ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Тести
Із запропонованих відповідей оберіть правильну

Педагогіка – це:
а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта та навчання;
б) наука про виховання людини;
в) цілеспрямований та організований процес формування особистості.
Основні педагогічні категорії:
а) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення окремих дисциплін;
б) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка;
в) навчання, виховання, освіта, розвиток.
Що визначило розвиток педагогіки як науки?:
а) біологічний закон збереження роду;
б) турбота батьків про щастя дітей;
в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці.
Предметом педагогіки є:
а) підготовка підростаючого покоління до життя;
б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання;
в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.
Завдання педагогіки:
а) передати людині знання, вміння, навички;
б) вивчення проблем виховання та навчання людей;
в) визначення мети та завдань виховання; дослідження методів і форм організації навчально-виховного процесу; вироблення нових педагогічних технологій виховання.
Назвати розділи загальної педагогіки:
а) дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи;
б) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи та педагогіка вищої школи;
в) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство.
Навчання – це:
а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння та навички;
б) передача учням знань, умінь і навичок;
в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого.
Виховання – це:
а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою формування певних якостей;
б) передача знань про норми та правила поведінки людей;
в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду народу.
Освіта – це:
а) процес засвоєння знань, умінь, навичок;
б) формування моральних якостей особистості;
в) процес і результат оволодіння системою наукових знань, умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей.
Розвиток – це:
а) пристосування людини до оточуючого світу;
б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя і характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності;
в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють соціалізації людини.
Систему педагогічних наук складають:
а) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство;
б) педагогіка, психологія, анатомія, фізіологія, філософія;
в) загальна педагогіка (базова дисципліна), загальнопедагогічні науки (вікова педагогіка, соціальна, спеціальна педагогіка), функціональні педагогічні науки (педагогіка професійно-технічної освіти, вищої школи, галузеві педагогіки та ін.), історія педагогіки, порівняльна педагогіка.
Метод педагогічного дослідження – це:
а) шлях, спосіб пізнання педагогічної діяльності;
б) усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності;
в) виявлення закономірностей і законів педагогічного дослідження.
Що таке метод педагогічного спостереження?:
а) спосіб дослідження педагогічних процесів формування особистості;
б) спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах;
в) здійснення перетворюючих дій, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань.
Назвати методи педагогічних досліджень:
а) бесіда, диспут, дискусія, педагогічна вимога, виховна ситуація;
б) педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення продуктів діяльності, тестування;
в) метод моделювання, метод реєстрування, метод ранжування.
Об’єктом педагогічного дослідження є:
а) педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес;
б) пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу;
в) якість знань, умінь і навичок.
Індивід – це:
а) окремий представник людського роду безвідносно до його якостей;
б) кожна жива істота;
в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку.
Індивідуальність – це:
а) рівень інтелектуальної культури;
б) особливості мислення певної людини;
в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей.
Особистістю людина стає тільки тоді, коли:
а) досягає вісімнадцятирічного віку;
б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою;
в) оволодіває певною професією.
Від народження дитина отримує:
а) потреби, інтереси, навички;
б) задатки для розвитку певних здібностей;
в) нічого не отримує.
Задатки – це:
а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на певному етапі життя;
б) знання, уміння, навички;
в) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей.
Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом:
а) тільки спадковості;
б) оточуючого середовища та виховання;
в) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої дитини.
Рушійними силами процесу розвитку особистості є:
а) природні задатки дитини;
б) вимоги дорослих;
в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення.
Назвіть вікову періодизацію чеського педагога Я.А. Коменського:
а) дитинство, отроцтво, замужнілість;
б) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий, юнацький;
в) дитинство, отроцтво, юність, замужнілість.
Переддошкільний вік охоплює:
а) 3-5 років;
б) 3-6 років;
в) 1-3 роки.
Дайте визначення поняття “темперамент”:
а) психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої;
б) індивідуальна типологічна характеристика людини, яка виражається в силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів;
в) природні особливості окремої людини.
Мета виховання – це:
а) ідеальний образ особистості, що виховується;
б) наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості;
в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу школи.
На визначення цілей виховання в суспільстві впливають:
а) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги батьків до дітей;
б) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей;
в) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи науково-технічного і соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії.
Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа:
а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – громадянина своєї країни;
б) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і здібності;
в) виховувати учнів на засадах християнської ідеології.
Складові частини виховання – це:
а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання;
б) демократизація та гуманізація виховання;
в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок.
Педагогічний процес – це:
а) процес, який здійснює вчитель у навчально-виховному закладі;
б) процес набуття учнями необхідних знань, умінь, навичок;
в) динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на досягнення поставленої виховної мети.
Будова педагогічного процесу:
а) мета – завдання – зміст – діяльність – результат;
б) вчитель батьки суспільство


учень
в) директор школи – вчитель – учень.
Педагогічний процес є системою, тому що:
а) він має всі ознаки системи: компоненти, структуру, цілісність, інтегральний результат, зв’язок з іншими системами;
б) він поєднує в собі процеси навчання, виховання і розвитку;
в) його складовими є дії вихователя та вихованців.
Цілісність педагогічного процесу полягає:
а) в тому, що процеси, які утворюють педагогічний процес, мають багато спільного між собою;
б) у підкоренні всіх процесів, що його утворюють, головній і єдиній меті – формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості;
в) у тому, що педагогічний процес має цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний компоненти.
Які з названих зв’язків є закономірними зв’язками педагогічного процесу?:
а) зв’язок між окремими діями різних педагогів, педагогічного колективу і керівництвом навчально-виховним процесом у цілому;
б) зв’язок між педагогічним процесом, процесом морального виховання учнів і між різними педагогічними ситуаціями;
в) зв’язок педагогічного процесу з суспільними вимогами, зв’язок між завданнями, методами і формами виховання.
Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?:
а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;
б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану, корекція й аналіз результатів;
в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися.
Професійна придатність учителя – це:
а) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої освіти;
б) показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань;
в) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і успішної діяльності у сфері освіти.
Донецький учитель В.Ф. Шаталов успішно навчає всіх учнів незалежно від здібностей. Що відіграє вирішальну роль у досягненні його учнями високих результатів?:
а) хороша спадковість, сприятливе середовище;
б) виховання в сім’ї, особистість учителя, інтерес до навчального предмета;
в) правильно організована пізнавальна діяльність.
Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей школяра?:
а) від природних задатків;
б) від кількості прочитаних книг;
в) від спілкування з ровесниками.
Навчання ефективно впливає на процес розвитку за умови:
а) орієнтування його на вже розвинені здібності;
б) знаходження поза межами можливостей дитини;
в) знаходження в зоні найближчого розвитку здібностей дитини.
Початкова школа – це навчальний заклад:
а) І-ІІ ступеня;
б) І ступеня;
в) ІІІ ступеня.Відповіді до завдань (тестів) із загальних основ педагогіки
1б, 2в, 3в, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10б, 11в, 12а, 13б, 14б, 15а, 16а, 17в, 18б, 19б, 20в, 21в, 22в, 23в, 24в, 25б, 26б, 27в, 28а, 29а, 30в, 31а, 32а, 33б, 34в, 35б, 36в, 37в, 38а, 39в, 40б.

15

Приложенные файлы

  • doc 145886
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий