все 250 вопросв


#1. Днқ молекуласының құрамында болмайды
+Гистами
Аденин
Гуанин
Тимин
Цитозин
#2. Рнқ молекуласының құрамында болмайды
Аденин
Гуанин
+Тимин
Урацил
Цитозин
#3. Фенол молекуласындағы көміртек гибридтену түрін көрсетіңіз
Sp
+Sp^2
Sp^3
S^2p
S^3
#4. Ең күшті қышқылды көрсет
Cірке
Құмырсқа
+Трихлорсірке
Дихлорсірке
Хлрсутек
#5. күрделі эфир түзіледі
Қышқылдық ортада альдолдың қосып алу
Қышқылдық ортада альдегид спирттің(мөлшері бірдей) әрекеттесуі
Қышқылдық ортада спирттің мөлшерімен әрекеттесу
+Қышқылдық ортады спирт пен қышқылдық әрекеттесуі
Қышқылдық екі молекуласынының әрекеттесу
#6. Қыздырған кезде лактонға айналады
4-аминопентан қышқылы
Пропанприол-1,2,3
+4 гидроксипентан қышқылы
2-гидроксилпентан қышқылы
3-гидроксилпентан қышқылы
#7. Қыздырған кезде лактамға айналады
2-амино-2-фенилпропан қышқылы
+4 аминопентан қышқылы
4-амино-2-метилциклогексан қышқылы
3-аминопентан қышқылы
2-гидроксипентанд
#8.Ацетилсалицил қышқылы қандай қосылыстан алынады
Фенол, натрий салициалаты
Фенол, салицил қышқылы
+Сірке қышқылы салицил қышқылы
Сірке альдегиді салицил қышқылы
Сірке қышқылы салицил альдегид
#9. Лактозаның гидролизі нәтижесінде түзіледі
+Глюкоза және галактоза
Глюкоза және манноза
Глюкозаның 2 молекуласы
Галактоза және фруктоза
Глюкоза және фруктоза
#10. Келтірілген тұжырымдардың қайсысы лактозаның қасиеттеріне сәйкес келеді
+Галактоза және глюкоза қалдықтарынан тұрады
b(1-4) гликолиздік байланысы бар
Тотықсыздандыратын қасиетке ие емес
Қышқылдық ортада гидролиз реакциясына қатысады
5цикло-оксо таутомерия түзеду
#11.Келтірілген тұжырымдардың қайсысы мальтозаның қасиеттеріне сәйкес келеді
+Екі Д глюкозаның қалдықтарынан тұрады
b(1-4) гликолиздік байланысы бар
Тотықсыздандыратын қасиетке ие емес
Сілті ортада гидролиз реакциясына қатысады
Цикло-оксо таутомерия түзеді
#12. Эргостеронның құрылысы мен қасиеттеріне қай тұжырымдар сәйкес келеді
Біріншілік спирт
D'3 витамин түзеді
D'2 витамин түзеді
Бром суын түссіздендіреді
+Күрделі эфир түзеді
#13. Реакция өнімін анықтаңыз пиррол 2{H}
Пирролидин
+Пиридин
Пирролин
Пиримидин
Пипериди
#14.Днқ ның мономері болып тұрады
+Урацил
Цитидинмонофосфат(ЦМФ)
Тимидинмонофосфат(ТМФ)
Аденозин
Дезоксиаденози
#15.Пентан және неопентан
+Изомерлер
Радикадар
Гомологтар
Функционалды топтар
Сипаттамалық топта
#16.Қышқылдық хлорангидриді
ClCH'2COOH
Cl'3CCOOH
C'4H'9COOH
C'4H'9CONH
+C'4H' 9COC
#17.Гетерофункционалды қосылыстар
Молекуласында 2 бірдейфункционалды топтары бар қосылыстар
Молекуласында 3 бірдейфункционалды топтары бар қосылыстар
Молекуласында 4 бірдейфункционалды топтары бар қосылыстар
+Молекуласында әртүрлі функционалды топтары бар қосылыстар
Молекуласында 1 функционалды топтары бар қосылыстар
#18.Қоламин CH'2NH'2-'2OH ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады
2-метилбутадиен-1,3
+2-аминоэтанол
2-метилпропаналь
3-метилбутадиен
2-гидроксипропан
#19. Радикал C 6H 5 аталады
Аллил
+Фенил
Бензил
Метил
Винил
#20. Метил, этил, винил
Изомер
+Радикал
Гомологтар
Функционалды топтар
Сипаттамалық топтар
#21.Төмендегі қай қосылыс ароматты қосылысқа жатады
+Фенантрен
Бутандиен
Тимин
Пиперидин
Серин
#22.Шарап қышқылының тұздары мен эфирлері
+Тартраттар
Бензоаттар
Лактаттар
Цитраттар
Оксиаттар
#23.Изотонды ерітінділер
+Осмостық қысымдары бірдей ерітінділер
Қан плазмасымен салыстырғанда қысымы жоғары ерітінділер
Қан плазмасымен салыстырғанда қысымы төмен ерітінділер
Жай ерітінділер
Идеал ерітінділер
#24.Күрделі эфир түзіледі
Қышқылдық ортада альдолдық қосып алу
Қышқылдық ортада альдегид спирттің әрекеттесуі
Қышқылдық ортада альдегид артық мөлшерін әрекеттесуі
+Қышқылдық ортады спирт пен қышқылдық әрекеттесуі
#25.Қымыздық қышқылын қыздырғанда түзіледі
Ангидрид
Сірке қышқылы
+Құмырсқа қышқылы
Көмірқышқыл газы
Май қышқылы
#26. Этиленоксид, пирролидин, тиофен көмірсутектерге жатады
Ациклді
Карбоксилды
Алифатты
Ациклді
+Гетероциклды
#27. Полифункция қосылыс
Этанол
+Коламин
Глицерин
Анилин
Фено
#28.Қышқылдық хлоарангидриді
ClCH2COOH
Cl3CCOOH
C4H9COOH
C4H9CONH
+C4H9COC
#29. Бензол, нафталин, фенантрен
Cпирттер
+Арендер
Кетондар
Қышқылдар
Тиолда
#30. Гемоглобинде комплекстүзушінің рөлін атқаратын ионды таңдаңыз
Cu
CO2
Fe
+Fe2
Fe3
#31.Глюкозаны фенил фенилгидрозин қалдығымен қыздарғанда түзілетін зат
Гидрокси қышқылы
+Озазон
Алты атомды спирт
Күрделі эфир
Толық емес және толық май эфирлер
#32. 9 урацил алу үшін қолданылады
Имидазол
Пиррол
Тиофен
+5 нитрофурфуро
Индол
#33. Анестезин және новокаин мына зат туындылары
+Пара аминобензол қышқылы
Сульфанил қышқылы
Самецил қышқылы
а-аминомай қышқылы
бензол қышқылы
#34.Бір гетероатомды бесмүшелі гетероциклға жатады
Пурин
Имидазол
+Тиофен
Хинолин
Пиридин
#35. Карбон қышқылының функционалдық тобы
-CHO
-CO-
-COO-
+СООН
-O
#36. Карбон қышқылдары галогенангидридтеринин функционалдық тобы
+COHal
-COOH
-COO
-CONH2
-CO
#37.Май қыщқылы 1 моль хлормен әрекеттескенде түзіледі
+2-хлорбутан қышқылы
3-хлорбутан қышқылы
4-хлорбутан қышқылы
2.2-дихлорбутан қышқылы
2,3-дихлорбутан қышқылы
#38. Сірке қышқылы мен хлордың артық мөлшерімен әрекеттескенде түзіледі
Монохлорсірке қышқылы
Сірке қышқылы
Хлорангидриді сірке қышқылы
+Трихлорсірке қышқылы
Трихлорэтан
#39. Валериан қышқылының формуласы
+CH3 (CH2) 3 – COOH
CH3 (CH2) 2 – COOH
CH3 (CH2) 4 – COOH
CH3 (CH2) 5 – COOH
HOOC– COOH
#40.Малон қышқылының формуласы
+HOOC – CH2 – COOH
HOOC – (CH2)2 – COOH
HOOC – (CH2)3– COOH
HOOC-COOH
HOOC – (CH2)4 – COOH
41. Янтарь қышқылының формуласы
HOOC – CH2 – COOH
HOOC – (CH2)3 – COOH
+HOOC – (CH2)2 – COOH
HOOCCH2-COOH
HOOC-(CH2)4-COOH
42. HOOC – COOH карбон қышқылы аталады
Бензой қышқылы
Фталь қышқылы
Малеин қышқылы
Терефталь қышқылы
+Қымыздық қышқыл
43.Янтарь қышқылынан дегидрлену нәтижесінде түзілетін қышқылдардың жұбы
+Малейн және фумар
Малеин және кротон
Малеин және олеин
Акрил және фумар
Малон және қымыздық
44.Дикарбон қышқылдарының ең күштісі
Малон қышқылы
Глутар қышқылы
+Қымыздық қышқылы
Янтарь қышқылы
Фталь қышқылы
45.Этерификация реакциясы бұл әрекеттесуі
Спирт және альдегид
+Спирт және карбон қышқылы
Альдегид және амин
Спирт және кетон
Карбон қышқылы және аммиак
46. Этерификация реакциясының нәтижесінде түзіледі
1. Жай эфир
2. +Күрделі эфир
3. Амид
4. Жартылайацеталь
5. Нитрил
47.Ең күшті қышқылдық қасиеті бар
1. + Қымыздық қышқыл
2. Малон қышқылы
3. Янтарь қышқылы
4. Глутар қышқылы
5. Адепин қышқылы
48. Қымыздық қышқылын қыздырғанда жүреді
1. +Декарбоксилдену
2. Тотығу
3. Тотықсыздану
4. Көміртек атомдарының саны екі еселенуі
5. Дегидратация
49. Малон қышқылын қыздырғанда түзіледі
1. Малон ангидриді
2. + Сірке қышқылы
3. Сірке альдегиді
4. Сірке ангидриді
5. Құмырсқа қышқылы
50.Янтарь қышқылын қыздырғанда қандай реакция жүреді
1. Декарбоксилдену
2. Дегидрлеу
3. Тотықсыздану
4. Көміртек атомының көбеюі
5. +Дегидратация
51.
52. Жоғары қышқылдыққа ие
1. +Трихлор сірке қышқылы
2. Монохлоруксусная қышқылы
3. Дихлор сірке қышқылы
4. Құмырсқа қышқылы
5. Сірке қышқылы
53.Этерификация реакциясының өнімі
Спирт
Қышқыл
+Күрделі эфир
Жай эфир
Альдегид
54.Төмендегі реакция нәтежисінде хлорангидрид түзіледі
Карбон қышқылдары мен натрий гидроксидімен әрекеттесуі
+Карбон қышқылдары мен тионилхлоридтин әрекеттесуі
Карбон қышқылдары мен аминдердің әрекеттуі
Карбон қышқылдары мен спирттердің қышқылдық ортада әрекеттесуі
Карбон қышқылдары мен фосфор галогенидтердің әрекеттуі
55 Этилформиатты гидролиздегенде түзілетін өнім
CH3COOH+C2H5OH
HOOC-COOH+C2H5OH
+HCOOH+C2H5OH
CH3CH=O+C2H5OH
HCOOH+CH3O
56 Олеин қышқылы
C17H35COOH
+C15H31COOH
C15H31COOH
C17H29COOH
C17H31COO
57
58 Cірке қышқылы этиламидиннің гидролиз кезінде түзіледі
CH3COOH+CH3NH2
+CH3COOH+C2H5NH2
CH3CH2COOH+C2H5NH2
CH3CH=O+C2H5NH2
HCOOH+C2H5NH
59 Метиламид пропион қышқылын гидролиздегенде түзіледі
+CH3CH2COOH+CH3NH2
CH3COOH+C2H5NH2
CH3CH2COOH+C2H5NH2
CH3CH=O+CH3NH2
HCOOH+C3H7NH
60 Метиламид пропион қышқылын гидролиздегенде түзіледі
+CH3CH2COOH+CH3NH2
CH3COOH+C2H5NH2
CH3CH2COOH+C2H5NH2
CH3CH=O+CH3NH2
HCOOH+C3H7NH
61 Фосфор қышқылымен әрекеттесіп ангидрид түзіледі
Этанол
Гоицерин
+Сірке қышқылы
Сірке альдегиді
Фенол
62 Жеңіл декарбоксилденеді
+HOOC-COOH
CH3COOH
HOOCCH2CH2COOH
CH3CHOHCOOH
HOCH2CH2COO
63 Этанди (қымыздық қышқылының) формуласы
HOOC-CH2-COOH
HOOC-(CH2)2-COOH
HOOC-(CH2)3-COOH
+HOOC-COOH
HOOC-(CH2)4-COO
64 Толленс реактивімен реакцияға түседі
Малеин қышқылы
Сәрке қышқылы
Ацетон
Бензой қышқылы
+Құмырсқа қышқылы
65 Ең күшті қышқыл
+HCOOH
CH3COOH
C2H5 CH2COOH
C2H5COOH
C3H7CH2COO
66 Резорцин
1,2- дигидроксибензол
+1,3- дигидроксилбензол
1,4- дигидроксилбензол
1,2,3- тригидроксибензол
1,3,5- тригидроксибензол
67 Пирокатехин
+1,2- дигидрокибензол
1.3- дигидроксилбензол
1,2,3- тригидроксибензол
1,2,5- тригидроксоксибензол
1,4 -дигидроксибензол
68 Пирогаллол
1,2- дигидрокибензол
1.3- дигидроксилбензол
+1,2,3- тригидроксибензол
1,2,5- тригидроксоксибензол
1,4 -дигидроксибензол
69 Циклының құрамында оттегі бар гетероцикл
Тиофен
+Фуран
Пиррол
Индол
Имидазол
70 Циклының құрамында күкірт бар гетероцикл
Фуран
Пиррол
Индол
+Тиофен
Имидазол
71 Фурацилин алу үшин қолданады
Пиррол
Тиофен
Индол
+Имидазол
Фурфурол
72 Пролин аминқышқылы туындысы болып табылады
Фуранның
+Пирролидиннің
Тиофеннің
Индолдың
Имидазолдың
73 Пиррол гетероциклдардың мына тобына жатады
Екі гетероатомды бесмүшелі
Бір гетероатомды алтымүшелі
+Бір гетероатомды бесмүшелі
Екі гетероатомды алтымүшелі
Конденсирленген гетероцикл
74 Фуран гетероциклдардың мына тобына жатады
Екі гетероатомды алтымүшелі
Бір гетероатомды алтымүшелі
Екі гетероатомды бесмүшелі
Б+ір гетероатомды бесмүшелі
Конденсирленген гетероцикл
75 Тиофен гетероциклдардың мына тобына жатады
Бір гетероатомды алтымүшелі
+Бір гетероатомды бесмүшелі
Екі гетероатомды алтымүшелі
Екі гетероатомды бесмүшелі
Конденсирленген гетероцикл
76 Құрамында күкірт атомы бар бес мүшелі гетероцикл
Перрол
+Тиофен
Фуран
Фурфурол
Имидазол
77 Құрамында азот атомы бар бес мүшелі гетероцикл
+Перрол
Тиофен
Фуран
Фурфурол
Оксиран
78 Құрамында оттегі атомы бар бес мүшелі гетероцикл
Перрол
Тиофен
+Фуран
Фурфурол
Имидазол
79 Пиррол мен тиофенге әсер еткенде фуран түзетін реагент
Күкіртті сутек
Аммиак
+Су
Оттегі
і
80 Фуран мен тиофенге әсер еткенде пиррол түзетін реагент
Күкіртті сутек
Аммиак
+Су
Оттегі
Азот қышқылы
81 Фуран мен пирролға әсер еткенде тиофен түзетін реагент
+Күкіртті сутек
Аммиак
Су
Оттегі
Күкірт қышқылы
82 Пиррол, тиофен, фуран қосылыстарға жатады
+Ароматты
Парафинді
Олифинді
Ацетиленді
Диенді
83 Пиррол, тиофен, фуранның ароматтылығына байланысты жүретін реакциялар
Элиминдеу
+Электрофилді орын басу
Нуклеофильді қосып алу
Электрофильды қосып алу
Нуклеофильды орын басу
84 Фуранды бромдағанда молырақ түзіледі
+2-бромфуран
3-бромфуран
1-бромпентан
2,3-дибромфуран
Фурфурол
85 Фуранды нитрлегенде молырақ түзіледі
+2-нитрофуран
3-нитрофуран
1-нитропентан
2,3-динитрофуран
Фурфурол
86 Фуранды сульфирлегенде түзіледі
+2-фурансульфоқышқылы
3-фурансульфоқышқылы
Пентан
Бензолсульфоқышқылы
Фурфурол
87 Фуранды катализдік гидрлегенде түзіледі
Пентанол-1
+Тетрагидрофуран
Пентан қышқылы
Фурфурол
Пентан
88 Бір гетероатомды бес мүшелі гетероциклды қосылыс
+Тиофен
Имидазол
Пиридин
Тиазол
Пиримидин
89 Амфотерлі қосылыс
Пирролин
Пирролидин
+Пиразол
Пиррол
Тиазол
90 Бес мүшелі гетероциклдарға жатады
+Перрол
Пиридин
Пиримидин
Хенолин
Фуран
91
92 Индолдың туындысы
Амидопирин
Пиролидин
Тиофен
Порфин
+Триптофан
93 Фурацилинді синтездейді
Фураннан
Тетрогидрофураннан
+Фурфуролдан
2-бромфураннан
2-нитрофураннан
94 Фуранды сульфирлеу үшін қолданылады
Азот қышқылы
Сірке қышқылы
Күкірт қышқылы
+Пиридинсульфотриоксид
Сірке ангидриді
95 Фуранды нитрлеу үшин қолданылады
Азот қышқылы
Ацетилфосфат
+Ацетилнитрат
Натрий ацетаты
Натрий нитриті
96 Екі азот атомдары 1,2 жағдайда орналасқан гетероцикл
+Имидазол
Тиазол
Перрол
Перразол
Тиофен
97
98 Құрамында азот және күкірт атомдары бар
Имидазол
+Тиазол
Пиррол
Пирразол
Тиофен
99 Тиаминнің (B1 витамині ) құрамында болады
Имидазол
Пиррол
Пирразол
Индол
+Тиазол
100.Дибазол мына қосылыстың туындысы болып табылады:
1)Безопиррол
2)Фуран
3)Бензимидазол+
4)Индол
5)Пиразол
101.Антипиринді синтездейді:
1)Малон эфирінен
2)Мочевинадан
3)Ацетосірке эфирінен+
4)Пиразолон-3 тен
5)Анилиннен
102.Бір азот атомы бар алты мүшелі гетерациклдарға жатады:
1)Пиррол
2)Пиридин+
3)Фуран
4)Тиофен
5)Индол
103.Никотин қышқылының құрамында болатын сақаина:
1)Птррол
2)Пиримидин
3)Фуран
4)Пиридин+
5)Индол
104.Тубазид туындысы:
1)Никотин қышқылының
2)Изоникотин қышқылының+
3)Хинолин қышқылының
4)Барбитур қышқылының
5)Олеин қышқылының
105.Пиридин қасиеттерді көрсетеді:
1) қышқылдық
2) тотықтырғыштық
3) тотықсыздандырғыштық
4) негіздік+
5) амфотерлік
106.Пиридин молекуласында болатын гетероатом:
1)Азот+
2)Күкірт
3)Оттегі
4)
5)
107.Никотин қышқылы туындысы:
1)Индолдың
2)Имидазолдың
3)Пиразолдың
4)Пиридиннің+
5)Пиримидиннің
108.Бір гетероатомды алты гетероциклдарға жатады:
1)Тиазол
2)Пиридин+
3)Пиразол
4)Фуран
5)Тиофен
109.Пиридин қосылыстар қатарына жатады:
1)Парафинді
2)Олефинді
3)Ароматты+
4)Ацетиленді
5)Диенді
110.Пиридиннің ароматтылығына байланысты жүретін реакция:
1)Элиминдеу
2)Электрофильді орын басу+
3)Нуклеофильді қосып алу
4)Электрофильді қосып алу
5)Радикалбды орын басу
111.Пиридин мен бензол сақиналарынан құралған жүйе:
1)Пиррол
2)Имидазол
3)Хинолин+
4)Пиколин
5)Пиперидин
112.Бір гетероатомды алты мүшелі гетероцикл:
1)Пиримидин
2)Пурин
3)Пиридин+
4)Пиррол
5)Хинолин
113.Пиримидин күкірт оксидімен (VI) түзеді
1)Пиридинсульфотриоксид+
2)Пиперидин
3)Промедол
4)Пиридоксаль
5)Пиридоксальфосфат
114.Хинолинді Скрауп әдісімен синтездеу үшін қолданылады:
1)Анилин+
2)Пиридин
3)Хинин
4)Пиперидин
5)Изохинолин
115.Метилиодидпен әрекеттесу кезінде пиридинің атқаратын қызметі:
1)Элекрофил
2)Нуклеофил+
3)Негіз
4)Тотықтырғышы
5)Тотықсыздандырғыш
116.Пипиридин мына қосылыстың туындысы:
1)Пиридин+
2)Пиррол
3)Пиримидин
4)Пиразин
5)Пиридазин
117.Алты мүшелі гетероциклдарға жатады:
1)Пиразол
2)Пиран+
3)Пиррол
4)Пирролин
5)Тиазол
118.Алты мүшелі гетероциклға жатады:
1)Тиазол
2)Тиофен
3)Имидазол
4)Пиррол
5)Пиперидин+
119.Хинолинді Скрауп әдісімен синтездеу үшін қолданылады:
1)Анилин+
2)Пиридин
3)Хинин
4)Пипередин
5)Изохинолин
120.Метилиодидпен әрекеттесу кезінде пиридинің атқаратын қызметі:
1)Электрофил
2)Нуклеофил+
3)Негіз
4)Тотықтырғыш
5)Тотықсыздандырғыш
121.Тропан тобының алкалоидтарына жатады:
1)Морфан
2)Анабазин
3)Кодеин
4)Папаверин
5)Кокаин+
122.Пипиридин мына қосылыстың туындысы:
1)Пиридин+
2)Пиррол
3)Пиримидин
4)Пиразин
5)Пиридазин
123.Алты мүшелі гетероциклдарға жатады:
1)Пиращол
2)Пиран+
3)Пиррол
4)Пирролин
5)Тиазол
124.Алты мүшелі гетероциклдарға жатады:
1)Тиазол
2)Тиофен
3)Имидазол
4)Пиррол
5)Пиперидин+
125.Пиридинде SE реакциялары жүреді:
1)2 жағдайда
2)3 жағдайда+
3)4 жағдайда
4)5 жағдайда
5)6 жағдайда
126.Витамин Е(токоферол) төмендегі қосылыстың туындысы:
1)Пиридин
2)Пипередин
3)Пурин
4)Пиримидин+
5)Пиран
127.Дәрілік препарат 5-НОК төмендегі қосылыстың туындысы:
1)Пиридин
2)Пиран
3)Фуран
4)Хинолин
5)Изохинолин+
128.Цитозин:
1)2,4-дигидроксипипимидин
2)2,4-дигидрокси-5-метилпирмидин
3)6-аминопурин
4)4-амино-2-гидроксипиримидин+
5)2-амино-6-гидроксипурин
129.В1 витамині (тиамин) молекуласының құрамына мына алты мүшелі гетероциклдың қосылыс болады:
1)Пиримидин
2)Имидазол
3)Пиразол
4)Пиридин
5)Индол+
130.Екі гетероатомды алты мүшелі гетероцикл:
1)Пиразин+
2)Пурин
3)Пиридин
4)Пиррол
5)Хинолин
131. 1,3-Диазин:
1)Пиразин
2)Пиримидин+
3)Пиридазин
4)Цитозин
5)Тимин
132.Урацил,тимин және цитозинге тәе таутомерия:
1)Цикло-оксо
2)Кето-енольды
3)Лактин-лактамды+
4)Сақиналы-тізбекті
5)Амино-иминдық
133.Урацил мына қосылыстың туындысы:
1)Пиримидин+
2)Пиразол
3)Пирролидин
4)Изохинолин
5)Пиперидин
134.Тимин мына қосылыстың туындысы:
1)Оксазол
2)Пиримидин+
3)Пиран
4)Изохинолин
5)Пиридин
135.Барбитур қышқылы төмендегі қосылыстың туындысы:
1)Пиридин
2)Хинолин
3)Пиперидин
4)Пиримидин+
5)Пиразол
136.Барбитур қышқылын синтездейді:
1)Пиридиннен
2)Нитробензолдан
3)Пиримидиннен
4)Мочевинадан+
5)Анилиннен
137.Пиримидинде SE реакциялары жүреді;:
1)2 жағдайда
2)3 жағдайда
3)4 жағдайда
4)5 жағдайда+
5)6 жағдайда
138.Құрамында төрт азот атомы бар конденсирленген гетероцикл:
1)Пиримидин
2)Пурин+
3)Имидазол
4)Индол
5)Хинолин
139.Гуанин:
1)6-аминопурин
2)2,4-дигидроксипиримидин
3)2-амино-6-гидроксипурин+
4)4-амино-2-гидроксипиримидин
5)2,6,8-тригидроксипурин
140.Несеп қышқылы:
1)2,6,8-тригидроксипурин+
2)2,4-дигидроксипиримидин
3)6-гидроксипурин
4)6-аминопурин
5)2-амино-6-гидроксипурин
141.Алкалоид анаболизмнің құрамында мына гетероцикл болады:
1)Индол
2)Имидазол
3)Пиразол
4)Пиридин+
5)Пиримидин
142.Алкалоид никотиннің құрамында мына гетероцикл болады:
1)Имидазол
2)Индол
3)Пиразол
4)Пиридин+
5)Пиримидин
143.Ксантиннің туындысы болып табылатын алкалоид:
1)Кофеин+
2)Морфин
3)Никотин
4)Химин
5)Кодеин
144.Ксантиннің туындысы болып табылатын алкалоид:
1)Морфин
2)Никотн
3)Теобромин+
4)Химин
5)Атропин
145.Ксантинді толық метилдеу нәтижесінде түзіледі:
1)Теофиллин
2)Несеп қышқылы
3)Гипоксантин
4)Теобронин
5)Кфеин+
146.Алкалоидтарға жатады:
1)Анабазин+
2)Пиридин
3)Тиазол
4)Оксазол
5)Тиофен
147.Алкалоидтарға жатпайды:
1)Никотин
2)Кокаин
3)Анабазин
4)Атропин
5)Ксантин+
148.Пиперидин тобының алкалоидтарна жатады:
1)Кониин+
2)Героин
3)Кодеин
4)Папаверин
5)Кокаин
149.Бициклды гетероцикл:
1)Урацил
2)Тимин
3)Цитозин
4)Тиамин
5)Пурин+
150.Пурин түзілген:
1)Пиримидин мен имидазолдан+
2)Пиримидин мен пиразиннен
3)Имидазол мен пирозиннен
4)Пиридин мен пирролдан
5)Екі молекула пирролдан
151. Аминопурин
Урацил
+Аденин
Тимин
Цитозин
Тиазол
152.Аденин төмендегі қосылыстың туындысы:
1. Химолин
2. Индол
3.+ Пурин
4. Изохинолин
5. Пиперидин
153. Гуанин төмендегі қосылыстың туындысы
1. Пиримидин
2. Пирозал
3. +Пирол
4. Изозинолин
5. Пирролидин
154. Алкалоидтарға жатады
1. Кодейн
2. Морфин
3.+Кокайн
4. Хинин
5. Тимин
155. Кофейн төмендегі қосылыстың туыныды
1. Пиридин
2. Изохинолин
3.+Ксантин
4. Фуран
5. Пирозол
156. Геофилин төмендегі қосылыстың туындысы
1. Пиримидин
2. Пирозол
3. Пурин
4.+Изохинолин
5. Пиперидин
157. Геобромин төмендегі қосылыстың туындысы
1. Пипередин
2. Тиазол
3. +Ксантин
4. Индол
5. Пиррол
158. Папаверин төмендегі қосылыстың туындысы
1. Пиран
2. Пирозол
3. Пурин
4.+Бензилизохинолин
5. Пипередин
159. Пуриннің туындысы
1. Никотин қышқылы
2. Кофеин
3. Барбитур қышқылы
4. Гистидин
5. +Зәр қышқылы
160. Кофеин төмендегі қосылыстың туындысы
1. Гипоксантин
2. +Ксантин
3. Зәр қышқылы
4. Пиридин
5. Изохинолин
161.Кодеин төмендегі қосылыстың туындысы
1. Хинолин
2. Ксантин
3. Гипоксантин
4. Бензилизохинолин
5.+Морфин
162. Зәр қышқылын сапалық анықтау үшін қолданылады
1. Темір хлориді
2. Таллейохин сынамасы
3. Калий перманганаты
4. +Бром суы
5. Мурексид сынамасы
163. Атропин төмендегі қосылыстың туындысы
1. Пурин
2. Пиридин
3. Хинолин
4. +Тропан
5. Индол
164. Кокаин төмендегі қосылыстың туындысы
1. Пиррол
2. Пиридин
3. Фуран
4. +Тропан
5. Индол
165. Атропин гидролизденгенде түзіледі
1. Май қышқылы
2. +Троп қышқылы
3. Бензой қышқылы
4. Құмырсқа қышқылы
5. Экгонин
166. Кокаин гидролизденгенде түзіледі
1. Троп қышқылы
2. Пропан қышқылы
3. +Бензой қышқылы
4. Сірке қышқылы
5. Тропин
167.Кофеин қасиет көрсетеді
1. +Тек негіздік
2. Тек қышқылдық
3. Амфотерлік
4. Электрофильдік
5. Тотықсыздандыргыш
168. Геофиллин қасиет көрсетеді
1. Тек негіздік
2. Тек қышқылдық
3. +Амфотерлік
4. Электрофильдік
5. Ацидофобтық
169. Теобромин қасиет көрсетеді
1. Тек негіздік
2. Тек қышқылдық
3. +Амфотерлік
4. Электрофильдік
5. Тотықтырғыш
170. Хинуклидин сақинасы мына қосылыстың құрамында бар
1. +Хинин
2. Морфин
3. Хинолин
4. Атропин
5. Нитроксолин
171. Аденин дезаминденгенде түзіледі
1. Зәр қышқылы
2. Ксантин
3.+ Гипоксантин
4. Гуанин
5. Аденозин
172. Гуанин дезаминденгенде түзіледі
1. Гуанозин
2. Гуанил қышқылы
3. Аденин
4. +Ксантин
5. Гипоксантин
173. Гипоксантин тотыққанда түзіледі
1. Кофеин
2.+ Аденин
3. Ксантин
4. Теобромин
5. Урацил
174. Ксантин тотыққанда түзіледі
1. Гуанин
2. Аденин
3. Гипоксантин
4. +Зәр қышқылы
5. Пурин
175. РНҚ құрамында болмайтын азоттық негіз
1. Цитози
2. Урацил
3. Аденин
4. Гуанин
5.+Тимин
176. ДНҚ құрамында болмайтын азоттық негіз
1. Цитозин
2.+Урацил
3. Аденин
4. Гуанин
5. Тимин
177. РНҚ құрамында болмайтын нуклеотид
1. ЦМФ
2. УМФ
3. АМФ
4. ГМФ
5.+ ТМФ
178. РНҚ құрамынд болмайтын нуклеотид
1. ЦМФ
2. УМФ
3. АМФ
4. ГИФ
5. +ТМФ
179. Эфирлену реакциясынын жүру жағдайы және механизмі
1. Қышқылдық ортада, нуклеофильдік қосып алу
2. +Қышқылдық ортада, нуклеофильдік орынбасу
3. Негіздік ортада, электрофильдік орынбасу
4. Негіздік ортада, нуклеофильдік қосып алу
5. Қышөылдық ортада, электрофильдік орынбасу
180. Органикалық қышқылдың хлорангидридін алу үшін қолданылады
1. Хлор
2. Хлорсутек
3. +үшхлорлы фосфор
4. Төртхлорлы көміртек
5. Хлороформ
181. Нәтижесіннде ацетамид түзіледі
1. +СН3СООН + NH3
2. CH3COCl + NH3
3. C2H5COOCOC2H5 + NH3
4. CH3COOH + NH2CН3
5. CH3COOCH + NH3
182. Гидролизге түскенде бензой қышқылы түзіледі
1. +С6H5CONH2
2. C6H5COOCH3
3. C6H5CHCl2
4. C6H5CCl3
5. C6H5CH2Cl
183. Пропанамид натрий гипобромидімен реакцияға түскенде түзіледі
1. Пропиламин
2. +Этиламин
3. Пропион қышқылы
4. Пропан
5. Натрий пропионаты
184. Амидтер гидролизге түседі
1.+Қышқылдың және негіздік ортада
2. Тек негіздік ортада
3. Тек қышқылдық ортада
4. Тек нейтралдық ортада
5. Сусыз ортада
185. Ацетамидтин дегидраттану өнімі
1. Карбон қышқылы
2. +Нитрил
3. Қаныққан қышқыл
4. Алкан
5. Амин
186. Нитрилдің гидрлену өнімі
1. Карбон қышқылы
2. Амид
3. Қанықпаған қышқыл
4. Көмірсутегі
5. +Амин
187. Активтілігі жоғары ацилдеуші реагент
1. Сірке қышқылы
2. Ацетамид
3. Ацетангидрид
4.+Ацетилхлорид
5. Этилацетат
188. Гидролизденіп құмырсқа қышқылын түзеді
1. Ацетамид
2. Метилацетат
3. +Хлороформ
4. Дихлорметан
5. Метоксиметан
189. Уреидосірке қышқылы
1. NH2CH2COOH
2. NH2NHCH2COOH
3.+ NH2CONHCH2COOH
4. CH3CONHCONH2
5. CH3CONH2
190. Алма қышқылы
1. CH3CH (OH) COOH
2. HOOCCH2CH2COOH
3.+HOOCCH (OH) CH2COOH
4. CH3CH (OH) CH2COOH
5. HOOCCH (OH) CH (OH) COOH
191. Лимон қышқылындағы карбоксил топтардың саны
1. 2
2. +3
3. 4
4. 1
5. 5
192. Алма қышқылы жүйелік номенклатура бойынша аталады
1. +2 – гидроксибутанди қышқылы
2. Бутан қышқылы
3. 2 – оксобутан қышқылы
4. Бутанди қышқылы
5. Бутенди қышқылы
193. Лимон қышқылының құрамында болатын функционалдық топтар
1. – ОН – СООН және NH2
2. – OH және NH2
3. + - OH және СООН
4. – NH және СООН
5. – СОNH2
194. Майлы карбон қышқылдарын а-жағдайда галогендеу реакциясының авторы
1. Фридель-Крафтс
2. Гофман
3. +Гель-Фольгард-Зелинский
4. Тименко
5. Вюрц
195. Гидроксиқышқылы
1. +Сүт қышқылы
2. Пирожүзім қышқылы
3. Глиоксал қышқылы
4. Антранил қышқылы
5. Сірке қышқылы
196. Ацетилсалицил қышқылы синтезделеді
1. Май қышқылынан
2. Алма қышқылынан
3. Сүт қышқылынан
4. Бензой қышқылынан
5. +Салицил қышқылынан
197. у – гидроксиқышқылдарын қыздырғанда түзіледі
1. +Лактон
2. Лактил
3. Амид
4. Қанықпаған қышқыл
5. Күрделі эфир
198. Шарап қышқылының тұздары мен эфирлері аталады
1. Цитраттар
2.+Тартраттар
3. Лактаттар
4. Оксалаттар
5. Бензоаттар
199. Екі негізді гидроксиқышқылы
1. +Алма қышқылы
2. Сүт қышқылы
3. Гликоль қышқылы
4. Қымыздық қышқылы
5. Пирожүзім қышқылы
200. СН3СН (OH) COOH қосылысы аталады
1. Салицил қышқылы
2.+Сүт қышқылы
3. Гликоль қышқылы
4. Қымыздық қышқылы
5. Пирожүзім қышқылы
200 CH3CH(OH)COOH қосылысы аталады:
Салицил қышқылы
«» Сүт қышқылы
Гликоль қышқылы
Қымыздық қышқылы
Пирожүзім қышқылы
201 Биологиялық маңызы зор, белотардың құрамында болатын аминқышқылдары
«» a аминқышқылдары
B аминқышқылдары
Y аминқышқылдары
Q аминқышқылдары
E аминқышқылдары
202 Нейтрал а аминоқышқыл
Аспарагин қышқылы
Глутамин қышқылы
Аргинин қышқылы
Лизин
«»Валин
203 Негіздік а аминоқышқыл
Аспарагин қышқылы
Аланин
Изолейцин
«» Лизин
Валин
204 Циклының құрамында оттегі бар гетероцикл
Тиофен
«» Фуран
Пиррол
Индол
Имидазол
205 Фуран мен пирролға әсер еткенде тиофен түзілетін реагент
«» Күкіртті сутек
Аммиак
Су
Оттегі
Күкірт қышқылы
206 Пирродың туындысы
Пиразолон
Фурацилин
Анальгин
Имидазол
«» Порфин
207 Пиперидин мына қосылыстың туындысы
«» Пиридин
Пиррол
Пиримидин
Пиразин
Пиридазин
208 Пиранның туындысы
Кофермент НАД
Тиамин
Никотин қышқылы
Изоникотин қышқылы
«»Кумарин
209 Гуанин
6 Аминопурин
2,4 Дигидроксипиримидин
«» 2 Амино 6 гидроксипурин
4 Амино 2 гидроксипиримидин
2,6,8 тригидроксипурин
210 Алколоидтарға жатады
Цитозин
Несеп қышқылы
«» Никотин
Ксантин
Тиофен
211 Моносахарид
Мальтоза
Гепарин
Крахмал
Лактоза
«»Рибоза
212 Маннозаның тотықсыздануы нәтижесінде түзілетін спирт
Сорбит
«»Маннит
Ксилит
Рибит
Глицерин
213 Альдозаға жатады
«»Глюкоза
Сахароза
Фруктоза
Лактоза
Мальтоза
214 Альдозаны гликар қышқылына айналдырады
Мыс оксиді
Мыс сульфаты
Бром суы
Мыс гидроксиді
«» Азот қышқылы
215 Моносахарид
«»Рибоза
Сахароза
Целлобиоза
Крахмал
Мальтоза
216 Алкалоидтар дегеніміз не
Молекулалық құрамы бір, құрылысы қасиеті әр түрлі
Стероидтар және олардың май қышқылымен құралған күрделі эфирлер
«»Негіздік қасиеті бар, құрамы күрделі азотты органикалық қосылыстардың ерекше тобы
Молекулалық құрамы гетерогенді жүйелер
Молекулалық құрамы гомогенді жүйелер
217 Органикалық химия нені оқытады
Органикалық элементтің қасиетін
«»Көміртектің қосылысы және олардың айналуы
Тірі организмдегі реакциялар
Мұнай өндірісінің қасиеті
Элементтердің қасиеті
218 Изомер дегеніміз
«» Химиялық құрамы бірдей, бірақ құрылымы мен қасиеті әр түрлі заттар
Құрылымы мен қасиеті бірдей , бірақ құрамы әртүрлі бір немесе бірнеше CH2 тобы бар заттар
Қайталанған улкен сандардан тұратын макромолекулалар
Функционалды топтары көп молекулалар
Функционалды топтары көп молекулалар
219 Гомологтар дегеніміз
Химиялық құрамы бірдей, бірақ құрылымы мен қасиеті әр түрлі заттар
«»Құрылымы мен қасиеті бірдей , бірақ құрамы әртүрлі бір немесе бірнеше CH2 тобы бар заттар
Қайталанған улкен сандардан тұратын макромолекулалар
Функционалды топтары көп молекулалар
Құрылымы мен қасиеті бірдей , бірақ құрамы әртүрлі
220 Органикалық қосылыстарда көміртек қандай валенттілікке ие
II, III , IV
II, IV
+ IV
III
V
221 Метил этил винил дегеніміз
Изомерлер
Функционалды топтар
«» Радикалдар
Гомологтар
Полимерлер
222 Ацетилен көмірсутектің жалпы формуласы
CnH2n
CnH2n+2
+ CnH2n – 2
CnH2n – 4
CnH2n – 6
223 Молекулалық массасы 68 тең ацетилен көмірсутекті тап
Пропин
Бутин 1
«» 3 метил 1 бутин
2 Гексин
3 Метил 1 гексин
224 Қаныққан көмірсутектің ең қарапайым өкілі болып табылады
Пропан
Пропин
Пропадиен
«»Метан
Метилбутан
225 Қаныққан көмірсутекті тап
+CH4
CH
CH3
C2H4
CH2
226 Органикалық қосылыстарда көміртек қандай валенттілікке ие
1.II, III , IV
2.II, IV
3.+ IV
4.III
5.V
227 Метил этил винил дегеніміз
1.Изомерлер
2.Функционалды топтар
3.«» Радикалдар
4.Гомологтар
5.Полимерлер
228 Этилен мен оның гомологына қандай реакция типі тән
Орынбасу
«» Қосылу
Полимеризация
Изомеризация
Айырылу
229 Ацетилен көмірсутектер үщін қандай химиялық реакция тән
Орынбасу
«» Қосылу
Измерлену
Полимеризациялану
Айырбастау
230 Сутекпен басқа элементтерді байланыстыра алмайтын көмірсутектер аталады
Алкиндер
«»Алкандар
Алкадиендер
Алкендер
Алкилдер
231 Төменде келтірілгеннің қайсысы органикалық элементтерге жатқызуға болады
Si2H6
C2H6
+ C2H5MgBr
C2H5SH
C2H4
232 Бірдей құрамнан тұратын бірақ, құрылысы әртүрлі заттарды .... дейді
Полимерлер
«»Изомерлер
Гомологтар
Радикалдар
Алкандар
233 Дибромэтаннан сілтінің спирттік ерітіндісінің көмегімен алынады
Этанол
Винил спирті
Этилен
Этан
«»Ацетилен
234 Галогентуындыларды алудың негізгі тәсілдері
Гидрлеу
«»Галогендеу
Гидраттау
Дегалогендеу
Гидрогалогендеу
235 Метанолға бромды сутекпен әсер еткенде түзіледі
«» Бромметан
Метан
Формальдегид
Дибромметан
Трибромметан
236 Трихлометанның тривиальды атауы
Төртхлорлы көміртек
Фосген
«» Хлороформ
Формальдегид
Хлораль
237 Бір немесе бірнеше галоген атомдары бар көмірсутектердің туындылары
«» Галогентуындылары
Ароматты қосылыстар
Спирттер
Тиолдар
Қышқылдар ангидридтері
238 Гриньяр реактиві
HCl
+ CH3CH2MgI
RNH2
Ag(NH3)OH
AlCl3
239 Оңай бөлінетін топ
– CI+
– NH2
– OH
– SH
– OCH3
240 SN реакциясына қатыспайды
CH2 = CH-CI +
CH2 = CH- CH2CI
C6H5CH2CI
C6H5 – CH2 – CH2 – CI
CH3 – CI
241 Метилдеуші реагент
CH3 – I +
CH2 = CH – CI
CH3OCH3
C2H5CN
H2C = O
242 Бромметанның натрий метилатымен реакциясының механизмі
«» Нуклеофилдік орынбасу
Нуклеофилдік қосып алу
Радикалдық орын басу
Электрофилдік орын басу
Радикалдық қосып алу
243 C2H5J + AgNO2 реакциясы нәтижесінде түзіледі
Этан
Этен
Бутан
Бутен
«» Нитроэтан
244 Спирттердің, фенолдардың функционалды тобы
«»гидроксил
Карбоксил
Карбонил
Алкокси
Меркапто
245 Біратомдық спирттердің жалпы формуласы
+ CnH2n + 2O
CnH2n O
CnH2n – 2O
CnH2n – 4O
CnH2n – 6O
246 Бутанол 1
Кетон
Альдегид
Ацеталь
«»Жай эфир
Күрделі эфир
247 Этил спирті тотыққанда түзілетін қышқыл
Құмырсқа
«»Сірке
Пропин
Қымыздық
Көмір
248 Спирт карбон қышқылымен әрекеттескенде түзіледі
Кетон
Альдегид
Жай эфир
Ацеталь
«» Күрделі эфир
249 Спирттің карбон қышқылымен реакциясы аталады
Элимендеу
«»Этерификация
Гидраттау
Ацилдеу
Алкилдеу
250 Бір немесе бірнеше гидроксил топтары бар алифатты қатардағы қосылыстар
Галогентуындылар
«» Спирттер
Карбон қышқылдары
Фенолдар
Тиолдар

Приложенные файлы

  • docx 502789
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий