ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ТМФВ

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ТМФВ

1. Методи вдосконалення та закріплення рухових дій.
2. Сила - визначення поняття. Режими напруження м'язів. Фізіологічні передумови розвитку сили. Оцінка розвитку сили у дітей. Методи виховання сили. Харчування при виконанні силових вправ.
3. Домашні завдання. Мета домашніх завдань, підбір та дозування фізичних вправ для школярів.
4. Мета і завдання фізичної культури і спорту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку української держави.
5. Фізичні навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток.
6. Форми фізичного виховання школярів у школі, поза школою та у родині.

7. Природниче - наукова основа теорії та методики фізичного виховання.
8. Засоби виховання фізичних якостей. Адаптація – як основа вдосконалення фізичних якостей.
9. Види помилок, які можливі при навчанні руховим діям. Причини помилок при вивченні і виконанні фізичних вправ. Правила виправлення помилок на уроках з фізичної культури.
10. Назва і мета, задачі етапів навчання у фізичному вихованні.
11. Визначення фізичних якостей. Види «переносу» фізичних якостей.
12. Задачі позашкільної роботи з фізичної культури. Зміст роботи по фізичному вихованню в позашкільних закладах: ДЮСШ, СДЮШОР, за місцем проживання, в таборах відпочинку.
13. Визначення понять «метод», «методичні прийоми», «методика». Загальні вимоги до вибору методів навчання.
14. Гнучкість, рухомість в суглобах - визначення. Етапи виховання гнучкості. Засоби виховання гнучкості. Дозування навантаження при виконанні вправ на гнучкість. Місце вправ на гнучкість на уроці.
15. Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективність.
16. Закони формування навичок. Позитивний і негативний перенос рухових навичок. Поступовість і нерівномірність формування навичок.
17. Гнучкість - визначення поняття. Форми прояву гнучкості. Фактори, що впливають на рівень гнучкості. Методичні умови використання вправ на гнучкість. Вимір гнучкості.
18. Дозування навантаження на уроках. Обсяг та інтенсивність навантаження. Признаки зовнішнього та внутрішнього прояву навантаження. Прийоми регулювання.
19. Принцип систематичності. Основні риси принципу систематичності (розкрити)
20. Витривалість. Визначення поняття - втома і витривалість. Види витривалості. Розвиток витривалості на уроках з фізичної культури. Засоби виховання витривалості.
21. Характеристика форм фізичного виховання в розпорядку навчального дня: гімнастика до занять; фізкультхвилинка; рухові ігри на перервах;спортивна година в групах подовження.
22. Поняття предмету теорії і методики фізичного виховання, джерела. Зв'язок з іншими науковими дисциплінами.
23. Методики розвитку максимальної сили, швидкої сили, вибухової сили.
24. Документи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі. Державні документи планування і документи, що складаються вчителем.
25. Принцип наочності. Особливості реалізації наочності в зв'язку з віком учнів, рівнем їх фізичної підготовленості.
26. Методика вдосконалення швидкості рухової реакції, швидкості циклічних та ациклічних рухів.
27. Документи які регламентують фізичне виховання учнів загальноосвітніх шкіл.
28. Засоби фізичного виховання. Педагогічна класифікація фізичних вправ.
29. Визначення поняття - швидкість. Елементарні форми прояву швидкості. Засоби вдосконалення швидкості.
30. Види обліку успішності. Основний документ обліку навчальної та позакласної роботи. Критерії оцінювання успішності учнів за 12 бальною системою.
31.Характеристика практичних методів навчання. Зв'язок практичних методів навчання зі словесними і наочними методами.
32.Методичні умови розвитку якостей у дітей - швидкості, гнучкості, спритності, сили та витривалості.
33. Зміст підготовчої, основної та заключної частин уроку з фізичної культури.
34. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Органи державного управління фізичною культурою і спортом.
35. Методика розвитку силової витривалості при застосуванні вправ з обтяженням масою предметів, з елестичними предметами тощо.
36. План -конспект уроку: призначення, зміст. Визначення завдань уроку (освітніх, оздоровчих, виховних).
37. Техніка, види техніки. Компоненти техніки фізичних вправ. Фази виконання фізичних вправ.
38. Визначення поняття - фізичних (рухові) якості. Особливості рухових якостей.
39. Підготовка вчителя до уроку: суть етапу попередньої підготовки; основні види робіт при безпосередній підготовці до уроку.
40. Загальна характеристика системи фізичного виховання. Причини виникнення і розвитку фізичного виховання.
41. Вікова динаміка природного розвитку фізичних якостей та контроль за їх розвитком.
42. Організація учбової діяльності учнів на уроці фізичної культури (елементарні способи управління; способи виконання вправ; способи організації учнів).
43. Програмово-нормативні основи фізичного виховання населення України: державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення; державні програми фізичного виховання; єдина спортивна класифікація.
44. Методичні прийоми виховання спритності. Сенситивні періоди розвитку спритності. Приватні по відношенню до спритності фізичних якостей.
45. Про порядок організації спортивних змагань серед школярів. Регламент участь загальноосвітніх шкіл в районних (місцевих) змаганнях.
46. Природні сили і гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання.
47. Визначення поняття - «розвиток» і «виховання» рухових якостей. Вікові періоди розвитку і виховання якостей.
48. Форми занять з фізичної культури. Характеристика форм фізичного виховання в розпорядку навчального дня: гімнастика до занять; фізкультхвилинка; рухові ігри на перервах; спортивна година в групах подовженого дня.
49. Характеристика умінь вищого порядку. Поняття, ознаки, різновиди.
50. Засоби виховання витривалості шляхом впливу на анаеробні можливості організму.
51. Техніка безпеки на заняттях фізичними вправами. Вимоги безпеки і санітарії до місць проведення занять. Вимоги до спортивного інвентарю та обладнання.
52. Специфічні принципи фізичного виховання.
53. Методика підвищення аеробних можливостей організму. Завдання, інтенсивність роботи, тривалість разового навантаження, інтервали відпочинку, число повторень.
54. Види і типи уроків з фізичної культури. Структурні особливості різних типів уроків. Загальні і специфічні вимоги до уроку фізичної культури.
55. Рухове уміння. Характерні риси уміння.
56. Методика виховання загальної витривалості та правила, яких слід дотримуватися при її вихованні.
57. Характеристика фізіологічної кривої уроку фізичної культури. Градація фізичного навантаження згідно частоти серцевих скорочень(ЧСС).
58. Особливості навчання у фізичному вихованні.
59. Особливості виховання специфічних типів витривалості.
60. Оцінка діяльності учнів на уроках. Її форми, критерії, вимоги до учнів при обліку успішності на уроках.
61. Визначення поняття - рухова навичка. Характерні риси навичок. Стабілізація і пластичність рухових навичок. Позитивний і негативний перенос рухових навичок у навчанні.
62. Розвиток швидкості простої та складної реакції. Засоби та методи виховання швидкості руху. Місце швидкісних вправ на уроках фізичної культури.
63. Техніка безпеки на заняттях фізичними вправами. Вимоги безпеки і санітарії до місць проведення занять. Вимоги до спортивного інвентарю та обладнання.
64. Основні поняття: фізичний розвиток, фізичне виховання, фізична підготовленість, фізична підготовка, фізична освіта, фізична культура, фізична активність.
65. Визначення поняття - спритності. Психологічні основи спритності. Методи розвитку спритності у дітей.
66. Основні завдання фізичного виховання. Визначення завдань уроку з фізичної культури (навести приклади).
67. Принцип поступовості і послідовності. Адаптація до навантаження, форми.
68. Методичні підходи та методи для виховання координаційних здібностей.
69. Документи планування і обліку позакласної роботи в школі.
70. Педагогічні дослідження у фізичному вихованні. Педагогічний експеримент, педагогічне спостереження. хронометрування, контрольні випробування.
71. Завдання розвитку гнучкості, витривалості, силових, швидкісних, координаційних здібностей.
72. Визначити загальну і моторну щільність уроку якщо: тривалість уроку 45 хв., виконання вправ - 19 хв., слухання вчителя - 2 хв.. підготовка місць занять - 3 хв., чекання черги виконання вправ - 4 хв., відпочинок - 3 хв., розвиток рухових якостей 10 хв., недоцільні дії – 4 хв.
73. Принцип доступності та індивідуалізації у фізичному вихованні. Диференційований підхід у навчанні.
74. Визначте запас швидкості учня, якщо: найкращий час бігу на 200м дорівнює 30,0 с., час його бігу на 2000м складає 7хв.30с. або 450с.
75. Фізичне виховання учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальних медичних груп. Завдання, засоби. Особливості методики роботи. Облік успішності.
76. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання, їх виникнення і розвиток Фактори, що визначають вплив фізичних вправ на організм. .
77. Визначте індекс витривалості учня, якщо: найкращий час бігу на 200м дорівнює 30,0 с., час його бігу на 2000м складає 7хв.30с. або 450с.
78. Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку.
79. Загальні практичні рекомендації по використанню методу колового тренування на уроках фізичної культури.
80. Визначте коефіцієнт витривалості учня, якщо: час бігу на 400 м дорівнює 1хв.10 с., а час бігу на 100 м ( еталонний відрізок) – 14, 5 с.
81. Фізичне виховання дітей середнього шкільного віку.
82. Фази і шлях формування рухових навичок. Характерні риси навичок. Основні правила формування рухових навичок.
83. Фактори, що впливають на розвиток фізичних якостей.
84. Методи контролю за фізичною підготовленістю школярів. Система заліків з фізичної культури для учнів 4,9 та 11 (12) класів загальноосвітніх шкіл.
85. Вимоги до словесних, наочних і практичних методів фізичного виховання.
86. Контрольні вправи для визначення рівня розвитку гнучкості.
87. Види і типи уроків з фізичної культури. Структурні особливості різних типів уроків. Загальні і специфічні вимоги до уроку фізичної культури.
88. Загальнометодичні принципи фізичного виховання.
89. Гнучкість, рухомість в суглобах - визначення. Етапи виховання гнучкості. Засоби виховання гнучкості. Дозування навантаження при виконанні вправ на гнучкість. Місце вправ на гнучкість на уроці.
90. Фізичне виховання дітей старшого шкільного віку.


15

Приложенные файлы

  • doc 105191
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий