Теми практичних занять ЕТ


Теми практичних занять
Заняття 1. Основні теоретично-методичні підходи до визначення сутності екологічного туризму (2 год)
Мета: здійснити порівняльний аналіз безпечних форм туризму, розглянути сучасні концепції й моделі екологічного туризму, ознайомитися з науковими підходами до визначення сутності екологічного туризму.
План
Причини виникнення та основні етапи розвитку туризму.
Основні концепції та моделі екологічного туризму
Класифікаційні одиниці екологічного туризму.
Проблеми екологічного туризму та перспективи розвитку.
Питання для обговорення:
Природоорієнтовані види туризму, їхня порівняльна характеристика.
Причини виникнення екологічного туризму.
Наукові підходи до визначення екологічного сектора туризму.
Принципи, цілі й завдання екологічного туризму.
Основні ознаки екологічного туризму.
Функції екологічного туризму та їхня характеристика.
Групи й види екологічного туризму.
Завдання для самостійної роботи:
1. Скласти коментарі до відомих визначень поняття „екологічний туризм”. Оформити відповідь у вигляді таблиці (проаналізувати не менше 10 понять).
Таблиця 1.1
№ Визначення Коментарі
2. Проаналізувати розвиток екологічного туризму в різні історичні періоди, оформить відповідь у вигляді таблиці.
Таблиця 1.2
Історичний період Основні події в контексті розвитку екологічного туризму Представники цього історичного періоду, які зробили внесок у розвиток екотуризму3. Зробити добірку правових та нормативних документів, які контролюють і регламентують екотуристську діяльність, проаналізувати їх.
Контрольні питання:
Особливості екологічного туризму та його відмінні від інших видів туризму риси.
Історичні та гносеологічні основи розвитку екологічного туризму.
Перспективи розвитку екотуризму.
Терміни й поняття, які необхідно засвоїти: природоорієнтовані види туризму, екологічний туризм, екотуристська діяльність, концепція екологічного туризму, модель розвитку екотуристської діяльності.
Література:
Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Альтерпрес, 2004. – 192 с.
Егоренков Л. И. Экология туризма и сервиса : учеб. пособие / Л. И. Егоренков. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма : учеб. пособие / А.Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 240 с.
Кекушев В. П. Основы менеджмента экологического туризма : учеб. пособие / В. П. Кекушев, С. В, Сергеев, В. Б. Степаницкий. – М., 2001.
Квартальнов В. А. Туризм : учебник / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2000.
Русев И. Т. Основы экотуризма / И. Т. Русев. – Одесса : КПОГТ, 2004. – 294 с.
Самойленко А. А. География туризма : учеб. пособие / А. А. Самойленко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 368 с.
Сергеева Т. К. Экологический туризм / Т.К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 360 с.
Штюрмер Ю. А. Охрана природы и туризм / Ю.А. Штюрмер. – М. : Физкультура и спорт, 1974.
Храбовченко В. В. Экологический туризм : учеб.-метод. пособие / В.В. Храбовченко. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
Заняття 2. Екологічний туризм як глобальна стратегія стійкого розвитку суспільства (2 год)
Мета: ознайомити студентів з основними принципами стійкого розвитку, виявити роль екологічного туризму для стійкого розвитку суспільства й територій.
План.
1. Розвиток екологічного туризму в умовах стійкого розвитку суспільства.
2. Необхідність стійкого розвитку туризму.
3. Модулювання стійкого та нестійкого розвитку туризму
Питання для обговорення:
Основні принципи стійкого розвитку.
Основні загрози для розвитку суспільства, що обумовили появу й упровадження принципів стійкого розвитку суспільства.
Поняття „стійкий туризм”, „нестійкий туризм”.
Стійкий туризм як концепція екологічно безпечного туризму.
Роль екологічного туризму в стійкому розвитку територій.
Завдання для аудиторної роботи:
Розробити моделі стійкого й нестійкого розвитку туризму на конкретних прикладах.
Проаналізувати вплив екологічного туризму на стійкий розвиток територій. Відповіді оформити у вигляді таблиці й зробити висновок.
Таблиця 2.1
№ Вплив екологічного туризму на стійкий розвиток території Коментарі
1 Ефективне використання біоресурсів 2 Пом’якшення антропогенного впливу на природу 3 Підтримка територій, які охороняються 4 Охорона рідкісних видів та екосистем 5 Збереження традицій та звичаїв 6 Зростання міжкультурного розуміння 7 Створення сприятливих умов для відновлення психічного й фізичного здоров’я населення 8 Підвищення освітнього рівня населення 9 Екологічне виховання населення в процесі екотуристської діяльності 10 Створення нових робочих місць 11 Сприятливий вплив на екологічну обстановку регіону в цілому Завдання для самостійної роботи:
Охарактеризувати документи, які існують у галузі стійкого розвитку.
Написати реферат на тему: „Туризм для стійкого розвитку суспільства”.
Контрольні питання:
1.Сутність стійкого розвитку туризму.
2.Місце туризму в системі стійкого розвитку.
3.Основні функції туризму – назвати й прокоментувати.
4.Принципи стійкого розвитку туризму.
Терміни й поняття, які необхідно засвоїти: стійкий розвиток суспільства, стійкий розвиток території, стійкий туризм, нестійкий туризм.
Література:
Биржаков М. Б. Экологический туризм / М. Б. Биржаков, Н. Н. Воскобойникова, В. В. Григорьева // Большой Глоссарий терминов международного туризма. – СПб. : Невский фонд; М. : Изд. дом «Герда», 2006. – С. 881 –906.
Дроздов А. В. Мягкий туризм и биосферные заповедники: возможно ли совмещение территорий и целей в России? / А. В. Дроздов // Туризм и окружающая среда. Развитие экологически ответственного туризма в России. Основы, подходы, перспективы. – М., 1993. – С. 35 – 36.
Дроздов. А В. Экологический императив и рекреационная география / А. В. Дроздов // Изв. РАН. Сер. География. – 1998. – № 4. – С. 91 – 98.
Дроздов А. В. Современный экотуризм : концепции и практика / А. В. Дроздов // Туризм в горных регионах : путь к устойчивому развитию? : Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Майкоп : ООО «Качество», 2003. – С. 28 – 37.
Сталий розвиток суспільства: роль освіти : путівник / [В. Підліснюк, І. Рудик, В. Кириленко, І. Вишенська, О. Маслюківська]; за ред. В. Підліснюк. – К. : Вид-во СПД „Ковальчук”, 2005. – 88 с.
Штюрмер Ю. А. Охрана природы и туризм / Ю.А. Штюрмер. – М. : Физкультура и спорт, 1974.
Храбовченко В. В. Экологический туризм : учеб.-метод. пособие / В.В. Храбовченко. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
3аняття 3. Основні об’єкти екологічного туризму та їхня характеристика. Світові регіони й центри екологічного туризму (2 год).
Мета: здійснити комплексний аналіз об’єктів екологічного туризму, ознайомитися зі світовими регіонами й центрами екотуризму, вивчити географію їх поширення.
План
1.Характеристика об’єктів екологічного туризму
2. Виділення світових регіонів та центрів екологічного туризму.
3. Опис унікальних екотуристичних об’єктів екологічного туризму.
Питання для обговорення:
Національні парки як об’єкти екотуризму, їхні функції, структура, значення. Навести приклади.
Природні парки як об’єкти екотуризму, їхні функції, структура, значення. Навести приклади.
Характеристика державних природних заказників як об’єктів екотуризму.
Пам’ятники природи, дендрологічні парки й ботанічні сади як об’єкти екологічного туризму, їхні функції й значення для розвитку екотуристської діяльності.
Як Ви оцінюєте потенціал Європи з погляду розвитку екологічного туризму? На яких територіях і чому збереглася первозданна природа в Європі?
Які особливості природоохоронної діяльності в країнах Північної Америки? Назвіть найбільші об’єкти екологічного туризму цього регіону, оцініть перспективи розвитку екологічного туризму на цій території.
Яка перспективність Північної Америки для розвитку екологічного туризму? Охарактеризуйте найбільші об’єкти екотуризму цього регіону, розкажіть про унікальність деяких з них.
Назвіть основні причини, через які Африканський континент прийнято вважати „екотуристичним раєм”. Розкажіть про найяскравіші об’єкти екологічного туризму Африки.
Дайте характеристику Азіатського регіону щодо розвитку на цій території екологічного туризму.
У чому полягає специфіка екотуристичної діяльності Австралії?
Завдання для аудиторної роботи:
Охарактеризувати основні об’єкти екологічного туризму в різних регіонах світу (для кожного регіону не менше п’яти об’єктів). За результатами заповнити таблицю 3.1.
Таблиця 3.1
Назва регіону Тип об’єкта Назва об’єкта Стисла характеристика об’єкта Значення об’єкта для розвитку екологічного туризму Унікальність об’єкта
Скласти каталог найбільших заповідників світу, нанести їх на контурну карту.
Завдання для самостійної роботи.
Випишіть у зошит національні парки Європи.
У чому полягає унікальність Ісландії щодо розвитку екологічного туризму?
Охарактеризуйте Амазонію як найбільший об’єкт екологічного туризму. Які причини екологічних проблем, що виникли на цій території?
Складіть в електронному вигляді фотоальбом „Унікальні природоохоронні об’єкти планети”.
Контрольні питання:
Назвати відомі Вам типи природоохоронних територій.
Дати стислу характеристику основних регіонів світу щодо розвитку екологічного туризму.
Розказати про унікальні, на Вашу думку, екотуристичні пропозиції в Україні.
Терміни й поняття, які необхідно засвоїти: природоохоронні території, природні парки, національні парки, заповідники, пам’ятники природи, природні заказники, центр екологічного туризму, регіон екологічного туризму.
Література.
Географічна енциклопедія України : в 3 т. / ред. кол. О. М. Маринич та ін. – К. : УРЕ, 1990.
Егоренков Л. И. Экология туризма и сервиса : учеб. пособие. / Л. И. Егоренков. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
Русев И. Т. Основы экотуризма / И. Т. Русев. – Одесса : КПОГТ, 2004. – 294 с.
Самойленко А. А. География туризма : учеб. пособие / А. А. Самойленко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 368 с.
Сергеева Т. К. Экологический туризм / Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 360 с.
Фисуненко О. П. Природа Луганской области / О. П. Фисуненко, В. И. Жадан. – Луганск, 1994. – 230 с.
Храбовченко В. В. Экологический туризм : учеб.-метод. пособие / В.В. Храбовченко. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
Заняття 4. Методика й технологія розробки екологічних турів (2 год).
Мета: вивчити методику й технологію розробки екологічних турів.
План
1.Ключові ознаки екологічних турів.
2. Методіка розробки екологічних турів.
3. Технологія розробки екологічних турів.
Питання для обговорення:
Що таке екологічний тур? Чим він відрізняється від інших видів туристичних подорожей?
Які принципи організації екологічних маршрутів?
Назвати обов’язкові вимоги до екологічних турів.
Класифікація екологічних турів.
Що таке проектування екотурів?
Обов’язкові й рекомендовані вимоги до проектування екотурів.
Основні етапи проектування екотуру.
Методичні прийоми розробки екологічних турів.
Технологія комплектування туристської групи.

Завдання для аудиторної роботи:
Відібрати п’ять об’єктів, які могли би бути використані для екологічних турів, скласти їхній опис за схемою:
тип об’єкта;
назва об’єкта;
місцезнаходження об’єкта;
мотивація, що зумовлює його вибір;
джерела відомостей про об’єкт і події, з ним пов’язані (бібліографічний опис літературних матеріалів);
збереженість об’єкта, його екологічний стан;
охорона об’єкта (на кого її покладено);
фотографія або ілюстрація об’єкта.
2.Скласти перелік необхідних професійних та особистісних якостей, які повинен мати керівник екологічного туру.
3. Скласти пам’ятку „Правила поведінки туристів під час екотуру”.
Завдання для самостійної роботи.
Описати техніку виконання якогось виду екологічного маршруту (пішохідний, водний, гірський та ін.).
Скласти каталог найбільш цікавих і значимих, на Вашу думку, об’єктів, які можливо використовувати в процесі екологічних турів (по території України, не менше 20 найменувань). Аргументувати свою думку.
Контрольні питання:
Сформулювати основну мету екологічних турів.
Назвати вимоги до керівника екологічного туру.
Дати характеристику основних етапів підготовки екологічного туру.
Назвати основні вимоги, які ставлять до екотуристів перед виходом на маршрут.
Подати типологію учасників екологічних турів залежно від їхньої мотивації.
Терміни й поняття, які необхідно засвоїти: екологічний тур, проектування екологічних турів, екологічні туристи.
Література:
Биржаков М. Б. Экологический туризм / М. Б. Биржаков, Н. Н. Воскобойникова, В. В. Григорьева // Большой Глоссарий терминов международного туризма. – СПб. : Невский фонд; М. : Изд. дом «Герда», 2006. – С. 881 –906.
Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма : учеб. пособие / А.Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 240 с.
Сергеева Т. К. Экологический туризм / Т.К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 360 с.
Заняття 5. Моделювання екологічних маршрутів по території Луганщини (2 год).
Мета: закріпити знання з проблеми організації й проведення екологічних турів, виявити специфіку екологічних турів на території Луганщини.
План
1.Луганщина – як цікавий регіон для розвитку екологічного туризму.
2. Видатні туристичні ресурси регіону.
3. Розробка екологічних турів по Луганському краю.
4. Проблеми, тенденції та перспективи розвитку екотуризму в Луганській області.
Питання для обговорення:
Передумови появи й розвитку екологічного туризму в Луганській області.
Характеристика географічного положення та природно-ресурсного потенціалу Луганщини.
ООПТ Луганщини та можливість їх використання в екотурах.
Види екологічних маршрутів, актуальних для Луганської області.
Особливості екологічного туризму на Луганщині.
Завдання для аудиторної роботи:
Запропонувати тематику 10 екологічних маршрутів по території Луганщини.
Розробити екологічний тур по території Луганської області, ураховуючи всі етапи проектування екотурів.
Завдання для самостійної роботи:
Скласти каталог природних і культурних пам’яток Луганської області.
Нанести на контурну карту Луганської області перераховані в каталозі природні й культурні пам’ятки цього регіону.
Контрольні питання:
Назвати причини, які перешкоджають розвитку екологічного туризму на Луганщині.
Як розвиток екологічного туризму на Луганщині впливає на екологічний стан туристських об’єктів і територій?
Які основні тенденції розвитку екологічного туризму в Луганському регіоні?
Терміни й поняття, які необхідно засвоїти: екологічний тур, проектування екологічних турів, екологічні туристи.
Література:
Атлас Луганської області. – К. : Картографія, 2004. – 32 с.
Атлас України. – К. : Картографія і геодезія, 1999.
Фисуненко О. П. Природа Луганской области / О. П. Фисуненко, В. И. Жадан. – Луганск, 1994. – 230 с.
Шищенко П. Г. Сорокіна Г.О. Геосайти Луганської області : їх раціональне використання і охорона : монографія / Петро Григорович Шищенко, Галина Олександрівна Сорокіна. – Луганськ : Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”, 2008. – 184 с.


Заняття 6. Екологічне  виховання та екологічна просвіта туристів у процесі туристських подорожей як обов’язкова умова туристичної діяльності. Технології мінімізації забруднення природного середовища в екологічному туризмі
Мета: усвідомлення студентами необхідності екологічного виховання туристів у процесі туристських подорожей з метою гармонізації й оптимізації відносин людини та природи в процесі туристичної діяльності, ознайомлення з технологіями мінімізації забруднення природного середовища в екологічному туризмі.
План
1.Екологічне виховання школярів в процесі туристських подорожей як необхідна умова екологобезпечної туристичної діяльністі.
2.Основні методи й засоби екологічного виховання юних туристів у процесі туристських подорожей.
3. Розробка різноманітних заходів стосовно екологічного виховання школярів в рамках туристичної діяльністіПитання для обговорення:
Що таке екологічне виховання? Які його основні цілі й завдання.
Необхідність екологічного виховання населення в процесі туристської діяльності.
Екологічний туризм як засіб формування екологічної культури туристів.
Актуальність екологічного виховання молодого покоління в процесі туристської діяльності.
Технології мінімізації забруднення довкілля в процесі туристських подорожей.
Завдання для аудиторної роботи:
Запропонувати різноманітні форми екологічного виховання туристів у процесі проведення екотурів. Стисло охарактеризувати їх.
Розробити екотур за вибраною Вами тематикою для учнів молодшого, середнього й старшого шкільного віку.
Завдання для самостійної роботи.
Скласти перелік найбільш ефективних заходів, спрямованих на зниження ризику несприятливого екологічного впливу на природне середовище в процесі туристських подорожей.
Розробити екологічний тренінг для туристів.
Контрольні питання:
Негативний вплив екологічного туризму на довкілля.
Заходи, які забезпечують мінімальний ризик для екологічної безпеки територій і туристських об’єктів у процесі екотуристської діяльності.
Екологічне виховання школярів у процесі туристських подорожей як найважливіша умова формування екологічного світогляду юних туристів.
Терміни й поняття, які необхідно засвоїти: екологічне виховання, екологічна культура, екологічний світогляд.
Література:
Волкова А. С. Екологічне виховання школярів / А. С. Волкова. – К., 1985.
Егоренков Л. И. Экология туризма и сервиса : учеб. пособие / Л. И. Егоренков. – М. :Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
Проведення екологічних експедицій, походів, польових практик : тип. метод. матеріали / упоряд. В. В. Вербицький – К. : Аверс, 2003. – 152с.
Пустовіт Г. П. Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1 – 9 класів у позашкільних навчальних закладах : монографія / Г. П. Пустовіт. – К. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 540 с.
Храбовченко В. В. Экологический туризм : учеб.-метод. пособие / В.В. Храбовченко. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
Экологическое образование школьников / под ред. И. Д. Зверева, И. Г. Суравегиной. – М. : Педагогика, 1983. – 160 с.
Теми для самостійного опрацювання
Нанести на контурну карту світу світові регіони та центри екологічного туризму.
Розробити три екотури територією України.
Розробити заходи з екологічного виховання дітей шкільного віку в процесі туристських подорожей.
Розробити програму роботи літнього екологічного табору для учнів 8 – 11 класів.
Контурна карта – це карта, на якій друкуються контури географіних об’єктів: частин світу, окремих країн, наносяться ріки, гори, інколи крупні міста, але написи не робляться. Це німа карта по віддношенню того, що на ній даеться. Контурні карты призначені слугувати орієнтирами, опорными пунктами у робті с картой. Студенты роблять написи світових регіонів та центрів екологічного туризму. Виконуючи написи, находячи місце на карті, де треба позначити умовним знаком той чи інший об’ъект, студенты закріпляють в пам’яті его місцезназнаходження. Работа с контурною картою сприяє не тільки запам’ятанню, але і розумінню ваімозв’язків розташування туристичних объ’єктів.
Розробка экотурів – здійснюється в три етапи: обрання району подорожі, прокладання траси маршруту, детальне відпрацювання основної нитки маршруту і запасних варіантів. Опис маршрутів здійснюється відповідно існуючому зразку.
Розробка заходів з екологічного виховання - це творча робота, яка припускає включення таких блоків екологічного виховання учнів як: блок організаційних заходів, блок пізнавальних заходів, блок освітницької роботи, блок практичних заходів, блок разважальних заходів
Розробка програми роботи літнього екологічного табору – здійснюється за таким планом: - концептуальні основи програми табору (мета, задачі), учасники, час та місце організації табору, програма роботи табору, режим роботи, основні напрямки діяльністі, план роботи табору
Рекомендована література
1.Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма : учеб. пособие / А.Б. Косолапов. – М. : КНОРУС, 2005. – 240 с.
2. Храбовченко В. В. Экологический туризм : учеб.-метод. пособие / В.В. Храбовченко. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
3. Шищенко П. Г. Сорокіна Г.О. Геосайти Луганської області : їх раціональне використання і охорона : монографія / Петро Григорович Шищенко, Галина Олександрівна Сорокіна. – Луганськ : Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”, 2008. – 184 с.
ПИТАННЯ ДО МОДУЛІВ
з «Екологічного туризму»
для студентів ІII курсу спеціальності «Туризм» 6.030701
денної форми навчання ІI семестр
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ А
Сучасні підходи до визначення поняття „екологічний туризм”.
Основні концепції й моделі екологічного туризму.
Сутність поняття „екологічний туризм”, його відмінність від інших природоорієнтованих видів туризму.
Історичні й гносеологічні основи екологічного туризму.
Основні завдання й функції екологічного туризму.
Принципі екологічного туризму.
Основні групи й види екотуризму.
Ознаки екологічного туризму.
Функції екологічного туризму.
Необхідність стійкого розвитку туризму.
Роль екологічного туризму в стійкому розвитку територій.
Поширення екологічного туризму.
Природні парки як об’єкти екологічного туризму.
Національні парки як об’єкти екологічного туризму.
Державні природні заказники як об’єкти екологічного туризму.
Пам’ятники природи як об’єкти екологічного туризму.
Особливості використання заповідників як об’єктів екологічного туризму.
Характеристика основних об’єктів екологічного туризму в Європі.
Характеристика основних об’єктів екологічного туризму в Азії.
Характеристика основних об’єктів екологічного туризму в Північній Америці.
Характеристика основних об’єктів екологічного туризму в Південній Америці.
Характеристика основних об’єктів екологічного туризму в Африці.
24.Характеристика основних об’єктів екологічного туризму в Австралії.
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЮ Б
1.Поняття про екологічні тури, їхні основні цілі й завдання.
2. Типологія учасників екологічних турів.
Необхідні умови для формування екологічних турів.
Вимоги до екологічних турів.
Методика розробки екотурів.
Комплектування туристських груп.
Організація роботи керівників туристської групи в походах.
Проектування екотурів.
Суть поняття „безпека в екотуризмі”, фактори небезпеки виникнення екстремальних ситуацій у туристському поході.
Психологічний аспект подолання екстремальних ситуацій і катастроф.
Медичний аспект екстремальних ситуацій і катастроф.
Туристський потенціал України як міжнародного туристського центра.
Географія об’єктів екологічного туризму, розміщених в Україні.
14.Особливості розвитку екологічного туризму на Луганщини.
Основні об’єкти екологічного туризму Луганщини.
Негативний вплив екологічного туризму на довкілля.
Екологічне виховання туристів як необхідна умова екологічно безпечної туристської діяльності.
Актуальні методи, прийоми й форми екологічного виховання школярів у процесі туристських подорожей.
Технології мінімізації забруднення довкілля в екологічному туризмі.

Приложенные файлы

  • docx 532599
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий