КТЖ_Алгебра_7 сынып


«Алгебра» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Ұзақ мерзімді жоспар
7-сынып
Аптасына 3 сағат
Оқу жылында 102 сағат
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1 тоқсан
5-6 сыныптардағы математика курсын қайталау 3
Бүтін көрсеткішті дәреже
(11 сағ) Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері 7.1.2.1
натурал көрсеткішті дәреже анықтамасын және оның қасиеттерін білу;
7.1.2.2
санның дәрежесі қандай цифрға аяқталатынын анықтау;
7.1.2.15
натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолдану;
7.4.2.3
шаршы мен текшенің сызықтық өлшемдерінің өзгеруіне байланысты олардың ауданы мен көлемі қалай өзгеретінін бағалау; 2
Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері 7.1.2.3
нөл және бүтін теріс көрсеткішті дәреженің анықтамасын және оның қасиеттерін білу;
7.1.2.4
бүтін көрсеткішті дәреженің санды мәнін анықтау және берілген сандарды дәреже түрінде көрсету;
7.1.2.6
көрсеткіші нөлге тең дәреженің негізіндегі айнымалының мүмкін мәндерін табу;
7.2.1.1
санды өрнектердің мәндерін табуда бүтін көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдану; 3
Құрамында дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру 7.1.2.5
алгебралық өрнектерді ықшамдауда дәрежелердің қасиеттерін қолдану; 7.2.3.1
құрамында дәрежесі бар сандар тізбегінің заңдылығын және жетіспейтін мүшелерін анықтау; 2
Санның стандарт түрі 7.1.1.1
сандарды стандарт түрде жазу;
7.1.2.7
стандарт түрде жазылған сандарға арифметикалық амалдар қолдану;
7.1.2.8
стандарт түрде жазылған санның мәнді бөлігін және ретін табу;
7.1.2.9
стандарт түрде жазылған сандарды салыстыру;
7.1.2.10
шамаларды бір өлшем бірліктен екінші өлшем бірлікке айналдыру және оны стандарт түрде жазу;
7.1.2.11
шамалардың жуық мәндерін табу және оларды стандарт түрде жазу;
7.1.2.12
жуық шамалардың абсолюттік және салыстырмалы қателіктерін есептеу;
7.1.2.13
калькулятордың көмегімен жуықтап есептеулерді орындау; 2
Мәтінді есептерді шығару 7.4.2.1
өте кіші немесе өте үлкен сандармен берілген шамаларға байланысты есептер шығару; 2
Көпмүшелер (9 сағ) Бірмүшелер және оларға амалдар қолдану. Бірмүшенің дәрежесі және стандарт түрі 7.2.1.2
бірмүше анықтамасын білу, оның коэффициенті мен дәрежесін табу;
7.2.1.3
бірмүшені стандарт түрде жазу;
7.2.1.4
бірмүшелерді көбейтуді орындау және бірмүшені көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде көрсету; 2
Көпмүшелер. Көпмүшенің дәрежесі және стандарт түрі 7.2.1.5
көпмүше анықтамасын білу және оның дәрежесін табу;
7.2.1.6
көпмүшені стандарт түрге келтіру; 1
Көпмүшелерге амалдар қолдану 7.2.1.7
көпмүшелерді қосу және азайтуды орындау;
7.2.1.8
көпмүшені бірмүшеге көбейтуді орындау;
7.2.1.9
көпмүшені көпмүшеге көбейтуді орындау; 2
Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу 7.2.1.12
алгебралық өрнектерді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару және топтау тәсілдері арқылы көбейткіштерге жіктеу; 2
Өрнектерді тепе-тең түрлендіру 7.2.1.13
көпмүшелерге амалдар қолдану, көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау; 2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
2 тоқсанФункция. Функцияның графигі
(17 сағ) Функция және функцияның графигі 7.4.1.1
функция және функцияның графигі ұғымдарын меңгеру;
7.4.1.2
функцияның берілу тәсілдерін білу;
7.4.1.3
функцияның анықталу облысы мен мәндер жиынын табу; 2
Сызықтық функция және оның графигі 7.4.1.4
y=kx функциясының анықтамасын білу, графигін салу, k коэффициентіне қатысты орналасуын анықтау;
7.4.1.5
y=kx+b түріндегі сызықтық функцияның анықтамасын білу, оның графигін салу және графиктің k және b коэффициенттеріне қатысты орналасуын анықтау;
7.4.1.6
сызықтық функция графигінің координата осьтерімен қиылысу нүктелерін графикті салмай табу;
7.4.1.7
у = kx + b сызықтық функциясының графигінен k және b таңбаларын анықтау; 3
Сызықтық функциялардың графиктерінің өзара орналасуы 7.4.1.8
сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы олардың коэффициенттеріне тәуелді болатынын негіздеу
7.4.1.9
графигі берілген функцияның графигіне параллель немесе қиятын сызықтық функцияның формуласын табу; 4
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу 7.4.2.4
екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу; 4
у=ах2, у=ах3 және у=кх ( k≠0) түріндегі функциялар, олардың графиктері және қасиеттері 7.4.1.10
QUOTE y=ax2 y=ax2 (a≠0) функциясының графигін салу және оның қасиеттерін білу;
7.4.1.11
y=ax3 (a≠0) функциясының графигін салу және оның қасиеттерін білу;
QUOTE 7.4.1.12
у=kх (k≠0) функциясының графигін салу және оның қасиеттерін білу; 4
Статистика элементтері
(6 сағ) Вариациялық қатар 7.3.3.1
басты жиынтық, кездейсоқ таңдама, вариациялық қатар, нұсқалық ұғымдарын меңгеру; 1
Абсолютті жиілік және салыстырмалы жиілік. Жиілік кестесі 7.3.3.2
нұсқалықтың абсолютті және салыстырмалы жиіліктерін есептеу;
7.3.3.3
статистикалық деректерді жинау және оны кесте түрінде көрсету;
7.3.3.4
таңдаманы жиілік кестесі түрінде көрсету
7.3.3.5
кестедегі деректердің дұрыстығын тексеру; 2
Жиілік алқабы 7.3.3.6
таңдама нәтижесін жиілік алқабы түрінде көрсету;
7.3.3.7
кесте немесе жиіліктер алқабы түрінде берілген статистикалық ақпаратты талдау; 3
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
3 тоқсан
Қысқаша көбейту формулалары (29 сағ) Қысқаша көбейту формулалары 7.2.1.10
a2-b2= a-ba+b ,
a±b2= a2±2ab+b2 қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану;
7.2.1.11
a3-b3=a-ba2∓ab+b2,(a±b)3=a3±3a2b+3ab2±b3
қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану; 10
Қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру 7.1.2.14
тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану;
7.2.1.14
алгебралық өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу;
7.2.1.15
қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау ; 14
Мәтінді есептерді шығару 7.4.3.1
есеп шарты бойынша математикалық модель құру;
7.4.2.2
мәтінді есептерді теңдеулер және теңсіздіктер құру арқылы шығару; 5
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
4 тоқсан
Алгебралық бөлшектер
(21 сағ) Алгебралық бөлшек және оның негізгі қасиеті 7.2.1.16
алгебралық бөлшектерді танып білу;
7.2.1.17
алгебралық бөлшектегі айнымалылардың мүмкін мәндер жиынын табу;
7.2.1.18
алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін қолдану: acbc=ab, b≠0,c≠0 ; 9
Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану 7.2.1.19
алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау;
7.2.1.20
алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлуді, дәрежеге шығаруды орындау; 10
Алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру 7.2.1.21
құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді түрлендіруді орындау; 2
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау 1
7-сыныптағы алгебра курсын қайталау 2

Приложенные файлы

  • docx 2021594
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий