Змістовий модуль 7 Гігієна та екологія 6 курс


Змістовий модуль 7. Гігієна надзвичайних ситуацій.
Конкретні цілі:
• Пояснювати необхідність і невідкладність медичної, протипожежної таінших видів допомоги потерпілим від лихоліть різного генезу (природних, техногенних, соціальних).
• Вирізняти міжнародні та національні організаційні структури по наданнюдопомоги потерпілим від різного виду лихоліть та ліквідації їх наслідків.
• Планувати медичну допомогу потерпілим у катастрофах, іншихкатаклізмах, їх життєзабезпечення (розміщення, водопостачання, харчування, зняття стресу).
• Пояснювати принципи організації та проведення санітарного нагляду зарозміщенням у польових умовах, водопостачанням, харчуванням, умовами праці ліквідаторів наслідків катастроф та інших надзвичайних ситуацій.
• Планувати заходи організації медичного забезпечення в умовахнадзвичайних ситуацій.
Тематичний план практичних занять з нормативної дисципліни «Гігієна та екологія».
Тема № М. р-киВ.БардовЗм.мод.
Тема № М. р-киЗаг.гіг. 6к. Організація гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Особливості тимчасового розміщення потерпілого населення та аварійно-рятувальних формувань. № 53 З.М. 7
Т.24. № 12 Організація санітарного нагляду за харчуванням і водопостачанням в умовах катастроф. № 54,55,56,57 З.М. 7
Т.25 №
Тематичний план самостійної роботи студентів (СРС)
2 Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану лекцій та практичних занять: № М. р-киЗаг.гіг. 6к. 2.7 Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій. № 59 З.М. 7
Т.26
№ Тема 24. Організація гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Особливості тимчасового розміщення потерпілого населення та аварійно-рятувальних формувань.
Гігієнічні вимоги до земельних ділянок, відведених для розміщення формувань та до планування території цих ділянок. Гігієнічні вимоги до санітарного благоустрою місць розміщення (водозабезпечення, збір, видалення та знешкодження твердих і рідких відходів, тощо). Особливості мікроклімату та хімічного складу повітряного середовища в польових житлах, фортифікаційних спорудах, заглиблених у землю.
Тема 25. Організація санітарного нагляду за харчуванням і водопостачанням в умовах катастроф.
Поняття "раціональне харчування", умови його забезпечення. Порушення здоров'я та захворювання, які можуть виникати при недотриманні кожної з умов раціонального харчування. Методи профілактики аліментарних, інфекційних захворювань, гельмінтозів, харчових отруєнь, уражень через їжу отруйними речовинами, радіоактивними речовинами, бактерійними засобами. Гігієнічну характеристику та вимоги до якості харчових продуктів; Критерії (нормативи) експертної оцінки харчових продуктів. Організаційно-штатні формування та лабораторні засоби медичної служби формувань по проведенню експертизи продовольства у польових умовах.
Тема 26. Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій.
Значення гігієнічного забезпечення умов праці військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях. Характерні особливості умов праці при надзвичайних ситуаціях у залежності від їх походження. Шкідливі і небезпечні фактори, які супроводжують катастрофи та інші надзвичайні стани, їх вплив на здоров'я і працездатність ліквідаторів наслідків катастроф та потерпілого населення. Клінічні та психофізіологічні методи оцінки працездатності, стомленості, стану здоров'я ліквідаторів.
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Змістовий модуль 7. Гігієна надзвичайних ситуацій.
Тема 24. Організація гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Особливості тимчасового розміщення потерпілого населення та аварійно-рятувальних формувань.
1.Визначення та класифікації надзвичайних ситуацій.
2.Природні катаклізми, їх вплив на санітарно-гігієнічні умови для тимчасового компактного проживання населення та умови праці військових, цивільних формувань - учасників ліквідації катастроф.
3.Техногенні катастрофи, їх вплив на санітарно-гігієнічні умови тимчасового компактного проживання населення та умови праці рятувальних формувань.
4.Соціальні катаклізми, їх вплив на санітарно-гігієнічні умови тимчасового компактного проживання населення, військових формувань та формувань цивільної оборони.
5.Міжнародні та національні організаційні структури по ліквідації та медичному забезпеченню наслідків природних, техногенних, соціальних катастроф.
6. Організаційно-штатна структура та лабораторно-технічне оснащення медичної служби військ по санітарно-гігієнічному та протиепідемічному забезпеченню особового складу у польових умовах. Польові лабораторні комплекти і прилади для гігієнічних досліджень.
7. Санітарно-гігієнічні заходи по організації розміщення людей в умовах катастроф. Гігієнічна характеристика тимчасових жител в умовах надзвичайних ситуацій.
8. Гігієнічні вимога до тимчасового компактного розміщення військових, цивільних, формувань, рятувальних команд і потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях в залежності від клімато-погодних та сезонних умов.
9. Гігієнічна характеристика табірних наметів, каркасно-надувних, збірно- розбірних, контейнерних та інших польових жител, несприятливі фактори проживання в них та їх профілактика
10. Санітарно-гігієнічні особливості розміщення військових, цивільних формувань і потерпілого населення у підземних спорудах-землянках, сховищах.
11. Правила обладнання і експлуатація підземних фортифікаційних споруд-землянок, бліндажів, не вентиляційних сховищ, режим вентиляції сховищ. Допустимі концентрації С02 в них.
Тема 25. Організація санітарного нагляду за харчуванням і водопостачанням в умовах катастроф.
1.Раціональне харчування, умови його забезпечення. Фізіологічні норми харчування як основа його повноцінності та адекватності потребам організму.
2.Організація харчування військових та цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і під час війни, його форми.3. Батальйонні пункти харчування, типи польових кухонь, інших засобів.
4. Військові пайки, пайки формувань цивільної оборони, їх гігієнічна характеристика.
5. Харчування в умовах зараження місцевості та об'єктів СДОР, РР, бактерійними засобами в умовах застосування зброї масового ураження.
6. Харчові концентрати, сухі пайки, раціони виживання як. засоби харчування особового складу формувань в гострий період катастроф, бойових дій, інших надзвичайних ситуацій,
7. Обов'язки медичної служби, методи і засоби гігієнічного контролю за повноцінністю та безпечністю харчування особового складу формувань і потерпілого населення в польових умовах при надзвичайних ситуаціях, в умовах бойових дій.
Методи оцінки харчового статусу організму.
8.Порушення здоров'я, захворювання, пов'язані з кількісною та якісною неадекватністю добового раціону, з порушенням режиму харчування, з невідповідністю якості продуктів і блюд ферментним можливостям травної системи
9. Інфекційні захворювання з аліментарним механізмом передачі, гельмінтози, харчові отруєння, методи їх розслідування і профілактика у польових умовах при надзвичайних ситуаціях та під час війни.
10. Гігієнічна характеристика основних харчових продуктів, консервів, харчових концентратів.
11.Показники, які характеризують свіжість, товарні якості харчових продуктів, ознаки псування, епідеміологічної та токсикологічної небезпеки.
12. Джерела, фактори та механізми, що визначають зараження продуктів отруйними, радіоактивними речовинами і бактерійними засобами.
13. Підрозділи медичної служби формувань, в обов'язки яких входить проведення медичної експертизи продовольства.
14. Табельні засоби (лабораторні комплекти та прилади), призначені для проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах.
15. Етапи медичної експертизи продовольства та можливі варіанти експертних висновків на різних етапах цієї експертизи.
Тема 26. Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій.
1.Класифікації катастроф і надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального походження.
2. Шкідливі та небезпечні чинники, які діють на ліквідаторів катастроф та інших надзвичайних ситуацій природного походження.
3. Шкідливі та небезпечні чинники, які діють на ліквідаторів катастроф та інших надзвичайних ситуацій техногенного походження на хімічних, нафтоперегінних і подібних підприємствах.
4. Шкідливі та небезпечні чинники, які діють на ліквідаторів радіаційних аварій і катастроф (на прикладі Чорнобильської катастрофи).
5.Психоемоційне напруження та стрес, які розвиваються у ліквідаторів катастроф та інших надзвичайних ситуацій, методи і засоби їх профілактики та лікування.
6. Профілактичне значення слова, команди, використання допінгів, психотропних препаратів з метою подолання стресів, психоемоційних реакцій у ліквідаторів наслідків катастроф, потерпілого населення.
7. Гігієнічна характеристика індивідуальних засобів захисту, які використовуються ліквідаторами при пожежах, повенях, інших лихоліттях.
8.Особливості режиму і умов праці, її важкості, інтенсивності, тривалостіта напруженості при ліквідації наслідків катастроф та інших надзвичайнихситуацій, методи їх виявлення і оцінки в умовах катастроф.

Приложенные файлы

  • docx 641275
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий