдиного грошового вимірника;
б)         історичної собівартості;
в)         обачності;
г)         автономності.
15. Постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики зумовлюється принципом:
а)         стабільності;
б)         послідовності;
в)         єдиного грошового вимірника;
г)         постійності.
16. Принцип, згідно з яким фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі, називається:
а)         обачності;
б)         послідовності;
в)         повного висвітлення;
г)         автономності.
17. Доходи слід відображати в обліку і звітності в тому періоді, коли вони були зароблені, а витрати коли вони забезпечували одержання цих доходів відповідно до принципу:
а)         повного висвітлення;
б)         історичної собівартості;
в)         періодичності;
г)         нарахування і відповідності доходів і витрат.
 
ТЕМА 2. Тестові завдання
1. До об'єктів бухгалтерського обліку відносяться:
а)         господарські процеси;
б)         господарська діяльність;
в)         господарські засоби;
г)         господарюючі суб'єкти.
2. Активи в бухгалтерському обліку класифікуються за:
а)         формами функціонування;
б)         складом і розміщенням;
в)         джерелами утворення;
г)         ступенем ліквідності.
3. За формами функціонування господарські активи поділяють на такі групи:
а)         оборотні, необоротні;
б)         матеріальні, нематеріальні, фінансові;
в)         абсолютно ліквідні, ліквідні і малоліквідні;
г)         власні, залучені.
4. До необоротних, матеріальних, малоліквідних активів належать:
а)         основні засоби;
б)         нематеріальні активи;
в)         виробничі запаси;
г)         дебіторська заборгованість.
5. До оборотних, фінансових, ліквідних активів належать:
а)         виробничі запаси;
б)         готова продукція;
в)         дебіторська заборгованість;
г)         основні засоби.
6. До оборотних, матеріальних, ліквідних активів відносяться:
а)         грошові кошти;
б)         товари;
в)         капітальні вкладення;
г)         дебіторська заборгованість.
7. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів, зобов'язань та власному капіталі, називається:
а)         господарським процесом;
б)         господарською операцією;
в)         господарським вчинком;
г)         господарським фактом.
8. Тимчасово залучені підприємством кошти від фізичних та юридичних осіб називаються:
а)         дебіторською заборгованістю;
б)         цільовим фінансуванням;
в)         забезпеченням;
г)         кредиторською заборгованістю.
9. До залучених джерел формування господарських засобів належать:
а)         грошові кошти;
б)         кредити банків;
в)         кредиторська заборгованість;
г)         статутний капітал.
10. Власними джерелами формування господарських засобів вважаються:
а)         прибуток;
б)         зобов'язання за облігаціями;
в)         основні засоби;
г)         резервний капітал.
11. Заборгованість різних фізичних та юридичних осіб перед підприємством називається:
а)         кредиторською;
б)         дебіторською;
в)         інвестиційною;
г)         капітальною.
12. Ступінь можливості перетворення активів у грошову форму називається:
а)         оборотністю;
б)         забезпеченістю;
в)         ліквідністю;
г)         гарантованістю.
13. У балансі підприємства джерела залучених коштів називають:
а)         активами;
б)         зобов'язаннями;
в)         власним капіталом;
г)         засобами.
14. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отримання коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:
а)         операційним циклом;
б)         господарським циклом;
в)         звітним періодом;
г)         податковим періодом.
15. Методу хронологічного і систематичного спостереження відповідають такі прийоми:
а)         бухгалтерський баланс та звітність;
б)         документування та інвентаризація;
в)         оцінювання і калькулювання;
г)         бухгалтерські рахунки і подвійний запис.
16. Методу вимірювання господарських засобів і процесів відповідають такі прийоми:
а)         бухгалтерський баланс та звітність;
б)         документування та інвентаризація;
в)         оцінювання і калькулювання;
г)         бухгалтерські рахунки і подвійний запис.
17. Методу реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації відповідають такі прийоми:
а)         бухгалтерський баланс та звітність;
б)         документування та інвентаризація;
в)         оцінювання і калькулювання;
г)         бухгалтерські рахунки і подвійний запис.
18. Методу узагальнення облікової інформації відповідають такі прийоми:
а)         бухгалтерський баланс та звітність;
б)         документування та інвентаризація;
в)         оцінювання і калькулювання;
г)         бухгалтерські рахунки і подвійний запис.
19. Метод підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку називається:
а)         документуванням;
б)         калькулюванням;
в)         інвентаризацією;
г)         звітністю.
20. Спосіб грошового вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку називається:
а)         калькулюванням;
б)         оцінюванням;
в)         інвентаризацією;
г)         звітністю.
21.       Спосіб поточного групування економічно однорідних об'єктів обліку називається:
а)         подвійним записом;
б)         бухгалтерським балансом;
в)         інвентаризацією;
г)         бухгалтерським рахунком.
22.       Суть подвійного запису полягає в подвійному відображен- ні господарської операції:
а)         у натуральних та вартісних вимірниках;
б)         у балансі та фінансовій звітності;
в)         у двох різних документах з метою їхнього взаємного контро- лю;
г)         за дебетом одного і кредитом іншого рахунка однією й тією самою сумою.
ТЕМА 3. Тестові завдання
1. Ліву сторону бухгалтерського рахунка називають:
а)         актив;
б)         пасив;
в)         дебет;
г)         кредит.
2. Праву сторону бухгалтерського рахунка називають:
а)         актив;
б)         дебет;
в)         пасив;
г)         кредит.
3. Початковий (кінцевий) залишок за рахунком називають:
а)         оборот;
б)         сальдо;
в)         дебет;
г)         кредит.
4. Залежно від обліку засобів або джерел їх утворення бухгалтерські рахунки поділяють на:
а)         дебетові та кредитові;
б)         поточні та розрахункові;
в)         активні та пасивні;
г) сальдові та оборотні.
5. Сальдо за активними рахунками записують:
а)         ліворуч у дебеті рахунка;
б)         ліворуч в активі рахунка;
в)         праворуч у кредиті рахунка;
г)         праворуч у пасиві рахунка.
6. Сальдо за пасивними рахунками записують:
а)         ліворуч у дебеті рахунка;
б)         праворуч в кредиті рахунка;
в)         ліворуч в активі рахунка;
г)         праворуч в пасиві рахунка.
7. Залишок на кінець періоду за активними рахунками визначається за схемою:
а)         залишок дебетовий + оборот за кредитом оборот за дебетом;
б)         залишок кредитовий + оборот за дебетом оборот за креди- том;
в)         залишок кредитовий + оборот за кредитом оборот за дебетом;
г)         залишок дебетовий + оборот за дебетом -оборот за кредитом.
8. Залишок на кінець періоду за пасивними рахунками визначається за схемою:
а)         залишок кредитовий + оборот за кредитом- оборот за дебетом;
б)         залишок кредитовий + оборот за дебетом оборот за креди- том;
в)         залишок дебетовий + оборот за кредитом оборот за дебетом;
г)         залишок дебетовий + оборот за дебетом оборот за кредитом.
9. Взаємозв'язок між рахунками, що виникає в результаті подвійного запису називається:
а)         кореспонденцією рахунків;
б)         сальдо рахунків;
в)         оборотом рахунків;
г)         системою рахунків.
10.       Бухгалтерські проводки поділяються на прості та складні залежно від:
а)         рівня узагальнення облікових даних;
б)         кількості кореспондуючих рахунків;
в)         характеристики рахунків, що кореспондують;
г)         суми господарської операції.
11. Залежно від обсягів інформації та рівня узагальнення інформації бухгалтерські рахунки поділяються на:
а)         активні та пасивні;
б)         основні та регулювальні;
в)         синтетичні та аналітичні;
г)         головні та другорядні.
12. Спосіб узагальнення оборотів і залишків за звітний період та взаємозв'язку між балансом і рахунками називається:
а)         синтетичним обліком;
б)         оборотною відомістю;
в)         журналом реєстрації операцій;
г)         аналітичним обліком.
13. В Оборотній відомості мають місце три пари рівностей:
а)         залишки на початок дебетові = залишки на кінець дебетові; оборот за дебетом = оборот за кредитом; залишки на початок кредитові = залишки на кінець кредитові;
б)         залишки на початок дебетові = залишки на кінець кредитові; оборот за дебетом = оборот за кредитом; залишки на початок кредитові = залишки на кінець дебетові;
в)         залишки на початок дебетові = залишки на початок кредитові; оборот за дебетом = оборот за кредитом; залишки на кінець кре- дитові = залишки на кінець дебетові;
г)         залишки на початок дебетові = оборот за дебетом; залишки на початок кредитові = оборот за кредитом; залишки на кінець кре- дитові = залишки на кінець дебетові.
14. Контролювати правильність кореспонденції рахунків дозволяє:
а)         Шахова оборотна відомість;
б)         Оборотна відомість за синтетичними рахунками;
в)         Оборотна відомість за аналітичними рахунками;
г)         Журнал реєстрації операцій.
15. Початкові сальдо за бухгалтерськими рахунками формуються на підставі даних:
а)         Журналу реєстрації операцій;
б)         Шахової відомості;
в)         бухгалтерського балансу;
г)         звіту про фінансові результати.
16. Систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку для відображення господарських операцій і накопичення облікової інформації про діяльність підприємства називається:
а)         системою рахунків;
б)         планом рахунків;
в)         переліком рахунків;
г)         номенклатурою рахунків.
17. Актив балансу формують залишки за рахунками:
а)         1-5 класів Плану рахунків;
б)         6-0 класів Плану рахунків;
в)         1-3 класів Плану рахунків;
г)         4-6 класів Плану рахунків.
18. Пасив балансу формують залишки за рахунками:
а)         1-3 класів Плану рахунків;
б)         4-6 класів Плану рахунків;
в)         7-9 класів Плану рахунків;
г)         6-0 класів Плану рахунків.
19. Звіт про фінансові результати формується на підставі даних про обороти за рахунками:
а)         1-3 класів Плану рахунків;
б)         4-6 класів Плану рахунків;
в)         1-5 класів Плану рахунків;
г)         7-9 класів Плану рахунків.
20. Дані про операції за позабалансовими рахунками наводяться в:
а)         примітках до звітності;
б)         Звіті про фінансові результати;
в)         після активу балансу;
г)         після пасиву балансу.
ТЕМА 4. Тестові завдання
Статтями балансу називають:
а)         економічно однорідні групи, в які об'єднані господарські засо- би підприємства та джерела їх формування;
б)         підсумки активу і пасиву;
в)         господарські засоби підприємства та джерела їхнього форму- вання, згруповані за бухгалтерськими рахунками;
г)         ліву та праву сторони балансу.
Статті бухгалтерського балансу поділяють на:
а)         дебетові та кредитові;
б)         основні та допоміжні;
в)         активні та пасивні;
г)         основні та регулюючі.
Баланс це метод відображення:
а)         господарських засобів за їх складом і джерелами утворення у вартісній оцінці за звітний період;
б)         господарських засобів за їхнім складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату;
в)         доходів, витрат і фінансових результатів у вартісній оцінці за звітний період;
г) доходів, витрат і фінансових результатів у вартісній оцінці на певну дату.
Бухгалтерський баланс може формуватися в таких формах:
а)         діагональній;
б)         вертикальній;
в)         комбінованій;
г)         горизонтальній.
В Україні баланс складається переважно в:
а)         діагональній формі;
б)         вертикальній формі;
в)         комбінованій формі;
г)         горизонтальній формі.
Світова практика передбачає групування активів у балансі за:
а)         зростанням ліквідності;
б)         убуванням ліквідності;
в)         зростанням строків погашення;
г)         скороченням строків погашення.
В Україні пасиви в балансі розміщуються за:
а)         убуванням ліквідності;
б)         зростанням строків погашення;
в)         зростанням ліквідності;
г)         зобов'язаннями перед власниками коштів: спочатку своїми, а потім чужими.
В Україні передбачено групування активів у балансі за:
а)         зростанням ліквідності;
б)         убуванням ліквідності;
в)         зростанням строків погашення;
г)         скороченням строків погашення.
Світова практика передбачає групування пасивів у балансі за:
а)         убуванням ліквідності;
б)         зростанням строків погашення;
в)         зростанням ліквідності;
г)         зобов'язаннями перед власниками коштів: спочатку своїми, а потім чужими.
10.       Актив балансу складається з:
а)         двох розділів;
б)         трьох розділів;
в)         чотирьох розділів;
г)         п'яти розділів.
Пасив балансу складається з:
а)         двох розділів;
б)         трьох розділів;
в)         чотирьох розділів;
г)         п'яти розділів.
Перший тип операцій, що викликають зміни в балансі, стосується:
а)         структурних змін у складі пасиву;
б)         змін у складі активу та пасиву у бік збільшення;
в)         структурних змін у складі активу;
г)         змін у складі активу та пасиву у бік зменшення.
Другий тип операцій, що викликають зміни в балансі, стосується:
а)         змін у складі активу та пасиву у бік зменшення;
б)         змін у складі активу та пасиву у бік збільшення;
в)         структурних змін у складі активу;
г)         структурних змін у складі пасиву.
Третій тип операцій, що спричинюють зміни в балансі, стосується:
а)         структурних змін у складі пасиву;
б)         структурних змін у складі активу;
в)         змін у складі активу та пасиву у бік збільшення;
г)         змін у складі активу та пасиву у бік зменшення.
Четвертий тип операцій, що спричинюють зміни в балансі, стосується:
а)         змін у складі активу та пасиву у бік збільшення;
б)         структурних змін у складі пасиву;
в)         змін у складі активу та пасиву у бік зменшення;
г)         структурних змін у складі активу.
Співвідношення А = К+3 засвідчує:
а)         склад майна підприємства і учасників його формування;
б)         рівність активів і пасивів;
в)         вартість чистих активів;
г)         класифікацію засобів підприємства.
Співвідношення К = А-3 характеризує:
а) структуру балансу;
б)         вартість чистих активів;
в)         склад майна підприємства і учасників його формування;
г)         рівність активів і пасивів.
У бухгалтерському балансі відображаються:
а)         доходи, витрати та фінансові результати;
б)         засоби та джерела їх утворення;
в)         обороти за всіма бухгалтерськими рахунками;
г)         кореспонденції за всіма господарським операціями.
У складі оборотних активів у балансі наводиться інформація про:
а)         основні засоби, запаси, грошові кошти;
б)         запаси, грошові кошти, витрати майбутніх періодів;
в)         нематеріальні активи, дебіторську заборгованість, товари;
г)         товари, готову продукцію, поточні інвестиції.
У складі необоротних активів у балансі наводиться інформація про:
а)         основні засоби, запаси, грошові кошти;
б)         нематеріальні активи, витрати майбутніх періодів;
в)         капітальні вкладення, довгострокові інвестиції,;
г)         товари, векселі одержані, поточні інвестиції.
Третій розділ активу балансу містить інформацію про: ???
а)         необоротні активи;
б)         оборотні активи;
в)         доходи майбутніх періодів;
г)         витрати майбутніх періодів.
У складі поточних зобов'язань у балансі наводиться інформація про:
а)         основні засоби, дебіторську заборгованість, грошові кошти;
б)         кредиторську заборгованість, доходи майбутніх періодів;
в)         короткострокові кредити, заборгованість перед бюджетом;
г)         поточні інвестиції, векселі одержані.
У складі довгострокових зобов'язань у балансі наводиться інформація про:
а)         кредиторську заборгованість, грошові кошти, векселі одержані;
б)         кредити зі строком погашення понад 1 рік, заборгованість за випущеними облігаціями;
в)         доходи майбутніх періодів, кредиторську заборгованість;
г)         поточні інвестиції, векселі видані, внески засновників.
До власного капіталу в балансі відносять:
а)         прибуток, основні засоби, грошові кошти;
б)         грошові кошти, довгострокові інвестиції;
в)         прибуток, додатковий капітал, грошові кошти;
г)         статутний капітал, резервний капітал, прибуток.
Забезпеченням наступних витрат і платежів вважається:
а)         резерв сумнівних боргів;
б)         резерв на виконання гарантійних зобов'язань;
в)         резерв на виплату відпусток;
г)         резервний капітал.
До доходів майбутніх періодів відносяться:
а)         аванси за здані в оренду основні засоби;
б)         аванси покупців за товари;
в)         одержана абонентна плата за користування засобами зв'язку;
г)         здійснена передплата на газети, журнали, періодичні видання.
До витрат майбутніх періодів відносяться:
а)         аванси постачальникам за товари;
б)         авансові платежі за орендовані основні засоби;
в)         здійснена абонентна плата за користування засобами зв'язку;
г)         одержана виручка від продажу квитків транспортних і видови- щних підприємств.
Статті активу балансу характеризують:
а)         господарські засоби;
б)         джерела формування засобів;
в)         доходи підприємства;
г)         витрати підприємства.
Статті пасиву балансу характеризують:
а)         доходи підприємства;
б)         витрати підприємства;
в)         господарські засоби;
г)         джерела формування засобів.
Чисті активи підприємства це:
а)         вартість майна, яке після вирахування зобов'язань є власністю підприємства;
б)         первісна вартість майна підприємства;
в)         балансова вартість майна підприємства;
г)         залишкова вартість майна підприємства.
ТЕМА 5. Тестові завдання
Призначення первинних документів полягає в тому, що вони:
а)         фіксують факти здійснення господарських операцій;
б)         забезпечують достовірність проведення господарської опера- ції;
в)         узагальнюють інформацію про здійснення господарських опе- рацій;
г)         є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій;
Обов'язковою умовою для відображення в обліку господарських операцій є:
а)         інвентаризація;
б)         бухгалтерський рахунок
в)         документування;
г)         оцінка.
До обов'язкових реквізитів первинних документів відносяться:
а)         підстава для здійснення операції;
б)         одиниця виміру господарської операції;
в)         дані про документ, що засвідчує особу;
г)         дата і місце складання.
Первинні документи повинні бути складені:
а)         під час здійснення господарської операції;
б)         на звітну дату;
в)         відразу по завершенні господарської операції;
г)         на вимогу перевіряючих органів.
Розробка єдиних зразків документів для оформлення однотипних операцій на підприємствах різних видів діяльності та форм власності називається:
а)         стандартизацією;
б)         гармонізацією;
в)         уніфікацією;
г)         об'єднанням.
Встановлення для бланків однотипних документів однакового розміру і форми з визначенням розміщення відповідних реквізитів називається:
а) гармонізацією;
б)         стандартизацією;
в)         об'єднанням;
г)         уніфікацією.
За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на:
а)         власні, залучені;
б)         внутрішні, зовнішні;
в)         первинні, зведені;
г)         разові, накопичувальні.
За змістом документи поділяють на:
а)         розпорядчі, виконавчі, бухгалтерського оформлення та комбі- новані;
б)         разові, накопичувальні;
в)         грошові, розрахункові, матеріальні;
г)         власні, залучені.
За призначенням документи поділяються на:
а)         первинні, зведені;
б)         в) грошові, розрахункові, матеріальні;
в)         разові, накопичувальні;
г)         розпорядчі, виконавчі, бухгалтерського оформлення та комбі- новані;
На підставі однорідних первинних документів шляхом групування і узагальнення і балансової ув'язки їх показників складають:
а)         документи бухгалтерського оформлення;
б)         вторинні документи;
в)         накопичувальні документи;
г)         зведені документи.
Процес оброблення в бухгалтерії прийнятих від виконавців документів включає такі етапи:
а)         таксування, групування і проводка;
б)         розрахунок, таксування і групування;
в)         арифметична перевірка, розрахунок, групування;
г)         арифметична, формальна та логічна перевірка.
ТЕМА 6. Тестові завдання
Метою проведення інвентаризації є:
а)         встановлення фактичної наявності цінностей;
б)         приведення бухгалтерських даних у відповідність до фактичної наявності цінностей;
в)         приведення фактичної наявності цінностей у відповідність з бухгалтерськими даними;
г)         контроль за матеріально відповідальними особами.
Інвентаризації підлягають:
а)         розрахунки;
б)         капітал;
в)         прибуток;
г)         грошові кошти.
Проведення інвентаризації є обов'язковим у випадках:
а)         створення підприємства;
б)         ліквідації підприємства;
в)         після складанням річної фінансової звітності;
г)         перед складанням річної фінансової звітності;
Інвентаризація на підприємствах проводиться:
а)         податковими органами;
б)         інвентаризаційною комісією;
в)         інвентаризаційним комітетом;
г)         бухгалтерією.
Результатом інвентаризації може бути:
а)         надлишок;
б)         залишок;
в)         сальдо;
г)         нестача.
Поставте у відповідність порядку відображення в обліку результатів інвентаризації (1,2,3,4):
4 а)         віднесення понаднормових втрат за рахунок прибутку підпри- ємства;
1 б)         оприбуткування надлишків;
3 в)         віднесення понаднормових втрат за рахунок матеріально від- повідальної особи;
2 г)         віднесення нестачі в межах норм природних втрат на витрати підприємства.
Віднесено за рахунок витрат нестачу матеріалів:
а)         Дебет 92 Кредит 22;
б)         Дебет 23 Кредит 201;
в)         Дебет 947 Кредит 201;
г)         Дебет 377 Кредит 201.
Віднесено за рахунок матеріально-відповідальної особи нестачу готівки в касі:
а)         Дебет 947 Кредит 331;
б)         Дебет 901 Кредит 311;
в)         Дебет 374 Кредит 301;
г)         Дебет 375 Кредит 301.
Утримано із зарплати працівника в погашення завданих збитків:
а)         Дебет 301 Кредит 375;
б)         Дебет 661 Кредит 375;
в)         Дебет 375 Кредит 661;
г)         Дебет 375 Кредит 301.
10.       Виявлено нестачу незавершеного виробництва:
а)         Дебет 20 Кредит 23;
б)         Дебет 94 Кредит 23;
в)         Дебет 40 Кредит 25;
г)         Дебет 44 Кредит 94.
 
ТЕМА 7. Тестові завдання
До елементів оцінювання відносяться:
а)         об'єкт або подія;
б)         повнота;
в)         адекватність;
г)         відповідна властивість об'єкта.
В основу оцінювання покладено принципи:
а)         однаковість оцінювання;
б)         реальність оцінювання;
в)         повнота оцінювання;
г)         однаковість та реальність оцінювання.
До повної фактичної собівартості реалізованої продукції включається:
а)         фактична собівартість виготовленої продукції;
б)         планова собівартість продукції;
в)         кошторисна собівартість виробництва та реалізації;
г)         фактична собівартість виробництва та реалізації продукції.
Основою оцінювання найчастіше приймається:
а)         теперішня вартість;
б)         історична собівартість;
в)         вартість реалізації;
г)         поточна собівартість.
У разі безкоштовного одержання активів використовується оцінка за:
а)         справедливою вартістю;
б)         теперішньою вартістю;
в)         поточною собівартістю;
г)         вартістю реалізації.
До підсумку балансу основні засоби включаються за:
а)         первісною вартістю;
б)         середньою собівартістю;
в)         теперішньою вартістю;
г)         залишковою вартістю.
Оцінювання запасів при вибутті здійснюється за методами:
а)         історичної собівартості;
б)         ідентифікованої собівартості;
в)         поточної собівартості;
г) середньої собівартості.
Поточне оцінювання дебіторської заборгованості здійснюється за:
а)         первісною вартістю;
б)         теперішньою вартістю;
в)         чистою реалізаційною вартістю;
г)         залишковою вартістю.
Оцінювання зобов'язань не може проводитися на підставі:
а)         історичної собівартості;
б)         ідентифікованої собівартості;
в)         вартості погашення;
г)         теперішньої вартості.
10.       За економічним змістом витрати класифікуються на:
а)         матеріальні, на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші операційні;
б)         витрати засобів праці, витрати предметів праці, витрати живої праці;
в)         основні, накладні;
г)         постійні, змінні.
11.       За економічними елементами витрати класифікуються на:
а)         матеріальні, на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні;
б)         витрати засобів праці, витрати предметів праці, витрати живої праці;
в)         основні, накладні;
г)         постійні, змінні.
12.       В однопродуктових виробництвах використовується:
а)         простий метод калькулювання;
б)         попередільний метод калькулювання;
в)         позамовний метод калькулювання;
г)         нормативний метод калькулювання.
ТЕМА 8 Тестові завдання
Надійшли основні засоби від засновника після реєстрації підприємства:
а)         Дебет 109 Кредит 40;
б)         Дебет 152 Кредит 46;
в)         Дебет 109 Кредит 424;
г)         Дебет 152 Кредит 424.
Відпущено паливо до цеху на технологічні потреби:
а)         Дебет 23 Кредит 20;
б)         Дебет 91 Кредит 20;
в)         Дебет 92 Кредит 20;
г)         Дебет 23 Кредит 22.
Відпущено матеріали до цеху допоміжного виробництва:
а)         Дебет 70 Кредит 20;
б)         Дебет 23 Кредит 20;
в)         Дебет 10 Кредит 20;
г)         Дебет 91 Кредит 20.
Нараховано заробітну плату робітникам, що зайняті обслуговуванням машин та обладнання:
а)         Дебет 23 Кредит 66;
б)         Дебет 91 Кредит 66;
в)         Дебет 92 Кредит 66;
г)         Дебет 93 Кредит 66.
Визначте зміст господарської операції Дебет 23 Кредит 65:
а)         нарахована робітникам по виготовленню продукції допомога з тимчасової непрацездатності;
б)         проведені відрахування зі страхування від фонду оплати праці робітників з виготовлення продукції;
в)         виплачена допомога з тимчасової непрацездатності робітникам по виготовленню продукції;
г)         перераховано органам страхування належні суми відрахувань.
Списано нерозподілені загальновиробничі витрати:
а)         Дебет 23 Кредит 93;
б)         Дебет 23 Кредит 92;
в)         Дебет 90 Кредит 91;
г)         Дебет 23 Кредит 91.
Визначте зміст запису на рахунках Дебет 36 Кредит 70:
а)         випуск продукції;
б)         реалізація продукції;
в)         списання доходу від реалізації продукції;
г)         повернення продукції покупцями.
Списано фактичну собівартість реалізованої продукції:
а)         Дебет 26 Кредит 63;
б)         Дебет 90 Кредит 26;
в)         Дебет 79 Кредит 90;
г)         Дебет 70 Кредит 26.
Викуплено частину власних акцій у акціонерів:
а)         Дебет 40 Кредит 311;
б)         Дебет 451 Кредит 311;
в)         Дебет 46 Кредит 311;
г)         Дебет 40 Кредит 451.
Анульовано викуплені в акціонерів акції:
а)         Дебет 40 Кредит 311;
б)         Дебет 451 Кредит 311;
в)         Дебет 40 Кредит 451;
г)         Дебет 46 Кредит 311.
Оплачено авансом постачальнику за товари:
а)         Дебет 281 Кредит 631;
б)         Дебет 311 Кредит 631;
в)         Дебет 281 Кредит 311;
г)         Дебет 371 Кредит 311.
Визнано дохід від реалізації продукції на умовах наступної оплати:
а)         Дебет 361 Кредит 701;
б)         Дебет 702 Кредит 281;
в)         Дебет 26 Кредит 702;
г)         Дебет 311 Кредит 702.
При створенні підприємства відображено внески засновників до статутного капіталу:
а)         Дебет 311 Кредит 40;
б)         Дебет 40 Кредит 311;
в)         Дебет 40 Кредит 46;
г)         Дебет 311 Кредит 46.
Нараховано амортизацію виробничого обладнання:
а)         Дебет 131 Кредит 10;
б)         Дебет 23 Кредит 10;
в)         Дебет 131 Кредит 23;
г)         Дебет 23 Кредит 131.
Нараховано податок на прибуток підприємства:
а)         Дебет 443 Кредит 641;
б)         Дебет 98 Кредит 641;
в)         Дебет 641 Кредит 441;
г)         Дебет 791 Кредит 98.
Нараховано дивіденди акціонерам:
а)         Дебет 684 Кредит 443;
б)         Дебет 671 Кредит 311;
в)         Дебет 443 Кредит 671;
г)         Дебет 443 Кредит 311.
Нараховано збір до Пенсійного фонду на зарплату працівників виробництва:
а)         Дебет 92 Кредит 651;
б)         Дебет 23 Кредит 661;
в)         Дебет 651 Кредит 23;
г)         Дебет 23 Кредит 651.
Реалізовано зі складу покупцям готову продукцію на умовах наступної оплати:
а)         Дебет 361 Кредит 26;
б)         Дебет 702 Кредит 26;
в)         Дебет 361 Кредит 701;
г)         Дебет 361 Кредит 702.
Акцептовано рахунок за електроенергію, спожиту у виробничих цілях (сума без ПДВ):
а)         Дебет 91 Кредит 685;
б)         Дебет 23 Кредит 685;
в)         Дебет 92 Кредит 631;
г)         Дебет 23 Кредит 91.
Відвантажено покупцям продукцію, оплачену авансом (на собівартість):
а)         Дебет 681 Кредит 701;
б)         Дебет 361 Кредит 26;
в)         Дебет 901 Кредит 26;
г) Дебет 901 Кредит 361.
21. Відображено перевищення ціни продажу акцій над номінальною вартістю при первинному розміщенні:
а)         Дебет 311Кредит 40;
б)         Дебет 311 Кредит 421;
в)         Дебет 671 Кредит 311;
г)         Дебет 671 Кредит 40.
ТЕМА 10. Тестові завдання
Проміжна фінансова звітність складається:
а)         щоденно;
б)         щомісячно;
в)         щоквартально;
г)         кожного півроку.
Перший звітний період новоствореного підприємства може бути:
а)         менший ніж12 місяців;
б)         не менший ніж 15 місяців;
в)         більший ніж 15 місяців;
г)         не більший ніж 15 місяців.
Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є:
а)         попередній повний календарний рік;
б)         період з початку звітного року до моменту його ліквідації;
в)         останній календарний квартал;
г)         останній календарний місяць.
До основних вимог, що висуваються до фінансової звітності, не відноситься:
а)         об'єктивність;
б)         достовірність
в)         доречність;
г)         своєчасність.
До елементів фінансових звітів відносяться:
а)         статті, розділи, принципи;
б)         активи, пасиви, фінансові результати;
в)         активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати;
г)         вимоги, принципи, облікова політика.
За спрямованістю фінансова звітність поділяється на:
а)         індивідуальну;
б)         внутрішню;
в)         консолідовану;
г)         зовнішню.
Рівень достовірності річної фінансової звітності підвищується завдяки:
а)         документуванню операцій;
б)         інвентаризації активів і пасивів;
в)         калькулюванню результатів;
г)         оцінці активів і пасивів.
Подання фінансової звітності до органів державної влади та її публікація в засобах масової інформації називається:
а)         унаочненням;
б)         звітуванням;
в)         розкриттям;
г)         оприлюдненням.
У звіті про фінансові результати зіставляються доходи і витрати від здійснення таких видів діяльності, як:
а)         операційна;
б)         основна;
в)         фінансова;
г)         допоміжна.
10.       В результаті трансформації Звіту про фінансові результа- ти можна отримати інформацію про:
а)         зміни в складі активів;
б)         рух грошових коштів;
в)         зміни в складі пасивів;
г)         зміни в складі власного капіталу.
ТЕМА 11. Тестові завдання
Періодичність складання облікових регістрів становить:
а)         щодня;
б)         щомісяця;
в)         щокварталу;
г)         щороку.
Облікові регістри поділяються на синтетичні та аналітичні за:
а)         ступенем узагальнення інформації;
б)         характером записів;
в)         зовнішнім виглядом;
г)         побудовою.
Система облікових регістрів, які використовуються в певному порядку та взаємозв'язку, називається:
а)         обліковою реєстрацією;
б)         технікою бухгалтерського обліку;
в)         документооборотом;
г)         формою бухгалтерського обліку
Застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і карток для аналітичного характеризується:
а)         журнальна форма обліку;
б)         журнально-ордерна форма обліку;
в)         меморіально-ордерна форма обліку;
г)         форма Журнал-головна.
5.         Хронологічний та систематичний запис господарських операцій поєднуються в одному регістрі за:
а)         журнальної форми обліку;
б)         журнально-ордерної форми обліку;
в)         меморіально-ордерної форми обліку;
г)         форми Журнал-головна.
Система накопичувальних і групувальних облікових регістрів використовується за:
а)         журнальної форми обліку;
б)         журнально-ордерної форми обліку;
в)         меморіально-ордерної форми обліку;
г)         форми Журнал-головна.
Журнали побудовано за:
а)         активною ознакою;
б)         пасивною ознакою;
в)         дебетовою ознакою;
г)         кредитовою ознакою.
До Головної книги з журналів загальним підсумком переносять:
а)         сальдо дебетові;
б)         сальдо кредитові;
в)         обороти дебетові;
г)         обороти кредитові.
Помилка, яка автоматично проходить через декілька облікових регістрів, називається:
а)         наскрізною;
б)         транзитною;
в)         системною;
г)         фатальною.
10.       Бухгалтерський запис сум та кореспонденцій рахунків че- рвоним кольором означає:
а)         виявлену помилку;
б)         від'ємне число;
в)         початок нового звітного періоду;
г)         завершення поточного звітного періоду.
Тестові завдання
Залежно від функцій обліку в управлінні інформацію поділяють на:
а)         планову та нормативну;
б)         аналітичну та облікову;
в)         облікову та планову;
г)         аналітичну, облікову, планову, нормативну.
На які групи можна розподілити всю облікову інформацію:
а)         оперативного та статистичного обліку;
б)         оперативного, бухгалтерського та статистичного обліку;
в)         оперативного обліку, оперативного аналізу та статистичного обліку;
г)         нормативна, облікова, планова?
Які специфічні завдання стоять перед бухгалтерським обліком:
а)         охорона власності;
б)         контроль за виконанням програми;
в)         контроль за правильністю інформації;
г)         контроль за виконанням програми, охорона власності, поси- лення режиму економії?
Специфічними елементами методу бухгалтерського обліку є:
а)         баланс і калькуляція;
б)         оцінювання та інвентаризація;
в)         система рахунків та подвійний запис;
г)         баланс, система рахунків та подвійний запис.
За функціональною роллю в процесі відтворення майно підприємства поділяється на:
а)         засоби виробництва, обігові кошти;
б)         необоротні, оборотні, абстрактні;
в)         засоби в сфері виробництва, засоби в сфері обігу, засоби у по- завиробничій сфері;
г)         засоби праці, предмети праці.
Як групується майно підприємства за способом перенесення вартості на продукт праці:
а)         засоби виробництва, обігові кошти;
б)         необоротні, оборотні;
в)         засоби в сфері виробництва, засоби в сфері обігу, засоби у по- завиробничій сфері;
г)         засоби праці, предмети праці?
Як групується майно господарства за джерелами утворення:
а)         запозичені та притягнені;
б)         закріплені та запозичені;
в)         закріплені та спеціального призначення;
г)         власні та закріплені?
Що розуміють під зобов'язанням з розподілу суспільного
продукту:
а)         товари відвантажені;
б)         борги постачальникам;
в)         борги працівникам підприємства з оплати праці;
г)         борги банку по позиках?
Які елементи методу бухгалтерського обліку є загальними для ряду економічних наук:
а)         баланс, подвійний запис;
б)         оцінка, баланс, система рахунків;
в)         оцінка, калькуляція, інвентаризація;
г)         документація та інвентаризація?
Що розуміють під зобов'язаннями з розрахунків:
а)         борги робітникам підприємства з оплати праці;
б)         борги банку за позикою;
в)         борги постачальникам;
г)         засоби спеціального призначення?
Оборотна відомість за синтетичними рахунками призначена для:
а)         перевірки правильності кореспонденції рахунків;
б)         перевірки повноти аналітичного обліку;
в)         перевірки повноти синтетичного обліку;
г)         підрахунку підсумку по рахунках.
Шахова відомість призначена для:
а) перевірки повноти записів у системі синтетичних рахунків;
б)         підрахунку підсумків по рахунках;
в)         перевірки правильності кореспонденції рахунків;
г)         перевірки повноти аналітичного обліку.
Які види відомостей складаються за рахунками аналітичного обліку:
а)         шахова, сальдова;
б)         оборотна, сальдова;
в)         кількісно-сумова, товарно-матеріальна;
г)         оборотна, кількісно-сумова, сальдова?
Чи застосовується в Україні простий запис:
а)         ні;
б)         застосовується в сільському господарстві;
в)         застосовується в промисловості;
г)         застосовується на забалансових рахунках?
Сальдова відомість за рахунками аналітичного обліку складається для:
а)         перевірки кореспонденції рахунків;
б)         підрахунку підсумків на рахунках;
в)         перевірки повноти аналітичного обліку;
г)         контролю руху і стану виробничих запасів.
Кінцеве сальдо за активним рахунком дорівнює нулю, якщо:
а)         сума початкового сальдо і обороту за дебетом рахунку більша від обороту за кредитом;
б)         сума обороту за дебетом і початкового сальдо дорівнює оборо- ту за кредитом;
в)         сума початкового сальдо і обороту за кредитом дорівнює обо- роту за дебетом;
г)         сума початкового сальдо і обороту за кредитом більша від обо- роту за дебетом.
Кінцеве сальдо за пасивним рахунком дорівнює нулю, якщо:
а)         сума початкового сальдо і обороту за дебетом більша від обо- роту за кредитом;
б)         сума обороту за дебетом і початкового сальдо дорівнює оборо- ту за кредитом;
в)         сума початкового сальдо і обороту за кредитом дорівнює обо- роту за дебетом;
г) сума початкового сальдо і обороту за кредитом більша від обороту за дебетом.
Кінцеве сальдо за активним рахунком більше від нуля, якщо:
а)         сума початкового сальдо і обороту за дебетом більша від обо- роту за кредитом;
б)         сума обороту за дебетом і початкового сальдо дорівнює оборо- ту за кредитом;
в)         сума початкового сальдо і обороту за кредитом рахунку дорів- нює обороту за дебетом;
г)         сума початкового сальдо і обороту за кредитом більша від обо- роту за дебетом.
Кінцеве сальдо за пасивним рахунком більше нуля, якщо:
а)         сума початкового сальдо і обороту за дебетом більша від обо- роту за кредитом;
б)         сума обороту за дебетом і початкового сальдо дорівнює оборо- ту за кредитом;
в)         сума початкового сальдо і обороту за кредитом дорівнює обо- роту за дебетом;
г)         сума початкового сальдо і обороту за кредитом більша від обо- роту за дебетом.
Субрахунок це:
а)         рахунок синтетичного обліку;
б)         рахунок аналітичного обліку;
в)         спосіб групування аналітичних рахунків;
г)         в обліку не застосовується.
Система яких показників міститься в бухгалтерському балансі:
а)         інтервальних;
б)         моментних;
в)         інтервальних та моментних;
г)         синтетичних?
Провізорний баланс складається для:
а)         планування господарської діяльності;
б)         оцінювання виконання програми за рік;
в)         виявлення фінансового становища, в якому опиниться підпри- ємство в кінці року;
г)         не складається.
Вступний баланс складається для:
а)         планування господарської діяльності;
б)         підтвердження підсумків по закінченні року;
в)         відображення господарських засобів, що виділені в його роз- порядження як юридичній особі;
г)         ліквідації господарюючого суб'єкта.
Господарська операція "Надійшли платежі за відвантажену покупцеві продукцію" відноситься до:
а)         першого типу;
б)         другого типу;
в)         третього типу;
г)         четвертого типу.
Господарська операція "Видана заробітна плата з каси підприємства" відноситься до:
а)         першого типу;
б)         другого типу;
в)         третього типу;
г)         четвертого типу.
Господарська операція "Надійшли від постачальників комплектуючі вироби" відноситься до:
а)         першого типу;
б)         другого типу;
в)         третього типу;
г)         четвертого типу.
Господарська операція "Позика банку направлена на погашення боргу постачальнику" відноситься до:
а)         першого типу;
б)         другого типу;
в)         третього типу;
г)         четвертого типу.
Ліквідаційний баланс складається для:
а)         планування господарської діяльності;
б)         підтвердження підсумків по закінченні року;
в)         відображення господарських засобів, що виділені в його розпо- рядження як юридичній особі;
г)         оцінювання засобів господарства на момент ліквідації госпо- дарського органу.
Як називається баланс, у якому відсутні статті: "Використання прибутку", "Знос основних засобів", "Знос нематеріальних активів":
а)         заключний баланс;
б)         баланс "Брутто";
в)         баланс "Нетто";
г)         баланс провізорний?
Форма балансу в Україні:
а)         визначається підприємством самостійно;
б)         уніфікованою формою звітності;
в)         різна для кожного виду діяльності;
г)         залежить від форми власності підприємства.
Які з перелічених реквізитів первинних документів є змінними:
а)         назва підприємства;
б)         номер поточного рахунка підприємства;
в)         порядковий номер документа;
г)         підпис особи, що дає дозвіл на проведення операції?
Під бухгалтерськими документами розуміють:
а)         будь-який матеріальний носій даних про об'єкт бухгалтерсько- го обліку;
б)         поняття "бухгалтерський" документ не існує;
в)         матеріальний носій даних про об'єкти бухгалтерського обліку, що дозволяє юридично доказово підтвердити право і факт здійс- нення операції;
г)         будь-який матеріальний носій даних про об'єкт оперативного обліку.
Створення типових бланків документів для оформлення однорідних господарських операцій називається:
а)         стандартизацією;
б)         уніфікацією;
в)         контируванням;
г)         гармонізацією.
Первинні документи мають складатися:
а)         під час проведення господарської операції;
б)         перед закінченням звітного періоду;
в)         перед перевіркою контролюючих органів;
г)         на прохання керівника.
Що розуміють під інвентаризацією:
а)         спосіб періодичної перевірки господарських процесів;
б)         перевірка наявності і стану засобів та грошових коштів підпри- ємства;
в)         спосіб упорядкування складського господарства;
г)         перевірка відповідності фактичної наявності об'єктів бухгал- терського обліку даним облікових записів?
Проведення інвентаризації є обов'язковим:
а)         перед виплатою дивідендів;
б)         у разі зміни керівника підприємства;
в)         перед модернізацією виробництва;
г)         перед складанням річної звітності.
За обсягом охоплення об'єктів інвентаризації поділяються на:
а)         періодичні та повні;
б)         планові та часткові;
в)         повні та часткові;
г)         раптові та планові.
Як можна поділити інвентаризації за часом їх здійснення:
а)         періодичні та повні;
б)         планові та часткові;
в)         повні та часткові;
г)         раптові та планові?
Склад інвентаризаційної комісії затверджується:
а)         наказом;
б)         протоколом;
в)         приписом судово-слідчих органів;
г)         рішенням трудового колективу.
За організацію, проведення та загальний стан інвентаризаційної роботи відповідає:
а)         керівник підприємства;
б)         головний бухгалтер;
в)         головний економіст;
г)         головний менеджер.
41.       Прийнято до оплати рахунок постачальника за сировину (на вартість сировини):
а)         Дебет 201 Кредит 641;
б)         Дебет 201 Кредит 631;
в)         Дебет 631 Кредит 201;
г)         Дебет 361 Кредит 201.
Прийнято до оплати рахунок постачальника за сировину (на суму ПДВ):
а)         Дебет 201 Кредит 631;
б)         Дебет 201 Кредит 641;
в)         Дебет 641 Кредит 631;
г)         Дебет 631 Кредит 641.
Нараховано заробітну плату управлінському персоналу:
а)         Дебет 91 Кредит 661;
б)         Дебет 23 Кредит 661;
в)         Дебет 661 Кредит 92;
г)         Дебет 92 Кредит 661.
На суму ПДВ у вартості сплаченого постачальнику авансу за товари:
а)         Дебет 641 Кредит 311;
б)         Дебет 281 Кредит 641;
в)         Дебет 641 Кредит 644;
г)         Дебет 644 Кредит 641.
Одержано авансом кошти від покупця за готову продукцію:
а)         Дебет 26 Кредит 361;
б)         Дебет 311 Кредит 361;
в)         Дебет 311 Кредит 681;
г)         Дебет 681 Кредит 311.
На суму ПДВ у вартості одержаного від покупця авансу за готову продукцію:
а)         Дебет 641 Кредит 644;
б)         Дебет 311 Кредит 641;
в)         Дебет 641 Кредит 681;
г)         Дебет 643 Кредит 641.
Списано собівартість реалізованих товарів:
а)         Дебет 281 Кредит 901;
б)         Дебет 901 Кредит 281;
в)         Дебет 902 Кредит 26;
г)         Дебет 902 Кредит 281.
При створенні підприємства відображено несплачені внески засновників до статутного капіталу:
а)         Дебет 311 Кредит 40;
б)         Дебет 40 Кредит 311;
в)         Дебет 40 Кредит 46;
г)         Дебет 46 Кредит 40.
Виплачено з каси підприємства заробітну плату працівникам основного виробництва:
а)         Дебет 301 Кредит 661;
б)         Дебет 661 Кредит 301;
в)         Дебет 23 Кредит 301;
г)         Дебет 301 Кредит 23.
Виплачено з каси підприємства заробітну плату працівникам служби збуту:
а)         Дебет 93 Кредит 661;
б)         Дебет 93 Кредит 301;
в)         Дебет 661 Кредит 301;
г)         Дебет 301 Кредит 93.
Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва:
а)         Дебет 91 Кредит 661;
б)         Дебет 23 Кредит 661;
в)         Дебет 661 Кредит 91;
г)         Дебет 92 Кредит 661.
У порядку переоформлення заборгованості видано вексель постачальнику сировини:
а)         Дебет 201 Кредит 621;
б)         Дебет 621 Кредит 631;
в)         Дебет 631 Кредит 621;
г)         Дебет 341 Кредит 621.
Випущено з виробництва готову продукцію:
а)         Дебет 201 Кредит 23;
б)         Дебет 26 Кредит 23;
в)         Дебет 26 Кредит 201;
г)         Дебет 23 Кредит 26.
Одержано вексель від покупця за відвантажену продукцію:
а)         Дебет 341 Кредит 26;
б)         Дебет 341 Кредит 311;
в)         Дебет 701 Кредит 341;
г) Дебет 341 Кредит 701.
Утримано із заробітної плати працівників виробництва внески до Пенсійного фонду:
а)         Дебет 23 Кредит 651;
б)         Дебет 641 Кредит 23;
в)         Дебет 651 Кредит 661;
г)         Дебет 661 Кредит 651.
Нараховано відсотки за векселями, виданими постачальникам:
а)         Дебет 684 Кредит 952;
б)         Дебет 732 Кредит 684;
в)         Дебет 373 Кредит 732;
г)         Дебет 952 Кредит 684.
Нараховано амортизацію приміщення цеху:
а)         Дебет 131 Кредит 10;
б)         Дебет 91 Кредит 131;
в)         Дебет 131 Кредит 91;
г)         Дебет 23 Кредит 10.
Відпущено у виробництво купівельні напівфабрикати:
а)         Дебет 23 Кредит 25;
б)         Дебет 202 Кредит 23;
в)         Дебет 23 Кредит 202;
г)         Дебет 25 Кредит 202.
Відпущено у виробництво напівфабрикати власного виготовлення:
а)         Дебет 202 Кредит 23;
б)         Дебет 23 Кредит 202;
в)         Дебет 23 Кредит 25;
г)         Дебет 25 Кредит 202.
На рахунок в банку надійшли кошти в погашення заборгованості покупців за товари:
а)         Дебет 361 Кредит 311;
б)         Дебет 311 Кредит 361;
в)         Дебет 311 Кредит 681;
г)         Дебет 281 Кредит 311.
З рахунка в банку оплачено заборгованість перед постачальниками за сировину:
а) Дебет 631 Кредит 311;
б)         Дебет 311 Кредит 631;
в)         Дебет 311 Кредит 621;
г)         Дебет 201 Кредит 311.
На рахунок в банку надійшли кошти від покупців авансом за товари:
а)         Дебет 681 Кредит 311;
б)         Дебет 311 Кредит 361;
в)         Дебет 311 Кредит 681;
г)         Дебет 281 Кредит 681.
Невикористаний залишок підзвітної суми повернуто працівником до каси:
а)         Дебет 301 Кредит 372;
б)         Дебет 371 Кредит 311;
в)         Дебет 311 Кредит 371;
г)         Дебет 372 Кредит 311.
Нараховано збір до Пенсійного фонду на заробітну плату адміністративних працівників:
а)         Дебет 92 Кредит 651;
б)         Дебет 651 Кредит 661;
в)         Дебет 651 Кредит 92;
г)         Дебет 92 Кредит 661.
Нараховано збір до Пенсійного фонду на заробітну плату працівників служби збуту:
а)         Дебет 93 Кредит 661;
б)         Дебет 93 Кредит 651;
в)         Дебет 651 Кредит 93;
г)         Дебет 661 Кредит 651.
Нараховано збір до Фонду соціального страхування на заробітну плату адміністративних працівників:
а)         Дебет 92 Кредит 651;
б)         Дебет 652 Кредит 661;
в)         Дебет 652 Кредит 92;
г)         Дебет 92 Кредит 652.
Нараховано збір до Фонду соціального страхування на заробітну плату працівників служби збуту:
а)         Дебет 93 Кредит 652;
б)         Дебет 661 Кредит 652;
в)         Дебет 652 Кредит 92;
г) Дебет 93 Кредит 661.
Нараховано збір до Фонду соціального страхування із заробітної плати працівників служби збуту:
а)         Дебет 93 Кредит 652;
б)         Дебет 661Кредит 652;
в)         Дебет 652 Кредит 92;
г)         Дебет 93 Кредит 661.
Нараховано заробітну плату працівникам служби збуту:
а)         Дебет 23 Кредит 661;
б)         Дебет 91 Кредит 661;
в)         Дебет 661 Кредит 91;
г)         Дебет 93 Кредит 661.
Нараховано збір до Фонду соціального страхування на заробітну плату працівників виробництва:
а)         Дебет 661 Кредит 652;
б)         Дебет 23 Кредит 652;
в)         Дебет 652 Кредит 23;
г)         Дебет 23 Кредит 661.
Проведено переоцінювання заборгованості іноземного покупця у зв'язку зі зниженням курсу гривні:
а)         Дебет 362 Кредит 714;
б)         Дебет 945 Кредит 362;
в)         Дебет 714 Кредит 362;
г)         Дебет 362 Кредит 945.
Нараховано збір до Фонду страхування на випадок безробіття із заробітної плати працівників виробництва:
а)         Дебет 661 Кредит 653;
б)         Дебет 23 Кредит 653;
в)         Дебет 653 Кредит 23;
г)         Дебет 661 Кредит 23.
Нараховано збір до Фонду страхування на випадок безробіття на заробітну плату працівників виробництва:
а)         Дебет 661 Кредит 653;
б)         Дебет 23 Кредит 653;
в)         Дебет 653 Кредит 23;
г)         Дебет 661 Кредит 23.
Утримано із заробітної плати працівника в погашення нестачі:
а)         Дебет 661 Кредит 301;
б)         Дебет 375 Кредит 661;
в)         Дебет 661 Кредит 375;
г)         Дебет 374 Кредит 661.
Висунуто претензію постачальнику на вартість недоодержаних товарів, які ще не оплачено:
а)         Дебет 374 Кредит 281;
б)         Дебет 374 Кредит 631;
в)         Дебет 281 Кредит 631;
г)         Дебет 631 Кредит 374.
Оприбутковано безоплатно одержані меблі для офісу:
а)         Дебет 152 Кредит 424;
б)         Дебет 109 Кредит 152;
в)         Дебет 152 Кредит 631;
г)         Дебет 109 Кредит 424.
Акцептовано рахунок ремонтної організації за поточний ремонт будівлі цеху (на суму ПДВ):
а)         Дебет 103 Кредит 631;
б)         Дебет 91 Кредит 641;
в)         Дебет 641 Кредит 631;
г)         Дебет 152 Кредит 641.
Акцептовано рахунок за послуги рекламної компанії (сума
без ПДВ):
а)         Дебет 23 Кредит 631;
б)         Дебет 93 Кредит 23;
в)         Дебет 685 Кредит 311;
г)         Дебет 93 Кредит 685.
Зараховано на поточний рахунок довгостроковий кредит банку:
а)         Дебет 301 Кредит 601;
б)         Дебет 301 Кредит 501;
в)         Дебет 501 Кредит 611;
г)         Дебет 311 Кредит 501.
Зараховано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку:
а)         Дебет 301 Кредит 601;
б)         Дебет 311 Кредит 601;
в)         Дебет 501 Кредит 611;
г)         Дебет 311 Кредит 501.
Сформовано резерв на оплату відпусток працівників виробництва:
а)         Дебет 443 Кредит 47;
б)         Дебет 23 Кредит 47;
в)         Дебет 47 Кредит 661;
г)         Дебет 23 Кредит 661.
Нараховано штрафи перед постачальниками за прострочення оплати за товари:
а)         Дебет 948 Кредит 301;
б)         Дебет 631 Кредит 685;
в)         Дебет 948 Кредит 685;
г)         Дебет 685 Кредит 311.
Придбано акції іншого підприємства для перепродажу:
а)         Дебет 352 Кредит 311;
б)         Дебет 141 Кредит 311;
в)         Дебет 141 Кредит 631;
г)         Дебет 301 Кредит 352.
Розміщено довгострокові облігації власного боргу:
а)         Дебет 311 Кредит 521;
б)         Дебет 521 Кредит 685;
в)         Дебет 311 Кредит 511;
г)         Дебет 311 Кредит 501.
Списано загальновиробничі витрати на собівартість виготовленої продукції:
а)         Дебет 23 Кредит 91;
б)         Дебет 91 Кредит 26;
в)         Дебет 90 Кредит 23;
г)         Дебет 23 Кредит 26.
Погашено короткострокову позику банку (на суму основного боргу):
а)         Дебет 311 Кредит 601;
б)         Дебет 601 Кредит 311;
в)         Дебет 611 Кредит 311;
г)         Дебет 621 Кредит 301.
Реалізовано об'єкт основних засобів (на ціну продажу):
а)         Дебет 311 Кредит 10;
б)         Дебет 361 Кредит 10;
в)         Дебет 361 Кредит 742;
г)         Дебет 377 Кредит 742.
Виплачено дивіденди акціонерам:
а)         Дебет 671 Кредит 443;
б)         Дебет 443 Кредит 311;
в)         Дебет 671 Кредит 311;
г)         Дебет 952 Кредит 311.
Відпущено зі складу у виробництво сировину і матеріали:
а)         Дебет 23 Кредит 201;
б)         Дебет 26 Кредит 23;
в)         Дебет 23 Кредит 91;
г)         Дебет 201 Кредит 23.
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим в обслуговуванні виробництва:
а)         Дебет 23 Кредит 661;
б)         Дебет 91 Кредит 661;
в)         Дебет 661 Кредит 91;
г)         Дебет 93 Кредит 661.
Відвантажено покупцям продукцію, оплачену авансом (на продажну вартість):
а)         Дебет 681 Кредит 701;
б)         Дебет 681 Кредит 26;
в)         Дебет 361 Кредит 701;
г)         Дебет 361 Кредит 26.
Утримано із заробітної плати профспілкові внески:
а)         Дебет 92 Кредит 651;
б)         Дебет 661 Кредит 685;
в)         Дебет 651 Кредит 661;
г)         Дебет 23 Кредит 685.
Прийнято до оплати рахунок за електроенергію, використану в офісі (на суму без ПДВ):
а)         Дебет 641 Кредит 685;
б)         Дебет 23 Кредит 685;
в)         Дебет 685 Кредит 311;
г)         Дебет 92 Кредит 685.
Оплачено акцептований рахунок за електроенергію, використану в офісі:
а)         Дебет 641 Кредит 685;
б)         Дебет 23 Кредит 685;
в)         Дебет 685 Кредит 311;
г)         Дебет 92 Кредит 685.
Відвантажено покупцям товари, оплачені авансом (на продажну вартість):
а)         Дебет 361 Кредит 701;
б)         Дебет 681 Кредит 281;
в)         Дебет 361 Кредит 281;
г)         Дебет 681 Кредит 702.
Відвантажено покупцям товари, оплачені авансом (на собівартість):
а)         Дебет 681 Кредит 702;
б)         Дебет 361 Кредит 281;
в)         Дебет 902 Кредит 281;
г)         Дебет 901 Кредит 361.
Відпущено зі складу МШП для потреб виробництва:
а)         Дебет 23 Кредит 22;
б)         Дебет 23 Кредит 209;
в)         Дебет 91 Кредит 209;
г)         Дебет 791 Кредит 22.
Нараховано амортизацію офісного обладнання:
а)         Дебет 131 Кредит 104;
б)         Дебет 104 Кредит 131;
в)         Дебет 92 Кредит 131;
г)         Дебет 92 Кредит 104.
Списано за рахунок витрат нестачу товарів:
а)         Дебет 92 Кредит 281;
б)         Дебет 901 Кредит 281;
в)         Дебет 947 Кредит 281;
г)         Дебет 377 Кредит 281.
100.     Списано за рахунок матеріально-відповідальної особи нестачу товарів:
а) Дебет 947 Кредит 281;
б)         Дебет 901 Кредит 281;
в)         Дебет 374 Кредит 281;
г)         Дебет 375 Кредит 281.
101.     Погашено вексель покупця товарів:
а)         Дебет 361Кредит 311;
б)         Дебет 341Кредит 311;
в)         Дебет 311Кредит 341;
г)         Дебет 341Кредит 281.
102.     Проведено переоцінювання заборгованості іноземному постачальникові у зв'язку зі зростанням курсу гривні:
а)         Дебет 714 Кредит 632;
б)         Дебет 945 Кредит 632;
в)         Дебет 632 Кредит 714;
г)         Дебет 632 Кредит 945.

Приложенные файлы

  • docx 1470805
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий