План практичних занять з К.П. Word


Міністерство освіти і науки України
Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С. Макаренка
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
навчальної дисципліни Корекційна педагогіка
для студентів спеціальності корекційна педагогіка і спеціальна психологія
напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (корекційна психопедагогіка) денної форми навчання
Курс ІІ, семестр ІІІ-ІV
Викладач курсу к.пед.н., доцент Картава Ю.А.
Статус дисципліни, цикл професійно-орієнтованої підготовки (нормативна)
Факультет педагогіки і практичної психології
Кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології
Суми - 2008 р.
V. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Поточний контроль
Усна відповідь (розкриття теоретичного питання) на практичному занятті оцінюється від 1 до 10 балів.
Виконання практичного завдання з окремої теми оцінюється від 1 до 5 балів.
Виконання самостійної роботи з окремої теми оцінюється від 1 до 5 балів.
Виконання індивідуальної роботи з окремої теми оцінюється від 1 до 5 балів.
Активна робота студентів на семінарських заняттях оцінюється від 1 до 3 балів.
Виконання модульних контрольних завдань оцінюється від 1 до 10 балів.
У випадку, коли студент не готовий до виконання визначеного завдання, йому нараховується 0 балів.
Підсумкова оцінка з кожної теми виставляється за сумою балів ЗМ1 і ЗМ2.
Виконання індивідуального науково дослідного завдання (ІНДЗ) з даної навчальної дисципліни передбачає написання реферату на запропоновану викладачем тему і оцінюється наступним чином:
Відмінно – 10 балів
Добре – 8 балів
Задовільно – 5 балів
Підсумковий контроль
Підсумковий контроль у формі заліку проводиться у ІІІ семестрі, та у формі іспиту в ІV семестрі. Студенту, задоволеному отриманими під час поточного контролю результатами, залік та екзамен виставляється на останньому практичному занятті. Студент, який не погоджується з основними показниками якості знань поточного контролю, має право підвищити результати на підсумковому. Підсумковий контроль оцінюється за 100-бальною шкалою. До екзаменаційної відомості заносяться результати поточного або підсумкового контролю за бажанням студента. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 35 балів, він не допускається до підсумкового контролю (заліку або екзамену).
Результати поточного та підсумкового контролю оцінюються кожний за 100-бальною шкалою. Даний контроль реєструється прийнятим у навчальному закладі чином з обов’язковим переведенням до національної шкали та шкали EСЕS.
Підсумковий контроль проводиться у формі письмового тестування за програмою навчальної дисципліни, яке складається із 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Шкала оцінювання виглядає наступним чином:
95-100 вірних відповідей – відмінно (А)
85-94 – добре (В)
75-84 – добре ©
65-74 – задовільно (D)
55-64 – задовільно (E)
40-54 – незадовільно (FX)
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
ІІІ семестр
Модуль 1 (поточне тестування) Модуль 2 (ІНДЗ) Підсумковий контроль Сума
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 10 100 100
50 40 Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичне заняття №1
Тема 1-2: Корекційна сихопедагогіки (олігофренопедагогіка) – наука про соціальне виховання осіб із порушеннями інтелектуального розвитку
(2 год.).
Теоретичні питання:
Об’єкт, суб’єкт, предмет, мета, завдання розділи корекційної сихопедагогіки.
Понятійно-категоріальний апарат корекційної психопедагогіки (письмове тестування)
Методи наукових досліджень у корекційній психопедагогіці. Особливі вимоги до цих методів.
Класифікація олігофренії, що має важливе значення для здійснення диференційованого і індивідуального сихопедагог підходу до дітей у процесі їх навчання і виховання.
Класифікація олігофренії за глибиною інтелектуального недорозвинення. Співвіднесення з класифікацією розумової відсталості, прийнятою ВООЗ.
Контроль самостійної та індивідуальної роботи.
Практичні завдання:
Виписати у зошит для практичних занять сутність понять «адаптація», «соціалізація», «інтеграція». Підготуватись до тестового опитування з питання № 2.
При підготовці відповідей на теоретичні питання і практичні завдання користуйтесь літературою під №3 (си. 58 – 68); 4;5;7.
Завдання для самостійної роботи:
Підготувати конспект (у зошиті для практичних занять) за темою «Взаємозв’язок корекційної психопедагогіки із суміжними науками»:
Підготувати коротку психолого-педагогічну характеристику ступенів розумової відсталості при олігофренії.
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи
При висвітленні першого питання показати взаємозв’язок олігофренопедагогіки з такими науками: філософією, блоком медико-біологічних знань, психологією та іншими педагогічними дисциплінами.
При висвітленні другого питання дати характеристику ступенів розумової відсталості за міжнародною класифікацією психічних захворювань, яка виділяє чотири ступеня (ідіотію, виразну імбецильність, легку імбецильність, дебільність).
При виконанні самостійної роботи користуйтесь літературою під №5 (си.51-75); № 6
Зміст індивідуальної роботи
Теоретичні питання:
Зміна ставлення держави щодо навчання і виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку.
Практичні завдання:
З’ясуйте кількість етапів розвитку спеціальної освіти осіб із інтелектуальними порушеннями.
Охарактеризуйте шлях еволюції ставлення суспільства до розумово відсталих дітей – «від агресії та нетерплячості» до «визнання рівних можливостей та інтеграції».
Визначити актуальні проблеми сучасного етапу розвитку корекційної психопедагогіки.
При виконанні індивідуальної роботи користуйтесь літературою під №1, 2, 3 (си. 4-20), 5 (си. 27-47)
Література:
Бондар В.І., Золотоверх В.В. Історія олігофренопедагогіки: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 375 с.
Бондар В.І. Одинченко Л.К. Становлення в Україні основ спеціальної освіти дітей з розумовими вадами (1918 – 1926р.р.). // Дефектологія. – 1998. - № 2. – С. 39 – 45.
Липа В.А. Основы коррекционной сихопедаг: Учебное пособие. – Донецк: Лебідь, 2002. – С. 4-20; 58 – 68.
Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 6 – 10.
Синьов В.М. Корекційна сихопедагогіки. Олігофренопедагогіка: підручник. – Частина І. Загальні основи корекційної сихопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С.7 – 101.
Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталої дитини: Підручник. – К.: Знання, 2008. – С.72-78
Український дефектологічний словник. / За сих. В.І. Бондаря. – К.: «Милосердя України», 2001. – 212 с.
Практичне заняття № 2
Тема 3-4: Сучасна система спеціальних освітніх послуг для осіб
із порушеннями інтелектуального розвитку в Україні, комплектування спеціальних установ (2 год.).
Теоретичні питання:
Структура спеціальної освіти осіб із порушеннями інтелекту в Україні.
Диференціація спеціальних освітніх закладів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.
Рівні, функції, завдання, склад психолого-медико-педагогічних консультацій.
Функції, завдання, склад шкільних психолого-медико-педагогічних комісій.
Принципи діагностичного обстеження і комплектування спеціальних установ для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.
Критерії відбору дітей з інтелектуальними порушеннями до спеціальної школи, школи інтенсивної педагогічної корекції, класів корекційно-розвиваючого навчання, діагностичних класів.
Практичні завдання:
Проаналізувати «Правила корекційної психоандрогогіки» і визначити їх ієрархічну послідовність, починаючи з тих, які на Вашу думку, є першочергово важливими. Доповнити своїми правилами.
Правила корекційної психоандрогогікиДо дорослих розумово відсталих треба ставитися як до дорослих, з повагою до їх рішень, з активізацією їх участі у обговоренні проблеми та прийнятті таких рішень.
Необхідно враховувати потребу дорослих розумово відсталих людей у емоційно позитивному спілкуванні, взаємодії з іншими людьми.
Освіта розумово відсталих дорослих вимагає чіткої орієнтації на конкретні вчинки у реальних ситуаціях.
Практична спрямованість освіти не виключає, а навпаки, передбачає збагачення мовленнєвої діяльності розумово відсталих дорослих, залучення їх до посильної творчості, еврістичності тощо.
Корисним є запровадження певних форм освіти розумово відсталих дорослих в інклюзивних варіантах спільно з людьми, які не мають порушень інтелектуального розвитку.
Забезпечуючи емоційно насичений фон освітніх занять, слід враховувати динаміку працездатності їх учасників, необхідність охоронно-валеологічного режиму, попередження конфліктних ситуацій, постійні позитивні підкріплення успіхів тощо.
І у дорослому віці на розумово відсталих людей досить сильно впливає оточення, обстановка в якій проводяться заняття, особистість вчителя та інші фактори естетико-етичного характеру.
Визначити основні види документації, яку ведуть ПМПК. Виписати перелік документів на дитину, які подаються до ПМПК (конспект).
При підготовці відповідей на теоретичні питання і практичні завдання користуйтесь літературою під №№ 4;5;8;9;10.
Завдання для самостійної роботи:
Ознайомитись із нормативними документами, які подані у літературі.
Методичні рекомендації:
На основі аналізу нормативних документів доповнити відповіді на теоретичні питання №№ 2, 3, 4, 6 практичного заняття.
При виконанні самостійної роботи користуйтесь літературою під №№ 1;2;3;6;7;8;9;
Зміст індивідуальної роботи
(2 год.).
Управління соціалізацією дорослих розумово відсталих осіб
Практичні завдання:
Освітня корекційно-виховна робота з дорослими розумово відсталими особами у спеціальних чи інтегрованих освітніх установах, клубах, курсах, лікувально-педагогічних інтернатах, професіональних спеціалізованих майстернях тощо
сихопед робота з дорослими розумово відсталими особами.
Досягнення розумово відсталих дорослих осіб у різних видах діяльності (спорті, мистецтві та ін.).
Світовий досвід управління соціалізацією дорослих розумово відсталих осіб.
Проблеми соціалізації дорослих розумово відсталих осіб на Україні.
При виконанні індивідуальної роботи користуйтесь літературою під №10 та іншими інформаційними джерелами.
Література
Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-111 (зі змінами і доповненнями).
Закон України «Про загальну середню освіту»
Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (№ 1545-2000). Збірник нормативно-правових актів України щодо діяльності центрів реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. – К.: Соцінформ, 2004. – С.28-33.
Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: Учебное пособие. – Донецк: Лебідь, 2002. – С. 83 – 88.
Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 14 – 22.
Положення про дошкільний навчальний заклад (№ 305 від 12 березня 2003р.). Нормативні документи для завідуючих ДНЗ. – Харків: «Основа», 2007. – С. 121 – 131.
Положення про спеціальну загальноосвітню школу
Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації. Затверджено Наказом МОН України та АПН України № 569/38 – від 07.07.2004р. / Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України. – Київ: Ніка-центр, 2005. – С.192-200.
Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію (від 20.08. 96р.). / Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України. – Київ: Ніка-центр, 2005. – С.192-200.
Синьов В.М. Корекційна сихопедагогіки. Олігофренопедагогіка: підручник. – Частина І. Загальні основи корекційної сихопедагогіки (олігофренопедагогіки). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С.137 – 177.
Шпек О. Люди с умственной отсталостью. Обучение и воспитаие: Пер. с нем. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 432 с.
Практичне заняття №3
Тема 5-6: Організація корекційно-виховної роботи у спеціальному дошкільному закладі. Особливості навчання, виховання і трудової підготовки дітей із помірною розумовою відсталістю.
(2 год.).
Теоретичні питання:
Роль дошкільного виховання в корекції недоліків психофізичного розвитку та формуванні особистості дитини із інтелектуальною недостатністю. Принципи організації спеціальних дошкільних закладів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.
Основні напрямки корекційно-педагогічного процесу у дошкільному освітньому закладі для дітей із порушеннями інтелекту. Зміст освітньо-виховної роботи в спеціальному дошкільному закладі.
Індивідуальна корекційно-виховна робота із розумово відсталими дітьми у спеціальному дошкільному закладі.
Специфіка професійної діяльності вчителя-дефектолога і вихователя. Ділова документація вчителя-дефектолога.
Зміст і організація навчальної та корекційно-виховної роботи із дітьми, що мають помірну розумову відсталість.
Практичні завдання:
Проаналізувати зміст програми виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку. Виписати корекційно-розвивальні завдання та напрямки роботи з кожного розділу програми.
При підготовці відповідей на теоретичні питання і практичні завдання користуйтесь літературою під №№ 1-6.
Завдання для самостійної роботи(10 год.):
Ознайомитися з посадовою інструкцією щодо обов’язків вихователя і вчителя-дефектолога у спеціальному дошкільному заклад.
Ознайомитись із «Інструкцією про ділову документацію в дошкільних закладах».
Методичні рекомендації:
При виконанні другого завдання ознайомитися із загальними положеннями інструкції та виписати види документації, яку ведуть вихователі і вчителя-дефектологи спеціального дошкільного
При виконанні самостійної роботи користуйтесь літературою під №№ 1;2
Література:
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (27 березня 2007 року).
Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах // Дошкільне виховання. – 1998. – № 11-12. – С.4-6.
Катаева А.А., Стребелева В.А. Дошкольная олигофренопедагогика. – М.: ВЛАДОС, 2001.
Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 22 – 25.
Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (сихо) компенсуючого типу (№ 240/165, від 27.03.2006р.). Нормативні документи для завідуючих ДНЗ. – Харків: «Основа», 2007. – С. 203-210.
Програма виховання та навчання розумово відсталих дітей дошкільного віку». – К.: ТОВ «ЛДЛ», 2000. – 120с/
Практичне заняття №4
Модульний контроль №1
(2 год.).
Орієнтовні питання
Визначення поняття «дефектологія»
Визначення поняття «корекційна педагогіка»
Визначення поняття «олігофренопедагогіка»
Розділи олігофренопедагогікиСутність понять «норма», «аномалія»
Визначення поняття «розумова відсталість»
Визначення поняття «олігофренія»
Форми олігофренії за класифікацією М.С. ПевзнерМіжнародна класифікація олігофренії (IQ, шифр, ступені зниження інтелекту, здібності до навчання)
Визначення поняття «деменція»
Види деменції за етіологічним критерієм
Визначення поняття «сихопедагогіки»
Категорії учнів, які підлягають навчанню у допоміжній школі
Визначення поняття «система корекційної освіти»
Які спеціальні заклади для осіб з інтелектуальними вадами підпорядковуються Міністерству освіти і науки України.
Які спеціальні заклади для осіб з інтелектуальними вадами підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я.
Які спеціальні заклади для осіб з інтелектуальними вадами підпорядковуються Міністерству праці та соціальної політики.
Сутність поняття «інтегроване навчання»
Сутність поняття «інклюзивне навчання»
Рівні психолого-медико-педагогічних консультацій, їх склад
Функції психолого-медико-педагогічних консультацій.
Психолого-медико-педагогічні комісії, їх склад і функції
Принципи обстеження дітей з вадами інтелектуального розвитку
Завдання дошкільного виховання розумово відсталих дітей
Персонал, який забезпечує виховання, навчання і корекційну роботу у спеціальному дошкільному закладі
Принципи організації спеціальних дошкільних закладів
Основні напрямки корекційно-освітнього процесу у спеціальному дошкільному закладі
За якою програмою працюють спеціальні дошкільні заклади для дітей з вадами інтелектуального розвитку. На який термін навчання вона розрахована. Розділи програми.
Документація вчителя-дефектолога дошкільного закладу
Мета корекційно-виховної роботи з дітьми, що мають помірну розумову відсталість. Етапи корекційно-виховної роботи з цими дітьми.
Практичне заняття №5
Тема 7-9: Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес. Сутність процесу навчання і зміст шкільної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями.
(2 год.).
Теоретичні питання:
Сутність педагогічної корекції: напрямки, умови, об’єкти, засоби. Вчення Л.С. Виготського про складну структуру дефекту.
Особливості навчального процесу у допоміжній школі.
Структура навчальної діяльності учнів з інтелектуальними порушеннями, її корекційна спрямованість. Активізація пізнавальної діяльності учнів.
Сутність змісту корекційної освіти. Державний освітній стандарт.
Нормативні документи, що регламентують зміст освіти: навчальні плани, навчальні програми. Підручники і навчальні посібники.
Організація роботи зі змістом освіти. Документи, що визначають кількісні та якісні показники засвоєння змісту освіти.
Практичні завдання:
Проаналізувати реалізацію принципу корекційної спрямованості навчання у підручниках допоміжної школи за такими питаннями:
характеристика структурних компонентів шкільного підручника, їх особливості для допоміжної школи;
корекційна роль ілюстративного матеріалу підручника;
зміст запитань і завдань до текстів підручника з будь-якого предмету для молодшого і старшого класу допоміжної школи. Чи посилюється корекційне спрямування таких завдань у старших класах?
обґрунтуйте необхідність спеціальних підручників для навчання розумово відсталих дітей
При підготовці відповідей на теоретичні питання і практичні завдання користуйтесь літературою під №№ 4; 5; 6; 7.
Завдання для самостійної роботи (12 год.):
Проаналізувати вчення Л.С.Виготського про складну структуру дефекту розумово відсталих дітей і можливості їх корекції.
Ознайомитися із психологічними особливостями розумово відсталих дітей, від яких залежить процес навчання в допоміжній школі та визначити можливі засоби, прийоми і методи корекції у процесі навчання.
Визначити шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів із інтелектуальними порушеннями у процесі навчання.
Визначити принципи змісту корекційної освіти.
Ознайомитись із змістом Державного стандарту спеціальної освіти.
Ознайомитись із змістом навчальних програм спеціальної школи.
Ознайомитися із критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи.
Методичні рекомендації:
Показати значущість теорії компенсації Л.С. Виготського та його вчення про «рівень актуального і зону найближчого розвитку» у роботі допоміжної школи.
Для зручності усвідомлення матеріалу зобразити його схематично (у вигляді таблиці).
Таблиця 1.1.
Психологічні особливості розумово відсталих дітей та методика корекційної роботи у процесі навчання
№ з/п Об’єкти корекції Засоби, прийоми і методи корекції
Прийоми активізації пізнавальної діяльності законспектувати у зошит для лекційних занять з теми «Сутність процесу навчання у спеціальній школі для дітей з вадами інтелектуального розвитку».
Охарактеризувати спеціальні принципи (гуманізації, диференціації, інтеграції) і інші принципи визначення змісту освіти (відповідності, доступності, достатності, структурної цілісності, єдності структурної та процесуальної сторін), спільні з масовою школою. Законспектувати у зошит для лекційних занять з теми «Зміст шкільної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями».
На основі порівняння, з’ясувати, чим стандарти освіти розумово відсталих дітей відрізняються від інших освітніх стандартів?
Охарактеризуйте структурні компоненти навчальної програми. В чому призначення змісту колонки «Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати»?
З’ясувати, за яким принципом оцінюють навальні досягнення розумово відсталих учнів?
При виконанні самостійної роботи користуйтесь літературою під №№ 1;2; 3; 5 (си. 49-54); 6 (си. 45);7(си. 10-12).
Література:
Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб.: «Лань», 2003. – 656 с.
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)розумового розвитку. – К., 2004. – 361 с.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи для дітей з порушеннями розумового розвитку / Відповідальні за випуск Бондар В.І., сихопе В.В. – К.-Луганськ, 2002. – 94 с.
Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. – С. 13-16.
Миронова С.П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: Монографія. – Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2007. – С. 47-57.
Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 25-29; 41-49.
Синьов В.М. Корекційна сихопедагогіки. Олігофренопедагогіка: Підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.6-36.
Практичне заняття №6
Тема 10: Принципи навчання дітей і підлітків у спеціальній школі.
(2 год.).
Теоретичні питання:
Характеристика принципів спеціальної дидактики:
Принципи навчання, що обслуговують компоненти його змісту.
Принципи навчання, що стосуються діяльності вчителя і методики його викладання.
Принципи, що стосуються контрольно-оцінювальних функцій процесу навчання.
Принципи навчання, що обслуговують його корекційний компонент.
Особливості принципу індивідуального підходу в навчанні дітей із інтелектуальними порушеннями:
Сутність принципу індивідуального підходу.
Умови реалізації індивідуального підходу.
Зміст та прийоми реалізації індивідуального підходу.
Практичні завдання:
Аналіз конспекту уроку у спеціальній школі на предмет дотримання принципів навчання (усний колективний аналіз уроку).
На основі клінічного діагнозу та психолого-педагогічної характеристики на учня визначити зміст індивідуального підходу до нього на уроках (робота з перфокартами).
Проаналізувати реалізацію принципів спеціальної дидактики в програмах та підручниках спеціальної школи.
При підготовці відповідей на теоретичні питання і практичні завдання користуйтесь літературою під №№ 1; 2 (си. 52-66); 3; 4.
Завдання для самостійної роботи (6 год):
Розкрити особливості принципу індивідуального підходу в навчанні дітей із інтелектуальними порушеннями з урахуванням клінічного діагнозу.
Законспектувати 2 уроки у спеціальній (допоміжній) загальноосвітній школі.
Методичні рекомендації:
Розкрити зміст таких питань:
1.1.Охарактеризувати склад учнів допоміжної школи в залежності від клінічного діагнозу.
1.2. Визначити засоби корекційної роботи з дітьми допоміжної школи в залежності від клінічного діагнозу.
2. Письмово проаналізувати конспекти уроків на предмет дотримання принципів навчання.
При виконанні самостійної роботи користуйтесь літературою під №№ 2 (си. 67-85).
Література:
Липа В.А. Основы коррекционной сихопедаг: Учебное пособие. – Донецк: Лебідь, 2002. – С. 131 – 142.
Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. – С.52 – 85.
Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 49 – 69.
Синьов В.М. Корекційна сихопедагогіки. Олігофренопедагогіка: Підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.39-68.
Практичне заняття №7
Тема 11: Методи навчання в спеціальній школі (2 год.).
Теоретичні питання:
Поняття про методи, прийоми і засоби навчання. Класифікація методів навчання.
Критерії вибору методів навчання.
Специфіка реалізації методів навчання за джерелом передачі та характером сприймання інформації у спеціальній школі:
Особливості застосування словесних методів навчання;
Особливості застосування наочних методів навчання;
Особливості застосування практичних методів навчання.
Контроль самостійної роботи.
Практичні завдання:
Аналіз конспекту уроку у спеціальній школі на предмет використання учителем різних методів навчання (усний колективний аналіз уроку).
Розв’язати педагогічні ситуації на предмет правильного вибору методів навчання вчителем спеціальної школи.
Проаналізувати реалізацію методів навчання на основі власного спостереження і запису конспекту уроку у спеціальній школі під час проходження навчальної педагогічної практики (усний аналіз).
Аналіз уроку у спеціальній школі на предмет використання учителем різних методів навчання (самостійна робота з перфокартами).
При підготовці відповідей на теоретичні питання і практичні завдання користуйтесь літературою під №№ 1-4.
Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Використання ігрового методу у допоміжній школі.
Застосування проблемного та програмованого навчання.
Законспектувати (з літературних джерел практичного прямування) урок у допоміжній школі і проаналізувати його на предмет дотримання методів навчання.
Методичні рекомендації:
Визначити особливості та види ігор у навчанні дітей із інтелектуальними порушеннями;
З’ясувати основні напрямки та специфіку використання проблемного та програмованого навчання, корекційні можливості комп’ютерних технологій
Аналіз конспекту зобразити у вигляді таблиці:
Конспект уроку Методи навчання
При виконанні самостійної роботи користуйтесь літературою під №№ 2 (си.82-86); 3.
Література:
Липа В.А. Основы коррекционной сихопедаг: Учебное пособие. – Донецк: Лебідь, 2002. – С. 157 – 173.
Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 70 – 86.
Миронова С.П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: Монографія. – Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2007. – С. 103 – 109.
Синьов В.М. Корекційна сихопедагогіки. Олігофренопедагогіка: Підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.71-117.
Практичне заняття №8
Тема 12: Форми організації навчального процесу в спеціальній школі
(4 год).
Теоретичні питання:
Форми навчальної та корекційно-виховної роботи у спеціальній школі. Урок – як основна форма організації навчання у спеціальній школі:
Постановка мети та завдань уроку.
Типи уроків та їх структура.
Характеристика різних типів уроків;
Підготовка вчителя до уроку.
Методика проведення екскурсій у спеціальній школі.
Практичні завдання:
Визначити на основі змісту уроку у допоміжній школі його мету та завдання (усний колективний аналіз).
Проаналізувати конспект уроку і визначити його мету та завдання (робота з перфокартами). Прослідкуйте, чи узгоджені між собою мета і завдання уроку, а також різні завдання одного уроку.
На основі структури уроку визначити його тип (у формі ділової гри).
Підготуватися до самостійної роботи з визначення структури уроку до поданого типу.
Комплексний аналіз уроку у спеціальній школі (за поданою схемою).
Колективний аналіз проведеної екскурсії (контроль самостійної роботи завдання № 2).
При підготовці відповідей на теоретичні питання і практичні завдання користуйтесь літературою під №№ 1-5 і схемами аналізу уроку і екскурсії у спеціальній (допоміжній) школі, які подані у додатку.
Завдання для самостійної роботи (4 год.):
Заповніть таблицю:
Тип уроку Загальна мета уроку даного типу Структура уроку
(його етапи) Основні завдання
кожного етапу
1
2
3
1
2
3 Підберіть декілька репродукцій творів образотворчого мистецтва. Уявіть себе екскурсоводом музею, до якого на екскурсію привели розумово відсталих учнів. Розробіть пояснювальну розповідь про вибрані Вами твори.
Методичні рекомендації:
Обґрунтуйте з точки зору корекційних завдань уроку в допоміжній школі зміст кожного етапу у його структурі.
При підготовці до екскурсії, визначити її мету, завдання, організаційні умови проведення. Скласти конспект. Вміти аналізувати проведену екскурсію (за поданою схемою).
При виконанні самостійної роботи користуйтесь літературою під №5 і схемами аналізу уроку і екскурсії у спеціальній (допоміжній) школі, які подані у додатку.
Література:
Липа В.А. Основы коррекционной сихопедаг: Учебное пособие. – Донецк: Лебідь, 2002. – С. 173 – 187.
Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. – С.86 – 107.
Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 87 – 106.
Миронова С.П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: Монографія. – Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2007. – С. 88 – 102.
Синьов В.М. Корекційна сихопедагогіки. Олігофренопедагогіка: Підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.118-138.
Практичне заняття №9
Тема 13-14: Самопідготовка учнів спеціальної школи. Контроль і оцінка знань учнів спеціальної школі.
(2 год).
Теоретичні питання:
Загальні умови посилення ефективності занять із самопідготовки. Взаємозв’язок у роботі вчителя і вихователя.
Структура самопідготовки. Форми організації домашньої навчальної роботи учнів.
Типи домашніх завдань. Навчання школярів узагальнених прийомів самостійного виконання домашніх завдань.
Функції і об’єкти перевірки і оцінювання навчальних досягнень учнів.
Види перевірок, рівні оцінювання та вимоги до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів
Практичні завдання:
Аналіз самопідготовки учнів спеціальної школи. Порівняти структуру самопідготовки у молодших і старших класах.
Виготовити пам’ятки щодо виконання домашніх завдань.
При підготовці відповідей на теоретичні питання і практичні завдання користуйтесь літературою під №№ 2-4.
Завдання для самостійної роботи (6 год.):
Відвідати та запротоколювати одну самопідготовку у молодших та одну у старших класах спеціальної школи. Проаналізувати самопідготовку учнів у молодших і старших класах за поданою схемою:
школа, клас, час відвідання самопідготовки, П.І.П. вчителя;
обладнання самопідготовки;
діяльність вихователя – діяльність учнів;
побажання до самопідготовки.
Проаналізувати «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи для дітей з порушеннями розумового розвитку» (2002 р.)
Методичні рекомендації:
Визначити, у чому відмінність проведення самопідготовки у молодших та старших класах спеціальної школи.
З’ясувати особливості оцінювання учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушенням розумового розвитку.
При виконанні самостійної роботи (завдання №2) користуйтесь літературою під №1
Література:
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої (допоміжної) школи для дітей з порушеннями розумового розвитку / Відповідальні за випуск Бондар В.І., Засенко В.В. – К.-Луганськ, 2002. – 94 с.
Липа В.А. Основы коррекционной сихопедаг: Учебное пособие. – Донецк: Лебідь, 2002. – С. 187 – 195.
Миронова С.П. Олігофренопедагогіка. Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – С. 106 – 118.
Синьов В.М. Корекційна сихопедагогіки. Олігофренопедагогіка: Підручник. – Частина 2. Навчання і виховання дітей. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С.138-148.

Приложенные файлы

  • docx 4666599
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий