Міжнародне приватне (методичка)


Плани практичних (семінарських) занять з
МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
Тема 1. Міжнародне приватне право як галузь права
(тема розрахована на 1 семінарське заняття )
1.Поняття та місце міжнародного приватного права.
2.Предмет міжнародного приватного права
3.Міжнародні приватноправові відносини: поняття, елементи та ознаки.
4. Поняття та види «іноземного елемента».
5.Методи та принципи міжнародного приватного права.
6.Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним публічним правом та іншими галузями національного права.
7.Система міжнародного приватного права.
Завдання
1. Визначте чи будуть предметом правового регулювання міжнародного приватного права такі відносини:
а) підприємство з німецьким капіталом, яке знаходиться в м. Житомирі уклало контракт на поставку оргтехніки з спільним українсько-італійським підприємством, зареєстрованим в Тернополі;
б) громадянин України А.. , перебуваючи на навчанні у ФРН одружився з громадянкою ФРН.
в) громадянин України О. отримав у спадок будинок у Франції;
г) громадянин України Л. придбав будинок в США;
д)фірма з м.Познані (ПР) уклала договір з ТОВ "Ріма" в м.Львові на виконання підрядних робіт в м.Львові;
е) перебуваючи у Польщі громадянин України Л. порушив правила дорожнього руху.
2. Країна отримала від Міжнародного валютного фонду кредит на реконструкцію металургійної промисловості. Кредит був розподілений між окремими підприємствами під гарантії уряду. З цими підприємствами укладено кредитні договори.
Проаналізуйте ситуацію з позиції співвідношення міжнародного публічного і міжнародного приватного права.
3. Дайте приклади відносин з участю "іноземного елементу" в таких інститутах:
а) договірного (контрактного) права;
б) спадкового права;
в) інтелектуальної власності;
г) укладення шлюбу;
д) укладення трудового договору;
е) деліктних відносинах;
є) вирішення господарських спорів;
ж) договорах перевезення.
4. Уряд Австрії уклав договір з урядом Німеччини про купівлю 7000 тон металів іридієво-платинової групи. Яким правом повинен регулюватися даний договір міжнародним публічним чи міжнародним приватним? Визначте його правову природу.
Законодавство:
1.Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
2. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- ст.141
3.Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№40-44.- ст.356
4.Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135
Література:
Актуальные проблемы международного частного и гражданского права // под ред. проф. С.Н. Лебедева.- М.: Статут, 2006.-284с.
Ануфреева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М., 2002.
Довгерт А.С. Гармонізація цивільно (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. К., 1998.- С.237-240.
Довгерт А. Наука міжнародного приватного права в незалежній Україні (1991-2012 рр. ) // Право України., 2013.- №7.- С.12-26
Кисіль В.І. Міжнарождне приватне право: питання кодифікації.- К.: Україна, 2000.-С.3-38.
Колодій А.М. Публічне і приватне право: міжнародний і національний аспект// Реферативний огляд діючого законодавства України та практика його застосування. К.: Регіональний центр Академії правових наук України.-1996.
Коссак В.М. Правове регулювання міжнародних приватних відносин на підставі законодавства Польщі та України // В кн. JUS ET AMICITIA, 2006р.
Кузнецов М.Н. Некоторые особенности развития международного частного права //Сов. журнал международного права. –1991. - №1.
Матвеев Г.К. Предмет, система и источники международного частого права // Международное частное право. К.: Наукова думка, 1985.
Мережко А.А. Наука международного частного права: история и современность. – К.: Таксон, 2006.-356с.
Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля.- К.: Алерта, 2012.-376с.
Мосс Д.К. Автономия воли в практике медждународного коммерческого арбитража.-М.:Бек,1996.
Мюллерсонр А. О соотношении международного публичного, международного частного и национального права // Сов. Государство и право. - 1982.- №2
Суверинітет України і міжнародне право. // Під ред. Н.Денисова, В.Євінтова. К.: Манускрипт.-1995.
Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.
Фединяк Г. Деякі питання структурного та функціонального співвідношення міжнародного публічного, міжнародного приватного та європейського права: початок ХХІ століття // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип.9.-2002.- С.82-90.
Фединяк Г. Міжнародне приватне право України: деякі актуальні теоритичні та практичні аспекти розвитку // Право України.-2002.- №11.- С.141-143.
Тема 2. Джерела міжнародного приватного права
(тема розрахована на 1 семінарське заняття )
1.Поняття та загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.
2.Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.
3.Міжнародні договори як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.
4.Звичаї як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.
5.Роль судової та арбітражної практики в регулюванні міжнародних приватних відносин.
6.Уніфікація норм міжнародного приватного права. Діяльність міжнародних організацій з питань уніфікації міжнародного приватного права (Гаагська конференція з міжнародного приватного права, комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), Інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) тощо).
7.Поняття та значення матеріальних та колізійних норм в міжнародному приватному праві.
8.Характеристика договорів в сфері надання правової допомоги.
Завдання
1. Назвіть приблизний перелік країн, в яких проведена кодифікація міжнародного приватного права. Чи належить до них Україна?
2. Фірма "Ігл" з Польської Республіки уклала договір міжнародної купівлі-продажу з ТОВ "Мірабель" із Львова, в якій включено термін "Франко-завод" (EXW) із збірника тлумачення міжнародних торговельних термінів "Інкотермс". У процесі виконання договору виник спір між сторонами за чий рахунок повинна здійснюватися доставка товару. Дайте правовий аналіз ситуації.
3. Італійське дочірнє підприємство “Фосс”, яке зареєстроване в м.Тернополі, уклало договір на поставку обладнання з українсько-німецьким підприємством “Зуль”, яке знаходиться в м.Луцьку. При укладенні договору виникло питання, чи потрібно в даному випадку керуватися зовнішньоекономічним законодавством України?
4. Які з нижче перелічених джерел містять норми міжнародного приватного права:
Віденська конвенція про міжнародний договір купівлі-продажу;
Закон України “Про міжнародне приватне право”;
Курс міжнародного приватного права Л.А.Лунца;
Договір між Україною та Республікою Польща про взаємний захист інвестицій;
Договір між Львівською та Закарпатською областями про створення міжрегіональної асоціації “Долина”;
ІНКОТЕРМС – 2010;
Кодекс торговельного мореплавства;
Митний кодекс України;
Кримінальний кодекс України;
Конституція України;
Договір укладений кількома державами щодо відмови у використанні сили в міжнародних відносинах.
5. При застосуванні міжнародного договору можуть виникати такі проблеми:
переклад офіційного тексту державною мовою;
тлумачення невідомих термінів національному праву держави;
тлумачення компромісних норм (“розумний строк”, “необхідні заходи” тощо);
встановлення учасників міжнародного договору;
співвідношення за юридичною силою двох міжнародних договорів
Яким чином такі проблеми можна вирішити? Які державні органи повинні сприяти судам в їх вирішенні?
Джерела правового регулювання :
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- ст.141
Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№40-44.- ст.356
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135
Закон України від 12 вересня 1991 року “Про правонаступництво України” // Відомості Верховної Ради України.-1991, N 46, ст.617
Декларація про державний сувернітет України // Відомості Верховної Ради України.-1990, N 31, ст.429
Закон України від 22 вересня 2011 року N 3773 “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 19-20, ст. 179.
Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” //Відомості Верховної Ради України.-1996, N 19, ст.80
Наказ Міністерства економіки “Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ” від 6 вересня 2001 року. //Офіційний вісник України .,-2001 р., №39, стор 158, стаття 1784.
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Закон України від 29 червня 2004 року “Про міжнародні договори України” // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 50, ст.540
Закон України від 24 лютого 1994 року “Про міжнародний комерційний арбітраж”// Відомості Верховної Ради України.-1994, N 25, ст.198
Закон України від 16 травня 1991 року “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 29, ст.377
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів (ІНКОТЕРМС) в ред.2010 року
Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів” // Голос України.- 1994.- 12 жовтня.
Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. -1986. - N 17. - Ст.343.
Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23 серпня 1978 року // Відомості Верховної Ради України. -1992. - N 41. - Ст.601.
Статут ООН і Статут Міжнародного Суду //ООН збірник документів.: Наука., М.-1981.
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Статут Гаазької конференції з міжнародного приватного права //Набув чинності 15 липня 1955 року, Закон України “Про прийняття Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права //Відомості Верховної Ради України, 2003, N 30, ст.250
Устав международного института унификации частного права (15 марта 1940 года) //Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI.- М., 1993. С. 237 — 242.
Література:
Варшаломидзе Л.Г. Унификация норм международного частного права в рамках УНИДРУА //Автореф.дис....канд.юрид.наук.:12.00.03..- Київський національний університет ім.Т. Шевченка.-К.,2001.-17с.
Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про міжнародне приватне право”.-К.: Істина, 2007.-200с.
Галущенко В.Г. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу. - К.: “Юстиніан”, 2005.-472с.
Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових норм з правом ЄС.- К.: Видавничий дім “Слово”, 2004.-320с.
Коссак В.М. Договір як регулятор міжнародних відносин// Питання історії міжнародних відносин (Матеріали науково-практичної конференції. Травень, 1996). Одеса, 1996.
Коссак В.М. Проблеми гармонізації законодавства у процесі кодифікації приватного права// В зб. "Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні". К., 1997р.
Коссак В.М. Проблеми гармонізації контрактного (договірного) права законодавства України з міжнародним приватним правом. В кн.: "Проблема гармонізації законодавства України з міжнародним правом". 1998р.
Лукашук И.И. Современное право международных договоров Т1 (в 2 томах).- М.: Волтерс Клувер,2004.-672с.
Лукашук И.И. Современное право международных договоров Т2 (в 2 томах).- М.: Волтерс Клувер,2006.-496с.
Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля.- К.: Алерта, 2012.-376с.
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА-2004. М.: Статут, 2006.-735с.
Руденко О.В. Уніфікація міжнародного приватного права в Європейському Союзі //Автореф.дис....канд.юрид.наук.:12.00.03..-Київський національний університет ім.Т. Шевченка.-К.,2007.-18с.
Типовые контракты и договоры. М.: Мир. 1990.
Фединяк Г. Правові системи світу та джерела їх приватного права // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. Вип.2., 2000.-С.293-302.
Фединяк Г. Уніфікація звичаєвих норм міжнародного приватного права на зломі ХХ-ХХІ століть // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. Вип.3., 2001.-С.87-96.
Фединяк Г. Уніфікація норм як спосіб досягнення гармонізації у міжнародному приватному праві // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. Київ.-1998.-С.334-337
Фединяк Г. Уніфіковані норми міжнародних договорів про міждержавні автомобільні перевезення // Право України. -2000. -№10
Фединяк Л. Нормативні акти України та їх потреби щодо регулювання питань юрисдикційного імунітету держави та її органів // Право України.-1999.- №2.- С.108-109.
Тема 3
Суб’єкти міжнародного приватного права
(тема розрахована на 2 семінарські заняття )
1.Види суб’єктів міжнародного приватного права.
2.Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права:
2.1.Правовий статус фізичних осіб в МПП
2.2. Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства
2.3. Правосуб’єктність фізичних осіб у відносинах з іноземним елементом
2.4.Колізійне регулювання правового статусу фізичних осіб в законодавстві України;
3.Правовий статус юридичних осіб в міжнародному приватному праві:
3.1.Особистий закон юридичної особи;
3.2.Колізійне регулювання правового статусу юридичних осіб в законодавстві України;
3.3.Заснування та діяльність іноземних юридичних осіб на території України. Представництва та філії іноземних юридичних осіб.
4.Держава як учасник міжнародних приватноправових відносин:
4.1.Поняття та види імунітету держави.
Завдання.
1. У громадянина Польщі М. Під час перебування в туристичному круїзі в м. Одеса загострилася душевна хвороба – шизофренія. Його терміново госпіталізували. Чи можна гр.М визнати недієздатним за законодавством України?
2. Зовнішньоторговельна фірма, в статутному фонді якої власність держави переважає, провадила зовнішньоекономічну діяльність у Великобританії. За несвоєчасні розрахунки за поставлену продукцію іноземні партнери звернулися в суд з проханням забезпечити свої вимоги шляхом накладення арешту на майно фірми у Англії. Представники фірми заперечували щодо такого виду забезпечення, посилаючись на імунітет держави. Дайте аналіз ситуації.
3. 19-річний студент О. (гр. Аргентини) навчаючись в Україні продав перед від’їздом на батьківщину деякі речі особистого вжитку своєму сусіду по кімнаті в гуртожитку. Батьки дізнавшись про це заперечували проти такої угоди, так як за законодавством Аргентини О. був неповнолітній.
Чи можна цей договір визнати недійсним і з яких підстав?
Джерела правового регулювання:
Закон України від 23 червня 2005 року “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної Ради України.-2005, N 32, ст.422
Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.- ст.141.
Цивільний кодекс України від16.01.2003 року // Відомості Верховної Ради України.- 2003.-№40-44.- ст.356
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.-№21-22.- ст.135
Закон України від 22 вересня 2011 року N 3773 “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 19-20, ст. 179.
Закон України від 8 липня 2011 року N3671 “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” // Відомості Верховної Ради України.-2012, N 16, ст. 146
Закон України від 19 березня 1996 року “Про режим іноземного інвестування” //Відомості Верховної Ради України.-1996, N 19, ст.80
Закон України від 18 вересня 1991 року “Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України.-1991, N 47, ст.646.
Закон України від 16 травня 1991 року “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 29, ст.377
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 року №150 “Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України” // Урядовий кур’єр від 07.03.2012.- №44.
Конвенція прозахист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року // Урядовий кур’єр від 17.11.2010 р. №215.
Конвенція про правовий статус біженців від 28 липня 1951 року
Конвенція про правовий статус осіб без громадянства від 28 вересня 1954 року.
Загальна декларація прав людини 1948 року // Офіційний вісник України. -2008., №93, стор.89, стаття 3103.
Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 1966 року.
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (в редакції 2002 року) // Мінськ 22 січня 1993 року Закон України “Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах” // Відомості Верховної Ради України.- 1994, N 46, ст.417
Віденська конвенція про представництво держав і їх відносини з міжнародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 року.
Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року
Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.
Література:
Барабаш Б. Правовий статус особи у конституціях штатів США // Право України.-2002.-№3.-С.166-170.
Баратянц Н.Р., Богуславський М.М., Колесник Д.Н. Современное международное право: иммунитет государства. // Советский ежегодник международного права.-1988.-М.: Наука, 1989.- С.165-182.
Богуславський М.М. Иммунитет государства.-М.,1962
Вилкова Н. Правовые основы иностранного предпринимательства // Законность.-1992.-№2.
Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців // Право України.-2001.-№2.-С.38-42.
Коссак В. Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов’язаної зі створенням юридичних осіб //Право України. -1996. -№11.
Коссак В.М. Товариство з обмеженою відповідальністю в австрійському праві (порівняльний аналіз з українським законодавством) //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.- Львів, 1995.- С.67-71.
Коссак В.М. Підприємство з іноземними інвестиціями як юридична особа в законодавстві України і Польщі. В кн.: Гарантування цивільних прав і свобод. Жешув, 1997р.
Коссак В.М. Правовий статус іноземців в Україні// Міграційне законодавство: Проблеми, досвід, перспективи розвитку. Шатськ, 1999р.
Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеев И.В. Иностранные граждане (правовое положение). М.: Российское право. 1992.
Мережко о. Проблематика особистих немайнових прав з погляду міжнародного приватного права (на прикладі України та Польщі)// юридичний журнал.-2008.-№12.
Москаль Т. Правовий статус закордонного українця – особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця // Право України.-2004.-№10.-С.35-37.

Приложенные файлы

  • docx 598087
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий