МУ — Нац эк сам раб 2013-2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

дисципліни

„НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА”


Алчевськ, 2013
Мета дисципліни – вивчення закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.
Предмет дисципліни – сукупність ресурсних, економічних, інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмінні риси національної економіки та її специфіку функціонування.
Завдання дисципліни полягає в розкритті загального та особливого в національній економічній системі, інституціональних чинників та їх впливу на специфіку економічного розвитку, вивченні функціональної ролі держави в управлінні економікою та її інтеграції у світове господарство.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
1) знати:
- структуру національної економіки із різними ієрархічними підсистемами;
- теорії та моделі економічного розвитку;
- інструментарій економічного регулювання з боку держави;
- методи соціально-економічного прогнозування та принципи макроекономічного програмування;
- зовнішні зв’язки національної економіки.
2) вміти:
- виявляти конкурентні переваги та слабкості, притаманні національній економіці;
- аналізувати основні фактори, що впливають на стан економіки;
- характеризувати зміну ефективності національної економіки, індексу соціального розвитку, природного приросту населення, рівня зайнятості, безробіття, бідності, експертної квоти;
- використовувати різноманітні методи вивчення економічних явищ;
- виділяти пріоритетні напрямки конкурентної політики країни в умовах розвитку зовнішньоторгівельних зв’язків;
- розрізняти сценарії економічного і соціального розвитку країни;
3) бути ознайомленим:
- із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною, з історичним розвитком економічних процесів та явищ.
Зміст дисципліни «Національна економіка» розкривається у наступних темах:
1. Національна економіка: загальне та особливе.
2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки.
3. Теорія суспільного добробуту та соціально ринкової економіки.
4. Характеристика економічного потенціалу.
5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки.
6. Функціонування інфраструктури національного ринку.
7. Державність та державне управління економікою.
8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок.
9. Структурна перебудова національної економіки.
10. Програмування та прогнозування національної економіки.
11. Політика економічного зростання в національній економіці.
12. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.
ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНІ
«НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»
Суть поняття «національне багатство» та його елементи.
Природні ресурси та їх вплив на економічний розвиток.
Роль населення у розвитку економіки та його динаміка. Розрахунок рівня зайнятості та рівня безробіття.
Виробничий потенціал України та його характеристика.
Основні складові та характеристика науково-технічного потенціалу України.
Соціальна та економічна ефективність національної економіки.
Показники ефективності національної економіки та їх розрахунок.
Сутність, види регіональної структури економіки та її показники.
Товарна структура експорту та імпорту в Україні.
Призначення, роль та структура державних фінансів.
Податкова система України: основні елементи та їх характеристика.
Система державних внутрішніх та зовнішніх запозичень: особливості в Україні.
Інструменти регулювання центральним банком діяльності комерційних банків.
Економічні функції держави. Сутність понять: «економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки»
Ринковий та державний механізми перерозподілу ресурсів і доходів.
Податково-бюджетний механізм перерозподілу ресурсів і доходів.
Взаємовідносини бізнесу і держави як суперечлива система співробітництва і антагонізму.
Форми і методи державної підтримки підприємництва.
Об’єкти і суб’єкти державного управління.
Державне управління та виконавча влада.
Система органів державної влади та їх повноваження.
Цілі державного управління та їх види.
Загальні і специфічні функції державного управління.
Державне регулювання як головна функція державного управління.
Контрольна функція державного управління.
Система методів державного регулювання економіки.
Правові та адміністративні методи державного регулювання економіки.
Економічні методи державного регулювання економіки.
Сутність економічного розвитку. Його відмінність від категорії «економічне зростання».
Показники якісних змін економічного розвитку. Методика розрахунку комплексу індексів, які використовуються у міжнародній практиці.
Сутність стратегічної мети економічного розвитку України. Основні напрямки змін.
Основні показники розвитку регіональної економіки та їх зміст.
Інвестиційний потенціал та об’єкти інвестиційної діяльності в регіоні. Сутність понять «інвестиційна привабливість регіону» та «інвестиційний клімат в регіоні» та фактори, що їх обумовлюють.
Мета, стратегічні завдання та принципи державної регіональної політики.
Механізм реалізації державної стратегії регіонального розвитку та його складові.
Сутність і функції соціально-економічного прогнозування.
Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України.
Сутність та етапи побудови стратегії соціально-економічної політики держави.
Сутність державного програмно-цільового планування, класифікація державних цільових програм. Види державних програм економічного і соціального розвитку.
Принципи та система державного програмування економічного і соціального розвитку України.
Причини нерівності в розподілі доходів населення. Бідність – причини появи та прогресування.
Вартісна величина прожиткового мінімуму.
Основні джерела фінансування соціальної сфери.
Основні функції державного управління в галузі довкілля.
Основні механізми зовнішньоторговельних і міжнародних фінансових зв’язків.
Основні показники активності країни у міжнародних економічних відносинах.
Міжнародні економічні та фінансові організації: необхідність і переваги співробітництва України з ними.
Конкурентні переваги та конкурентоспроможність: зв’язок між цими поняттями.
Визначення конкурентоспроможності національної економіки: основні підходи та методики.
Національна, економічна та зовнішньоекономічна безпека країни та напрями її забезпечення.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Алимов О.М., Даниленко А.І., Трегобчук В.М. та ін. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.
Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.
Бакаєв О.О., Грищенко В.І., Бажан Л.І. та ін. Економіко-математичні моделі економічного зростання. – К.: Наукова думка, 2005.
Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования: Пер. с англ. – М.: Academia, 1999. – 956 с.
Бункина М.К. Национальная экономика: Підручник – М.: Палеотип, 2002.
Глазьев С. Экономическая теория технического развития. – М. : Наука, 1990. – 232 с.
Гриненко А.М. Соціальна політика. – К.: КНЕУ, 2003.
Доклад о развитии человека за 1999 г. – М.: Весь Мир, 2000. – 261 с.
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В.Г. Гейця. – К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003, С. 95–106; 872–875.
Європейський вибір. Концепція соціально-економічного розвитку України на 2001–2001 роки // www.rada.gov.ua.
Козюк В.В. Державний борг в умовах ринкової трансформації економіки України. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002.
Конституція України: Прийнята 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (далі – ВВР). – 1996. – №30.
Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Дело, 1993.
Курс переходной экономики / Под ред. Л. И. Абалкина. М.: Финстатинформ, 1997.
Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. Київ: МАУП, 2003.
Малий І.Й. Теорія розподілу суспільного продукту. – К.: КНЕУ, 2000.
Механізм структурних зрушень в економіці України. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002.
Мочерний С.В. Банківська система України. Навч. посіб. – Л.: Тріада плюс, 2004.
Национальная экономика: Підручник / Під редакцією П.В. Савченка. – М.: Экономист, 2005.
Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: Поліграфкнига, 1998.
Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році: Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв’язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 28. – С. 1–4.
Прогнозування і розробка програм: методичні рекомендації / За ред. В. Ф. Бесєдіна. К.: Наук. світ, 2000.
Райзберг Б.А., Лобко А.Г. Програмно-целевое планирование и управление. – М.:ИНФРА-М, 2002.
Савруков Н.Т. и др. Национальная экономика: Конспект лекцій. – СПб: Политехника, 1999.
Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. – М.: Изд-во Моск. Ун-та – ИНФРА-М, 1997.
Тодаро М. Экономическое развитие: Учебник: Пер с англ. / Под ред. С.Яковлева, Л.Зевина. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ. 1997. – 671 с.
Чистов С.М. Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. та ін Державне регулювання економіки. – К,:КНЕУ, 2004.
Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия. – М.: Экономика, 2000.

15

Приложенные файлы

  • doc 93541
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий