НП с К-Аудит і оцін УД


Міністерство освіти і науки України
ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
________Аудит і оцінювання управлінської діяльності_______
(назва навчальної дисципліни)
Програма
нормативної навчальної дисципліни
підготовки магістрів
спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом” галузі знань 1801 Специфічні категорії
(Шифр за ОПП________)
Глухів
2016 рік
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: кафедрою педагогіки та менеджменту освіти
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Луценко Г.В., д.пед.н., доцент,
Касярум К.В., к.пед.н., доцент,
Обговорено та рекомендовано до видання вченою радою Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
“29” серпня 2016 року, протокол № 1 Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Аудит і оцінювання управлінської діяльності” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.18010020 “Управління навчальним закладом” галузі знань 1801 Специфічні категорії.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є управлінська діяльність організацій (підприємств, установ) різних форм власності.
Міждисциплінарні зв’язки: управління фінансово-економічною діяльністю, менеджмент організації, правові аспекти управління навчальним закладом, управління інформаційними зв’язками, провайдинг інновацій в освіті, управління навчальною і виховною діяльністю, соціальна та екологічна безпека діяльності.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Аудит і оцінювання управлінської діяльності.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Аудит і оцінювання управлінської діяльності” є засвоєння магістрантами знань і умінь з оцінювання управлінської діяльності освітніх організацій, підприємств, установ і формування в них здатності (предметної компетентності) організовувати та проводити аудит управлінської діяльності, аналізувати й оцінювати її стан.
У процесі вивчення дисципліни передбачається досягнення магістрантами таких результатів навчання: Організовувати та проводити аудиторські перевірки, виявляти недоліки та проблеми у методиці управління керівників різних ланок, здійснювати комплексний аналіз існуючого стану управлінської діяльності на основі зібраних даних та надавати рекомендації щодо механізмів підвищення економічності, ефективності і результативності роботи суб’єктів управлінської діяльності різних рівнів; володіння методами оцінювання ресурсного та організаційно-технічного забезпечення управлінської діяльності. Застосування знань про зовнішній та внутрішній аудит для: 1) контролю і звітування; 2) розвитку, покращення та вдосконалення освітньої організації.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Аудит і оцінювання управлінської діяльності” є:
розкрити сутність аудиту й оцінювання управлінської діяльності на прикладі порівняння аудиту управлінської діяльності з іншими видами аудиту;
розкрити організаційні засади аудиторської діяльності, її правове та інформаційне забезпечення;
розкрити причини проведення аудиту управлінської діяльності;
сформувати методичні навички аудиторської перевірки та оцінювання стану управлінської діяльності;
розглянути різні типи та методології оцінювання;
вивчити механізми аналізу та інтерпретації даних;
навчити організовувати процес аудиту та оцінювання;
ознайомити з алгоритмом оцінки ефективності та результативності діяльності органів влади;
сформувати навички підготовки та проведення аудиту управлінської діяльності;
навчити складати документи, які забезпечують звітність та використання результатів аудиту для подальшого розвитку управлінської діяльності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
суть і призначення аудиту управлінської діяльності;
поняття економічності, ефективності та результативності, які становлять основу аудиту управлінської діяльності;
основи планування аудиторського дослідження;
етапи проведення аудиту управлінської діяльності;
стандарти проведення аудиторської оцінки;
вміти :
вирізняти аудит управлінської діяльності з інших видів аудиту;
визначати проблему аудиту управлінської діяльності;
збирати та опрацьовувати дані аудиторського дослідження;
складати та оформлювати основні види аудиторських документів
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
Розподіл навчального часу за видами занять
Форма
навчання Семестри Всього
кредитів/годин Розподіл навчального часу за видами занять Семестрова
атестація
Лекції Практичні заняття Семінарськізаняття Лабораторні роботи Комп’ютернийпрактикум СРС Денна 2 3/90 12 14 36 198 екзамен

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тематика лекційних занять
Змістовий модуль 1.
Аудит і оцінювання управлінської діяльності
1. Нормативне регулювання виміру ефективності діяльності персоналу
Перспективи розвитку аудиту ефективності діяльності персоналу в Україні. Правила, що стосуються діяльності аудиторів. Користувачі аудиторської звітності. Визначення предмета аудиту. Характеристика об’єктів аудиту та їх класифікація.
2. Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів управлінської діяльності
Загальнонаукові методи, що використовуються в аудиті результатів управлінської діяльності. Характеристика власних методичних прийомів аудиторського контролю. Класифікація організаційних форм аудиту. Основні положення Закону України “Про аудиторську діяльність”. Порядок формування Аудиторської палати України. Основні принципи професійної етики аудитора. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів.
3. Особливості експертно-аналітичного оцінювання
Суть, мета і завдання експертно-аналітичного оцінювання. Організація планування експертно-аналітичного оцінювання. Види планування аудиторської діяльності (оперативне, поточне, стратегічне).
Етапи стратегічного планування бізнесу аудиторської діяльності.
Етапи планування аудиторської перевірки.
4. Система звітності та контролю.
Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності. Склад і структура бухгалтерського балансу; його значення для фінансового аналізу. Методи фінансово-аналітичного оцінювання балансу підприємства. Аналіз валюти балансу.
Напрямки вдосконалення звітності підприємства для переходу до міжнародних норм і стандартів. Специфіка інформаційного забезпечення фінансового аналізу в окремих галузях, сферах діяльності та на підприємствах різних форм власності.
Показники статистичної звітності та управлінського бухгалтерського обліку, які використовуються у фінансовому аналізі. Роль та місце вибіркових обстежень та експертних оцінок у поглибленому фінансовому аналізі.
5. Аналіз звітів структурних підрозділів НЗ
Фінансова звітність як основний об’єкт аудиторської перевірки. Мета і завдання аудиту фінансової звітності. Оцінювання фінансової звітності. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки.
6. Система оцінювання політики, програм і планів НЗ
Організація системи оцінювання політики навчального закладу. Проведення системи оцінювання програм навчального закладу. Значення та Порядок проведення системи оцінювання планів НЗ. Порядок проведення аудиту фінансової звітності. Методика аудиту Балансу. Методика аудиту Звіту про фінансові результати. Методика аудиту Звіту про рух грошових коштів. Методика аудиту Звіту про власний капітал.
7. Система оцінювання роботи працівників з реалізації політики, програм і планів НЗ
Поняття про систему оцінювання роботи працівників з реалізації політики, програм і планів НЗ, їх класифікація та вимоги до них. Основні процедури одержання аудиторських доказів: перевірка; спостереження; опитування і підтвердження; підрахунок; аналітичні процедури. Оцінка якості роботи аудитора.
8. Система оцінювання якості та ефективності організації навчального процесу
Суть системи оцінювання якості та ефективності організації навчального процесу. Значення робочої документації та вимоги до її складання. Призначення робочих документів. Функції робочої документації. Вимоги до робочих документів та їх обов'язкові реквізити. Використання робочих документів.
Класифікація робочих документів аудитора.
9. Система оцінювання організації навчально-виховної та культурно-масової роботи в закладі.
Суть та значення системи оцінювання організації навчально-виховної роботи. Сутність культурно-масової роботи в закладі. Види оцінювання організації навчально-виховної та культурно-масової роботи. Класифікація показників, що використовуються у аналізі. Класифікація методів аналізу: формалізовані і неформалізовані методи аналізу. Сучасна методика оцінювання звітів: горизонтальний, вертикальний, порівняльний, факторний методи фінансового аналізу, метод відносних показників.
10. Система оцінювання дотримання штатно-фінансової дисципліни.
Зміст, завдання та основні напрямки аналізу дотримання штатно-фінансової дисципліни. Аналіз забезпеченості підприємства фахівцями. Сутність, цілі, основні завдання та напрямки аналізу дотримання штатно-фінансової дисципліни. Аналіз забезпеченості підприємства виробничими запасами. Аналіз оборотності товарно-матеріальних цінностей.
11. Система оцінювання стану і збереження будівель та іншого майна закладу
Економічна сутність і структура майна підприємства. Методи аналізу майна підприємства. Порівняльний аналіз динаміки складу і структури
активів підприємства.
Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу
необоротних активів. Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів.
Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних фондів. Оцінка впливу ефективності використання нематеріальних активів на фінансові результати діяльності підприємства. Факторний аналіз фондовіддачі. Аналіз резервів збільшення випуску продукції та фондовіддачі.
12. Система оцінювання ефективності виконання заходів з побутового обслуговування контингенту НЗ
Порівняння в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи приведення вихідних даних до порівнянного вигляду: метод нейтралізації об'ємного, вартісного та структурного фактора.
Моделювання та аналіз факторних систем фінансових показників. Детермінований та стохастичний аналіз. Типи та основні прийоми детермінованого моделювання. Способи оцінки впливу факторів у детермінованому моделюванні факторних систем.
Зміст та методологія здійснення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.
13. Складання звітів особистою діяльності перед особами, які навчаються в закладі, працівниками та вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу.
Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Схема комплексного аналізу ефективності господарської діяльності. Аналіз можливостей використання резервів зростання. Аналіз загальних факторів зміни собівартості за статтями. Аналіз резервів зниження собівартості. Основні фактори розвитку підприємства, кількісна оцінка їх впливу. Коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємства. Оцінка економічної динаміки суб'єкта господарювання.
14. Складання звітів особистої діяльності перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та замовниками, органами державної влади
Економічна сутність, цілі та значення складання звітів особистої діяльності перед засновником. Складання звітів особистої діяльності перед органами державної влади стосовно фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами. Техніка та порядок попереднього аналізу складання звітів. Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків у господарській, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів: способи здійснення, їх переваги і недоліки. Основні причини невідповідності величин грошових потоків сумі отриманого прибутку.
15. Складання звітів особистої діяльності перед засновниками та інвесторами стосовно стану виконання зобов’язань закладу
Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами:.
Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства. Заходи
зміцнення фінансової стійкості підприємства. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості з позиції структури джерел коштів; витрат, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел..
16. Утворення тимчасових структур експертно-аналітичного оцінювання в НЗ (підприємстві, установі)
Основні завдання та методологія утворення тимчасових структур експертно-аналітичного оцінювання та здійснення аналізу дебіторської заборгованості. Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення і погашення. Оцінка кредитних можливостей підприємства. Порівняльний аналіз умов надання та отримання кредиту. Аналіз оборотності дебіторської заборгованості. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу. Класифікація факторів, що впливають на швидкість оборотності.
Складання звітів особистої діяльності перед засновниками та інвесторами стосовно стану виконання зобов’язань закладу
Утворення тимчасових структур експертно-аналітичного оцінювання в НЗ (підприємстві, установі)
Тематика та зміст практичних занять
Змістовий модуль 1.
Аудит і оцінювання управлінської діяльності
1. Нормативне регулювання виміру ефективності діяльності персоналу
Розвиток нормативного регулювання виміру ефективності діяльності персоналу
Суть нормативного регулювання виміру ефективності діяльності персоналу
Види та форми нормативного регулювання виміру ефективності діяльності персоналу
2. Техніка моніторингу і критерії оцінювання методів та результатів управлінської діяльності
Сутність та значення моніторингу методів та результатів управлінської діяльностіТехніка проведення моніторингу методів та результатів управлінської діяльностіСистема оцінювання методів та результатів управлінської діяльності3. Особливості експертно-аналітичного оцінюванняСуть, мета і завдання експертно-аналітичного оцінювання.
Організація планування експертно-аналітичного оцінювання.
Види планування аудиторської діяльності (оперативне, поточне, стратегічне).
Етапи планування аудиторської перевірки.
4. Система звітності та контролю.
Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності.
Склад і структура бухгалтерського балансу; його значення для фінансового аналізу.
Методи фінансово-аналітичного оцінювання балансу підприємства.
Напрямки вдосконалення звітності підприємства
Показники статистичної звітності.
5. Аналіз звітів структурних підрозділів НЗ
Фінансова звітність як основний об’єкт аудиторської перевірки.
Мета і завдання аудиту фінансової звітності.
Оцінювання фінансової звітності. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї.
6. Система оцінювання політики, програм і планів НЗ
Організація системи оцінювання політики навчального закладу.
Проведення системи оцінювання програм навчального закладу.
Значення та порядок проведення системи оцінювання планів НЗ.
Тематика завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів
Структура послуг, які надаються аудиторами в Україні.
Вартість послуг аудиторських фірм.
Порівняльна характеристика управління аудиторської діяльності в різних країнах.
Система правового регулювання аудиторської діяльності в різних країнах.
Підвищення кваліфікації аудиторів.
Зв’язок аудиту з іншими навчальними дисциплінами.
Принцип конфіденційності: закордонний досвід.
Аудит в умовах застосування комп’ютерних технологій.
Необхідність застосування робочих документів аудитора.
Випадки вилучення робочих документів аудитора.
Методика аудиту фінансової звітності в умовах використання комп’ютерних технологій.
Особливості застосування програмних продуктів в аудиторській діяльності.
Аудиторський ризик: оцінка впливу комп’ютерних технологій.
Необхідність фінансового аналізу.
Мета і методи фінансового аналізу.
Зміст фінансового аналізу.
Інформаційна база фінансового аналізу та її аналітична обробка.
Організаційно-інформаційна модель фінансового аналізу.
Принципи фінансового аналізу.
Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів діяльності підприємства.
Особливості аналізу фінансових результатів підприємства в умовах інфляції.
Роль фінансового аналізу в зміцнені господарської діяльності.
Аналіз економічного потенціалу підприємства.
Методика аналізу фінансового стану підприємства.
Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства.
Джерела аналізу фінансового стану підприємства, їх характеристика.
Загальна оцінка динаміки і структури статей балансу.
Аналіз складу майна і джерел його утворення.
З4.Аналіз фінансової стабільності.
Аналіз кредитоспроможності підприємства.
Сутність ділової активності підприємства.
Послідовність аналізу основних показників ділової активності.
Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності
3. Рекомендована література
Основна література:
Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.
Бондарь В. Управленческая деятельность директора: дидактический аспект. – К.: 1987.
Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
Економіка підприємства / За ред. А. Шегди: навчальний посібник. - К.: 2005.
Економіка підприємства : Підручник / за ред. С.В. Покропивного. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.
Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152 с: іл. – Бібліогр.: с. 142-144.
Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К: Центр навчальної літератури, 2003. – 224с.
Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч.посібник.- К.:Центр навчальної літератури, 2007.- 488с.
Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.:НМЦ «Укоопосвіта», 2000. – 422с.
Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник / Ульянченко О.В. – Х., 2003. – 569с.
Фінансова звітність – основний інструмент для прийняття рішень // Матеріали презентації: Корпоративне управління в Україні. – Київ, 2003. - 78с.
Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 7 – ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.
Шаповал М. Менеджмент якості: підручник. – К.: 2006
Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К., 2005. -196 с.
Додаткова література:
Ковалев В.В. Финансовый анализ. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000.
Краткий экономический словарь/ Под ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд. доп. и перераб. – М.: Институт экономики, 2002. – 1088 с.
Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ. 2001. – 387с.
Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 1999. – 132с.
Нормативна база:
1.Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV // Все про бухгалтерський облік. – 2007 р. – № 66(1343). – С.2.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2007 р. – № 18(1295). – С.3.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2008 р. – № 6 (1403). – С.8.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2008 р. – № 6 (1403). – С.19.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2008 р. – № 6 (1403). – С.26.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2008 р. – № 6 (1403). – С.34.
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 // Все про бухгалтерський облік. – 2007 р. – № 66(1343). – С.29.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 // Все про бухгалтерський облік. – 2007 р. – № 66(1343). – С.5.
Ресурси:
1. www.rada.gov.uа – веб-сторінка Верховної Ради України.
2. www.nduv.gov.uа – веб-сторінка бібліотеки ім.Вернадського.
3. http://www.readbookz.com.ua/book/10/104. http://inpos.com.ua/book/1445. http://www.vizlib.net/ukp/1.htm6. http://www.vpf.kiev.ua/book/Econ_analiz.pdfФорма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.
Засоби діагностики успішності навчання.
Проведення поточного, модульного, підсумкового контролю та оцінка знань, умінь і навичок: теоретичних (усні відповіді, тестові роботи та ін.), практичних, зокрема відпрацювання практичних навичок, та творчих (реферат, доповідь).

Приложенные файлы

  • docx 8320382
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий