Положення про батьківські комітети та батьківську Раду Гімназії

Положення про батьківські комітети та батьківську Раду Гімназії №257  “Синьоозерна»” м. Києва
1.      Загальні положення
1.      Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, у Гімназії №257 «Синьоозерна»(далі – Гімназія) батьками (особами, які їх замінюють) створюються органи громадського самоврядування.
2.      Органи громадського самоврядування батьків учнів Гімназії є добровільними громадськими формуваннями, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання у Гімназії.
3.      У своїй діяльності органи громадського самоврядування батьків учнів Гімназії керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про об’єднання громадян”, Конвенцією ООН “Про права дитини”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, статутом Гімназії, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.
4.      Органом батьківського самоврядування на рівні Гімназії є батьківська Рада Гімназії № «Синьоозерна»( (далі – батьківська Рада). Батьківська Рада на засіданнях розглядає та приймає рішення, що стосуються її діяльності. У період між засіданнями батьківської Ради діє президія батьківської Ради.
5.      Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу.
6.      Рішення про заснування батьківських комітетів класів приймаються на загальних зборах батьків відповідних класів.
7.      Кожен клас делегує одного представника батьківського комітету класу до батьківської Ради Гімназії.
2.      Мета і завдання діяльності батьківських комітетів та батьківської Ради
1.      Метою діяльності батьківських комітетів та батьківської Ради є надання допомоги педагогічному колективу Гімназії в реалізації завдань загальної середньої освіти.
2.      Основними завданнями діяльності батьківських комітетів і батьківської Ради є:
§  допомога у здобутті учнями обов’язкової загальної середньої освіти, допомога у розвитку природних здібностей учнів та підтримка обдарованої молоді;
§  сприяння збереженню життя і здоров’я учнів;
§  допомога у формуванні та розвитку громадянської позиції учнів, допомога становленню учнівського самоврядування;
§  виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;
§  формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;
§  запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;
§  організація та проведення масових виховних заходів для дітей;
§  сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;
§  всебічне зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
§  залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;
§  організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань та підвищення відповідальності батьків за навчання і виховання дітей;
§  сприяння створенню позитивного іміджу Гімназії;
§  допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази Гімназії.
3.      Основними принципами діяльності батьківських комітетів та батьківської Ради є:
§  законність,
§  гласність,
§  колегіальність,
§  толерантність,
§  виборність,
§  організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;
§  підзвітність і відповідальність перед зборами батьків класів.
3.      Організація діяльності батьківських комітетів та батьківської Ради
1.      Комітет класу формується з батьків (осіб, які їх замінюють), одного класу і діє від їх імені. Комітет класу, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року простою більшістю голосів терміном на один навчальний рік. Кількісний склад комітету класу визначається зборами батьків класу.
2.      Збори батьків класу проводяться за рішенням комітету класу не рідше одного разу на учбову чверть.
3.      Членами батьківської Ради Гімназії за посадою є голови батьківських комітетів класів. За рішенням батьківського комітету класу представництво класу у батьківській Раді може бути покладено на іншого батька класу. Представник класу обирається в батьківську Раду терміном на один навчальний рік, змінювати представника класу в батьківській Раді протягом навчального року без нагальних причин неприпустимо.
4.      Батьківська Рада також може бути розширена за рахунок обрання інших батьків сформованою батьківською Радою за рекомендацією комітетів класів.
5.      Для ведення систематичної роботи батьківська Рада обирає на початку навчального року зі свого складу президію в складі голови, заступника голови, секретаря і 5 – 7 членів президії. Голова батьківської Ради не може обиратись більше трьох років поспіль.
6.      Батьківські комітети, батьківська Рада, президія батьківської Ради мають право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.
7.      Батьківська Рада збирається, як правило, раз на місяць, але не рідше одного разу на учбову чверть. Днем проведення батьківської Ради визначено третій четвер місяця.
8.      В засіданнях батьківської Ради, крім представників класів, можуть приймати участь інші батьки класів, але без права голосування.
9.      Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська Рада може скликати загальні збори (конференцію) батьків. Кількість делегатів на конференцію від батьків кожного класу встановлюється батьківською Радою.
10.  Рішення зборів батьків класів та батьківської Ради доводяться до відома батьків, керівництва закладу, а, за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний термін.
11.  Батьківська Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються батьківською Радою та затверджується головою батьківської Ради.
12.  У випадку, коли член комітету класу або член батьківської Ради достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах відповідного класу.
13.  Батьківська Рада планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій директора, органів учнівського самоврядування, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою батьківської Ради.
14.  Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом розглядаються на засіданнях батьківської Ради чи її президії.
15.  Спірні питання при недосягненні згоди між директором Гімназії і більшістю членів батьківської Ради вирішуються місцевими органами управління освітою.
16.  Батьківські комітети звітують про свою роботу перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу комітету. За вимогою більшості батьків класу можуть проводитися позачергові звіти батьківського комітету класу.
17.  Президія батьківської Ради звітує про роботу батьківської Ради на останньому в навчальному році засіданні батьківської Ради. За вимогою більшості батьків Гімназії можуть проводитися позачергові звіти президії батьківської Ради.
4.      Права та обов’язки батьківських комітетів та батьківської Ради
1.      Батьківські комітети та батьківська Рада мають право:
§  створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;
§  встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами, тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги Гімназії в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;
§  вносити на розгляд дирекції, педагогічної та піклувальної рад Гімназії пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Дирекція Гімназії, педагогічна та наглядова ради зобов’язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету або батьківської Ради і довести до відома відповідного батьківського комітету або батьківської Ради прийняті рішення;
§  за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної та піклувальної рад про стан і перспективи роботи Гімназії, а також їх роз’яснень з окремих питань, які турбують батьків;
§  за необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;
§  скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);
§  брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;
§  залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
§  організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у Гімназії;
§  брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в Гімназії;
§  брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу Гімназії;
§  звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.
2.      Батьківські комітети та батьківська Рада зобов’язані:
§  вести протоколи засідань батьківських зборів класів і батьківської Ради, які зберігаються в справах Гімназії та передаються за актом новому складу батьківської Ради;
§  надавати інформацію про діяльність батьківських комітетів та батьківської Ради у разі необхідності на прохання директора Гімназії або відповідного органу управління освітою;
§  підвищувати ефективність діяльності батьківських комітетів та батьківської ради
 
Директор гімназії                                                  Герасименко Ж.В.
Голова батьківського комітету                            Ковальська Л.В.

Ађ Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 1444431
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий