Тести.Тести…срочно пройти


1.   До оборотних засобів не належать:
а) сировина і основні матеріали;
б)тара і паливо;
в)верстати;
г)грошові засоби.
2.  Які з перелічених елементів входять до складу ненормованих оборотних засобів:
а)запаси тари і палива;
б) витрати майбутніх періодів;
в) готові товари на складі;
г грошові засоби.
3.  Основні шляхи скорочення норм виробничих запасів матеріаль- них ресурсів: а)         скорочення періоду поставки;
б)  розвиток прямих господарських зв’язків;
в) розрахунок чеками;
г) довгострокові контракти з постачальниками.
4. Які елементи включають до складу оборотних фондів підприємства:
а) витрати майбутніх періодів;
б)  залишки готової продукції;
в)  грошові засоби на розрахунковому рахунку.
5 Виділяють такі виробничі запаси матеріальних ресурсів:
а) внутрівиробничий; б) страховий; в) точки замовлення; г)  вірної відповіді немає.
6.  Яка з наведених відповідей правильна:
а) незавершене виробництво входить до складу оборотних фондів;
б) незавершене виробництво входить до складу фондів обігу;
в) незавершене виробництво входить до складу оборотних засобів.
7. Які з перелічених елементів включають до нормованих оборот- них засобів: а)         відвантажена неоплачена продукція;
б) грошові засоби;
в) витрати майбутніх періодів;г) усі відповіді вірні.
8. Прискорення оборотності оборотних засобів сприяє:
а)  удосконаленню структури оборотних засобів;
б) збільшенню суми нормованих оборотних засобів для такого самого обсягу продукції;
в)  збільшенню випуску продукції при такій самій сумі нормо- ваних оборотних засобів;
г) підвищенню фондовіддачі. Розділ
9. Оборотні кошти 9. Незавершене виробництво – це:
а) незакінчена обробкою продукція на складі;
б) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знаходить- ся на обладнання у цеху;
в) незакінчена продукція, що знаходиться на робочому місці, у технічному контролі, на складі готових деталей.
10.       Які елементи входять до фондів обігу: а)         запаси сировини й матеріалів; б)         витрати майбутніх періодів; в)         паливо; г)         товари на складі.
11.  До фондів обігу відносяться:
а) матеріальні ресурси підприємства;
б) готова продукція на складі підприємства, відвантажена про- дукція, грошові кошти в розрахунках (каса, розрахунковий ра- хунок, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги);
в) готові вироби, відвантажені споживачам, грошові кошти в акціях, на розрахунковому рахунку, в касі; г)  транспортні засоби підприємства, виробничі будівлі, споруди;
д) прибуток, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
12. Чим відрізняються обігові фонди та фонди обертання:
а)  натурально-речовим складом;
б) характером перенесення вартості на вартість готової продук- ції;
в) часом застосування у виробничому процесі.
13.       Обігові фонди представляють собою:
а) предмети праці, що беруть участь у виробничому процесі та переносять свою вартість на вартість виробленої продукції;
б) засоби та предмети праці, що має підприємство та викорис- товує у виробничому процесі;
в)  предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки у од- ному виробничому циклі, за який повністю переносять вар- тість на вартість виробленої продукції. Економіка підприємства: збірник тестів і задач
14. Покупні напівфабрикати належать до:
а)  незавершеного виробництва;
б) виробничих запасів;
в) готової продукції;
г) витрат майбутніх періодів.
15. За принципом організації оборотні засоби поділяються на:
а) стійкі пасиви та активи; б)         власні та залучені; в)         нормовані та ненормовані.
16. Показник, який визначає кількість оборотів, що роблять оборот- ні засоби за певний період, називається:
а) період обороту;
б)  фондовіддача;
в) коефіцієнт оборотності;
г) коефіцієнт збереження.
17. Резерв часу, який дорівнює половині інтервалу між двома по- ставками матеріального ресурсу, називається запасом: а) поточним; б) страховим; в) підготовчим; г) транспортним.
18. Якщо коефіцієнт оборотності оборотних засобів дорівнює 2, то фондомісткість становить:
а)  2; б)         20; в)         22; г)         0,5.
19. Незавершене виробництво входить до складу:
а) оборотних фондів;
б) фондів обігу;
в) основних фондів;
г) правильна відповідь відсутня
20. До норми запасу часу в днях при нормуванні оборотних засобів у виробничих запасах не належить запас часу:
а) для підготовки сировини до виробництва;
б) на випадок зриву поставок;
в) для підготовки партії виготовленої продукції для відванта- ження покупцям;
г) на транспортування сировини.
21. Витрати на виконання науково-дослідних, раціоналізаторських робіт, освоєння нової техніки є: а) незавершеним виробництвом;
б) виробничими запасами;
в)витратами майбутніх періодів;
г) правильна відповідь відсутня.
22. Якщо коефіцієнт оборотності становить 10, то тривалість обо- роту у році становитиме: а)         36; б)         360; в)         100; г)         10.
23. Мінімальний запас оборотних коштів у виробничих запасах не враховує тривалість в днях запасу:
а) поточного;
б) страхового;
в) підготовчого;
г)транспортного.

Приложенные файлы

  • docx 7237884
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 8

Добавить комментарий