8 кл гео бак


8 сынып геометрия
1 тоқсандық бақылау жұмысы
1 нұсқа 2 нұсқа
1. Параллелограмның периметрі 4м 62 см, ал екі қабырғасының қатынасы 9:12. Параллелограмның қабырғаларының ұзындықтарын есептеңдер. 1. Параллелограмның қабырғаларының қатынасы 3:4, ал периметрі 2,8 м. Параллелограм қабырғаларының ұзындықтарын есептеңдер.
2. Параллелограмның диагональдарының бірі оның қабырғаларымен 40° және 35° бұрыш жасайды. параллелограмның бұрыштарының шамаларын табыңдар. 2. Параллелограмның сүйір бұрышының биссектрисасы оның үлкен қабырғасымен 35° 40' бұрыш жасап қиылысады. Параллелограмның бұрыштарын табыңдар.
3. ABCD тіктөртбұрышының BD диагоналінің бойынан өзара тең ВМ және DK кесінділері өлшеп алынған. АВМ және CDK үшбұрыштарының теңдігін дәлелдеңдер. 3. Параллелограмның диагональдарының қиылысу нүктесі арқылы өтетін және ұштары үлкен қабырғаларда жататын кесінділердің осы қиылысу нүктесінде тең екігк бөлінетінін дәлелдеңдер.
4. Ромбының бұрыштарының бірі 140° -қа тең. Ромбының сүйір бұрышының төбесінен жүргізілген диагоналі мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар. 4. ABCD ромб берілген.Оның АС және BD диагональдарының қиылысу нүктесі - О. ВАD бұрышы 80°30'-қа тең. ВОС үшбұрышының бұрыштарын табыңдар.
5. Тіктөртбұрыштың периметрі 115,2 дм. Егер оның бір қабырғасы екіншісінен 20% -ға қысқа болса, тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар.
2 тоқсандық бақылау жұмысы
1 нұсқа 2 нұсқа
1. Ромбының қабырғасы 17 см, ал оның бір диагоналінің ұзындығы 16 см. Ромбының екінші диагоналінің ұзындығын табыңдар. 1. Ромбының диагоналінің ұзындығы 242 см және 182 см.Ромб қабырғасының ұзындығын табыңдар.
2. Теңбүйірлі трапецияның бүйір қабырғасы 15 см, кіші табаны 16 см және биіктігі 9 см. Үлкен табанының ұзындығын табыңдар. 2. Теңбүйірлі трапецияның табандары 16 см жәнеи8 см, ал бүйір қабырғасының ұзындығы 65см болса, биіктігі неге тең?
3. ABCD тіктөртбұрышындағы А бұрышының биссектрисасы CD қабырғасын СК=15.3 см және DK=18.4 см кесінділерге бөледі.
1) ABCD тіктөртбұрышының периметрін;
2) АВСК трапециясының орта сызығының ұзындығын табыңдар. 3. ABCD параллелограмының А бұрышының биссектрисасы CD қабырғасын СК=15.3 см және DK=18.4 см кесінділерге бөледі.
1) ABCD тіктөртбұрышының периметрін;
2) АВСК трапециясының орта сызығының ұзындығын табыңдар.
4. CDEK трапециясының D төбесінен КЕ бүйір қабырғасына параллель түзу жүргізілген. Ол түзу СК үлкен табанымен N нүктесінде қиылысады. CDN үшбұрышының периметрі 115° см, ал NK кесіндісінің ұзындығы 35см. CDEK трапециясының периметрін есептеңдер. 4. Теңбүйірлі трапецияның үлкен табанының ұзындығы 3,8 см, бүйір қабырғасы 1,5 см, ал бүйір қабырғасы мен үлкен табанының арасындағы бұрыштың шамасы 60° . Трапецияның периметрін табыңдар.
3 тоқсандық бақылау жұмысы
1 нұсқа 2 нұсқа
1. шеңбердің диаметрі АВ. Егер А(3;7) және В(5;-1) болса, шеңбердің радиусын және центрінің координаталарын табыңдар. 1. шеңбердің диаметрі МК. Егер М(2;1) және К(-2;4) болса, шеңбердің радиусын және центрінің координаталарын табыңдар.
2. Егер А(4;-2), В(1;-4), С(2;0) болса, АВС үшбұрышының ВС қабырғасына жүргізілген медианасының ұзындығын табыңдар. 2. Егер А(0;1), В(1;-4), С(5;2) болса, АВС үшбұрышының ВС қабырғасына параллель орта сызығының ұзындығын табыңдар.
3. АВС үшбұрышының төбелері: А(-5;4), В(-1;-1), С(-4;3). АВС үшбұрышы теңбүйірлі екенін дәләлдеңдер. 3. АВС үшбұрышының төбелері: А(0;0), В(3;5), С(4;1). АВС үшбұрышы тікбұрышты екенін дәләлдеңдер.
4. А(1;0), В(0;3), С(4;1) нүктелері паралелограмның төбелері болып табылады. Д төбесін және диагональдардың қиылысу нүктесінің координатасын табыңдар. 4. А(-2;-1), В(-2;-3), С(5;-2) нүктелері паралелограмның төбелері болып табылады. Д төбесін және диагональдардың қиылысу нүктесінің координатасын табыңдар.
4 тоқсандық бақылау жұмысы
1 нұсқа 2 нұсқа
1. Егер параллелограмның қабырғаларының ұзындықтары 4м және 53м, ал олардың арасындағы бұрыш 60°-қа тең болса, параллелограмның ауданын табыңдар. 1. Егер параллелограмның қабырғаларының ұзындықтары 18,2 м және 102м, ал олардың арасындағы бұрыш 135°-қа тең болса, параллелограмның ауданын табыңдар.
2. Тікбұрышты үшбұрыштың катеті 12 см, оған іргелес жатқан бұрыштың шамасы 30°. Үшбұрыштың ауданын табыңдар. 2. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 18 см, сүйір бұрыштарының бірі 60°. Үшбұрыштың ауданын табыңдар.
3. ABCD трапециясының табандары АD=11 см және BC=7 см. CD қабырғасына параллель ВМ кесіндісі жүргізілген. BCDM параллелограмының ауданы 35c2 см . Трапецияның ауданын табыңдар. 3. Табандары AE=15 дм және KD=9 дм -ге тең AKDE трапециясының АК қабырғасына параллель DC кесіндісі жүргізілген. CDE үшбұрышының ауданы 36 дм -ге тең. Трапецияның ауданын табыңдар.
4. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының ұзындығы 8 см, ал бір сүйір бұрышы 30°. Үшбұрыштың ауданын табыңдар. 4. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының ұзындығы 10 см, ал бір сүйір бұрышы 45°. Үшбұрыштың ауданын табыңдар.
8 сынып геометрия
1 тоқсандық бақылау жұмысы
1 нұсқа 2 нұсқа
1. Параллелограмның периметрі 4м 62 см, ал екі қабырғасының қатынасы 9:12. Параллелограмның қабырғаларының ұзындықтарын есептеңдер. 1. Параллелограмның қабырғаларының қатынасы 3:4, ал периметрі 2,8 м. Параллелограм қабырғаларының ұзындықтарын есептеңдер.
2. Параллелограмның диагональдарының бірі оның қабырғаларымен 40 және 35 бұрыш жасайды. параллелограмның бұрыштарының шамаларын табыңдар. 2. Параллелограмның сүйір бұрышының биссектрисасы оның үлкен қабырғасымен 35 40 бұрыш жасап қиылысады. Параллелограмның бұрыштарын табыңдар.
3. ABCD тіктөртбұрышының BD диагоналінің бойынан өзара тең ВМ және DK кесінділері өлшеп алынған. АВМ және CDK үшбұрыштарының теңдігін дәлелдеңдер. 3. Параллелограмның диагональдарының қиылысу нүктесі арқылы өтетін және ұштары үлкен қабырғаларда жататын кесінділердің осы қиылысу нүктесінде тең екігк бөлінетінін дәлелдеңдер.
4. Ромбының бұрыштарының бірі 140 -қа тең. Ромбының сүйір бұрышының төбесінен жүргізілген диагоналі мен қабырғасының арасындағы бұрышты табыңдар. 4. ABCD ромб берілген.Оның АС және BD диагональдарының қиылысу нүктесі - О. ВАD бұрышы 8030-қа тең. ВОС үшбұрышының бұрыштарын табыңдар.
5. Тіктөртбұрыштың периметрі 115,2 дм. Егер оның бір қабырғасы екіншісінен 20 -ға қысқа болса, тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар.
2 тоқсандық бақылау жұмысы
1 нұсқа 2 нұсқа
1. Ромбының қабырғасы 17 см, ал оның бір диагоналінің ұзындығы 16см. Ромбының екінші диагоналінің ұзындығын табыңдар. 1. Ромбының диагоналінің ұзындығы 242 см және 182 см.Ромб қабырғасының ұзындығын табыңдар.
2. Теңбүйірлі трапецияның бүйір қабырғасы 15 см, кіші табаны 16 см және биіктігі 9 см. Үлкен табанының ұзындығын табыңдар. 2. Теңбүйірлі трапецияның табандары 16 см жәнеи8 см, ал бүйір қабырғасының ұзындығы 65см болса, биіктігі неге тең?
3. ABCD тіктөртбұрышындағы А бұрышының биссектрисасы CD қабырғасын СК=15.3 см және DK=18.4 см кесінділерге бөледі.
1) ABCD тіктөртбұрышының периметрін;
2) АВСК трапециясының орта сызығының ұзындығын табыңдар. 3. ABCD параллелограмының А бұрышының биссектрисасы CD қабырғасын СК=15.3 см және DK=18.4 см кесінділерге бөледі.
1) ABCD тіктөртбұрышының периметрін;
2) АВСК трапециясының орта сызығының ұзындығын табыңдар.
4. CDEK трапециясының D төбесінен КЕ бүйір қабырғасына параллель түзу жүргізілген. Ол түзу СК үлкен табанымен N нүктесінде қиылысады. CDN үшбұрышының периметрі 115 см, ал NK кесіндісінің ұзындығы 35см. CDEK трапециясының периметрін есептеңдер. 4. Теңбүйірлі трапецияның үлкен табанының ұзындығы 3,8 см, бүйір қабырғасы 1,5 см, ал бүйір қабырғасы мен үлкен табанының арасындағы бұрыштың шамасы 60 . Трапецияның периметрін табыңдар.
3 тоқсандық бақылау жұмысы
1 нұсқа 2 нұсқа
1. шеңбердің диаметрі АВ. Егер А(3;7) және В(5;-1) болса, шеңбердің радиусын және центрінің координаталарын табыңдар. 1. шеңбердің диаметрі МК. Егер М(2;1) және К(-2;4) болса, шеңбердің радиусын және центрінің координаталарын табыңдар.
2. Егер А(4;-2), В(1;-4), С(2;0) болса, АВС үшбұрышының ВС қабырғасына жүргізілген медианасының ұзындығын табыңдар. 2. Егер А(0;1), В(1;-4), С(5;2) болса, АВС үшбұрышының ВС қабырғасына параллель орта сызығының ұзындығын табыңдар.
3. АВС үшбұрышының төбелері: А(-5;4), В(-1;-1), С(-4;3). АВС үшбұрышы теңбүйірлі екенін дәләлдеңдер. 3. АВС үшбұрышының төбелері: А(0;0), В(3;5), С(4;1). АВС үшбұрышы тікбұрышты екенін дәләлдеңдер.
4. А(1;0), В(0;3), С(4;1) нүктелері паралелограмның төбелері болып табылады. Д төбесін және диагональдардың қиылысу нүктесінің координатасын табыңдар. 4. А(-2;-1), В(-2;-3), С(5;-2) нүктелері паралелограмның төбелері болып табылады. Д төбесін және диагональдардың қиылысу нүктесінің координатасын табыңдар.
4 тоқсандық бақылау жұмысы
1 нұсқа 2 нұсқа
1. Егер параллелограмның қабырғаларының ұзындықтары 4м және 53м, ал олардың арасындағы бұрыш 60-қа тең болса, параллелограмның ауданын табыңдар. 1. Егер параллелограмның қабырғаларының ұзындықтары 18,2 м және 102м, ал олардың арасындағы бұрыш 135-қа тең болса, параллелограмның ауданын табыңдар.
2. Тікбұрышты үшбұрыштың катеті 12 см, оған іргелес жатқан бұрыштың шамасы 30. Үшбұрыштың ауданын табыңдар. 2. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасы 18 см, сүйір бұрыштарының бірі 60. Үшбұрыштың ауданын табыңдар.
3. трапециясының табандары А см және см. қабырғасына параллель ВМ кесіндісі жүргізілген. параллелограмының ауданы 35 см . Трапецияның ауданын табыңдар. 3. Табандары дм және дм -ге тең трапециясының АК қабырғасына параллель кесіндісі жүргізілген. үшбұрышының ауданы 36 дм -ге тең. Трапецияның ауданын табыңдар.
4. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының ұзындығы 8 см, ал бір сүйір бұрышы 30. Үшбұрыштың ауданын табыңдар. 4. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының ұзындығы 10 см, ал бір сүйір бұрышы 45. Үшбұрыштың ауданын табыңдар.

Приложенные файлы

  • docx 1479942
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий