аналіз підручника


АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Заболотний О. В. Українська мова: [підручник для 10-го кл.]/ О. В. Заболотний, В. В. Заболотний – К. : Генеза, 2010. – 224 с. : іл.
Санітарно-гігієнічні вимоги до складання підручника дотримано: вага, формат, відповідне шрифтове, ілюстративне, кольорове оформлення. Ураховано вікові особливості десятикласників, бо теоретичний матеріал викладено чітко, доступно для сприймання учнем.
При складанні підручника дотримано чіткої структури:
вступ;
умовні позначення подані на початку;
поділ на розділи, параграфи;
кольорове та ілюстративне оформлення;
додатки.
Головні компоненти змісту підручника:
інформативність – вивчення нового матеріалу. Наприклад, «Стилістичні засоби словотвору», «Стилістичні засоби лексикології та фразеології»;
репродуктивність – узагальнення й систематизація вивченого в попередніх класах («Система частин мови»);
творчість – вправи творчого характеру («Попрацюйте в парах», «Позмагайтеся!»);
емоційно-ціннісна складова – спеціально дібрані тексти, які сприяють оволодінню школярами національними і загальнолюдськими культурними і духовними цінностями, а також нормами, що регулюють стосунки між поколіннями, націями, сприяють естетичному й морально-етичному розвитку особистості.
Побудова параграфа підручника: мотивація навчальної діяльності (ви знатимете, ви вмітимете), «пригадайте», «зверніть увагу», теоретичний матеріал, виділено лінгвістичні терміни, наявні узагальнені таблиці.
Апарат організації засвоєння матеріалу: вправи на засвоєння теоретичного матеріалу, різнопланові пам’ятки типу «Запам’ятай», «Для вас допитливі», «Мозковий штурм», «Орфоепічний тренажер», «Попрацюйте в парах», «Позмагайтеся», «Два-чотири-всі разом», завдання для самоперевірки.
Ілюстративний матеріал: яскраві схеми на засвоєння нового матеріалу, таблиці, малюнки.
Апарат орієнтування – сигнали-символи:
теоретичні відомості з мови;
завдання підвищеної складності;
завдання з розвитку зв’язного мовлення;
завдання конкурсного характеру;
завдання для роботи зі словником;
завдання з елементами дослідження.
Система вправ і завдань:
підготовчі – спрямовані на підготовку до вивчення нової теми (вправа, яка подана перед поглибленням теоретичного матеріалу з теми «Основні норми української літературної вимови»: порівняйте вимову з написанням кожного слова в поданих групах);
навчальні – формують прийоми роботи з підручником (випишіть слова, які пишуться з літерою ґ);
творчі – створення учнями власних вправ і завдань (складіть діалог, напишіть твір на тему «Що не звук — то подарунок»);
діагностуючі – визначення рівня знань, умінь і навичок (завдання для самооцінки та самоперевірки);
контрольні – перевірка знань (тестові завдання після вивчення теми).
Внутрішньопредметні зв’язки:
культура мовлення і стилістика;
граматика;
лексикологія та фразеологія.
Міжпредметні зв’язки:
література, фольклор, математика, фізика, географія.
Отже, основою підручника є поглиблення і систематизація навчального матеріалу з опорою на вивчене в попередніх класах, спрямованість на формування наукових мовних і мовленнєвих понять, засвоєння мовних закономірностей.

Приложенные файлы

  • docx 713910
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий