5. Завдання для самостійної роботи студентів


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
криворізький ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра правових дисциплін
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ
з навчальної дисципліни
РИМСЬКЕ ПРАВО
(назва навчальної дисципліни)

спеціальність081 Право
(код та найменування спеціальності)
для здобувачів вищої освіти курсу Криворізького факультету,
що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої світи
(назва рівня вищої світи)
Кривий Ріг – 2017
Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Римське право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу Криворізького факультету, спеціальності 081 Право/ Кривий Ріг: Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2017. – 17 с.
РОЗРОБНИКИ:
Титаренко О.Ю., старший викладач кафедри правових дисциплін Криворізького факультету Дніпропетровського університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук.
Розглянуто на засіданні кафедри
протокол від ___.___.2017, № ___
Рекомендовано Науково-методичною радою університету
протокол від ___.___.2017, № ___
Завідувач кафедри
()
(підпс) (ініціали та прізвище)
«»2017р.
,2017рік
,2017рік
Завдання для самостійної роботи
Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма навчання у вищому навчальному закладі III-IV рівня акредитації) завершує цілісне вивчення теоретичного змісту програми навчальної дисципліни.
Певну кількість матеріалу студенти опрацьовують без викладача з наступним його контролем. Незважаючи на те, що матеріал вивчався самостійно в екзаменаційні (залікові, модульні) питання він вноситься обов’язково.
*Виконуються кожним студентом у позаурочний час самостійно і здаються викладачу для перевірки і враховуються при визначенні семестрового рейтингу знань студентів
7. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи
ТЕМА 1. Предмет, джерела, становлення римського права
Тема рефератів
Закони XII таблиць як першоджерело всього римського приватного та публічного права.
Рецепція римського приватного права в Україні.
Corpus iuris civilis як основне джерело пізнання римського приватного права.
Роль римського права в правових системах феодальних та буржуазних держав.
Завдання для індивідуальної роботи (обрати два питання, написати у формі есе-роздуму-відповіді):
Проаналізуйте походження та характерні риси jus civile. Порівняйте його із сучасним поняттям „цивільне право”.
Накресліть схему рецепції римського права в Україні.
Чому римський історик Тіт Лівій називав Закони XII таблиць “ fons omnis publici privatique iuris - джерелом всього публічного і приватного права”?
Проаналізуйте історію створення та зміст Законів ХІІ таблиць і складіть обгрунтований висновок відносно їхньої сутності як форми правотворення. Чи можливо їх вважати кодифікацією цивільного права?
Прокоментуйте: «Краще залишити злочин непокараним, аніж осудити невинного». (D.48.19.5. Ульпіан)
ТЕМА 2. Захист приватних прав. Цивільний процес у Давньому Римі
Теми рефератів
Основні процесуальні інститути в римському праві.
Вплив римського права на вітчизняний цивільний процес.
Інститут представництва в римському праві.
Завдання для індивідуальної роботи
Причини виникнення державного судочинства у Стародавньому Римі.
Поняття та складові елементи процесуальної формули.
Чим відрізняється судовий захист від преторського?
Прокоментуйте наступні сентенції:
“Iudex aequitatem prae oculis semper habere debet – Перед очима судді завжди повинна стояти справедливість”
ТЕМА 3. Речове право Давнього Риму
Теми рефератів
Виникнення і розвиток інституту права власності у Стародавньому Римі.
Поняття права спільної власності та його види.
Особливості захисту володіння у римському праві.
Цивільно-правовий захист прав з обмеженим змістом правомочностей.
Тема 4. Права на чужі речі
Теми рефератів
1. Виникнення, поняття та види прав на чужі речі.
2. Сервітути: поняття і види.
3. Емфітевзис і суперфіцій.
4. Право застави (заставне право).
Завдання для індивідуальної роботи
Накресліть схему прав на чужі речі.
Прокоментуйте наступні сентенції:
“Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet - Ніхто не може переносити на іншого більше прав, ніж ті, якими сам володіє” (Ulp.D. 50. 17. 54. Ульпіан);
ТЕМА 5. Зобов’язальне право: загальні положення
Теми рефератів
Поняття зобов’язання та його роль у цивільному обороті.
Поняття та види зобов’язань у римському праві.
Правове значення випадку (casus) в зобов’язаннях.
Виникнення та значення цесії в римському праві.
Формалізовані договори архаїчного римського права.
Заміна суб’єктів зобов’язальних відносин.
Аномальні види цивільно-правових зобов’язань.
Завдання:
У чому полягає відмінність зобов'язання від договору, правочину; правочину від договору, делікту?
Чи може статися, що виконання зобов'язання законне, але суперечить добрій совісті? Наведіть такі приклади. Як повинен поступити в подібній ситуації мудрий суддя?
ТЕМА 6. Окремі види договірних і позадоговірних зобов’язань
Теми рефератів
1. Особливості давньоримського договору купівлі-продажу.
2. Місце деліктних зобов’язань в системі позадоговірних зобов’язань.
3. Теорія та класифікація контрактів.
4.Зобов’язання з безпідставного збагачення в римському праві.
Завдання для індивідуальної роботи
А. А. неодноразово наполегливо вимагав від Н. Н. повернення боргу у розмірі 1000 сестерціїв. Н. Н. постійно від сплати боргу ухилявся. А. А. звернувся до претора з позовом про стягнення боргу з Н. Н. Стоячи перед претором, боржник заявив ексцепцію, в якій вказав на недобросовісність А. А., оскільки зазначену суму він йому сплатив. Яке рішення прийме претор, якщо літеральне зобов'язання було складене у формі: а) nomіna transcrіptіca; б) nomіna arcarіa?
А. А. отримав від Н. Н. у позичку візок, який зламався через несправність у дорозі, від чого впали і розбились окремі глечики, призначені для продажу. Самостійно, відремонтувавши несправний візок, А. А. дістався до ярмарку і продав уцілілу частину глечиків. Повернувшись назад, А. А. звернувся з вимогою до Н. Н. відшкодувати збитки, пов'язані з несправністю візка, а також витрат на його ремонт. Яке рішення прийме суд?
ТЕМА 7. Спадкове право
Теми рефератів
Становлення інституту спадкування в римському праві.
Основні моменти рецепції римського спадкового права в сучасному спадковому праві України.
Поняття і значення обов’язкової частки найближчих родичів.
Сутність інституту “виморочного майна”.
Спадкування за тестаментом.
Заповідальний відказ
Завдання для індивідуальної роботи
Як Ви прокоментуєте сентенцію римського юриста Павла: “Nemo plus commodi heredi suo relinquit quam ipse habuit - Ніхто не може залишити спадкоємцю більш вигідне положення, ніж мав він сам” (Paul.D. 50.17.120).
Яка відмінність між спадкуванням за правом представлення і спадковою трансмісією?
. Якщо ж раптом він, коли стане правоздатним, відмовиться від спадку, то хай спадкоємцем буде Курій.”
Після смерті Гортензія його вдова народила мертвого сина.
Тоді претензії на спадок пред’явив брат небіжчика, посилаючись на те, що оскільки спадкоємець не став правоздатним, то тестамент є недійсним, і Курій, на спадок претендувати не може. Сторони звернулися до суду.
Як вирішити справу?
ТЕМА 8. Правове становище суб’єктів римського приватного права
Теми рефератів
Підстави обмеження правоздатності фізичних осіб в римському приватному праві.
Поняття і види юридичних осіб у римському приватному праві.
Загальна характеристика договора товарищества (sociatos) в римському праві.
Становлення інституту патронату в римському праві.
Capitis deminutio: поняття, види та підстави виникнення.
Завдання:
Прокоментуйте наступні сентенції:
“Humani iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est si ea, quod stare perpetuo posit” – „Правове положення людей постійно і нескінченно змінюється, і немає в ньому нічого незмінного” (С.1.17.2.18).
“Свобода є природна здатність кожного робити те, що йому завгодно, якщо це не заборонено силою або правом” (D. 1. 5. 4. Флорентін).
Які найбільш суттєві відмінності між фізичними та юридичними особами, що в них спільне ?
Критерії оцінювання самостійної роботи студентів
Самостійна робота студента, що передбачена робочою програмою навчальної дисципліни, оцінюється за 15-бальною шкалою кожна. Бали за самостійну роботу виставляються у журналі обліку роботи навчальної групи окремими графами напередодні модульного контролю.
5 Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання
4 Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення.
Проблема позначена, але недостатньо обґрунтована її актуальність,
зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, дані правильні відповіді на додаткові питання
3 Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому
допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми,
висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги щодо оформлення дотримано.
2 Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні відповіді.
1 Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.
0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Індивідуальна робота студентів є однією з основних форм організації навчання у вищих навчальних закладах. Вона являється одним із найважливіших засобів оволодіння знаннями з певної дисципліни. Мета індивідуальної роботи: сприяти закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, одержаних за час навчання, виробленню навичок їхнього застосування для вирішення конкретного завдання. Під час виконання такої роботи виробляються навички і вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, використовуючи сучасні інформаційні засоби і технології.
Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами та завданнями наведеними нижче:
написання наукових статей та тез доповідей;
участь у студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах, науково-практичних семінарах тощо;
участь у роботі студентського наукового гуртка;
підготовка мультимедійних презентацій з тем курсу;
написання наукових доповідей та їх презентація на семінарських заняттях.
Індивідуальна робота передбачає формування нових вмінь та навичок, встановлення зв’язку нового із засвоєним матеріалом, пошук суперечностей між опорними і новими знаннями, готовність студентів до самостійного пошуку матеріалу. Важливим елементом індивідуальної роботи є уміння узагальнювати. Воно визначає якісний рівень пізнання загалом.
Одна з особливостей індивідуальної роботи полягає в необхідності активного і творчого пошуку і засвоєння інформації на відміну від можливості її пасивного сприйняття на лекції. Пошук нових знань з певної теми змушує переглянути певну сукупність інформації, яка прямо не стосується заданої теми, однак дає можливість побудувати міцні асоціативні зв’язки і отримати системне уявлення про дане питання, уяснити місце цього питання серед усієї сукупності знань. Під час індивідуальної роботи з літературою студент фактично будує свою систему знань з певної теми, з певного предмету, пов’язуючи їх з іншими теоретичними та практичними знаннями та навичками.
Вибір виду індивідуальної роботи здійснюється студентом за власними інтересами та попереднім узгодженням з викладачем на початку року та здається у визначений час на початку екзаменаційної сесії. Організацію, контроль та оцінювання якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює науковий керівник.
Критерії оцінювання індивідуальної роботи студентів
Індивідуальна робота студента, що передбачена робочою програмою навчальної дисципліни, оцінюються за 15-бальною шкалою кожна. Виконання завдань, які виносяться на індивідуальну роботу, перевіряється під час консультацій. Бали за індивідуальну роботу виставляються у журналі обліку роботи навчальної групи окремими графами напередодні модульного контролю.
За додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни «Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина» (підготовка конкурсної роботи, публікація статті, тез доповідей на конференціях, круглих столах, наукових семінарах, участь в олімпіадах, вікторинах тощо; творчі та спортивні здобутки) нараховуються заохочувальні бали. При нарахуванні заохочувальних балів загальна сума балів за індивідуальну роботу не перевищує максимально допустиму (15 балів).
5 Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського життя або особистий досвід.
4 Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з обґрунтуваннями, з достатнім використанням фахових термінів і понять у контексті відповіді. Власна думка аргументована фактами громадського життя або особистим досвідом.
3 Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті відповіді (теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти.
2 Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя або власним досвідом.
1 Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому рівні без аргументації.
0 Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя або особистого досвіду) не в контексті завдання.
Рекомендована література
Основні нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – ст. 141
закони:
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – С. 356.
Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004р. – 2004. – № 40, (№№ 40-42). – Ст. 1530. – С. 492.
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – N 21-22. – Ст.135
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1971. – №50. – Ст. 375
Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р. №1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991 р. – №6. – Ст. 56
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – N 3-4. – Ст.27
Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р., № 3852-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – N 17. – Ст.99
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – N 36. – ст.340
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – N 18. – ст.144
Підручники:
Косарев А.И. Римское частное право: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, Изд. объед. «ЮНИТИ», 1998. - 255 с.
Новицкий И.Б. Римское право. - Изд. 6-е, стереотипное. – М., 1997.
Омельченко О.А. Римское право: Учебник. – М.: ТОН – Остожье, 2002.
Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студентів юрид. вищих навч. закладів: Вид. 3-є, перероб. та доповн. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 440 с.
Пухан Иво, Поленак-Акимовская Миряна. Римское право (базовый учебник). - М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 2000. – 448 с.
Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. - М.: Новый Юрист, 1997. - 509 с.
Хвостов В.М. Система римского права. Учебник. – М.: Изд-во «Спарк», 1996.
Дождев Д.В. Римское частное право: Ученик для вузов / Под общ. ред. акад. РАН, д.ю.н., проф. В.С.Нерсесянца. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2006. – 784с.
Підопригора, О. А. Римське право [Електронний ресурс] : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
Основи римського приватного права: Підручник / В.І. Борисова, Л.М.Баранова, М.В. Домашенко та ін.; За заг. ред. В.І.Юорисової та Л.М.Баранової. – Х.: Право, 2008. – 224с.
Омельченко, О. А. Римское право [Електронний ресурс] : учебник / О. А. Омельченко. - 3-е изд., испр. и доп.. - М. : Эксмо, 2005. - 224 с.. - (Российское юридическое образование)
Римське право : підруч. / Підопригора О.А., Харитонов Є.О. – 2-ге вид. – К.: Хрінком Інтер, 2009. – 528 с.
Навчальні посібники, інші дидактичні та
методичні матеріали:
Институции Юстиниана. Перевод с латинского Д. Расснера. Под ред. Л.Л. Кофанова, В.А. Томсинова. (серия «Памятники римского права») – М.: Зерцало, 1998.
Калюжний Р.А. Римське приватне право: Курс лекцій. – К.: Істина, 2005. – 144 с.
Крестовська Н.М., Канзафарова B.С. Основи римського приватного права: Навчально-методичний посібник. - Одеса: Фенікс, 2006. – 160 с.
Латинские юридические изречения / Составитель и автор предисловия проф. Е.И. Темнов. – М. : Издательство «Экзамен», Право и закон, 2003. – 384 с.
Макарчук В.С. Основи римського приватного права. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000.
Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи римського приватного права: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. - М.: Зерцало, 1997.
Підопригора О.А. Основи римського цивільного права: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. - К.: Вентурі, 1995. - 288 с.
Подопригора А.А. Основы римского гражданского права: Учеб. пособие для студентов юрид вузов и факультетов. – 2-е изд., перераб. – К. :Вентури, 2002. – 288с.
Римське приватне право (Конспект лекцій. Практикум).- Х.: “Одіссей”, 2000.
Скрипилёв Е.А. Основы римского права. Конспект лекций. - М.: ОСЬ – 89, 1998. - 206 с.
Сліпченко С.О., Шишка Р.Б. Римське приватне право в таблицях: Навч. посібник. - Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2001.
Трофанчук Г.І. Римське приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 248 с.
Харитонов Є.О. Приватне право у Стародавньому Римі: Навч. посібник. – Одеса: АО Бахва, 1996.
Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права: (Теоретичні та історико-правові аспекти). – Одесса, 1997.
Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Рецепція приватного права: парадигма прогресу. - Кіровоград, 1999.
Черниловский З.М. Римское частное право: Элементарный курс. - М.: Новый Юрист, 1997. - 224 с.
Пашаева, О. М. Римское право [Електронний ресурс] : конспект лекций / О. М. Пашаева, Т. Г. Васильева. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2009
Орлянская, А. В. Шпаргалка по римскому праву [Електронний ресурс] / А. В. Орлянская. - М. : ТК Велби, 2005. - 32 с.
Підопригора, О. А. Римське право [Електронний ресурс] : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 512 с.
Монографії та наукові видання:
Васильченко В.В. Рецепція Римського спадкового права в сучасному спадковому праві України: Дис. канд. юрид. наук. - К., 1997.
Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи: Східна традиція. - Одеса, 2000.
Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домиция Ульпиана. Перевод с латинского Е.М. Штаермана. Отв. ред. и сост. Л.Л. Кофанов. (серия «Памятники римского права») – М.: Зерцало, 1998.
Агафий Миринейский. О царствовании Юстиниана. - М., 2006.
Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / Пер. с англ. - М., 2006.
Васильченко В.В. Рецепция общих положений римского наследственного права в гражданском праве Украины. Древнее право. Ius antiquum. № 4(5). 2000. - М.: Издательство “Спарк”, 2000. - С. 127-133.
Васильченко В.В. Римське спадкове право на тлі права сучасного. - Запоріжжя: ТОВ “Верже”, 1999.
Онофрійчук В.Д. Прекарій у Римському праві: Дис. канд. юрид. наук. - К., 1996.
Шала Л. В. Концепція приватної власності у римському праві та її рецепція у праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. В. Шала ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2010. – 16 с. – укp.
Вовк В. М. Римське право як феномен правової дійсності: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / В. М. Вовк ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 32 с. – укp.
Інші джерела:
Васильченко В.В. Можливість рецепції стародавнього римського порядку спадкування за законом у сучасному спадковому праві України // Право України. - 1997. - № 5. - С. 46-49.
Васильченко В.В., Михайленко О.О. Межі здійснення волі власника в Стародавньому римському та сучасному речовому праві України // Юридичний вісник. - № 2. - С.127-132.
Вовк В. М. Гуманізм та права людини у Римському праві // Митна справа. – 2011. - №1 (73). – С. 211-216.
Вовк В. М. Про «корисність» вивчення римського права студентами — юристами // Юридична наука. – 2011. - № 1
Вовк В.М. Промовляння і мовчання як конститутивні елементи римського права // Адвокат. - 2009. - № 3
Вовк В.М. Смерть та мертве тіло к елементи Римського права // Часопис Київського університету права. – 2009. - № 4. – С.26-32.
Голубєва Н. Ю. Категорія «зобов’язання» у Давньоримському праві // Часопис цивілістики. - 2011. - № 11.- С. 60-64
Гончаренко В.О. Система договорів римського права та деякі питання її рецепції в сучасному цивільному законодавстві України // Університетські наукові записки. – 2005. - №3. – С. 121-125
Горлов А.В Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип..40. – С. 284-290
Гринько С.Д. Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права // Університетські наукові записки. – 2007. - № 1 (21). – С. 90-96
Гусарєв С.Д. Юридична професія в контексті правової спадщини Риму // Часопис Київського університету права. – 2006. - № 1. – С. 21-24
Денисенко В.В. Jus gentium: проблема становлення міжнародного права в стародавньому римі // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. - №3. – С. 7-12
Дмитрієва Ю. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) // Право України. – 2007. - №6. – С. 126-130
Дячук Л.В. Заборони шлюбу адміністраторів та громадян провінцій в римському праві та законодавстві Юстиніана // Часопис Київського університету права. – 2011. - № 3. – С. 20-24
Дячук Л.В. Конкубінат у класичному римському праві (дискусійні проблеми) // Малий і середній бізнес. – 2011. - № 3-4
Дячук Л.В. Правове регулювання повторного шлюбу у римському та ранньовізантійському праві // Соціологія права. - 2011. - №1
Є.В. Падун Особливості правового регулювання новації зобов’язання у римському приватному праві // Митна справа. - 2013. - №2. – Ч.2. – Кн.. 2– С. 484-488
Ємельянова Л.В. Застава – реальний спосіб забезпечення зобов’язань за римським правом // Правове життя сучасної України. – 2012. - №3. – С. 69-71
Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України. – 2008. - №10. – С. 149-153
Задорожній Ю.А. Формування інституту позадоговірних зобов’язань у римському праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. - №10 (60). – С. 113-117
Зайцев О.Л. Форми та види заповітів у римському праві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2006. - № 1. – С. 288-297
Кармаліта М.В. Теоретичні аспекти правової доктрини історії Римського права // Держава і право. – Випуск 47. – С. 100-107.
Карнаух Б.П. Вина в римському приватному праві // Теорія і практика правознавства. – 2012. -№1
Качур В. Позашлюбні дозволені союзи у стародавньому Римі // Вісник Львівського університету. – 2004. – Вип.. 40. – С. 67-74
Качур В.О. Співвідношення понять “ Persona”, “Status” I “Caput” у Римському праві //Часопис Київського університету права. – 2010. - №2. – С.21-25.
Ківалова Т. Вчення про зобов’язання у Давньоримському цивільному праві // Часопис цивілістики. – 2011. - № 10. - С. 87-93
Кобелецький М. Магдебурзьке право та рецепція римського права в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (8-9 лютого 2007р., Львів). – С. 103-104
Колосова К. Римське приватне право та його вплив на розвиток сучасного цивільного права // Юридична Україна. - 2006. - №9. -С. 22-25.
Кононенко В.П. Прецедент у римському праві // Проблеми законності. – 2010. - Вип. 108
Корчевна Л.О. Рецепція римського права // Судова апеляція. - 2006. - №2 - С.16-22
Курило Т.В., Студент М.М. Інститут спадкування за заповітом: становлення та правова еволюція // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. - №2. – С. 12-20
Кухарева Г.П. Форми та види заповітів у римському праві // Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип. 29. – С. 341-347
Майданик Н. Поняття і місце натуральних зобов’язань у приватному праві Староданього Риму // Юридична Україна. – 2007.- №8. – С. 64-68
Михальнюк О. Формування інституту поруки у римському приватному праві // Юридична Україна. – 2005. - №2. – С. 34-39
Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №2. – С. 29-32
Мочульська М. Зародження правової доктрини як юридичного феномена // Вісник Львівського університету. – 2010. – Вип.. 50. –С. 3-9
Первомайський О.О. Становлення цивільної правосуб’єктності municipiom у праві стародавнього Риму // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук зб. – Х., 2001. – Вип.47. – С.46-50
Підоприга О. Захист володіння за Римським приватним правом // Право України. - 1999. -№7. -С. 28-36
Підоприга О., Харитонов Е. Римське право, як підґрунтя юридичної освіти // Право України. - 2000. - №1. - С.117-121
Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підґрунтя юридичної освіти // Право України. - 2000. - № 1. - С.117-120.
Піцан О.М. Відносини творчості та їх правове регулювання у Стародавньому Римі // Адвокат. – 2004. - №6. – С. 40-42
Рибачок В.А. Становлення іпотеки та механізму оформлення іпотечних договорів за часів римського права // Часопис Київського університету права. – 2009. - №3. – С. 150-156
Сєвєрова Є.С. Види представництва за римським правом // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №2. – С. 128-130
Смирнова Е.С. Некоторые вопросы регулирования правового статуса иностранцев в Древнем Риме // История государства и права. – 2005. - №5 – С. 8-11
Соколянський Д.В. Притримання у римському праві // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. - №3. – С. 118-162
Федищук-Паславська Г. Інститути речового права у Римському приватному праві // Вісник Львівського університету. - 2003. - Випуск 38. -С. 33-39.
Федосєєв П.М. Порука в системі засобів забезпечення зобов’язань за римським приватним правом. // Митна справа. - 2013. - №1. – Ч.2. – Кн.. 2– С. 226-230
Федущак-Паславська Г. Джерела та основні риси приватного права у Європі періоду середньовіччя // Вісник Львівського університету. – 2011. – Випуск 54. – С. 89-96.
Федущак-Паславська Г. Етичні засади у формуванні римського права // Вісник Львівського інституту. – 2004. – Вип.40. – С. 60-66
Федущак-Паславська Г. Інститути речового права у римському приватному праві // Вісник Львівського інституту. – 2003. – Вип. 38. – С. 33-39
Федущак-Паславська Г. Становлення і розвиток правових конструкцій у давньому Римі // Вісник Львівського університету. – 2011. – Випуск 52. – С. 120-126.
Шабуніна В.В. Поділ права на публічне і приватне право в Римському праві // Проблеми законності. - 2006. - Випуск 77. - С.14-21
Шала Л.В. Рецепція римського приватного права в Україні: доктринальний рівень // Науковий вісник. – 2010. - № 1. – С. 25-29
Шала Н. Поняття та ознаки спадкового договору // Вісник Львів. УН-ТУ. – 2009. – Випуск 49. – С. 142-150.
Шаркова І. Добросовісність системи понять Римського приватного права // Юридична Україна. – 2006. - № 12. – С. 56-60.
Інтернет-ресурси:
http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
http://teoriya.chat.ru/;
http://www.distance.ru/;
http://www.tarasei.narod.ru/;
http://www.juristy.ru/;
http://enbv.narod.ru/index.html;
http://altnet.ru/; http://lawportal.ru/

Приложенные файлы

  • docx 7525475
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий