Еуропа Америка елд жа?а тарихы


Вопрос1
ХІХ ғасырдағы өнеркәсіп революциясының мәні неде?
Какая важность революции в промышленности 19 го века
Ответ1
Ауыл шаруашылығының өнеркәсіптік өндірістен бөлініп шығуы
Промышленное производство отделилось от сельского
Ответ2
Қалалардың тез өсуі
Быстро строительство городов
Ответ3
Ауыл тұрғындарының азаюы
Уменьшается жительство в ауле
Ответ4+
ХІХ ғасырда өрістеген өнеркәсіптік революция нәтижесінде әлемдегі барлық дамыған елдер қол еңбегінен машинаға ауысты
Все развивающиеся страны в которых проходила промышленная революция 19 века, заменили ручной труд на машинный
Ответ5
Шаруалар санының қысқаруы
Сокращается число крестьян
Вопрос2
Өнеркәсіп пролетариясының жұмысшы мануфактурасынан, шаруалардан айырмашылығы:
Различие между промышленными пролетарскими рабочими и крестьянами
Ответ1+
Жұмысшылар ерікті болды, өндірістің меншік құралдарын иемденбеді;
Рабочие были вольными, средства собственности производства не овладели;
Ответ2
Жұмысшылар қалаларда тұрды;
Рабочие жили в городе
Ответ3
Жұмысшылар фабрика және зауыт иелеріне тәуелді болды;
Рабочие зависели от хозяев заводов и фабрик
Ответ4
Жұмысшылардың жеке меншік пәтерлері болмады;
У Рабочих не было индивидуальных квартир и собственности
Ответ5
Жұмысшылар күні бойы жұмыс істеді
Вопрос3
ХІХ ғасырда өмір сүрген қоғамдық-саяси тәртіпке өзгерістер енгізуге бағытталған қандай идеялар мен ілімдер бар. Консерватизмнің қоғамдық атын сипаттаңдар:
Какие идеи и учения внедрялись в общественно- политическую дисциплину 19 века. Характеризуйте общественное имя консерватизм:
Ответ1+
Консерваторлар ескі дәстүрлік құндылықтарды сақтап қалуға тырысты
Консерваторы старались сохранить старые традиционные ценности
Ответ2
Дәстүрдің ескіруі
Старение традиции
Ответ3
Діннің ескіруі
Старение религии
Ответ4
Мемлекеттің жойылуы
Уничтожение государства
Ответ5
Құлдықтың енгізілуі
Внедрение рабства
Вопрос4
Директория қандай тап өкілдерінің мүддесін қорғады?
Какой директория защитила интерес представителей
Ответ1+
Ұсақ буржуазия мүддесін
Мелкий интерес буржуазии
Ответ2
Халық мүддесін
Народный интерес
Ответ3
Шаруалар мүддесін
Интерес крестьян
Ответ4
Әскер мүддесін
Военный интерес
Ответ5
Ірі буржуазияның мүддесін
Интерес крупной буржуазии
Вопрос5
Либерализмнің идеологиялық бағытын сипаттаңдар:
Характеризуйте идеологическое направление либерализма:
Ответ1
Либерализм – парламентаризмді жоққа шығару
Либерализм – отрицание парламентаризма
Ответ2
Сайлау бостандығы
Свобода избрания
Ответ3
Қозғалыс еркіндігі
Движение свободы
Ответ4+
Конституциялық құрылымды орнату
Устанавливается структура конституции
Ответ5
Әйел теңдігінің қарсыластары
Противники равенства женщин
Вопрос6
Жұмысшы ақсүйегі деген қандай ұғым, оның дұрыс мәнін таңдаңдар:
Выберите важное понятие «рабочего аристократа»
Ответ1
Ақсүйектер – өндіріс иегерлері
Аристократы - обладатели производства
Ответ2
Жұмысшы болған бұрынғы зиялы қауым өкілдері
Бывший рабочий, представитель интеллигенции
Ответ3
Кәсіподақтық бюрократия
Профсоюзническая бюрократия
Ответ4+
Мамандандырылған жұмысшылар
Рабочие, которые специализировались
Ответ5
Цех басшылары
Главы цеха
Вопрос7
Социализмнің идеялық ағымдарын қалай түсінесіңдер:
Вы как понимаете идейные направления социализма:
Ответ1
«Социализм» терминін ХІХ ғасырдың 80-жылдары француз ойшылдары енгізді
"Термин социализма в 80-ые годы 19 века внедрили французские мыслители
Ответ2
Социализм компромисті жоққа шығарды
Социализм отрицал компромисс
Ответ3
Социализм отарлық тәртіпке қарсы шықты
Социализм против роста колонизаторской дисциплины
Ответ4
Социализм «еуроцентристік» идеясын қолдады
Социализм поддерживал "идею еуроцентризма»
Ответ5+
Социализм еңбекшілердің бауырластық идеясын қолдады
Социализм поддерживал идею кровного родства трудящихся
Вопрос8
«Қасиетті Одақ» қашан құрылды және оның мақсаты қандай?
Когда "Святой Союз" создался и какая его цель
Ответ1
1812 жылы Бонапарт басқыншылығын талқандау мақсатында құрылған
Создан с целью разрушения оккупации Напалеона в 1812 году
Ответ2
1813 жылы еуропалық елдерді біріктіру мақсатында құрылды
С целью объединения в 1813 году европейских стран
Ответ3+
1815 жылы қыркүйекте Вена конгресі белгілеген жаңа мемлекеттік шекараны сақтау, бұрынғы феодалдық әулеттерді күшейту, революциялық және ұлт-азаттық қозғалыстарды басу үшін құрылды
Создан с целью сохранения новой границы Венским конгрессом с усилением феодального строя от национально-освободительного и революционного движения в сентябре 1815 года
Ответ4
1818 жылы Англияның қираған шаруашылығын қайта қалпына келтіру үшін құрылды
создался, чтобы 1818 году заново восстанавливать хозяйство, которое было перебито в Англии
Ответ5
1820 жылы Ресей мен Пруссия Одағын нығайту мақсатымен құрылды
Союз 1820 года создался целью усиления России и Пруссии
Вопрос9
Чартистік қозғалыс дегеніміз не?
Что такое Чартисткое движение
Ответ1
Экономикалық реформа жолындағы қозғалыс
Движение экономической реформы
Ответ2
Елді біріктіру жолындағы қозғалыс
Движение по пути соединения народов
Ответ3+
Саяси билік жолындағы қозғалыс
Движение в политической строке власти
Ответ4
Ирландия мәселесі жолындағы қозғалыс
Движение по вопросу Ирландии
Ответ5
Еңбекақыны көтеру жолындағы қозғалыс
Движение по пути поднятия заработной платы
Вопрос10
Чартистік қозғалыс жетекшілерін атаңдар:
Ответ1+
У.Ловетт
Ответ2
Д.Купер
Ответ3
К.Диккенс
Ответ4
Ф.Энгельс
Ответ5
Т.Мор
Вопрос11
Чартистердің негізгі талаптары қандай?
Какие основные требования Чартистов
Ответ1
Буржуазия үстемдігін құлату
Убрать верховенство буржуазии
Ответ2+
Жалпы сайлау құқығын беру
Давать право на общее избирание
Ответ3
Жеке меншікті жою
Отмена частной собственности
Ответ4
Жұмысшылардың экономикалық жағдайын жақсарту
Улучшать экономическое состояние рабочих
Ответ5
Меншіктік бағаларды жою
Отменить цену собственности
Вопрос12
Англиядағы чартистік қозғалыс уақытын көрсетіңдер:
Укажите время чартистского движения в Англии:
Ответ1
1845-1850жж
Ответ2+
1836-1848жж
Ответ3
1847-1854жж
Ответ4
1848-1856жж
Ответ5
1846-1853жж
Вопрос13
Франциядағы Бірінші Республиканың құрылған мерзімін көрсетіңдер:
Укажите срок создания Первой Республики во Франции
Ответ1
1749-1820жж
Ответ2
1758-1816
Ответ3+
1804-1814жж
Ответ4
1798-1825жж
Ответ5
1801-1845жж
Вопрос14
Франциядағы Екінші Республиканың құрылған уақытын көрсетіңдер:
Укажите временные рамки создания Второй Республики
Ответ1
1849-1860жж
Ответ2+
1848-1861жж
Ответ3
1847-1862жж
Ответ4
1852-1870жж
Ответ5
1801-1849жж
Вопрос15
«Тред-юнионы» ұғымының мәнін анықтаңдар:
Выявите важность понятия "Тред-юнионы":
Ответ1
Жұмысшы Одағының ұйымы
Организация Союза рабочего
Ответ2
Солтүстік теңіз жағалауындағы шаруалар ұйымы
Северо морская организация крестьян
Ответ3
Ауыл егіншілерінің ұйымы
Организация землепашцев аула
Ответ4+
Жұмысшыларды бір Одаққа біріктіруді көздеген кәсіподақ
Обьединение воедино рабочих в профсоюз
Ответ5
Ауыл шаруашылығы ұйымы
Организация сельского хозяйства
Вопрос16
Франциядағы шілде монархиясының уақыты
Время июльской монархии во Франции
Ответ1
1815-1830жж
Ответ2+
1830-1848жж
Ответ3
1848-1852жж
Ответ4
1852-1870жж
Ответ5
1870-1871жж
Вопрос17
Франциядағы шілде монархиясының әлеуеттік негіздері:
Основы политики июльской монархии во Франции:
Ответ1
Демократтар үстемдігі
Верховенство демократов
Ответ2
Республиканшылдар үстемдігі
Верховенство республиканцев
Ответ3+
Қаржы ақсүйектерінің үстемдігі
Верховенство финансов аристократов
Ответ4
Феолдалдық ақсүйектер үстемдігі
Верховенство феодальных аристократов
Ответ5
Ауылдағы бай тап өкілдерінің үстемдігі
Верховенство представителей аулов
Вопрос18
Ұлыбританиядағы Лейбористік (еңбек) партиясы қашан құрылды:
Когда Лейбористская(труд) партия в Великобритании создалась:
Ответ1+
1895ж
Ответ2
1906ж
Ответ3
1908ж
Ответ4
1810ж
Ответ5
1911ж
Вопрос19
Тәуелсіз Бразилияның құрылған уақытын көрсетіңдер:
Укажите время создания независимости в Бразилии
Ответ1+
1822ж
Ответ2
1824ж
Ответ3
1828ж
Ответ4
1830ж
Ответ5
1835ж
Вопрос20
Тәуелсіз Венесуэланы құру жолындағы күрестің жетекшісі кім?
Кто был руководителем движения за независимость Венесуэлы
Ответ1
Венесуэла 1808 жылы тәуелсіздігін капитан Мендостің жетекшілігімен алды
Капитан Мендос взявший руководство за независимость Венесуэлы в 1808 г
Ответ2+
1811 жылы Испания езгісі жойылып, Венесуэла тәуелсіздікке қол жеткізді. Республика жетекшілерінің бірі жас офицер Симон Боливар
Разгромив Испанию в 1811 году, Венесуэла приходит к независимости. Руководитель республики молодой офицер Симон Боливар
Ответ3
1806 жылы азаттық соғыс жүргізген Франсиско Миранда
Франциско Миранда руководитель гражданской войны 1806 года
Ответ4
Патриоттық хунтаның мүшесі Хуан Висенто
Член патриотичной хунты Хуан ВисентоОтвет5
Картахенде жергілікті үкіметті басқарып отырған патриот Мануэль Родригес
Торрисес
На Картахене местным правительством управлял патриот Мануэль РодригесВопрос21
Тәуелсіз Аргентина мемлекетінің құрылған уақыты:
Годы создания Независимости Аргентины
Ответ1
1805ж
Ответ2
1807ж
Ответ3+
1816ж
Ответ4
1818ж
Ответ5
1819ж
Вопрос22
Чили қашан тәуелсіздікке қол жеткізді
Когда Чили достигло независимости?
Ответ1
1805ж
Ответ2
1809ж
Ответ3
1812ж
Ответ4+
1818ж
Ответ5
1815ж
Вопрос23
Ұлы Колумбия мемлекеті қашан құрылды?
Когда возникло государство Великая Колумбия?
Ответ1
1807ж
Ответ2+
1819ж
Ответ3
1824ж
Ответ4
1826ж
Ответ5
1828ж
Вопрос24
Қай жылы Перу тәуелсіздікке қол жеткізді?
В каком году Перу достигла Независимости
Ответ1+
1824ж
Ответ2
1825ж
Ответ3
1827ж
Ответ4
1829ж
Ответ5
1830ж
Вопрос25
Мексика қашан тәуелсіздікке қол жеткізіп, республика болып жарияланды?
В каком году, Достигнув независимости Мексики, была провозглашена республика
Ответ1+
1819ж
Ответ2
1820ж
Ответ3
1821ж
Ответ4
1825ж
Ответ5
1828ж
Вопрос26
АҚШ-тағы Азамат соғысының уақытын атаңдар:
Назовите годы гражданской войны в США
Ответ1
1850-1854жж
Ответ2
1849-1850жж
Ответ3+
1861-1865жж
Ответ4
1860-1867жж
Ответ5
1861-1864жж
Вопрос27
АҚШ-тың Республикалық партиясы кімнің мүддесін қорғады?
Интерес какой Республиканской партии США-защитила?
Ответ1
Республикалық партия 1860 жылы құрылып, плантаторлар мен феодалдық иеліктердің мүддесін қорғады;
Создав республиканскую партию в 1860 года, защищала плантаторов и феодальных хозяйств
Ответ2
Республикалық партия 1871 жылы құрылып, шаруалар мен қолөнершілер мүддесін қорғады;
Ответ3+
АҚШ-тағы Республикалық партия 1854 жылы құрылып, солтүстік өнеркәсіптік буржуазия мен фермерлердің мүддесін қорғады;
Ответ4
Республикалқ партия 1847 жылы құрылып, люмпен-пролетариаттары мен АҚШ тредюниондарының мүддесін қорғады;
Ответ5
Республикалық партия 1857 жылы құрылып, негр тұрғындардың мүддесін қорғады
Вопрос28
АҚШ-тағы құлдықты жою кезеңі:
Ответ1
1856ж
Ответ2
1858ж
Ответ3+
1863ж
Ответ4
1864ж
Ответ5
1871ж
Вопрос29
АҚШ-тағы Гомстед заңының мәнін анықтаңдар:
Ответ1
1854 жылы заң бойынша бос жерлерді сату;
Ответ2+
1862 жылы 20 мамырда қабылданған заң бойынша жер телімін толық меншікке айналдыру;
Ответ3
1859 жылы заң бойынша шаруалар жерді тегін иеленді;
Ответ4
1859 жылы заң бойынша шаруа мемлекеттік жерді жалға алу құқығын иеленді;
Ответ5
1861 жылы заң бойынша шаруа мен қала тұрғыны жер үлесін АҚШ әскерінде қызмет еткені үшін алды
Вопрос30
Француз-Пруссия соғысының уақыты:
Ответ1
1868ж
Ответ2+
1870ж
Ответ3
1871ж
Ответ4
1872ж
Ответ5
1874ж
Вопрос31
18 наурыз 1871 жылы Парижде қандай оқиға болды?
Ответ1
Мемлекеттік төңкеріс
Ответ2+
Париждегі жұмысшы қозғалысы, Париж Коммунасының құрылуы
Ответ3
Еңбекшілердің наразылығы
Ответ4
Ауыл тұрғындарының көтерілісі
Ответ5
Француз әскеріндегі көтеріліс
Вопрос32
Париж Коммунасы неше күн өмір сүрді?
Ответ1
30 күн
Ответ2
58 күн
Ответ3+
72 күн
Ответ4
80 күн
Ответ5
60 күн
Вопрос33
Герман империясы қашан құрылды
Ответ1
1859ж
Ответ2
1861ж
Ответ3
1880ж
Ответ4+
1871ж
Ответ5
1885ж
Вопрос34
Германияның бірігуінің алғышарттарын атаңдар:
Ответ1
Қарқынды экономикалық даму
Ответ2
Біріккен ішкі рыноктың құрылуы
Ответ3
Өнеркәсіп тқңкерісінің аяқталуы
Ответ4
Ауыл шаруашылығының жаңа шаруашылық қатынасына тартылуы
Ответ5+
Капиталистік қатынастың дамуы
Вопрос35
АҚШ-тағы 1861-1865 жылдардағы азамат соғысына белсенді қатысушыларды атаңдар:
Ответ1
Сен-Симон, Г.Оуэн, Т.Мор
Ответ2
К.Кавур, Ф.Лассаль, А.Бебель
Ответ3
Ж.Эбер, М.Лафайет, Прайд
Ответ4
К.Меттерних, П.Прудон, А.Гамбетт
Ответ5+
А.Линкольн, У.Грант, Г.Ли, У.Шерман
Вопрос36
«Клерикалдар» деген кімдер?
Ответ1+
Саяси және мәдени өмірдегі шіркеу мен дінбасындағы жетекші рөл атқаратын жақтастар, Клерикал партиясының мүшелері
Ответ2
Саяси және мәдени өмірдегі жетекші рөлдегі протестанттық шіркеу жақтастары
Ответ3
Кальвинистік шіркеу жақтастары
Ответ4
Адамзаттың рухани табиғатының үнемі дамуы мен жақсаруына сенетін протестанттық секта
Ответ5
Саясаттағы Ватикан ролін күшейту үшін тырысқан партия
Вопрос37
Италиядағы қандай мемлекет жікке бөлінген елді біріктіру үшін күресті басқарды?
Ответ1
Флоренция
Ответ2
Парма
Ответ3
Сицилия корольдігі
Ответ4+
Сардин корольдігі
Ответ5
Папа облысы
Вопрос38
Неліктен Италия республика түрінде емес монархия түрінде бірікті?
Ответ1
Италияда дінбасылар ықпалы басымырақ болды
Ответ2
Италияның барлық бөлігі бірдей капиталистік қатынасты дамыту процесіне жақын болмады
Ответ3+
Республикалық құрылыс жеңісі шаруалар өміріне емес, либералдық помещиктер мен буржуазияға әсер етті
Ответ4
Рим папасы Италияны біріктіру идеясына қарсы болды
Ответ5
Француз императоры біріккен және күшті Италияның құрылуын қаламады
Вопрос39
Италияны біріктірудегі ең соңғы мерзім уақытын көрсетіңдер:
Ответ1
1865ж
Ответ2
1867ж
Ответ3
1868ж
Ответ4+
1870ж
Ответ5
1872ж
Вопрос40
Германияның қандай мемлекеті біріккен қозғалыстың орталығына айналды?
Ответ1
Бавария
Ответ2+
Пруссия
Ответ3
Саксония
Ответ4
Тюрингия
Ответ5
Гессен
Вопрос41
Ғылыми коммунизмнің негізін қалаушы кім және бұл ілімнің негізгі сипаты қандай?
Ответ1
Э.Бернштейн
Ответ2
Г.Оуэн
Ответ3+
К.Маркс пен Ф.Энгельс
Ответ4
Сен-Симон
Ответ5
А.Бебель
Вопрос42
Американ Еңбек Федерациясы (АЕФ) қашан құрылды?
Ответ1
1881ж
Ответ2+
1886ж
Ответ3
1901ж
Ответ4
1905ж
Ответ5
1908ж
Вопрос43
АҚШ Социалистік партиясы қашан құрылды?
Ответ1
1881ж
Ответ2
1886ж
Ответ3+
1901ж
Ответ4
1905ж
Ответ5
1908ж
Вопрос44
ХІХ ғасырдың ортасында қандай мемлекет ірі отарлық державаға айналды?
Ответ1
Испания
Ответ2+
Англия
Ответ3
Франция
Ответ4
Португалия
Ответ5
Ресей
Вопрос45
Ф.Энгельс қазіргі заман химиясының атасы деп кімді атаған:
Ответ1+
Дальтон
Ответ2
Менделеев
Ответ3
Байрон
Ответ4
Майер
Ответ5
Франко
Вопрос46
Д.И.Менделеев химия элементтерінің периодтық жүйесін қай жылы ашты?
Ответ1
1870ж
Ответ2+
1881ж
Ответ3
1865ж
Ответ4
1869ж
Ответ5
1855ж
Вопрос47
«Фигаро тойы» операсының авторы кім?
Ответ1
Джузеппе Верди
Ответ2+
Вольфганг Амадей Моцарт
Ответ3
Генри Перселли
Ответ4
Фредерик Шопен
Ответ5
Антонио Вивальди
Вопрос48
1815 жылы маусымда ағылшын және Пруссия әскері француз әскерін біржола талқандаған шайқас қай жерде өтті?
Ответ1
Лейпциг түбінде
Ответ2
Бородино даласында
Ответ3+
Ватерлоо түбінде
Ответ4
Берлин іргесінде
Ответ5
Седан түбінде
Вопрос49
Н.Бонапарттың Англияға континенттік қоршауды жариялауына себеп болған қандай оқиға?
Ответ1+
1800 жылы Англияның Мальта аралын иемденуі
Ответ2
Трафальгар мүйісі маңындағы шайқас
Ответ3
Ресеймен жасасқан Тильзат бітімі
Ответ4
Франциядағы экономикалық дағдарыс
Ответ5
Англияда қой шаруашылығының дамуы
Вопрос50
XIX ғ. басында Францияда Наполеон I қандай мемлекеттік тәртіп орнатты?
Ответ1
Буржуазиялық республиканы
Ответ2
Демократиялық республиканы
Ответ3
Конституциялық монархияны
Ответ4+
Буржуазиялық әскери-бюрократтық монархия
Ответ5
Феодалдық тәртіп
Вопрос51
Франция тарихындағы «Наполеонның 100 күні» оқиғасының мәні:
Ответ1
Негізгі мемлекеттік реформалардың жүргізілген күндері
Ответ2+
Наполеонның Эльба аралынан қайтып келіп, 1815 жылы тақта 100 күн отыруы
Ответ3
Консулдық биліктің 100 күні
Ответ4
Императорлық билік дәуірінің алғашқы 100 күні
Ответ5
100 күн демалуы
Вопрос52
Қандай себептерге байланысты Германия XIXғ. I-жартысында өнеркәсіп дамуы жағынан Англия мен Франциядан артта қалып отырды?
Ответ1+
Германияның бытыраңқылығы, феодалдық тәртіптің сақталып қалуы
Ответ2
Елді Наполеон жорықтары тоздырды
Ответ3
Германия әлсіз ел болды
Ответ4
Англия мен Франция Германияға техникалық жетістіктерге жетуге шек қойып отырды
Ответ5
Пруссиямен біріккендіктен
Вопрос53
1812ж. қабылданған Испан конституциясының маңыздылығы неде болды?
Ответ1
Абсолютизмді нығайтты
Ответ2
Капитализмді заңмен бекітті
Ответ3
Орта ғасырлық жер иелігі сақталынып қалынды
Ответ4+
Халықтың егемендігі принципіне негізделді, монарх билігі шектелді
Ответ5
Феодализмді жойды
Вопрос54
Бельгия аймағында XIVғ. басталған капитализм генезисінің тежеліп қалуына не себеп болды?
Ответ1+
1714-1789жж. австриялықтардың билігі
Ответ2
Иосиф II-нің Бельгия аймағында билігін сақтап қалуы
Ответ3
Католик шіркеуінің өз бетінше дамуының тежелуі
Ответ4
1787ж. австриялықтарға қарсы кең көлемді қозғалыстың тууы
Ответ5
1787ж. АҚШ Конституциясы
Вопрос55
ХХғ.басында дүниежүзі халқының саны қанша болды?
Ответ1
500 млн адам
Ответ2
1 млрд адам
Ответ3+
1 млрд 656 млн адам
Ответ4
2 млрд адам
Ответ5
2,5 млрд адам
Вопрос56
ХІХғ. аяғында барлық ұлттардың мәдениетінің дамуындағы алға басушылықтың себебін белгілеңіз:
Ответ1
Революциялық сана-сезімнің өсуі
Ответ2+
Мәдениет пен қоғамдық қатынастарға гуманизмнің әсері
Ответ3
Өндіріс күштерінің шапшаң өркендеуі, сауданың ұлғаюы және байланыс құралдарының дамуы
Ответ4
Нақты ғылымдардың жетістіктері
Ответ5
Мәдениеттің дамуы
Вопрос57
1908 жылы қазанда Австро-Венгрияның билеуші топтары негізінен сербтер мен хорваттар мекендейтін түріктердің бұрынғы екі провинциясын аннексиялау жайлы жариялады. Бұл қай жерлер:
Ответ1+
Босния мен Герцеговина
Ответ2
Сербия мен Хорватия
Ответ3
Албания мен Черногория
Ответ4
Словения мен Болгария
Ответ5
Румыния мен Хорватия
Вопрос58
1870-1890жж. Германияны басқарып, өзінің ерік-жігері мен энергиясының арқасында «темір канцлер» атанған саяси қайраткер:
Ответ1
Тирпиц
Ответ2
Шлимман
Ответ3
Крупп
Ответ4
Тиссен
Ответ5+
Бисмарк
Вопрос59
1900-1914 жылдар арасында Францияда 13 рет үкіметтің ауысуын немен түсіндіруге болады?
Ответ1+
Халықтың революциялық белсенділігімен
Ответ2
Отарлық саясаттың күйреуімен
Ответ3
Көппартиялылықпен
Ответ4
Экономиканы монополиялаудың жоғары дәрежеде болуымен
Ответ5
Дүниежүзілік соғыс қаупімен
Вопрос60
Қандай әскери одақ ағылшын-француз бәсекесіне нүкте қойды?
Ответ1
Антанта
Ответ2
Төрттік одақ
Ответ3+
Үштік одақ
Ответ4
Монклоа пактісі
Ответ5
СЕАТО
Вопрос61
Қай елдер ХІХғ.соңы мен ХХғ.басында дүниені қайта бөлу үшін соғысты?
Ответ1
Германия мен Франция
Ответ2
Испания мен Италия
Ответ3
Ресей мен Германия
Ответ4
АҚШ пен Испания
Ответ5+
Италия мен Жапония
Вопрос62
Франциядағы Бесінші Республиканың конституциясы бойынша:
Ответ1
Парламенттік республика құрылды
Ответ2+
Президенттік республика құрылды
Ответ3
Монархия қалпына келтірілді
Ответ4
Монархия құлатылды
Ответ5
Республика жарияланды
Вопрос63
1914 жылғы бірінші дүниежүзілік соғыс өртін қай елдің билеуші топтары тұтандырды?
Ответ1
АҚШ пен Жапония
Ответ2
Италия мен Германия
Ответ3+
Германия мен Австро-Венгрия
Ответ4
Ресей мен Англия
Ответ5
Франция мен Түркия
Вопрос64
Бірінші дүниежүзілік соғысқа әлемнің қанша елі қатысты?
Ответ1
5 елі
Ответ2
10 елі
Ответ3
25 елі
Ответ4+
38 елі
Ответ5
70 елі
Вопрос65
Бірінші дүниежүзілік соғыста қай ел екі бірдей майданда соғысты?
Ответ1+
Германия
Ответ2
Англия
Ответ3
Франция
Ответ4
Италия
Ответ5
Ресей
Вопрос66
АҚШ бірінші дүниежүзілік соғысқа қай жылы енді?
Ответ1+
1914ж
Ответ2
1915ж
Ответ3
1916ж
Ответ4
1917ж
Ответ5
1918ж
Вопрос67
Бірінші дүниежүзілік соғыс қашан аяқталды:
Ответ1
1916ж
Ответ2
1917ж
Ответ3+
1918ж
Ответ4
1919ж
Ответ5
1920ж
Вопрос68
1915 жылы құрылған «Төрттік Одаққа» қай елдер енді?
Ответ1
Франция, АҚШ, Англия, Испания
Ответ2
Жапония, АҚШ, Греция, Канада
Ответ3+
Германия, Түркия, Болгария, Австро-Венгрия
Ответ4
Ресей, Сербия, Польша, Финляндия
Ответ5
АҚШ, Жапония, Германия, Ресей
Вопрос69
Бірінші дүниежүзілік соғыста қай әскери одақ жеңді?
Ответ1+
Антанта
Ответ2
Үштік одақ
Ответ3
Варшава шарты ұйымы
Ответ4
Қасиетті одақ
Ответ5
Төрттік одақ
Вопрос70
Қай ел бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде бірінші рет химиялық қаруды қолданды?
Ответ1
Италия
Ответ2
Англия
Ответ3+
Германия
Ответ4
АҚШ
Ответ5
Франция
Вопрос71
Жапония бірінші дүниежүзілік соғысқа қандай мақсатпен енді?
Ответ1+
Отарлар жаулап алу
Ответ2
Еуропада рынокты кеңейту
Ответ3
Ресейге қарсы позициясын нығайту
Ответ4
Демократиялық қозғалысты тұншықтыру
Ответ5
Армияны техникалық жағынан жаңарту
Вопрос72
ХІХ ғасырдың аяғында жарияланған «ПАНГЕРМАНИЗМ» доктринасының негізгі идеясы:
Ответ1
Тауарларды дүниежүзіндегі әртүрлі елдерге шығару
Ответ2
Әлемдегі алдыңғы қатарлы технологияларға ұмтылу
Ответ3
Халықаралық жұмысшы қозғалысына жетекшілік ету идеясы
Ответ4+
Немістер – әлемдегі ең мықты ұлт, сондықтан басқа ұлттарды билеу керек
Ответ5
Барлық немістерді біріктіру идеясы
Вопрос73
Жаңа тарих кезеңі қашан аяқталады?
Ответ1
1870ж
Ответ2
1905ж
Ответ3
1914ж
Ответ4+
1918ж
Ответ5
1939ж
Вопрос74
ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысында Германияда жоғарғы өкілеттілік орган:
Ответ1
Конгресс
Ответ2
Ұлттық жиналыс
Ответ3+
Рейхстаг
Ответ4
Сейм
Ответ5
Конвент
Вопрос75
ХІХғ. соңы мен ХХғ. басында АҚШ-та капитализмнің жедел дамуына мүмкіндік жасаған жағдайлар қандай?
Ответ1
Әлеуметтік тұрақтылық, көппартиялық жүйенің болмауы
Ответ2
Өндіріс құралдарын национализациялау, ақша жүйесінің реформасы
Ответ3
Отарларды тонау
Ответ4+
Құлдықты жою, иммиграция, Еуропадан капиталдың келуі
Ответ5
Африкадан құлдардың көптеп ағылуы
Вопрос76
Франция-Пруссия соғысының нәтижесінде Франция қандай жерлерінен айырылып қалды:
Ответ1+
Эльзас, Лотарингия
Ответ2
Алжир, Ардена
Ответ3
Лонгедок, Ницца
Ответ4
Костика, Марокко
Ответ5
Па-да-Кале, Бордо
Вопрос77
1910-1917 жж. революция кезінде Мексикадағы шаруалар қозғалысының жетекшілері:
Ответ1
Каранса, Уэрта
Ответ2+
Э.Сапата, Ф.Вилья
Ответ3
Идальго, Мориос
Ответ4
Боливар, Диас
Ответ5
Гомес, Гарсиа
Вопрос78
ХІХ ғасырдың 90-жылдарындағы Куба халқының азаттық күресінің басшысы:
Ответ1
Боливар
Ответ2
Вилья
Ответ3
Саната
Ответ4
Идальго
Ответ5+
Марти
Вопрос79
АҚШ-тағы азамат соғысының негізгі себептері:
Ответ1
Әртүрлі саяси күштердің конгресстегі өкілділігі үшін күрес
Ответ2+
Солтүстіктің капиталистік дамуы мен оңтүстіктің құл иеленушілік шаруашылығы арасындағы қайшылықтар
Ответ3
«Ақ» және «қара» Американың этника аралық қақтығысы
Ответ4
Католиктер мен протестанттар арасындағы діни қақтығыс
Ответ5
«Жабайы Батысты» отарлаудың тиімді жағдайы үшін күрес
Вопрос80
ХІХ ғасырдың ортасындағы АҚШ-тағы аболиционистер дегеніміз кімдер?
Ответ1
Фермерлік қозғалыстың өкілдері
Ответ2
Үндістердің құқы үшін күресушілер
Ответ3
Конституциялық реформа үшін қозғалысты жақтаушылар
Ответ4+
Құлдықты жоюды жақтаушылар
Ответ5
«Америка америкалықтар үшін» тезисін жақтаушылар
Вопрос81
Азамат соғысы кезінде АҚШ-тың президенті кім болды?
Ответ1
Вашингтон
Ответ2
Джексон
Ответ3
Рузвельт
Ответ4+
Линкольн
Ответ5
Мак-Кинли
Вопрос82
Италия бірігуінің соңғы кезеңі немен аяқталды:
Ответ1
Сицилияның қосылуы
Ответ2
Пьемонттың қосылуы
Ответ3
Сардинияның қосылуы
Ответ4
Миланның қосылуы
Ответ5+
Римнің қосылуы
Вопрос83
Нанкинск келісімі бойынша Гонконг 1842 жылы қай елге берілді:
Ответ1
Жапонияға
Ответ2+
Ұлыбританияға
Ответ3
АҚШ-қа
Ответ4
Германияға
Ответ5
Францияға
Вопрос84
ХІХғ. ортасында тори ағылшын партиясының негізінде қандай партия қалыптасты:
Ответ1
Либеральдық
Ответ2
Лейбористік
Ответ3+
Консервативтік
Ответ4
Радикалдық
Ответ5
Республикалық
Вопрос85
ХІХғ. ортасында виги ағылшын партиясының негізінде қандай партия қалыптасты:
Ответ1
Консервативтік
Ответ2+
Либеральдық
Ответ3
Республикалық
Ответ4
Лейбористік
Ответ5
Радикалдық
Вопрос86
Наполеон соғысынан кейін еуропалық мемлекеттердің шекаралары қай конгресстен соң аяқталды:
Ответ1
Берлин
Ответ2
Лондон
Ответ3+
Вена
Ответ4
Версаль
Ответ5
Мадрид
Вопрос87
1 мамырды еңбекшілердің халықаралық ынтымақтастық күні ретінде атап өту неге байланысты болды?
Ответ1+
1886 жылы Чикаго демонстрациясы
Ответ2
1894 жылы Пульмандағы көтеріліс
Ответ3
1911 жылы Ливерпульск ереуілі
Ответ4
Силез тоқымашыларының 1844 жылғы бас көтеруі
Ответ5
1885 жылы Морозов ереуілі
Вопрос88
Ұлттар лигасы кеңесінің тұрақты мүшелері – бірінші дүниежүзілік соғыстағы жеңімпаз державалар:
Ответ1+
АҚШ, Англия, Франция, Италия, Жапония
Ответ2
Германия, Франция, АҚШ, Ресей, Түркия
Ответ3
Болгария, Румыния, Англия, Жапония
Ответ4
Франция, Сирия, Ливан, Англия, Иран
Ответ5
Ресей, Германия, Дания, Швеция, Англия
Вопрос89
Ұлттар лигасы жарғысына енгізілген «мандат» сөзінің түсінігі:
Ответ1
Әлемнің кез-келген елінде қарулы күштер иеленуге рұқсат ету
Ответ2
Жеңілген мемлекеттің бұрын тәуелділігінде болған территорияға билік ету өкілдігі
Ответ3+
Халықаралық мәселелерді шешу құқығы
Ответ4
Жеңілген Германия территориясында әскерлерін ұстау
Ответ5
Кеңестік Ресейге қарсы міндетті түрде интервенцияға қатысу

Приложенные файлы

  • docx 456093
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий