Акт сессия


"фишинг" дегенимиз не? Алаяктык веб-сайттардын жане электрондык пошталардын “жалган” хабарламасы
... – бул гылым акпараттын купиялылыгын жане дурыстыгын камтамасыз ететин адис Криптография
... – бул бирегей атауынызды брондау, ягни сол аркылы сервистер сизди биле алады Аккаунты тиркеу
... – бул пайдаланушыны сипаттайтын деректер жиынтыгы: Аккаунт
... – бул шрифтарды шешу жане тажирибеде оны колдану адистери туралы гылым. Криптоанализ
... – дейтаграммалык протокол бола отырып, мумкиндигинше кызметти уйымдастырады, ягни хабарламаларынын жиберилуине кепилдик бермейди, сондай-ак ешбир жагдайда да IP дейтаграммалык протоколынын сенимсиздигин тенелтпейди. UDP
... – компьютерлерге автоматты турде IP-адрестерди жане TCP/IP желисинде жумыс жасау ушин кажетти баска да параметрлерди алуга мумкиндик беретин желилик хаттама. Клиент – интернетке косылган ЭЕМ болып табылады. Ол конфигурациялык параметрлерди алу ушин пайдаланады. DHCP
... табысты криптошабуыл деп аталады. Бузу
<A> тегинин аткаратын кызыметИ: Силтеме жасау үшин
<ALIGN> тегинин аткаратын кызымети: Жол бойынша кесте ұяшыктарындағы матинди түзету
<B> тегинин аткаратын кызымети: Жуан ариптер
<BODY> теги дегенимиз: Кужатты карауга арналган HTML командасы
<BR> тегинин аткаратын кызымети: Жолды ауыстыру
<FONT> тегинин аткаратын кызымети: Матиннин түрин, түсин, колемин озгертуге арналған
<HR> тегинин аткаратын кызымети: Колденен сызык орналастыру үшин
<I> тегинин аткаратын кызымети: Киғаш арип
<IMG> тегинин аткаратын кызымети: Суреттер орнату
<P> тегинин аткаратын кызымети: Обзац
<S> тегинин аткаратын кызымети: Матин үстинен сызу
<TABLE> тегинин аткаратын кызымети: Блоктардын негизи, кестени аныктайды, элементтерге контейнер ролин аткарады
<TD> тегинин аткаратын кызымети: Кестедеги бағанды кұрайды
<U> тегинин аткаратын кызымети: Астын сызу
«Binary digit» хабарламасынын акпараттык олшеми тен: Бит
«exe» типти барлык файлдарды тандау: *exe
«Google Docs» сауалнамаларын жасау үшин пайдаланылады:
«Smart TV» түсиниги келеси тұжырымдамадан шығарылды: «Smart Phone»
«Акпараттык технология» терминин енгизген●В. Плушков
«Булттык есептеулер» идеясын алгаш рет ким усынды? Джон Мак-Карти
«Новый проект» диалогты терезесинин «Скретч-диски» косымшасында, сол файлды сактау үшин кандай колданушы пунктин тандайсыз: ●Улгилерди
«Связь» терминине малиметтер коймасынын кайсы модели негизделген? Реляциялық
«Тузакка» тусиру ушин арнайы курылган интернеттеги компьютерлик жуйе Honeypot
0,7–3>2 орнегинин мани кандай типке жатады?
1 килобайтта канша байт бар? 1024 бит
1 Мбайт неге тен? 1024 Байт
1,5 Мбайт неге тен? 1536 Кб
10001 екiлiк санынын ондык санға сайкестiгi 17
2 –нин 20 дарижеси байт немесе 1024 Гбайтка тен акпараттын олшем бирлиги:
2004 жылыУлттыккауипсиздик Альянсы, жеке компьютерлердин канша пайызынтыншылык кауип жуктыргандепбагалады? 80%
2011 жылы шығарыла бастаған Smart●Hub
2013 жылы Smart Hub-тын мүмкиндиги: ●Камера
2016ж-ғы КР-нын электрондык үкиметинин даму индекси ●33
205.129.12.5 IP-мекен-жайынын кай болиги хост машинасы болып табылады? 5
64-биттик архитектурага негизделген микропроцессор? Itanium
8 битпен кодталатын максималды сандар саны: 256
A&A логикалык тендеуи тен
Access объектилеринин кайсысында есептеу жүргизиледи? Сұраныста
Adobe Photoshop пайдаланылатын кестелер түри●Растрлык
Adobe Premiere Pro CS3 бағдарламасы кандай бағдарламалау тилинде жазылған: ●C++
Adobe Premiere Pro бағдарламасында кандай бейнекартанын ондирушиси CUDA жылдамдығын колдайды●NVIDIA
Adobe Systems компаниясына тиесили касиби бағдарламасын танданыз: ●Adobe Premiere Pro
AdobePhotoshop бағдарламасында кұрал-саймандар тактасы кай мазирде орналаскан. ●Терезе
AdobePhotoshop бағдарламасынын үнсиз жағдайда сакталатын кенейтилими●.PSD
AdobePhotoshopграфиканын кандай түрин колданады? ●Растрлык
AdobePhotoshop-тын негизги кенейтилими●.PSD
ARPANET улттык масштабтагы биринши жели курылган жылы: 1969 ж
Aлмасу буфериндеги матин фрагментин киристиру командасы:
BIOS жүйеси. Процессордағы қатты бөлшектердің жинақталған түрі
BIOS кайда орналаскан? Жүйелік блок
BIOS орналаскан орны. Жүйелік блок
BODY теги дегенимиз: Кужатты карауга арналган HTML командасы
BORDER –
CD, 3,5 дюймди дискет, ZIP-дискет акпарат жинактауыштарды осу ретимен орналастырыныз: 3,5 дюймді дискет, ZIP-дискет, CD
CD-ROM жане дыбыс картасы компьютердин кұрылғылар кұрамы●Мультемедия
DEA аббреватурасы калай транскриптелинеди +Data Encryption Algorithm
DHCP – ... +Dynamic Host Configuration Protocol
DropBox сервиси? +интернет желисинде малиметтерди сактау
Excel бағдарламасындағы ұяшыктардын адреси Бағана әрпі мен қатар нөмірі
Excel –де кандай функция (С3:С17) аргументтер тизиминде бос емес ұяшыктар санын аныктайды Cream 3(С3:С17)
EXCEL. А1 ұяшығында 9 саны, ал В1 ұяшығында 2 саны жазылған болсын. Егер С1 ұяшығында =(А1-В1)*В1 формуласы жазылған болса, онын мани нешеге тен болады? 14
FTP -бул: +Файлдарды жиберу хаттамасы
Google Docs -та тест курылады: +forms.google.com бетин жуктеп жане «+» батырмасын басу аркылы
Google Docs-та docx-файлдарды калай ашады? +Файл-Ашу-Жуктеу-Ашу
Google Docs-та барлык кужаттар унсиз келисими бойынша кайда сакталады? +Диск каталогында
Google Docs-тын артыкшылыгы мен кемшилигин танданыз: +Дыбыстык енгизу жане галамторга тауелдилик.
Google аккаунт куру ушин не кажет? +Электрондык поштаныздын адреси
Google Кестеде форма калай курылады? +Кестени ашып жане Кою-Форма тандау аркылы
GPS спутнигинин орташа кызмет ету узактыгы: +10 жыл
GPS-навигатор кандай багдарламалык боликтерден турады? +BIOS, операциялык жуйе,
GSM стандартынын кемшилиги Сандык ондеу кезинде создин бурмалануы
href="mailto:[email protected]">текст</a>
HTML кужатында суреттерди кою командасы +< img src="ris.jpg">
HTML кұжатында суреттерди кою теги +< img src="ris.jpg">
HTML кұжатынын кенейтуи
HTML тилинде ак түске бояу коды: ## FF FF FF
HTML тилинде кара түске бояу коды: ## 00 00 00
HTTPS ишинде браузер орнатылганвеб-хаттама болып табылады. HTTPS нени билдиреди? +SecureSocketLayer аркылы гипертексттик жиберу хаттамасы
HyperCam бағдарламасында жок мүмкиндик●Ондеу
HyperCam бағдарламасынын авторы: ●Гентрит
HyperCam бастапкы версиясы кай жылы пайда болды? ●1997 ж 20 кантар
HyperCam окыту бағдарламасы: ●Оку ортасында жане т.б пайдасы бар
Information Systems (MIS)
International Data Corporation (IDC) – телекоммуникациялык жане акпараттык технологиялардын алемдик нарыкта талдауымен айналысатын компания. IDC зерттеу корытындысы бойынша кандай аймактар бойынша болашак 5 жылда ен коп алемдик каржы жұмсалмак?
Internet – бұл: +Букилалемдик компьютерлик жуйе
Internet беттин дұрыс жазылған адресин корсетиниз: http:/www.yandex.ru
Internet дегенимиз – ол: +Букилалемдик компьютерлик жуйе
Internet-те колданылатын домендердин аттарын корсет: Exe. Pac. Bys. Isx
Internet-тегi Казакстанға тиесiлi жоғары денгейдегi үйшiк атауын корсетiнiз. kz
IP-адресте жели саны кандай рол аткарады? +Ишки желиде атаулы туйинди аныктайды
Microsoft Exсel бағдарламасы: Кестелік процессор
Microsoft PowerPoint. Кұрылған карапайым презентация файлынын кенейтилуи: .ppt
MicrosoftPassportбул технологиянын мысалы болып табылады, ягни, мунда пайдаланушы озинин жеке малиметтерин бир рет тиркеу аркылы баска косымшаларга кол жеткизе алады, бул кандай технология? +Бирингай киру нуктеси
Moodle жүйеси тарала бастады: ●2002 жылы, тамызда
Moodle жүйесин ұйымдастырған ким? ●Мартин Дуджиамас
Moodle жүйесинде жана курс кұру: ●Moodle сайты – «Интерфейс преподавателя и студента» – «Создание нового курса»
Moodle кашыктыктан окыту жүйесинде жана категория кұру: ●Администратор – Курстар – Курс – Ондеу
Moodle кашыктыктан окыту жүйесинин негизи ұғымы: ●курсты баскару
Moodle порталынын атауы: ●Modular Object Oriented Digital Learning
MovieMaker бағдарламасында жоба (проект) үнсиз жағдайда келесидей форматта сакталады. ●MSWMM
MovieMaker бағдарламасында эффекттер орналаскан жер ●Жинак
MS Access бағдарламасы малиметтер корынын кай түрине жатады: Релациялық
MS Access малиметтер корында Memo орисинин символды сыйымдылығы: 256
MS Access объектисинин кайсысы баска кесте деректери аркылы виртуальды кестени жасауға комек етеди? Сұраныс (Запрос)
MS Access. Акпарат сакталатын объект Кесте
MS Access. Арекет сипатын камтитын объект. Форма
MS Access. Барлык акпарат сакталатын объект Кесте
MS Access. Белгили бир шартка байланысты малиметти тандау
MS Access. Егер орис аты «Кұны» жане «Бағасы» болса, орис типин корсетиниз: Ақша түрінде
MS Access. Егер орис аты «Теги» жане «Кызмети» болса, орис типи. Мәтін түрінде
MS Access. Егер орис аты «Туған күни» болса, орис типин корсетиниз»: Күні, уақыты
MS Access. Килттик орис ретинде колдануға болмайтын малиметтер типи? Логикалық
MS Access. Накты сандарды сактау үшин колданылатын малиметтер типин корсетиниз: Сандық
MS Access. Ористерди сипаттау жане онын түрлерин тандау. Кандай тартипте жүзеге асады?// Конструктор
MS Access.Кұрылған кестенин кұрылымын озгерту үшин:
MS Access.Тандама шарттарын кұруда немесе озгерткен кезде колданылатын стандартты логикалык операторлар.
MS Access-те арекеттерди корсету объектиси: Форма
MS DOS-та пайдаланушынын негизги интерфейси не болып табылады?
MS Excel бағдарламасынын кенейтилими: .xls
MS Excel де бир китап(файл) канша жұмыс парактарынан тұрады 256
MS Excel де косындыны есептеудин дұрысын косетиниз CYMM (тізім)
MS Excel –де ұяшык мазмұнын оширу үшин алдымен ұяшыкты ерекшелеп алып кандай пернени басамыз... DELETE
MS Excel-де «общий» режиминде «455,56» санына Кандай символдар мазмунын коямыз: Сандық
MS Excel-де берилен диаграмманын атын корсететин диаграмма элементи … Аңыз
MS Power Point жайында аныктама кандай перне комегимен шакырылады? F1
MS PowerPoint. Слайдтарды ириктеу не үшин кажет: Слайдтарды реттеу
PaaS кызмет моделин баскаша аталуы:
PaaS сервис модели? +платформа ретиндеги сервис
Power Point багдарламасында презентацияны корсетуди токтату пернеси: ESC
Power Point бағдарламасы кормесiне диаграмманы кою амiрi: Вставка-Диаграмма
Power Point бағдарламасында F5 пернесi кандай амiрдi орындайды? Слайдты көрсету
Power Point бағдарламасынын кормесiн камтитын файлдын кенейтiмiн корсетiнiз. .ppt
SaaS сервис модели? + багдарламалык камтамасыз ету ретиндеги сервис
Samsung компаниясынын косымша бағдарлама кұрылғылары: ●Smart Hub
Smart Hub-саны неге байланысты? ●теледидар сериясына
Smart Hub-та тиркелу кезинде кұпия килт ... символдан тұрады? ●6-15
Smart TV аркылы Samsung компаниясы баска компанияларға карағанда канша пайыз үлесин алды? ●40
Smart TV кай жылы колданыла бастады: ●2010 ж
Smart TV неше рет жанартылды? ●2
SMART аббревиатурасы келеси ағылшын ариптеринен кұралған: ●specific measurable attainable relevant time-bounded
SMART аббревиатурасынын бир сози, максатты кұру кезенинде онын орындалу үрдисин олшеу (шамалау) үшин накты критерилер орнату керек екенин билдиреди. ●Measurable
SMART аббревиатурасынын бир сози, Сиз калаған натижеге жету үшин, максатты кұру барысында натиженин дал (накты) аныкталғанын билдиреди. ●Specific
SMART аббревиатурасынын бир созинин түсиниги. Айкындау үшин компаниянын жаһандык стратегиялык максатка жетуине накты маселенинин шешими кандай үлес енгизетинин түсину манызды●Relevant
SMART аббревиатурасынын бир созинин түсиниги. Асып кетуинен максаттын орындалмағанын корсететин сонғы мерзимди айкындау керек екенин билдиреди●Time bound
Smart кай хаттаманын болшеги: ●SATA
Smart медицина дегенимиз ИТ-технологиялар аркылы клиникалар мен наукас арасындағы байланыс болып табылады. Кандай ұғымдар Smart (акылды) медицина аныктамасына сай емес?
Smart созиндеги S-арпинин мағынасы: ●накты
Smart созинин мағынасы●Акылды
Smart ТV кандай жүйеде жұмыс жасап, үлкен бағдарламаларды ондейди: ●Операциялык жуйе
Smart ТV сонғы жанаруы кай жылы болды: ●2012
Smart ТV теледидарынын канша пайызы жазык панельмен камтылған? ●40-90%
Smart ТV функциясы кандай тележургизуден кұрылды: ●2009 DLNA
Smart технологиясында максат коюдын неше адиси бар? ●12
SMART, максатты орындау реалистиги (шындығы) орындаушынын мотивациясына асеретеди●Кол жетимди
SSL не ушин кажет? Жели аркылы тасымалдау кезинде деректерди шифрлеу
Tivo жане Replay сервистеринин шыккан мерзими: ●1999
Typo-squattingбул? URL бар шынайылыкка жанасатын зиянды веб-сайт
Web– парак / НТМL кұжаты/ дегенимиз …. Mun htm немесе html болатын матиндік файл
web-бет кандай тегпен жарияланады? html,/html
Web-бет кенейтилуи:
Web-беттерди карау үшин кандай программа керек: Браузер
web-беттин такырыбы кандай тегпен жарияланады?
Web-парактарды жасау ушин колданылатын багдарламалар Dream Weaver жане MicroSoft Word 97
WEP нени билдиреди? Сымды эквивалентти купиялык
Wiki негизинде кұрылған пакеттер Moodle кашыктыктан окыту жүйесинин пакетине киреди: ●Негизги
Windows амалдар жүйесинин мультимедиалык бағдарламасы: ●Windows Movie Maker
Windows – бұл … Операциялық жүйе
Windows Media файлдарынын кенейтилуи●WMA, WME, WMS
Windows Movie Maker алғашкы нұскасы шығарылды: ●2000
Windows Movie Maker бағдарламасындағы титр енгизу батырмасын баскан кезде: ●Титр, режиссер, звуковая дорожка
Windows Movie Maker бағдарламасынын мүмкиндиктери: ●Цифрлык бейнекармералар аркылы видеолар алу
Windows амалдык жүйесiнiн кұрамына кандай браузер кiредi. Internet Explorer
Windows бағдарламасында графикалык суреттерди кұру стандартты бағдарламасы? Point
Windows ортасында архивтенген файлдар кенейтилими: ARJ, ZIP, RAR
Windows-тин желилик архитектурасын Кандай блоктар курады? Адаптер, контроллер, клиент, протокол.
WordPad бағдарламасынын форматы (немесе кенейтилими) .doc
World Wide Web карау үшин не кажет?
WWW браузери бола алмайтын программалар: Microsoft Outlook Express
WWW кызметинин тагайындалуын корсетиниз: Электронды пошта
zkgmu.kz сервер мекенжайы корсетилген. Жогары денгейли домен атауы кандай? kz
Ағылшын тiлiнен орыс тiлiне матiндердi аудару кандай үрдиске жатады: Ақпаратты өңдеу үдерісі
Адам – машиналык интерфейстин негизги элементи.
Адам денсаулығына зиян келтиретин кұрылғы.
Адам мен компьютердин арасындағы озара ис-кимыл. Кызметтик акпарат тегтер арасына орналастырылады.
Адам мен компьютердин арасындағы озара ис-кимыл. Жана абзацтарды кұжатта ерекшелеу тегтер.
Адамнын шешим кабылдау үдерисин расимдейтин компьютерлик бағдарламалар:
Акпарат алмасу сапасын жаксартады жане малиметтерди таратудын ар турли стандартын колданатын желинин ар турли боликтерин бириктиреди: Концентратор
Акпарат алмасудын американдык стандартты коды.
Акпарат алу ушин ар турли стандарттарды (желилик протоколдар) пайдалана отыра, компьютер желилеринин арасындагы акпарат алмасуды жузеге асырады: Файл-Серверлер
Акпарат жинау технологиясы мен кұралдары, ондеу, тасымалдау, тарату мен олардын байланысын жане коптеген акпараттык объектилер ●Акпараттык орта
Акпарат немен олшенбейдi? Мегагерцпен
Акпарат олшем бiрлiгiнiн ен кiшiсi: Бит
Акпараттандыру процесин кұрудын натижеси. ●Акпараттык когам
Акпараттарды баспаға шығару кұрылғысы
Акпаратты берудин бир түринен келеси түрине оту процеси.
Акпаратты бирнеше рет жазуға арналған диск●CD-RW DVD-RW
Акпаратты издеу, сактау, жинактау, тарату, олшеу адис-тасил зандылыктарын табиғатта жане коғамда карастыратын ғылым калай аталады? Информатика
Акпаратты ондеп жане барлык есептеулерди орындайтын электрондык схема: Микропроцессор
Акпаратты ұзак мерзимде сактау үшин кажет: Сыртқы жады
Акпаратты ұзак сактау үшин колданылады. Сыртқы жады
Акпараттык кауипсиздикти камтамасыз етуге бағытталған шаралар кешени
Акпараттык ағымды баскару, билимин жинактау жане пайдалану, тұтынушымен табиғи тилде сойлесуди камтамасыздандырады●Жана акпараттык технология
Акпараттык жүйенин омирлик циклы канша кезеннен тұрады:
Акпараттык жүйенин омирлик циклы канша кезеннен тұрады:
Акпараттык информациялык технологиялар●Колданбалы гылым
Акпараттык кауипсиздикпен сакталу керек акпараттын сипаттамалары:
Акпараттык кауипсиздикти камтамасыз етуге бағытталған шаралар кешени
Акпараттык кауипсиздикти камтамасыз етуге бағытталған шаралар кешени
Акпараттык онимдерди алу жане оны тұтынушылар кұзырына пайдалануға беру. ●Акпараттык кызмет
Акпараттык сервердин келисими бойынша интернеттеги акпаратка кол жеткизу
Акпараттык технология болып табылады:
Акпараттык технология болып табылады:
Акпараттык технологияда кандай моделдер бағалау модели болып есептелмейди: ●Сапалык багалау модельдери
Акпараттык-коммуникациялык технологиялар кұралдарымен жузеге асырылатын кызмет корсету: ● E - кызмет
АКТ кызмети инновациялык саясаты саласында немен байланысты? ●Экономикалык калпына келтиру
АКТ эволюциясын канша кезенге болуге болады? ●8
АКТ-жуйелерин пайдалануга негизделген, мемлекеттик кызметтин акпараттык аспектилерин иске асыру адиси: Электрондык мемлекет
Алғашкы бағдарламалар ЭЕМ-нин кай буынында шыкты?
Алғашкы есептеушi машиналар кашан пайда болды? 1946 ж
Алемдик компьютерлик жели INTERNET кай жылы курылды?
Анимациянын кенейтилими: ●*.gif, *.swf
Антивирустык бағдарламалар.
Аппаратка тиесили катты дисктин озиндик бакылауын бағалайтын технология: ●Smart
Аппаратка тиесили катты дисктин озиндик бакылауын бағалайтын технология:
Арасына енгiзу тартiбiне кошiретiн батырма? INSERT
Арнайы дыбыстык малиметтерди сипаттауға арналған хаттамалардын аныкталуы●MIDI
Арнайы кауип тондируге арналган багдарлама немесе файл: Зиянды
Архиватор-бағдарламасын корсетиниз. Үлкен аумақты ақпаратты тығыздауға көмек етеін
Ауеской-балыкшынын жазган кандай программасы Slonax 2.x. трафигин аулайды? SkySniffer
Аукымды желинин технологиясын танданыз: Frame relay
Аукымды позициялау жуйеси: GPS
Ашык акпараттык жуйе бул Халыкаралык стандарттар негизинде курылган жүйе
Ашык операциялык жүйелерге жатады:
Ашык операциялык жүйелерге жатады:
Алемдеги алғашкы кашыктан билим беру университети кай жылы, кай елде ашылды? ●1969 ж., Улыбритания
Алемдик компьютерлик жели INTERNET кай жылы кұрылды? 1983 ж
багдарламалык кабыкшалары, навигациялык программа
Багыттауышты тексеретин жане пакеттердин журу уакытын олшейтин командалык жолдан колданылатын буйрык кандай программанын комегимен орындалады? Tracert
Байланыс каналдары мен компьютерлердин косылу функциясын орындайтын кұрылғы:
Банкилер мен малиметтер коры, акпараттык технологиялар жүйесин колдану оларды колдау жиынтығы●Акпараттык кенистик
Барлык биттер, ICMP-хабарламасына тикелей байланысты ...-пакетине пайдалы жуктеме болып табылады: IP
Барлык есептеулер мен акпараттарды ондеуиштер кайда орындалады? Орталық процессорда
Барлык жумыс станциялары тизбекпен биринен сон бири байланыскан жергиликти желинин конфигурациясы (топологиясы) калай аталады: Сакиналык
Бастапкы матиннин ар символы баскалардан тауелсиз озгеруи?
Бастапкы матиннин ар символы баскалардан тауелсиз озгеруи?
Басты мультимедиалык ерекшелик болып табылады: ●интерактивтилик
Бейне клипке бирынғай суретти орналастыру: ●Frames
Бейне файлды сактау үшин кандай форматты тандайсыз: ●*jpg
Бейнени ондеудеги "Collections" болиминин максаты: ●Импортталган барлык бейне немесе музыкалык клиптерди корсету ушин
Белгили бир кабатта тұрған бейне колемин кандай команданын комегимен озгертуге болады? ●Еркин трансформация
Биздин елдеги биринши электронды есептеуиш машинасы. EDVAC
Биздн елдеги биринши ЭЕМ калай аталды:
Билим берудеги жана технологиялардын бири: ●Кашыктыктан окыту
Бир интегралды схемадан тұратын процессор калай аталады? Интегральды процессор
Бир мекеме ишиндеги компьютерлерди косатын жели аталады? Локальдык
Бир немесе бирнеше веб-сайттарушинкызметететин веб-сервери бар компьютер. Кабылдаушы
Бир пайдаланушыга немесе мамандандырылган косымшаларга емес, ужымдык улкен топтын кажеттилигин камтамасыз ететин багдарламалары бар компьютер. Касиптик сервер
Бир түсти аймакты ерекшелеуге мүмкиндик беретин AdobePhotoshopкұралы●Волшебная палочка
Бирнеше салаларда колданылатын деректер коры:
Бирнеше файлдарды экспорттауға мүмкиндик беретин «Параметры экспорта» диалогты терезеси: ●Queue
Брандмауэрди не коргай алады? Сырткы алемдеги аныкталмаган интеактивти логин
Брандмэуер аркылы жиберилмейтин трафик типин не аныктайды? Ереже базасы
Букилалемдик телеконференциялар жүйеси: USENET
Бул жагдайда барлык пайдаланушылар казметти жылдам ала алады жане сервер еки немесе биренеше компьютермен жумыс жасау мумкиндигине ие?
Бул мемлекеттик органдардын жана уйымдастыру формасы болып табылады: Электрондык укимет
Бул электрондык кужаттын реквизити, жалган коширмеден осы кужатты коргау ушин арналган. Электрондык сандык колтанба
Булт типтери: Жеке жане когамдык
Бултты инфракурылым ретинде иске косылатын багдарламалык косымша. Колданушыга клиент аркылы жузеге асады. SaaS
Бултты кызметтердин жетистиктеринин бири: Женил масштавтылыгы
Бултты сервиске жету шарттары Компьютер жане интернет
Бултты технологиянын кен таралган турлери: Онлайн-косымша
Бұл акпаратпен жұмыс истеу үшин техникалык жане бағдарламалык кұралдарын (кино, аудио жане видео кұралдары, компьютерлер, телекоммуникациялык жели) пайдаланатын педагогикалык технология●Акпараттык технологиямен окыту
Бұлттык есептеулердеги бұлттын негизги типтери:
Бұлттык технологияда интернет-сервиспен колданушы:
Быстрая Маска режими мүмкиндик береди: ●Жана ерекшелеуди курады
Веб-беттин (кенеймеси) форматы болып табылады ... HTM
Видеоға арналған бағдарламаны корсетиниз●Adobe Premiere Pro
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ жүйесинин хаттамасы:
Виртуальди инфракурылымды колдау жане куру: серверлер, малиметтерди сактау жуйеси, мониторингти жузеге асыру, жуктеме тарату, резервти коширу жане т.б. IaaS
Виртуальди инфраструктура арендасы IaaS
Виртуальди хостинг сервери IaaS
Вирус тиршилик ортасы бойынша кандай вирус түрине жатады?
Вирус тиршилик ортасы бойынша кандай вирус түрине жатады?
Географиялык жогаргы денгейли домен аркашан ... Еки ариптик
Гиперсилтеме Кандай тегпен бериледи: +< a href="file.htm">текст</a>
Гиперсилтеме кандай тегпен бериледи: +HTTP
Гиперсилтемелерди ондеу, издеу жане кұжаттарды клиенттерге жибергенде орындалатын хаттама:
Гипертекстик хабарларды жиберу кай хаттамага жатады: +HTTP
Графикалык интерфейс –
Графикалык кенейту файлын танданыз●. jpg
Графикалык файл кенейтилимин танданыз●. jpg
Ғаламтор аркылы жиберилетин видео файлдын форматы. YouTube, GoogleVideo.Ru, Tube.BY, Mybu, Obivuжане т.б. сервистеринде колданылады. ●AVI
Диалогты терезенин баскару элементтери:
Дискеттин диаметрин корсетиниз: 3,5 дюйм
Дискиде кластердин колеми бола алмайды.
Дискидеги файлдын ен минималди накты молшери.
Дисковод кұрылғысынын кызмети Информацияны дискіден оқу жане жазу
Дисктардын логикалык кұрылымы кандай боликтерден тұрады:
Дыбыс кұрылғыны косу●Микрофон
Дыбыс электр айнымалы ток кандайкұрылғынытүрлендиреди? ●Дыбыс
Дыбысты акустикалык жүйеге шығару немесе жазуды орындайтын кұрылғы
Дыбыстык акпаратты шығаруға арналған кұрылғы
Егер сиз ретпен клипти еки рет шертсениз, не болады? ●Монитор козинде клип ашылады
Егер файлды Google Docs-тын бултында емес, компьютерде сактагыныз келсе, сиз кандай амалды орындайсыз: «Файл», «Скачать как» жане кажетти форматынызды тандайсыз
Еки жағы да магниттик кабыкпен жабылған жане корғау кабыкшасында орналаскан донгелек пластиктик пластина.
Еки желинин малимет алмасу ережелерин, акпарат форматтарын, принципин аныктау зандылыгы: +Хаттама
Еки карапайым А жане В айтылымдардын биригуин ЖАНЕ шылауынын комегимен бир күрдели сойлемге айналдырыныз.
Еки компьютер акпарат алмасу барысында устануга тиисти ереже калай аталады? +Хаттама
Еки немесе бирнеше компьютерлерди физикалык косканда не курылады? +Компьютерлик жели;
Ен коп таралған малиметтер коры:
Енгизу-шығарудын базалык жүйеси кыскаша калай аталады?
Ерекешеленген элементти алып тастау батырмасы●Ctrl●D
Есептеу техникаларынын басты идеяларын кұрастырушы
Е-үкиметтин базалык инфракұрылым компоненти●Интернет
Жазбаша турде физикалык коргауды жоспарлау кужаты Кауипсиздик саясаты
Жана технологияларды даму үдерисинде канша кезенинен отеди: ●5
Жана технологияны алғашкы коширмелерин пайдалану процеси. ●жобалау кемшиликтери
Жарнама интернетте ненин комегимен жузеге асырылады +баннердин.
Жеке булттарга кай сфера жатады? + ири компания
Жели аркылы файлдарды жиберу үшин кай протокол колданылады?
Жели бойынша сервис түринде ұсынылатын есептеу ресурстарын колдану:
Жели жане телекоммуникация. Тен кұкылы компьютерлерди бириктиретин жели:
Жели монитонгинин негизги амалдарын танданыз: +Ping программасы, SNMP серверлери
Жели пайдаланушылары функцияларды тупнускалыгын растауга арналган еки сатылы схема +CRAM
Желиге косылған компьютердин миндетти түрде неси болу керек?
Желиде малиметтерди жиберу жылдамдыгынын олшем бирлигин корсетиниз: +Бит/сек
Желиде серверге бағынатын компьютер калай аталады?
Желидеги негизги компьютер бұл: Сервер
Желилик адреске улкен трафиктик жиберумен шектелетин шабуылды камтамасыз ету барысындагы бас тартудын таралган типи +буферликкайта жуктеу
Желилик протокол- бул: +Компьютерлик желидеги озара келисимдер жиынтыгы;
Желини уйымдастырганда ен негизги не болып табылады?: +Протоколдар жуйеси.
Желинин ен карапайым топологиясын корсетиниз: +Шина
Желинин кандай топологиялары болады? + Шина, сакина, жулдызша
Жергiлiктi желi компьютерлерi арасында малiметтердi жеткiзу ... аркылы орындалады. Шоғырлағыш, концентратор
Жергиликти жели топологиясынын ен арзаны +Шиналық қосылуын
жиберуши мен процесс-алушынын арасын алдын ала жалгануын;
Жинакы оптикалык диск жадынын сыйымдылығы:
Жогаргы булттарга: +Google и Microsoft
Жогары денгейли домендер болып табылады: +географиялык, акимшилик
Жумысты болип карастыратын жане бир сервер жумысы токтатылсса баска серверлер бир-бирин колдай алатын серверлер тобы? +кластер
Жұмыс үстелiнде кандай белгiше жергiлiктi желiде жұмыс iстеуге арналған? Желілік орта
Жүйелик админстратор, бағдарламалаушы жане веб-шебер акпараттык технология. ●маманы
Жүйелик блокта орналасатын дискти корсетиниз? Қатты диск
Жүйелик блоктын ишиндеги кұрылғыларды суыту үшин колданылатын кұрылғы
Залалсыз багдарлама немесе малиметтер болып коринетин зиянды кодтары бар багдарламалар
Инструменталды бағдарламаға жататын программаларды корсетиниз:
Интерактивти режимде колданылатын кейбир интеллектуалды денгейлердеги интернетпен байланысты электронды кұрылғы немесе жүйе. ●Смарт технологиялар
Интернет аркылы кол жеткизуге мүмкиндик беретин компьютер немесе бағдарламалык жасактама:
Интернет желiсiнде накты уакыт режимiндегi катынас жасау кұралын атаныз. Chat
Интернет жуйесине косатын кызметти жабдыктаушы калай аталады. +Провайдер
Интернет парағынын адреси неден басталады? +http://www
Интернет технология. Html кұжатынын кенейтилуи:
Интернет технология. Электронды поштамен жұмыс истеу программасы:
Интернет. Online режиминде тикелей сұхбаттасу формасы:
Интернетке косылу ушин жане электронды почтамен жумыс истеуге Кандай курылгы керек? +Модем;
Интернеттеги Web– парактарды кору үшин мына программалар колданылады:
Инфракурылым ретиндеги сервис +IaaS
ИТ-нарығынын үш даму кезени (платформалары) бар. Бүкил алемде миллиондаған тұтынушылар колданылған жергиликти жане аукымды желилерди дамытуға негизделген кезенди атаныз?
Кабатка кандай амалды орындау мүмкин емес●Болу
Кажет емес электронды пошталарды аныктап жане келген хабарламалардын пайдаланушы электронды поштасына туспеуин кадагалайтын багдарлама калай аталады? +спамдар сузгиси
Кажетти конфигурацияланган есептегиш ресурстарға кай жерде болмасын, ари ынғайлы кол жеткизуди камтамасыз ету модели:
Казакстан Республикасында "Электрондык кұжат жане электрондык цифрлык колтанба туралы" зан кай кезде кабылданды: 2003ж 7қаңтар 370-2
Казакстан Республикасында «e-Learning» жобасынын иске асырылуынын биринши кезенин корсетиниз? ●2011-2015 ж.ж
Казакстан Республикасынын электрондык үкимети веб порталынын электрондык мекен-жайы: WWW.e.gov.kz
Казакстан Республикасынын электрондык үкиметинин сайты WWW.e.gov.kz
Казакстан Республикасынын электрондык үкиметтин порталы кашан кұрылды: ●2006ж
Казирги заманғы акпараттык жане коммуникациялык технологияларды дамыту терис салдарын арасында корсетеди:
Казирги заманғы акпараттык жане коммуникациялык технологияларды дамыту терис салдарын арасында корсетеди:
Кай жылға дейин елимиздеги мектептердин 90 пайызы электрондык окыту жүйесине ауыстырылады деп күтилуде? ●2020 жыл
Кай жылы Google издеу жуйеси жарыкка шыкты? +1998
Кай жылы Smart Hub-тын теледидарға сериясы шыкты: ●2011
Кай кұрылғы аркылы бирнеше символдарды компьютерге енгизуге болады? Пернетақта
Кай кұрылғы компьютердин негизги кұрылғысына жатпайды
Кай кұрылғы телефон желиси мен компьютердин жұмысын үйлестиретин кұрылғы болып табылады?
Кайсысы INTERNET хаттамасы болады? +TCP/IP
Кайсысы Internet хаттамасы (протокол) болады? +TCP/IP
Кандай акпарат колеми, белгили бир уакыт кезени ушин сервер аркылы отеди? +Трафик
Кандай бағдарлама комегимен презентация кұруға болады?
Кандай да болмасын амалды болдырмау үшiн, келесi пернелердiн кайсысын басу кажет? ESC
Кандай сервис модельдери бар? +SaaS, PaaS, IaaS
Кандай тег web-беттин атауын билдиреди? +title,/title
Кандай тег web-беттин негизги мазмұны болып табылады? +body,/body
Кандай тег комегимен электрондык пошта адресине силтеме бериледи:
Кандай тег комегимен электрондык пошта адресине силтеме бериледи: +< a
Кандайбағдарламакомегимен презентация кұруғаболады? ●Microsoft PowerPoint
Канша акпарат саны екiлiк санынын бiр разрядына жатады? 1 байт
Кашыктыктан окыту технологиясынын артыкшылыктары: ●Интерактивти арекеттесу формалары
Кашыктыктан тиимди окыту үшин бағдарламалык ашык пакет: ●Moodle
Келтирилген пакеттердин функцияларын логистиканы толык камтиды●eDistribution
Кенинен жарнама жасау негизги тұтынушылардын алдында жана технологияларды пайдаланбау тауар тартымдылығын жоғалтады. ●Ушинши кезен
Казакстан Республикасынын электрондык үкиметинин сайты●WWW.e.gov.kz
Килтке катынаусыз шифрленген хабардын бастапкы матинин ашу жайлы ғылым?
Ким биринши ашык килтти алгоритмнин дамуына улесин косты? +Мартин Хеллман
Когамдык булттарга кай сфера жатады? +орта жане шагын бизнес
Кодтау кезинде соз тиркестери катарынан торлардын сандарына сайкес шаршыға толтырылады, ал бос торларға кез келген ариптер койылады. Бұдан кейин кодталған матин жол бойынша жазылады. Кодтаудын түрин аныктаныз:
Колданбалы багдарламада веб-пайдаланушысына сураныс жибере алатын жане пайдаланушыга кайта жиберу ушин малиметтерди алу мумкиндиги бар веб-сервер ушин калыпты адис? +жалпы какпалык интерфейс
Колданушы денсаулығына компьютердин зияны.
Колданушыга интернет-сервис ретинде компьютерлик ресурс болатын, малиметтерди ондеу формасы – +бултты технология
Колданылатын хаттамалармен сайкес компьютерлик желини локалды (LAN – Local Area Network) жане … (WAN – Wide Area Network) деп болуге болады? +Глобальды
Комегимен сурет олшемин озгерту командасы●Бос трансформация
Компаниянын ишки жане сырткы байланыстарын түрлендирде жаһандык акпараттык желилер мүмкиндиктерин пайдаланатын кез-келген искерлик белсендилиги●электронды бизнес
Компьютер жұмыс жасауы үшiн кажеттi минимальды кұрылғылар жиынтығына мыналар кiредi: Жүйелік блок, монитор, клавиатура.
Компьютер класындағы электр куатынын кернеуи.
Компьютер косылғанды антивирустык бағдарлама косылу үшин, оны .... бумасына орналастыру керек. Авто жүктелу
Компьютер сонген кезде барлык акпарат ошириледи. Жедел жадыдан
Компьютерге малиметтерди енгизу кұрылғысы калай аталады? Пернетақта
Компьютердiн жұмысын баскарып, есептеулер жүргiзетiн кұрылғы. Микропроцессор
Компьютерде акпараттарды ондеудiн негiзгi кезендерi кандай? Ақпараттарды енгізу, шығару, сақтау
Компьютердин жергиликти желиде жұмыс жасауына мүмкиндик береди Сеттік
Компьютердин жұмыс жасауын баскаратын машина «миы»
Компьютердин жұмысын баскаратын бағдарламалык камсыздандыру жиынтығы:
Компьютердин жылдамдығын аныктайтын тактилик жиеликти олшейтин олшем бирлик: Бит
Компьютердин калган элементтеринин жұмыс жасауын баскаратын машина «миы» Процессор
Компьютердин минимальды кұрылғылар жиынтығына мыналар кiредi. Жүйелік блок, Монитор, Клавиатура
Компьютердин мультимедиа кұрамына киретин миндетти кұрылғылар ●CD-ROM жане дыбыс картасы
Компьютердин негизги кұрылғысына жатпайды. Ксеркс
Компьютердин телефон сымы аркылы интернетке косылу курылгысы? +модем
Компьютерлерлик деректерге ортак катынасуды, сондай-ак жели пайдаланушыларына электрондык пошта кызметтерин камтамасыз етуши компьютер аталады. +Сервер;
Компьютерлермен малиметти болисуге мумкиндик беретин аппараттык жане багдарламалык жабдыктау кешени: +Жели;
Компьютерлик жуктелеген кужат немесе нысанды коширу немесе коширмесин баска багдарламаларга тарату мумкиндиги бар багдарлама немесе багдарлама коды калай аталады? +вирус
Компьютерлик класта барлык компьютерлер бир компьютерге, яғни окытушынын компьютерине бириктирилген. Осы кабинеттин компьютерлик желисинин топологиясын корсетиниз:
конакка арналған ресурстарды коруге мүмкиндик беретин шектелген ережелер жиынтығы, бирак окуға катысуға мүмкиндиги жок: -Student
Коп денгейли архитектураны ұйымдастыруда географиялык үлестирилген кұрылымды камтамасыз ететин E-Learning жүйеси аталады ●жуйелик окытумен камтамасыз ету
Копбұрышты ерекшелеуге мүмкиндик беретин кұрал●Прямоугольное лассо
Косымша кондырғыны кажет етпейди: ●Moodle
Косымша куру ортасы. Курушылар платформага кащыктан косылады жане куру ушин провайдер берген куралдарды колданады. +PaaS
Косымша сандык пернелерди косытын перне:
КР "Электрондык кұжат жане электрондык цифрлык колтанба туралы" зан кай кезде кабылданды: ●7 кантар 2003 жыл, № 370-2
КР "Электрондык кұжат жане электрондык цифрлык колтанба туралы" зан кай кезде кабылданды:
КР электрондык үкимети веб порталынын электрондык мекен-жайы: ●www.e.gov.kz
КР электрондык үкиметинин сырткы контуры ●G2C, G2B
Курсордан кейiн тұрган символды ошiретiн перне: NUMELOOK
Курсорды жана жолға түсiретiн батырма? ENTER
Курстар белгили кызығушылығы бар такырып бойынша топ иесинде болуы кажет: ●тилдесу куралы
Курсты баскару жүйеси (CMS) ашык түрдеги колжетимдилик бағдарлама, кашыктыктан окытуды ұйымдастыруға бағытталған, тындаушы мен тьютор* арасындағы бирлескен ис-арекеттерди ұйымдастыруға арналған пакет●MOODLE
Курстын материалдарын игеруге немесе жұмыс жасауға мумкиндик беретин, үлкен корды ережелер жиынтығы бар колданушы: ●Student
Лизенциясы бар ашык ишки код аркылы таратылатын еркин кол жетимди веб-сервер? +Apache
Локальди компьютерлик желиде катысушылар уйымынын жумысын баскаратын адам жуйелик … деп аталынады? + Администратор
Локальдик жели топологиясынын ен арзаны кайсысы? +"Шиналык" косылуы
Магнитти диск - бұл:
Магниттик диск бетинин секторге болинуи. малиметтер жиберилуин
Маршрутизация кестеси – бул ... +Желилер мен компьютерлер адресин сактайды
Маршруттау хаттамасы (IP) камтамасыз етеди: +Жиберуши мен кабылдаушы арасында
Матиндик жане графикалык акпараттарды бейнелейди Монитор
Матиндик файлдардын кенейтилимин корсетиниз: .txt .doc
Малиметтер корын баскару жүйеси кандай бағдарлама кұрамына киреди:
Малиметтер корында онын комегинсиз мүмкин емес:
Малиметтер корынын кандай элементинде кесте сакталады
Малиметтерди компьютерге енгизуге мүмкиндик беретин кұрылғылар. Клавиатура және сканер
Маннин колеми үлкен матиндик орис кұру үшин колданылатын малиметтер типи
Матин, аудио, бейне, анимация, видео жане интербелсенди контенттибириктируди колдану ●Мультимедия
Матинди термей компьютерге кай кұрығы аркылы енгизуге болады: Сканер
Матиндик жане графикалык акпараттарды баспаға шығару кұрылғысы. Принтер
Медиа контент дегенимиз не?
Монитордан кандай кашыктыкта отырып жұмыс жасау керек.
Мультимедиа тағайындалады:
Мультимедиа-компьютер кұрамына киретин миндетти кұрылғылар
Мультимедиалык бағдарлама. ●Windows Movie Maker
Мультимедиалык кұрылғылар: ●дискжетек, дыбыс картасы, CD-ROM
Мультимедиалык технологиянын негизги мүмкиндиктери: ●интерактивти
Мультимедианын аппараттык кұралдарына жатады: ●диск жетек, дыбыс картасы, CD-ROM
Мультимедиялык технологиялардын ен манызды ерекшелиги●Интербелсендилик
Мультимедиялык электрондык окулыктын электорндык окулыктан ерекшелиги●Анимация туринде бейнеленуи
Накты пандик облыста жана билимди ондиру●Сарапшы жуйелер
Оку үдерисиндеги миндеттерди ортак шешуге жане озара билим алмасуға мүмкиндик беретин жүйе: ●Moodle жуйеси
Ол белги ауысымды (мысалы «сонгы озгерис»куни), ягни сурау салушыга жибермес бурын сервер HTML-файлды иске косуы мумкин. +серверлик макрос
Олшем бiрлiктерiнiн дұрыс тiзбегiн корсетиниз? Байт, килобайт, мега, гега
Ортак миндеттерди аткаруға арналған, белгили ережелер бойынша байланыскан озара жакын орналаскан компьютерлер жиыны.
Орталык процессор, оперативти жад, видеокарта жане т.б. компьютердин негизги компоненттери орнатылған орын
Осы мезетте барлык бағдарламалардын орналаскан орыны ЖЕСҚ-да
Оширилген малимет уакытша сакталатын орын. Корзина
Пайдаланушылар сураныска жиберген веб-беттерди сактайтын сервер, сондыктан осы беттерге суранысты кайта жиберу барысында интернетти кажет етпейди? +кэш-сервер
Пайдаланушымен катынасатын кабык калай аталады?
Пайдаланушынын графикалык ортада стандартты мензегиш кұрылғысы ретинде колданылатын кұрылғы.
Пернетакта комегимен файлдарды сактау: CTRL+S
Плоттер – бұл кандай кұрылғы ... Сызбалық ақпаратты шығару құрылғысы
Практикалык бағытта колданылады: ●кауипсиздик жуйесинде талдау жасау
Принтердин неше түри бар? 3. Матрицалық, лазерлік, сия бүріккіш
Процессор кұрамына енетин кұрылғыларды корсетиниз:
Процессордын жұмыс онимдилигин олшем бирлиги.
Процессордын онимдилигин корсететин негизги параметрлер. Разрядтылы, кеш-жады көлемі
Реляциондык малиметтер корында аныкталған объект жайлы толык малиметтер жиыны- бұл: Кесте
Реляциялык малиметтер корындағы малиметтер коры, катар мен бағандарда бирдей типти акпаратты байланыстырады:
Ретимен тандалған клипти болдырмау үшин: ●Реттелген клиптин бос орнына шертиниз
Салыстырмалы силтеме колданылған ұяшык адреси: A9 D25 F5
Сарапшылардын ис-шараларды модельдеу негизинде шешим кабылдауын баскарудын түбегейли жана адиси:
Сервис түрин танданыз: ●Smart Hub
Сиз байкаусызда жобаныздағы импортталған файлынызды оширип алдыныз. Кандай команда файлды тез жане кайта импорттауға мүмкиндик береди? ●Файл> Импортировать последние файлы
Сиз еки килттик кадрлар арасында Auto Bezier интерполяциялау адисин колдандыныз. Auto Bezier кандай интерполяциялау типине озгереди: ●Continuous Bezier
Сиз маркерлерди колданып бейне жане аудио клиптер синхрондау нүктесин тандадыныз. Егер еки клип ретимен тандалып, тышканнын он жак батырмасын шерту кезинде, маркерди туралау үшин кандай команданы колданған тиис: ●Synchronize
Сизде Google аккаунт бар екенин калай биле аласыз? +Егер сиз Gmail кызметинин бирин
Слайд кұру орналаскан кұралдар тактасындағы батырма.. ●Киристиру
Субмикс дыбысын озгертудин кай тұжырымы дұрыс екенин танданыз: ●Субмикс дыбысын Audio Mixer жолында реттеуге болады
Такырыпты ынгайлы куруга арналган шаблон жане коширилген матинди сырткы коздерден пишимдеу: +Стилдер
Тег  дегенимиз … HTML элементинин алғашкы жане сонғы белгилери
Телеконференция - бұл: Компьютерлік желілердің абоненттері арасында ақпаратпен алмасу жүйесі
Техникалык кұралдар комегимен акпарат алмасу.
Технолоия кандай максатта енгизилди: ●сенимдилик
Тизимде корсетилген жуйелердин кайсысы баскару денгейине кызмет етеди? +Management
Томенде берiлген касиеттердiн кайсысы акпарат касиетiне жатпайды? Заңдық
Томенде корсетилген алгоритмдердин кайсысына симметриялык килт пен хэштеу алгоритми пайдаланады? +HMAC
Томенде корсетилген малиметтердин кайсысы бирегей типке жатады?
Транспорттау хаттамасы (TCP) - камтамасыз етеди: +Хабарламаны жеткизу ушин процесс-жіберуші мен процес-алушының арасын алдын ала жалғануын
Тұтынушынын файлдык кұрылыммен жұмыс жасау кезинде мүмкин болатын арекеттер.
Түрли объектилерден тұратын презентациянын кұрылымды болиги калай аталады: Слайд
Тыншы багдарламалар курттар мен вирустар сиякты зиянды багдарламалардан калай ажыратылады? +Барлык багдарламалар тыншы жане зиянды емес
Тышкан, сканер, принтер кайсы топка жатады? Периферялық
Үкимет пен халык арасындағы тикелей байланысты жүзеге асыратын жүйе – бұл ... ●Электрондык укимет
Үлкен ариппен жазу тартiбiн бекiту үшiн келесi пернелердi басу кажет:
Файлдар тобын издеу арнайы символдардын комегимен жүзеге асырылады.
Файлды желиге жиберу үшин колданылатын хаттама
Функционалды мани бойынша ДЭЕМ нин кұрылғылары неше боликке болинеди? 3
Халыктын үкиметпен тикелей байланысын камтамасыздандыратын интернет жүйеси●Электрондык укимен
Хаттарды азiрлеуге жане жонелтуге арналған бағдарлама - .. Outlook Express
Хост машинанын IP-мекен-жайы – 192.168.5.121, жели маскасы – 255.255.255.248. Желинин хост мекенжайы кандай +192.168.5.120
Хосттын ен коп санын жергиликти желиде IP-адресин аныктауга болады: +А класы
Цифрлык сығылған форматтағы визуалды акпарат пен дыбыстык кодтауға арналған халыкаралык стандарт комитети●MPEG
Шабуылдын кандай типи алдау онери мен кызметкерлердин сенимине негизделген? +Алеуметтик инженерия
Шектелген аймакты (территорияны) камтитын есептеу жуйеси калай аталады? +Локальдик
ЭЕМ –да акпаратты ондеудин тартиби.
ЭЕМ нин екинши буынындағы есептеуиш машиналарына кайсысы жатады? Транзистор
ЭЕМ-нiн аппараттык болiгi: HADRDWERE
ЭЕМ-нин үшинши бунындағы элементтер коры, бул.... Жартылай өткізгіштігі интегралды сызба
ЭКГ-кұрылғысынын заманауи телемедициналык жүйесин танданыз:
Электронды есептеуиш машинасынын екинши буынындағы есептеуиш машинасы.
Электронды есептеуиш машинасынын үшинши бунындағы элементтер коры.
Электронды кестенин негизги элементи: Жолдар мен бағаналар
Электронды кестенин ұяшык аты...кұрылады Баған мен жолдар атынан
Электронды окыту жүйесинин ишки жүйелерине томендегилердин кайсысы жатпайды? ●Мемлекеттик китапханалар жуйеси
Электронды пошта адресин жазуда кандай арнайы символ жазылады? @
Электронды пошта мекен жайындағы @ танбасынан кейiн не жазылады? Үйшік атауы
Электрондык кужат айналымы (электронный документооборот) функцияларын корсетиниз: +Электронды кужаттардын архивте сакталуы.
Электрондык курс кұрудағы ен бастапкы кезен ●Жоспарлау
Электрондык үкимет порталы аркылы мемлекеттик кызметтерди колдану механизми косылған кезен. ●Транзакциялык
Электрондык үкимет порталында Е-кызметтин колданушыларынын кажеттилигин канағаттандыратын тиимди толем кұралы●Е-банкинг
Электрондык үкимет порталында мемлекеттик оргондардын барлык акпараттык ресурстарына кол жеткизуди камдамасыздандыратын кезен. ●Акпараттык
Электрондык үкимет порталынын жүзеге асыру кезендери●Акпараттык, Интерактивти, Транзакциялык
Электрондык үкиметтин G2G мемлекетаралык секторынын жүзеге асыратыны●ишки укиметаралык байланыс
Электрондык хаттарды куру жане жиберу ушин арналган багдарлама Outlook Express
Электроны поштанын серверимен байланыскан, соынмен катар электрондыпоштанын накты адрестерин аныктау арекетин билдиретин термин +шабуыл жинагынын аныктамасы

Приложенные файлы

  • docx 1958686
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий