соц кул та рел практ


Тема 1. Культура як предмет соціологічного дослідження
Соціологія культури як наукова дисципліна.
Основні соціологічні концепції культури.
Співвідношення понять “культурне”, “природне”, “соціальне”.
Культура як підсистема суспільства. Культура і соціальна структура.
Культура, свідомість, світогляд і ідеологія.
Культура і цивілізація.
Соціальні функції культури.
Тема 2. Структурні елементи культури
Мова як базовий елемент культури.
Культурні значення, символи і смисли.
Цінності та норми в структурі культури.
Складні зразки поведінки: звичаї, традиції, обряди.
Культурні артефакти.
Тема 3. Типи і форми культур
Домінуюча культура, субкультури та контркультури.
Економічна, політична і правова форми культури.
Соціальний зміст духовної культури.
Специфіка художньої культури.
Висока, масова, народна та повсякденна культура.
Цивілізаційна, етнічна, національна та регіональна культура.
Сільська і міська культури.
Культурні стилі і канони.
Культурні універсалії.
Тема 4. Субкультурний вимір соціального життя
Субкультура як об’єкт соціологічного дослідження.
Типологія субкультур в сучасному соціальному контексті.
Особливості соціологічного аналізу окремих типів субкультур.
Субкультурна варіативність українського соціуму.
Тема 5. Соціокультурні процеси і взаємодія культур
Соціальні процеси і поняття соціокультурної динаміки.
Культурний чинник процесів модернізації та глобалізації.
Соціокультурні процеси в сучасному українському суспільстві.
Етноцентризм і культурний релятивізм.
Мультикультуралізм як соціальна проблема.
Тема 6. Специфіка соціологічного дослідження релігії
Об’єкт, предмет і метод соціології релігії.
Проблемне поле і міждисциплінарні зв’язки соціології релігії.
Соціологічні теорії релігії.
Структура релігії і форми її організації.
4.1.Структура і функції релігії.
4.2.Релігія як символічна система. Сакральне і профанне.
4.3.Релігійний світогляд і релігійний етос.
4.4.Магія і релігія.
4.5.Рутинізація харизми. Релігійна ієрархія.
4.6.Формування традиції: догматизація віровчення, конфесіоналізація.
4.7.Церква як соціальний інститут.
4.8.Церква і секта.
4.9.Типологія релігійних організацій.
Тема 7. Релігія і суспільство
Релігія як елемент соціальної системи і інтерсуб’єктивної свідомості.
Релігія, політика і держава.
Релігія і економіка.
Релігігійні чинники соціальної стратифікації і мобільності.
Релігія і сім'я.
Релігія, наука, освіта та їх взаємодія в соціумі.
Соціальний зміст процесу секуляризації.
Тема 8. Соціальні доктрини світових релігій
Християнство та основні положення його соціальної доктрини.
Ісламська концепція соціальної справедливості.
Буддизм і ідея загальної рівності людей в соціумі.
Тема 9. Конфесійний плюралізм в українському соціумі
Український конфесійний плюралізм.
Християнське віровчення та християнський культ у сучасному українському суспільстві.
Міжконфесійні конфлікти в регіонах України: причини їх виникнення та шляхи подолання.
Релігійна соціалізація особистості та утвердження духовних цінностей громадянського суспільства в сучасній Україні.
Толерантність — важливий чинник міжконфесійної злагоди в поліетнічному суспільстві.
Тема 10. Новітні релігійні рухи і перспективи розвитку релігії в сучасному суспільстві
Визначення, структура та типологія новітніх релігійних рухів.
Діалектика традиційних та нетрадиційних форм релігії.
Релігійний зміст субкультур Нью Ейдж та Велнес.
Постбудистські рухи “усвідомленості” (mindfulness).
Новітні релігійні рухи в сучасній Україні.
Загальні перспективи розвитку релігій.

Приложенные файлы

  • docx 1544482
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий