Тол?анай та?ырыптар


Individualnye and subjective personality traits
Definitions: the individual - subject of activity - personality - personality.
Temperament as individual personality traits.
The concept of nature.
The nature of the overall structure of the individual.
Индивидті және субъективті жеке қасиеттер
Ұғымдар: жеке тұлға - қызметінің мәні - тұлғалық - тұлғалық.
Темперамент жеке тұлғалық қасиеті ретінде
Мінез туралы түсінік
Мінез жеке тұлғаның жалпы құрылымындағы рөлі.
Индивидные и субъектные свойства личности
Понятия: индивид – субъект деятельности – личность – индивидуальность.
Темперамент как индивидуальное свойство личности.
Понятие характера.
Характер в общей структуре личности.
Individual and subjective personality traits
A vehicle of the individual 's physical and psychological characteristics of people . In other words , K. A. Abwlkanova of the potential Slovskaya particular social group to turn off the " social individual " color used . Creates preconditions of the individual features , but the name is not in accordance with the provisions of cultivated areas and social determination .
And the person ( as defined in the AN Leontiev ) - cultural and historical development of the activity , actors , passion , and the properties of the system making it less quality properties . This definition is in accordance with the logic of any individual becoming a person , a person who , in turn , always physiological anatomists can not be defined in terms of the initial agreement
There is no person who is not in accordance with the individual person is the example of the literary pesonaj , but all aspects of a person therein . ( These include , for example , did not I. Calvin novel Worldwide Knight ) . Individuals interaction between the person and the whole history of the different solved the problem of the body and the spirit , the body , for example - this is the fate of the person who comes to the conclusion that Freud gave a crucial role in the biological foundation of human life , and domestic psychological formation of the person in front of more than ten years ago : It figures who remains the only individual who discussed a wide range of conditions . Such a difference in the resistance of individualism , as recognized by supporters of psychology physiological side of the ideological meaning there was no scientific sense .
Represents the portion of the structure of the Soviet psychological identity of several factors . Their authors B. G. V. Ananiev S. Merlin , and A. G. Golubev . M. analyzed to compare their views to each other S. Yegorova
To combine the characteristics of the individual and V. S. Merlin introduced the concept of an integrated personality , with the definition of the name associated with all the natural and social qualities . A. N. V. Leontyev S. Merlin and personal aspects of the individual , but also tried to subdue them against each other .
Individual to individual . The individual is a self-developing and self - regulating autonomous special and unique bio - social system . This part of the self - preservation of the integrity of the personality of the individual to the continuous changes in the internal and external - a form of identification .1.Индивидті және субъективті жеке қасиеттерИндивид – бұл адамдардың психологиялық сипаттамаларының физикалық алып жүрушісі. Былайша айтқанда, К. А. Абульканова – Словская нақты субьектіні әлеуметтік топтан ажырату үшін «әлеуметтік индивид» түснігін қолданады. Индивид тұлғаның ерекшеліктерінің алғы шарттарын қалыптастырады, бірақ тегі бойынша әлеуметтік – мәдениленген салаларын ережеге сай детерминациялай алмайды.
Ал тұлға ( А.Н. Леонтьевтің анықтамасына сәйкес) – мәдени – тарихи даму барысында белсенділік, субьектілік, құмарлылық, және сапалылық қасиеттерін шегеріп оны қалыптастырған жүйелі қасиеттері. Бұл анықтама логикасына сәйкес кез келген индивид тұлғаға айналып, тұлға өз кезегінде әрқашан анатомды – физиологиялық алғы шартармен бір мәнді анықталып жатпайды.
Индивидтің тұлғаға сәйкес келмеуі тұлғалылығы жоқ әдеби песонаждардың мысалынан көрінеді, бірақ бұларда толығымен тұлға қырлары көрінеді. (Мұндайларға мысалы, И. Кальвиннің романындағы дүниде жоқ рыцарь). Индивид пен тұлғаның өзара әрекеттесуін жалпы алғанда тарихта әр түрлі шешілген дене мен рухтың мәселесін көрсетеді, мысалы дене – бұл тағдыр деп тұжырымдай келе Фрейд тұлғаның биологиялық іргетасына адам өмірінде шешуші рөлін берді, ал отандық психологияда керісінше бірнеше он жыл бұрын тұлға болып қалыптасуы: : кім олай атамады, кім тек индивид болып қала береді деген шарттары кең талқыланды. Бұл қарама – қарсылық даралық айырмашылық психологияның психофизиологиялық жағын жақтаушылар мойындаған идеологиялық мағғна сияқты ғылыми мағнада болмады.
Кеңестік психологияда даралықтың құрлымын бөліп көрсететін бірнеше ықпалдар бар. Олардың авторлары Б. Г. Ананьев, В. С. Мерлин, және А. Г. Голубева болып табылады. Олардың көзқарастарын бір – бірімен салыстыру анализін жүргізген М. С. Егорова болды.
Индивидтілік индивидуалдылықта болады. Индивидуалдылық – бұл өздігінен дамитын және өздігінен реттелетін автономдық ерекше және қайталанбайтын биоәлеуметтік жүйе. Бұл жеке адамның болмысының өзіндік бүтіндігін сақтау шеңберінде үздіксіз сыртқы және ішкі өзгерістерін өз — өзіне ұқсастыру формасы.
7.Definitions: the individual - subject of activity - personality - personality. 1. A person , individual , person - related apply these concepts often consider the sociology of science to separate them from one another . " Man , " dedicated to the term in the development of living organisms from the surface of the upper stage of the social , historical and cultural entity . Human nature is the whole social system . A person 's unique social determines the properties of its citizens . A person is not only the result of a public relations , as well as those the comment " give birth"And the individual does not mean that individual members of the society , on the individual . An individual is characterized by its unique individual to access an individual's social relationships , the development of the society as a representative of the completeness of their social properties . All definitions of a person based on two contradictory views of its development . According to one of the ratio of each individual person born of his qualities and abilities are formed and developed, and where the social environment can not be very great importance. The second born in the views of the representatives of the individual domestic properties and completely deny the signs and individual social experience and believes that it is fully formed. It is in the process of formation of the individual approaches. An individual analysis of this phenomenon, we need to take into consideration the experience as well as its social and biological.This view of an individual in relation to different types of social and cultural practices will be developed as a biological organism . Here , the process of the formation of the personal characteristics that affect his ability , the pace of development will be inverted . The concept of an individual described as the cradle of human life , social help . Social relations , social institutions , culture , carried out in the process of communicating with other people in public life qualities . The concept of an individual display of individual symbols on the social context of each person and the main display as a set of social relations in all. The basis of the formation of the properties of the sociology of science, social individuals grow in the type of society in social services and social content, that individual will try to study as a source of public life. According to sociologists creating personal relationships with other people, reflecting signs of life individual social and public relations, thereby affecting the stability and development of individuals.
Ұғымдар: жеке тұлға - қызметінің мәні - тұлғалық - тұлғалық.
1. Адам, индивид, жеке тұлға-өзара байланысты бұл ұғымдар өмірде жиі бірге қолданылғанымен, социология ғылымы оларды бір-бірінен бөліп қарастырады. "Адам” деген термин –жер бетіндегі тірі организмдер дамуының ең жоғарғы сатысы, қоғамдық тарихи және мәдеи субъект. Адам табиғаты біртұтас әлеуметтік жүйе болып табылады. Адамның мәнді әлеуметтік қасиеттері- оның азаматтылығын анықтайды. Адам белгілі бір қоғамдық қатынастың нәтижесі ғана емес, сонымен бірге сол қатынастың өзін " дүниеге әкелуші”. Ал индивидд дегеніміз-қоғамның жеке бір мүшесі, яғни жеке адам. Жеке тұлға дегеніміз-өзінің қайталанбас индивидуалдығымен ерекшеленетін индивидтің әлеуметтік қатынас жүйесіне енуі, қоғам дамуының өкілі ретінде адамдардың әлеуметтік қасиеттерінің толықтығы. Жеке тұлғаның барлық анықтамалары оның дамуының екі қарама-қайшы көзқарастарымен негізделеді. Бірінің көзқарасы бойынша әрбір жеке тұлға өзінің туылған қасиеттері мен қабілеттерінің қатынасында қалыптасады және дамиды, және мұнда әлеуметтік орта онша үлкен маңызға ие бола қоймайды. Ал екінші көзқарастардың өкілдері жеке тұлғаның туылған ішкі қасиеттері мен белгілерін толығымен терістейді және жеке тұлғаны әлеуметтік тәжірибе барысында толығымен қалыптасатын құбылыс деп санайды. Бұл жеке тұлғаның қалыптасу процесіндегі көзқарастар болып табылады.Бұл құбылысты талдауда біз жеке тұлғаның биологиялық ерекшеліктерімен қатар оның әлеуметтік тәжірибелерін де ескеруіміз қажет.
Бұл көзқарастарға байланысты жеке тұлға әртүрлі әлеуметтік және мәдени тәжірибелердің түрлеріне қатысты биологиялық организм ретінде дамиды.  Мұнда жеке тұлғалық белгілердің қалыптасу процесіне әсер ететін туған қабілеттері, даму қарқыны терістелмейді. Жеке тұлға ұғымы адамда оның өмірлік қызметінің әлеуметтік бастауын сипаттауға көмектеседі. Адам әлеуметтік байланыстарда , әлеуметтік институттарда, мәдениетте, яғни қоғамдық өмірде басқа адамдармен қарым-қатынас процесінде жүзеге асырылатын қасиеттерді жасайды. Жеке тұлға ұғымы әрбір адамда әлеуметтік мағыналы белгілердің индивидуалды бейнеленуін және оның  негізгі барлық қоғамдық қатынастардың жиынтығы ретінде бейнеленуін  көрсетеді. Социология ғылымы тұлғаның қасиеттерінің қалыптасуының әлеуметтік негізін, тұлғалар типі қоғамында өсетін әлеуметтәік қызметтер мен әлеуметтік мазмұнда , яғни жеке тұлғаны қоғамдық өмірдің қайнар көзі ретінде зерттеуге тырысады. Социологтардың көзқарасы бойынша жеке тұлға басқа адамдармен қарым-қатынас жасаудағы ндивидуалды өмір қызметінің әлеуметтік белгілерін бейнелейтін  және сол арқылы қоғамдық қатынастардың дамуы мен тұрақтануына әсер ететін жеке адамдарды білдіреді. 
8.Temperament as individual personality traits.
8.Temperament ( Lat . Temperamentum - parts required ratio ) consists of describing the dynamics of mental activity specifications : the speed of mental processes and conditions Stock intense rhythm set . What is the temperament and mental processes of transition of the dynamic features of human behavior , their strength , speed , pause and a set of qualities that characterize the change in appearance . Temperament
cholericPhlegmatic
sanguinemelancholicCholeric (gr. Hall bile) - temperament type (Typical, lively character, energetic people). Choleric be emotional shock. Fluctuating emotional states of the incident, and that increased my interest impatient, quick-tempered man. Quickly overheat and burn fast. Angry, began to heat exhausted gusts hit, left a deep impression in the minds of a sense of their experiences, fast motions. Incidents inflexible matter, heat, energetic, nimble and adaptive action to perform. Given my interest in the job, with great enthusiasm, clear, colorful, expressive speech. According to a feeling of states, facial expressions, pantothenic brought facial expressions.
Phlegmatic (Greek. Φλέγμα, book, lymph) phlegmatic temperament is characterized by a negative bilinwimen sentimentality; phlegmatic it seriously simple to export from the state will not be easy; He said conduct and passive mïmïkası are less obvious, Sarah operations. Phlegmatic emotional response hotline will be weak excitation
 angry mood balanced, sustainable recovery remains slow to change, is difficult to enjoy shine and disappointed with grief, move a little, dank, kerenaw not expressed feeling of states acting gestures, facial expressions and other gestures manner.
Sanguine (Lat. Sanguinis blood) - the term used to mark people optimistic. Sanguine type of a person's emotional restlessness, fast, strong, but a long time. Mood changes instantly. Sanguine reactive. Victory is easy to be seduced by what enthusiastic hobby like printed faster. As the dawn of what the events surrounding the circumstances of the fun, go into effect so quickly. Very high. Is not sad for a long time. Does not leave a mark in the minds of the experience of feeling states. Fast and flexible, mobile and heat, fresh meat alive.
Melancholic (Greek. Μέλαινα χολή - black bile) - One of the four temperament of the people. Something a little melancholic, sensual, closed, word of Sarah, refers to a person jaybasar. Such a man is a weak type of the nervous system. Because of its excitation, inhibition of nerve processes are very slow. Store Whatever. Melancholic both positive and negative sides. If you teach melancholic temperament itself, which is closed, isolated itself from the others hostage. Any one person temperament arising from the innate properties of the nervous system, human hereditary, is considered personal property
8.Темперамент жеке тұлғалық қасиеті ретінде
Темперамент (лат. temperamentum - бөліктердің қажетті арасалмағы) адамның психикалық іс-әрекетінің динамикасын сипаттайтын тұрақы жеке ерекшеліктердің: психикалық процестер мен күйлер ағысы қарқындығының жылдамдығының ырғағының - жиынтығы. Темперамент дегеніміз психикалық процестердің өтуінің динамикалық ерекшеліктерін және адам мінез-құлқын,олардың күшін,жылдамдығын,пайда болуын,тоқталуы мен өзгерісін сипаттайтын қасиеттер жиынтығы. [ТемпераменттерХолерикФлегматикСангвиник МеланхоликХолерик (гр. холе — өт) —  HYPERLINK "https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82" \o "Темперамент" темпераменттің типі (Мінезді, қызу мінезді, жігерлі адам). Холериктің  HYPERLINK "https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F" \o "Эмоция" эмоцияға берілуі шапшаң. Сезім күйлері оқыс ауытқып, құмарта көтеріліп кететін шыдамсыз, күйгелек кісі. Әп-сәтте қызып кетіп, күйіп-піседі. Ашуланса, бұрқ етіп, қызу екпіні сарқылып барып басылады, бастан кешкен сезімі санасында терең із қалдырады, қимыл-қозғалысы шапшаң. Икемсіз оқыс қылықтарына қарамастан, қызулы, жігерлі, пысық және іс-әрекет атқаруға бейімді келеді. Жұмысқа құмарта беріліп, екпінмен істеуші, анық, әсерлі, мәнерлі сөйлейді. Сезім күйлері сөзінен, мимика, пантомимикасынан білініп тұрады. Флегматик (грек. φλέγμα, флегма, лимфа) Флегматик  HYPERLINK "https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82" \o "Темперамент" темпераменті сезімнің болымсыз білінуімен сипатталады; флегматикті өзі үшін байсалды кәдуілгі күйде шығарып әкету оңайға түспейді; ол жүріс-тұрысы мен сөзінде сылбыр, оның  HYPERLINK "https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \o "Мимика" мимикасы онша айқын емес, қимылдары сараң. Флегматик эмоциялық қозуы әлсіз болады, қызуланып желікпейді, елеуреп ашуланбаqды, көңіл-күйлері байсалды, орнықты қалпында ұзақ сақталады, баяу өзгереді, жарқырап қуануы да, жабырқап қайғыруы да қиын, аз қозғалады, сылбыр, керенау қимылдайды, сезім күйлерін, дене қимылдарын білдіріп тұрмайды, мимикасы, өзге қимылдары мәнерсіз. Бірсарынды монотонды сөйлейді. Кісімен араласып жақындасуда мардымсыз, іске ырғалып-жырғалып барып кіріседі. Іс-әрекетін байсалды, тиянақты орындайды, бастаған ісін қадағалап істейді, аяқтап шығады. Флегматик байсалды, баяу, орнықты болады. Кісіге үйірлігі аз, өзі ешкімге тиісіп, соқтығыспайды. Біреу жанжалға шақырса, есебін тауып жалтарып кетеді, тыныштықты жақсы көреді. Көңіл көтеретін сауыққа да әуес емес, бөтен кісіге міндет артып өкпелемейді. Сангвиник (лат. sanguinis — қан) — оптимист адамды белгілеу үшін қолданылатын термин. Сангвиник типті адамның эмоциялық қозуы шапшаң, күшті болады, бірақ көп тұрақтамайды. Көңіл-күйі әп-сәтте өзгереді. Сангвиник — әсершіл адам. Ұнатқан, сүйсінген нәрсесіне елігіп әуестенуі де оңай,  HYPERLINK "https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D2%A3%D1%81%D1%96%D0%BA" \o "Жеңсік" жеңсігінің басылуы да жылдам. Төңірегіндегі оқиғаларға, нәрсенің мән-жайына елең етіп, көңілденіп, басқа әсерге ауысып кетуі де тез. Көңілі көтеріңкі келеді. Ұзақ уақыт мұңайып жүрмейді. Бастан кешкен сезім күйлері санасында елеулі із қалдырмайды. Шапшаң да икемді, қозғалғыш та қызу, еті тірі, сергек келеді. Сезім күйлерін сыртқы қимылдары әйгілеп тұрады. Көтеріңкі, мәнерлі сөйлейді, мимика, қимылы көп. Ақжарқын, ашық келеді. Мұндай адам басқалармен тез тіл табысады, бірақ қарым-қатынасқа онша мән бермейді. Қызықтырған іске бейімділігі, талабы, талпыну көп, бірақ оп-оңай басылып қалады. Бастаған ісіне тыңғылықты болмай, жұмысы аяқсыз қалады. Іске қатысуға әр уақыт дайын тұрады. Кейде бірнеше жұмысқа бірдей кіріседі. Басында көңілі көтеріңкі болып, іс үстінде лезде суыйды. Меланхолик (грек. μέλαινα χολή — қара өт) — адамдарға тән төрт темпераменттің бірі. Меланхолик сәл нәрсеге сезімтал, тұйық, сөзге сараң, жайбасар адамға қатысты айтылады. Мұндай адам жүйке жүйесі әлсіз типке жатады. Өйткені оның қозу, тежелу жүйке процестері өте баяулығымен ерекшеленеді. Не нәрсе болса да ішінде сақтайды. Меланхоликтің де жағымды және жағымсыз жақтары болады. Егер де меланхолик — темпераментті адам дұрыс тәлім-тәрбие алмаса, ондай адам өзінен-өзі тұйықталып, жұрттан өзін оқшау ұстауы мүмкін. Адамда болатын темпераменттердің қай-қайсысы да жүйке жүйесінің туа біткен қасиеттерінен туындайтын, адамның тұқым қуалайтын, жеке дара қасиеті болып саналады.
9.The concept of nature.
The actual behavior of a person of integrity , honesty , attention to these qualities , which appear in different situations characterized by individual properties . Aware of the human character , the next possible date of the action and behavior of advanced introduce corresponding amendments and adjustments . What is the behavior of human behavior that the same can be said clearly . However, individual circumstances will the rich , and all of them are human character editing error . The index of the behavior and the nature of the value of all the circumstances of the person wearing the best quality . If a person shows in case of any dispute, fatty rude and vulgar and should not be too loose this person - specific properties Friendly behavior , mood person may be offered in some dank so sad . During the life of a person who started with the arrival of the behavior of real - life , and are determined by the living conditions . Lifestyle , each person 's thinking , suspected , desire , action will determine the nature of the unit . Here , a person 's entire life , including comprehensive public contracts and has important social situations .
However, the formation of the actual behavior developed at different groups (family, friends, school, sports team, employees, etc.) are formed. The nature of these groups and their treasured features of moral behavior of members of the public depends on the values ​​of fits. Behavior, as well as a person depends on the ratio of the other members of the family group abroyı stabilized or, if absolutely necessary, and shall change. Developed a high-level group, shall affect the right of the formation of the team and acceptable behavior. Good form of human behavior, the staff shall be to increase the level of their degree. Behavior is closely related to the human interest features , but the value of its interest enjoys stable condition . Interested formal , instability , lack of Insufficient focus independence and objectivity individual has a deer . Amateur announcing the equality of the similarity of behavior . For example, the inventors will be deprived of those sad mood or.
9.Мінез туралы түсінік
Мiнез нақты адамның шыншыл, адал, ақкөңiлдiгiне орай сипатталмайды, аталған сапалар əртүрлi жағдайларды көрiнiс беретiн жеке адам қасиеттерi. Адам мiнезiн бiле отырып, оның алдағы ықтималды əрекеттерi мен қылықтарын күнi iлгерi барластырумен оларға тиiстi реттеулер жəне түзетулер ендiруге болады. Мiнездi адамның қандай əрекетке келетiнiн жаңылмай, дəл айтуға болады. Алайда, жеке тұлға ерекшелiкке бай келедi, ал солардың бəрi де адам мiнезiн танытады деу қате. Мiнез көрсеткiшi адамның барша жағдайлардағы мəндi сипаты мен тұрақты сақталатын таңдаулы қасиеттерi. Егер адам қандайда даудамайлы жағдайда дөрекiлiк көрсетсе, сондай тұрпайылық пен ұстамсыздық осы адамның төл қасиетi деу жөн емес. Жайдары мiнездi, көңiлдi адамның өзi кей жағдайда мұңайып, сылбыр халге түсуi мүмкiн. Өмiрге келумен бастауын алып, мiнез нақты адамның өмiр барысында қалыптасады, түрмыс жағдайларымен айқындалады. Тұрмыс қалпы əр адамның ойлау, сезiм, ниет, əрекет сипатын бiрлiктi анықтап барады. Мұнда адамның бүкiл өмiрiн жанжақты қамтыған қоғамдық шарттар мен əлеуметтiк жағдайлар маңызды келедi. Дегенмен, мiнездiң нақты қалыптасуы əртүрлi деңгейде дамыған топтарда (отбасы, достары, сынып, спорт командасы, еңбек ұжымы ж.т.б.) қалыптасады. Осы топтар сипаты мен оларда ардақталатын адамгершiлiк, қоғамдық құндылықтарға тəуелдi мүшелерiнiң мiнез ерекшелiктерi орнығады. Мiнез бiтiстерi, сонымен бiрге тұлғаның отбасындағы абройы, топтың басқа мүшелерiмен арақатынасына байланысты тұрақталып не, аса қажет болса, өзгерiске түседi. Жоғары деңгейлi дамыған топ, ұжым мiнездiң мəндi де ұнамды бiтiстерiнiң қалыптасуына оң əсер етедi. Жақсы мiнездi адам қалыптастыра отырып, ұжым өз дəреже, деңгейiн арттыра түседi. Мiнез ерекшелiктерi адам қызығуларымен тығыз байланысты, бiрақ оның бұл қызығулары мəндi əрi тұрақты болуы шарт. Ал қызығулар үстiрт, тұрақсыз болған жағдайда, дербестiгiнiң кемдiгi мен тиянақтылығы болмағанынан жеке адам елiктегiш келедi. Қызығулар ұқсастығы мiнез теңдiгiн аңдатпайды. Мысалы, өнертапқыштар арасында көңiлдi не мұңды, кiшiпейiл не өзiмшiл тұлғаларды айыруға болады
10. The nature of the overall structure of the individual.
The behavior of each person's original set of psychological traits and characteristics. Basic human life and watch the behavior of its action, describing the difference between the quality difference. It is the sum of the various features of the unity of many qualities, reflecting the perspective of each individual property. The behavior of a very broad sense of the term. There are different qualities clarity. Moral breeding uniformity-character, integrity, strength and transparency, is the seriousness of his essential qualities. Manifestations of human nature seems to be of his involvement in the events in each individual case. A man of action - with an attitude that the same will attempt to focus efforts also depends on the intellectual mind games. In terms of moral behavior of people brought up behavior is described in terms of its connection to the surrounding. Collectivism, humanism, caring for people, respect for unions, public opinion considers competence, responsibility and integrity to perform his duties on the main components of the quality of this character. Interest an One of the qualities of uniformity - behavior . Such a person does not stay organized with the support of the vortex , always words and deeds . And to achieve this goal in the coming into force of character to overcome obstacles looking man of moderate size .d rich spiritual needs of people with a wide field of taste and character.
Мінез –әр адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиеттер мен ерекшеліктер жиынтығы.Мінез-адамның негізгі өмірлік бет алысын және оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы өзгешелік.Ол көп қасиеттердің бірлігі,түрлі ерекшеліктердің қосындысы,жеке тұлғаны әр қырынан көрсететін қасиет. Мінез - өте кең мағыналы ұғым . Онда түрлі сапалар тоғысып жатады . Мінездің моральдық жағынан тәрбиелігі , бірқалыптылығы , толықтылығы , күші мен айқындығы , салмақтығы – оның негізгі сапалары болып есептеледі . Адам мінезінің көріністері әрбір жеке жағдайда оның оқиғаларға қатысуынан аңғарылады . Адамның іс - әрекеті сол іске деген қатынасымен қатар ерік - жігеріне , көңіл - күйіне , зеректігіне , ақыл - ойына да байланысты болады .Моральдық жағынан тәрбиеленген мінез адамды мінез - құлық тұрғысынан да , оның айналасымен байланысы тұрғысынан да сипаттап отырады . Коллективизм , гуманизм , адамдарға деген қамқорлық , жолдастықты қадір тұту , жұртшылық пікірімен санаса білушілік , өзінің міндетін орындаудағы жауапкершілік пен адалдық - мінездің осы сапасының негізгі компоненттері . Рухани дүниесі бай , қажеттері мен қызығулары , талғамы мен ой - өрісі кең адамдарды толық мінезді адам дейді . Мінез сапаларының бірі - оның бірқалыптылығы . Мұндай адам құйындай ұйтқып тұрмайды , оның қастерлейтіні ылғи да сөз бен істің бірлігі . Ал , мінездің күшіне мақсатқа жету жолында алда тұрған кедергілерді жеңе білуде көрінетін адам ұстамдылығының мөлшері жатады
Мінездің қалыптасу ерекшеліктеріЖеке адамның мінезінің қалыптасуына, дамуына оның қоршаған ортамен, әсіресе, адамдармен қарым-қатынасы өте үлкен әсер етеді және оның рөлі өте маңызды. Мінез қалыптасуына сензитивті кезең екі-үш жастан тоғыз-он жасқа дейінгі кезең болып табылады, себебі осы кезде бала өз құрбы-құрдастарымен, үлкендермен белсенді қатынасқа түседі. Осы кезеңде баланың сеніміне кіре отырып, мінез-құлықтың керекті формаларының қалыптасуына сөзбен, әрекеттерімен әсер ете алу мүмкіншілігі жоғары. Баланың мектепке дейінгі кезеңінде мінездің келесі қырлары қалыптасады: ақ көңілділік, көпшілдік, қайырымдылық және оған қарама-қарсы өзімшілдік, мейірімсіздік, байыпсыздық. Ал бастауыш сынып кезінде адамдармен қарым-қатынаста көрінетін қырлары қалыстасады.Егер баланың мінезіндегі белгілі бір қырлары отбасында қалыптасып, ол мектеп кезінде қолдауға ие болса, бұл мінез қыры одан әрі қарай дамып, қалыптасады. Жасөспірімдік шақта мінездің ерікті қырлары, ал жастық шақта адамгершілік, жауапкершілік ауысады. Мінез адам өмірінің барлық жолдарында қалыптасады және өзгереді. Адам мінезінің қалыптасуында ең үлкен орынды еңбек алады. Сондықтанда мінез басқа да тұлғаның қырлары сияқты іс-әрекет кезінде қалыптасады. Адамның мінезінің өзгеріп отыруына әлеуметтік жағдайдың үнемі ықпал етіп, оның жаңа салаларын қалыптастырып отыратындығы ғылыми тұрғыдан анықталған тарихи шындық және оның объективті фактор екендігі еш дау тудырмайды.
Features of the formation of character The formation of the character of the individual , the development of its environment , especially a very large impact on the relationship between people and it plays a very important role . The formation of behavior senzïtïv period of two to three years is a period of up to nine or ten years of age , as a child by his or her peers , active adults . During this period , access to the trust of a child , with the establishment of appropriate forms of behavior , and the ability to influence the actions . During the pre-school child character is formed in the following aspects : as a cheerful , sociable , charity , and the opposite selfishness , cruelty , is considered . And younger people in the relationship with the visible face of the formation . If certain aspects of the character of the child's family has formed to support the school, formed to develop further aspect of this behavior. Adolescence voluntary aspects of the character, and switches to the age when moral responsibility. Formed on the roads of all human life and behavior changes. Human labor is the biggest in the formation of character. Therefore, the behavior of the other aspects of a person when such action is formed. Contribute to the social situation in human nature changes constantly, found occasion to create new areas of scientific and historical truth and the objective will not be a factor, no question about that. John Watson, the founder of the school of patterns of behavior by observation and experiment aimed to open. Human behavior is completely controlled by the external environment were to postulate. This is why and what aims to determined by the external environment. The structure of human behavior is a certain number of copies of the structure of the external environment. Currently, a representative of behaviorism Berrïs According to Skïnerdiñ human behavior genetic intensifies the physical environment and social environment. Invert the internal condition of a person and that it is necessary to analyze the behavior is taken into account.
Berrïs concept Skïnerdiñ : " Man is formed with a fully controlled environment but .... " , that is , the result of his behavior is formed and stabilized . If the result is important to control the behavior of a person . Affect the behavior of the results of the action " strengthening " is called . Persons influence the social environment , social environment can influence people to change . You need to be more direct positive impact to the environment .Мектептің негізін салушы Джон Уотсон бақылау және эксперимент арқылы мінез-құлық заңдылықтарын ашу мақсатын қойды. Адамның мінез-құлқы толығымен сыртқы ортамен басқарылады деген постулат қойылды. Адамның неге талпынатынын және неден қашқақтайтынын - осы сыртқы орта белгілейді. Адам мінез-құлқының құрылымы белгілі мөлшерде сыртқы орта құрылымының көшірмесі болып табылады.Қазіргі бихевиоризм өкілі Беррис Скинердің ойынша, адам мінез-құлқы генетикалық қаныққандық, физикалық орта және әлеуметтік ортамен байланысты. Адамның ішкі жағдайы терістелмейді және мінез-құлықты талдау үшін қажет екендігі ескеріледі. Беррис Скинердің тұжырымдамасы: «Адам қоршаған басқарылады, бірақ.... орта толығымен адаммен қалыптасады», яғни, мінез-құлық өзінің нәтижесімен қалыптасады және тұрақталады. Егер әрекет нәтижесі адам үшін маңызды болса, ол адамның мінез-құлқын басқарады. Әрекет нәтижесінің келесі мінез-құлқына әсер етуі, «нығайту» деп аталады. Адамға әлеуметтік орта әсер етсе, әлеуметтік ортаны өзгерте отырып, адамға әсер етуге болады. Қоршаған ортада адамға әсер ететін оң бағыттау көп болуы қажет.

Приложенные файлы

  • docx 8186497
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий