ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ


ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ РОБІТ
(за матеріалами варіанту 0)
Розрахункова робота № 1
Тема: Порядок обчислення екологічних податків
Мета: навчитись розраховувати екологічні податки за викиди в атмосферне повітря, за скиди у водні об’єкти та за розміщення відходів.
Хід роботи
Дані для розрахунку (в кг)
№ вар. Підприємство МН2S МCS2 MМn* MстиролМнітритівМфосфатівМтв0 ВАТ Хімволокно, Київ 120 6700 156 7800 3400 190 12000
Виражаємо відповідні маси полютантів в тоннах (т): 1,060,1440,8281,51,6120,12
0 ВАТ Хімволокно, Київ 0,12 6,7 0,156 7,8 3,4 0,19 12
В розрахунковій роботі нам необхідно визначити суму податків за забруднення навколишнього природного середовища ВАТ «Хімволокно», що знаходиться в м. Києві. Для цього розраховуємо:
суму податків за забруднення атмосферного повітря;
суму податків за розміщення відходів;
суму податків за скиди у водні об’єкти.
Сума податків за забруднення атмосферного повітря
Використовуючи дані ставок податку за викиди в атмосферне повітря (табл.1), визначаємо податки за забруднення атмосферного повітря полютантами ):
Пвс (H2S)= 0,12т · 3924грн./т = 470,88 грн.;
Пвс (CS2) =6,7т · 2550грн./т = 17085, грн.;
Пвс (Мn)= 0,156т · 9664грн./т = 1507,584, грн.;
Пвс (стирол)= 7,8т · 8916грн./т = 69544,8, грн.
Знаходимо суму податків за забруднення атмосферного повітря:
ΣПвс =470,88 грн.+17085 грн.+1507,584 грн.+69544,8 грн. = 88608,264, грн.
Сума податків за скиди у водні об’єкти
Використовуючи значення ставок податку за скиди полютантів (табл.2), знаходимо суму податків за скиди у водні об’єкти:
∑Пс= Пс(нітритів)+ Пс(фосфатів)
Пс(нітритів)= 3,4т · 3939грн./т = 13392,6, грн.;
Пс(фосфатів)= 0, 19т · 641грн./т = 121,79, грн.
Отже, ∑Пс= 13392,6+ 121,79 = 13514,39, грн.
Сума платежів за розміщення відходів
Загальна маса твердих відходів становить 12 тонн:
Мт.в.(1-го класу)=6,т; Мт.в.(2-го класу)=6,т.
Використовуючи значення ставок податків за відходи в залежності від класу небезпечності (табл. 3) та значення коригувальних коефіцієнтів (табл.4 і 5), знаходимо суму податків за розміщення відходів:
ΣПрв= Прв1+ Прв2.
Прв1= 6т · 700грн./т · 3 ·1 = 4200, грн.
Прв2= 6т · 25,5грн./т · 3 ·1 = 153, грн.
Отже, ΣПрв= 4200 + 153 = 4353, грн.
Висновок:
Загальна величина екологічних податків становить:
ΣПвс + ∑Пс + ΣПрв =88608,264 грн.+ 13514,39 грн.+ 4353, грн.= 106475,65 грн.
Практична робота
№ вар. Підприємство МН2S МCS2 MМn* MстиролМнітритівМфосфатівМтв9 ЗАТ «Зоря», Київ1060 144 828 1500 1600 12000 120
Виражаємо відповідні маси полютантів в тоннах (т):
0 ВАТ Хімволокно, Київ 1,06 0,144 0,828 1,5 1,6 12 0,12
Розрахункова робота № 1
Тема: Порядок обчислення екологічних податків
Мета: навчитись розраховувати екологічні податки за викиди в атмосферне повітря, за скиди у водні об’єкти та за розміщення відходів.
Хід роботи
Суми податку обчислюються платниками податку самостійно щокварталу.У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

1.1.Податок за викиди в атмосферне повітря
Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:
Пвс =
де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці 1 довідкової інформації.

1.2.Податок за скиди у водні об’єкти
Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
Пс =
де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах (т);
Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці № 2 довідкової інформації
Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1);

1.3.Податок за розміщення відходів
Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
Прв =
де Нпі – ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які наведені у таблиці № 3 довідкової інформації.
Млі – обсяг відходів і-того виду у тоннах (т);
Кт – коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у довідковій інформації (табл. № 4);
Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів (табл. № 5).
У практичній роботі береться до уваги, що 50% відходів належить до І класу небезпечності і 50 % відходів – до ІІ класу небезпечності.
Довідкова інформація
(Розділ VIII. Екологічний податок Податкового кодексу України)

Таблиця 1.
Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди 1221
Аміак 229
Ангідрид сірчистий 1221
Ацетон 458
Бенз(о)пірен1554343
Бутилацетат 275
Ванадію п`ятиокис 4580
Водень хлористий 46
Вуглецю окис 46
Вуглеводні 69
Газоподібні фтористі сполуки 3023
Тверді речовини 46
Кадмію сполуки 9664
Марганець та його сполуки 9664
Нікель та його сполуки 49238
Озон 1221
Ртуть та її сполуки 51757
Свинець та його сполуки 51757
Сірководень 3924
Сірковуглець 2550
Спирт н-бутиловий1221
Стирол 8916
Фенол 5542
Формальдегід 3023
Хром та його сполуки 32779
Таблиця 2.
Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:Назва забруднюючої речовини Ставка податку,
гривень за тонну
Азот амонійний 802
Органічні речовини
(за показниками БСК 5) 321
Завислі речовини 23
Нафтопродукти 4718
Нітрати 69
Нітрити 3939
Сульфати 23
Фосфати 641
Хлориди 23
Таблиця 3.
Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходів Рівень небезпечності відходів Ставка податку,
гривень за тонну
I надзвичайно небезпечні 700
II високонебезпечні25,5
III помірно небезпечні 6,4
IV малонебезпечні2,5
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості 0,25
Коригуючі коефіцієнти
Таблиця 4
Коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі КтМісце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт
В адміністративних межах населених пунктів або
на відстані менше 3 км від них 3
За межами населених пунктів (на відстані більше 3 км від їх меж) 1
Таблиця 5.
Коефіцієнт, який встановлюється залежно від характеру обладнання місця розміщення відходів КоХарактер місця розміщення відходів Коефіцієнт
Спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об’єктів від забруднення. 1
Звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів. 3
Розрахункова робота № 4
Тема: “Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів”
Мета: навчитись визначати економічний результат природоохоронних заходів
Хід роботи
Економічний результат природоохоронних заходів Р виражають у величині відвернених ними річних економічних збитків від забруднення довкілля П і річного приросту прибутку (додаткового прибутку) від поліпшення виробничих результатів діяльності підприємства чи групи підприємств Д,
тобто
Р = П + Д(1)
Величина відвернених економічних збитків від забруднення середовища. П дорівнює різниці між розрахунковими величинами збитків, які мали місце до здійснення природоохоронних заходів Зф і залишкових збитків після проведення цих заходів Зм, тобто
П = Зф – Зм (2)
Якщо в періоди будівництва-реконструкції (а також проектні строки експлуатації природоохоронних споруд), величини затрат і результат в період експлуатації істотно не змінюється в часі, то порівнювання варіантів природоохоронних заходів може проводитися за величиною їх річного чистого економічного ефекту Р. Вибір найкращого з кількох варіантів природоохоронних заходів у такому випадку проводиться за формулою:
228600013081000Р = (П – З) max (3)
Приведені до річної розмірності затрати визначаються за формулою:
З = С + Ен • К (4)
де С – сукупні експлуатаційні витрати, грн.;
К – капітальні вкладення на впровадження природоохоронних споруд, грн.
Ен – норматив річної ефективності капіталовкладень (тимчасово приймається в розмірі 0,15).
У тому випадку, коли порівнюються заходи, що забезпечують вихід на заданий рівень якості навколишнього природного середовища, приведені затрати визначають за формулою:
З = К + Тп • С(5)
де Тп – нормативний строк окупності капітальних вкладень (величина зворотна Ен )
При виконанні практичної роботи необхідно використовувати формули по знаходженню збитків (Зф та Зм) від забруднення атмосфери шкідливими речовинами з практичної роботи № 2, а також і коефіцієнти f1 і f2, що були зазначені в практичній роботі № 2.
Завдання: після проведення екологічної експертизи підприємству було запропоновано ввести нову систему очищення газових викидів. Визначте економічний результат даного заходу, якщо відомо маси полютантів до впровадження ефективного методу очистки, передбачені маси викидів після встановлення нової системи очищення, а також вартість даної установки та величина експлуатаційних витрат.
Таблиця 4.1
Дані для розрахунку:
№ вар. Маси викидів до впровадження очисних споруд, тис. т/рік Вартість очисної установки К млн..грн. Маси викидів після впровадження очисних споруд, тис.т/рік Експлуатаційні витрати С, тис.грн. на рік
М пилу М SO3 М пилу М SO3 0 15 34 1,9 0,84 О,18 139
1 20 15 2 1,2 0,3 300
2 13 9 0,7 0,2 0,1 50
3 35 14 2,3 1,6 1,2 100
4 17 9,9 3 1,8 0,6 235
5 45 12 8 1,4 0,6 123
6 23 11 2,3 0,56 0,3 56
7 89 56 9 1,2 1,3 500
8 45 12 12 5 1,9 741
9 56 14 8,9 5,6 0,98 321
10 29 31 10 20 0,9 123
11 6,9 3,2 4 0,36 0,01 20
12 9 8 5 0,7 0,6 12
13 17 13 19 3,4 1,35 41
14 23 19 39 0,23 0,19 50
15 89 23 54 4,9 2,0 89
16 10,23 16,2 10,8 1,8 1,2 180
17 34 9,6 12 2,5 0,9 560
18 28 18 34 0 0,9 90
19 96 67 19 9 7 600
20 5 8 4 0,05 0,6 80
21 6,236 8,25 7,8 0,895 0,9 70
22 8,5 7,9 10 0,56 0,4 1000
23 78 11 16 5,6 2,03 110
24 46 22 44 5,23 8,8 2000
25 34 23 5,8 7 1 52
26 19 15 9 1,5 1,9 230
27 14 15 7 1 0,36 350
28 29 15 8 3,8 4,3 40
29 11 10,2 7,59 1,4 0,53 1000
30 8 7,5 8 “,2 1,6 560
31 10 25 12 4,2 5,3 100
32 13 9,5 30,7 10,2 2,1 150
33 35 11 12,3 12,6 1,23 90
34 17 9,9 3 1,8 1,6 135
35 35 2,2 1,8 1,4 2,6 123
Зробити висновок щодо ефективності впровадження природоохоронних споруд.
Розрахункова робота № 4
Тема: “Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів”
Мета: навчитись визначати економічний результат природоохоронних заходів
Хід роботи
Завдання: після проведення екологічної експертизи підприємству було запропоновано ввести нову систему очищення газових викидів. Визначте економічний результат даного заходу, якщо відомо маси полютантів до впровадження ефективного методу очистки, передбачені маси викидів після встановлення нової системи очищення, а також вартість даної установки та величина експлуатаційних витрат.
Дані для розрахунку:

вар. Маси викидів до впровадження очисних споруд, тис. т/рік Вартість очисної установки К млн..грн. Маси викидів після впровадження очисних споруд, тис.т/рік Експлуатаційні витрати С, тис.грн. на рік
М пилу М SO3 М пилу М SO3 0 15 34 1,9 0,84 О,18 139
Визначаємо величину спричинених збитків через викиди у атмосферне повітря до впровадження очисної установки:

Значення питомих збитків від забруднення атмосферного повітря беремо із табл. 2.3, а відповідні коефіцієнти із розрахунку варіанту ПР№2. По варіанту 0 f1 =2,5 f2= 1,3.
Величина збитків після впровадження очисної установки:

Величина відвернених екологічних збитків визначається за залежністю:
П = ;
П = 22425 тис.грн. – 415,35 тис.грн. = 22009,65, тис.грн.
Затрати на монтаж очисної установки:
З = С+Ен · К; З = 139тис.грн + 0,15 · 1900тис.грн = 424 тис.грн.
Отже, чистий економічний ефект від впровадження даного очисного обладнання становить: Р = (П – З) = 22009,65 тис.грн. – 424 тис.грн. = 21585,65, тис.грн. Таким чином, введення даного устаткування є ефективні
Практична робота

вар. Маси викидів до впровадження очисних споруд, тис. т/рік Вартість очисної установки К млн..грн. Маси викидів після впровадження очисних споруд, тис.т/рік Експлуатаційні витрати С, тис.грн. на рік
М пилу М SO3 М пилу М SO3 9 56 14 8,9 5,6 О,98 321
f1 =1 f2= 0,7.

Приложенные файлы

  • docx 7148739
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий