Практичне заняття_зернове виробництво

Практичне заняття № 4 (1 год.)
“Правове регулювання виробництва та реалізації зерна як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України”

План:

Поняття та юридичні ознаки виробництва та реалізації зерна як виду господарської діяльності в агропромисловому комплексі України.
Правовий статус суб’єктів виробництва та реалізації зерна.
Умови та підстави виробництва зерна за законодавством України.
Правове забезпечення зберігання зерна.
Правове регулювання реалізації зерна.

Доповіді:
Інституційно-функціональне забезпечення виробництва та реалізації зерна.
Правове регулювання ринку зерна в Україні.

Задача 5:

У вересні сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) “Зерно-3000” зібрало 200 т. пшениці твердої ІІІ класу та 300 т. кукурудзи. При цьому в товариства відсутні будь-які дозволи на здійснення зазначених видів сільськогосподарського виробництва.
У жовтні СТОВ “Зерно-3000” передало зерно на зберігання товариству обмеженою відповідальністю (ТЗОВ) “Агросхов”, оскільки останнє мало відповідні приміщення для зберігання зерна.

Визначити коло правовідносин.
Чи порушує СТОВ “Зерно-3000” законодавство, займаючись вирощуванням зазначених видів сільськогосподарських культур без спеціальних дозволів?
Чи необхідно ТЗОВ “Зерносхов” отримувати ліцензію на здійснення діяльності із зберігання зерна?
Вирішіть справу.

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:

Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 35. Ст. 258.
Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10 вересня 1999 року // Офіційний вісник України. 1999. № 39.
Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва : Закон України від 23 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради. 2004. № 47. Ст. 29.
Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно : Закон України від 20 листопада 2012 року // Голос України. – 2013. – № 11. – 18 січня.
Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна : Указ Президента України від 18 вересня 2007 року № 890/2007 // Офіційний вісник Президента України. – 2007. № 30. – Ст. 651.
Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна : Указ Президента України від 19 травня 2003 року № 415/2003 // Урядовий кур'єр. 2003. № 92. – 22 трав.
Порядок видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 року № 12/94 // Урядовий кур'єр. 2009 № 236. – 18 груд.
Про запровадження державних форвардних закупівель зерна : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 736 // Офіційний вісник України. 2007. № 37. Ст. 1486.
Порядок ведення реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання : затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1569 // Офіційний вісник України. 2004. № 46. Ст. 3053.
Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року № 510 // Офіційний вісник України. 2003. № 16. Ст. 706.
Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року № 1877 // Офіційний вісник України. 2003. № 51. Ст. 2307.
Про затвердження Технічного регламенту зернового складу : Наказ Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228 // Офіційний вісник України. 2004. № 27. Ст. 1811.
Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно : Наказ Міністерства аграрної політики України від 27 червня 2003 року № 198 // Офіційний вісник України. 2003. № 30. Ст. 1571.
Про затвердження Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах : Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661 // Офіційний вісник України. 2008. № 94. Ст. 3115.
Про затвердження строків зберігання зерна державного резерву та продуктів його переробки : Наказ Державного комітету матеріального резерву, Міністерства аграрної політики від 27 липня 2007 року № 241/539 // Офіційний вісник України. 2007. № 60. Ст. 2393.
Про затвердження форми форвардного біржового контракту : Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 року № 77 // Офіційний вісник України. 2008. № 21. Ст.607.
Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу : Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 року № 374 // Офіційний вісник України. 2005. № 39. Ст. 2501.
Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду державної хлібної інспекції Автономної Республіки Крим, обласних державних хлібних інспекцій та Державного центру сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки : Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 грудня 2009 року № 846 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі : Наказ Міністерства аграрної політики України 11 вересня 2009 року № 656 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Інструкція щодо технології зберігання зерна у зерносховищах із застосуванням полімерних зернових рукавів : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 4 лютого 2011року № 10 // Офіційний вісник України. 2011. № 16. Ст. 691.
Про затвердження форми заявки на отримання бюджетної позики у межах режиму державних заставних закупівель зерна : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2012 року № 518 // Офіційний вісник України. 2012. № 73. Ст. 2949.
Про розміри бюджетної позики під заставу окремих об'єктів державного цінового регулювання : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2012 року № 518 // Офіційний вісник України. 2012. № 73. Ст. 2948.
Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою від 30 жовтня 2012 року N 1968/660 : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг // Офіційний вісник України. 2012. № 91. Ст. 3713.
Про затвердження форми сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 листопада 2012 № 725 // Офіційний вісник України. 2012. № 100. Ст. 4075.
Про затвердження форми заявки на укладення форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна на умовах форвардних закупівель : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 листопада 2012 року № 645 // Офіційний вісник України. 2012. № 92. Ст. 3746.

Спеціальна література:

Богдан А. Щодо правових аспектів виробництва зерна в Україні порівняно з вимогами законодавства Європейського Союзу / Богдан А. // Право України. – 2009. № 11. – С. 201-206.
Лукьяненко В. Е. Правовое регулирование договоров сельскохозяйственных коммерческих организаций : формирование рынка зерна / Лукьяненко В. Е. // Проблемы правового регулирования аграрных отношений и развития аграрно-продовольственных рынков в Российской Федерации : мат. Всероссийской научн.-практ. конф. ; под ред. Г. Е. Быстрова, М. И. Палладиной. – Казань : Изд-во “Таглимат” ИЭУП, 2006. – С. 246-255.
Марченко С. І. Правове регулювання виробництва і реалізації зерна / Марченко Світлана Іванівна // Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства : навч. і наук.-практ. посіб. / [кол. авт.] ; за ред. А. П. Гетьмана, В. З. Янчука. К. : Юрінком Інтер, 2005. С. 158-178.
Садовой С.М. Правове регулювання виробництва зерна в Україні [Текст] : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.06 / Садовой Сергій Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 13 с.
Станіславський В. П. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивного насіння зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / Валерій Петрович Станіславський ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Х., 2005. 20 с.
Станіславський В. Розвиток законодавства щодо вирощування зернових культур / Станіславський В. // Право України. 2004. № 4. С. 138141.
Фокина Н. И. Влияние законодательства ЕС и ВТО на правовое регулирование рынка зерна в России / Фокина Н. И. // Проблемы правового регулирования аграрных отношений и развития аграрно-продовольственных рынков в Российской Федерации : мат. Всероссийской научн.-практ. конф. ; под ред. Г. Е. Быстрова, М. И. Палладиной. – Казан : Изд-во “Таглимат” ИЭУП, 2006. – С. 352-355.
Чмирь С. М. Ефективність ринку зерна / С. М. Чмирь // Економіка АПК. – 2009. № 4. С. 117-120.
Янчук В. В. Правовое обеспечение внедрения интенсивных технологий в растениеводстве / Янчук Володимир Васильович. К. : Урожай, 1990. 152 с.Приложенные файлы

  • doc 4809146
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий