502 Бланк Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину (208 КПК)

(НУ «ОЮА»-учбовий)

Копія: прокурору____________________
(назва органу прокуратури)
___________________________________

ПРОТОКОЛ
затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину

Місто (сел.)________________«___»________20 ___ року

____________________________________________________________________
(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

«___» _________ 20__ року о ____ годині ____ хвилин, ____________________________________________________________________,
(місце затримання)
у присутності осіб:
____________________________________________________________________
(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання)
____________________________________________________________________,
яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________
____________________________________________________________________
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються____________________________________________________________________
при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)
____________________________________________________________________

відповідно до ст. ст. 40, 104, 131,132, 208-211, 213 КПК України затримав особу, підозрювануувчиненні злочину __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, місце і дата народження, громадянство, сімейний стан, місце роботи, посада,
____________________________________________________________________
відомості про судимість)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Підстави затримання:
1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;
2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.
(необхідне підкреслити)
____________________________________________________________________
(навести конкретні факти й відомості)
____________________________________________________________________
Затриманому __________________________________________________
(прізвище, ініціали)
згідно з ч. 4 ст. 208 КПК України повідомлено зрозумілою для нього (неї) мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він (вона) підозрюється, а також роз’яснено, що він (вона) має право:отримувати медичну допомогу, негайно повідомити близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб (за вибором) про своє затримання і місце перебування відповідно до положень ст. 213 КПК України та інші процесуальні права, передбачені КПК України.
Батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклування повідомлено про затримання неповнолітньої особи
____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)
____________________________________________________________________
(час, дата та спосіб повідомлення)

Представнику розвідувального органу України
____________________________________________________________________
(назва органу, прізвище, ім’я, по батькові)
повідомлено про затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України _______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
при виконанні ним службових обов'язків _________________________________
____________________________________________________________________
(час, дата та спосіб повідомлення)

Органу (установі), уповноваженим законом на надання безоплатної правової допомоги повідомлено про затримання
____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 42 КПК України затриманому
____________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
роз’яснено, що він має право:
1). знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
2). бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені КПК України, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
3). на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
4). не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
5). давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
6). вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
7). у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями ст. 213 КПК України;
8). збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
9). брати участь у проведенні процесуальних дій;
10). під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
11). застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);
12). заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
13). заявляти відводи;
14). ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі ст. 290 КПК України;
15). одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
16). оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України;
17). вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра не підтвердилась;
18). користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.
Згідно з ч. 7 ст. 42 КПК України затриманий
____________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

зобов’язаний:
1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
2). виконувати обов’язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
3). підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Ознайомившись з підставами затримання та правами і обов’язками затриманого, підозрюваний ____________________________________________
(прізвище, ініціали)
пояснив: ____________________________________________________________
(клопотання, заяви чи скарги затриманого, підпис затриманого)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слідчий ____________________________________________ на підставі
(прізвище, ініціали)
ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих:
1) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
____________________________________________________________________;
2) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
____________________________________________________________________;
здійснив обшук затриманої особи _______________________________________,
(прізвище, ініціали)
під час якого було виявлено та вилучено: ___________________________
________________________________________________________________________________
(вказується перелік вилучених предметів, речей, документів і цінностей з описом їх індивідуальних ознак,________________________________________________________________________________
а при необхідності – місце та інші обставини їх вилучення)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Зауваження і доповнення до протоколу: _____________________________ ____________________________________________________________________
(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
З протоколом ознайомлені поняті, яким у відповідності з вимогами ст. 66 КПК України роз’яснено обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії:
1). ____________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
2). ____________________________ ________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

У зв’язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання. Така особа пояснила, що:
____________________________________________________________________
(пояснення, підпис)
_______________________________________________________________________________

Факт надання письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника): _______________________________________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Поняті (у випадку відсутності захисника): 1._______________________

2. ______________________
У зв’язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, ознайомлення її з протоколом здійснюється у присутності захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою:

___________________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали затриманої особи)Протокол склав:

____________________________________________________________________(слідчий,посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

Копію протоколу отримав:
___________________ ____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали затриманої особи)


15

Приложенные файлы

  • doc 6441540
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий