Аналітичний огляд статей на тему «Методи оцінки..

Аналітичний огляд статей на тему «Методи оцінки вартості підприємства»

Оцінка вартості підприємства являє собою впорядкований цілеспрямований процес визначення у грошовому виразі вартості об’єкта в умовах конкретного ринку. Метою цього процесу є розрахунок у грошовому виразі вартості, яка може бути найбільш вірогідною продажною ціною та характеризувати властивості об’єкта як товару.
У статті «Методи оцінки вартості підприємства» Афоніна О.М. зазначила, що підходи та методи, що використовують при оцінці вартості підприємства значною мірою залежать від цілей оцінки і економічних особливостей оцінки.
У вітчизняній та зарубіжній практиці виділяють три підходи до методів оцінки підприємств: Доходний, витратний,порівняльний.
Автор провела короткий аналіз всіх трьох методів оцінки і зробила висновок, що доцільно використовувати відразу декілька методів, що найповніше відповідають конкретним умовам, об’єктам та меті оінки, наявності і достовірності інформаційних джерел для її проведення. Реальна ж вартість компанії знаходиться в проміжку між максимальною по величині оцінкою і мінімальною з них
У наступній статті Котиш А.М піднімає питання удосконаленню на основі проведеного дослідження та узагальнення результатів методику оцінки інвестиційної вартості підприємства, яка складається з семи етапів.
Автор навів концептуальну схему оцінки інвестиційної вартості підприємства.
Автором було зазначено, що перевагою запропонованої методики є інтегрування результатів оцінки інвестиційної вартості підприємства (ІВП) за двома методами, а саме: чистих активів та дисконтування грошових потоків, що дає змогу забезпечити інтереси реципієнта та інвестора шляхом урахування ретроспективного стану та перспектив розвитку підприємства. Уточнено, що наступним етапом є розрахунок коефіцієнта важливості одного з двох методів оцінки ІВП,який розраховується на основі побудови комплексного показника оцінки факторів внутрішнього середовища підприємства, що формують його інвестиційну вартість.
Автором було вдосконалено метод оцінки ІВП шляхом інтегрування результатів оцінки ІВП за двома методами, тобто оцінка грунтується на комбінованому методі, який заснований на розрахунку чистих активів і дисконтуванні грошових потоків.
Ця комбінація дозволить не лише забезпечити детальну характеристику оцінюваного об’єкта на дату оцінки, але й збудувати прогноз подальшого розвитку підприємства, який ґрунтується на ретроспективній інформації та обліку впливу зовнішніх факторів, що є головною і необхідною умовою для інвестиційного розвитку підприємства.
Запропонований авторський підхід до визначення коефіцієнта важливості кожного із зазначених методів, що дозволяє комплексно оцінити об’єкт господарювання у перспективі, це забезпечує інтереси всіх учасників оцінного процесу.
У статті «Етапи оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства» Воліковим В.В. розглянуто питання складності вирішення практичних проблем у сфері оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства.
Зазначено, що існуючі підходи, які визначають процес оцінки інтелектуального потенціалу підприємства, є обмеженими.
Автором акцентовано увагу на обгрунтуванні етапів процесу оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства та уточненні їх складу на основі узагальнення й систематизації теоретико-методичних підходів.
Для обгрунтування послідовності та змісту етапів процесу оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства використано результати аналізу досліджень авторських підходів до оцінювання ефективності капіталу, методики оцінки кругообігу капіталу, оцінювання прогнозно- розрахункової вартості бізнесу, оцінювання конкурентних переваг підприємства тощо. Автором зазначено, що оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства – це складний процес, який пропонується проводити в чотири етапи: визначення проблем формування і використання інтелектуального потенціалу та їх конкретизація; підготовка до проведення оцінки інтелектуального потенціалу; збір інформації та розрахунок показників; визначення ефективності використання інтелектуального потенціалу та формування заходів щодо її підвищення.
Автором був обгрунтований процес оцінки інтелектуального потенціалу запропоновано використовувати для визначення його справедливої вартості, що має стати основою в процесі розробки стратегії підприємства та надати можливість виявити альтернативні підходи та шляхи підвищення ефективності використання людського, структурного, споживчого капіталу та інтелектуального потенціалу в цілому.
Тема оцінки вартості банківського бізнесу освітлена у статті Вовка В. В статті автором розглянуто особливості оцінки справедливої вартості банківського бізнесу. Досліджено переваги та недоліки використання традиційних підходів до оцінки вартості банківського бізнесу (дохідного, витратного та порівняльного) та новітніх методи оцінки, які у загальному вигляді представляють собою синтез традиційних методів оцінки. Автор зазначив, що в сучасних умовах ведення банківського бізнесу пріоритетним завдання є підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних банків, забезпечення їх фінансової стійкості та платоспроможності, а також відновлення довіри до банківської системи з боку населення. Одним з напрямів вирішення цього завдання є підвищення рівня капіталізації банківських установ, що досягається або за рахунок власних коштів власників або внаслідок злиття та поглинання банків. І в першому і в другому випадку виникає об'єктивна необхідність адекватної оцінки вартості банку.
Автор дійшов висновку, що вирішення завдання щодо підвищення рівня капіталізації банків можливе за умови визначення справедливої оцінки вартості банківського бізнесу у цілому або окремих бізнес-напрямів банку.
Ймовірність та економічна користь капіталізації обґрунтовується виходячи з ринкової вартості акцій банку, тобто від оцінки ринком вартості бізнесу конкретної банківської станови, яка акумулює у собі показники фінансової стійкості, прибутковості, кількості бізнес-напрямів, попиту на банківські продукти та послуги, рівня технічного обладнання, розгалуженості філійної мережі, кількості банкоматів, кваліфікації персоналу та безлічі інших характеристик, які не піддаються кількісній оцінці.
Крім того, під час оцінки вартості банківського бізнесу мають враховуватися характеристики не притаманні самому банку, а визначені зовнішнім середовищем, наприклад, конкурентна позиція на ринку. У з'язку з низькою активністю фондового ринку в Україні оцінку банківського бізнесу доцільно здійснювати на підставі визначення вартості майна, яка розраховується аналітичним шляхом. Вибір підходу до оцінки вартості банківського бізнесу, прямо залежить від причин, які її обумовили, і цілей, які нею переслідуються.
Результати оцінки дозволяють обгрунтувати стратегічні та тактичні заходи, спрямовані на збільшення вартості банківського бізнесу та обґрунтування доцільності проведення злиття чи поглинання банківських установ з метою збільшення рівня їх капіталізації. У свою чергу недооцінка окремих складових вартості банківського бізнесу може призвести до зниження конкурентоспроможності банківської установи та погіршити її конкурентну позицію на ринку.
У наступній статті автором Красюковою А.С. розглядається сутність та необхідність оцінки вартості підприємства. Приділяється увага методам визначення вартості підприємства та особливостей їх використання в сучасних умовах. Було сформовано етапи впровадження системи управління вартістю підприємства.
Метою статті стало обгрунтування підходу до управління вартістю підприємства за допомогою методів та інструментів, що враховують особливості економіки України.
Автор вказав, що необхідність управління вартістю підприємства обумовлена посиленням конкурентної боротьби підприємств за капітал інвесторів та акціонерів [1]. У цій ситуації особливої актуальності набуває концепція управління вартістю – Value Based Management (VBM), сутність якої полягає в тому, що управління підприємством повинно бути спрямоване на забезпечення зростання його ринкової вартості.
Автор зазначив, що:
Управління вартістю є концепцією стратегічного управління, відповідно вартість підприємства застосовується при оцінці управлінських рішень в процесі стратегічного планування, в той час як складові цього показника (наприклад економічний прибуток) дають можливість оцінити результати поточного планування.
Вартість підприємства є більш інформативним, ніж інші показники діяльності підприємства. Це пов’язано з тим, що управління вартістю охоплює значну кількість початкових даних і враховує як внутрішні так і зовнішні фактори, як фінансові, так і не фінансові чинники.
В кризових умовах кожне управлінське рішення повинне прийматися з точки зору його впливу на вартість підприємства. Показники, які використовуються в межах концепції вартісно- орієнтованого управління орієнтовані на динаміку і прогнозування вартості підприємства, що дає можливість вирішити конфлікт інтересів акціонерів і менеджерів та оцінювати ефективність використання капіталу підприємства.
У підсумку автор зробив висновок, що саме принцип максимізації вартості стає базою для оцінки результатів функціонування бізнесу та сформульовано новий алгоритм процесу управління вартістю при оцінці бізнесу. Тема є дуже актуальної в даний час, та потребує подальших досліджень.


Стисок статей.

Афоніна О.М. «Методи оцінки вартості підприємства» - науково-технічна конференція 2013 року національного університету кораблебудування, електронний ресурс - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Котиш А.М. «Удосконалення методики оцінки інвестиційної вартості підприємства» , науковий журнал «Економіка розвитку», липень 2013 року – електронний ресурс [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Воліков В.В. «Етапи оцінювання інтелектуального потенціалу підприємства» науковий журнал «Економіка розвитку», липень 2013 року – електронний ресурс [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Вовк В. «Оцінка вартості банківського бізнесу як напрям підвищення рівня його капіталізації» - Вісник КНУ ім..Шевченко 2014 рік, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Красюкова А.С. «Управління вартістю підприємства як складова оцінки бізнесу», КНЕУ, 2015р kneu.edu.ua/userfiles/conf_0415

Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 6323337
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий