ТХТ РУП (2)


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
БЕКІТЕМІН
Тарих факультетінің деканы
________ Ескалиев С.А.
«___»__________2014 ж.
ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Мамандықтың шифры және атауы 5В011400–«Тарих»
2. Білім деңгейі: жоғары білім (бакалавриат)
3. Оқу формасы: Жалпы орта білім беру негізінде күндізгі
4. Пәннің коды және аты: THT 2301 «Түркі халықтарының тарихы»
5. Пәнге жауапты кафедра 35-6-1 Отан тарихы және тарихи пәндер
6. Оқу жылы: 2014-2015 Семестр: 3
7. Оқу процесінің жоспарына сәйкес пәнді оқытуға бөлінген сағат саны:
Аудиториялық сабақ 69,оның ішінде:
дәріс- 30
семинар-15 практикалық-
лабораториялық-
Өзіндік жұмыс - 66
Барлық сағат саны - 135
8. Оқу жоспарында қарастырылған бақылау жұмыстарының саны - 2
9. Қорытынды бақылау формалары:Емтихан
10. Ізденушілік бейне (негізгі ұғымдар):
Тарихнама, панктюркизм, дерек, этнос, өркениет теориясы, территория, қағанат, қаған, жабғу, беклербек, инал, ихта, сойырғал, кесене, рухани мәдениет, заттай мәдениет, аңдық стиль, шовинизм, евроцентризм. антропология, нәсіл, палеоантология, өркениет, көшпелілік, көшпелі мал шаруашылығы, отырықшылық, жартылай көшпелі, номадизм, энеолит.
І ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы: Отан тарихы және тарихи пәндер
кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к. ____________ Еспенбетова А. М.
«2» қыркүйек 2014 ж.
Жауапты орындаушы:
Отан тарихы және тарихи пәндер кафедрасының
меңгерушісі т.ғ.к., доцент ____________ Ізбасарова Г.Б.

«3» қыркүйек 2014 ж.
II КАФЕДРА ОТЫРЫСЫНДА ТАЛҚЫЛАНДЫ
хаттама № 1 «_3_» 09. 2014 ж.
III РЕЦЕНЗЕНТ (Үлгілік оқу бағдарламасы, Алматы, 2013)
IV ТАРИХ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КОМИССИЯСЫНДА БЕКІТУГЕ ҰСЫНЫЛДЫ
Хаттама № 1 03. 09 2014ж
V АЛҒАШҚЫ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ 2014 жыл
ТЕКСЕРУ МЕРЗІМДІЛІГІ 1 жыл
VI ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ _______________________ алдыңғы жұмыс бағдарламасының бекітілген күні
11. Түркі халықтарының тарихы пәнін оқытып үйретудің мақсаты мен міндеттері:
Курстың мақсаты:
Еуразия аумағына тараған түркі халықтарының ерте заманнан бастап қазіргі кезеңге дейінгі бай тарихы мен мәдениетінен мағлұмат беру;
Курс міндеттері:
- түркі халқының этногенезі мен этникалық тарихының негізгі
кезеңдерін анықтау:
- Еуразия аумағындағы түркі тілдес халықтардағы мемлекеттің
пайда болуы жэне оның өркендеуі, шаруашылығы,
мәдениеті жөнінде білім беру;
- түркі халқының әлем халықтар ортасында орны, олардың
дүниежүзілік өркениетке қосқан үлесін көрсету;
- түркі қауымдастығының бірлігін жан-жақты ашу өткені
және бүгінгісімен органикалық байланысын көрсету;
- Отан тарихы ғылымындағы түркітану бағытындағы соңғы
ғылыми жетістіктер мен таласты пікірлерге назар аудару
12. Түркі халықтарының тарихы пәнін оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті негізгі түсініктері, білімдері, біліктіліктері және дағдылары:
Түркі халықтарының тарихы пәнін оқытып үйретудің нәтижесінде төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс:
оқытылатын курстың мазмұныны толық игеруі;
тарихтың ғылым ретіндегі мазмұнын, оның гуманитарлық білім
жүйесіндегі орнын тану;
Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері мен хронологиялық шеңберлері жөнінде мағлұмат алуы;
Түркі халықтарының тарихы пәнін оқытып үйренудің барысында төмендегілерді білуі және пайдалана алуы тиіс:
педагогикалық қызметінде өз білімі мен біліктігінн толық қолдануы;
курсты оқып үйрену барысында алынған білімді жүйелей білуі;
студент тарихи оқиғалар мен фактілерді талдай алуы тиіс;
- Ұлттық тарихи құндылықтар мен мұраттарымызды танып біліп назарда ұстауына үйрету;
- Этикалық және құқықтық қатынастар жүйесінің аясында адам мен қарым-қатынас жасау мәдениетін сіңіру;
- Тарихи ойлау мен тұжырым жасап өз пікірін, көзқарасын білдіретін сауаттылық пен мәдениетін игерту;
Түркі халықтарының тарихы пәнін оқытып үйретудің нәтижесінде төмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс:
- Болашақ мамандығын жақсы меңгеруде шеберлік дағдыларын жетілдіру; ізденгіш, еңбекқорлық дағдысын қалыптастыру
- проблемалы мәселелерді шеше алу дағдысын қалыптастыру;
- өзіндік талдау жасай алу дағдысын қалыптастыру;
- ізденгіш, еңбекқорлық дағдыларын жетілдіру;
13. Пәннің модульдік оқыту бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспары
және сағаттар кестесі

р/с Модульдің атауы мен дәрістердің тақырыптары Дәріс саба
ғы
(сағ.)
Семинар. Саба
ғы
(сағ.)
Өзін
дік жұ
мыс
(сағ.) Ағымдық бақылау форма
лары Аралық бақылау форма
лары
1 модуль. Прототүріктер және ерте орта ғасырлық түркі қағанаттары Дәріске конспектісін құру, ауызша, жазбаша бақылау жұмыстары. Тест тапсырмалары ауызша
1 Кіріспе. Прототүріктер: хунну (сюнну, ғұндар)тарихы. 2 1 11 ауызша 2 Ерте ортағасырлық түркі мемлекеттері 2 2 ауызша 3 Екінші Шығыс Түрік қағанаты 2 2 11 ауызша Модуль 2 Дамыған орта ғасырдағы түркі мемлекеттері Дәріске конспектісін құру, ауызша, жазбаша бақылау жұмыстары. Тест тапсырмалары ауызша
4 Оғыз және Қарахандар мемлекеті 2 2 ауызша 5 Хазар және қимақ қағанаттары. Қыпшақ тайпаларының конфедерациясы 2 3 ауызша 6 Түркі халықтары монгол империясының қол астында 2 1 ауызша 7 Алтын Орда мен Моғолстанның ыдырауы 2 ауызша 8 Ежелгі және орта ғасырлардағы Түркияның тарихы 2 ауызша 9 Қырым, Қазан және Астрахань хандықтары 2 11 ауызша Модуль 3.
ХV – ХХ ғғ. түркі мемлекеттері Дәріске конспектісін құру, ауызша, жазбаша бақылау жұмыстары. Тест тапсырмалары ауызша
10 ХV – ХХ ғғ. өзбектер 2 ауызша 11 XV-XХ ғғ. қазақтар 2 11 ауызша 12 ХVІ – ХХ ғғ. Әзірбайжандар 2 ауызша 13 ХV-ХХ ғғ. Ноғай Ордасы 2 1 ауызша 14 ХV-ХХ ғғ. қырғыздар мен ұйғырлар 2 2 11 ауызша 15 Жаңа тәуелсіз түркі мемлекеттері 2 1 ауызша 30 15 66 14. Пәннің оқу - әдістемелік картасы
Дәрістер

р/с Тақырыптың атауы Негізгі дидактикалық бірліктер Ағымдық бақылау формалары
1 модуль. Прототүріктер және ерте орта ғасырлық түркі қағанаттары Терминмен жұмыс.Ауызша және жазбаша жұмыстар.Тест тапсыру
1 Кіріспе. Прототүріктер: хунну (сюнну, ғұндар)тарихы. 1.Түркі этносы және этнонимі
Түркі тілдерін топтау
Хұндар туралы алғашқы деектер және саяси тарихы
Қазақстан территориясындағы қаңлылар, үйсіндер
Ғұндар Европада тест
2 Ерте ортағасырлық түркі мемлекеттері
Түркі жазба ескерткіштері
Ашина түріктері. Түрік қағандығы (551-576 ж.ж)
Батыс Түрік қағанаты ауызша
3 Екінші Шығыс Түрік қағанаты
Түргеш қағанаты
Ұйғыр қағанаты
Қарлұқ қағанаты тест
Модуль 2 Дамыған орта ғасырдағы түркі мемлекеттері Терминмен жұмыс.Ауызша және жазбаша жұмыстар.Тест тапсыру
4 Оғыз және Қарахандар мемлекеті 1.Оғыз мемлекеті
2.Қарахан мемлекеті ауызша
5 Хазар және қимақ қағанаттары. Қыпшақ тайпаларының конфедерациясы Хазар қағанаты
Қимақ қағанаты
Қыпшақ тайпаларының конфедерациясы ауызша
6 Түркі халықтары монгол империясының қол астында
1.Татарлар мен монғолдар туралы деректер
2. Орта Азия мен Қазақстанды монғолдардың жаулап алуы. ауызша
7 Алтын Орда мен Моғолстанның ыдырауы
Алтын Орда мен Моғолстанның ыдырауы
1. Алтын Орда және Моғолстан территориясындағы этникалық процестер.
2. Ақ Орда және оның саяси тарихы
3. Моғолстан мемлекеті және Темір мен оның ұрпақтарының империясы.
4. Әбілхайыр хандығы. ауызша
8 Ежелгі және орта ғасырлардағы Түркияның тарихы 1. Кіші Азияның көне және ежелгі тарихы
2. Газневи сұлтанаты, оны салжұқтардың талқандауы.
3. Кіші Азиядағы Салжұқтар мемлекеті (1077-1299).
4. Осман империясы. Саяси қуғын-сүргіннің зардаптары ауызша
9 Қырым, Қазан және Астрахань хандықтары 1. Қырым хандығы, саяси тарихы
2. Қазан хандығы және оның Ресеймен қарым қатынасы
3. Астрахань хандығы ауызша
Модуль 3
ХV – ХХ ғғ. түркі мемлекеттері Терминмен жұмыс.Ауызша және жазбаша жұмыстар.Тест тапсыру
10 ХV – ХХ ғғ. өзбектер
1.Әбілхайыр тұсындағы көшпелі өзбектер
2.Өзбек этносының қалыптасуы және этникалық құрамы
3.Өзбек мемлекетінің құрылып, нығаюы тест
11 XV-XХ ғғ. қазақтар
1. Қазақ хандығының құрылуы
2. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Қазақ хандықтары
3. ХҮІІІ ғ. қазақ хандықтары, қазақ-жоңғар қатынастары тест
12
ХVІ – ХХ ғғ. Әзірбайжандар 1.Әзірбайжан этносының қалыптасуы этникалық құрамы
2.Әзербайжан халқының мемлекетінің құрылуы тест
13 ХV-ХХ ғғ. Ноғай Ордасы
1. Маңғыттардың Едіге ордасының құрылуы. Маңғыттар және көшпелі өзбектер.
2. Ноғайлардың, қазақтармен, қырым татарларымен, астраханьдықтармен қарым- қатынасы
3. Қазақтар мен ноғайлардың тарихи-генетикалық байланыстары тест
14 ХV-ХХ ғғ. қырғыздар мен ұйғырлар
1. Моғолстан мен Моғолия қырғыздар мен ұйғырлардың саяси тарихының бастау алар нүктесі
2. Моғол-қазақ, моғол-қырғыз ара қатынастары.
3. 1762-1821 жж. қырғыздарды зорлықпен Қоқан хандығына өтуі.
4. 1925 ж. РСФСР құрамында Қара-Қырғыз АО-ның құрылуы тест
15 Жаңа тәуелсіз түркі мемлекеттері 1. 1990 жылы Кеңестер Одағының ыдырауы
2. Мемлекеттердің Тәуелсіздік Декларациясының қабылдануы
3. Түркия жаңа және қазіргі заманда. Қазіргі түркі әлемі тест
Семинар сабақтары

р/с Тақырыптың атауы Сабақ жоспары, негізгі дидактикалық бірліктер Ағымдық бақылау түрі
1 модуль. Прототүріктер және ерте орта ғасырлық түркі қағанаттары Ауызша және жазбаша жұмыстар. Тест тапсырмасы. Кесте толтыру, слайдтар әзірлеу
1 Кіріспе. Түркі тайпаларының тарихының тарихнамасы Курстың мақсаты мен міндеттері.
Пәннің деректік көздері.
Түркі тайпаларының тарихының тарихнамасы
Қазірі кезеңдегі зерттеулер ауызша
2-3 Түрік
қағанаттары
1.Түрік қағанаты
2.Батыс Түрік қағанаты
3.Түрік жазба ескерткіштері
4.Екінші Шығыс түрік қағанаты
5.Түргеш қағанаты ауызша
4-5 Ұйғыр қағанаты 1. Чиди. Гаоче. Гаочан патшылығы және оның Гаоче, Ядя, Жужань, Солтүстік Вэй мемлекеттерімн байланысы
2. Теле тайпалық бірлестігі.
3. Ұйғыр қағанытының құрылуы
4. Ұйғыр қағанытының әлсіреуі.
5. ІХ ғ кезеіндегі ұйғырдлар ауызша
Модуль 2 Дамыған орта ғасырдағы түркі мемлекеттері Ауызша және жазбаша жұмыстар. Тест тапсырмасы. Кесте толтыру, слайдтар әзірлеу
6-7 Орта Азия Қазақстандағы түркі мемлекеттері Қарлұқ қағанаты.
Қимақ қағанаты
Селжұқ империясы
Каспий-Арал өңіріндегі оғыздар империясы.
Қарахандар мемлекеті ауызша
8 Еділ бойы мен Кавказдағы түріктер ( ҮІ-ХІІІ ғ.) Хазар мемлекетінің қалыптасуы мен кейінгі дамуы.
Дунай, Еділ, Кама бұлғарлары
Ежелгі Хорезм мемлекеті ауызша
9 Қыпшақтар бірлестігі
1. Қыпшақтардың шығу тегі мен орналасу аймағы.
2. ХІ-ХІІғғ. шамасындағы қыпшақ тайпалар конфедрациясының құрылуы.
3. Қыпшақтар қазақ халқының этногенезінде Слайд презен
тация
10-11 Орта Азия мен Қазақстанды моңғолдар билігінде. Алтын Орда мемлекеті 1. Орта Азия мен Қазақстан моңғол шапқыншылығы қарсаңында.
2. «Отырар апаты».
3. Дешті –Қыпшақ жері Шыңғысхан ұлдары ұлысының құрамында ауызша
Модуль 3
ХV – ХХ ғғ. түркі мемлекеттері Ауызша және жазбаша жұмыстар. Тест тапсырмасы. Кесте толтыру, слайдтар әзірлеу
12 ХV-ХVІІ ғғ. Ноғай ордасы 1. Маңғыттардың Едіге ордасының құрылуы. Маңғыттар және көшпелі өзбектер.
2. Ноғайлардың, қазақтармен, қырым татарларымен, астраханьдықтармен қарым- қатынасы
3. Қазақтар мен ноғайлардың тарихи-генетикалық байланыстары
ауызша
13-14 ХҮІІІ-ХІХ ғғ. Кавказ, қазақ жері. Орта Азия, ШығысТүркістан жеріндегі түркі тектес халықтар мен Орыс империясының отарлау саясаты
1.Сібір хандығы. ХҮІІІ-ХІ ғғ. Ресей империясының Қырымға қатысты саясаты.
2.Ресей империясының Кавказ жерін қосып алуы.
3.Ресейдің Орта Азия аймағын отарлау (ХІХ ғ.)
4.Қоқан автономиясының тағдыры.
5. Шығыс Түркістан жеріндегі халықтардың ХІХ ғ.дамуы
жазбаша
15 Жаңа тәуелсіз түркі мемлекеттері 1. 1990 жылы Кеңестер Одағының ыдырауы
2. Мемлекеттердің Тәуелсіздік Декларациясының қабылдануы
3. Түркия жаңа және қазіргі заманда. Қазіргі түркі әлемі ауызша
15. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер:
Абусеитова М.Х. и др. История Казахстана и Центральной Азии. Алматы, 2001.
Аманжолов К., Рахметов К. Түркі халықтарының тарихы. I-II кітап. Алматы, 1996-1997.
Бартольд В.В. Тюрки. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. Издательство: Жалын.-1998.
Қазақстан тарихы. (Ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін). Бес томдық. Алматы, Атамұра, 1996-2010.
Кляшторный С.Г., Султанов Т.И., Трепавлов В.В. Тюркологический сборник 2005.
Тюркские народы России и Великой Степи. Восточная литература,2006
Қосымша әдебиеттер:
Назарбаев Н.А. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999.-296 б.
Агаджанов С.Г. Государство сельджуков и Средняя Азия в XI –XII вв.- М., 1991
Аджи М. Европа. Тюрки. Великая Степь.- М., «Мысль» , 1998.- 334 с.:ил.
Мурад Аджи. Кипчаки. Древняя история тюрков и Великой Степи,- М., ОАО «Типография «Новости», 1999. – 175 с.:ил.
Ал-Масуди.Залотые копи и россыпи самоцветов. М., 2002.
Артамонов М.И. История хазар. 2 –е изд.-СПб.: Филологический ф-т СпбГУ, 2002.
Ахинжанов С.М. Кыпчаки в историисредневекового Казахстана. Алматы,1995.
Байхаки. История Масуда (1030-1041) . – М., 1969.
Бичурин Н.Я (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В трех томах, Алматы, 1998-1999.
Ганиев Р.Т. Восточно-тюркское государство в VII-VIII вв. – Екатеринбург. Издательство Уральского университете., 2006 -с.152.
Геродот. История. В 9 томах. М., 1999.
Гордлевский В.А. Государства Сельджуков Малой Азии. Л., 1941
Греков Б.Д., Якубовский А.К. Золотая Орда и ее иадение. М-Л., 1950
Гумилев Л.Н. Хунну. М., 1960
Гумилев Л.ІІ. Древние тюрки. М., 1967
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992
Ежелгі үйсін елі. Үрімжі. 2005.
Еремсев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое врсмя. М., 1992
Еремеев Д.Е. Происхождение юрюков и туркмен Турңии и осиовные этапы пх истории. М-Л., 1963
Еремеев Д.Е. Этногенез тюрков. М., 1982.
Жугенбаев Г.С. Дәстүрлі ауызша тарих. Алматы, 2009.-300 б.
Ирмуханов Б.Б. Дрсвняя история Казахстана. Алматы, 1998
Ирмуханов Б.Б. Прошлое Казахстана в письменных источниках. V в. дон.э. – XV в.н.э. Алматы, 1998
Ирмуханов Б.Б. Хазары и казахи. Алматы, 2003.
Ирмуханов Б.Б. История Казахстана: опыт теоретико – методологическогоисследования. Алматы, 2004.
Ирмуханов Б.Б. Усунь и этногенез казахского народа. Алматы, 2006.
Исторя Казахстана в арабских источниках. Том I. Алматы, 2005.
Исторя Казахстана в арабских источниках. I – X тома. Алматы, 2005.
История Азербайджана. Баку, 1973.
История Киргизской ССР. Фрунзе, 1984
История Татарской АССР. Казань, 1980.
История Узбекской ССР. Ташкент, 1974
Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахсган. Летопись трех тысячелетий. Алма-Ата, 1992
Кестлер А. Тринадцатое колено.Крушение империи хазар и ее наследие. Пер. с англ. Кабалкина А. Ю. – СПб.:Издательская группа «Евразия»,2001.-320с.
Кумекон Б.Е. Государстио кимаков ІХ-ХІ іш. по арабским источникам. Алма-Ата, 1972
Кочекаев А.Б.Ногайско – русские отношения в XV-XVIII вв. Алма-ата, 1988.
Махмуд Қашғари. Диуан-лұғат ат-турк. Перевод с арабского. З.- А.Ауэзовой. Алматы, 2005.
Махмұд Қашғари. Түрік сөздігі. III томдық. Қазақшаға аударған Асқар Егеубай. Алматы , 1997-1998.
Қазақтар туралы түркі деректемелері. I-II том. Алматы, 2005.
Қазақтар туралы қытай деректемелері. I том. Алматы, 2005.
Қазақтар туралы моңғол деректемелері. I том. Алматы, 2005.
Манасов Н.Э. и др. История Казхахстана. Народы и культуры. Алматы, 2001.
Материалы по истории казахских ханств XV - XVIII вв. Алматы, 2001.
Материалы по истории киргизии и Киргизов. М., 1973.
Материалы по истории Средней и Центральной Азии. X –XIX в.Ташкент., 1988.
Материалы по истории туркмен и Туркменистана. Том I . VII – XV вв. М., 1939
Мирза Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди. Ташкент, 1996
ІІлетневаС.А. Хазары. М., 1986
ПлетневаС.А. Половцы. М., 1990
Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома Рубрука. Алматы, 1993.
Рахманалиев Р. Империя тюрков. Великая цивелизация. Тюркские народы в мировой истории с X в.н.э. М.: РИПОЛ классик, 2009.-704 с.
Рашид ад-дин. Сборник летописей. В трех томах. М., 2002.
Садыков Т., Абдрахманов Х. Түркі әлемі. Алматы, 1995.
Сафаргалиев М.Р. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960
Стэнли Лэн Пуль. Мусульманские династии. СПб., 1899
Тамерлан. Эпоха. Личность. Деяния. М., 1992.
Государственная программа «Культура наследие». Серия «История Казахстана в арабских источниках» том. 1. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды.(извлечение из арабских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном). Переработонное и дополненное издание. – А., 2005.711 с.
Тильман Нагель. Тимур - завоеватель. Ростов на Дону. 1997.
Трепавлов В. В: История Ногайской орды. М., 2002.
Шах Махмуд Чурас. Хроника.М., 1976.
Файзрахманов Г.Л. Древние тюрки в Себири и Центральной Азии. Казань. Мастер Лайн. 2000.-188 с.
Тюркская цевелизация и суверенный Казахстан. В 2 томах. Астана, 2011.
Интернет көздері:
Turkportal.ru свободный образовательный ресурс. http: turkportal.ru/
Салават Исхаков. Вопросы истории тюркских народов первой четверти XX века. http//tatarika.narod.ru./history/tarih/ishaki.htm
Рустан Рахманалиев:: Империя тюрков. Великая цевилизация.
http//altayim.narod.ru/turki.htm.
Web-site www.turkacadem.kz
http//turk-media .info/?tag
Салпагаров Ахмад. Численность населения тюркских государств и народов. Март 2011 г. ttp: real-alania .narod.ru/index.html
16. Емтихан бағдарламасы/дифф.сынақ:
СҰРАҚТАР ТІЗБЕСІ
1 Түркі халықтарының тарихы курсын оқытудың мақсаты мен міндеттері.
2 Түркі халықтарының тарихы мәселесінің тарихнамасы.
3 Түрік этносы және этнонимі. Этнос теориясы.
4 Түркі тілдерін топтау, тілдік даму кезеңдері
5 Евразияны мекендеген алғашқы адамдар, Арийлікткр дәуірі
6 Ежелгі ғұндар туралы тарихи деректер және ғұндардың шығу
7 Хундар тарихы
8 Үйсін, қаңлы мемлекеттері.
9 Түркілер туралы қытай деректері. Инь текстері.
10 Ежелгі түріктердің руналық жазулары.
11 Түркі тайпалары туралы араб, парсы, түркі деректері.
12 Түркі тілдерін топтау: батыс және оңтүстік бағыт. Бартольд Б.Б., Радлов В.В., Бернштам А.Н., Гумилев Л.Н., Бичурин Н.Я түріктер туралы
13 Шығыс Түркістан жеріндегі халықтардың ХІХ ғ.дамуы
14 Туркология ғылымының дамуы
15 Оңтүстік Сібірдегі түркі тайпалары (ҮІ-ХІІІғғ.)
16 Исламға дейінгі ежелгі түрік халықтарының мәдениеті
17 Чиди. Гаоче. Гаочан патшылығы.
18 Астрахань хандығы
19 Теле тайпалық бірлестігі.
20 Монғолиядағы Ұйғыр қағанаты.Саяси тархы
21 Ұйғырлардың қырғыздармен қатынастары, Қытайдағы ұйғыр әскердері.
22 Ашина түріктері. Түрік қағандығы (551-576 ж.ж)
23 Батыс және Шығыс Түрік қағанаттары.
24 Түркеш қағандығы.
25 Қарахандар мемлекеті
26 Хазар мемлекетінің қалыптасуы мен кейінгі дамуы.
27 Дунай, Еділ, Кама бұлғарлары
28 Ежелгі Хорезм мемлекеті
29 Селжұқ империясы
30 Каспий-Арал өңіріндегі оғыздар империясы.
31 Қыпшақ тайпаларының конфедерациясы
32 Алтын Орда және Моғолстан территориясындағы этникалық процестер.
33 Ақ Орда және оның саяси тарихы
34 Моғолстан мемлекеті және Темір мен оның ұрпақтарының империясы.
35 Әбілхайыр хандығы.
36 Кіші Азияның көне және ежелгі тарихы
37 Газневи сұлтанаты, оны салжұқтардың талқандауы.
38 Кіші Азиядағы Салжұқтар мемлекеті (1077-1299).
39 Осман империясы
40 ХҮ-ХУІІІ ғғ. Еділ мен Орал бойындағы түріктер
41 Қырым хандығы, саяси тарихы
42 Қарлұқ мемлекеті (766-940 жж.)
43 Астрахань хандығы
44 Қазақ хандығы. ХҮІ-ХҮІІ ғғ. Қазақ хандықтары
45 ХҮІІІ ғ. қазақ хандықтары, қазақ-жоңғар қатынастары
46 ХVІ – ХХ ғғ. Өзбек хандығы
47 ХV-ХVІІІ ғғ. қырғыздар мен ұйғырлар
48 1762-1821 жж. қырғыздарды зорлықпен Қоқан хандығына қосу.
49 Шығыс Түркістан жеріндегі халықтардың ХІХ ғ.дамуы
50 1990 жылы Кеңестер Одағының ыдырауы. Мемлекеттердің Тәуелсіздік Декларациясының қабылдануы
51 Қоқан автономиясының тағдыры
52 Түркия жаңа және қазіргі заманда. Қазіргі түркі әлемі
53
54 Маңғыттардың Едіге ордасының құрылуы. Маңғыттар және көшпелі
өзбектер.
55
56 Ноғайлардың, қазақтармен, қырым татарларымен, астраханьдықтармен қарым-
қатынасы
57 Қазақтар мен ноғайлардың тарихи-генетикалық байланыстары
58 Сібір хандығы. ХҮІІІ-ХІ ғғ. Ресей империясының Қырымға қатысты саясаты.
59 Ресей империясының Кавказ жерін қосып алуы.
60 Ресейдің Орта Азия аймағын отарлау (ХІХ ғ.)
БАҚЫЛАУШЫ-ӨЛШЕМДІК МАТЕРИАЛДАР МЫСАЛЫ
І - нұсқа
1.Түркі елі 1500 жыл бірнеше рет гүлдену мен құлдырауды басынан кешірді. Х-ХІІ ғғ. қай кезеңіне жатады? А) 1-ші; Б) 2-ші; В) 3-ші; Г) 4-ші;
2. Сюннулардың тарихы қытай жазбаларында қай жылдан басталады?
А) 403; Б)404ж; В) 405ж; Г) 406ж; Д) 407ж;
3.«Қырғыз-қайсақ ордалары мен далаларының сипаттамасы» (1832 ж.) атты еңбектің авторы кім? А) А.Левшин; Б) Л. Гумилёв В) Н.Я Бичурин; Г) Б.Б. Бартольд;
4. Қырғыздар ұйғыр мемлекетінің әлсіреуін пайдаланып қай ғасырда тәуелсіздікке қол жеткізді? А) Х ғ; Б) ХІ ғ; В) ХІІ ғ; Г) ҮІІІ ғ; Д) ІХ ғ;
5. Хорезм туралы алғаш рет қай деректерде кездеседі?
А) Геродот; Б) Қытай; В) Авеста; Г) Гардизи; Д) Әл-Факих;
6. Ариліктер шығыс елдерімен Алтай жеріне қай жерден келді ?
а) Жерорта теңізі б) Европадан в) Ираннан г) Үндістаннан д) Орта Азиядан
7. Ғұн мәдениетінде кездесетін сандыктасты зираттарда жер қандай нәсіл басым болды?
а) Монголоидтер б) Европейдтер
8. «Тәңіркуты» деген титулға қай елдің билеушісі ие болады?
а) сақ б) ғун в) арий г) қаңлы г) үйсін
9. Қауыншы мәдениеті қай мемлекетке тән?
А) үйсін; б) сақ; в) қаңлы; г) исседондар;
10) Орхон, Енисей, Керулен өзенінің бойында ХІ –ХІІІ ғғ. кімдер өмір сүрді?
а) үйсін б) сақ в) қаңлы г) исседондар г) скифтер
12.Ұйғыр қағандығы қашан құрыды?
А) 744ж; Б)748 ж; В) 844 ж; Г) 625ж;
13. Батыс Түрік қағанатында алым-салықтың жинаушы
а) қара бодандар б) бұйрықтар в) тархандер г) тудундар д) елтеберлер
14.Түріктерге әскерін әкеткені үшін кімдер жылына 40 мың алтын мөлшерінде алым- салық төлеуге міндетті.
а) эфталиттер; б) соғдылықтар; в) қытайлар;г) ирандықтар;д) византиялықтар
15. Хазарлар мемлекеті қашан құрылды? А) ІҮ ғ; Б) ҮІІ ғ; В) ҮІІІ ғ; Г) ІХ ғ;
16.Хазарлардың кейінгі астанасы қай қала болды?
А)Янкигент; б) Алмалық; в) Итил; г) Киев;
17 .Ұйғыр қағантының орталығы қай қала болды?
А)Ордабалық; б) Алмалық; в) Итил; г) Суяб;
18. Түркі тегі жөніндегі қытай деректермелерінің неше нұсқасы бар? А) 2 ; Б) 3; В)5; Г) 4;
19.Түріктердің негізгі қозғаушы күші угрофиндер деп белгілеген қай зерттеуші?
А)Г.И. Аристов; Н.Я.Бичурин : В) Егоров В.Г; Г) Л.Н. Гумилев;
20. Ғұндардың 24 рудан құралғандығы туралы пікірді кім айтады?
А) Г.И. Аристов; Н.Я.Бичурин : В) Егоров В.Г; Г) Л.Н. Гумилев;
ІІ-нұсқа
1. Башқұрт, қарайым, қарақалпақ, қазақтар қай этникалық топты құрайды?
А)Қыпшақ, Б) Оғыз; В) Қарлұқ; Г) аралық бұтақ;
2. Ғұн империясы қай жылы құрылды?
А) 205; б) 207; В)209ж; Г)211 ж;
3. «Орта Азиядағы Түркі халықтарынан 12 дәрісі» еңбегінің авторы кім?
А) Г.И. Аристов; Б)Н.Я.Бичурин : В) Л.Н. Гумилев; г) В.В.Бартольд ;
4. Бүкіл Түркістанның бас діни орталығы
а) Түркістан б) Сайрам в) Баласағун г) Тараз д) Сығанақ
5. Махмуд Қашқаридың айтуы бойынша «Бұзықтар мен ушуктар» болып екі ірі топқа бөлінген мемлекет а) Түркеш б) Қарлук в) Қарахан г) Оғыз д) қимақ
6. Қай ортағасырлық еңбекті түркі тілді халықтардың энциклопедиясы деп санайды
а ) Қашғаридың «Диуани-Луғат ат-түрік» б) Баласағунның «Құтты білік»
В) Бирунидің «Ежелгі халықтар хронологиясы; Г) Иассауидің « Диуани хикметі»
7. Ұйғырлардың мемлекетін кімдер жойды?
а) түркілер в) селжұқтар в) ғундар г) қытайлар д) қырғыздар
8. Шығыс түрік қағанының соңғы қағаны кім болды?
а) Могилиян б) Мөде в) Озмыш г) Білге д) Сулу қаған
9. Ұйғырлар Монголияда қай жылы билікке келді?
а) 745 б) 755 В) 845 г) 855 д) 840
10. VІ – Х ғасырларда қырғыздар қай жерлерде мекендеді?
а) Алтай, Ертіс б) Тянь-Шань в) Монголия, Қытай, Түркістанда г) Балкан, Қаратеңізді
11. Орхон, Енисей, Керулен өзенінің бойында ХІ –ХІІІ ғғ. кімдер өмірсүрді?
а) қыпшақтар б) наймандар в) керейлер г) монголдар; д) қарақытайлар
12.Ежелгі ғұн атауы қай ғасырдағы қытай деректерінде аталады?
А) б.э.д ІІІ ғ Б) б.э.д І ғ В) б.э І ғ Г) б.ғ ІІ ғ Д) б.э ІV ғ.
13. Оғыздардың 24 тайпасын тізбектеп жазған түркі ғалымы?
А) Баласағұн; Б) Әл-Фараби; В) Қашқари; Г) Яссауи; Д)Жаухари;
14. Қарахан мемлекетінің негізгі қалаушысы кім?
А) Мұса; Б) Құтлығ шад; В) Сатұқ Боғра; Г) Жамұқа; Д) Қадыр;
15. 965 жылы оғыздар Киев Русімен одақтасып қай халықты талқандайды?
А) Печенег; Б) Қыпшақ; В) Аландар; Г) Орыстар; Д) Хазарлар;
16. Қай жылдардың аралығында Орта Азия мен қазақ жері монғолдардың қол астына
өтті? А) 1216-1221; Б) 1217-1222; В) 1218-1223; Г) 1219-1224; Д) 1220-1225;
17. Тарихшы Әл-Масудидің (Хғ.) айтуы бойынша кимек пен оғыз тайпасының қыстаулары мен жайлаулары қай жер ?
а) Жем мен Жайық өзені б) Жайық в) Ертіс г) Каспий теңізі д) арал маңы
18.Ұйғырлардың негізгі көпшілігі қай жерде қоныстанған ?
а) Батыс Түркістанда б) Мауренахрда в) Испиджаб г) Хорезмде
д) Ганьсунди
19.Уғ. өмір сүрген теле тайпасының оңтүстігіндегі қөшіп қону жайылымдары қай жерге дейін жетті ? а) Сырдария орта ағысы б) Шу өзені бойы в) Ыстық көл бойы
г) Іле өзені бойы д) Амударияның жоғарғы ағысы
20 553-572 жж. түргештерді кім басқарды?
А)Қара Еске; Б) Мұқан қаған; В) Үш Елік; Г) Сатұқ Боғрахан
БАҒАЛАУ МЕЖЕЛЕУІШІ
% балды баға әріптік баға дәстүрлі
баға Білім алушылардың білімін бағалау өлшемдері
100-95
4,0 А өте жақсы Бұл бағалар білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалды толық игергенін көрсеткен және қандай да бір қателіктер жібермей, дұрыс орындаған; зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытымен, әрі дұрыс орындаған және есептер тапсырған; сонымен қатар өз бетімен ойлау қабілеттілігін танытқан; коллоквиумды тапсыруда қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын толық орындаған; ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, пәнді оқып-үйрену барысында өз бетімен қосымша ғылыми әдебиетті пайдаланып, бағдарламалық материалды өздігінен жүйелей білген жағдайда қойылады.
94-90 3,67 А- 89-85
3,33 В+ жақсы Бұл бағалар студентке, егер ол бағдарламалық материалды 75-%-дан кем игермесе және сонымен қатар жауап беру кезінде елеулі қателіктер жібермесе; зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытымен орындаған және оны тапсыруда елеусіз қателіктері болса; коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс, әрі уақытында орындап, елеусіз ескертулермен тапсырған жағдайда; оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиет пайдаланып, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысқанда; елеулі қателіктерді студент өздігінен түзете алғанда; бағдарламалық материалды оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.
84-80
3,0 В 79-75 2,67 В- 74-70 2,33 С+ қанағаттанарлық Бұл бағалар студентке, егер ол бағдарламалық материалды 50-%-дан кем игермесе; зертханалық және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткенде, коллоквиум тапсыру кезінде жауаптары толық болмай, елеулі ескертулер болған жағдайда; зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиетпен ғана шектелгенде; материалдарды жүйелеу кезінде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.
69-65 2,0 С 64-60 1,67 С- 59-55 1,33 Д+ 54-50 1,0 Д 49-0 0 F қанағаттанарлықсыз Бұл баға студентке, егер оның бағдарламада қарастырылған негізгі материалды оқуда кемшіліктері білінген; пән бағдарламасының жартысынан астамын игермеген; жауаптарында елеулі қателіктер жіберген; ағымдағы бақылау формаларымен қарастырылған жеке және қорытынды бақылауларды орындамаған; бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиетпен жұмыс жасамаған жағдайда қойылады.
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІ ШКАЛАСЫ
№ бақылаутүрлері апта мах
балл
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Сабаққа қатысымы * * * * * * * * * * * * * * * 100
2 Ағымдық бақылау * * * * * * * * * * * * * * * 100
3 Аралық бақылау: мәнжазба, бақылаужұмысы, өзіндікжұмыстытапсыру, коллоквиум, тест, жобажәне т.б. * * 100
4 Қорытынды бақылау (емтихан) 100
Барлығы 100
КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ
ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Мамандық: 5В011400–«Тарих»

Пән: THT 2301 Түркі халықтарының тарихы
Білім деңгейі: жоғары білім (бакалавриат)
Оқу формасы: жалпы орта білім негізінде күндізгі
Оқу жылы: 2014-2015

Оқу ісі жөніндегі проректор

б.ғ.д., профессор ____________ Айпеисова С.А.


“___”____________2014 ж.

Оқу-әдістемелік жөніндегі проректор
п,ғ,д.,профессор ____________ Ботағариев Т.А.

Приложенные файлы

  • docx 7575674
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий