ЖМ-422 Магжан латын

1-тапсырма
Терминдерді аударыSыз, ілік жекеше, атау копше, ілік к™пше т_рін жазыSыз
^лкен таSдайлы ™зек: A)canalis palatinus major. I) canalis palatine majoris. Ak)canales palatini majores. Ik)canalium palatinorum majorum
Сол жаK асKазан артерия: A)arteria gastrica sinistra. I)arteriae gastricae sinistrae. Ak)arteriae gastricae sinistrae. Ik)arteriarum gastricarum sinistraum
АртKы торлы сай: А)sulcus ethmoidalis posterior. I)sulcus ethmoidalis postrioris. Ak)sulcus ethmoidales posteriores. Ik)sulcuum ethmoidalium postriorum
Нервті ж_йе:A)systema nervosum. I)systematis nervosi. Ak)systemata nervosa. Ik)systematum nervosorum
Ішкі есту жолы: А)meatus auditivus internus I)meatus auditivi interni Ak)meatus auditivi interni Ik)meatuum auditicorum interni
ОS жаK Kимылды б_йрек: A)ren mobilis dexter I)renis mobilis dextri Ak)renes mobilies dextri Ik)renum mobilium dextrorum
JысKа латериалды бас: А) caput lateriale breve I)caputis laterialis brevis Ak)capita laterialia brevia Ik)capitum laterrialium brevium
ОртаSCы проксимальды фаланг: A)phalanx proximalis medialis I)phalangis proximalis medialis Ak)phalanges proximales mediales Ik)phalangum proximalium medialium
ОртаSCы сыртKы KaлаK:A)avris externa medialis I)avris externae medialis Ak)avres externae mediales Ik)avrum externarum medialium
Жалпы буырлыK аCын:duscus hepaticus communis I)ductus hepatici communis Ak)ductus hepaticincommunes Ik)ductuum hepaticorum communium
ОS жаK бос шет:A)maego liber dexter I)maeginis liberi dextri Ak)margines liberi dextri Ik)maeginum liberorum dextrorum
Ж_ректі Kысым:A)imperssio cardiaca I)imperessionis cardiacae Ak)impressions cardiacae Ik)impressiorum cardiacarum
JaйымшаKты шумаK:A)glomus coccygeus I)glomeris coccygci Ak)glomera cocygcea Ik)glomerorum coccygeorum
`зын KисыK бас:A)caput obliginum longum I)capitis obligni longi Ak)capita obligua longea Ik)capitum obliguorum longorum
Кеуделік нервті т_йін:A)nodos nervosus thoracicus I)nodi nervosi thoracici Ak)nodi nervosi thoracici Ik)nodorum nervosorum thoracicorum
Ішкі к™здік екінші мойын омыртKасы:A)axis orbitalis internus I)axis orbitalis interni Ak)axes orbitales interni Ik)axiom orbitalium intrnorum
С_йекті аяK:A)pes osseus I)pedis ossei Ak)pedes ossei Ik)pedum ossei
Нервті тесік:A)foramen nervosum I)foraminis nervosi Ak) foramina nervosa Ik)foraminorum nervosorum
Jан тасушы лимфалыK тамыр:A)radix limphatca sanguinea I)radicis lyphaticae sanguineae Ak)radices lymphaticae sanguineae Ik)radicum lymphaticarum sanguinarum
МыKынды ™рім:A)plexus ileus I)plexus ilei Ak)plexus ilei Ik)plexuum ileorum
Ішкі aйKы артериясы:A)arteria caroyis interna I)arteriae carotis internae Ak)arteriae carotes internae Ik)arterirum cartium internarum
ОрталыK нервті ж_йе:A)systema nervosum cenrale I)systematis nervosa centralis Ak)systemata nervosa Centralia Ik)systematum nervosorum centralium
^лкен ш_йделік тесік:A)foramen occipitale majus I)foraminis occipitalis majoris Ak)foramina occipitalia majora Ik)foraminum occipitalium
АлдыSCы торлы тесік:A)suleusethmoidalis anterius I)suleus ethmoidalis anterioris Ak)suleus ethmoidales anteriora Ik)sulcum ethmoidalium anteriorum
Т™менгі тасты Kойнау: A)sinus petrosus inferior I)sinus petrosi inferioris Ak)sinus petrosi inferiors Ik)sinium petrosorum inferiorum

III.Келесі рецепттерді табыSыз:
1 .Ал:фурацилинніS таблеткаларын 0,02 . осындай м™лшерде 10 данасын капсулаларда бер.Белгіле.
Recipe:tabulettifuracilini 0.02.
Da tales doses numero 10 in capculis.signa.
ал:эуфилинніS 0,1
димедролдыS 0,001
нитроглицеринніS ертіндісініS 1мл
валидолдыS 20мл
Араластыр.Бер.Белгіле
Recipe:Euphyllini 0.1
Dimedroli 0.01
SolutionisNitroglycerini 1ml
Validoli 20ml
Misce.Da.Signa
2.ДибазолдыS ертіндісі инъекция _шін-SolutioDibazoli pro injektionibus
Кастор майы капсулаларда-Oleumricini in capsulis
Cвечалар димедролмен-Suppositori cum dimedroli
Вагинальды супозиторилар новакаинмен-Suppositori vagina cum nobocaini
БеллодоннаныS жапыраKтарыныS тaнбасы- Teneturabeladonoefoliorum
3.араластыр 10мл ландыштыS тaнбасын ж‰не 15 мл валерианныS тaнбасын-misce infuse Convallariae 10ml infuse valerianae 15 ml
Мазь Kайталансын-repetaturunguenti
Эфир наркоз _шін-aether pro narcosi
АмпициллинніS aнтаCы суспензич _шін-pulvisamlicilini pro suspensionis
ФурациллинніS ерітіндісі ампуллаларда-solutio furacilini in ampullis
ДибизолдыS таблеткалары ж™телге Kарсы-tabuletta dibazoli contra tussim
4.жай сиропты керегінше Kос-adde siropi simplecis avantum
ГрамицидинніS спирттелінген ерітіндісі ампуллаларда-solutio gyramycidini spirituosi in ampullis
Эфир ж‰не хлорофром наркоз _шін –aether et chloroforminum oro narcosi
ДимедролдыS таблеткалары балалар _шін –tabuletta Dimedroli pro infantibus
Араластыр ,сaйыK мазь жасалынсын-misce ,fiat linimentum
АлтелдіS тамыршаларыныS Kайнатпасы-decoctum radicum Alteli
5.Recipe:Solutionisgralycetini 5ml in ampullis.Da.Signa
Recipe:infusefalii 180ml
Sirupisimplicis 20ml
Misce.Da.Signa

N=9 Терминдердин магынасын тусиндир
Cholangitis- оттек тутиктин кабынуы
Lymphoeytes –лимфациттердин шамадан тыс кобеюи
aparotomia-ишти кесу
Ureterotomia –несепагар тутигин кесу
Myеlopathia-жулын ауруы
Aerophagia –ауа жуту
Dysmorphosis –пишиннин бузылуы
Cytosis- жасуша санынын шамадан тыс кобеюи
кулыкты тексеру-cyctoscopia
зар шыгудын киындауы-dysuria
ауа жуту-aerophagia
барлык артериянын кабынуы-panarteritis

N=10 Терминдердин магынасын тусиндир

Erythorophobia-эротроциттер корку
Bradyypnoe- тыныс алудын сиреу
Tachypnoe-тыныс алудын жиилеуи
Bradysystolia-систалык пульстын жай согуы
Hemiparesis- канды порез
Карилик туралы илим-gerontologia
Сут безин алып тастау-mammaprivus
Сут бези аймагынын ауруы-mammaregiopathia
Бастын ауруы-kephalopathia
Кан курамында инсулиннин томендеуи-hypohaemoinsalia
N=11 Терминдердин магынасын тусиндир
Osteoarthritis-суйек буындарынын кабынуы
Osteogenenesis –суйектин дамуы
Lymphadenitis-лимфа бездеринин кабынуы
Cholangioenterostomia -от жолы жане ишек арасын тесу
Haematomyelia- жулындагы кан
typhoeurysis -сокыр ишектин кенеюи
haemooxycytosis -канда оттегинин кобеюи
tachycardia -кысымнын жиилуи
haemoerythropenia-кан курамында эротроциттин жетиспеушилиги cholecystogramma-от копиршигин рентгендик зерттеу
N=14 Терминдердин магынасын тусиндир
Cardioplegia-журек согуы
Ophtalmoplegia-коз булшыкеттеринин Паралич
Hypertrichia –шаштын устинги жагы
Aphonia-естудин болмауы
Phacoma-коз буршагынын исиги
Улпалардын бузылуы –hystoiysis
Жасуша сырты-extracytis
Коректенудин бузылуы-dysthopia
Сезимталдыктын болмауы-aneasthesia
Курсак сырты-extragastrium
N=15 Терминдердин магынасын тусиндир
Gynaecologia-айелдер туралы илим
Paediatria-балалар ауруларын емдеу
Logopedia-балалардын сойлеуинин бузылуы
Chondrocytes-шемиршек жасушалары
Haemocyti-кан жасушасы
Курсак куысында ириннин болуы-pyolaparabis
Булшык ет алсиздиги-myastenia
Кан жуйеси туралы илим –haemotologia
Теринин кабынуы-dermatitis
Дамудын бузылуы-dysgenisis
N=16 Терминдердин магынасын тусиндир
Anoxaemia-кан оттегинин болмауы
Peroxydum-пироксид
Oxygenotherapia-оттегимен тукым куалауды реттеу
Spondylotomia-омыртка кесу
Osteoniyelitis-суйек булшыкеттеринин кабынуы
Жулыннын сур затынынкабынуы-substatia griseaitis
Бас ауруы -Kephalgia
Улпага немесе мушеге пластикалык операция жасау-
Адам курылысын зерттейтин гылым-homomorphologia

N=17 Терминдердин магынасын тусиндир
Granulocytis- туйиршектердин шамадан тыс кобеюи
Cytodiagnostica- жасушаны микраскоппен зерттеу
Phagocytes- жутуша жасушанын шамадан тыс кобеюи
Aphagia- жутудын болмауы
Erythema-теринин кызаруы
Несеп курамында кант болуы-glycuraemia
Сумен емдеу-hidrotherapia
Кан агудын токтауы-rhagiastasis
Каннын бузылуы-dysaemia
Эротроциттин курылуы-erythoplasia

N=18 Терминдердин магынасын тусиндир
Stomatolus-ауыз куысын зерттейтин илим
Myogramma-булшыкеттерди рентгендеу
Biopsia-зерттеу тасили
Uraemia-зарли кан
Nephrectomia-буйректи кесип алу
зардин токтын калуы-uropptosis
асказанга жасанды тесик жасау-gastrostomia
Буйрекке жасанды тесик жасау-uephrostomia
Отте тас жинау ауруы-cholelithiasis
Буйрек астауы мен буйректин кабынуы-pyelonephretis
N=19 Терминдердин магынасын тусиндир
Gastroptosis-асказаннын томен тусуи
Choiecystopexia-от кабшыгын бекиту
Esophagomotia-онешти кесу
Pelviotomia-жасбасты кесу
Osteotomia-суйекти кесу
Булшык ет жумысынын графикалык кориниси-myogramma
Несепагардын рентгенонрафиясы-ureterographia
Тик ишекти зерттеу-proctoscopia
булшык ет туралы илим-muologia
Улпалар туралы илим-hystologia

N=20Терминдердин магынасын тусиндир
Hyndrogenima- сутекті, destonia-тонус бaзылуы, solution istonica-|к_ші бірдей ерітінді, tonometria-Kысымды ™лшеу , hypotonia-т™мен Kысым,ішкі б™ліну бездері туралы ілім-endocrinologia, жіSішке ішек пен асKазанныS Kабынуы-jejimogastritis, асKазан ішек жолы туралы ілім-gastroenterologia, асKазан мен аш ішекті операция жолымен біріктіру- gastroenteroplastica
15

Приложенные файлы

  • doc 5543150
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий